• نام و نام خانوادگی
  • مهدی عرفانیان
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مرتع و آبخیزداری
 • ایمیل
  • m.erfanian@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (12)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (33)
پایان نامه ها (25)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مهدی عرفانیان
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مرتع و آبخیزداری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (12)

1-مهدی عرفانیان، منصور بیاضی، هیراد عبقری، اباذر اسمعلی عوری, "شبیه سازی ماهانه دبی جریان و رسوب حوزه آبخیز نازلو چای با مدل SWAT و اولویت بندی نواحی تولید رسوب", نشریه علمی- پژوهشی مهندسی و مدیریت آبخیز, 1394.

2-عباس بانج شفیعی، هادی بیگی حیدرلو ، مهدی عرفانیان, "ارزیابی روش ترکیب خطی وزنی فازی در تهیه نقشه ریسک آتش‌سوزی جنگل (مطالعه‌ موردی: جنگل‌های سردشت، آذربایجان غربی)", پژوهش های علوم و فنآوری چوب و جنگل, 1394, 22,22.

3-مهدی عرفانیان، سحر بابایی حصار, "توسعه و کاربرد مدل PMF56-Hybrid برای تخمین تبخیر و تعرق مرجع در حوزه آبریز دریاچه ارومیه", علوم آب و خاک دانشگاه صنعتی اصفهان, 1393.

4-مهدی عرفانیان، نسرین وفایی و مهدی رضائیان زاده, "ارزیابی یک روش نوین برای ارزیابی ریسک خشکسالی استان فارس با تلفیق داده های ماهانه بارندگی ماهواره TRMM و داده های شاخص پوشش گیاهی NDVI سنجنده Terra/MODIS", مجله پژوهش های جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران, 1393.

5-هادی بیگی حیدرلو، عباس بانج شفیعی، مهدی عرفانیان, "تهیه نقشه خطر آتش‌سوزی جنگل با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی و روش نسبت فراوانی (پژوهش موردی: جنگل‌های سردشت، شمال‌غربی ایران)", فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران, 1393, 22,22.

6-مهدی عرفانیان، سحر بابایی حصار, "ارزیابی مدل هیبرید در تخمین تابش خورشیدی روزانه در تعدادی از ایستگاه های تابش سنجی ایران", نشریه آب و خاک دانشگاه فردوسی مشهد (ISC شورای راهبری), 1392.

7-ابراهیم یوسفی مبرهن، هیراد عبقری و مهدی عرفانیان, "ارزیابی و واسنجی پارامترهای هیدرولوژیکی مدل HMS-SMA در حوزه آبخیز زولاچای", پژوهش و سازندگی- پژوهش های آبخیزداری (ISC شورای راهبری), 1392.

8-مهدی عرفانیان، سیما کاظم پور، حسن حیدری, "ارزیابی و کالیبراسیون داده های باران ماهواره ای TRMMدر مناطق خشک و نیمه خشک ایران", فصلنامه جغرافیا: برنامه ریزی منطقه ای (ISC شورای راهبری), 1392.

9-مهدی عرفانیان، پریسا قهرمانی ساعتلو و حسین سعادت, "تهیه نقشه خطر توانمندی (پتانسیل) فرسایش خاک با استفاده از منطق فازی در حوزه آبخیز قرناوه گلستان", مجله انجمن علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (ISC شورای راهبری), 1392.

10-مهدی عرفانیان، مریم حسین خواه و احمد علیجانپور, "مقدمه ای بر روش های رگرسیونی چند متغیره OLS و GWR در مدل سازی مکانی اثرات کاربری اراضی بر کیفیت آب", مجله توسعه و ترویج آبخیزداری (ISC علمی- ترویجی), 1392, 1392,1.

11-کاظم صابر چناری، هیراد عبقری، مهدی عرفانیان و سعید قلیزاده, "ارائه مدل کوتاه مدت بهره برداری بهینه از منابع آب با استفاده از الگوریتم جامعه ذرات و مقایسه آن", پژوهش و سازندگی- پژوهش های آبخیزداری (ISC شورای راهبری), 1391, 97,4.

12-علی اصغر رحیمی نسب، هیراد عبقری، مهدی عرفانیان و عطالله ندیری, "بررسی و تحلیل مدل هیبرید AHP و تراکم سطح در پهنه بندی خطر زمین لغزش", فصلنامه پژوهش های فرسایش محیطی (ISC شورای راهبری), 1391.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (33)

1- "برآورد سطح پوشش برف با ترکیب داده های پوشش برف ماهواره های Terra و Aqua در استان آذربایجان غربی", نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی ایران, 1392, کرمان,ایران.

2- "بررسی تأثیر کاربری اراضی بر پارامتر کیفیت آب توسط مدل های رگرسیونی OLS و GWRمطالعه موردی: زیر حوزه های آبخیز شهرستان شیراز", دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم, 1392, همدان,ایران.

3- "بررسی مهمترین عواملی محیطی و فیزیوگرافی مؤثر بر فراوانی آتش سوزی جنگل های سردشت", اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست, 1391, تهران,ایران.

4- "بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در روندیابی جریان و برآورد حجم رواناب با روش شماره منحنی", هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران, 1390, اصفهان,ایران.

5- "پارامترهای موثر بر زمین لغزش با استفادهر از تکنیکهای زمین لغزش و روشهای آماری", هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران, 1390, اصفهان,ایران.

6- "پایش جامع خشکسالی حوضه آبریز دریاچه ارومیه با استقاده از داده های سنجش از دور", اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران, 1394, تهران,ایران.

7- "پهنه بندی شدت خشکسالی با استفاده از تحلیل واریوگرام و بررسی روند در زمین آمار", هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران, 1390, اصفهان,ایران.

8- "تعیین مناسب‌ترین توزیع شاخص SPI با استفاده از روش گشتاور خطی در تعدادی از ایستگاه‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه", اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران, 1394, تهران,ایران.

9- "توسعه و معرفی مدل PMF56-Hybrid برای برآورد تبخیر و تعرق مرجع (ET0)- مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک تبریز", سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب و خاک, 1391, ساری,ایران.

10- "تهیه نقشه پتانسیل چشمه آب زیرزمینی با استفاده از مدل نسبت فراوانی در حوزه آبخیز چهل گزی، استان کردستان", دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم, 1392, همدان,ایران.

11- "تهیه نقشه ریسک خشکسالی استان فارس از طریق ترکیب شاخص مبتنی بر آنومالی NDVI سنجنده MODIS و شاخص خشکسالی هواشناسی SPI", سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب و خاک, 1391, ساری,ایران.

12- "شبیه سازی جربان ماهانه رودخانه با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردی: رودخانه جاجرود بالادست سد لتیان)", هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران, 1391, خرم آباد,ایران.

13- "شبیه سازی دبی ماهانه جریان رودخانه جاجرود در حوزه آبخیز سد لتیان با استفاده از مدل SWAT", هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری, 1391, خرم آباد,ایران.

14- "شبیه سازی دبی ماهانه حوزه آبخیز نازلوچای با استفاده از مدل SWAT", سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تحصصی علوم زمین با محوریت نجات دریاچه ارومیه, 1392, ارومیه,ایران.

15- "کاربرد روش دلفی و تکنیک تاپسیس در تعیین و اولویت بندی معیارهای موثر در طراحی جاده های جنگلی", دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست, 1394, اردبیل,ایران.

16- "کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در طراحی شبکه جاده های جنگلی در مناطق کوهستانی", دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست, 1394, اردبیل,ایران.

17- "کاربرد شاخص های گیاهی سنجنده MODIS در برآورد عمق رواناب سالانه حوزه آبخیز دریاچه ارومیه", سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب و خاک, 1391, ساری,ایران.

18- "مدیریت رهاسازی آب سدهای مخزنی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جامعه ذرات", هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران, 1391, خرم آباد,ایران.

19- "مقایسه مدلهای برآورد پارامترهای هیدرولیکی خاک و کاربرد آنها در معادلات بیلان آب و انرژی", اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران, 1389, سنندج,ایران.

20- "GIS-based Landslide Susceptibility Mapping Using Analytical Hierarchy Process and Frequency Ratio in Ziarat (Iran)", 4th International Congress of the European Soil Science Societies Eurosoil 2012, 1391, Bari Italy,Italy.

21- "ارائه مدل فازی استخراج نقشه شاخص حفاظت خاک(SPI) با استفاده از داده های ماهواره ای در حوزه آبخیز قرناوه گلستان", هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری, 1391, خرم آباد,ایران.

22- "ارزیابی اثر تغییر اقلیم با استفاده از مدل LARS-WG در دوره 2065-2046 بر دما و بارش (مطالعه موردی: حوزه آبخیز هروی، استان آذربایجان غربی)", نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک, 1393, کرج,ایران.

23- "ارزیابی تأثیر تغییر کاربری اراضی روی رواناب و رسوب در حوزه آبخیز لیقوان چای با کاربرد ابزار GeoWEPP", اولین کنفرانس و نمایشگاه علوم و مهندسی آب, 1394, تهران,ایران.

24- "ارزیابی چهار روش تبخیر و تعرق مرجع در حوزه دریاچه ارومیه با هدف انتخاب بهترین مدل اقلیمی", اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران, 1394, تهران,ایران.

25- "ارزیابی داده های باران ماهواره TRMMدر مناطق خشک و نیمه خشک ایران", نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی ایران, 1392, کرمان,ایران.

26- "ارزیابی داده های بارش ماهواره TRMM و روشهای مختلف زمین آماری برای تهیه نقشه متوسط بارندگی سالانه حوزه آبخیز دریاچه ارومیه", سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب و خاک, 1391, ساری,ایران.

27- "ارزیابی روش های منحنی سنجه رسوب در برآورد بار معلق رودخانه های آذربایجان شرقی", هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری, 1390, اصفهان,ایران.

28- "ارزیابی مدل هیبرید در تخمین تابش خورشیدی و تهیه نقشه های فصلی تابش برای حوزه دریاچه ارومیه", پنجمین کنگره بین الملی جغرافیدانان جهان اسلام, 1391, تبریز,ایران.

29- "ارزیابی مدل هیبرید در تخمین تابش روزانه خورشیدی در ایستگته سینوپتیک تبریز", نحستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی, 1390, کرج,ایران.

30- "اولویت‌ بندی زیرحوزه‌ها بر اساس آنالیز و ترکیب پارامترهای مرفومتری با استفاده از GIS و RS در حوزه بالخلیچای اردبیل", اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران, 1395, تهران,ایران.

31- "آنالیز حساسیت مدل SWAT در حوزه آبخیز نازلوچای با استفاده از الگوریتم MOGSA", سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تحصصی علوم زمین با محوریت نجات دریاچه ارومیه, 1392, ارومیه,ایران.

32- "آنالیز ماتریس همبستگی پارامترهای مورفومتری با کاربرد GIS، RS در حوزه بالخلیچای اردبیل", اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران, 1394, تهران,ایران.

33- "برآورد تابش طول موج کوتاه روزانه بر اساس مدل رفومی ارتفاع و محصولات سنجنده مودیس در حوزه آبخیز آجی چای", اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران, 1394, تهران,ایران.
پایان نامه ها (25)

1-طيبه علي بيگي, "ارائه يك شاخص بهبود يافته براي برآورد توليد گراسلند بر اساس محصولات NDVI و GPP به كمك سنجنده MODIS در منطقه رزين استان كرمانشاه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

2-معصومه سلمليان, "طراحي شبكه جاده هاي جنگلي با روش تاپسيس و بر پايه GIS در جنگل هاي عباس آباد مازندران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

3-نجيبه غائبي, "تحليل فراواني ناحيه اي شاخص هاي خشكسالي هواشناسي و هيدرولوژيكي در حوضه آبريز درياچه اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

4-نازيلا راحلي نمين, "ارزيابي و مقايسه مدل هاي ماشين بردار پشتيبان، آماري و اقليمي براي برآورد تبخير و تعرق مرجع ماهانه در ايستگاه هاي سينوپتيك تبريز و اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

5-چيمن حاتمي ژارآباد, "برآورد تابش خالص روزانه حوضه آبريز درياچه اروميه براساس مدل رقومي ارتفاع و داده هاي دماي سطح زمين سنجنده MODIS", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

6-زهرا عبادي نهاري, "پايش جامع خشكسالي حوضه آبريز درياچه اروميه با تلفيق داده هاي ماهواره اي MODIS و TRMM", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

7-احمد ايلاتي, "اولويت بندي مديريت زيرحوزه هاي آبخيز رودخانه بالخي چاي اردبيل با روش آناليز مجموع وزني پارامترهاي موروفومتري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

8-قادر درخشاني, "تصحيح شاخص هاي خشكسالي SPI و RDI با انتخاب مناسبترين توزيع هاي آماري و كاربرد تابع انتقال هم احتمال (ايستگاه هاي سينوپتيك حوضه آبريز درياچه اروميه)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

9-رويا نريماني, "مدل سازي اثرات تغيير كاربري اراضي روي رواناب و توليد رسوب با كاربرد ابزار GeoWEPP در حوزه آبخيز ليقوان چاي استان آذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

10-عزيز فتح الهي, "بررسي كاربرد داده هاي ماهواره اي در برآورد تبخير و تعرق با استفاده از معادله بيلان انرژي سطح زمين در منطقه شمالغرب ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

11-شاهين كارگريان, "تعيين و ارزيابي تغييرات بلند مدت مدل بيلان آب ماهانه و فصلي در حوزه آبخيز نازلوچاي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

12-علي اصغر رحيمي نسب, "پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از منطق فازي و سيستم اطلاعات جغرافيايي در حوزه آبخيز زيارت", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

13-ابراهيم يوسفي مبرهن, "بررسي مدل احتساب كننده رطوبت خاك در برآورد رواناب (حجم و ارتفاع) در مقياص هاي فصلي، ماهانه و روزانه در حوزه آبخيز زولاچاي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

14-منصور بياضي, "ارزيابي روشهاي منحني سنجه رسوب در برآورد بار معلق رودخانه هاي شمالغرب ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

15-عزيز فتح الهي, "بررسي كاربرد داده هاي ماهواره اي در برآورد تبخير و تعرق با استفاده از معادله بيلان سطحي زمين در منطقه شمالغرب ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

16-زيبا زميني نژاد اصل, "بررسي كارايي شاخص هاي گياهي سنجنده MODIS در برآورد متغيرهاي پاسخ هيدرولوژيك تعدادي از حوزه هاي آبخيز درياچه اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

17-عزيز فتح الهي, "بررسي كاربرد داده هاي ماهواره اي در برآورد تبخير وتعرق با استفاده از معادله بيلان سطحي زمين در منطقه شمالغرب ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

18-پريسا قهرماني ساعتلو, "ارزيابي خطر فرسايش خاك بر اساس منطق فازي و با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي و داده هاي سنجش از دور در حوزه آبخيز قرناوه گلستان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

19-وحيد ظهرابي سيف آباد, "بررسي تاثير تغييرات زماني و مكاني پوشش گياهي بر توليد رواناب و رسوب با استفاده از مدل SWAT و داده هاي سنجنده MODIS در حوزه آبخيز سد لتيان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

20-نسرين وفايي, "ارزيابي خطر خشكسالي با استفاده از داده هاي ماهواره اي MODIS و TRMM و سامانه اطلاعات جغرافيايي در استان فارس", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

21-سحر بابايي حصار, "ارزيابي مدل هيبريد در برآورد تابش خورشيدي در شرايط مختلف اقليمي ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

22-وحيد حيدري, "توسعه يك مدل ساده سنجش از دوري تبخير و تعرق و ارزيابي آن در حوضه آبريز درياچه اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

23-زينب عابدي, "ارزيابي اثرات تغيير اقليم آينده بر دبي جريان ماهانه رودخانه با كاربرد مدل SWAT در حوزه آبخيز هروي چاي استان آذربايجان شرقي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

24-عذرا كاوياني, "كاربرد و مقايسه روش هاي فرا رتبه اي پرومته II و الكتر III در شناسايي و اولويت بندي نواحي بحراني حوزه آبخيز دينور استان كرمانشاه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

25-رويا نريماني, "مدل سازي اثرات تغييرات كاربري اراضي روي رواناب و توليد رسوب با كاربرد ابزار GeoWEPP در حوزه آبخيز ليقوان چاي استان آذربايجان شرقي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.