• نام و نام خانوادگی
  • هیراد عبقری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مرتع و آبخیزداری
 • ایمیل
  • h.abghari@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (28)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (52)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • هیراد عبقری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مرتع و آبخیزداری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (28)

1-هیراد عبقری, 2014, Pan evaporation and reference evapotranspiration trend detection in western Iran with consideration of data persistence,Hydrology Research.

2-M rezaeian zade, Stein, Tabari, Abghari, jalalkamali, Hosseinipour, singh, 2013, Assessment of a conceptual hydrological model and artificial neural networks for daily outflows forecasting,International Journal of Environmental Science and Technology.

3-hirad abghari, hossein tabari, parisa hosseinzadeh talaee, 2013, River flow trends in the west of Iran during the past 40 years: Impact of precipitation variability,Global and Planetary Change.

4-مهدی رضاییان زاده، شاهرخ زند پارسا، هیراد عبقری، مسیح ذوالقدر، پروفسور وی جی سینگ, 2012, Hourly air temperature driven using multi-layer perceptron and radial basis function networks in arid and semi-arid regions,Theoretical and Applied Climatology.

5-Hirad Abghari , Hojjat Ahmadi, Sina Besharat , Vahid Rezaverdinejad, 2012, Prediction of Daily Pan Evaporation using Wavelet Neural Networks,Water Resources Management.

6-مهدی رضاییان زاده، حسین طبری، هیراد عبقری, 2012, Prediction of monthly discharge volume by different artificial neural network algorithms in semi-arid regions,Arabian Journal of Geosciences.

7-Tabari Hossein Abghari Hirad Hosseinzadeh talaee Parisa, 2012, Temporal trends and spatial characteristics of drought and rainfall in arid and semiarid regions of Iran,Hydrological Process.

8-Hossein tabari Hirad Abghari Parisa hosseinzadeh talaee, 2012, Utility of coactive neuro-fuzzy inference system for pan evaporation modeling in comparison with multilayer perceptron,Meteorology and Atmospheric Physics.

9- 2009, Classification of Hydrological Time Series Using Probabilitic Neural Network for River Flow Mondeling by RBF Networks,Geophysical Research.

10- 2009, Investigation of Shannon and Playwog Wavelent Neural Networks in Monthly River Flow Mondeling,Geophysical Research.

11- 2009, Maximum Daily Dischange Prediction Using Multi Layer Perceptron Network,Geophysical Research.

12-هیراد عبقری، 1394، شبیهسازیماهانه‌دبیجریان‌و‌رسوب‌حوزه‌آبخیز‌نازلوچایبا‌مدل‌SWAT و‌ اولویتبندینواحی تولید‌رسوب،نشریه علمی-پژوهشی مهندسی و مدیریت آبخیز.

13-هیراد عبقری، 1392، ارزیابی و واسنجی پارامترهای هیدرولوژ یکی مدل H MS SMA در حوزه آبخیز زولاچای،پژوهش های آبخیزداری.

14-ابراهیم یوسفی مبرهن، هیراد عبقری، مهدی عرفانیان، 1392، ارزیابی و واسنجی پارامترهای هیدرولوژیکی مدل HMS SMA در حوزه آبخیز زولاچای،نشریه |ژوهش های آبخیزداری(پژوهش و سازندگی)، 4،4.

15-کاظم صابر چناری، هیراد عبقری، مهدی عرفانیان و سعید قلیزاده، 1391، ارائه مدل کوتاه مدت بهره برداری بهینه از منابع آب با استفاده از الگوریتم جامعه ذرات و مقایسه آن با الگوریتم ژنتیک،پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی)، 97،25.

16-ابراهیم یوسفی مبرهن، کاظم صابر چناری، هیراد عبقری و امیر شجاعی، 1391، بهینه سازی ضرایب منطقه ای فرمول تجربی فولر با برنامه ریزی غیر خطی برای برآورد دبی های حداکثر لحظه ای،پژوهش های آبخیزداری( پژوهش و سازندگی)، 96،3.

17-مینا جعفری مهدی وفاخواه هیراد عبقری احد توسلی، 1391، پیش بینی ضریب رواناب رگبار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در حوزه آبخیز بار اریه نیشابور،فصلنامه علمی پژوهشی اکوسیستم های طبیعی ایران.

18-حجت احمدی هیراد عبقری وحید رضاوردی نژاد سینا بشارت، 1391، تاثیر ابعاد کانال بر تغییرات لنگر خمشی وارد بر پوشش بتنی،مجله پژوهش آب ایران.

19-مریم ادهمی علی نجفی نژاد امیر سعدالدین هیراد عبقری، 1391، تحلیل تغییرات بلند مدت دبی جریان و رسوب در برخی از ایستگاههای هیدرومتری استان گلستان،فصلنامه محیط جغرافیای ناحیه ای.

20-هیراد عبقری مهدی رضاییان زاده حامد جمشیدی، 1391، ارائه مدل شبکه های پرسپترون چند لایه برای پیش بینی خشکسالی بر اساس RDI و SPI (مطالعه موردی ایستگاههای سینوپتیک استان سمنان)،فصلنامه محیط جغرافیای ناحیه ای.

21-هیراد عبقری، 1390، ارائه مدل کوتاه مدت بهره برداری بهینه از منابع آب با استفاده ازالگوریتم جامعه ذرات و مقایسه آن با الگوریتم ژنتیک،پژوهش و سازندگی، 97،97.

22-مریم کریمی حسین ملکی نژاد هیراد عبقری محمد صادق عزیزیان، 1390، ارزیابی روشهای مختلف شبیه سازی هیدروگراف سیل با استفاده از بسته نرم افزاری Hechms(مطالعه موردی:حوضه آبخیز چهل گزی)،مجله پژوهش آب ایران.

23-هیراد عبقری، 1390، برآورد حداکثر تخلیه مجاز رطوبتی ذرت علوفه ای در مراحل مختلف رشدبا استفاده از اختلاف دمای پوشش سبز گیاه و هوا،مجله علمی پژوهشی آب و خاک.

24-وحید رضاوردی نژاد سینا بشارت هیراد عبقری حجت احمدی، 1390، برآورد حداکثر تخلیه مجاز رطوبنی ذرت علوفه ای در مراحل مختلف رشد با استفاده ازاختلاف دمای پوشش سبز گیاه و هوا،نشریه علمی پژوهشی آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی).

25-هیراد عبقری، 1390، بررسی کارایی برخی روشهای برآورد دبی اوج لحظه ای با استفاده از داده های دبی روزانه،نشریه مرتع و آبخیزداری، مجله منابع طبیعی ایران.

26-محمد تقی دستورانی جمیله سلیمی علی طالبی هیراد عبقری، 1390، بررسی کارایی برخی روشهای برآورد دبی اوج لحظه ای با استفاده ازداده های دبی روزانه،نشریه مرتع و آبخیزداری، مجله منابع طبیعی ایران.

27-هیراد عبقری، 1390، بهینه سازی ضرایب منطقه ای فرمول تجربی فولر با روش برنامه ریزی غیرخطی در نرم افزار لینگو برای برآورد دبی های حداکثر لحظه ای در حوزه های آبخیز منتخب استان آذربایجان غربی،پژوهش و سازندگی (پژوهش های آبخیزداری)، 1،97.

28- 1390، بهینه سازی ضرایب منطقه ای فرمول تجربی فولر با روش برنامه ریزی غیرخطی،پژوهش و سازندگی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (52)

1- 2010, Comparison of Monthly Rainfal lPrediction using Linear Stochastic-Base Models in Gharalar Rain Gauge Station Iran,European Geosciences Union, vienna,astria.

2- 1391, GIS-BASED LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY MAPPING USING ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS AND FREQUENCY RATIOIN ZIARAT (IRAN),EUROSOIL2012 (مقاله اینجانب در صفحه 1195 فایل پیوست), باری,ایتالیا.

3- 2010, Hydrograph and Flood Volume Prediction using HMS-SMA:A case study,European Geosciences Union, vienna,astria.

4- 2010, Improved Cost-Base Design of Water Distribution Networks using genethic algorithm,Geophysical Research Abstracts, vienna,astria.

5- 2010, Improvement of Continuous Hydrologic Models and HMS-SMA parameters reduction,European Geosciences Union, vienna,astria.

6- 2010, Investigation of the Leakage Performance Indexes in MunicipalWater Distributing Network (a Case Study Mahabad City,,IWA Malaysia Young Water Professionals Conference (IWAYP2010), Kuala Lumpur,malaysia.

7- 2009, Investigation of Urbanization and Development on the Watersheds Peak Peak Hydrograph Using Hec-Hms (Case Study: Castro Strait Watershed, North California),International Conference on Water Resource.

8- 2010, Modeling and Hydraulic Analysis of Municipal Water Distribution Network using WaterGems,Geophysical Research Abstracts, veienna,astria.

9- 2009, Multi Layer Perceptron Networks for Streamflow Forcasting,International Conference on Water Resource.

10- 2010, Multi-Layer Perceptron and Radial Basis Function Networks for Continuous Rainfall-runoff modeling,EWRI- American Society of Civil Engineers, india,india.

11- 2010, Prediction of Hourly Air Temperature by Artificial Neural Networks,American Society of Civil Engineers - ewri, india,india.

12- 2010, Prediction of Monthly Discharge by Different Artificial Neural Network,American Society of Civil Engineers, india,india.

13- 2010, Reduction of Peak Water Consumption in Urban Water Supply networks,IWA Malaysia Young Water Professionals Conference (IWAYP2010),, Kuala Lumpur,malasiya.

14- 2009, Reservoir Dam Inflow Modeling Using Wavelet-Base Neural Network and Multi Layer Perceptron Network,International Conference on Water Resource.

15- 2010, The Management of Air Control to Design and Productivity of water transmission lines,Malaysia Young Water Professionals Conference (IWAYP2010),, Kuala Lumpur,Malaysia.

16- 1392, Time Series Analysis of Water Level in Lake Urmia using ANN and MLR Modeling techniques,سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین-رویکرد نجات دریاچه ارومیه, ارومیه,ایران.

17- 1389، ارزیابی برنامه های hec4. spss و شبکه عصبی درتحلیل داده های گمشده حوزه بالادست سد کرخه،چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، ارومیه،ایران.

18- 1390، ارزیابی پارامترهای موثر برزمین لغزش با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور و روشهای آماری،هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، اصفهان،ایران.

19- 1391، امکان سنجی و جانمایی احداث سدهای زیر زمینی جهت حفاظت آبخوان ساحلی دریاچه ارومیه،سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب، ساری،ایران.

20- 1387، امکان یابی مناطق در معرض سیل راهکاری غیر سازه ای برای مدیریت سیلاب دشت،اولین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری آب.

21- 1392، برآورد سطح پوشش برف با ترکیب داده های پوشش برف ماهواره¬هایTerra و Aqua،نخستین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران، کرمان،ایران.

22- 1388، بررسی امکان بر آورد دبی های اوج سیلابی با استفاده از آمار دبی حداکثر روزانه در رودخانه های مناطق خشک و نیمه خشک ایران،هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، اهواز،ایران.

23- 1388، بررسی تاثیر زمان بارش مازاد بر قابلیت روش اشنایدر در تهیه هیدروگراف واحد مصنوعی حوزه آبخیز امامه،پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، گرگان،ایران.

24- 1388، بررسی تاثیر قوانین مختلف یادگیری بر دقت مدلسازی شبکه عصبی پرسپترون چند لایه در پیش بینی بیلان آبی سد مخزنی قشلاق،پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، گرگان،ایران.

25- 1391، بررسی تغییر پذیری بارش سالانه، فصلی و ماهانه در استان همدان،سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب، ساری،ایران.

26- 1391، بررسی خشکسالی هیدرولوژیکی رودخانه های اصلی ورودی به دریاچه ارومیه،همایش بین المللی دریاچه ارومیه (چالشها و راهکارها) توضیح: همه مقالات کنفرانس بدون لوگو در پروسیدینگ ارائه شده بود، ارومیه،ایران.

27- 1391، بررسی روشهای مختلف برآورد ضریب زبری رودخانه مطالعه موردی: (سیمینه رود یکی از رودخانه های منتهی به دریاچه ارومیه)،همایش بین المللی دریاچه ارومیه (چالشها و راهکارها) توضیح: همه مقالات کنفرانس بدون لوگو در پروسیدینگ ارائه شده بود، ارومیه،ایران.

28- 1388، بررسی مدلسازی هیبرید سیگنالهای جریان رودخانه با شبکه های تابع بنیادی شعاعی و خوشه بندی سلسله مراتبی الگوهای آموزشی بارش رواناب،پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، گرگان،ایران.

29- 1391، بررسی و مدلسازی پدیده شکست سد و مقایسه نتیج مدلهای مختلف آشفتگی در محیط فلوئنت،سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب، ساری،ایران.

30- 1389، بهینه سازی بهره برداری فصلی از سد مخزنی مهاباد با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک،ششمین کنفرانس ملی علوم و مهندس ابخیزداری ایران، نور،ایران.

31- 1389، بهینه سازی ضرایب منطقه ای فرمول تجربی فولر با روش برنامه ریزی خطی برای براورد دبی های حداکثر لحظه ای در حوزه های شرق استان مازندران،ششمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی ابخیزداری، نور،ایران.

32- 1391، پایش کیفیت آب رودخانه مارون با نگرشی بر تحلیل روند تغییرات پارامترهای کیفی،اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، همدان،ایران.

33- 1390، پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش با استفاده ازشاخص همپوشانی،هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، اصفهان،ایران.

34- 1391، پیش بینی بار معلق رودخانه شهرچایبا ساتفاده از سیستم استنباط فازی عصبی تطبیقی ANFIS،همایش بین المللی دریاچه ارومیه (چالشها و راهکارها) توضیح: همه مقالات کنفرانس بدون لوگو در پروسیدینگ ارائه شده بود، ارومیه،ایران.

35- 1389، پیش بینی روند یابی هیدروگراف سیلاب رودخانه گدارچای با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه و شعاعی،ششمین کنفرانس ملی ابخیزداری ایران، نور،ایران.

36- 1388، پیش بینی سیلاب با استفاده از مدل جدید شبکه عصبی موجکی شعاعی و رگرسیون امکانی فازی،هشتمین سمیناربین المللی مهندسی رودخانه، اهواز،ایران.

37- 1387، تاثیر کم آبیاری بر عملکرد و بهره وری مصرف آب سه رقم انگور تحت سیستم آبیاری قطره اای،سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران.

38- 1391، تحلیل ایستایی و بررسی ماهیت جریان رودخانه در مقیاس های زمانی مختلف(مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای)،نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، اهواز،ایران.

39- 1391، تحلیل روند تغییرات ماهانه و سالانه دبی رودخانه در استان آذرباییجان غربی با استفاده از روشهای ناپارامتری،سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب، ساری،ایران.

40- 1391، تحلیل روند دبی در حوزه آبخیز سد دز،همایش ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیز و تولید ملی، ملایر،ایرن.

41- 1391، تعیین زیر حوزه های بحرانی حوزه آبخیز نوشان ارومیه با مدل Hec HMS،همایش ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیز و تولید ملی، ملایر،ایران.

42- 1391، راهکارهای جمع آوری رواناب و تصفیه فاضلاب شهری (مطالعه موردی: شهرستان اهواز)،سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب، ساری،ایران.

43- 1390، روند و شیب تغییرات دبی متوسط سالانه رودخانه ایستگاههای منتخب استان مازندران،هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، اصفهان،ایران.

44- 1390، شبکه عصبی مصنوعی و کاربرد آن در مدلسازی مهندسی آبخیزداری،هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری در ایران، اصفهان،ایران.

45- 1388، شبیه سازی هیدروگراف سیل و واسنجی پارامترها با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردی: حوضه رودخانه کن)،کنفرانس بین المللی منابع اب با رویکرد منطقه ای.

46- 1391، کاربرد شاخص گیاهی سنجنده MODIS در برآورد عمق رواناب سالانه حوزه آبخیز دریاچه ارومیه،سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب، ساری،ایران.

47- 1391، مدلسازی تعییرات سطح آب دریاچه ارومیه با استفاده از شبکه های پرسپترون چند لایه،همایش بین المللی دریاچه ارومیه (چالشها و راهکارها) توضیح: همه مقالات کنفرانس بدون لوگو در پروسیدینگ ارائه شده بود، ارومیه،ایران.

48- 1391، مدیریت رها سازی آب سدهای مخزنی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جامعه ذرات،هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، خرم آباد،ایران.

49- 1389، مقایسه روش شبکه عصبی و رگرسیون خطی در تحلیل داده های گمشده( سد کرخه)،نخستین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی ایران، کرمانشاه،ایران.

50- 1391، مقایسه روشهای درون یابی جهت مطالعه تغییرات مکانی سطح آبزیر زمینی دشت انزل در ساحل دریاچه ارومیه با استفاده از GIS،همایش بین المللی دریاچه ارومیه (چالشها و راهکارها) توضیح: همه مقالات کنفرانس بدون لوگو در پروسیدینگ ارائه شده بود، ارومیه،ایران.

51- 1387، مقایسه مدل جدید هیبرید شبکه عصبی موجکی شعاعی و پرسپترون چند لایه در پیش بینی سیلاب،اولین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری آب.

52- 1391، نگرش تحلیلی بر تغییرات بارندگی های ماهانه و سالانه در حوضه های شرقی دریاچه ارومیه،سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب، ساری،ایران.