• نام و نام خانوادگی
  • جواد غلامی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زبانهای خارجی
 • ایمیل
  • j.gholami@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           

- دکتری آموزش زبان انگلیسی  
- عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی دانشگاه ارومیه

 - مدیر مرکز ویرایش و ترجمه ویرایشیار www.virayeshyar.ir

- ویرایشگر زبانی و سردبیر مجله Journal of Teacher Education for Sustainability  https://www.degruyter.com/view/j/jtes

- بیش از 17 سال سابقه تدریس زبان انگلیسی (زبان عمومی، آمادگی آزمونهای TOEFL PBT/iBT، IELTS General/Academic Modules، مکالمات مکاتبات تجاری Business English و مقاله نویسی)، مدیریت آموزشی و تحقیق و توسعه (R&D)، برگزاری دوره های تربیت مدرس زبان (TTC) در دانشگاه تهران، دانشگاه تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی تبریز و دانشگاه ارومیه، موسسه زبان کیش تهران و موسسه زبان گلدیس تبریز

- مولف کتاب Building Blocks of Academic Papers and Essays

- بیش از ده سال سابقه ترجمه و ویرایش زبانی مقالات پژوهشی همکاران هیات علمی از دانشگاه تهران، دانشگاه تبریز،  دانشگاه علوم پزشکی  تهران، دانشگاه علوم پزشکی تبریز و دانشگاه ارومیه

جهت دسترسی به مقالات منتشر شده توسط اینجانب، به آدرس های ذیل در ORCID، ResearchGate، Academia  مراجعه نمایید:

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4970-1110

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Javad_Gholami3

Academia: https://urmia.academia.edu/JavadGholami

ایمیل:

 j.gholami@urmia.ac.ir

 gholamij@gmail.com

virayeshyar@gmail.com

مدیر_موسس ویرایشیار، مرکز ویرایش مقالات علمی

Virayeshyar

English Language Editing Center

Email: virayeshyar@gmail.com

Website: www.virayeshyar.ir

Contact Number: 09301056035

 

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (49)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (35)
کتاب های چاپ شده (9)
پایان نامه ها (29)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • جواد غلامی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زبانهای خارجی
 
        بیوگرافی کوتاه

- دکتری آموزش زبان انگلیسی  
- عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی دانشگاه ارومیه

 - مدیر مرکز ویرایش و ترجمه ویرایشیار www.virayeshyar.ir

- ویرایشگر زبانی و سردبیر مجله Journal of Teacher Education for Sustainability  https://www.degruyter.com/view/j/jtes

- بیش از 17 سال سابقه تدریس زبان انگلیسی (زبان عمومی، آمادگی آزمونهای TOEFL PBT/iBT، IELTS General/Academic Modules، مکالمات مکاتبات تجاری Business English و مقاله نویسی)، مدیریت آموزشی و تحقیق و توسعه (R&D)، برگزاری دوره های تربیت مدرس زبان (TTC) در دانشگاه تهران، دانشگاه تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی تبریز و دانشگاه ارومیه، موسسه زبان کیش تهران و موسسه زبان گلدیس تبریز

- مولف کتاب Building Blocks of Academic Papers and Essays

- بیش از ده سال سابقه ترجمه و ویرایش زبانی مقالات پژوهشی همکاران هیات علمی از دانشگاه تهران، دانشگاه تبریز،  دانشگاه علوم پزشکی  تهران، دانشگاه علوم پزشکی تبریز و دانشگاه ارومیه

جهت دسترسی به مقالات منتشر شده توسط اینجانب، به آدرس های ذیل در ORCID، ResearchGate، Academia  مراجعه نمایید:

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4970-1110

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Javad_Gholami3

Academia: https://urmia.academia.edu/JavadGholami

ایمیل:

 j.gholami@urmia.ac.ir

 gholamij@gmail.com

virayeshyar@gmail.com

مدیر_موسس ویرایشیار، مرکز ویرایش مقالات علمی

Virayeshyar

English Language Editing Center

Email: virayeshyar@gmail.com

Website: www.virayeshyar.ir

Contact Number: 09301056035

 

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-کارشناسی، 1376، دبیری زبان انگلیسی،دانشگاه خوارزمی تهران.

2-کارشناسی ارشد، 1379، آموزش زبان انگلیسی،دانشگاه تهران.

3-دکتری، 1386، آموزش زبان انگلیسی،دانشگاه تبریز.
مقالات ژورنال (49)

1-Gholami, J., 2017, Four key focus on form options.,International Journal of Language Studies. (ISC, Q1 IF: 0.2 ), 11(2), 161-171.

2-Gholami, J. & Alinasab, M. , 2017, Source-based tasks in writing independent and integrated essays,International Journal of Instruction, http://www.e-iji.net/dosyalar/iji_2017_3_9.pdf.

3-Gholami, J., Sarkhosh, M., & Abdi, H. , 2016, An Exploration of Teaching Practices of Private, Public, and Public-Private EFL Teachers in Iran.,Journal of Teacher Education for Sustainability (SCOPUS Indexed), 18(1), 16-33.

4-Gholami, J. & Zeinolabedini, M. , 2017, Peer-to-peer prescriptions in medical sciences: Iranian field specialists’ attitudes toward convenience editing,English for Specific Purposes (Elsevier journal: ISI JCR IF 1.31 Five-year IF: 174 Scopus Q1 SJR: 1.008 H Index: 49 SNIP: 2.733 ) , http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889490616301132.

5-Zeinolabedini, M. & Gholami, J. , 2016, Colleagues helping each other to publish in medical sciences: Iranian field specialists’ convenience editing strategies. ,Learned Publishing (John Wiley journal: ISI JCR IF 1.33) , 29, 249-258. .

6-Gholami, J. and Ilghami, R. , 2016, Metadiscourse markers in biological research articles and journal impact factor: Non-native writers vs. native writers,Biochemistry and Molecular Biology Education (John Wiley journal ISI Indexed, JCR IF: 0.6), 44: 349–360..

7-Gholami, J., & Aliyari, S. , 2016, The impact of planned preemptive focus on form on Iranian EFL learners essay writing ability,International Journal of Pedagogies and Learning, 10(3), 234-245. .

8-Zeinalabedini, M. & Gholami, J. , 2015, A Diagnostic Analysis of Erroneous Language in Iranian Medical Specialists’ Research Papers,The Journal of Tehran University Heart Center, 10(1), 58-67.

9-امید ریخته گر، جواد غلامی, 2015, The Effects of Pre- versus Post-Presentation Input Flooding via Reading on the Young Iranian EFL Learners’ Acquisition of Simple Past Tense,English Language Teaching.

10-جواد غلامی، میترا قلیزاده, 2015, The impact of language play-oriented tasks with planned focus on form on Iranian EFL learners’ accuracy in controlled writings,Journal of Language and Linguistic Studies / Dil ve Dilbilim ?al??malar? Dergisi.

11-جواد غلامی، پرویز علوی نیا، سیروس ایزدپناه, 2015, The Study of the Effect of Educational Level of Students and English Language Teachers’ Awareness on True and False Cognates in Iran,Sino-US English Teaching.

12-جواد غلامی، پرویز علوی نیا، سیروس ایزدپناه, 2015, The Use of Cognate Words and Interlingual Homographs to Investigate the Cross-Linguistics in Second Language Processing in Iran,Sino-US English Teaching.

13-جواد غلامی, 2015, Is There Room for Pragmatic Knowledge in English Books in Iranian,English Language Teaching.

14-مریم زین العابدینی، جواد غلامی, 2014, Feedback Complexity and Writing Skill: The Relative Effectiveness of No Feedback, Error-flagging and Response-contingent Feedback Types,Mediterranean Journal of Humanities.

15-وحید پناه زاده، جواد غلامی, 2014, The Relative Impacts of Planned Preemptive vs. Delayed Reactive Focus on Form on Language Learners’ Lexical Resource,THE JOURNAL OF LANGUAGE TEACHING AND LEARNING.

16-جواد غلامی، احسان نریمانی, 2013, Consciousness-raising Oral Corrective Feedback: the Case of Marked Third Person –s Acquisition,International Journal of Educational Administration and Development (IJEAD).

17-جواد غلامی، بیتا اسدی, 2013, Incidental Focus on Form in an EFL Talk-Show Class,Journal of Basic and Applied Scientific Research (JBASR).

18-جواد غلامی، ایلقمی، ملاحسین، طهوری, 2012, Cohesive Devices in Iranian Research Papers across Social Sciences and Medical Sciences: the Case of Conjunctives in Papers on Biomedicine and Applied Linguistics,Iranian EFL Journal.

19-جواد غلامی، قادر آذرمی, 2012, An introduction to Mobile Assisted Language Learning: an untapped media in Iran,International Journal of Physical and Social Sciences (IJPSS).

20-زهرا طالبی، جواد غلامی, 2012, Can Focus on form Instruction Make a Difference on EFL Learners’ Accuracy?,Journal of Basic and Applied Scientific Research (JBASR).

21-جواد غلامی، افسانه علینژاد, 2012, English language needs analysis of nursing students and nursing practitioners in Urmia,International Journal of Research in Social Sciences (IJRSS).

22-جواد غلامی، پریا ساجدی, 2012, Modified output in EFL contexts,Modern Journal of Language Teaching Methods (MJLTM), 2,2.

23-جواد غلامی، زهرا طالبی, 2012, The effects of implicit and explicit feedback on EFL learners’ grammatical accuracy: the case of regular past tense in English,Journal of Basic and Applied Scientific Research (JBASR).

24-زهرا طالبی، جواد غلامی, 2012, The effects of reactive vs. Student-initiated focus on form on EFL learners’ production of uptake,Modern Journal of Language Teaching Methods (MJLTM).

25-سارا قنبرزاده، جواد غلامی, 2012, The effects of task complexity on EFL learners’ production: focusing on accuracy,International Journal of Physical and Social Sciences.

26-جواد غلامی، هدی خلیل آقایی, 2012, The impact of explicit and implicit instruction on Iranian EFL Learners’ production and recognition of language functions,International Journal of Physical and Social Sciences.

27-علیرضا بنیادی، جواد غلامی، سینا نصیری, 2012, A Contrastive Study of Hedging in Environmental Sciences Research Articles,Journal of Language Teaching and Research.

28-جواد غلامی، علیرضا بنیادی، ارشد میرزایی, 2012, Postmodernism vs. Modernism in Iranian non- governmental English language institutes,Modern Journal of Language Teaching Methods (MJLTM).

29-جواد غلامی، مرتضی بصیریان, 2011, (Mis)Conceptions Regarding Teacher-Generated Preemptive Attention to Form,Teaching English Language and Literature (TELL).

30-جواد غلامی، کریم صادقی، ساناز نوزاد, 2011, Interviewers’ Gender and Interview Topic in Oral Exams,Theory and Practice in Language Studies.

31- 2009, A heuristic Study on Pragmatic Knowledge Ilncorporation into Iranian EFL Text Books,The 7th International TELLSI Conference.

32- 2008, Incidental Focus on Form:Does Proficiency Matter?,Journal of Teaching English Language and Literature Society of Iran.

33- 2008, Reactive and Preemptive Language Related Epissodes and Uptake in an EFL Class,Iranian EFL Journal.

34-ناصرالدین تقویان، یحیی قائدی، سعید ضرغامی، جواد غلامی، 1394، رویکرد اجتماعی- فرهنگی در حوزه آموزش زبان،فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران.

35-ناصرالدین علی تقویان، یحیی قائدی، سعید ضرغامی، جواد غلامی، 1393، کاربردشناسی تجربی و کسری هنجارمندی بهره آموزش زبان خارجی از نظریة کاربردشناسی عام،مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی.

36-حاتم تمیمی، جواد غلامی, 1393, Iranian EFL learners’ and teachers perceptions of good and poor language learners: Points of convergence and divergence,International Journal of Research Studies in Language Learning.

37-وحید پناه زاده، جواد غلامی, 1393, Planned Pre-emptive vs. Delayed Reactive FonF: EFL Learners’ Oral Fluency and Coherence,The European Journal of Applied Linguistics and TEFL (EJALTEFL).

38-سیما خظرلو، جواد غلامی, 1393, Semantic and Thematic List Learning of Second Language Vocabulary,The CATESOL Journal.

39-مریم زین العابدینی، جواد غلامی, 1393, The Effect of the Cooperative Learning Method Advocated by Multiple Intelligence Theory,The TFLTA Journal.

40-جواد غلامی، ابراهیم ملکی، 1393، سواد انتقادی رسانه در کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی؛ اهمیت آگاهی بخشی انتقادی به زبان آموزان در عصر جهانی شدن فرهنگ،فصلنامهی مطالعات راهبردی جهانی­‌شدن، 5،17.

41-رضا کلانتری، جواد غلامی، 1392، بررسی علل ناکارآمدی آموزش و پرورش در آموزش زبان انگلیسی و مقایسه مدارس عمومی و آموزشگاههای خصوصی،فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه (دانشکده ادبی?ات و علوم انسانی).

42-رضا کلانتری، جواد غلامی، 1392، شناسایی و اولویت بندی عوامل مرتبط با آموزش زبان انگلیسی در مدارس،فصلنامه نوآور یهای آموزشی.

43-جواد غلامی، احسان نریمانی, 1391, Consciousness-Raising Through Written Corrective Feedback: The Case of Marked Third Person -s,Research in Applied Linguistic Studies.

44-جواد غلامی، پریا ساجدی, 1391, Modified Output in Iranian Efl Learners’ Task-Based Dyadic Interactions Across Gender,Middle-East Journal of Scientific Research.

45-جواد غلامی، لعیا سلیمان زاده, 1391, Scoring argumentative essays based on thematic progression patterns and IELTS analytic scoring criteria,Iranian Journal of Language Testing (IJLT).

46-جواد غلامی، مرتضی بصیریان, 1390, Measuring the effectiveness of preemptive focus on form through uptake sheets,Iranian Journal of Applied Linguistics.

47-جواد غلامی، زهرا مصلی، شیوا بیدل, 1390, Lexical Complexity and Discourse Markers in Soft and Hard Science Articles,World Applied Sciences Journal.

48-ژیلا محمد نیا، جواد غلامی, 1388, INCIDENTAL FOCUS ON FORM: DOES PROFICIENCY MATTER?,TEACHING ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE (TELL).

49- 0، An Investigation into the Relationship Between Personality Types and Interpersonal Problem Solving Styles with Marital Adjustment in the Married Students at Islamic Azad University،The Arab Journal of Psychiatry.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (35)

1- 2013, A comparative study of motivators and demotivators among Iranian EFL learners in universities and institutes,the second national conference on language, discourse, and pragmatics, اهواز,ایران.

2- 1388, A Critical Analysis of Native Versus Non-Native Written EFL Books in Iran,The First National Conference on Language Discourse and Pragmatics.

3- 1390, A tripartite descriptive analysis of EAP courses in Iran; a case study on,AzETA 8th INTERNATIONAL ELT CONFERENCE, Baku,Azerbaijan.

4- 1389, An Introduction to Mobile Assisted Language Learning ; an Untapped Media in Iran,The 8th International TELLSI Conference: Call for Change in Our Language Teaching.

5- 2010, An Investigation of the Effect of Concept Mapping on Improving Iranian EFL Learners Reading Comprehension Ability,the First Conference on New Perspectives in ELT , Linguistics and Literature.

6- 1390, Corrective feedback in young and adult EFL learners’ classes: does teacher’s experience matter?,The 9th International TELLSI Conference, ایلام,ایران.

7- 2010, Discoursal Feedback on Essays Based on Thematic Progression,CELC Symposium Global Perspectives, Local Initiatives: Reflections and Practices in ELT.

8- 1388, Do Teachers Teach What Learners Want Regarding Proficiency and Gender?,The First National Conference on Language Discourse and Pragmatics.

9- 2013, Effects of Watching Flash Stories with(out) Subtitle and Reading Subtitles on IncidentalVocabulary,International Conference on Current Trends in ELT Putting the LEARNER in the Spotlight, ارومیه,ایران.

10- 1390, Experienced vs. novice teachers’ use of preemptive focus on form,The 45th Annual International IATEFL Conference and Exhibition, برایتون,انگلستان.

11- 2014, Filed Specialists Conivnience Editing Strategies and Revisions on RAs in Medical Sciences,IELTI 7, تهران,ایران.

12- 2013, From mother tongue to other tongue: L1 use/abuse in EFL classes,the second national conference on language, discourse, and pragmatics, اهواز,ایران.

13- 2013, Guided pressured vs. unguided pressured tasks and EFL learners process writings,اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و مترجمی, شیراز,ایران.

14- 2015, Iranian EFL learners use of self-regulatory, test-wiseness, and discourse synthesis strategies in integrated writing tasks,TELLSI 13 International Conference, خرم آباد,ایران.

15- 1388, Language Proficiency and Metadiscourse Markers: A Heuristic Study of EFL Student,s Essays,The First National Conference on Language Discourse and Pragmatics.

16- 2013, Language-related Revisions in Published Research Articles by Iranian Academia: The Case of Applied Linguistics,International Conference on Current Trends in ELT Putting the LEARNER in the Spotlight, ارومیه,ایران.

17- 2013, Metadiscourse markers misues: a study on EFL learners’ argumentative essays,International Conference on Current Trends in ELT Putting the LEARNER in the Spotlight, ارومیه,ایران.

18- 1390, Modified output in Iranian EFL learners’ task-based dyadic interactions across gender,The 9th International TELLSI Conference, ایلام,ایران.

19- 1394, Optimality theoretic account of the production of the Persian initial consonants by mentally and physically handicapped children,2nd Conference on ?nterdisciplinary Approaches to Language Teaching Literature and Translation Studies, مشهد,ایران.

20- 2009, preemptive Focus on Form: Teachers Practices Across Proficiencies,TELL.

21- 2013, Scaffolding by more competent learners during task-based dyadic interactions in young learners’ EFL classes,International Conference on Current Trends in ELT Putting the LEARNER in the Spotlight, ارومیه,ایران.

22- 2013, Scoring Argumentative Essays based on Thematic Progression Patterns and IELTS Analytic Scoring Criteria,International Conference on Current Trends in ELT Putting the LEARNER in the Spotlight, ارومیه,ایران.

23- 2010, Teacher Code- Switching in EFL Classes: A Case Study on Kurdish Students,the First Conference on New Perspectives in ELT , Linguistics and Literature.

24- 1389, Teacher- vs. Learner- Initiated Preemptive FonF and Uptake in an EFL Class,The 8th International TELLSI Conference: Call for Change in Our Language Teaching.

25- 1390, The effect of instructing thematic patterns on Iranian EFL learners’,AzETA 8th INTERNATIONAL ELT CONFERENCE, Baku,Azerbaijan.

26- 2013, The effect of interaction enhancement following a communicative task on EFL learners’ acquisition of articles in English,the second national conference on language, discourse, and pragmatics, اهواز,ایران.

27- 2010, The Effect of Interactive input Enhancement of References on Intermediate EFL Learners Listening Comrehension,The Tenth Language, Literature and Stylistics Symposium.

28- 2013, The Effect of Planned Preemptive vs. Delayed Reactive Fon F on Female EFL Learners’ Oral Production,International Conference on Current Trends in ELT Putting the LEARNER in the Spotlight, ارومیه,ایران.

29- 2013, The effects of raising Iranian intermediate EFL learners’ critical thinking on vocabulary learning,International Conference on Current Trends in ELT Putting the LEARNER in the Spotlight, ارومیه,ایران.

30- 1390, The effects of task complexity in foreign lalanguage written production: focusing on complexity and accuracy,6th Conference on issues in English Language Teaching in Iran, تهران,ایران.

31- 2013, The effects of visually-enhanced discourse markers vs. explicit knowledge on punctuation use of advanced EFL learners’ writings,the second national conference on language, discourse, and pragmatics, اهواز,ایران.

32- 2015, The impacts of delayed reactive FonF with and without pessay writing ability planned preemptive FonF on Iranian EFL learners essay writing ability,TELLSI13 International Conference, خرم آباد,ایران.

33- 2010, The RelationshipBetween Gender, Language Proficiency and Iranian EFL Learners Performance on Pre- Listening Activities,the First Conference on New Perspectives in ELT , Linguistics and Literature.

34- 1394, Thematic progression in the spoken language: the case of Iranian EFL learners,2nd Conference on ?nterdisciplinary Approaches to Language Teaching Literature and Translation Studies, مشهد,ایران.

35- 1390, Using anecdotes in EFL classes,AzETA 8th INTERNATIONAL ELT CONFERENCE, باکو,آذربایجان.
کتاب های چاپ شده (9)

1-جواد غلامی, 1391, Building Blocks of Academic Papers and Essays, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.

2-جواد غلامی، صلاح خضری, 1390, Teach Listening Through Interactive Input Enhancement: Interactive focus on form and its role in EFL learners listening comprehension, ناشر معتبر خارجی,تالیف.

3-جواد غلامی، ساناز نوزاد, 1390, Anxiety Level, Interviewers Gender and Interview Topic: Do they matter for EFL learners?, ناشر معتبر خارجی,تالیف.

4-جواد غلامی، شادی نگهدار, 1390, EFL Teachers Beliefs and Practices on Code-switching: From Mother Tongue to Other Tongue, ناشر معتبر خارجی,تالیف.

5-جواد غلامی، زینب عبداله پور, 1389, Multimedia Annotations and Vocabulary Learning: Enriching EFL learners vocabulary through still picture, dynamic picture, and written annotations, ناشر معتبر خارجی,تالیف.

6-جواد غلامی، نسرین صداقت گفتار, 1389, Same Classes, Different Voices; Do Teachers Teach What Learners Want?: Correspondence Between Teachers Teaching Preferences and Learners Learning Preferences, ناشر معتبر خارجی,تالیف.

7-جواد غلامی، مرتضی بصیریان, 1389, Incidental Focus on Form and Uptake: A New Visage of Learner- and Teacher-initiated Preemptive Focus on Form and Uptake in EFL Classes, ناشر معتبر خارجی,تالیف.

8- 2009, Pragmatic Knowledge and its Reflection in EFL Materials.

9- 2009, Incidental Focus on Form in English Language Teaching.
پایان نامه ها (29)

1-بهناز بابايي، 1392، معلم هاي يكسان، روشهاي تدريس متفاوت: تحليل مقايسه اي عملكرد مدرسان زبان انگليسي در مدارس دولتي و آموزشگاه هاي زبان انگليسي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-وحيد پناه زاده شورگلي، 1392، تاثير توجه به عناصر زباني پيشگيرنده برنامه ريزي شده در مقابل توجه به عناصر زباني واكنشي تاخيري بر توليد شفاهي فراگيران زبان انگليسي مونث سطح بالاي متوسط، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-مهدي جواني، 1392، بررسي مقايسه اي تغييرات مختلف زباني و محتوايي بين نسخ ابتدايي و نهايي مقاله هاي به چاپ رسيده توسط محققين ايراني در رشته زبان شناسي كاربردي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-شهرام تيموري، 1392، همياري آموزشي از طريق يادگيرندگان مسلط تر در طول فعاليتهاي تكليف مدار دو نفره در كلاسهاي زبان انگليسي نوجوانان پسر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-ميترا قليزاده، 1393، تاثير بازيهاي زباني همراه با توجه برنامه ريزي شده به ساختار زبان بر دانش دستوري نوشتاري زبان آموزان ايراني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-مريم زين العابديني، 1393، ويرايش زباني مقالات پژوهشي توسط متخصصان علوم پزشكي: استاتژي ها، ويرايشها و ديدگاهها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-مهتاب عليرضالو، 1389، The relationship between Iranian EFL learners vocabulary learning strategies and vocabulary size، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-ندا صفدري، 1389، Incidental focus on form in a meaning oriented EFL class: the rate of uptake and linguistic coverage، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-مرتضي بصيريان، 1389، Learner vs. teacher-initiated preemptive focus on form and uptake in EFL classes، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-شادي نگهدار، 1389، Iranian high school EFL teachers beliefs and practices on the use of L1 in classrooms، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-فيروزه نادري، 1391، بررسي مقابله اي انگيزه دهنده ها و ضد انگيزه دهنده ها ميان زبان آموزان ايراني در دانشگاه ها و موسسات خصوصي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-مژده زهري، 1391، معيار نمره دهي به فعاليت هاي كلاسي در آموزشگاه هاي زبان ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-رقيه ايل غمي، 1391، نشانگر هاي فراگفتاري در مقالات تحقيقي زيست شناسي و عامل تاثير مجله: مقايسه نويسندگان بومي و غير بومي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-راحله بهادرفر، 1391، نوع و كاربرد استناد در بخش پايان نامه هاي ارشد بين رشته و زبان هاي مختلف، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-ابراهيم ملكي، 1391، تاثير فعاليت هاي انتقادي زباني آگاهي بخش بر نوشتار زبان آموزان و نگرش آنها نسبت به اين نوع فعاليت ها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-مينا اسدالله زاده، 1391، مطالعه مقايسه اي بازنمايي جنسيت در كتب درسي تاپ ناچ و سري كتب كانون زبان ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-احسان نريماني، 1391، ارتقاء آگاهي بازخورد تصحيح كننده شفاهي و كتبي: يادگيري مورد غير رايج S- سوم شخص، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-ساناز نوزاد، 1390، Interviewer s gender and topic in oral exams: their relationship with EFL learners' anxiety level، preferences and performance، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-پريا ساجدي، 1390، Modified output in dyadic interactions of male and female ?ranian EFL learners، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-لعيا سليمان زاده، 1390، The effect of teaching thematic patterns on Iranian EFL learners argumentative essays، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-سيروس ايزد پناه، 1394، لغات هم ريشه درست و غلط زبان فارسي در زبان انگليسي: نگرش، آگاهي و يادگيري، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

22-نوشين ناطقيان، 1394، تحليل قياسي دسته واژگان در انشاهاي زبان آموزان ايراني و نمونه انشاهاي تافل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-مهسا علي نسب، 1394، بررسي تاثير فعاليتهاي تركيبي نوشتاري در مهارتهاي نوشتاري تركيبي و مجزاي فراگيران زبان مونث، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-سميه علياري، 1394، تاثير توجه به عناصر زباني واكنشي تاخيري با و بدون توجه به عناصر زباني پيشگيرنده برنامه ريزي شده بر توانايي مهارت نوشتاري فراگيران زبان انگليسي مونث سطح بالاي متوسط، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-پريا عمراني النجقي، 1393، بررسي نكات ويراستاري بر روي مقالات محققين ايراني در رشته ي شيمي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-مهتاب عليرضالو، 1389، The relationship between vocabulary learning strategies and Iranian EFL learners، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-خورشيد موسوي، 1390، Corrective Feedback and Uptake in Young and Adult EFL Learners’، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-قادر آذرمي، 1390، The impact of mobile-embedded interactive course content on، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-شادي نگهدار، 1389، Iranian high school EFL teachers’ beliefs and practices on the use of L1، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.