• نام و نام خانوادگی
  • علی عیسی زادگان
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه روانشناسی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (53)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)
کتاب های چاپ شده (2)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (40)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علی عیسی زادگان
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه روانشناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (53)

1-mojtaba ashouri-parvin zolghadri-mohamaad nehmati-saber alizadeh-ali issazadegan, 2015, the effectiveness of motivational interview on enhancing self-efficacy and improving self-concept in under developed students,american journal of educational research.

2-siamak sheikhi-ali issazadegan-merseda norozy-ehsan sabory, 2015, relationships between alexithymia and machiavellian personality beliefs among university students,british journal of guidance and counselling.

3-khoshegbalm.,eesazadeghan,a.,michaeli-manee, 2015, examination of the relationship between perfectionism and body image dissatisfaction in nose beauty surgery application role of early maladaptive schemas,inter national journal of psychology and behavioral sciences.

4-فرزانه قدیری، فرزانه میکائیلی منیع علی عیسی زادگان, 2015, the effect of life skills training on psychological well-bing satisfaction among feamale adolscents,journal of research and health social develoment and health promotion research center.

5-محمد علی بشارت،علی عیسی زادگان،مهین اعتماد نیا،صفرگلصنملو،عاطفه عبدالمنافی, 2014, Risk factors associated with depressive symptoms among undergraduate students,Asian Journal of psychiatry.

6-safoura ashrafzadeh-ali issazadeagan-mojtaba salehi heydarabad, 2014, examining the relationships between emotional cognitive regulation strategies,pessimism as well as optimism and resilincy among the mentally-ill families of urmia welfare department,trends in life sciences.

7-شهرام واحدی،فرخی،قهرمانی،عیسی ز ادگان, 2012, The relationshipe betwwen procrastination,learning strategies and statistic anexity among iranian college students:a canonical correlation analysis,iranian journal of psychiatry and behavioral sciences.

8-علی عیسی زادگان،سیامک شیخی -محمد حافظ نیا و بهروز گارکری، 1394، اثر بخشی در مان شناختی رفتاری و مداخلات دارویی بر افزایش خود کار آمدی و بهبود کیفیت زندگی مردان با سو مصرف مواد،مجله پزشکی ارومیه.

9-علی عیسی زادگان،سیامک شیخی و محمد حافظ نیا، 1394، اثر بخشی درمان شناختی-رفتاری بر افزایش خود کار آمدی و سلامت روانی در زنان مبتلا به چاقی،مجله پزشکی ارومیه.

10-سعید مهنا- فرزانه میکائیلی منیع-علی عیسی زادگان، 1394، بررسی روابط ساختاری ادراک از جو مدرسه و اهداف پیشرفت با خود کارامدی تحصیلی،مجله روان شناسی مدرسه.

11-سید عدنان حسینی-حسین سلیمی-علی عیسی زادگان، 1394، تاثیر آموزش شناختی ارتقا امید بر کاهش خود ناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی شبانه روزی شهرستان بوکان،مجله مطالعات روان شناسی تربیتی.

12-علی عیسی زادگان،هوشنگ آقایان زاده ، سیامک شیخی، 1394، مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان خوش بینی و رضایت از زندگی در بین افراد مبتلا به بیماری قلبی عروقی و گوارشی،مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه.

13-اکرم فکری ،علی عیسی زادگان و فرزانه میکائیلی منیع، 1394، مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و نا گویی هیجانی در افراد مبتلا به فشار خون اساسی و افراد غیر مبتلا،دو فصلنامه روان شناسی معاصر.

14-علی عیسی زادگان،سهراب امیری و محمد حافظ نیا، 1394، مقایسه سبکهای فرزند پروری و آسیب های روانی در دختران فراری و عادی،فصلنامه روان شناسی کاربردی.

15-الناز حسن پور-فرزانه میکائیلی منیع-علی عیسی زادگان-ادینه وند-سعید سعادتمند، 1393، ،مقایسه اثر بخشی اموزش مهارت های حافظه و خود تنظیمی هیجانی بر کاهش اضطراب امتحان دانش اموزان دختر مقطع متوسطه شهر ارومیه در سال تحصیلی 92-91،مجله دستاوردهای روان شناختی دانشگاه شهید چمران اهواز.

16-علی عیسی زادگان،فرزانه میکائیلی منیع،سیران قادر پور،سیامک شیخی،بهروز کارگر، 1393، اثر بخشی اموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان تام با درمان متادون بر بهبود کیفیت زندگی مردان با سوئ مصرف مواد،مجله علوم پزشکی ارومیه.

17-سجاد بشرپور،اکبر عطا دخت،اسماعیل سلیمانی ،علی عیسی زادگان، 1393، مقایسه میزان کنترل توجه و حواسپرتی در دانش اموزان با و بدون ناتوانی های یادگیری،فصلنامه روان شناسی افراد استثنایی.

18-علی عیسی زادگان،فرزانه میکائیلی منیع،لیلا حسین زاده، 1393، اثر بخشی افشای هیجانی نوشتاری بر کاهش علائم افسردگی و افزایش امید در بین نوجوانان مواجه شده با آسیب،فصلنامه پژوهش های نوین روان شناختی.

19-فرزانه میکائیلی منیع،سعید مهنا،علی عیسی زادگان، 1393، پیش بینی کننده های شناختی-اجتماعی و رضایت از مدرسه در دانش اموزان دبیرستانی :ازمون یک مدل علی،فصلنامه نواوری های اموزشی.

20-علی عیسی زادگان،فرزانه میکائیلی منیع،فیروز مروئی میلان، 1393، رابطه بین امید،خوش بینی و معنای تحصیل با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی،فصلنامه روان شناسی مدرسه.

21-علی عیسی زادگان،صفورا اشرف زاده،مهران سلیمانی، 1393، رابطه راهبردهای نظم دهی شناختی هیجان و خوش بینی با اضطراب مرگ در بین پرستاران ا شهر ارومیه،مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 12،59.

22-علی عیسی زادگان،سیامک شیخی،سامره اسدی، 1393، مقایسه شادی و رضایت از زندگی در بین تیپ های شبانه روزی،مجله علوم پزشکی ارومیه.

23-علی عیسی زادگان،فرزانه میکائیلی منیع،نورین افراسیاب، 1393، نقش سیستم های مغزی رفتاری و حساسیت پردازش حسی در نا گویی خلقی،فصلنامه پژوهش های نوین روان شناختی.

24-احمد اسمعلی،سعید اسدنیا،افشین عیسی زاد،لیلی امیر سرداری،علی عیسی زادگان، 1392، بررسی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر کاهش سطح افسردگی و بهبود سبک زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع2،مجله پزشکی ارومیه.

25-علی عیسی زادگان،سیامک شیخی،محمد حافظ نیا،علی خادمی، 1392، اثر بخشی گروه درمانی شناختی رفتاری در کاهش نشانه های افسردگی در بین بیماران مبتلا به سرطان،مجله پزشکی ارومیه.

26-علی عیسی زادگان،جواد امانی ساری بگلو،حجت محمودی،لیلا احمدیان، 1392، الگوی ساختاری روابط بین ریخت شخصیتی D،راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و بیماری عروق کرونری قلب،مجله روان شناسی.

27-سیامک شیخی،علی عیسی زادگانسجاد بشر پور،فیروز مروئی میلان، 1392، رابطه اضطراب مرگ و وسواس مرگ با میزان امید در بین دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی،مجله دانشکده پرستاری و مامایی.

28-سجادبشرپور،علی عیسی زادگان،علی عادل زاهد،لیلا احمدیان، 1392، مقایسه خود پنداره ی تحصیلی و اشتیاق به مدرسه در دانش اموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری و عادی،مجله مطالعات اموزش و یادگیری.

29-سیامک شیخی،علی عیسی زادگانفعلی خادمی،محمد حافظ نیا، 1392، مقایسه ابعاد آسیب شناسی روانی و کیفیت زندگی بیماران آسمی با افراد سالم،مجله پزشکی ارومیه.

30-علی عیسی زادگان،محمد حسنی،لیلا احمدیان،جواد امانی، 1392، مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و سلامت عمومی در افراد با نارسایی هیجانی و بدون نارسایی،پژوهشهای روان شناختی.

31-علی عیسی زادگان،فرزانه میکائیلی،حسین جنا آبادی،فریده قلی نژاد، 1392، مقایسه سبکهای تفکر و خلاقیت هیجانی در بین دانش آموزان تیز هوش و عادی،فصلنامه افراد استثنایی.

32-علی عیسی زادگان،سیامک شیخی،محمد حافظ نیا، 1392، اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر سبک و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به هیپر تانسیون،مجله پزشکی ارومیه.

33-سجاد بشر پور،محمد نریمانی،علی عیسی زادگان، 1392، ارتباط سبک های مقابله ای و حمایت اجتماعی با استرس ادراک شده،مجله مطالعات روان شناختی.

34-سجاد بشر پور،علی عیسی زادگان،حسین علیزاده، 1392، عوامل فشار زای دانش اموزان دوره متوسطه شهر اردبیل و برخی متغیرهای مرتبط با انها،روان شناسی مدرسه.

35-علی عیسی زادگان،جواد امانی ساری بگلو،جواد عبدلی سلطان احمدی، 1392، نقش تصورات قالبی جنسیتی(مردانگی-زنانگی)در پیش بینی باورهای غیر منطقی و کمال گرایی در میان دانش آموزان دبیرستان شهرستان مهاباد،مطالعات روان شناختی.

36-حجت محمودی،علی عیسی زادگان،جواد امانی،افسانه کتابی، 1391، بررسی رابطه بین اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان مدارس تیز هوشان و مدارس عادی:نقش میانجی گرایانه سبکهای تفکر،پزوهش های علوم شناختی و رفتاری.

37-جواد عبدلی،علی عیسی زادگان،محمد تقی غلامی،حجت محمودی، 1391، رابطه باورهای کارامدی جمعی و با ورهای خود کار آمدی با رضایت شغلی دبیران مرد دوره متوسطه شهر قم،فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی.

38-علی عیسی زادگان،سیامک شیخی،سید رضا بنی هاشم،حمزه سلمان پور، 1391، رابطه بخشش و تیپ شخصیتیDبا میزان امید در بین بیماران مبتلا به عروق کرونری در شهر ارومیه،مجله پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه.

39-سجاد بشر پور،علی عیسی زادگان، 1391، بررسی نقش صفات شخصیتی دلسوزی به خود و بخشایش در پیش بینی شدت افسردگی دانشجویان،تحقیقات علوم رفتاری.

40-علی عیسی زادگان و جلیل فتح آبادی، 1391، نقش راهبردهای نظم دهی شناختی هیجان و سلامت عمومی در نا گویی خلقی،روان شناسان تحولی:روان شناسان ایرانی.

41-شهرام واحدی،علی عیسی زادگان،حبیبه مرتضی نژاد، 1391، تحلیل روان سنجی پرسشنامه دلبستگی به مادر در بین دانشجویان ایرانی،پژوهشهای نوین روان شناختی.

42-سجاد بشرپور،محمد نریمانی ،علی عیسی زادگان، 1391، تعیین نیمرخ آسیب شناختی دانش اموزان مواجه شده با رویدادهای آسیب زا،پژوهشهای روان شناختی.

43-علی عیسی زادگان،حمزه سلمان پور،ابولفضل قاسم پور، 1391، رابطه صفات شخصیتی،جهت گیری مذهبی و وسواس مرگ:آزمون یک الگوی علی،روان شناسی ودین.

44-سجاد بشرپور،علی عیسی زادگان،لیلا احمدیان، 1391، نارسائیهای پردازش اطلاعات حسی در کودکان مبتلا به نا توانیهای یادگیری،فصلنامه ناتوانییهای یادگیری.

45-علی عیسی زادگان، 1391، روان شناسی بخشودگی و جایگاه ان در دعاهای صحیفه سجادیه،معرفت.

46-علی عیسی زادگان،سیامک شیخی، 1390، بررسی رابطه خوش بینی و راهبردهای کنترلی با سلامت عمومی،مجله پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه.

47-علی عیسی زادگان،سیامک شیخی،لیلا احمدیان، 1390، بررسی بین تیپ های شبانه روزی صبحی-عصری و اضطراب بر دانشجویان،مجله پزشکی ارومیه.

48-فرزانه میکائیلی منیع،علی عیسی زادگان،ملیحه نقوی، 1390، بررسیاثر بخشی برنامه اموزشی مبتنی بر مدل کفایت اجتماعی فلنر بر بهبود رشد و مهارتهای اجتماعی دختران کم نوان ذهنی،فصلنامه پژوهشهای نوین روان شناختی.

49-علی عیسی زادگان،سیامک شیخی و سجاد بشرپور، 1390، رابطه الکسی تیمیا و تیپ شخصیتیD با سلامت عمومی،مجله پزشکی ارومیه.

50-علی عیسی زادگان،حسین جنا ابادی،سعید سعادتمند، 1389، رابطه بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان،خلاقیت هیجانیفعملکرد تحصیلی با بهداشت روانی در دانشجویان،مطالعات روان شناسی تربیتی.

51- 1388، مقایسه پردازش معنایی مفاهیم هیجانی در بین افراد افسرده غیر بالینی و افراد با صفات شخصیتی برون گرایی،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات روان شناختی.

52- 1387، کاربرد استعاره ها در مشاوره روان درمانی،فصلنامه تازه ها و پژوهشهای مشاوره.

53- 1386، رابطه بین پردازش اطلاعات معنایی واختلال وسواس فکری،فصلنامه دانشکده ادبیات.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)

1- 1390، استعاره و نوروپسیکولوژی فرایندهای مغزی تحلیلی بر اساس نظریه عصبی زبانی،پنجمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران:رویکرد نوروپسیکولوژیک به رفتار، تهران،ایران.

2- 1391، بررسی رابطه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با حمایت اجتماعی ادراک شده در بین افراد مبتلا به ام.اس،نهمین گنگره بین المللی ام.اس ایران، تهران،ایران.

3- 1390، جایگاه استعاره و تفکر استعاره ای در تعلیم وتربیت،اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم وتربیت، مشهد،ایران.

4- 1390، جایگاه اسیب شناسی خانواده و سبب شناسی گرایش به اعتیاد در نوجوانان،اولین گنگره بین المللی دانشجویی اعتیاد، ارومیه،ایران.

5- 1388، دین داری و شخصیت: مطالعه مروری،همایش ملی تربیت دینی در جامعه اسلامی معاصر.

6- 1390، روان شناسی بخشودگی و جایگاه ان در قرآن و دعاهای صحیفه سجادیه،قران پژوهی و طب، ارومیه،ایران.

7- 1390، عوامل روان شناختی موثر در بیماریهای قلبی عروقی از دیدگاه قران و حدیث،قرآن پژوهی و طب، ارومیه،ایران.

8- 1389، فردیت باختگی در ارتباطات الکترونیکی،اولین همایش منطقه ای روانشناسی اینترنت و بازی های رایانه ای دانشگاه آزاد اسلامی.

9- 1391، کاربرد روش توانبخشی اعصاب به منظور درمان ساختاری و تجدید سازمان نورونی مغز بیماران معتاد،اولین کنگره بین المللی دانشجویی اعتیاد، ارومیه،ایران.

10- 1390، کشف ماده ی شیمیایی متالویثوندز در ترکیب توام انجیر و زیتون به عنوان یک ماده حیاتی و ضد سزطانی مصداق بارز اعجاز علمی قران مجید در سوره مبارکه تین،قران پژوهی و طب، ارومیه،ایران.

11- 1390، مقایسه شدت عوامل فشار زا در دانش اموزان سیگاری و غیر سیگاری در مدارس متوسطه،اولین گنگره بین المللی دانشجویی اعتیاد، ارومیه،ایران.

12- 2011، نوروبیولوژی و روان درمانی: نورونهای آیینه یی، نرمش عصبی،سومین کنگره انجمن روان شناسی ایران.

13- 1388، نوروپسیکولوژی و رفتار میا فردی: نوروپسیکولوژی بخشندگی : فرایند های شناختی و عاطفی،چهارمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی.

14- 1387، نیایش(صلاه) و رابطه آن با سلامتی عمومی: مطالعه مروری،هفتمین اجلاس سراسری نماز و نیایش.
کتاب های چاپ شده (2)

1-علی عیسی زادگان، 1394، مبانی نوروسایکولوژی.

2-علی عیسی زادگان، 1393، بیماری MS: راهنمای عملی برای خانواده ها.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1- 1391، بررسی ارتباط راهبردهای تنظیم شناختی هیجانها و بهداشت روانی در بین افراد با تیپ شخصیتی D،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

2-علی عیسی زادگان، - 2.محمد حسنی 30%، 1391، بررسی پردازش معنایی مفهوم دانشگاه در بین دانشجویان موفق و ناموفق،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (40)

1-فاطمه قاسم زاده، 1394، بررسي رابطه بين سيستم هاي مغزي رفتاري،تيپ هاي صبحي-عصري با اضطراب حالت-صفت در بين دانشجويان دانشگاه اروميه در سال تحصيلي 94-93، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-حسنيه ويسي، 1394، مقايسه كيفيت زندگي ،نااميدي و تيپ هاي صبحي-عصري بين افراد مبتلا به فشار خون اساسي و افراد عادي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-كبري ناصري، 1393، بررسي رابطه بين سيستم هاي مغزي رفتاري و سبك دلبستگي با عشق پرشور و رفاقتي در بين دانشجويان دانشگاه اروميه در سال تحصيلي 94-93، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-علي ندايي، 1394، مقايسه استعداد خستگي،نارسايي شناختي وخشم در بين دانش آموزان با پيشرفت تحصيلي بالا و پايين در مقطع متوسطه در نيمسال تحصيلي 94-93 در شهر اردبيل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-مريم بايرامي، 1394، بررسي اثر بخشي آموزش درمان شناختي رفتاري بر كاهش علائم پرخاشگري و افزايش عزت نفس دربين نوجوانان مبتلا به اختلال سلوك در شهر تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-شلير اميني، 1394، بررسي رابطه بين سيستم هاي مغزي – رفتاري و الگوهاي سرشت و منش(مدل زيستي- عصبي كلونينجر) با تيپ هاي شبانه روزي(صبحي عصري)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-هانيه سيد اورادي، 1394، رابطه بين حساسيت پردازش حسي ،آسيب پرهيزي با اضطراب اجتماعي در دانشجويان دانشگاه اروميه در سال تحصيلي 93-، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-الميرا ميزايي، 1394، بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و سيستم هاي مغزي رفتاري با اعتياد يه اينترنت دربين دانشجويان دانشگاه تبريز در نيمسال تحصيلي 94-93، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-سميه عبدي، 1393، مقايسه ي اضطراب سلامت، حساسيت پردازش حسي، راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان و آسيب پرهيزي بين پرستاران بخش هاي ويژه و عمومي بيمارستان هاي شهر ايلام، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-ميتا اسدي، 1393، بررسي رابطه بين طرح واره هاي ناسازگارانه اوليه و كمال گرايي با اختلال اضطراب اجتماعي در دانشجويان دانشگاه تبريز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-مهرداد مطلبي، 1394، مقايسه سبكهاي دلبستگي،ترس از صميميت،هدف در زندگي و كيفيت زندگي در بين بيماران مبتلا به سزطان و عادي، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

12-پري احمدي، 1394، بررسي مقايسه اي روابط ساختاري بين خود كار امدي تحصيلي،هويت تحصيلي،هوش هيجاني با عملكرد تحصيلي در دانش اموزان دختر مدارس عادي و تيز هوش پايه اول دبيرستان هاي تبريز در سال تحصيلي94-93، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

13-مريم نويد جوي، 1392، بررسي اثر بخشي افشاي هيجاني نوشتاري در افزايش اميد و كاهش ادراك درد در زنان مبتلا به ام.اس شهرستان اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-سيران قادر پور اذر، 1392، اثر بخشي راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان بر كاهش ناگويي خلقي و تكانشگري و افزايش كيفيت زندگي در مردان تحت درمان با متادون شهر اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-شيوا صادق زاده، 1392، بررسي رابطه معناي زندگي و نگرش به مرگ با وسواس مرگ در بين پرستاران بيمارستان هاي شهر تبريز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-خانم اكرم فكري، 1393، مقايسه راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان و ناگويي خلقي در بين افراد مبتلا به فشار خون اساسي و غير مبتلاي 40-60 ساله شهر تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-بهمن حسن زاده، 1392، بررسي رابطه بين نارسايي هاي شناختي،سيستم هاي مغزي/رفتاري و تيپ هاي شبانه روزي(صبحي-عصري) با رفتار رانندگي در رانندگان با حادثه و بدون حادثه شهر اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-شمس الله خليلي، 1393، بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي و دشواريهاي تنظيم هيجان با رضايت تحصيلي دانش اموزان مقطع متوسطه شهرستان نقده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-شلر حمدي، 1393، بررسي رابطه ناگويي خلقي و دشواري تنظيم هيجان با كيفيت خواب در بين دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-مرجان خوش اقبال، 1393، مقايسه طرح واره هاي ناساز گار اوليه،كمال گرايي و نار ضايتي از تصوير بدني در بين افراد متقاضي جراحي زيبايي بيني و افراد غير متقاضي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-ليلا خياباني، 1393، رابطه بين سيستم هاي مغزي رفتاري با اختلالات شخصيت خوشه B ،C در بين افراد مبتلا به اختلالت شخصيت و عادي در شهر تبريز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-رسول جان نثار، 1393، بررسي رابطه نقش پيش بيني كننده هاي شناختي و انگيزشي در پيشرفت تحصيلي مقطع متوسطه شهر سلماس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-خديجه بي سپار، 1393، بررسي رابطه بين معناي تحصيل، سبكهاي مقابله اي و خوش بيني با فشار رواني ادراك شده در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور و ازاد اسلامي شهر پيرانشهر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-الهام جليليان، 1393، بررسي رابطه هوش معنوي،معناي زندگي وافسردگي با كيفيت زندگي در بين زنان مبتلا به سرطان سينه شهر كرمانشاه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-اكبر شيخكانلوي ميلان، 1393، بررسي رابطه بين سيستم هاي مغزي رفتاري و الگوهاي سرشت و منش(مدل عصبي كلونينجر) با اضطراب حالت-صفت در بين دانشجويان دانشگاه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-مليحه نقوي هرزند، 1389، بررسي اثر بخشي اموزش مهارت هاي اجتماعي بر اساس مدل كفايت اجتماعي فلنر بر بهبود رشد اجتماعي و عزت نفس دانش اموزان دختر كم توان ذهني 15-10 ساله شهر اروميه در سال تحصيلي 89-88، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

27-الناز حسن پور، 1391، مقايسه اثر بخشي اموزش خود تنظيمي هيجاني و مهارت هاي حافظه بر كاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اروميه سال تحصيلي 91-90، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

28-گونا مولودي، 1391، مقايسه اثر بخشي اموزش كاركردهاي اجرايي بر عمكرد خواندن و رياضي دانش اموزان دير اموز دختر12-10 ساله شهر اروميه در سال تحصيلي 91-90، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

29-فرزانه قديري بهرام آبادي، 1390، بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي(ابراز وجود،حل مسئله،مديريت تنيدگي) بر بهزيستي روان شناختي و رضايت از مدرسه دانش آموزان دختر پايه سوم راهنمايي شهر اروميه در سال تحصيلي90-89، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

30-زهرا براكه، 1391، بررسي و مقايسه اثر بخشي اموزش مهارت هاي اجتماعي و مديريت خشم بر كاهش پرخاشگري دانش آموزان دختر كم توان ذهني 10-15 ساله شهر اروميه در سال تحصيلي 91-90، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

31-ميترا تاراج، 1391، مقايسه اثر بخشي راهبرد يادگيري مغز محور و راهبردهاي شناختي-فراشناختي بر بهبود عملكرد رياضي دانش اموزان دختر نا موفق سوم ابتدايي شهر اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

32-طاهره كشاورزي، 1390، بررسي پيش بيني كنندگي عوامل شخصي و موقعيتي اضطراب امتحان دانش اموزان مقطع متوسطه در شهر اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

33-فريده قلي نژاد، 1390، مقايسه خلاقيت هيجاني و سبك هاي تفكر دانش آموزان تيز هوش و عادي سال اول متوسطه شهر اروميه در سال تحصيلي 90-89، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-مجتيب خاني، 1390، بررسي رابطه نگرش نسبت به زمان،شادكامي و انگيزه پيشرفت با پيشرفت تحصيلي دانش اموزان اول متوسطه دولتي شهر ملاير در سال تحصيلي 91-90، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

35-نورين افراسياب، 1390، بررسي رابطه بين سيستم هاي مغزي /رفتاري و حساسيت پردازش حسي با الكسي تيميا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

36-الهه قرباني، 1390، بررسي نارساييهاي شناختي،راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان با حمايت اجتماعي ادراك شده در بين افراد مبتلا به MS و غير مبتلاي شهر تهران در سال 91-90، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

37-حسين سليمي، 1390، بررسي اثر بخشي آموزش شناختي ارتقا اميد بر كاهش اهمال كاري و خود ناتوان سازي تحصيلي دانش اموزان پسر راهنمايي شبانه روزي شهرستان بوكان در سال تحصيلي 90-89، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

38-عسگر دهقاني، 1390، بررسي رابطه بين سبكهاي تفكر و اضطراب امتحان با عمكرد تحصيلي در دانش اموزان پايه اول متوسطه دولتي شهر اروميه در سال تحصيلي 91-90، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

39-مجتبي خاني، 1390، بررسي رابطه نگرش نسبت به زمان شادكامي و انگيزه پيشرفت با پيشرفت تحصيلي دانش اموزان سال اول متوسطه دولتي شهر ملاير در سال تحصيلي 91-90، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

40-حجت محمودي، 1390، بررسي رابطه بين اهداف پيشرفت و سبك هاي تفكر نوع اول با پيشرفت تحصيلي در بين دانش اموزان مدارس تيز هوشان و عادي پسر مقطع سوم متوسطه ناحيه 1 شهر اروميه در سال تحصيلي 91-90، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.