• نام و نام خانوادگی
  • کوروش سروی مغانلو
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه شیلات
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (52)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (38)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (33)
دروس تدریس شده (15)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • کوروش سروی مغانلو
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه شیلات
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری تخصصی، 1390، تکثیر و پرورش آبزیان- فیزیولوژی آبزیان،دانشگاه تربیت مدرس.

2-کارشناسی ارشد، 1384، مهندسی منابع طبیعی- شیلات،دانشگاه تهران.

3-کارشناسی، 1381، مهندس منابع طبیعی- شیلات،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
مقالات ژورنال (52)

1-Reza Tarkhani, Ahmad Imani, Seyed Hossein Hoseinifar, Kourosh Sarvi Moghanlou, Ramin Manaffar, 2019, The effects of host-associated Enterococcus faecium CGMCC1.2136 on serum immune parameters, digestive enzymes activity and growth performance of the Caspian roach (Rutilus rutilus caspicus) fingerlings,Aquaculture, https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2019.734741.

2-Reza Tarkhani, Ahmad Imani, Seyed Hossein Hoseinifar, Omid Ashayerizadeh, Kourosh Sarvi Moghanlou, Ramin Manaffar, Hien Van Doan, Miriam Reverter , 2019, Comparative study of host-associated and commercial probiotic effects on serum and mucosal immune parameters, intestinal microbiota, digestive enzymes activity and growth performance of roach (Rutilus rutilus caspius) fingerlings,Fish and Shellfish Immunology, https://doi.org/10.1016/j.fsi.2019.10.063..

3-علیرضا زارع سلماسی، احمد ایمانی، فرید فیروزبخش، کوروش سروی مغانلو، 1398، اثر جيره غذايي حاوي زهر زنبور عسل (Apis mellifera) بر شاخص‌هاي رشد ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss)،پژوهش هاي ماهي شناسي كاربردي، 7(2):121-132.

4-R. Jenabi Haghparast, K. Sarvi Moghanlou, M. Mohseni, A. Imani, 2019, Effect of dietary soybean lecithin on fish performance, hemato-immunological parameters, lipid biochemistry, antioxidant status, digestive enzymes activity and intestinal histomorphometry of pre-spawning Caspian brown trout (Salmo trutta caspius),Fish and Shellfish Immunology, https://doi.org/10.1016/j.fsi.2019.05.022.

5-Maleki Moghaddam, M., Agh, N., Sarvi Moghanlou, K., Noori, F., Taghizadeh, A., Gisbert, E., Dietary conjugated linoleic acid (CLA) and lecithin affects levels of serum cholesterol, triglyceride, lipoprotein and hypoxic stress resistance in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss),International Journal of Aquatic Biology, will be published in V7, N2 (April 2019)..

6-سلیمی، س.، سروی مغانلو، ک.، ابطحی فروشانی، م.، نوری، ف.، ایمانی، ا.،، 1398، استفاده از پودر گیاه آویشن و رزماری در بهبود سیستم ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با جیره غذایی آلوده با سموم آفلاتوکسین ب1 و زیرالنون،فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان، دوره 7، شماره 2، صفحات 65-49.

7-نوری، ف.، ایمانی، ا.، حاجی نژاد، س.، سروی مغانلو، ک.، 1397، اثر سطوح مختلف اسیدهای چرب غیراشباع بلند زنجیره و اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه در جیره غذایی بر برخی شاخص های ریخت‌سنجی روده پیشین لارو قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)،فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان، 6(4):19-35.

8-وطن دوست، ب.، سروی مغانلو.، ک.، رازی، م.، ایمانی، ا.، 1398، اثر افزودن ترکیب پودر آویشن و رزماری به جیره غذایی آلوده به آفلاتوکسین ب1 بر بافت کبد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)" ،مجله فیزیولوژی و تکوین جانوری، دوره 12، شماره 3، صفحات 47-37.

9-داغستانی، ب.، ایمانی، ا.، نوری، ف.، فرزانه، م.، سروی مغانلو، ک.، 1397، ثر ستیهندگی سطوح مختلف آفلاتوکسین ب۱ و زیرالنون جیره غذایی بر فعالیت آنزیم-های گوارشی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchys mykiss)،اقیانوس شناسی، ۹ (۳۶) :۱۳-۲۱.

10-فرض الهی، ل.، سروی مغانلو، ک.، ایمانی، ا.، 1398، اثرمجزا و ترکیبی عصاره های کاسنی و علف چای بر شاخص های ایمنی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)" ،در مجله علمی شیلات ایران، جلد ۲۸ شماره 1 صفحات 165-176.

11-سپهرفر، د.، سروي مغانلو، ک.، جافر نوده، ع.، 1397، نقش پروبیوتیکها در عملکرد تولیدمثلی ماهیان،آبزیان زینتی، 5(2): 41-33.

12-فاتحی، د.، سروی مغانلو، ک.، آق، ن.، ابطحی، م.، ایمانی، ا.، 1397، اثر لسیتین و اسید لینولئیک مزدوج (CLA) جیره غذایی بر برخی شاخص های ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)،فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان، 6(4):103-120.

13-جنابی حق پرست، ر.، سروی مغانلو ، ک.، محسنی، م.، ایمانی، ا.، 1397، اثر لسیتین سویا بر شاخص‌‌های رشد، ترکیب شیمیایی، فعالیت آنزیم‌‌های گوارشی و ریخت‌‌سنجی روده ماهی آزاد خزر (Salmo trutta caspius)،مجله علمي شيلات ايران، 27(5):113-103.

14-تاسا، ح.، ایمانی، ا.، سروی مغانلو، ک.،، 1397، بررسی اثرات حفاظتی گیاه رزماری و آویشن در کاهش سمیت آفلاتوکسین B1 جیره غذایی در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)،نشریه شیلات (مجله منابع طبیعی) دانشگاه تهران، 71(1): 91-82.

15-سلیمی، س.، سروی مغانلو، ک.، ابطحی فروشانی، م.، نوری، ف.، ایمانی، ا.،، 1397، اثر متقابل سمیت آفلاتوکسین ب1 و زیرالنون بر ایمنی سلولی و هومورال ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)،،تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 31(4): 90-82.

16-داغستانی، ب.، ایمانی، ا.، نوری، ف.، فرزانه، م.، سروی مغانلو، ک.، ، 1397، اثر ستیهندگی سطوح مختلف آفلاتوکسین ب1 و زیرالنون جیره غذایی بر فعالیت آنزیم های گوارشی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) ،اقیانوس شناسی، جلد ۹ شماره ۳۶ صفحات ۱۳-۲۱.

17-محمودی کیا، ز.، ایمانی، ا.، سروی مغانلو، ک.، رازی، م.،، 1398، ثر تراکم نگهداري و آفلاتوکسين B1 به همراه پودر گیاهان رزماری و آویشن جيره غذايي بر فعالیت آنزیم های گوارشی ماهي قزل آلای رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)،بوم شناسی آبزیان، 9(1): 28-37.

18-محمودی کیا، ز.، ایمانی، ا.، سروی مغانلو، ک.،، 1398، اثر پودر گیاهان دارویی، تراکم پرورش و آلودگی جیره غذایی با آفلاتوکسین بر فعالیت آنزیم‌های گوارشی ماهی قزل آلای رنگین‌کمان،تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 32(3): 110-117.

19-محمودی کیا، ز.، ایمانی، ا.، سروی مغانلو، ک.، رازی، م.، ، تاثیر همزمان تراکم پرورش، سم آفلاتوکسین B1 و مخلوط پودر گیاهان دارویی بر فیزیولوژی گوارش ماهی قزل آلای رنگین‌کمان (Onchorhynchus mykiss)،مجله علمي شيلات ايران، جلد ۲۸ شماره ۱ صفحات 117-107.

20-R. Jenabi Haghparast, K. Sarvi Moghanlou, M. Mohseni, A. Imani, 2018, The effect of soybean lecithin on immunity and some biochemical indices of Salmo trutta caspius.,Journal of Oceanography, 9 (34): 29-37..

21-K. Sarvi Moghanlou, E. Nasr Isfahani, S. Dorafshan, A. Tukmechi, M. S. Aramli, 2018, . Effects of dietary supplementation with Stachys lavandulifolia Vahl extract on growth performance, hemato-biochemical and innate immunity parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). ,Animal Feed Science and Technology, 237: 98-105. .

22-D. Sepehrfar, K. Sarvi Moghanlou, S. Hoseinifar, H. Paknezhad, A. Jafarnodeh, 2018, The effects of singular or combined administration of Pediococcus acidilactici and mushroom powder (Agaricus bisporus) on mucosal immune parameters and intestinal histomorphology of common carp (Cyprinus carpio). ,Animal physiology and development, 11 (2): 27-36..

23-D. Sepehrfar, K. Sarvi Moghanlou, S. Hoseinifar, H. Kolangi Miandareh, 2018, Effects of singular and combined administration of Pediococcus acidilactici and Agaricus bisporus on some blood indices and non-specific immune parameters of common carp (Cyprinus carpio). ,Iranian scientific fisheries journal , 26 (5):61-70..

24-F. Khodabandeh, K. Sarvi Moghanlou, S. Khodabandeh, 2018, Effects of enriched (Artemia franciscana) by fish oil and soybean oil along with vitamin E on structure of pyloric caeca in Persian sturgeon larvae (Acipenser persicus). ,Iranian scientific fisheries journal, 27 (1) :45-57..

25-A. Imani, M. Salimi Bani, F. Noori, M. Farzaneh, K. Sarvi Moghanlou, 2017, The effect of bentonite and yeast cell wall along with cinnamon oil on aflatoxicosis in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss): Digestive enzymes, growth indices, nutritional performance and proximate body composition. ,Aquaculture, 476:160-167..

26-S. Khani, k. Sarvi Moghanlou A. Imani, N. Agh, R. Jalili, 2017, The effect of dietary yeast cell wall (Saccharomyces cerevisiae) and cinnamon essential oil (Cinnamomum verum) supplementation on growth indices, blood biochemstry and innate immunity of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerlings. ,Fisheries Science and Technology, 6 (3): 29-42. .

27-M. Pourahad Anzabi, K. Sarvi Moghanlou, B. Atashbar, A. Mohamadyari, 2018, Effects of Environmental Factors on Seasonal Variation, Distribution and Density of Zooplankton Communities (Crustacea) of Solduz Wetland (South of Urmia Lake). ,Iranian scientific fisheries journal, 26 (6) :81-92..

28-D. Sepehrfar, K. Sarvi Moghanlou, S.H. Hosenifar, H. Kolangi Miandareh, 2018, The effects of solitary or combined administration of Pediococcus acidilactici and mushroom powder (Agaricus bisporus) on growth performance, survival and body composition of common carp (Cyprinus carpio),,Journal of Environmental Science and Technology, (In press)..

29-S, Hajinezhad, A, Imani F, Noori, K. Sarvi Moghanlou, 2017, Histopathological study of proximal intestine of newly weaned rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fries fed with various dietary HUFA and PUFA (C18) levels. ,Iranian scientific fisheries journal, 26 (4):13-23..

30-N. Nazdar, M. Farhangi, A. Imani, K. Sarvi Moghanlou, M. Razi, 2017, Silymarin supplementation to reduce gill pathological tissue alterations of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fed nickel oxide nanoparticles. ,Journal of Applied Ichthyological Research, 4(4): 97-111..

31-A. Imani, K. Sarvi Moghanlou, S. Khani, 2018, Histopathological effects of waterborne copper nanoparticles on the gills of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerlings before and after a recovery period. ,Jornal of Applied Biology, 30(2): 31-42..

32-F. Bakhshi, E. Hossein Najdegerami, A. Imani, K. Sarvi Moghanlou, 2016, Effect of biofloc technology on growth performances, body composition and reduction of economic costs in intensive culture of common carp (Cyprinus carpio) juveniles. Journal of ,Veterinay Research, 71(2): 163-169..

33-S. Mohammadi, K. Sarvi Moghanlou, B. Atashbar, A. Imani, 2016, Chronic toxicity of silver nanoparticles on survival, growth rate and reproductive traits of Artemia urmiana.,Iranian Scientific Fisheries Journal,, 25 (4): 63-75..

34-S. Khani, K. Sarvi Moghanlou, A. Imani, N. Agh, M. Razi, 2016, Capability of a composite toxin binder in modulating toxicity of different dietary aflatoxin B1 levels in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerlings. ,Veterinary Journal, 30 (1): 173-182..

35-S. Khani, K. Sarvi Moghanlou, A. Imani, N. Agh, M. Razi, 2016, The protective effect of dietary cinnamon essential oil supplementation in reducing the toxicity of aflatoxin B1 to rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerlings. ,Journal of Fisheries (Iranian Journal of Natural resources), 69(2): 173-187..

36-A. Imani, K. Sarvi Moghanlou, S. Khani, 2016, Pathology of copper nanoparticles on liver histoarchitecture and haemato-biochemical parameters of rainbow trout fingerlings before and after a recovery period. ,Veterinary Journal, 29(4): 110-118..

37-R. Tarkhani, A. Imani, H. Jamali, K. Sarvi Moghanlou, 2016, Anaesthetic efficacy of eugenol on Flowerhorn (Amphilophus labiatus × Amphilophus trimaculatus),Aquaculture Research , doi:10.1111/are.13151..

38-Z. Khorshidi, K. Sarvi Moghanlou, A. Imani, S. Behrouzi, 2016, The Interactive Effect of Dietary Curcumin and Silver Nanoparticles on Gut Microbiota of Common Carp (Cyprinus carpio). ,Iran. J. Sci. Technol. Trans. Sci., , DOI 10.1007/s40995-016-0130-8..

39-N. Nazdar, A. Imani, F. Noori, K. Sarvi Moghanlou, 2016, Effect of Silymarin Supplementation on Nickel Oxide Nanoparticle Toxicity to Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Fingerlings: Pancreas Tissue Histopathology and Alkaline Protease Activity. ,Iran. J. Sci. Technol. Trans. Sci., DOI 10.1007/s40995-016-0052-5. .

40-M. Hajiahmadian, K. Sarvi Moghanlou, N. Agh, F. Farrokhi Ardabili, 2016, Semen characteristics of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in relation to altering dietary fatty acids levels: HUFA ratios to MUFA, PUFA and SFA. ,Reproduction in Domestic Animals, 51: 979-984..

41-N. Nazdar, A. Imani, F. Noori, K. Sarvi Moghanlou, 2016, Digestive enzymes activity and growth indices of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fed diets supplemented with silymarin and Nickle Oxide nanoparticles.,Iranian Scientific Fisheries Journal, 25(1): 51-68..

42-V. Farahmandi, A. Tukmechi, N. Ahmadifard, K. Sarvi Moghanlou, R. Malehzadeh Vayaieh, 2015, Reduce the environmental impacts of rainbow trout ponds effluent by Biofloc technology Running title: Biofloc and the reduced impacts of effluent. Journal of Natural Environment,Iranian Journal on Natural resources, 68(2): 247-255..

43-M.S. Aramli, M.R. Kalbassi, R.M. Nazari, K. Sarvi Moghanlou, 2015, Relationships between selected sperm characteristics and fertilisation success in the beluga sturgeon, Huso huso (Linnaeus, 1758).,Veterinarni Medicina, 60: 509-514..

44-K. Sarvi Moghanlou, M. R. Kalbassi and B. Mojazi Amiri, 2012, Seasonal Changes of some Physiological Parameters of Salmo trutta caspius in Fresh and Brackish Water. Journal of Fisheries,Iranian Journal on Natural resources, 65 (3): 295-305..

45-H. Niksirat, K. Sarvi Moghanlou, A. Abdoli, S. Hajirezaee, 2011, Short-Term Storage of Semen of Rainbow Trout: Interactions of Time, Antibiotic, and Activator. ,Journal of Applied Aquaculture, 23: 358–366..

46-P. Sargeran, M. Bakhtiyari, A. Abdoli, B. W. Coad, K. Sarvi Moghanlou, M. R. Rahmati, A. Hajimoradloo, 2008, The endemic Iranian Cave-fish, Iranocypris typhlops: two taxa or two forms based on the mental disc? ,Zoology in the Middle East, 44: 67-74..

47-H. Niksirat, K. Sarvi Moghanlou, B. Mojazi Amiri, A. Hatef, A. Pasha Zanoosi, M. Miar Naimi, 2007, Storage of Unfertilized eggs of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) in Ovarian Fluid Media,Iranian Journal of Natural Resources, 59 (1): 189- 197..

48-6. K. Sarvi Moghanlou, H. Niksirat, B. M. Amiri, M. Akbarabadi, A. Moslemi., 2007, Effect of antibiotics and activating solutions on protecting the fertility of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) sperm during short-term storage. ,Iranian Journal of Natural Resources, 60 (2): 533-543..

49-H. Niksirat, K. Sarvi Moghanlou, B. Mojazi Amiri, A. Hatef, 2007, Effects of storage duration and storage media on initial and post-eyeing mortality of stored ova of rainbow trout Oncorhynchus mykiss,Aquaculture, 262: 528-531..

50-H. Niksirat, K. Sarvi Moghanlou, B. Mojazi Amiri, M. Karami, A. Hatef, 2007, In vitro storage of unfertilized ova of endangered Caspian brown trout (Salmo trutta caspius) in artificial media,Animal Reproduction Science, 100: 356-363..

51-K. Sarvi Moghanlou, H. Niksirat, B. Mojazi Amiri and S.M. Mirtorabi, 2007, The effects of extender type, fertilizing and thawing rates on fertility of cryopreserved semen of the Caspian brown trout (Salmo trutta caspius),Iranian journal of fisheries sciences, 7(1): 111-128..

52-1. K. Sarvi Moghanlou, H. Niksirat, B. Mojazi Amiri, S.M. Mirtorabi, G.R. Rafiee, M. Bakhtiyari, 2006, Cryopreservation of semen from the endangerd Caspian brown trout (Salmo trutta caspius),Aquaculture, 256: 564-569..
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (38)

1-لیلا فرض الهی- كوروش سروي مغانلو- احمد ایمانی، 1397، اثر مجزا و ترکیبی عصاره های کاسنی و علف چای بر شاخص های رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان،سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی، ارومیه- ایران.

2-میثم عزیزی بصیر، احمد ایمانی، كوروش سروي مغانلو، سعید مشکینی، 1397، تاثیر عصاره گیاهان دارویی مرزنجوش و علف چای بر شاخص های رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان،سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی، ارومیه- ایران.

3-زهرا محمودی کیا- احمد ایمانی- كوروش سروي مغانلو- مزدک رازی، 1397، the effect of rearing density and dietary aflatoxin B1 on proximal intestine of rainbow trot (Oncorhynchus mykiss)،بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، مراغه- ایران.

4-ساناز سلیمی، کوروش سروی مغانلو، سید میثم ابطحی، فرزانه نوری، احمد ایمانی، 1396، اثر همزمانی سموم آفلاتوکسین و زیرالنون بر سیستم ایمنی (کمپلمان و پروتئین کل سرم) ماهی قزل آلای رنگین کمان. ،سومين کنفرانس ملی علوم جانوری، دانشگاه شهر کرد، .

5-دریا فاتحی، كوروش سروي مغانلو، احمد ایمانی، 1396، اثر فسفولیپید بر رشد، بقاء و ایمنی آبزیان،دومین همایش ملی علوم و فن آوری های نوین در آبزیان، دانشگاه ملایر.

6-بهاره شعبانی، کوروش سروی مغانلو، رامین مناف فر، بهروز آتشبار، 1396، بررسی تنوع جمعیتی و پراکنش دو جنس از دوجورپایان در سواحل استان گیلان.،سومين کنفرانس ملی علوم جانوری، دانشگاه شهر کرد.

7-ساناز سلیمی، کوروش سروی مغانلو، سید میثم ابطحی، فرزانه نوری، احمد ایمانی، 1396، بررسی روند تغییرات MTT test (تکثیر لنفوسیت) و NRU (سمیت سلول های خونی) ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در شرایط استفاده همزمان از سموم آفلاتوکسین و زیرالنون. ،سومين کنفرانس ملی علوم جانوری، دانشگاه شهر کرد.

8-بهروز داغستاني، فرزانه نوری، احمد ايماني، کوروش سروی مغانلو، محسن فرزانه ، 1396، تاثیر سموم آفلاتوکسين و زيرالنون در جیره غذایی بر ظرفیت گوارش روده ای پروتئین در قزل آلای رنگين کمان . ،سومين کنفرانس ملی علوم جانوری، دانشگاه شهر کرد، .

9-بهروز داغستاني، احمد ايماني، فرزانه نوری، محسن فرزانه، کوروش سروی مغانلو، 1396، بررسی اثر همزمان سطوح مختلف سم آفلاتوکسين و زيرالنون بر ميزان فعاليت آنزيم ليپاز زوائد پيلوريک ماهی قزل آلای رنگين کمان،سومين کنفرانس ملی علوم جانوری، دانشگاه شهر کرد، .

10-مکاییل حاجی احمدیان، کوروش سروی مغانلو، ناصر آق، فرهاد فرخی اردبیلی، 1395، تاثیر سطوح مختلف HUFA بر PUFA ، در جیره ماهی قزلآلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بر برخی شاخص کمی اسپرم. ،چهارمین همایش ملی پژوهشهای منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگان های آبی. دانشگاه کردستان.

11-مجتبی پوراحد انزابی، کوروش سروی مغانلو، بهروز آتشبار، علی محمدیاری، 1395، بررسی تغییرات فصلی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب تالاب سولدوز استان آذربایجان غربی. ،چهارمین همایش ملی پژوهشهای منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگان های آبی. دانشگاه کردستان..

12-نینا نازدار، احمد ایمانی، فرزانه نوری، كوروش سروي مغانلو، 1395، کاهش مخاطرات نانوذرات در آبزیان به کمک آنتی اکسیدانهای طبیعی. ،چهارمین همایش ملی پژوهشهای منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگان های آبی. دانشگاه کردستان.

13-سعید حاجی نژاد، احمد ایمانی، فرزانه نوری،كوروش سروي مغانلو، 1395، مطالعه اثر سطوح مختلف HUFA جیره غذایی بر روده بچه ماهیان نورس ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss).،چهارمین همایش ملی پژوهشهای منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگان های آبی. دانشگاه کردستان.

14-نینا نازدار، احمد ایمانی، فرزانه نوری، كوروش سروي مغانلو، 1395، مروری بر سم شناسی نانوذرات در آبزیان.،اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی، دانشگاه شهرکرد.

15-عليرضا زارع سلماسي، احمد ايماني، فريد فيروزبخش، ساره ناظريان، کوروش سروي مغانلو، 1395، اثر جيره غذايي حاوي زهر زنبور عسل (Apis mellifera) بر شاخص هاي خونشناسي ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss). ،همايش ملي آبزي پروري و اکوسيستم آبي پايدار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

16-عليرضا زارع سلماسي، احمد ايماني، فريد فيروزبخش، کوروش سروي مغانلو، ساره ناظريان. ، 1395، اثر جيره غذايي حاوي زهر زنبور عسل (Apis mellifera) بر شاخص هاي رشد ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss). همايش ملي آبزي پروري و اکوسيستم آبي پايدار، ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

17-کوروش سروی مغانلو، 1385، اثر محلول های نگهدارنده و نرخ های یخ گشایی بر قدرت لقاح کنندگی اسپرم منجمد شده قزل آلای رنگین کمان ،همایش زیست شناسی- دانشگاه تربیت مدرس.

18-کوروش سروی مغانلو، 1386، تأثیر استفاده از آنتی بیوتیک و محلول های فعال کننده در حفظ قابلیت بارور سازی اسپرم قزل آلای رنگین کمان ،همایش ملی زیست شناسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند.

19-شیوا محمدی، كوروش سروي مغانلو، بهروز آتشبار، احمد ایمانی، 1394، اثر سمیت مزمن نانوذره نقره بر رشد و بقا آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana)،دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست. دانشگاه محقق اردبیلی .

20-الهام طالبیان- کوروش سروی مغانلو، احمد ایمانی، 1394، بررسی اثرات سو ء سم زیرالنون بر ا ندامهای مختلف با تأکید بر ا ندام تولَید مثلی،دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست. دانشگاه محقق اردبیلی .

21-سیران خانی- كوروش سروي مغانلو- احمد ایمانی- ناصر اق- مزدک رازی، 1394، اثرات سطوح مختلف سم آفلاتوکسین B1 و نوعی جاذب ترکیبی حاوی بنتونیت و دیواره سلولی مخمر به همراه اسانس دارچین در جیره غذایی بر آسیب شناسی بافت کبد ماهی قزل آلای رنگین کمان،سومین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران، دانشگاه شیراز.

22-الهام طالبیان، کوروش سروی مغانلو، احمد ایمانی، 1394، بررسی اثرات مواد جاذب معدنی بر سم زدایی مایکوتوکسین زیرالنون د دام و طیور و آبزیان: یک مطالعه مروری،دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست. دانشگاه محقق اردبیلی .

23-نینا نازدار- احمد ایمانی- فرزانه نوری- كوروش سروي مغانلو، 1394، تاثیر خوراکی نانو ذره نیکل و سیلیمارین بر فعالیت آنزیم آلکالین پروتئاز در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)،دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه محقق اردبیلی ..

24-مسلم سلیمی بنی- فرزانه نوری- احمد ایمانی- كوروش سروي مغانلو- محسن فرزانه، 1393، اثر سطوح مختلف آفلاتوکسین B1 و نوعی جاذب ترکیبی به همراه اسانس دارچین روی برخی آنزیم های گوارشی ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss،نخستین همایش ملی سم شناسی و مسمومیت های دامی، دانشگاه تهران- مرکز تحقیقات سم شناسی و مسمومیت های دامی.

25-مسلم سلیمی بنی- سیران خانی-احمد ایمانی-كوروش سروي مغانلو- فروزان باقرزاده لاکانی، 1393، اثر نانوذره مس بر فاکتورهای خونی و بیوشیمیایی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان به همراه یک دوره بهبودی،سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی با محوریت محیط زیست، دانشگاه کردستان.

26-12. سیران خانی- كوروش سروي مغانلو- احمد ایمانی- ناصر آق- مزدک رازی، 1393، اثرات سطوح مختلف سم آفلاتوکسین B1 و نوعی جاذب ترکیبی حاوی بنتونیت و دیواره مخمر به همراه اسانس دارچین در جیره غذایی بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss،نخستین همایش ملی سم شناسی و مسمومیت های دامی، دانشگاه تهران- مرکز تحقیقات سم شناسی و مسمومیت های دامی.

27-محمدرضا مالکی مقدم، نجمه شیخ زاده، کوروش سروی مغانلو، 1393، بررسی ازت کل فرار (T.V.N) جیره ای بر روی پاسخ های ایمنی خونی، عملکرد رشد،صفات و ترکیب شیمیایی لاشه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)،دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران، دانشگاه تهران. دانشکده منابع طبیعی.

28-مکاییل حاجی احمدیان، كوروش سروي مغانلو، 1393، بررسی اثر آلاینده های محیطی بر تولید مثل ماهیان،اولین همایش آبزی پروری نوین - چالش ها و فرصت ها، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان.

29-سیران خانی-كوروش سروي مغانلو- احمد ایمانی- مزدک رازی- مسلم سلیمی بنی، 1393، بررسی تاثیر نانو ذره مس بر بافت آبشش ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss،نخستین همایش ملی سم شناسی و مسمومیت های دامی، دانشگاه تهران- مرکز تحقیقات سم شناسی و مسمومیت های دامی.

30-مسلم سلیمی بنی- احمد ایمانی- كوروش سروي مغانلو- فرزانه نوری- سیران خانی، 1393، بررسی توانایی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss در بازیابی اثرات آسیب شناسی نانو ذره مس بر بافت کبد،نخستین همایش ملی سم شناسی و مسمومیت های دامی، دانشگاه تهران- مرکز تحقیقات سم شناسی و مسمومیت های دامی.

31-مکاییل حاجی احمدیان، كوروش سروي مغانلو، 1393، تاثیرات مواد شیمیایی مختل کننده هورمونهای درون ریز بر فعالیتهای بیضه ماهیان،اولین همایش آبزی پروری نوین - چالش ها و فرصت ها، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان.

32-کوروش سروی مغانلو، 1393، تأثیر وزن بچه ماهی و شوری آب دریای خزر بر شدت ایمیونو اکتیویته آنزیم Na /K+-ATPase و کوترانسپورتر NKCC در زواید باب المعده ای بچه ماهیان آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)،دومین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران، دانشگاه تهران. دانشکده منابع طبیعی.

33-کوروش سروی مغانلو، محمدرضا کلباسی، 1393، تعیین زمان اسمولت شدن ماهی آزاد دریای خزر از طریق سنجش میزان بیان ژن آنزیم Na ، K+-ATPase در آبشش،دومین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران، دانشگاه تهران. دانشکده منابع طبیعی.

34-کوروش سروی مغانلو، محمدرضا کلباسی، 1392، بررسی تغییرات اندازه و تعداد سلولهای کلراید آبشش و فعالیت آنزیم Na ،K+-ATPase در اوزان مختلف بچه ماهیان آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)،اولین کنفرانس ماهی شناسی اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان.

35-کوروش سروی مغانلو، محمدرضا کلباسی، 1392، بررسی تغییرات نسبی بیان ژن کوترانسپورتر NKCC و CFTR-1 در بافت آبشش ماهی آزاد دریای خزر در فصول مختلف و بعد از انتقال به آب لب شور دریای خزر،همایش ملی علوم جانوران آبزی، دانشگاه گیلان.

36-کوروش سروی مغانلو، محمدرضا کلباسی، 1392، تاثیر شوری آب دریای خزر بر تغییرات فراساختار سلولهای کلراید آبشش در بچه ماهی آزاد دریای خزر،همایش ملی علوم و فن آوری های نوین در آبزیان، دانشگاه ملایر، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست.

37-کوروش سروی مغانلو، محمدرضا کلباسی، 1392، تغییرات فصلی شدت فعالیت نسبی آنزیم Na ، K+-ATPase در بچه ماهیان آزاد دریای خزر،اولین کنفرانس ماهی شناسی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان.

38-محمدرضا مالکی مقدم، کوروش سروی مغانلو، نجمه شیخ زاده، 1392، مطالعه اثر سطوح مختلف هیستامین جیره ای بر پاسخ های ایمنی غیر اختصاصی و ترکیب شیمیایی فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان،همایش ملی علوم و فن آوری های نوین در آبزیان، دانشگاه ملایر، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست.
کتاب های چاپ شده (1)

1-نصراله احمدی فرد- احمد ایمانی- کوروش سروی مغانلو، 1396، اصول تکثیر و پرورش ماهی،تدوین و گرد آوری، 240 صفحه، انتشارات دانشگاه پیام نور.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-احمد ایمانی، کوروش سروی مغانلو، 1396، اثرات آسیب شناختی غلظت های مختلف مس در بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان،درون دانشگاهی.

2-کوروش سروی مغانلو، 1395، بررسی تأثیر وزن بچه ماهی و شوری آب دریای خزر بر فعالیت آنزيمNa/K/-ATPase و کوترانسپورتر NKCCدر زوائد پیلوریک بچه ماهیان آزاد دریای خزر ،درون دانشگاهی.
پایان نامه ها (33)

1-مهین آذرخوش، 1398، اثر سطوح دو سویه مختلف پروبیوتیک Lastobasillus acidophilus و Bifidobacterium thermophilum بر پارامترهای بیوشیمیایی سرم، فعالیت آنزیمهای کبدی و گوارشی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد مشاور.

2-رضا هلالی فرد اصفهانی، 1398، اثر علف کش رانداپ، پودر گیاهان رزماری و آویشن و دوره استراحت بر فعالیت های آنزیمهای آنتی اکسیدانی روده بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنمای دوم.

3-رضا ترخانی، 1398، جداسازی و شناسایی باکتری(های) اسید لاکتیک با ویژگی پروبیوتیکی از روده ماهی دریای خزر (Rutilus rutilus caspius) و ارزیابی اثرات پروبیوتیکی آن (ها)، رساله دکتری تخصصی، استاد مشاور.

4-رضوانه جنابی حق پرست، 1398، اثر مکمل غذایی لسیتین سویا بر برخی فراسنجه¬های فیزیولوژیک، رشد و کارایی تغذیه آزاد ماهی دریای خزر (Salmo trutta caspius). رساله دکتری تخصصی ، استاد راهنمای اول.

5-محمدرضا مالکی مقدم، 1397، اثر هم افزایی لسیتین و اسید لینولئیک مزدوج (CLA) جیره غذایی بر فراسنجه های تغذیه ای و فیزیولوژی و پروفایل اسید چرب عضله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). رساله دکتری تخصصی، استاد راهنمای دوم.

6-لیلا فرض الهی، اثر مجزا و ترکیبی عصاره های کاسنی و علف چایبر شاخص های رشد، ایمنی غیر اختصاصی، فعالیت آنزیمهای گوارشی و آنتی اکسیدانی ماهی قزل آلای رنگین کمان، استاد راهنما.

7-مجید پرمحمدی، 1397، اثر حفاظتی گیاه رزماری و آویشن علیه سمیت علف¬کش رانداپ در بچه¬ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio): آسیب شناسی بافت-های آبشش و روده، استاد راهنما.

8-بیتا وطن دوست، 1397، اثر تراکم های مختلف پرورشی و آفلاتوکسین جیره ی غذایی بر آسیب شناسی بافت کبد و نقش پیشگیری کننده پودر آویشن (Zataria multiflora) و رزماری (Rosmarinus officinalis) بر آسیب های کبدی ماهی قزل آلای رنگین کمان، استاد راهنما.

9-دامون وهابلی، 1397، تاثیر استفاده از واکسن دوگانه علیه استرپتوکوکوس اینیایی و لاکتوکوکوس گارویه به همراه پروبیوتیک بیو-آکوا بر ایمنی ذاتی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)، استاد راهنمای دوم.

10-میثم عزیزی بصیر ، 1397، اثر افزودن عصاره های هیدروالکلی مرزنجوش و علف چای بر شاخص های رشد، ایمنی ذاتی، فعالیت آنزیم های گوارشی و آنتی اکسیدانی ماهی قزل آلای رنگین کمان ، استاد راهنمای دوم.

11-حسن تاسا ، 1397، اثرات سطوح مختلف آفلاتوکسین B۱ جیره غذایی بر بافت شناسی روده و فعالیت آنزیم های گوارشی بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) ، استاد راهنمای دوم.

12-زهرا محمودی کیا ، 1397، اثر تراکمهای مختلف نگهداری و سم آفلاتوکسینB۱ جیره غذایی به همراه پودرآویشن و رزماری بر فیزیولوژی تغذیه ماهی قزل آلای-رنگین کمان ، استاد راهنمای دوم.

13-دل آرا سپهرفر، 1396، اثر استفاده مجزا و تلفیقی پروبیوتیک و Pediococcus acidilactici و پودر قارچ Agaricus bisporus بر کارایی رشد، شاخص های ایمنی غیر اختصاصی سرم، بیان ژن های مرتبط با ایمنی و هیستومورفولوژی روده در بچه ماهی کپور معمولی پرورشی ، استاد راهنما.

14-ساناز سلیمی، 1396، اثر آفلاتوکسین و زیرالنون و جاذب ترکیبی به همراه عصاره آویشن و رزماری در جیره غذایی بر شاخص های ایمنولوژیکی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)"، استاد راهنما.

15-دریا فاتحی، 1396، عنوان اثر همزمانی لسیتین و اسید لینولئیک مزدوج بر شاخص ایمنی و بافت شناسی روده ماهی قزل آلای رنگین کمان(oncorynchus mykiss)، استاد راهنما.

16-بهاره شعبانی، 1396، بررسی تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی جمعیتهای گاماروس سواحل استان گیلان و ارتباط آن با با ویژگیهای اکولوژیک منطقه، استاد راهنما.

17-بهروز داغستانی، 1396، تعدیل اثرات ضد تغذیه ای آفلاتوکسین B1 جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان با استفاده از اسانس دارچین و مخلوط بنتونیت با دیواره سلولی مخمر، استاد مشاور.

18-علیرضا زارع سلماسی، 1396، اثر مکمل سازی جیره غذایی با سطوح مختلف زهر زنبور عسل (Apis mellifera) بر شاخص های رشد؛ خون¬شناسی ایمنی ذاتی و بقاء ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) قبل از رویارویی با باکتری Aeromonas hydrophila، استاد مشاور.

19-الهام طالبیان، 1395، اثر آسیب شناختی سطوح مختلف زیرالنون بر رده سلولی فیبروبلاست گناد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchud mykiss)، استاد راهنما.

20-مجتبی پور احد انزابی، 1395، تغییرات فصلی تنوع و تراکم زئوپلانکتونهای تالاب سولدوز، استان آذربایجان غربی، استاد راهنما.

21-زهره خورشیدی، 1395، اثر افزودن کورکومین بر جیره غذایی بر سمیت مزمن خوراکی نانوذرات نقره در بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio)، استاد راهنما.

22-ساسان عیسی زاده، 1395، بررسی تغییر پذیری ریختی جمعیت‎های ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio Linneaus، 1758) در سواحل جنوبی دریای خزر ،رودخانه ارس و مرکز تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبی شهید کاظمی با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی، استاد راهنمای دوم.

23-سارا شیرین زاده گسکرئی، 1395، تغييرات فصلي جوامع ماكروبنتوز تالاب سولدوز، آذربايجان غربي، استاد راهنمای دوم.

24-سعید حاجی نژاد، 1395، اثر سطوح مختلف اسیدهای چرب HUFA و (PUFA (C18 جیره غذایی بر تکامل روده لاروهای نارس ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss).

25-نينا نازدار، 1394، امكان سنجي كاهش سميت خوراكي نانوذره نيكل در قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) با استفاده از سيليمارين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاور.

26-مكاييل حاجي احمديان، 1394، تاثير سطوح مختلف HUFA، PUFA، MUFA و SFA در جيره ماهيان مولد نرقزل‌آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) بر ميزان هورمون‌هاي جنسي و شاخص‌هاي كمي وكيفي اسپرم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-شيوا محمدي، 1394، اثر سميت مزمن نانوذره نقره بر رشد، بقا و خصوصيات توليد مثلي آرتميا اروميانا(Artemia urmiana)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-فاطمه خدابنده، 1394، تاثير غني سازي آرتميا فرانسيسكانا(Artemia franciscana) با روغن ماهي وسويا همراه با ويتامين Eبر ساختار و نقش تنظيم يوني زوائد پيلوريك در لارو تاسماهي ايراني(Acipense persicus)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-سيران خاني، 1393، اثرات سطوح مختلف سم آفلاتوكسين و نوعي جاذب تركيبي حاوي بنتونيت و ديواره مخمر به همراه اسانس دارچين در جيره غذايي بر برخي پارامترهاي فيزيولوژيكي ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-الياس نصراصفهاني، 1393، تاثير عصاره چاي كوهي (Stachys lavandulifolia) بررشد، پاسخ هاي استرسي و ايمني ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-مسلم سليمي بني، 1393، تعديل اثرات ضد تغذيه اي آفلاتوكسين B1 جيره غذايي ماهي قزل آلاي رنگين كمان با استفاده از اسانس دارچين و مخلوط بنتونيت با ديواره سلولي مخمر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاور.

32-وفا فرهمندي، 1392، تعيين ارزش غذايي مواد توليد شده در سيستم توده سازي زيستي (Biofloc) با منابع كربني متفاوت، جهت استفاده در جيره غذايي آبزيان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاور.

33-فريده بخشي، 1392، امكان كاربرد فناوري بيوفلوك در پرورش متراكم بچه¬ ماهيان كپور معمولي(Cyprinuscarpio) وتاثيرات آن بر روي تركيب لاشه، رشد و بازماندگي و مقاومت در برابر عوامل بيماري¬زا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاور.
دروس تدریس شده (15)

1-فیزیولوژی رفتار ابزیان، کارشناسی ارشد،1399.

2-فیزیولوژی تولیدمثل و رشد در آبزیان، دکتری،1398.

3-ماهی شناسی عمومی، کارشناسی .

4-شناخت محیط زیست، کارشناسی.

5-پرورش ابزیان (ماهی و میگو)، کارشناسی.

6-ایمنی و اخلاق زیستی، کارشناسی ارشد.

7-آبزی پروری پیشرفته، کارشناسی ارشد.

8-بيولوزي آبزيان، کارشناسی ارشد.

9-فيريولوژي و رفتارشناسي آبزيان، کارشناسی ارشد.

10-فيزيولوژي آبزيان، کارشناسی ارشد.

11-مهندسی آبزی پروری تکمیلی، کارشناسی ارشد،1397.

12-تکثير و پرورش تکميلي ماهي، کارشناسی ارشد.

13-ژنتيک و بيوتکنولوژي آبزيان پرورشي، کارشناسی ارشد.

14-اکوتاکسیکولوژي، دکتری.

15-تکثير و پرورش ماهیان دریایی، دکتری.