• نام و نام خانوادگی
  • مهشید سوری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مرتع و آبخیزداری
 • ایمیل
  • m.souri@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (11)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (38)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (3)
پایان نامه ها (6)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مهشید سوری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مرتع و آبخیزداری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (11)

1-Behnaz Attaeian, Behnoush Farokhzadeh, Davoud Akhzari, Mohammad Mahdi Artimani and Mahshid Souri, "Comparing Interpolation Methods for Estimating Spatial Distribution of Topsoil pH and EC (Case Study: Karimabad Rangelands, Hamadan Province, Iran)", Ecopersia, 2015, 3,4.

2-مهشید سوری - جواد معتمدی, "Effects of Super-Absorbent Polymers (SAPs) Plus Manure Treatments on Vegetation Cover and Soil Nutrients of Festuca ovina under Drought Stress", Journal of Rangeland Science, 2015.

3-مهشید سوری - سید حدیجه مهدوی - صحرا تاروردیزاده سنگری, "Effects of Rangeland Restoration (Contour Furrows, and Mortar Stone Dam) on Soil Fertilization (Case Study: Silvana Region, West Azerbaijan Province, Iran", Journal of Rangeland Science, 2015.

4-فاطمه برزگر - لیلا یغمایی - مهشید سوری, "Investigation of Allelopathic effects of Medicago Sativa aqueous root extract on germination and seedling growth of Trifolium sp and Beta Vulgaris (case study: Zarch area in Yazd province, Iran)", International journal of Advanced Biological and Biomedical Research, 2015.

5-سیده خدیجه مهدوی - مهشید سوری - احمد چوپانیان, "اثرات عوامل فیزیوگرافی بر توان ترسیب کربن خاک در تیپهای گیاهی Astragalus gossypinus و Astragalus parrowianus (مطالعه موردی: مراتع کوهستانی استان کرمانشاه)", مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران, 1394.

6-محمد جعفری-حسین اذرنیوند-مهشید سوری-سیده خدیجه مهدوی, "مکانیابی اجرای پروژه های پیتینگ و فاروئینگ به کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی(مطالعه موردی: استان کرمانشاه)", تحقیقات مرتع و بیابان ایران, 1393.

7-مهشید سوری - جواد معتمدی, "تاثیر کاربرد پلی اکریل آمید و کود دامی بر عملکرد گونه فستوکا آوینا در شرایط آزمایشگاهی", نشریه علمی پژوهشی مرتع, 1393, 8,1.

8-محمد مهدوی-بهنوش فرخ زاده-علی سلاجقه-آرش ملکیان-مهشید سوری, "شبیه سازی آبخوان دشت همدان - بهار و بررسی سناریوهای مدیریتی با استفاده از مدل PMWIN", پژوهش و سازندگی, 1392.

9-سیده خدیجه مهدوی، احمد چوپانیان، مهشید سوری, "تاثیر عوامل توپوگرافی در پتانسیل ذخیره کربن دو گونه Astragalus gossypinus و astragalus parrowianus (مطالعه موردی مراتع کوهستانی استان کرمانشاه)", نشریه محیط زیست طبیعی - مجله منابع طبیعی ایران, 1392.

10-مهشید سوری، محمد جعفری، حسین آذرنیوند، جمال قدوسی، مهدی فرح پور, "تعیین مکان بهینه اجرای پروژه های بند سنگ - سیمان و بند گابیونی به کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی", پوهش و سازندگی, 1391.

11-مهشید سوری، محمد جعفری، حسین آذرنیوند، بهنوش فرخ زاده, "تعیین مناطق مناسب اجرای پروژه پخش سیلاب با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی(مطالعه موردی: حوضه آبخیز میخوران کرمانشاه)", پژوهش و سازندگی, 1391.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (38)

1- "Analysis of rural development strategies based on ecotourism in arid areas", Tropentag 2015, 2015, Berlin,Germany.

2- "Optimal Site Selection for Construction of Small Dams as a Water and Soil Erosion Management Option: Case Study from Kermanshah Province, Iran", Tropentage 2012, 1391, گوتینگن,آلمان.

3- "اثرات خشکسالی بر مراتع و استراتژیهای مقابله با آن", همایش ملی مدیریت و آموزش, 1394, ملایر,ایران.

4- "ارزیابی اثرات زیست محیطی ریزگردها و راهکارهای بهینه کاهش آلایندگی آنها", دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستمهای کشاورزی, 1394, تهران,ایران.

5- "ارزیابی توان اکولوژیکی حوزه آبخیز میرداوود ارومیه برای کاربری مرتعداری", اولین کنفرانس ملی دانشجویی مرتع و مرتعداری, 1392, تهران,ایران.

6- "ارزیابی توان کاربری مرتع و ارائه برنامه مکانی برای مدیریت مراتع حوزه آبخیز امام کندی ارومیه", همایش ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیز و تولید ملی, 1391, ملایر,ایران.

7- "استفاده از شاخص دبی استاندارد شده برای تحلیل خشکسالی هیدرولوژیکی در حوزه آبخیز کرخه", همایش ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیز و تولید ملی, 1391, ملایر,ایران.

8- "اولویتهای مناسب عملیات بذرپاشی در خاک مراتع تخریب یافته با استفاده از سیستم پشتیبانی تصمیم", کنگره ملی خاک و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

9- "بررسی تاثیر پخش سیلاب بر پوشش سطح خاک،وضعیت و گرایش مراتع خشک و نیمه خشک", اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست, 1391, تهران,ایران.

10- "بررسی تأثیر کاربرد سوپرجاذب و کود دامی بر اسیدیته و هدایت الکتریکی خاک در شرایط تنش خشکی", همایش ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیز و تولید ملی, 1391, ملایر,ایران.

11- "بررسی روند و ارتباط بین پدیده انسو با پارامترهای اقلیمی در استان مازندران و گلستان", دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی, 1393, سمنان,ایران.

12- "بررسی عوامل موثر بر مدلسازی رسوب معلق با استفاده از همگن بندی هیدرولوژیکی", هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران, 1391, لرستان,ایران.

13- "بررسی عوامل مؤثر در تخریب مراتع از دیدگاه کارشناسان منابع طبیعی و بهره برداران (مورد مطالعه: مارتع دامنه سبلان)", دومین همایش یافته های نورین در محیط زیست و اکوسیستمهای کشاورزی, 1394, تهران,ایران.

14- "بررسی مناسب ترین روش برآورد بار معلق رودخانه ها", سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب, 1391, ساری,ایران.

15- "بررسی مهارت و کارایی مدل های هیبرید شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی خشکسالی های هیدرولوژی با استفاده از آماره کاپا", همایش بحران آب در دشت کاشان, 1390, کاشان,ایران.

16- "بررسی وضعیت کیفی منابع زیرزمینی با استفاده از GIS", همایش ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیز و تولید ملی, 1391, ملایر,ایران.

17- "پیش بینی بار معلق رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و منحنی سنجه رسوب", نهمین همایش ملی علوم مهندسی آبخیزداری ایران, 1392, یزد,ایران.

18- "تأثیر عملیات اصلاحی کپه کاری بر ترسیب کربن عمق دوم خاک در دو جهت شمالی و جنوبی در منطقه خلیفان مهاباد", کنگره ملی خاک و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

19- "تأثیر عوامل اقتصادی اجتماهی مؤثر بر میزان مشارکت بهره برداران در اجرای طرح های مرتعداری و توسعه پایدار مراتع", همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار, 1392, همدان,ایران.

20- "تأثیر کاربری های مختلف اراضی بر پدیده بیابان زایی", اولین همایش ملی بیابان, 1391, کرج,ایران.

21- "تحلیل تغییرات Ph و EC خاک گونه آرتمیزیا اسپیسیژرا در شرایط کم آبی تحت کاربرد سوپر جاذب", کنگره ملی خاک و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

22- "تحلیل فرصت ها و راهبردهای توسعه اکوتوریسم در مناطق خشک با استفاده از الگوی SWOT و QSPM (مطالعه موردی: استان کرمان)", اولین همایش ملی بیابان, 1391, کرج,ایران.

23- "تحلیل واکنش دو گونه مرتعی آرتمیزیا نسبت به تنش خشکی", پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری, 1391, بروجرد,ایران.

24- "تعیین زیرحوزه های بحرانی حوزه آبخیز نوشان ارومیه با مدل HEC-HMS", همایش ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیز و تولید ملی, 1391, ملایر,ایران.

25- "تعیین مکانهای اجرای کپه کاری در خاک مراتع تخریب یافته به کمک فرایند تحلیل سلسله مراتبی", کنگره ملی خاک و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

26- "تعیین مناطق مناسب کشت انگور با استفاده از منطق بولین در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی", همایش ملی انگور و کشمش, 1391, ملایر,ایران.

27- "تعیین مهمترین پارامتر های خاکی تاثیرگذار بر تیپ های گیاهی مختلف مرتعی", پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری, 1391, بروجرد,ایران.

28- "توسعه مدل تلفیقی غیرخطی پیش بینی خشکسالی هیدرولوژیکی مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی - تبدیلات موجک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کرخه)", دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا, 1392, کرمان,ایران.

29- "تهیه نقشه پتانسیل چشمه آب زیرزمینی با استفاده از مدل نسبت فراوانی در حوزه آبخیز چهل گزی، استان کردستان", دومین همایش ملی توسعه پایدار، کشاورزی، و محیط زیست سالم, 1392, همدان,ایران.

30- "راهکارهای افزایش درآمد و کاهش هزینه بهره بردارن مراتع", دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستمهای کشاورزی, 1394, تهران,ایران.

31- "کارایی شبکه های عصبی مصنوعی در تخمین رسوب", کنگره ملی خاک و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

32- "کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی در اولویت بندی مکانیابی مناسب عملیات میانکاری در مراتع گردنه قوشچی ارومیه", همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار, 1392, همدان,ایران.

33- "کاربرد مدل PMWIN در شبیه سازی و پیش بینی وضعیت آبخوان دشت همدان - بهار", سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب, 1391, ساری,ایران.

34- "کاهش دی اکسیدکربن اتمسفری از طریق ترسیب کربی خاک تحت زیتوده گیاه جاشیر منطقه خلیفان مهاباد", کنگره ملی خاک و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

35- "مدیریت و برنامه ریزی منابع آب در بخش کشاورزی از طریق بهینه سازی الگوی کشت (مطالعه موردی: دشت کبودر آهنگ)", دومین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر, 1392, کرمان,ایران.

36- "مکان یابی مناطق مناسب احداث سدهای زیرزمینی با استفاده از GIS و تحلیل سلسل مراتبی(مطالعه موردی:حوزه همدان -بهار)", دهمین همایش علوم و مهندسی آبخیزداری ایران(آبخیزداری سازگار), 1393, بیرجند,ایران.

37- "مکانیابی مناطق مناسب کشت انگور از نظر ماده آلی خاک با استفاده از زمین آمار", همایش ملی انگور و کشمش, 1391, ملایر,ایران دانشگاه ملایر.

38- "نگاهی به برخی گونه های دارویی مهم مراتع آذربایجان غربی", دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستمهای کشاورزی, 1394, تهران,ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-حسین ارزانی - روجا صفائیان - مهشید سوری, "پایش تغییرات بوم شناختی", 1391, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,ترجمه.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1-مهشید سوری, - 2.جواد معتمدی 25%, "ارزیابی توان ترسیب کربن عملیات اصلاحی و گونه دارویی- صنعتی جاشیر در مراتع کوهستانی خلیفان مهاباد", دانشگاه ارومیه, 1394, بنیادی.

2-مهشید سوری, - 2.جواد معتمدی 25%, "بررسی تاثیر کاربرد پلیمر پلی اکریل امید و کود دامی بر روی رشد و عملکرد گونه مرتعی Festuca ovina و خصوصیات خاک، تحت شرایط تنش خشکی", دانشگاه ارومیه, 1392, کاربردی.

3-مهوش واحددوست, - 2.فیروزه سپهریان آذر, "بازتاب مکتب روانشناسی شناخت در جهان بینی فردوسی", دانشگاه ارومیه, 1382.
پایان نامه ها (6)

1-سوسن همسايه خواه, "ارزيابي توان اكولوژيكي و تعيين اولويت كاربري هاي حوزه آبخيز كوهستاني مير داوود اروميه به منظور استفاده چند منظوره از اراضي منطقه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

2-سيدنبي قائمي ميرآبادي, "تعيين حداقل اندازه واحدهاي مرتع داري متناسب با واحدهاي پايه اجتماعي و توان اكولوژيكي مراتع در مناطق مختلف آب و هوايي استان آذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد مشاوره.

3-ساوان شاهروخ, "ارزيابي توان ترسيب كربن عمليات اصلاحي و گونه دارويي صنعتي جاشير در مراتع كوهستاني خليفان مهاباد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

4-نگار ايماني, "مكانيابي مناطق مناسب عمليات بيولوژيكي اصلاح مرتع در مراتع كوهستاني گردنه قوشچي اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

5-هانا فرج الهي, "كارايي روشهاي وزن دهي شواهد، رگرسيون لجستيك و نسبت فراواني در تهيه نقشه پتانسيل چشمه آب زيرزميني در حوزه آبخيز چهل گزي استان كردستان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

6-خديجه ترك, "مكانيابي مناطق مناسب اجراي سدهاي سنگي ملاتي در زيرحوزه هاي بحراني با استفاده از مدل Hec و سيستم پشتيباني تصميم گيري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد مشاوره.