• نام و نام خانوادگی
  • مهدی عرفانیان (Mahdi Erfanian)
 • مدرک تحصیلی
  • مهندسی آبخیزداری- دانشگاه توکیو
 • درجه علمی
  • دانشیار (Associate Professor)
 • بخش مربوطه
  • گروه مرتع و آبخیزداری
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

اینجانب مهدی عرفانیان متولد 1351 شهرستان سرخه (استان سمنان)، عضو هیات علمی رسمی و دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، در حال حاضر به عنوان مدیر گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری مشغول خدمت می باشم. در مقاطع کارشناسی (1374) و کارشناسی ارشد (1377) رشته مهندسی منابع طبیعی-گرایش آبخیزداری، موفق به کسب رتبه اول در بین دانش آموختگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان شدم.

در آزمون اعزام به خارج 1381 با کسب رتبه ممتاز موفق به دریافت بورس تحصیلی وزارت علوم برای ادامه تحصیل دوره دکتری تخصصی به کشور ژاپن اعزام شدم و از تاریخ 10 اکتبر 2004 تحصیلات خود را در دانشگاه توکیو (رتبه یازدهم در سال 2017 از نظر شهرت بین المللی) شروع کردم و در تاریخ 24 مارس 2008 مدرک دکتری تخصصی خود را در رشته مهندسی آبخیزداری (گرایش هیدرولوژی) دریافت کردم. در طول مدت تحصیل، اساتید راهنمای اینجانب آقایان پروفسور Toshio KOIKE، پروفسور Yang Kun، پروفسور Taikan OKI و پروفسور Shinjiro KANAE بودند.

محورهای پژوهشی اینجانب در پایان نامه ها و رساله های دکتری شامل هیدرولوژی و سنجش از دور حوزه آبخیز، تحلیل خشکسالی، هیدرولوژی برف، آلودگی منابع آب و کاربرد علوم و فنون نوین در آبخیزداری می باشد.

به روز رسانی سایت: 01-05-1396

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (5)
مقالات ژورنال (28)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (38)
پروژه های تحقیقاتی (8)
پایان نامه ها (48)
دروس تدریس شده (14)
جوایز و افتخارات (8)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مهدی عرفانیان (Mahdi Erfanian)
 • مدرک تحصیلی
 • مهندسی آبخیزداری- دانشگاه توکیو
 • درجه علمی
 • دانشیار (Associate Professor)
 • بخش مربوطه
 • گروه مرتع و آبخیزداری
 
        بیوگرافی کوتاه

اینجانب مهدی عرفانیان متولد 1351 شهرستان سرخه (استان سمنان)، عضو هیات علمی رسمی و دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، در حال حاضر به عنوان مدیر گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری مشغول خدمت می باشم. در مقاطع کارشناسی (1374) و کارشناسی ارشد (1377) رشته مهندسی منابع طبیعی-گرایش آبخیزداری، موفق به کسب رتبه اول در بین دانش آموختگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان شدم.

در آزمون اعزام به خارج 1381 با کسب رتبه ممتاز موفق به دریافت بورس تحصیلی وزارت علوم برای ادامه تحصیل دوره دکتری تخصصی به کشور ژاپن اعزام شدم و از تاریخ 10 اکتبر 2004 تحصیلات خود را در دانشگاه توکیو (رتبه یازدهم در سال 2017 از نظر شهرت بین المللی) شروع کردم و در تاریخ 24 مارس 2008 مدرک دکتری تخصصی خود را در رشته مهندسی آبخیزداری (گرایش هیدرولوژی) دریافت کردم. در طول مدت تحصیل، اساتید راهنمای اینجانب آقایان پروفسور Toshio KOIKE، پروفسور Yang Kun، پروفسور Taikan OKI و پروفسور Shinjiro KANAE بودند.

محورهای پژوهشی اینجانب در پایان نامه ها و رساله های دکتری شامل هیدرولوژی و سنجش از دور حوزه آبخیز، تحلیل خشکسالی، هیدرولوژی برف، آلودگی منابع آب و کاربرد علوم و فنون نوین در آبخیزداری می باشد.

به روز رسانی سایت: 01-05-1396

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (5)

1-دوره دکتری تخصصی: PhD، 2004-2008، مهندسی آبخیزداری،دانشگاه توکیو - ژاپن.

2-دوره کارشناسی ارشد، 1377-1374، مهندسی منابع طبیعی- آبخیزداری،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانش آموخنه رتبه اول با معدل کل 18.12.

3-دوره کارشناسی، 1374-1370، مهندسی منابع طبیعی- مرتع و آبخیزداری،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانش آموخنه رتبه اول با معدل کل 18.12.

4-Mahdi Erfanian, 2008, Sensitivity Analysis and Parameter Optimization of Land Surface Models (LSMs) to Improve Surface Flux Estimation, Doctoral Dissertation, The University of Tokyo, Faculty of Engineering, Department of Civil Engineering, River and Environmental Engineering Lab (REEL), Supervisors: Prof. Toshio KOIKE and Prof. Yang KUN , Advisers: Prof. Taikan OKI and Prof. Shinjiro KANAE, Final Defense: 24 March.

5-مهدی عرفانیان، 1377، کارآیی مدل های هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفولوژیکی و ژئومورفوکلیماتبک در حوزه آبخیز درجزین سمنان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده مرتع و آبخیزداری، استاد محترم راهنما: دکتر عبدالرسول تلوری، دفاعیه: 13 خرداد ماه.
مقالات ژورنال (28)

1-آیلار نجف زاده، مهدی عرفانیان، احمد علیجانپور، سحر بابایی حصار، 1396، بازسازی تصویر معیوب ماهواره لندست با روش رگرسیون خطی وزنی و ارزیابی صحت نقشه پوشش اراضی منطقه خوی ،مجله پژوهش و توسعه جنگل، جلد 3، شماره 3، صفحات 289-275، http://jfrd.urmia.ac.ir.

2-سید سجاد خضری، احمد علیجانپور، امید حسین زاده ، مهدی عرفانیان، 1396، مکان‌یابی احداث پارک جنگلی با رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره در منطقة دره شهدای ارومیه، ،مجله پژوهش و توسعه جنگل، دوره 3، شماره 2 ، صفحات 146-133، http://jfrd.urmia.ac.ir.

3-خدیجه جوان، علی اکبر رسولی، مهدی عرفانیان، بهروز ساری صراف، 1396، ارزیابی تطبیقی روش های برآورد مقدار بارندگی در حوضه دریاچه ارومیه ،نشریه علمی- پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی (گواهی چاپ).

4-Babaei Hessar S., R. Ghazavi,, M. Erfanian, 2017, Urban flood simulation and prioritization of critical urban sub-catchments using SWMM model and PROMETHEE II approach,Physics and Chemistry of the Earth (Elsevier), Submitted on: 4 July 2017 (Under Review).

5-R. Ghazavi, S. Babaei Hessar, M. Erfanian, 2017, Recharge wells site selection for artificial groundwater recharge in an urban areas using fuzzy logic technique,Water Resources Management (Springer), Submitted on: May 9 2017, Manuscript ID: WARM-D-17-00485 (Under Review).

6-R. Narimani, M. Erfanian, H. Nazarnejad, A. Mahmodzadeh, 2017, Evaluating the impact of management scenarios and land use changes on annual surface runoff and sediment yield using the GeoWEPP: a case study from the Lighvanchai watershed, Iran,Environmental Earth Sciences, IF 2016 = 1.569 (DOI: 10.1007/s12665-017-6694-6), 76(353): 1-15.

7-مهدی عرفانیان، سحر بابایی حصار، چیمن حاتمی ژار آباد ، تخمین تابش خالص روزانه حوضه آبریز دریاچه ارومیه در شرایط آسمان صاف با کاربرد داده های سنجنده MODIS ،مجله پژوهش های جغرافیای طبیعی، تاریخ ارسال: 27 فروردین 1396، کد مقاله: JPHGR-201704-1007036، تحت داوری.

8-مریم حسین خواه، مهدي عرفانيان، احمد علیجانپور، 1395، مدل سازی آثار کاربری اراضی روی پارامترهای کیفیت آب با روش های رگرسیونی چند متغیره OLS و GWR در حوزه های آبخیز استان فارس،مجله محیط شناسی، جلد 2، شماره 2، صفحات 373-353.

9-مهدي عرفانيان، سیما کاظم پور، حسن حیدری، 1395، واسنجی داده‌های باران سری 3B42 و 3B43 ماهوارۀ TRMM در زون‌های اقلیمی ایران،مجله پژوهش های جغرافیای طبیعی، جلد 48، شماره 2، صفحات 303-287.

10-مهدی عرفانیان، هانا فرج اللهی، مهشید سوری، عطااله شیرزادی، 1395، مقایسه کارایی روش‌های وزن‌دهی شواهد، رگرسیون لجستیک و نسبت فراوانی در تهیه نقشه پتانسیل چشمه آب زیرزمینی در حوزه آبخیز چهل‌گزی، استان کردستان،مجله علوم آب و خاک، جلد 20، شماره 75، صفحات 72-59.

11-مهدي عرفانيان، سحر بابایی حصار، 1395، تحليل روند تبخير و تعرق مرجع و بارندگي در تعدادي از ايستگاه‌هاي سینوپتیک حوضه آبریز دریاچه ارومیه،مجله پژوهش آب ایران، جلد 10، شماره 1، صفحات 162-153.

12-علی اکبر رسولی، مهدي عرفانيان، بهروز ساری صراف، خدیجه جوان، 1395، ارزیابی تطبیقی مقادیر بارندگی برآورد شده TRMM و بارش ثبت شده ایستگاه های زمینی در حوضه دریاچه ارومیه،فصلنامه فضای جغرافیایی، جلد 16، شماره 54، صفحات 217-195.

13-طیبه امیري، عباس بانج شفیعی، مهدي عرفانیان، امید حسین زاده، هادي بیگی حیدرلو، 1395، تعیین معیارهاي مؤثر در انتخاب محل احداث ایستگاه اطفاء حریق در جنگل،مجله پژوهش و توسعه جنگل، جلد 2، شماره 4، صفحات 393-373، http://jfrd.urmia.ac.ir.

14-علی اکبر رسولی، مهدي عرفانيان، بهروز ساری صراف، خدیجه جوان، 1395، ارزیابی مدل مفهومی ابر در برآورد بارندگی شش ساعته حوضه آبریز دریاچه ارومیه،مجله جغرافیا و آمایش شهری و منطقه ای، شماره 20، صفحات 202-183.

15-معصومه سلملیان، سید رستم موسوی میرکلا، مهدی عرفانیان، امید حسین زاده، 1394، اولویت بندی شاخص های مؤثر بر طراحی جاده های جنگلی (بررسی موردی: جنگل های لاکوبن، شهرستان عباس آباد، شمال ایران)،مجله پژوهش و توسعه جنگل، جلد 1، شماره 4، صفحات 349-337.

16-مهدي عرفانيان، پریسا قهرمانی ساعتلو، حسین سعادت، 1393، ارزیابی خطر فرسایش خاک با استفاده از یک مدل فازی در آبخیز قرناوه گلستان،مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک، جلد 21، شماره 6، صفحات 154-135.

17-مهدی عرفانیان، منصور بیاضی، هیراد عبقری، اباذر اسمعلی عوری، 1394، شبیه سازی ماهانه دبی جریان و رسوب حوزه آبخیز نازلو چای با مدل SWAT و اولویت بندی نواحی تولید رسوب،مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، جلد 7، شماره 4، صفحات 562-552.

18-هادی بیگی حیدرلو ، عباس بانج شفیعی، مهدی عرفانیان، 1394، ارزیابی روش ترکیب خطی وزنی فازی در تهیه نقشه ریسک آتش‌سوزی جنگل (مطالعه‌ موردی: جنگل‌های سردشت، آذربایجان غربی)،مجله پژوهش های علوم و فنآوری چوب و جنگل، جلد 22، شماره 3، صفحات 204-193.

19-مهدی عرفانیان، نسرین وفایی، مهدی رضائیان زاده، 1393، ارائه یک روش نوین برای ارزیابی ریسک خشکسالی استان فارس با تلفیق داده های ماهانه بارندگی ماهواره TRMM و داده های شاخص پوشش گیاهی NDVI سنجنده Terra/MODIS،مجله پژوهش های جغرافیای طبیعی، جلد 46، شماره 1، صفحات 108-93.

20-مهدی عرفانیان، سحر بابایی حصار، 1393، توسعه و کاربرد مدل PMF56-Hybrid برای تخمین تبخیر و تعرق مرجع در حوزه آبریز دریاچه ارومیه،مجله علوم آب و خاک، جلد 18، شماره 70، صفحات 204-193.

21-هادی بیگی حیدرلو، عباس بانج شفیعی، مهدی عرفانیان، 1393، تهیه نقشه خطر آتش‌سوزی جنگل با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله‌ مراتبی و روش نسبت فراوانی (پژوهش موردی: جنگل‌های سردشت، شمال‌ غربی ایران)،فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، جلد 22، شماره 4، صفحات 573-559.

22-مهدی عرفانیان، سحر بابایی حصار، 1392، ارزیابی مدل هیبرید در تخمین تابش خورشیدی روزانه در تعدادی از ایستگاه های تابش سنجی ایران،مجله آب و خاک، جلد 27، شماره 1، صفحات 168-158.

23-مهدی عرفانیان، پریسا قهرمانی ساعتلو، حسین سعادت، 1392، تهیه نقشه خطر توانمندی فرسایش خاک با استفاده از منطق فازی در حوزه آبخیز قرناوه گلستان،مجله انجمن علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، جلد 7، شماره 23، صفحات 52-43.

24-مهدی عرفانیان، سیما کاظم پور، حسن حیدری، 1392، ارزیابی و کالیبراسیون داده های باران ماهواره ای TRMM در مناطق خشک و نیمه خشک ایران،فصلنامه جغرافیا - برنامه ریزی منطقه ای، جلد 3، شماره 3، صفحات 95-83.

25-مهدی عرفانیان، مریم حسین خواه، احمد علیجانپور، 1392، مقدمه ای بر روش های رگرسیونی چند متغیره OLS و GWR در مدل سازی مکانی اثرات کاربری اراضی بر کیفیت آب،مجله توسعه و ترویج آبخیزداری (علمی- ترویجی)، شماره 1.

26-ابراهیم یوسفی مبرهن، هیراد عبقری، مهدی عرفانیان، 1392، ارزیابی و واسنجی پارامترهای هیدرولوژیکی مدل HMS-SMA در حوزه آبخیز زولاچای،مجله پژوهش های آبخیزداری، شماره 101، صفحات 87-79.

27-کاظم صابر چناری، هیراد عبقری، مهدی عرفانیان، سعید قلیزاده، 1391، ارائه مدل کوتاه مدت بهره برداری بهینه از منابع آب با استفاده از الگوریتم جامعه ذرات و مقایسه آن،مجله پژوهش های آبخیزداری، شماره 97، صفحات 72-63.

28-علی اصغر رحیمی نسب، هیراد عبقری، مهدی عرفانیان، عطالله ندیری، 1391، بررسی و تحلیل مدل هیبرید AHP و تراکم سطح در پهنه بندی خطر زمین لغزش،فصلنامه پژوهش های فرسایش محیطی، شماره 2، صفحات 11-1.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (38)

1-مهدی عرفانیان، سحر بابایی، مریم حسین خواه، 1395، ارزیابی تاثیر تغییر اقلیم بر تراز آب زیرزمینی دشت ارومیه،کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و زیست محیطی وضعیت دریاچه ارومیه، دانشگاه تبریز.

2-مهدی عرفانیان، نجیبه غائبی، سحر بابایی حصار، 1395، تحلیل توزیع فراوانی شاخص خشکسالی هیدرولوژیکی SDI به روش گشتاور خطی در تعدادی از ایستگاه‌های قسمت شرقی دریاچه ارومیه،کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و زیست محیطی وضعیت دریاچه ارومیه، دانشگاه تبریز.

3-مهدي عرفانيان، سمیه نادری، زهرا غلامپور، 1395، واکاوی تغییرات فرین بارش در حوضه آبریز دریاچه ارومیه،کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و زیست محیطی وضعیت دریاچه ارومیه، دانشگاه تبریز.

4-مهدي عرفانيان، شکوفه محمودی، هیراد عبقری، 1395، برآورد خطرپذیری آب های زیرزمینی نسبت به آلودگی با استفاده از مدل دراستیک مبتنی بر GIS در دشت نقده- اشنویه،اولین همایش بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها، اردبیل.

5-مهدي عرفانيان، خدیجه جوان، 1395، ارزیابی و کالیبراسیون داده های بارش ماهواره ای TRMM-B42 V6 در حوضه دریاچه ارومیه،کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و زیست محیطی وضعیت دریاچه ارومیه، دانشگاه تبریز.

6-مهدی عرفانيان، آیلار نجف زاده، مهدی عرفانیان، احمد علیجانپور، سحر بابایی حصار، 1395، ارزیابی روش زمین آماری GNSPI در بازسازی تصاویر معیوب ETM در منطقه خوی،چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی، مرکز راهکاری دستیابی به توسعه پایدار، تهران.

7-سید سجاد خضری داشکسن، احمد علیجانپور، امید حسین زاده، مهدی عرفانیان، 1395، تعیین معیار های محیطی، اقتصادی اجتماعی توسعه پارک های جنگلی،دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری، اردبیل.

8-رویا نریمانی، مهدی عرفانیان، حبیب نظرنژاد، احمد محمود زاده، 1394، ارزیابی تأثیر تغییر کاربری اراضی روی رواناب و رسوب در حوزه آبخیز لیقوان چای با کاربرد ابزار GeoWEPP،اولین کنفرانس و نمایشگاه علوم و مهندسی آب، وزارت نیرو، تهران.

9-ستار قبادی، هیراد عبقری، مهدی عرفانيان، 1395، صحت سنجی داده های بارندگی و حجم جریان در غرب دریاچه ارومیه،دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری، تهران.

10-طیبه علی بیگی، مهشید سوری، مهدی عرفانیان، جواد معتمدی، 1394، شناسایی مناطق با پتانسیل بالا جهت کاهش فرسایش آبی مراتع با استفاده از شاخص های سنجش از دوری،هفتمین کنفرانس ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

11-مهدي عرفانيان، زهرا عبادی، سیما کاظم پور، 1394، پایش جامع خشکسالی حوضه آبریز دریاچه ارومیه با استقاده از داده های سنجش از دور،اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین، تهران.

12-مهدي عرفانيان، نجیبه غائبی، سحر بابایی حصار، 1394، تعیین مناسب‌ترین توزیع شاخص SPI با استفاده از روش گشتاور خطی در تعدادی از ایستگاه‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه،اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین، تهران.

13-مهدي عرفانيان، چیمن حاتمی ژار آباد، سحر بابایی حصار، 1394، برآورد تابش طول موج کوتاه روزانه بر اساس مدل رفومی ارتفاع و محصولات سنجنده مودیس در حوزه آبخیز آجی چای،اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین، تهران.

14-مهدي عرفانيان، نازیلا راحلی نمین، سحر بابایی حصار، 1394، ارزیابی چهار روش تبخیر و تعرق مرجع در حوزه دریاچه ارومیه با هدف انتخاب بهترین مدل اقلیمی،اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین، تهران.

15-احمد ایلاتی، مهدی عرفانیان، سجاد میرزایی، 1394، اولویت‌ بندی زیرحوزه‌ها بر اساس آنالیز و ترکیب پارامترهای مورفومتری با استفاده از GIS و RS در حوزه آبخیز بالخلی چای اردبیل،اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین، تهران.

16-احمد ایلاتی، مهدي عرفانيان، سجاد میرزایی، 1394، آنالیز ماتریس همبستگی پارامترهای مورفومتری با کاربرد GIS، RS در حوزه بالخلیچای اردبیل،اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین، تهران.

17-معصومه سلملیان، سید رستم موسوی میرکلا، مهدی عرفانیان، امید حسین زاده، 1394، کاربرد روش دلفی و تکنیک تاپسیس در تعیین و اولویت بندی معیارهای موثر در طراحی جاده های جنگلی،دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل.

18-معصومه سلملیان، سید رستم موسوی میرکلا، مهدی عرفانیان، امید حسین زاده، 1394، کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در طراحی شبکه جاده های جنگلی در مناطق کوهستانی،دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل.

19-منصور بیاضی، مهدي عرفانيان، 1392، آنالیز حساسیت مدل SWAT در حوزه آبخیز نازلوچای با استفاده از الگوریتم MOGSA،سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تحصصی علوم زمین با محوریت نجات دریاچه ارومیه، داتشگاه ارومیه.

20-منصور بیاضی، مهدي عرفانيان، 1392، شبیه سازی دبی ماهانه حوزه آبخیز نازلوچای با استفاده از مدل SWAT،سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تحصصی علوم زمین با محوریت نجات دریاچه ارومیه، داتشگاه ارومیه.

21-مهدي عرفانيان، احسان درویش پور، هیراد عبقری، 1392، برآورد سطح پوشش برف با ترکیب داده های پوشش برف ماهواره های Terra و Aqua در استان آذربایجان غربی،نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی ایران، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان.

22-هادی بیگی حیدرلو، عباس بانج شفیعی، مهدی عرفانیان، 1391، بررسی مهمترین عواملی محیطی و فیزیوگرافی مؤثر بر فراوانی آتش سوزی جنگل های سردشت،اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، تهران.

23-A. Abghari, A.A. Rahiminasab, M. Erfanian, A. Nadiri, 2012, GIS-based landslide susceptibility mapping using analytical hierarchy process (AHP) and frequency ratio in Ziarat (Iran),The 4th International Congress of the European Soil Science Societies, Eurosoil, Italy.

24-مهدي عرفانيان، سحر بابایی حصار، 1391، توسعه و معرفی مدل PMF56-Hybrid برای برآورد تبخیر و تعرق مرجع (ET0)- مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک تبریز،سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (خلاصه مقالات).

25-مهدی عرفانیان، زیبا زمینی نژاد، هیراد عبقری، 1391، کاربرد شاخص های گیاهی سنجنده MODIS در برآورد عمق رواناب سالانه حوزه آبخیز دریاچه ارومیه،سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (خلاصه مقالات).

26-مهدی عرفانیان، نسرین وفایی، مهدی رضائیان زاده، 1391، تهیه نقشه ریسک خشکسالی استان فارس از طریق ترکیب شاخص مبتنی بر آنومالی NDVI سنجنده MODIS و شاخص خشکسالی هواشناسی SPI،سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (خلاصه مقالات).

27-مهدی عرفانیان، وحید ظهرابی سیف آباد، محمود عرب خدری، منصور بیاضی، 1391، شبیه سازی جربان ماهانه رودخانه با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردی: رودخانه جاجرود بالادست سد لتیان)،هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، دانشگاه لرستان، (خلاصه مقالات).

28-مهدي عرفانيان، پریسا قهرمانی ساعتلو، حسین سعادت، 1391، ارائه مدل فازی استخراج نقشه شاخص حفاظت خاک (SPI) با استفاده از داده های ماهواره ای در حوزه آبخیز قرناوه گلستان،هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، دانشگاه لرستان، (خلاصه مقالات).

29-کاظم صابر چناری، هیراد عبقری، مهدی عرفانیان، 1391، مدیریت رهاسازی آب سدهای مخزنی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جامعه ذرات،هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، دانشگاه لرستان، (خلاصه مقالات).

30-زینب عابدی، مهدي عرفانيان، 1393، ارزیابی اثر تغییر اقلیم با استفاده از مدل LARS-WG در دوره 2065-2046 بر دما و بارش (مطالعه موردی: حوزه آبخیز هروی، استان آذربایجان غربی)،نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک، دانشگاه تهران (خلاصه مقالات).

31-عزیز فتح الهی، کاظم صابر چناری، مهدی عرفانیان، هیراد عبقری، 1390، پهنه بندی شدت خشکسالی با استفاده از تحلیل واریوگرام و بررسی روند در زمین آمار،هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان (خلاصه مقالات).

32-مهدي عرفانيان، سحر بابایی حصار، زهرا قنبرلو، 1391، ارزیابی داده های بارش ماهواره TRMM و روش های مختلف زمین آماری برای تهیه نقشه متوسط بارندگی سالانه حوزه آبخیز دریاچه ارومیه،سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (خلاصه مقالات).

33-M. Erfanian, S. Babaei Hessar, 2012, Evaluating a hybrid model for solar radiation estimation and generating seasonal radiation maps in the Urmia Lake Basin,The 5th International Congress of the Islamic World Geographers, Oral Presentation, 90-10 Oct., Tabriz University, Tabriz, Iran.

34-مهدی عرفانیان، سحر بابایی حصار، 1390، ارزیابی مدل هیبرید در تخمین تابش روزانه خورشیدی در ایستگته سینوپتیک تبریز،نحستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی، دانشگاه تهران (خلاصه مقالات).

35-عزیز فتح الهی، مهدی عرفانیان، 1390، بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در روندیابی جریان و برآورد حجم رواناب با روش شماره منحنی،هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان (خلاصه مقالات).

36-منصور بیاضی، مهدي عرفانيان، هیراد عبقری، اباذر اسمعلی عوری، 1390، ارزیابی روش های منحنی سنجه رسوب در برآورد بار معلق رودخانه های آذربایجان شرقی،هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان (خلاصه مقالات).

37-هیراد عبقری، علی اصغر رحیمی نسب، مهدی عرفانیان،عطالله ندیری، 1390، پارامترهای موثر بر زمین لغزش با استفاده از تکنیکه های زمین لغزش و روشهای آماری،هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان (خلاصه مقالات).

38-زیبا زمینی نزاد، مهدی عرفانیان، شاهین کارگریان، 1389، مقایسه مدل های برآورد پارامترهای هیدرولیکی خاک و کاربرد آنها در معادلات بیلان آب و انرژی،اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران، دانشگاه کردستان (خلاصه مقالات).
پروژه های تحقیقاتی (8)

1-هیراد عبقری (مجری)، مهدی عرفانیان (مجری)، مریم سادات جعفرزاده (همکار)، کاظم صابر چناری (همکار)، وضعیت طرح: در حال اجرا 1396، مدل سازی بارش– رواناب و ارزیابی اثرات تغییر اقلیم آینده بر دبی جریان ماهانه رودخانه سِمینه رود با مدل SWAT،طرح تحقیقاتی درون دانشگاهی، پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه.

2-مهدی عرفانیان (مجری)، احمد علیجانپور (همکار)، سحر بابایی حصار (همکار)، آیلار نجف زاده (همکار)، خاتمه طرح: 27 مهر 1395، ارزیابی و مقایسه روش های بازسازی تصاویر معیوب +ETM در تهیه نقشه کاربری اراضی منطقه خوی،قرارداد شماره 95/م/1، طرح پژوهشی درون دانشگاهی.

3-مهدی عرفانیان (مجری)، سحر بابابی حصار (همکار)، نجیبه غائبی (همکار)، خاتمه طرح: 8 اسفند 1394، تحليل فراواني ناحيه ای شاخص های خشكسالي هواشناسي و هيدرولوژيكي در حوضه آبريز درياچه اروميه،قرارداد شماره 94/م/3، طرح پژوهشی درون دانشگاهی.

4-مهدی عرفانیان (مجری)، سحر بابابی حصار (همکار)، چیمن حاتمی ژار آباد (همکار)، خاتمه طرح: 9 آذر 1394، برآورد تابش خالص روزانه حوضه آبريز درياچه اروميه براساس مدل رقومي ارتفاع و داده هاي دمای سطح زمين سنجنده MODIS،قرارداد شماره 94/م/1، طرح پژوهشی درون دانشگاهی.

5-مهدی عرفانیان (مجری)، سیما کاظم پور (همکار)، زهرا عبادی نهاری (همکار)، خاتمه طرح: 26 مهر 1394، پايش جامع خشكسالي حوضه آبريز درياچه اروميه با تلفيق داده های ماهواره اي MODIS و TRMM،قرارداد شماره 94/م/3، طرح پژوهشی درون دانشگاهی.

6-مهدی عرفانیان (مجری)، خاتمه طرح: 24 آذر ماه 1390، بررسی روش های برون یابی برآورد بار معلق رودخانه ها در آذربایجان غربی (طرح ارتباط با صنعت، قرارداد دانشگاه ارومیه و سازمان آب منطقه ای استان آذربایجان غربی، تاریخ شروع: ۱۳۸۸/۰۸/۲۶با اعتبار 14 میلیون و 290 هزار تومان)،قرارداد شماره 10/576د مورخ 1395/3/26 معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه، طرح تحقیقاتی ارتباط با صنعت.

7-سید رستم موسوی میر کلا (مجری)، مهدی عرفانیان (همکار)، امید حسین زاده (همکار)، معصومه سلملیان (همکار)، خاتمه طرح: 5 اسفند 1394، طراحي شبكه جاده های جنگلي با روش تاپسيس و بر پايه GIS در جنگل های عباس آباد مازندران،قرارداد شماره 94/م/6، طرح پژوهشی درون دانشگاهی.

8-مهشید سوری (مجری)، مهدی عرفانیان (همکار)، جواد معتمدی (همکار)، طیبه علی بیگی، خاتمه طرح: 8 اسفند 1394، ارائه يك شاخص بهبود يافته برای برآورد توليد گراسلند بر اساس محصولات NDVI و GPP به كمك سنجنده MODIS در منطقه رزين استان كرمانشاه،قرارداد شماره 94/م/10، طرح پژوهشی درون دانشگاهی.
پایان نامه ها (48)

1-سحر بابابی حصار، 1396، امکان­ سنجی استفاده از رواناب‌ شهری شهرستان ارومیه به منظور تقویت سفره آب زیرزمینی، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان، استاد مشاور رساله دکتری رشته آبخیزداری دفاعیه: پاییز 1396.

2-سمیه کاظمی کیا، 1397، شناسایی حوزه‌های آبخيز نمونه در ايران‎ بر اساس شاخص آبخيز نمونه و تحليل چند فراکتالي، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس، استاد مشاور دوم رساله دکتری رشته آبخیزداری، دفاعیه: شهربور 1397.

3-هادی بیگی حیدرلو، 1397، بررسی روند طولانی مدت تخریب و بازیابی جنگل های سردشت ایران در اثر اعمال سیاست های مختلف با استفاده از سری های زمانی تصاویر لندست، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، استاد راهنمای دوم رساله دکتری رشته جنگلداری (40 درصد مشارکت)، دفاعیه: شهربور 1397.

4-خدیجه جوان، 1392، ارزیابی تطبیقی داده های ماهواره ای و داده های زمینی در برآورد مقدار بارندگی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تبریز، استاد مشاور رساله دکتری رشته اقلیم شناسی، تاریخ دفاع: 6 بهمن 1392.

5-زهرا رحیمی بیاتی، 1396، تحلیل شدت- تداوم- فراوانی خشکسالی هواشناسی براساس تئوری بیزین در ایستگاه های سینوپتیک حوضه آبریز دریاچه ارومیه، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، استاد راهنما (70 درصد مشارکت)، دفاعیه: شهریور 1396.

6-بختیار عمر زاده، 1396، ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر خصوصیات منحنی تداوم جریان حوزه آبخیز هروی چای با استفاده از مدل هیدرولوژیکی WetSpa، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، استاد راهنما (75 درصد مشارکت)، دفاعیه: شهریور 1396.

7-محمدخلیل پادیر، 1396، تحلیل خشکسالی هیدرولوژیک حوزه آبخیز هروی چای بر اساس شاخص SRI و توابع کاپولای دو متغیره، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، استاد راهنما (70 درصد مشارکت)، دفاعیه: شهریور 1396.

8-سامان میرزاپور، 1396، بازیابی دمای سطح زمین از داده های سنجنده TIRS لندست 8 با استفاده از الگوریتم پنجره مجزا و تصحیح دمای درخشندگی (مطالعه موردی در شهرستان تبریز) ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، استاد راهنما (70 درصد مشارکت)، دفاعیه: شهریور 1396.

9-زیبا اشرفی بردوکی، 1396، روش جمعی نوین مدل های رگرسیون لجستیک چند متغیره و درخت تصمیم گیری در پهنه بندی خطر سیلاب حوزه آبخیز سد ماکو، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، استاد راهنما (80 درصد مشارکت)، دفاعیه: شهریور 1396.

10-شایسته سلیمی، 1396، برآورد غنا و تنوع گونه ای گونه های چوبی با استفاده از تصاویر لندست 8 در جنگل های ارسباران، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، استاد راهنمای دوم (40 درصد مشارکت)، دفاعیه: شهریور 1396.

11-طیبه امیری، 1396، تعیین موقعیت مکانی استقرار دکل های دیده بانی آتش سوزی و ایستگاه های اطفاء حریق در جنگل های سردشت با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره AHP و ANP ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، استاد راهنمای دوم (20 درصد مشارکت)، دفاعیه: شهریور 1396.

12-افروز درگاهی مللو، 1396، تغییرات تنوع گونه ای و ترکیب گیاهی در فواصل مختلف از آبراهه در مراتع کوهستانی (مطالعه موردی: مراتع گلشن، نمین) ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، استاد راهنمای دوم (20 درصد مشارکت)، دفاعیه: شهریور 1396.

13-ادریس آگاهی سرگز، 1395، تعیین سهم واحدهای سنگ شناسی حوزه آبخیز کهریز در تشکیل رسوبات بادی منطقه جَبَل کندی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، استاد مشاور (20 درصد مشارکت)، تاریخ دفاع: 7 اسفند 1395.

14-بهمن فیضی، 1395، بررسی تغییرات زمانی و مکانی ماکروفیت های دریاچه زریوار کردستان، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، استاد راهنمای دوم (30 درصد مشارکت)، تاریخ دفاع: 4 اسفند 1395.

15-شکوفه محمودی کانسبی، 1395، ارزیابی ریسک آلودگی آب های زیرزمینی دشت نقده- اشنویه بر اساس مدل آنتروپی شانون و نظریه دمپستر- شیفر، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، استاد راهنما (80 درصد مشارکت)، تاریخ دفاع: 2 آبان 1395.

16-آیلار نجف زاده، 1395، ارزیابی و مقایسه روش های بازسازی تصاویر معیوب +ETM در تهیه نقشه کاربری اراضی منطقه خوی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، استاد راهنما (75 درصد مشارکت)، تاریخ دفاع: 27 مهر 1395.

17-سید سجاد خضری داشکسن، 1395، مکان یابی پارک جنگلی با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره در منطقه دره شهدای ارومیه، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، استاد مشاور (15 درصد مشارکت)، تاریخ دفاع: 19 مهر 1395.

18-قادر امینی، 1395، کاربرد تلفیقی مهندسی ارزش و اولویت بندی زیرحوضه ها جهت انتخاب مناسبت ترین اقدامات آبخیزداری در حوزه آبخیز سه کانی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، استاد راهنمای دوم (20 درصد مشارکت)، تاریخ دفاع: 22 خرداد 1395.

19-ستار قبادی، 1395، پایش خشکسالی هواشناسی و تغییرات سطح تراز آب زیرزمینی و دبی در غرب دریاچه ارومیه، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، استاد راهنمای دوم (20 درصد مشارکت)، تاریخ دفاع: 19 خرداد 1395.

20-نجيبه غائبي، 1394، تحليل فراواني ناحيه ای شاخص های خشكسالي هواشناسي و هيدرولوژيكي در حوضه آبريز درياچه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، استاد راهنما (90 درصد مشارکت)، تاریخ دفاع: 28 اسفند 1394.

21-نازيلا راحلي نمين، 1394، ارزيابي و مقايسه مدل های ماشين بردار پشتيبان، آماري و اقليمي برای برآورد تبخير و تعرق مرجع ماهانه در ايستگاه های سينوپتيك تبريز و اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، استاد راهنما (90 درصد مشارکت)، تاریخ دفاع: 28 اسفند 1394.

22-طيبه علي بيگي، 1394، ارائه يك شاخص بهبود يافته برای برآورد توليد گراسلند بر اساس محصولات NDVI و GPP به كمك سنجنده MODIS در منطقه رزين استان كرمانشاه، پایان نامه كارشناسي ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، استاد راهنمای دوم (40 درصد مشارکت)، تاریخ دفاع: 8 اسفند 1394.

23-معصومه سلمليان، 1394، طراحي شبكه جاده های جنگلي با روش تاپسيس و بر پايه GIS در جنگل های عباس آباد مازندران، پایان نامه كارشناسي ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، استاد راهنمای دوم (25 درصد مشارکت)، تاریخ دفاع: 5 اسفند 1394.

24-چيمن حاتمي ژارآباد، 1394، برآورد تابش خالص روزانه حوضه آبريز درياچه اروميه براساس مدل رقومي ارتفاع و داده هاي دمای سطح زمين سنجنده MODIS، پایان نامه كارشناسي ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، استاد راهنما (90 درصد مشارکت)، تاریخ دفاع: 9 آذر 1394.

25-احمد ايلاتي، 1394، اولويت بندی مديريت زيرحوزه هاي آبخيز رودخانه بالخي چاي اردبيل با روش آناليز مجموع وزني پارامترهای موروفومتری، پایان نامه كارشناسي ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، استاد راهنما (95 درصد مشارکت)، تاریخ دفاع: 28 مهر 1394.

26-قادر درخشاني، 1394، تصحيح شاخص های خشكسالي SPI و RDI با انتخاب مناسبترين توزيع هاي آماری و كاربرد تابع انتقال هم احتمال (ايستگاه هاي سينوپتيك حوضه آبريز درياچه اروميه)، پایان نامه كارشناسي ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، استاد راهنما (80 درصد مشارکت)، تاریخ دفاع: 26 مهر 1394.

27-زهرا عبادي نهاري، 1394، پايش جامع خشكسالي حوضه آبريز درياچه اروميه با تلفيق داده های ماهواره اي MODIS و TRMM، پایان نامه كارشناسي ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، استاد راهنما (100 درصد مشارکت)، تاریخ دفاع: 26 مهر 1394.

28-وحيد حيدری، 1393، توسعه يك مدل ساده سنجش از دوری تبخير و تعرق و ارزيابي آن در حوضه آبريز درياچه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، استاد راهنما (100 درصد مشارکت)، تاریخ دفاع: 24 اسفند 1393.

29-رويا نريماني، 1393، مدل سازی اثرات تغيير كاربری اراضي روی رواناب و توليد رسوب با كاربرد ابزار GeoWEPP در حوزه آبخيز ليقوان چای استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، استاد راهنما (45 درصد مشارکت)، تاریخ دفاع: 11 اسفند 1393.

30-زينب عابدي، 1393، ارزيابي اثرات تغيير اقليم آينده بر دبي جريان ماهانه رودخانه با كاربرد مدل SWAT در حوزه آبخيز هروی چای استان آذربايجان شرقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، استاد راهنما (80 درصد مشارکت)، تاریخ دفاع: 11 اسفند 1393.

31-عذرا كاوياني، 1393، كاربرد و مقايسه روش های فرا رتبه ای پرومته II و الكتر III در شناسايي و اولويت بندي نواحي بحراني حوزه آبخيز دينور استان كرمانشاه، پایان نامه كارشناسي ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، استاد راهنما (100 درصد مشارکت)، تاریخ دفاع: 2 مهر 1393.

32-هانا فرج الهی، 1392، کارایی روش های وزن دهی شواهد، رگرسیون لجستیک و نسبت فراوانی در تهیه نقشه پتانسیل چشمه آب زیرزمینی در حوزه آبخیز چهل گزی کردستان، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، استاد راهنما (75 درصد مشارکت)، تاریخ دفاع: 27 آذر 1392.

33-مریم حسین خواه، 1392، مدل سازی اثرات کاربری اراضی روی پارامترهای کیفیت آب با استفاده از مدل های رگرسیون چند متغیره OLS و GWR (مطالعه موردی در تعدادی از حوزه های آبخیز استان فارس)، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، استاد راهنما (80 درصد مشارکت)، تاریخ دفاع: 8 مهر 1392.

34-احسان درویش پور قولنجی، 1392، بهبود شبیه سازی رواناب ذوب برف مدل SRM با ترکیب داده های ماهواره ای MODIS و AMSR-E در تهیه نقشه های پوشش برف (مطالعه موردی در حوزه آبخیز مهاباد)، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، استاد راهنما (80 درصد مشارکت)، تاریخ دفاع: 2 مهر 1392.

35-سیما کاظم پور چورسی، 1392، ارزیابی و کالیبراسیون داده های باران ماهواره ای TRMM در مناطق خشک و نیمه خشک ایران، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، استاد راهنما (80 درصد مشارکت)، تاریخ دفاع: 1 مهر 1392.

36-هادی بیگی حیدرلو، 1392، تهیه نقشه ریسک آتش سوزی جنگل با استفاده از روش منطق فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: جنگل های سردشت، استان آذربایجان غربی)، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، استاد راهنمای دوم (45 درصد مشارکت)، تاریخ دفاع: 31 شهریور 1392.

37-ولی رضائی لیواری، 1391، کاربرد سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در تغییرات زمانی مشخصات کمی بدلند، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس، استاد مشاور پایان نامه ارشد رشته آبخیزداری، تاریخ دفاع: 14 بهمن 1391.

38-پريسا قهرماني ساعتلو، 1391، ارزيابي خطر فرسايش خاك بر اساس منطق فازی و با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي و داده های سنجش از دور در حوزه آبخيز قرناوه گلستان، پایان نامه كارشناسي ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، استاد راهنما (85 درصد مشارکت)، تاریخ دفاع: 12 مهر 1391.

39-وحيد ظهرابي سيف آباد، 1391، بررسي تاثير تغييرات زماني و مكاني پوشش گياهي بر توليد رواناب و رسوب با استفاده از مدل SWAT و داده هاي سنجنده MODIS در حوزه آبخيز سد لتيان، پایان نامه كارشناسي ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، استاد راهنما (85 درصد مشارکت)، تاریخ دفاع: 12 مهر 1391.

40-سحر بابايي حصار، 1391، ارزيابي مدل هيبريد در برآورد تابش خورشيدی در شرايط مختلف اقليمي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، استاد راهنما (100 درصد مشارکت)، تاریخ دفاع: 11 مهر 1391.

41-نسرين وفايي، 1391، ارزيابي خطر خشكسالي با استفاده از داده های ماهواره ای MODIS و TRMM و سامانه اطلاعات جغرافيايي در استان فارس، پایان نامه كارشناسي ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، استاد راهنما (90 درصد مشارکت)، تاریخ دفاع: 11 مهر 1391.

42-زيبا زميني نژاد اصل، 1390، بررسي كارايي شاخص های گياهي سنجنده MODIS در برآورد متغيرهاي پاسخ هيدرولوژيك تعدادی از حوزه های آبخيز درياچه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، استاد راهنما (80 درصد مشارکت)، تاریخ دفاع: 26 بهمن 1390.

43-عزيز فتح الهي، 1390، بررسي كاربرد داده های ماهواره ای در برآورد تبخير و تعرق با استفاده از معادله بيلان انرژي سطح زمين در منطقه شمالغرب ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، استاد راهنما (80 درصد مشارکت)، تاریخ دفاع: 28 شهریور 1390.

44-کاظم صابر چناری، 1390، بررسی الگوریتم بهینه سازی جامعه ذرات در مدیریت سدهای مخزنی (مطالعه موردی: سد مخزنی مهاباد)، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، استاد راهنمای دوم (20 درصد مشارکت)، تاریخ دفاع: 28 شهریور 1390.

45-شاهين كارگريان، 1390، تعيين و ارزيابي تغييرات بلند مدت مدل بيلان آب ماهانه و فصلي در حوزه آبخيز نازلو چای، پایان نامه كارشناسي ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، استاد راهنمای دوم (25 درصد مشارکت)، تاریخ دفاع: 28 شهریور 1390.

46-علي اصغر رحيمي نسب، 1390، پهنه بندی خطر زمين لغزش با استفاده از منطق فازی و سيستم اطلاعات جغرافيايي در حوزه آبخيز زيارت، پایان نامه كارشناسي ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، استاد راهنمای دوم (30 درصد مشارکت)، تاریخ دفاع: 23 شهریور 1390.

47-منصور بياضي، 1390، ارزيابي روش های منحني سنجه رسوب در برآورد بار معلق رودخانه های شمالغرب ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، استاد راهنما (70 درصد مشارکت)، تاریخ دفاع: 23 شهریور 1390.

48-ابراهيم يوسفي مبرهن، 1390، بررسي مدل احتساب كننده رطوبت خاك در برآورد رواناب (حجم و ارتفاع) در مقياص های فصلي، ماهانه و روزانه در حوزه آبخيز زولا چای، پایان نامه كارشناسي ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، استاد راهنمای دوم (30 درصد مشارکت)، تاریخ دفاع: 23 شهریور 1390.
دروس تدریس شده (14)

1-هیدرولوژی پیشرفته، دوره دکتری رشته علوم و مهندسی آبخیزداری- گرایش آب،1396-1395.

2-آلودگی منابع آب، دوره دکتری رشته علوم و مهندسی آبخیزداری- گرایش آب،1396-1395.

3-کنترل سیلاب، دوره کارشناسی ارشد رشته آبخیزداری،1396- 1388.

4-مدیریت جامع حوزه های آبخیز، دوره کارشناسی ارشد رشته آبخیزداری،1396-1388.

5-سنجش از دور، دوره کارشناسی ارشد رشته آبخیزداری،1396-1388.

6-سامانه های اطلاعات جغرافیایی، دوره کارشناسی ارشد آبخیزداری،1396- 1388.

7-مبانی سامانه های اطلاعات جغرافیایی، دوره کارشناسی ارشد مرتعداری،1396-1391.

8-سنجش از دور ، دوره کارشناسی ارشد رشته مرتع داری،1396-1391.

9-سنجش از دور و کاربرد آن در شیلات، دوره کارشناسی ارشد رشته بوم شناسی آبزیان،1393-1396.

10-هیدرولوژی کاربردی، دوره کارشناسی رشته مرتع و آبخیزداری،1396- 1387.

11-اصول سنجش از دور، دوره کارشناسی رشته مرتع و آبخیزداری،1396-1387.

12-کاربرد GIS در مرتع و آبخیز، دوره کارشناسی رشته مرتع و آبخیزداری،1392-1387.

13-مبانی سنجش از دور ، دوره کارشناسی رشته جنگلداری،1396-1388.

14-آمار کاربردی، دوره کارشناسی رشته مرتع و آبخیزداری،1396-1390.
جوایز و افتخارات (8)

1-مهدی عرفانیان، مارس 2017، داور برجسته Outstanding Reviewer مجله بین المللی استوتن با ضریب تاثیر 4.9 ،Science of the Total Environment .

2- 12 اردیبهشت 1396، استاد برگزیده دانشکده منابع طبیعی،بزرگداشت هفته معلم (تجلیل از اساتید برتر دانشگاه).

3- 2008-2004، تحصیل دوره دکتری در دانشگاه توکیو (در فهرست 20 دانشگاه برتر دنیا)،ژاپن.

4- Elsevier 2016-2017، داور مجله بین المللی Science of the Total Environment (STOTEN) با ضریب تاثیر 4.9.

5- 2007-2006، دبیر جامعه علمی ایرانیان مقیم ژاپن (ASIJ) به مدت 2 سال ،ژاپن.

6- 1381، کسب رتبه ممتاز آزمون اعزام به خارج دوره دکتری رشته مهندسی آبخیزداری،سازمان سنجش آموزش کشور.

7- 1377، رتبه اول دوره کارشناسی ارشد رشته آبخیزداری با معدل 18.12 ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

8- 1374، رتبه اول دوره کارشناسی رشته مرتع و آبخیزداری با معدل 18.20،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.