• نام و نام خانوادگی
  • محمدرضا زرگران
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه جنگلداری
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (30)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (30)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (8)
دروس تدریس شده (15)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمدرضا زرگران
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه جنگلداری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری تخصصی، 1385-1390، حشره شناسی،دانشگاه ارومیه.

2-کارشناسی ارشد، 1376-1379، حشره شناسی،دانشگاه ارومیه.

3-کارشناسی، 1371-1375، گیاهپزشکی،دانشگاه ولی عصر رفسنجان.
مقالات ژورنال (30)

1-محمدرضا زرگران - محمد رسول نجفی - مجید میراب بالو و مجید نوکلی، 1397، شناسایی حشرات بذرخوار و تعیین خسارت آنها در طبقات ارتفاعی مختلف بر بذور بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگلهای بلوط ایلام،مجله جنگل ایران.

2-گلاره و لدی - جواد اسحاقی راد - محمدرضا زرگران، 1395، ارزیابی تأثیر آشفتگی بر تنوع گونهاي جنگلهاي بلوط با استفاده از شاخصهاي پارامتري،مجله پژوهش و توسعه جنگل.

3-J. Eshaghi Rad, G. Valadi, M. R. Zargaran, 2017, Effect of man-made disturbances on understory plant richness of oak forests in Iran,FOLIA OECOLOGICA.

4-H. Lotfalizadeh, A. Pourhaji, M. R. Zargaran, 2015, HYMENOPTEROUS PARASITOIDS (HYMENOPTERA: BRACONIDAE, EULOPHIDAE, PTEROMALIDAE) OF THE ALFALFA LEAFMINERS IN IRAN AND THEIR DIVERSITY,Far Eastern Entomologist.

5-M. Bakhshandeh Savadroodbari, R. Maleknia, A. Banj Shafiei, M.R. Zargaran and Z. Badehian, 2017, The temporal effects of forest fires on abundance and diversity of oak gall wasps (Hymenoptera: Cynipidae),NORTH-WESTERN JOURNAL OF ZOOLOGY.

6-مریم بخشنده سوادرودباری، رحیم ملک نیا، عباس بانج شفیعی، محمدرضا زرگران و ضیاءالدین باده یان، 1396، تأثیر آتش سوزی بر تنوع گونه ای ماکروفون خاک (بررسی موردی: جنگل های سردشت، آذربایجان غربی)،مجله جنگل ایران.

7-Yasaman Shafighi, Reza Vafaei, Mohamad-Reza Zargaran, Bahman Shams-Esfandabadi, 2016, PATTERNS OF SPECIES RICHNESS AND DIVERSITY OF WILLOW SALIX ALBA L. PESTS IN THE WEST AZERBAIJAN PROVINCE OF IRAN,APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH.

8-محمدرضا زرگران - محمد جمشیدی - سید رستم موسوی، 1396، ي دو (Tortrix viridana L.) تغییرات سالیانه جمعیتی لاروهاي پروانه جوانهخوار بلوط در استان (Q. libani Lindl.) و ویول (Quercus infectoria Oliv.) گونه بلوط دارمازو آذربایجانغربی،نشریه حفاظت گیاهان.

9-محمدرضا زرگران، محمد جمشیدی و سید رستم موسوی میرکلا، 1395، تاثیر جهت جغرافیایی بر مشخصه های رویشی و تغییرات جمعیتی پروانه جوانه خوار بلوط Tortrix viridana L. (Lep.: Tortricidae) در جنگل های منطقۀ قبرحسين-پیرانشهر،مجله جنگل ایران.

10-نسیم گودرزی، محمدرضا زرگران، عباس بانج شفیعی و مجید توکلی، 1395، تأثیر جهتهاي جغرافیایی و موقعیت مکانی بر پراکنش زوال بلوط در جنگلهاي منطقه شورآب استان لرستان،مجله پژوهش و توسعه جنگل.

11-محمد رضا زرگران، عباس بانج شفیعی، سید رستم موسوی میرکلا و الیاس رمضانی کاکرودی، 1396، بررسي بيواکولوژي جوانه خوار بلوط (Tortrix viridana L.) و پراكنش آن در استان آذربايجان غربي،دانش گیاهپزشکی ایران.

12-رستگار مطلبی تپه رشت - احمد علیجانپور - محمدرضا زرگران، 1395، ﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪاي ﺟﻮاﻧﻪﺧﻮارﺑﻠﻮط(.Tortrix viridana L)روي ﺑﻠﻮطدارﻣﺎزو (Quercus infectoria) و ويول (Q. libani)،در ﺟﻨﮕﻞﻫﺎي ﺑﻠﻮط ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﻴﺮاﻧﺸﻬﺮ،ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن(ﻋﻠﻮم وﺻﻨﺎﻳﻊﻛﺸﺎورزي).

13-مجتبی دوستدار - شهرام میرفخرایی - محمدرضا زرگران - نعیم عظیمی، 1395، ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻨﻪﻫﺎي ﻣﯿﺎن اﺳﺘﯿﮕﻤﺎي (Acari: Mesostigmata) ﺧﺎكزي ﺟﻨﮕﻞﻫﺎي ارﺳﺒﺎران،مجله پژوهش و توسعه جنگل.

14-Amir-Reza Piruznia- Hossein Lotfalizadeh- Mohammad-Reza Zargaran, 2016, First record of Hemiptarsenus autonomus(Mercet, 1924) (Hymenoptera:Eulophidae) in the Middle East,journal of crop protection.

15-Hossein LOTFALIZADEH1-Zainab-Alssadat BAYEGAN- Mohammad-Reza ZARGARAN, 2016, Species Diversity of Chalcidoidea (Hymenoptera) in the Rice Fields of Iran,Journal of entomological research society.

16-احمد علیجانپور - محمدرضا زرگران - رستگار مطلبی تپه رشت، 1394، ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪاي ﭘﺮواﻧﻪ ﺟﻮاﻧﻪ ﺧﻮار ﺑﻠﻮط (.Tortrix viridana L) در دو ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪاي ﮔﺮوﻫﯽ و اﻧﻔﺮادي،مجله پژوهش و توسعه جنگل.

17-محمدرضا زرگران - شهرام آرمیده، 1394، شرحی بر تنوع زیستی و تعریف آن،فصلنامه نظام مهندسی و منابع طبیعی.

18-Z. Baygan, H. Lotfalizadeh, M. R. Zargaran, 2015, Occurance of eulophid wasps (Hymenoptera: Chalcidoidea) in rice field of eastern Guilan, Iran,Journal of crop protection, 4, 199-205.

19-Z. Hashemi-khabir, K. Hadad Irani nejad, M. Moghadam. M. Khanjani, M. R. Zargaran, 2014, species richness of oribatid mites (Acari: Oribatida) in rangeland of West Azerbaijan province, Iran,Persian journal of acarology, 293-309.

20-S. H. Mousavi-Anzabi, A. Eivazi, H. Ranji, M. R. Zargaran, 2014, EFFECT OF SEVEN CANOLA GENOTYPES ON CABBAGE APHID BREVICORYNE BRASSICAE GROWTH PARAMETERS,ROMANIAN AGRICULTURAL RESEARCH, 31, 1-7.

21-Z. Baygan, H. Lotfalizadeh, M. R. Zargaran, R. Pourayoubi, 2014, New record of a genus and species of Mymaridae (Hymenoptera: Chalcidoidea) from Iran,Turkish journal of Zoology, 1312-1318.

22-Z. Baygan, H. Lotfalizadeh, M. R. Zargaran, R. Pourayoubi, 2014, new record of the genus and species calitulla ferrieri (Hymenoptera: Petromalidae) from Iran,Journal of Crop Protection, 2, 125-128.

23-H. Lotfalizadeh, M.R. Zargaran, M. Taghizadeh, 2014, species diversity of Coccoidea parasitoiids wasps (Hym.: Chalcidoidae)in the north-western parts of East Azerbaijan province, Iran,North-Western Journal of Zoology.

24-M. R. Zargaran, N. Erbilgin, Y. Ghoosta, 2012, Changes in Oak Gall Wasps Species Diversity (Hymenoptera:Cynipidae) in Relation to the Presence of Oak Powdery Mildew (Erysiphe alphitoides,zoological studies.

25-M. R. Zargaran, M. H. Safaralizadeh, A. A. Pourmirza, O. Valizadegan, 2011, Effect of cardinal directions on gall morphology and parasitization of the gall wasp, Cynips quercusfolii,journal of insect science.

26-M. R. Zargaran, M. H. Safaralizadeh, A. A. Pourmirza, E. Alizadeh, 2011, The Research on the Distribution, Abundance and SomeEcological Characteristics of Neuroterus Species(Hymenoptera: Cynipidae) in Oak Forest of West Azerbaijan,journal of life sciences.

27-M. R. Zargaran, M. H. Safaralizadeh, A. A. Pourmirza, 2011, Local distribution and diversity of Cynipid-induced gallsin oak forests of Sardasht, Iran,biharean biologist.

28-محمدرضا زرگران- سید رستم موسوی - عباس بانج شفیعی - الیاس رمضانی، 1394، بررسی زیست شناسی جوانه خوار بلوط tortrix viridana و پراکنش آن در آذربایجان غربی،مجله پژوهش و توسعه جنگل.

29-محمدرضا زرگران - محمدحسن صفرعلیزاده - علی اصغر پورمیرزا، 1390، بررسی غنای گونه ای زنبورهای گالزای بلوط (Hymenoptera: Cynipidae) به دو روش Rarefaction و Jacknife و محاسبه شاخص های تشابه آنها در استان آذربایجان غربی،دانش گیاهپزشکی ایران.

30-محمدرضا زرگران - محمدحسن صفرعلیزاده - علی اصغر پورمیرزا، 1390، بررسی فراوانی و تنوع گونه ای زنبورهای گالزای بلوط (Hym.: Cynipidae) در استان آذربایجان غربی،نامه انجمن حشره شناسی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (30)

1-محمد جمشیدی - محمد رضا زرگران - سید رستم موسوی میرکلا، 1394، بررسی تغییرات جمعیتی پروانه جوانه خوار بلوط(.Tortrix viridana L)در جهت های مختلف جغرافیایی در جنگلهای بلوط استان آرربایجانغربی )مطالعه موردی: پیرانشهر،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم.

2-امیر رضا پیروزنیا، حسین لطفعلیزاده و محمد رضا زرگران، 1395، مطالعه فراوانی و تنوع توده های متعلق به زنبورهای بالاخانواده Chalcidoidea در استان آذربایجان شرقی،بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران.

3-محمدرسول نجفی، محمدرضا زرگران، مجید میراب بالو و مجید توکلی، 1396، بزرسی نحوه خسارت و درصد فزاوانی آفات بذرخوار بلوط در ايلام و مقايسه آن با آفات بذرخوار بلوط ارسباران،اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران.

4-گلاره ولدی - جواد اسحاقی راد - محمدرضا زرگران، 1394، کاربرد شاخصهاي عددي ریرفکشن و جکنایف در ارزیابی غناي گونه اي جنگلهاي بلوط،دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست.

5- 1392, Identifying the best time to harvest the mazooj gall in oak forests of West-Azerbaijan province,2nd National congress on medicinal plants, تهران,ایران.

6- 1392, Investigation the sustainability of Mazooj gall and its inducer agent wasp in oak forests of West-Azerbaijan,2nd National congress on medicinal plants, تهران,ایران.

7- 1392, Species diversity and distribution of medicinal galls by oak gall wasps (Family: Cynipidae) in West-Azerbaijan province,2nd National congress on medicinal plants, تهران,ایران.

8- 1393، اندازه گیری تنوع بتا در فون آفات صنوبر با استفاده از شاخص های سورنسن (Sorensen) و جاکارد (Jaccard) در آذربایجان غربی،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

9- 1393، اولین گزارش زنبور Anatatus interruptus (Nikolskaya) (Hym. : Eupelmidae از ایران،بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران، ارومیه،ایران.

10- 1392، بررسی اثرات محیطی بر بیواکولو‍ِژی دم چنگالی صنوبر cerura vinula در شرایط صحرایی و امکان کنترل بیولوژیکی آن در شرایط آزمایشگاهی،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

11- 1393، بررسی بیو اکولوژی پروانه توری تبریزی Nycteola asiatica و تغییرات جمعیتی آن در استان آذربایجان غربی،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

12- 1391، بررسی بیولوژی آفت مخرب جوانه خوار بلوط Tortrix viridana در شرایط آزمایشگاهی و صحرایی و پراکنش آن در جنگلهای بلوط استان آذربایجان غربی،کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، تهران،ایران.

13- 1392، بررسی تراکم و تغییرات جمعیتی کرم سیب Cydia pomonella L. و تاثیر اقلیم بر آن در استان آذربایجان غربی،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

14- 1393، بررسی شاخص های تغذیه ای پروانه جوانه خوار بلوط (Tortrix viridana L.) روی گونه های مختلف بلوط در آذربایجان غربی،اولین همایش ملی ارزیابی، مدیریت و آمایش محیط زیستی در ایران، همدان،ایران.

15- 1391، بررسی فراوانی، میزان پایداری و پراکنش جنس Neuroterus (Hymenoptera: Cynipidae) در استان آذربایجان غربی،کنفرانس ملی علوم و تکنولوژیهای نوین زیستی، ملایر،ایران.

16- 1391، بررسی کارآیی نماتد Heterorhabditis bacteriophora Poinar، 1976 روی لاروهای سن آخر سرخرطومی یونجه Hypera postica Gyll. (Col.: Curculionidae)،کنگره ملی کشاورزی ارگانیک، اردبیل،ایران.

17- 1392، بررسی ویژگی های زیستی و تغییرات جمعیتی جوانه خوار بلوط Tortrix viridana (Lepidoptera: Tortricidae) در جنگلهای بلوط آذربایجان غربی،سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات، کرمان،ایران.

18- 1392، تاثیر اقلیم بر پراکنش و تنوع آفات صنوبر طی سالهای مختلف در صنوبرکاریهای شهرستان ارومیه،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

19- 1392، تاثیر اقلیم بر تغییرات جمعیتی و ویژگیهای زیستی سن گندم Eurygaster integriceps Put. در آذربایجان غربی،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

20- 1391، تاثیر تنش های محیطی بر فلورسانس کلروفیل،کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، تهران،ایران.

21- 1394، تاثیر جهت های جغرافیایی بر پراکنش زوال بلوط در جنگل های منطقه شوراب استان لرستان،دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، اردبیل،ایران.

22- 1392، تاثیر شکل و نوع تله های فرمونی در شکارجوانه خوار بلوط Tortrix viridana L. در استان آذربایجانغربی،سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات، کرمان،ایران.

23- 1392، تغییرات جمعیتی پروانه گالزای صنوبر (Paranthrene tabaniformis Rott.) روی گونه ها و کلنهای مختلف صنوبر درآذربایجانغربی،سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات، کرمان،ایران.

24- 1391، دشمنان طبیعی سرخرطومی یونجه Hypera postica Gyll. (Col.: Curculionidae) در مراتع استان آذربایجان غربی و بررسی تنوع گونه ای آنها،کنگره ملی کشاورزی ارگانیک، اردبیل،ایران.

25- 1391، کاربرد سطح برگ در بررسی میزان فتوسنتز،کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، تهران،ایران.

26- 1391، کاربرد گونه و کلن های مقاوم صنوبر به منظور دستیابی به توسعه پایدار و کاهش خسارات آفات کلیدی در استان آذربایجان غربی،کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، تهران،ایران.

27- 1391، محاسبه تنوع گونه ای، پراکنش و ساختار گالهای تشکیل شده توسط گونه های جنس Andricus spp. در آذربایجان غربی،کنفرانس ملی علوم و تکنولوژیهای نوین زیستی، ملایر،ایران.

28- 1392، مطالعه ی نوسانات جمعیت سوسک چوبخوار صنوبرMelanophila picta pall. (Col.: Buprestidae) در اثر تغییرات رطوبت نسبی در ارومیه،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

29- 1392، معرفی عوامل مولد گال های تشکیل شده روی نسترنRosa canina L. و بررسی پایداری آنها در آذربایجانغربی،سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات، کرمان،ایران.

30- 1387، معرفی گالهای برگی تشکیل شده توسط زنبورهای گالزای بلوط Cynipidae در استان آذربایجان غربی،سومین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی و منابع طبیعی، سنندج،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-محمدرضا زرگران، - 2.عباس بانج شفیعی 10% - 3.الیاس رمضانی کاکرودی 10% - 4.سیدرستم موسوی میرکلا 10%، 1394، بررسی بیولوژی پروانه جوانه خوار بلوط (Tortrix viridana L) در شرایط آزمایشگاهی و صحرایی و پراکنش آن در آذربایجان غربی،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (8)

1-زهرا باقری - جواد اسحاقی راد - محمد رضا زرگران، 1396، تأثیر تراکم توده جنگلی بر غنا و تنوع گونه ای زنبورهای گالزای بهاره در جنگل های بلوط سردشت، راهنمای دوم.

2-علی خداکریمی - محمد رضا زرگران - حسین لطفعلیزاده - جواد اسحاقی راد، 1397، بررسی شاخص هاي تنوع و غنای گونه ای پارازيتویيدهاي زنبورهاي گالزاي بلوط دارمازو (Quercus infectoria) در استان آذربایجان¬غربی، راهنمای اول.

3-محمد رسول نجفی - محمد رضا زرگران - مجید میراب بالو - مجید توکلی، 1396، شناسایی حشرات بذرخوار و تعیین خسارت آنها بر جوانه زنی بذور بلوط ایرانی Quercus brantii Lindl. در طبقات ارتفاعی مختلف جنگل های بلوط استان ایلام (دره ارغوان)، راهنمای اول.

4-رعنا آقازاده - محمد رضا زرگران - شهرام آرمیده - مهدی رزمی، 1396، اثر تلفیقی دو قارچ بیماری زای Metarhizium anisopliae و Beauveria bassiana بر تلفات حشرات کامل و پوره های شته فندق Myzocallis coryli در شرایط آزمایشگاهی و صحرایی، راهنمای اول.

5-گلاره ولدی - جواد اسحاقی راد - محمدرضا زرگران، 1395، کاربرد شاخص های عددی ریرفکشن و جک نایف و مدل های وفور-گونه در ارزیابی تنوع گونه ای جنگل های بلوط بانه، مشاور.

6-نسیم گودرزی - محمد رضا زرگران - عباس بانج شفیعی - مجید توکلی، 1395، تأثیر جهت های جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا بر زوال درختان بلوط ایرانی (Quercus brantii) در منطقه شوراب استان لرستان، راهنمای اول.

7-محمد جمشیدی - محمد رضا زرگران - سید رستم موسوی میرکلا، 1394، بررسی تغییرات جمعیتی پروانه جوانه خوار بلوط Tortrix viridana در جهتهای مختلف جغرافیایی در جنگل های بلوط استان آذربایجان غربی (مطالعه موردی: پیرانشهر)، راهنمای اول.

8-رستگار مطلبي تپه رشت - احمد علیجانپور - محمد رضا زرگران، 1393، بررسي شاخص هاي تغذيه اي لارو پروانه ي جوانه خوار بلوط (Tortrix viridana L.) روي بلوط دارمازو (Quercus infectoria) و وي ول (Q. libani)، در جنگل هاي بلوط شهرستان پيرانشهر، پایان نامه كارشناسي ارشد، راهنمای دوم.
دروس تدریس شده (15)

1-بوم شناسی عمومی، کارشناسی،1397.

2-مقاومت درختان به آفات و بیماریها، دکتری،1397.

3-آسیب شناسی جنگل، دکتری،1397.

4-ناقلین عوامل بیماریزای گیاهی، کارشناسی ارشد،1395-1396.

5-کنترل بیولوژیک در جنگل، کارشناسی ارشد،1394-1396.

6-مدیریت کنترل آفات و بیماریهای گیاهی، کارشناسی ارشد،1394-1395.

7-آفات درختان حنگلی، کارشناسی ارشد،1394-1395.

8-روش تحقیق، کارشناسی ارشد،1394-1396.

9-سالم سازی جنگل، دکتری،1393-1396.

10-آفات و بیماریهای مهم مراتع، کارشناسی،1393.

11-آفت شناسی جنگل، کارشناسی،1392-1396.

12-آمار و احتمالات، کارشناسی،1391-1396.

13-گیاهشناسی 1، کارشناسی،1391-1392.

14-حمایت جنگل، کارشناسی،1391-1396.

15-اکولوژی عمومی، کارشناسی،1391-1396.