• نام و نام خانوادگی
  • نسرین سیدی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه جنگلداری
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

1- دکتری تخصصی علوم جنگل، 1390، دانشگاه تربیت مدرس.

2- کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری، 1384، دانشگاه گیلان.

3- کارشناسی، مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری، 1382، دانشگاه کردستان.

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (28)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (19)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (7)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • نسرین سیدی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه جنگلداری
 
        بیوگرافی کوتاه

1- دکتری تخصصی علوم جنگل، 1390، دانشگاه تربیت مدرس.

2- کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری، 1384، دانشگاه گیلان.

3- کارشناسی، مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری، 1382، دانشگاه کردستان.

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (28)

1-Fatemeh Mostaghimi، Nasrin Seyedi، Abbas Banj Shafiei، Otilia Correia ، 2021، How do leaf carbon and nitrogen contents of oak hosts affect the heterotrophic level of Loranthus europaeus? Insights from stable isotope ecophysiology assays،Ecological Indicators.

2-Chonur Mohammadi، Nasrin Seyedi، Babak Abdollahi Mandoulakani، Maria Filomena Caeiro ، 2021، Genetic Diversity in Natural Populations and Cultivated Stands of Walnut (Juglans regia L.) Using Microsatellite Marker،Brazilian Archives of Biology and Technology.

3-Zahra Babapour Aliyar a ، Abbas Banj Shafiei a، *، Nasrin Seyedi a ، Salar Rezapour b ، Saeed Musavi Moghanjugi c، 2020، Effect of traffic-induced air pollution on seed germination of Arizona Cypress (Cupressus arizonica Green) and Black Pine (Pinus nigra Arnold)،Urban Forestry & Urban Greening.

4-Fatemeh ASGHARPOUR1 ، Nasrin SEYEDI1*، Solmaz NAJAFI، 2019، Karyological and Chromosome Analysis of Quercus libani in Iran،YYÜ TAR BİL DERG.

5-Seyedi N., C. Costa, C. Maguas, O. Correia, 2019, The contribution of leaf life span to sexual dimorphism in deciduous and evergreen Pistacia species under Mediterranean conditions,Flora.

6-Alijanpour، A.، Jabbari، K.، Eshaghi Rad، J.، Seyyedi، N.، Pakgohar، N.، .، 2018، Comparing performance of fixed and variable area sampling plots،Applied Ecology and Environmental Research.

7-شادی تشکری، نسرین سیدی، عباس بانج شفیعی، ناصر عباسپور، 1399، تاثیر سیلیکون درشت دانه و نانو ذره بر افزایش مقاومت به خشکی در نونهال های بلوط دارمازو Quercus infectoria،نشریه علمی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران.

8-لعیا زینالی یادگاری، نسرین سیدی، 1398، تأثیر ارتفاع از سطح دریا بر جوانهزنی بذور و زیتوده نونهالهای بلوط ایرانی،فصلنامه علمی پژوهش و توسعه جنگل.

9-رویا رستمی، نسرین سیدی، حامد یوسف زاده، 1398، تنوع ژنتیکی سیب شرقی (orientalis Malus (در جنگلهاي هیرکانی ایران با استفاده از نشانگرهاي SSR،فصلنامه علمی پژوهش و توسعه جنگل.

10-علی زینال زاده، نسرین سیدی، عباس بانج شفیعی، 1398، بررسی جوانه زنی و رشد نهال های پستۀ وحشی ).Desf atlantica Pistacia،مجله جنگل ایران.

11-نگار امیدی، نسرین سیدی، عباس بانج شفیعی، ناصر عباسپور، 1397، تأثير تنش آلودگي هوا بر ميزان پرولين، هيدراتكربن و رنگيزههاي فتوسنتزي درخت افراي زينتي (.L negundo Acer) (مطالعه موردي: شهرستان اروميه) ،پژوهش های گیاهی.

12-گیتا رحمانی، نسرین سیدي، عباس بانج شفیعی، میرحسن رسولی صدقیانی، 1396، تأثیر آلودگی هوا بر غلظت فلزات سنگین (آهن، مس، روي و منگنز) در برگ درختان افراي زینتی و چنار (مطالعه موردي: شهرستان ارومیه)،بوم شناسی کاربردی.

13-آیدا طاهری، نسرین سیدی، بابک عبدالهی، 1395، بررسی تنوع ژنتیکی گردوی ایرانی (.L regia Juglans (با نشانگرهای SSR،مجله جنگل و فرآورده های چوبی.

14-.

15-Seyedi N. and Nebi Bilir, 2014, Fertility variation and effective number of parent in Taxus cedar (Cedrus libani A. Rich.) population,BioScience.

16-Bilir N. and N. Seyedi, 2014, Fourth year results in variations of manna ash (Fraxinus ornus L.),BioScience.

17-Dilaver M., N. Seyedi and N. Bilir, 2015, Seedling quality and morphology in seed sources and seedling type of Brutian Pine (Pinus brutia Ten.),World Journal of Agricultural Research .

18-.

19-نسرین سیدی، احمد علیجانپور، عباس بانج شفيعي، هادی بیگی حیدرلو،، 1395، تأثیر تنش خشکی بر خصوصیات فتوسنتزی نهالهای گردو،جنگل و فرآورده های چوب.

20-زهرا باباپور علیار، عباس بانج شفيعي، نسرین سیدی،، 1395، تأثير آلودگي هوا بر ريخت شناسي برگ گونه هاي زبان گنجشك، چنار و افرای زینتی، مطالعه موردی: شهرستان ارومیه،،تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، .

21-عباس بانج شفيعي، خدیجه صمدزاده، نسرین سیدی، احمد علیجانپور،، 1394، بررسی کمی و کیفی و مقدار خطرآفرینی درختان چنار شهر ارومیه،پژوهش و توسعه جنگل.

22-سحاقی راد، ج.، سیدی، ن.، حسن زاد ناورودی، 1388، تاثير اجراي شيوه تک گزيني بر تنوع گياهان چوبي (مطالعه موردي: سري جنبه سرا- گیلان). ،مجله جنگل ایران ،.

23-نسرین سیدی, 2012, Genetic Variation and Inheritance of Early Growth Characteristics in Three Wild Pistachio Populations,Journal of Plant Physiology and Breeding, 2012,1.

24-نگار امیدی، نسرین سیدی، عباس بانج شفیعی، ناصر عباسپور، 1394، مقدار هیدرات‌های کربن و پرولین برگ درخت چنار، در شرایط تنش آلودگی هوا،مجله پژوهش و توسعه جنگل.

25-نسرین سیدی، 1394، تجزیه ارتباطی برخی صفات فیزیولوژیک در گردوی ایرانی تحت تنش خشکی با استفاده از نشانگرهای SSR،مجله جنگل ایران.

26-نسرین سیدی, 2012, Effects of strip and single-tree selection methods on woody species diversity,International Journal of Forest, Soil and Erosion.

27-نسرین سیدی، سید غلامعلی جلالی، محمد مقدم، 1392، بررسی صفات تشریحی برگ پسته وحشی (Pistacia atlantica var kurdica)،زیست شناسی گیاهی.

28-نسرین سیدی، سید غلامعلی جلالی، محمد مقدم، مسعود طبری، سید ابوالقاسم محمدی، 1390، کاربرد پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر در مطالعه تنوع درون گونه‌ای سه جمعیت از پسته وحشی،زیست شناسی گیاهی ایران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (19)

1- 1391، . بررسی بیولوژی آفت مخرب جوانه خوار بلوط در شرایط آزمایشگاهی و صحرایی و پراکنش آن در جنگلهای بلوط استان آذربایجانغربی،اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، تهران،ایران.

2- 1392, Genetic diversity in natural and planted populations of walnut (Juglans regia) using ssr marker in western Azarbaijan province,The second intennational conference on agriculture and natural resources, کرمانشاه,ایران.

3- 1391, Heritability in Pistacia atlantica,Seed Orchards and Breeding Theory Conference, Kemer,ترکیه.

4- 1391, Sex Identification for More Production of Seeds in Pistacia atlantica,Forest Products, لیسبون,پرتغال.

5- 1393، بررسی اثر آلودگی هوا بر طول، حداکثر عرض و سطح برگ گونه ی درختی افرا زینتی (Acer negundo)،دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل، تهران،ایران.

6- 1393، بررسی تنوع ژنتیکی گردوهای ایرانی (Juglans regia) با نشانگرهای ssr،اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران،ایران.

7- 1391، بررسی فراوانی، میزان پایداری و پراکنش جنس Neuroterus (Hymenoptera: Cynipidae) در استان آذربایجان¬غربی،کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی، ملایر،ایران.

8- 1393، بررسی کمی و کیفی و میزان خطر آفرینی درختان چنار خیابان شهید بهشتی شهر ارومیه،دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل، تهران،ایران.

9- 1393، بررسی میزان رنگیزه¬های فتوسنتزی درخت زبان گنجشک در برابر آلاینده¬های هوا (مطالعه موردی: شهرستان ارومیه)،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

10- 1393، تاثیر آلودگی بر روی عناصر برگ درختان شهری (مطالعه موردی شهرستان ارومیه)،دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل، تهران،ایران.

11- 1393، تاثیر آلودگی بر میزان جذب عناصر مس و آهن گونه ی افرای زینتی (مطالعه موردی، شهرستان ارومیه)،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

12- 1393، تاثیر آلودگی هوا بر میزان کلروفیل و کارتنوئید درخت چنار،دومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل، سنندج،ایران.

13- 1393، تاثیر تنش آبی بر برخی خصوصیات تبادلات گازی نهال های دو ساله گردو (Juglans regia)،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

14- 1394، تاثیر سیلیکون و نانوذرات سیلیکون بر میزان رنگیزه های فتوسنتزی نهال های بلوط دارمازو تحت تنش خشکی،همایش نلی پژوهش های نوین در مدیریت منابع طبیعی، ملایر،ایران.

15- 1390، تنوع صفات تشریحی برگ پسته وحشی در سه جمعیت از جنگل‌های زاگرس،همایش ملی جنگل های زاگرس مرکزی، قابلیت‌ها و تنگناها، خرم آباد،ایران.

16- 1391، کاربرد گونه ها و کلن های مقاوم صنوبر به منظور دستیابی به توسعه پایدار و کاهش خسارت،اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، تهران،ایران.

17- 1393، کاربرد نشانگرهای مولکولی SSR در تحقیقات علوم جنگل،دومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت جنگل، سنندج،ایران.

18- 1391، محاسبه تنوع گونه¬ای، پراکنش و ساختار گال¬های تشکیل شده توسط،کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی، ملایر،ایران.

19- 1393، مقایسه کمی محتوای پرولین و کربوهیدرات های محلول در برگ های زبان گنجشک در شرایط تنش آلودگی هوا (مطالعه موردی، شهرستان ارومیه)،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-نسرین سیدی، - 2.بابک عبدالهی مندولکانی 30%، 1394، ارزیابی تنوع ژنتیکی و تجزیه ارتباط برخی صفات فیزیولوژیک در نهالهای گردو (Juglance regia L.) تحت شرایط تنش خشکی با استفاده از نشانگرهای SSR،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

2-نسرین سیدی، - 2.احمد علیجانپور 20% - 3.عباس بانج شفیعی 20%، 1393، تاثیر تنش خشکی بر خصوصیات فتوسنتزی نهال های گردو (Juglans regia)،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (7)

1-شادي تشكري، 1394، تاثير سيليكون و نانوذرات سيليكون بر تحمل به خشكي نهال بلوط دارمازو (Quercus infectoria)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-آيدا طاهري، 1393، ارزيابي تنوع ژنتيكي و تجزيه ارتباط برخي صفات فيزيولوزيك در نهال هاي گردو تحت شرايط تنش خشكي با استفاده از نشانگرهاي SSR، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-خديجه صمدزاده، 1393، بررسي كمي و كيفي، ويژگي هاي خاك بر ميزان خطر آفريني درختان چنار شهر اروميه، مطالعه موردي خيابان شهيد بهشتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-زهرا باباپور عليار، 1393، تاثير آلودگي هوا بر مورفولوژي برگ درختان چنار، ون و افراي زينتي در شهر اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-گيتا رحماني، 1393، تاثير آلودگي هوا بر روي عناصر برگ درختان چنار، ون و افراي زينتي در شهر اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-نگار اميدي، 1393، تاثير آلودگي هوا بر ميزان هيدرات هاي كربن، پرولين و كلروفيل در درختان چنار، ون و افراي زينتي در شهر اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-چنور محمدي، 1391، بررسي تنوع ژنتيكي توده‌هاي دست كاشت و طبيعي گردو با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره در استان آذربايجانغربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.