• نام و نام خانوادگی
  • محمدرضا زرگران
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه جنگلداری
 • ایمیل
  • m.zargaran@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (13)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (26)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمدرضا زرگران
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه جنگلداری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (13)

1-زینب السادات بایگان - حسینعلی لطفعلیزاده - محمدرضا زرگران, 2015, Occurance of eulophid wasps (Hymenoptera: Chalcidoidea) in rice field of eastern Guilan, Iran,Journal of crop protection, 2,4.

2-زهرا هاشمی خبیر - کریم حداد ایرانی نژاد - محمد مقدم - محمد خانجانی - محمدرضا زرگران, 2014, species richness of oribatid mites (Acari: Oribatida) in rangeland of West Azerbaijan province, Iran,Persian journal of acarology, 4,3.

3-سید حیدر موسوی - علیرضا عیوضی - حسین رنجی - محمدرضا زرگران, 2014, EFFECT OF SEVEN CANOLA GENOTYPES ON CABBAGE APHID BREVICORYNE BRASSICAE GROWTH PARAMETERS,ROMANIAN AGRICULTURAL RESEARCH.

4-زینب السادات بایگان - حسینعلی لطفعلیزاده - محمدرضا زرگران - رعنا پورایوبی, 2014, New record of a genus and species of Mymaridae (Hymenoptera: Chalcidoidea) from Iran,Turkish journal of Zoology.

5-زینب السادات بایگان - حسینعلی لطفعلیزاده - محمدرضا زرگران - رعنا پورایوبی, 2014, new record of the genus and species calitulla ferrieri (Hymenoptera: Petromalidae) from Iran,Journal of Crop Protection.

6-حسینعلی لطفعلیزاده - محمدرضا زرگران - مسعود تقی زاده, 2014, species diversity of Coccoidea parasitoiids wasps (Hym.: Chalcidoidae)in the north-western parts of East Azerbaijan province, Iran,North-Western Journal of Zoology.

7-محمدرضا زرگران - یوبرت قوستا - نادیر اربیلگین, 2012, Changes in Oak Gall Wasps Species Diversity (Hymenoptera:Cynipidae) in Relation to the Presence of Oak Powdery Mildew (Erysiphe alphitoides,zoological studies.

8-محمدرضا زرگران - محمدحسن صفرعلیزاده - علی اصغر پورمیرزا - اروج ولیزادگان, 2011, Effect of cardinal directions on gall morphology and parasitization of the gall wasp, Cynips quercusfolii,journal of insect science.

9-محمدرضا زرگران - محمد حسن صفرعلیزاده - علی اصغر پورمیرزا - اسماعیل علیزاده, 2011, The Research on the Distribution, Abundance and SomeEcological Characteristics of Neuroterus Species(Hymenoptera: Cynipidae) in Oak Forest of West Azerbaijan,journal of life sciences.

10-محمدرضا زرگران - محمد حسن صفرعلیزاده - علی اصغر پورمیرزا, 2011, Local distribution and diversity of Cynipid-induced gallsin oak forests of Sardasht, Iran,biharean biologist.

11-محمدرضا زرگران- سید رستم موسوی - عباس بانج شفیعی - الیاس رمضانی، 1394، بررسی زیست شناسی جوانه خوار بلوط tortrix viridana و پراکنش آن در آذربایجان غربی،مجله پژوهش و توسعه جنگل.

12-محمدرضا زرگران - محمدحسن صفرعلیزاده - علی اصغر پورمیرزا، 1390، بررسی غنای گونه ای زنبورهای گالزای بلوط (Hymenoptera: Cynipidae) به دو روش Rarefaction و Jacknife و محاسبه شاخص های تشابه آنها در استان آذربایجان غربی،دانش گیاهپزشکی ایران.

13-محمدرضا زرگران - محمدحسن صفرعلیزاده - علی اصغر پورمیرزا، 1390، بررسی فراوانی و تنوع گونه ای زنبورهای گالزای بلوط (Hym.: Cynipidae) در استان آذربایجان غربی،نامه انجمن حشره شناسی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (26)

1- 1392, Identifying the best time to harvest the mazooj gall in oak forests of West-Azerbaijan province,2nd National congress on medicinal plants, تهران,ایران.

2- 1392, Investigation the sustainability of Mazooj gall and its inducer agent wasp in oak forests of West-Azerbaijan,2nd National congress on medicinal plants, تهران,ایران.

3- 1392, Species diversity and distribution of medicinal galls by oak gall wasps (Family: Cynipidae) in West-Azerbaijan province,2nd National congress on medicinal plants, تهران,ایران.

4- 1393، اندازه گیری تنوع بتا در فون آفات صنوبر با استفاده از شاخص های سورنسن (Sorensen) و جاکارد (Jaccard) در آذربایجان غربی،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

5- 1393، اولین گزارش زنبور Anatatus interruptus (Nikolskaya) (Hym. : Eupelmidae از ایران،بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران، ارومیه،ایران.

6- 1392، بررسی اثرات محیطی بر بیواکولو‍ِژی دم چنگالی صنوبر cerura vinula در شرایط صحرایی و امکان کنترل بیولوژیکی آن در شرایط آزمایشگاهی،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

7- 1393، بررسی بیو اکولوژی پروانه توری تبریزی Nycteola asiatica و تغییرات جمعیتی آن در استان آذربایجان غربی،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

8- 1391، بررسی بیولوژی آفت مخرب جوانه خوار بلوط Tortrix viridana در شرایط آزمایشگاهی و صحرایی و پراکنش آن در جنگلهای بلوط استان آذربایجان غربی،کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، تهران،ایران.

9- 1392، بررسی تراکم و تغییرات جمعیتی کرم سیب Cydia pomonella L. و تاثیر اقلیم بر آن در استان آذربایجان غربی،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

10- 1393، بررسی شاخص های تغذیه ای پروانه جوانه خوار بلوط (Tortrix viridana L.) روی گونه های مختلف بلوط در آذربایجان غربی،اولین همایش ملی ارزیابی، مدیریت و آمایش محیط زیستی در ایران، همدان،ایران.

11- 1391، بررسی فراوانی، میزان پایداری و پراکنش جنس Neuroterus (Hymenoptera: Cynipidae) در استان آذربایجان غربی،کنفرانس ملی علوم و تکنولوژیهای نوین زیستی، ملایر،ایران.

12- 1391، بررسی کارآیی نماتد Heterorhabditis bacteriophora Poinar، 1976 روی لاروهای سن آخر سرخرطومی یونجه Hypera postica Gyll. (Col.: Curculionidae)،کنگره ملی کشاورزی ارگانیک، اردبیل،ایران.

13- 1392، بررسی ویژگی های زیستی و تغییرات جمعیتی جوانه خوار بلوط Tortrix viridana (Lepidoptera: Tortricidae) در جنگلهای بلوط آذربایجان غربی،سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات، کرمان،ایران.

14- 1392، تاثیر اقلیم بر پراکنش و تنوع آفات صنوبر طی سالهای مختلف در صنوبرکاریهای شهرستان ارومیه،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

15- 1392، تاثیر اقلیم بر تغییرات جمعیتی و ویژگیهای زیستی سن گندم Eurygaster integriceps Put. در آذربایجان غربی،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

16- 1391، تاثیر تنش های محیطی بر فلورسانس کلروفیل،کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، تهران،ایران.

17- 1394، تاثیر جهت های جغرافیایی بر پراکنش زوال بلوط در جنگل های منطقه شوراب استان لرستان،دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، اردبیل،ایران.

18- 1392، تاثیر شکل و نوع تله های فرمونی در شکارجوانه خوار بلوط Tortrix viridana L. در استان آذربایجانغربی،سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات، کرمان،ایران.

19- 1392، تغییرات جمعیتی پروانه گالزای صنوبر (Paranthrene tabaniformis Rott.) روی گونه ها و کلنهای مختلف صنوبر درآذربایجانغربی،سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات، کرمان،ایران.

20- 1391، دشمنان طبیعی سرخرطومی یونجه Hypera postica Gyll. (Col.: Curculionidae) در مراتع استان آذربایجان غربی و بررسی تنوع گونه ای آنها،کنگره ملی کشاورزی ارگانیک، اردبیل،ایران.

21- 1391، کاربرد سطح برگ در بررسی میزان فتوسنتز،کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، تهران،ایران.

22- 1391، کاربرد گونه و کلن های مقاوم صنوبر به منظور دستیابی به توسعه پایدار و کاهش خسارات آفات کلیدی در استان آذربایجان غربی،کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، تهران،ایران.

23- 1391، محاسبه تنوع گونه ای، پراکنش و ساختار گالهای تشکیل شده توسط گونه های جنس Andricus spp. در آذربایجان غربی،کنفرانس ملی علوم و تکنولوژیهای نوین زیستی، ملایر،ایران.

24- 1392، مطالعه ی نوسانات جمعیت سوسک چوبخوار صنوبرMelanophila picta pall. (Col.: Buprestidae) در اثر تغییرات رطوبت نسبی در ارومیه،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

25- 1392، معرفی عوامل مولد گال های تشکیل شده روی نسترنRosa canina L. و بررسی پایداری آنها در آذربایجانغربی،سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات، کرمان،ایران.

26- 1387، معرفی گالهای برگی تشکیل شده توسط زنبورهای گالزای بلوط Cynipidae در استان آذربایجان غربی،سومین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی و منابع طبیعی، سنندج،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-محمدرضا زرگران، - 2.عباس بانج شفیعی 10% - 3.الیاس رمضانی کاکرودی 10% - 4.سیدرستم موسوی میرکلا 10%، 1394، بررسی بیولوژی پروانه جوانه خوار بلوط (Tortrix viridana L) در شرایط آزمایشگاهی و صحرایی و پراکنش آن در آذربایجان غربی،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (1)

1-رستگار مطلبي تپه رشت، 1393، بررسي شاخص هاي تغذيه اي لارو پروانه ي جوانه خوار بلوط (Tortrix viridana L.) روي بلوط دارمازو (Quercus infectoria) و وي ول (Q. libani)، در جنگل هاي بلوط شهرستان پيرانشهر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.