• نام و نام خانوادگی
  • محمدرضا زرگران
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه جنگلداری
 • ایمیل
  • m.zargaran@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (13)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (26)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمدرضا زرگران
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه جنگلداری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (13)

1-زینب السادات بایگان - حسینعلی لطفعلیزاده - محمدرضا زرگران, "Occurance of eulophid wasps (Hymenoptera: Chalcidoidea) in rice field of eastern Guilan, Iran", Journal of crop protection, 2015, 2,4.

2-زهرا هاشمی خبیر - کریم حداد ایرانی نژاد - محمد مقدم - محمد خانجانی - محمدرضا زرگران, "species richness of oribatid mites (Acari: Oribatida) in rangeland of West Azerbaijan province, Iran", Persian journal of acarology, 2014, 4,3.

3-سید حیدر موسوی - علیرضا عیوضی - حسین رنجی - محمدرضا زرگران, "EFFECT OF SEVEN CANOLA GENOTYPES ON CABBAGE APHID BREVICORYNE BRASSICAE GROWTH PARAMETERS", ROMANIAN AGRICULTURAL RESEARCH, 2014.

4-زینب السادات بایگان - حسینعلی لطفعلیزاده - محمدرضا زرگران - رعنا پورایوبی, "New record of a genus and species of Mymaridae (Hymenoptera: Chalcidoidea) from Iran", Turkish journal of Zoology, 2014.

5-زینب السادات بایگان - حسینعلی لطفعلیزاده - محمدرضا زرگران - رعنا پورایوبی, "new record of the genus and species calitulla ferrieri (Hymenoptera: Petromalidae) from Iran", Journal of Crop Protection, 2014.

6-حسینعلی لطفعلیزاده - محمدرضا زرگران - مسعود تقی زاده, "species diversity of Coccoidea parasitoiids wasps (Hym.: Chalcidoidae)in the north-western parts of East Azerbaijan province, Iran", North-Western Journal of Zoology, 2014.

7-محمدرضا زرگران - یوبرت قوستا - نادیر اربیلگین, "Changes in Oak Gall Wasps Species Diversity (Hymenoptera:Cynipidae) in Relation to the Presence of Oak Powdery Mildew (Erysiphe alphitoides", zoological studies, 2012.

8-محمدرضا زرگران - محمدحسن صفرعلیزاده - علی اصغر پورمیرزا - اروج ولیزادگان, "Effect of cardinal directions on gall morphology and parasitization of the gall wasp, Cynips quercusfolii", journal of insect science, 2011.

9-محمدرضا زرگران - محمد حسن صفرعلیزاده - علی اصغر پورمیرزا - اسماعیل علیزاده, "The Research on the Distribution, Abundance and SomeEcological Characteristics of Neuroterus Species(Hymenoptera: Cynipidae) in Oak Forest of West Azerbaijan", journal of life sciences, 2011.

10-محمدرضا زرگران - محمد حسن صفرعلیزاده - علی اصغر پورمیرزا, "Local distribution and diversity of Cynipid-induced gallsin oak forests of Sardasht, Iran", biharean biologist, 2011.

11-محمدرضا زرگران- سید رستم موسوی - عباس بانج شفیعی - الیاس رمضانی, "بررسی زیست شناسی جوانه خوار بلوط tortrix viridana و پراکنش آن در آذربایجان غربی", مجله پژوهش و توسعه جنگل, 1394.

12-محمدرضا زرگران - محمدحسن صفرعلیزاده - علی اصغر پورمیرزا, "بررسی غنای گونه ای زنبورهای گالزای بلوط (Hymenoptera: Cynipidae) به دو روش Rarefaction و Jacknife و محاسبه شاخص های تشابه آنها در استان آذربایجان غربی", دانش گیاهپزشکی ایران, 1390.

13-محمدرضا زرگران - محمدحسن صفرعلیزاده - علی اصغر پورمیرزا, "بررسی فراوانی و تنوع گونه ای زنبورهای گالزای بلوط (Hym.: Cynipidae) در استان آذربایجان غربی", نامه انجمن حشره شناسی, 1390.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (26)

1- "Identifying the best time to harvest the mazooj gall in oak forests of West-Azerbaijan province", 2nd National congress on medicinal plants, 1392, تهران,ایران.

2- "Investigation the sustainability of Mazooj gall and its inducer agent wasp in oak forests of West-Azerbaijan", 2nd National congress on medicinal plants, 1392, تهران,ایران.

3- "Species diversity and distribution of medicinal galls by oak gall wasps (Family: Cynipidae) in West-Azerbaijan province", 2nd National congress on medicinal plants, 1392, تهران,ایران.

4- "اندازه گیری تنوع بتا در فون آفات صنوبر با استفاده از شاخص های سورنسن (Sorensen) و جاکارد (Jaccard) در آذربایجان غربی", سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

5- "اولین گزارش زنبور Anatatus interruptus (Nikolskaya) (Hym. : Eupelmidae از ایران", بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران, 1393, ارومیه,ایران.

6- "بررسی اثرات محیطی بر بیواکولو‍ِژی دم چنگالی صنوبر cerura vinula در شرایط صحرایی و امکان کنترل بیولوژیکی آن در شرایط آزمایشگاهی", دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1392, ارومیه,ایران.

7- "بررسی بیو اکولوژی پروانه توری تبریزی Nycteola asiatica و تغییرات جمعیتی آن در استان آذربایجان غربی", سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

8- "بررسی بیولوژی آفت مخرب جوانه خوار بلوط Tortrix viridana در شرایط آزمایشگاهی و صحرایی و پراکنش آن در جنگلهای بلوط استان آذربایجان غربی", کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار, 1391, تهران,ایران.

9- "بررسی تراکم و تغییرات جمعیتی کرم سیب Cydia pomonella L. و تاثیر اقلیم بر آن در استان آذربایجان غربی", دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1392, ارومیه,ایران.

10- "بررسی شاخص های تغذیه ای پروانه جوانه خوار بلوط (Tortrix viridana L.) روی گونه های مختلف بلوط در آذربایجان غربی", اولین همایش ملی ارزیابی، مدیریت و آمایش محیط زیستی در ایران, 1393, همدان,ایران.

11- "بررسی فراوانی، میزان پایداری و پراکنش جنس Neuroterus (Hymenoptera: Cynipidae) در استان آذربایجان غربی", کنفرانس ملی علوم و تکنولوژیهای نوین زیستی, 1391, ملایر,ایران.

12- "بررسی کارآیی نماتد Heterorhabditis bacteriophora Poinar, 1976 روی لاروهای سن آخر سرخرطومی یونجه Hypera postica Gyll. (Col.: Curculionidae)", کنگره ملی کشاورزی ارگانیک, 1391, اردبیل,ایران.

13- "بررسی ویژگی های زیستی و تغییرات جمعیتی جوانه خوار بلوط Tortrix viridana (Lepidoptera: Tortricidae) در جنگلهای بلوط آذربایجان غربی", سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات, 1392, کرمان,ایران.

14- "تاثیر اقلیم بر پراکنش و تنوع آفات صنوبر طی سالهای مختلف در صنوبرکاریهای شهرستان ارومیه", دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1392, ارومیه,ایران.

15- "تاثیر اقلیم بر تغییرات جمعیتی و ویژگیهای زیستی سن گندم Eurygaster integriceps Put. در آذربایجان غربی", دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1392, ارومیه,ایران.

16- "تاثیر تنش های محیطی بر فلورسانس کلروفیل", کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار, 1391, تهران,ایران.

17- "تاثیر جهت های جغرافیایی بر پراکنش زوال بلوط در جنگل های منطقه شوراب استان لرستان", دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست, 1394, اردبیل,ایران.

18- "تاثیر شکل و نوع تله های فرمونی در شکارجوانه خوار بلوط Tortrix viridana L. در استان آذربایجانغربی", سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات, 1392, کرمان,ایران.

19- "تغییرات جمعیتی پروانه گالزای صنوبر (Paranthrene tabaniformis Rott.) روی گونه ها و کلنهای مختلف صنوبر درآذربایجانغربی", سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات, 1392, کرمان,ایران.

20- "دشمنان طبیعی سرخرطومی یونجه Hypera postica Gyll. (Col.: Curculionidae) در مراتع استان آذربایجان غربی و بررسی تنوع گونه ای آنها", کنگره ملی کشاورزی ارگانیک, 1391, اردبیل,ایران.

21- "کاربرد سطح برگ در بررسی میزان فتوسنتز", کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار, 1391, تهران,ایران.

22- "کاربرد گونه و کلن های مقاوم صنوبر به منظور دستیابی به توسعه پایدار و کاهش خسارات آفات کلیدی در استان آذربایجان غربی", کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار, 1391, تهران,ایران.

23- "محاسبه تنوع گونه ای، پراکنش و ساختار گالهای تشکیل شده توسط گونه های جنس Andricus spp. در آذربایجان غربی", کنفرانس ملی علوم و تکنولوژیهای نوین زیستی, 1391, ملایر,ایران.

24- "مطالعه ی نوسانات جمعیت سوسک چوبخوار صنوبرMelanophila picta pall. (Col.: Buprestidae) در اثر تغییرات رطوبت نسبی در ارومیه", دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1392, ارومیه,ایران.

25- "معرفی عوامل مولد گال های تشکیل شده روی نسترنRosa canina L. و بررسی پایداری آنها در آذربایجانغربی", سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات, 1392, کرمان,ایران.

26- "معرفی گالهای برگی تشکیل شده توسط زنبورهای گالزای بلوط Cynipidae در استان آذربایجان غربی", سومین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی و منابع طبیعی, 1387, سنندج,ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-محمدرضا زرگران, - 2.عباس بانج شفیعی 10% - 3.الیاس رمضانی کاکرودی 10% - 4.سیدرستم موسوی میرکلا 10%, "بررسی بیولوژی پروانه جوانه خوار بلوط (Tortrix viridana L) در شرایط آزمایشگاهی و صحرایی و پراکنش آن در آذربایجان غربی", دانشگاه ارومیه, 1394, کاربردی.
پایان نامه ها (1)

1-رستگار مطلبي تپه رشت, "بررسي شاخص هاي تغذيه اي لارو پروانه ي جوانه خوار بلوط (Tortrix viridana L.) روي بلوط دارمازو (Quercus infectoria) و وي ول (Q. libani)، در جنگل هاي بلوط شهرستان پيرانشهر", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.