• نام و نام خانوادگی
  • عباس بانج شفیعی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه جنگلداری
 • ایمیل
  • a.banjshafiei@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (25)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (41)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (13)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • عباس بانج شفیعی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه جنگلداری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (25)

1-عباس بانج شفیعی, 2014, Effect of planting interval and soil type on qualitative and quantitative characteristics of poplar (Populus nigra) plantations in Diwandareh (Kurdistan province, western Iran),JOURNAL OF FOREST SCIENCE, 3,3.

2- 2010, Forest fire effects in beech dominated mountain forest of Iran. Forest Ecology and Management,forest ecology and management.

3- 2010, The Distribution of ecological Species Groups in Fagetum Communities of Caspian Forests,FLORA.

4- 2010, Population dynamics of six Brachionus rotifer strains in response to salinity and food type,International Review of Hydrobiology.

5-میرحسن رسولی صدقیانی 1 ، صبری کریمی 2، حبیب خداوردیلو 3، محسن برین 4 و عباس بانج شفیعی، 1394، بررسی تغییر کاربری بر پویایی کربن و نیتروژن و برخی ویژگیهای حاصلخیزی خاک در منطقه جنگلی پردانان پیرانشهر،تحقیقات جنگل و صنوبر ایران.

6-محمدرضا زرگران 1، سید رستم موسویمیرکلا 1، عباس بانج شفیعی 1 و الیاس رمضانی کاکرودی، 1394، بررسی زیستشناسی جوانه خوار بلوط ) Tortrix viridana L. ( و پراکنش آن در استان آذربایجان غربی،پژوهش و توسعه جنگل.

7-شهروز مردای دیرماندریک 1، الیاس رمضانی کاکرودی 2، احمد علیجانپور 3 و عباس بانج شفیعی 2، 1394، بررسی ویژگیهای کمی و کیفی تودههای جنگلی منطق? حفاظتشد? ارسباران در طبقات مختلف شیب،پژوهش و توسعه جنگل.

8-جواد اسحاقیراد 1، نغمه پاکگهر 2، عباس بانج شفیعی 3 و سید جلیل علوی، 1394، تأثیر حذف گونههای نادر بر آنالیز مؤلف? اصلی )بررسی موردی: سری جمند نوشهر(،پژوهش و توسعه جنگل.

9-نگار امیدی 1، نسرین سیدی 2، عباس بانج شفیعی 2 و ناصر عباسپور، 1394، مقدار هیدراتهای کربن و پرولین برگ درخت چنار، در شرایط تنش آلودگی هوا )پژوهش موردی: شهرستان ارومیه(،پژوهش و توسعه جنگل.

10-عباس بانج شفیعی، 1394، ارزیابی روش ترکیب خطی وزنی فازی در تهیه نقشه ریسک آتشسوزی جنگل (مطالعه موردی: جنگلهای سردشت، آذربایجان غربی)،پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل.

11-عباس بانج شفیعی، 1393، تاثیر بسترکاشت، دورآبیاری، مبدا بذر، پوشش بذر، و تاریخ کاشت بر جوانه زنی بذر کاج سیاه (پژوهش موردی:نهالستان دارلک مهاباد)،تحقیقات جنگل و صنوبر ایران.

12-جواد اسحاقی راد 1 ? ، پریسا غفارنژاد 2 و عباس بانج شفیعی 3، 1393، ارزیابی کمی جنگلکاری کاج سیاه ) Pinus nigra ( و تأثیر آن بر تنوع گونهای و ویژگیهای شیمیایی خاک اکوسیستمهای مرتعی )پژوهش موردی: جنگلکاری فرودگاه ارومیه(،جنگل ایران.

13-عباس بانج شفیعی 1 ، پیمان اشکاوند 2 و هادی بیگی حیدرلو، 1393، بررسی برخی خصوصیات کمی و کیفی گونههای جنگلی و ویژگیهای خاک دو منطقه کمتر دستخورده و تخریبشده در جنگلهای مریوان، استان کردستان،حفاظت و بهره برداری لز منابع طبیعی.

14-احمد علیجانپور، عباس بانج شفیعی، عتیقه اصغری، 1393، تاثیر جهت دامنه، اقلیم(دما و بارندگی) و خاک بر پهنای دوایر سالیانه گونه زغال اخته درجنگل‌های ارسباران (شمال غرب ایران،بوم شناسی کاربردی.

15-عباس بانج شفیعی، 1393، تهیه نقشه خطر آتش سوزی جنگل با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و روش نسبت فراوانی(پژوهش موردی: جنگل های سردشت، شمال غربی ایران)،تحقیقات جنگل و صنوبر ایران.

16-عباس بانج شفیعی، جواد اسحاقی راد، احمد علیجانپور، مجید پاتو، 1391، تأثیر سوپرجاذب و آبیاری بر رشد نهال های بنه.،جنگل ایران.

17-عباس بانج شفیعی، جواد اسحاقی راد، احمد علیجانپور، مجید پاتو، 1390، تأثیر آفت پروانه جوانه خوار بلوط Tortrix viridana بر پهنای دوایر سالیانه بلوط ویول Quercus libani در جنگل های پیرانشهر و سردشت،حفاظت گیاهان.

18-عباس بانج شفیعی جواد اسحاقی راد،احمد علیجانپور،مجید پاتو، 1389، تأثیر آفت پروانه جوانه خوار Tortrix viridana L. بر پهنای دوایر سالیانه دارمازو مطالعه موردی: جنگل های پیرانشهر و سردشت،اکوسیستم های طبیعی ایران.

19- 1389، تاثیر آتش سوزی بر برخی از ویژگیهای شیمیایی خاک جنگل در شمال ایران مطالعه موردی: جنگل خیرود کنار،فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران.

20- 1389، آتش‌سوزی روی برخی ویژگیهای شیمیایی خاک جنگل‌های بلوط اطراف مریوان،فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر.

21-علی مهدوی، جواد اسحاقی راد، عباس بانج شفیعی، 1389، زادآوری طبیعی بلوط ایرانی و سایر گونه های چوبی در رابطه با عوامل محیطی (فیزیوگرافی و خاک) مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده کبیرکوه، استان ایلام،فصلنامه اکوسیستم های طبیعی ایران.

22- 1389، وضعیت تجدید‌‌ حیات طبیعی جنگل‌های بلوط غرب در رابطه با عوامل رویشگاهی (مطالعه موردی : منطقه پیردانه پیرانشهر)،جنگل ایران.

23- 1388، بررسی ومقایسه تنوع گیاهان چوبی در دو منطقه حفاظت شده وغیر حفاظتی ارسباران،فصلنامه علمی پژوهشی جنگل وصنوبر.

24- 1386، تاثیر آتش سوزی بر ساختار جنگل ، مطالعه موردی سری چلیر خیرودکنار(حوزه 45 گلبند نوشهر)،پژوهش و سازندگی.

25- 1386، مقایسه تنوع زیستی توده آمیخته سوزنی برگ با توده آمیخته پهن برگ در منطقه کلاردشت،فصلنامه محیط شناسی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (41)

1- 1391، بررسی تأثیر متغیرهای اقلیمی (بارندگی و درجه حرارت) بر رویش گونه ذغال اخته Cornus mas L. در جنگل های ارسباران،اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، تهران،ایران.

2- 1390، بررسی تغییرات پوشش علفی جنگل بعد از آتش سوزی،نخستین همایش بین المللی آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی، گرگان،ایران.

3- 1391، بررسی زنده مانی و فاکتورهای رویشی نهال های بنه (Pistacia atlantica) با استفاده از روش های مختلف کاربرد سوپر جاذب،نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی، پیرانشهر،ایران.

4- 1391، بررسی مهمترین عوامل محیطی و فیزیوگرافی موثر بر ....،نخستین همایش علمی-تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تأکید بر تولید ملی، پیرانشهر،ایران.

5- 1391، بررسی مهمترین عوامل محیطی و فیزیوگرافی موثر بر فراوانی آتش سوزی جنگل های سردشت.،اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، تهران،ایران.

6- 1387، تاثیر آتش سوزی بر تنوع زیستی و استقرار تجدید حیات گونه های درختی در جنگل راش،اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی.

7- 1388، تاثیر سرخس عقابی بر کمپوست شدن خاک اره توسکا،همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی و منابع طبیعی.

8- 1390، تأثیر آبیاری بر رویش قطری نهال های پالونیا تومنتوزا Paulownia tomentosa،همایش ملی جنگل های زاگرس مرکزی، قابلیت ها و تنگناها، لرستان،ایران.

9- 1389، تأثیر آتش سوزی بر رابطه pH و ماده آلی خاک،اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران، سنندج،ایران.

10- 1390، تأثیر آتش سوزی بر ساختار جنگل، مطالعه موردی جنگل افراچال نوشهر،نخستین همایش بین المللی آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی، گرگان،ایران.

11- 1389، تأثیر آتش سوزی بر ویژگیهای خاک جنگل، مطالعه موردی جنگل افراچال نوشهر،چهارمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست،، تهران،ایران.

12- 1393، تأثیر آلودگی بر میزان جذب عناصر مس و آهن گونه افرا زینتی (مطالعه موردی: شهرستان ارومیه)،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

13- 1393، تأثیر آلودگی هوا بر روی میزان جذب سدیم و پتاسیم برگ درختان شهری (مطالعه موردی: شهرستان ارومیه)،دومین همایش ملی-دانشجویی علوم جنگل، تهران،ایران.

14- 1393، تأثیر آلودگی هوا بر میزان کلروفیل و کارتنوئید درخت چنار (مطالعه موردی، شهرستان ارومیه).،دومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل، سنندج،ایران.

15- 1393، تأثیر تنش آبی بر برخی خصوصیات تبادلات گازی نهال های دو ساله گردو (Juglans regia L.)،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

16- 1391، تأثیر تنش های محیطی بر فلورسانس کلروفیل،اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، تهران،ایران.

17- 1391، تأثیر جهت دامنه بر رویش گونه ذغال اخته Cornus mas L. در جنگل های ارسباران،نخستین همایش علمی-تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تأکید بر تولید ملی، پیرانشهر،ایران.

18- 1394، تأثیر جهت های جغرافیایی بر پراکنش زوال بلوط در جنگل های منطقه شوراب استان لرستان،دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، اردبیل،ایران.

19- 1394، تأثیر سیلیکون و نانوذرات سیلیکون بر میزان رنگیزههای فتوسنتزی نهالهای بلوط دارمازو تحت تنش خشکی،همایش ملی پژوهشهای نوین در مدیریت منابع طبیعی، ملایر،ایران.

20- 1392، تأثیر شکل و نوع تله های فرمونی در شکار جوانه خوار بلوط Tortrix viridana در استان آذربایجان غربی،سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات، کرمان،ایران.

21- 1394، تأثیر معیشت جایگزین بر روند تخریب جنگلهای شهرستان بانه، استان کردستان،دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، اردبیل،ایران.

22- 1393، تحلیل نظرات کارشناسان در مورد معیارهای مدیریت جنگل های استان آذربایجان غربی،کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست، اهواز،ایران.

23- 1389، سوپرجاذب و آبیاری بر رویش طولی نهال های بنه،اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران، سنندج،ایران.

24- 1391، محاسبه تنوع گونه ای، پراکنش و ساختار گال های تشکیل شده توسط گونه های جنس Andricus spp. در آذربایجان غربی،کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی، ملایر،ایران.

25- 1393، مقایسه کمی محتوای پرولین و کربوهیدرات¬های محلول در برگ¬های زبان گنجشک در شرایط تنش آلودگی هوا (مطالعه موردی: شهرستان ارومیه)،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

26- 1391، نقش حفاظت در تنوع گونه ای توده های بلوط جنگل های زاگرس،همایش ملی جنگل های زاگرس، چالش ها، تهدید ها و فرصت ها، شیراز،ایران.

27- 1390، نقش حفاظت در جلوگیری از تخریب مناطق جنگلی واقع در مناطق مرزی غرب کشور،همایش ملی جنگل های زاگرس، قابلیت ها و تنگناها، لرستان،ایران.

28- 1393، ویژگی های کمی و کیفی توده های جنگلی منطقه حفاظت شده ارسباران،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

29- 2008, Effect of Fire on Trees Quality and Regenaration in Beech Mountain Forest of Iran, The 8th IUFRO International Beech Symposium.

30- 2007, Effect of Fire on Trees Quality in a Temperate Broadleaves Mountain Forest in North of Iran,Natunal Hazards and Natural Disturabances in Mountain Forests Challenges and Opportunities for Silviculture.

31- 1389، استفاده از ذغال اخته به عنوان یک گونه چند منظوره جهت احیای اراضی تخریب شده در جنگل های ارسباران،اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران، سنندج،ایران.

32- 1387، بررسی اثر آتش سوزی بر برخی از مهمترین خصوصیات شیمیایی خاک مطالعه موردی: توده دست کاشت کاج تدا در سیاهکل استان گیلان،نهمین همایش دستاوردهای علمی پژوهشی دانشگاه گیلان.

33- 1390، بررسی اثر آتش سوزی بر تجدید حیات گونه های جنگلی،نخستین همایش بین المللی آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی، گرگان،ایران.

34- 1393، بررسی اثر آلودگی هوا بر طول، حداکثر عرض و سطح برگ گونه درختی افرا زینتی،دومین همایش ملی-دانشجویی علوم جنگل، تهران،ایران.

35- 1387، بررسی امکان کاشت گونه های پالونیا(Paulownia sPP) در استان آذربایجان غربی(مطالعه موردی: جنگل های سردشت)،اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی.

36- 1392، بررسی برخی از خصوصیات رویشی گونه درختی سماق (Rhus coriaria L.) در دو منطقه کچله و دره خان شهرستان ارومیه،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

37- 1391، بررسی بیولوژی آفت مخرب جوانه خوار بلوط Tortrix viridana L. در شرایط آزمایشگاهی و صحرایی و پراکنش آن در جنگل های استان آذربایجان غربی،اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، تهران،ایران.

38- 1387، بررسی تاثیر آتش سوزی بر برخی از مهمترین خصوصیات شیمیایی خاک مطالعه موردی : توده دست کاشت کاج تدا در سیاهکل استان گیلان،پنهمین همایش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان.

39- 1391، بررسی تأثیر بستر کاشت بر شاخص های جوانه زنی، شادابی و زنده مانی کاج سیاه ?Pinus nigra Arnold) با مبدا بذر کلاردشت در نهالستان دارلک مهاباد،اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست،، تهران،ایران.

40- 1392، بررسی تأثیر قطر قلمه بر وزن خشک ساقه نهال های صنوبر،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

41- 1391، بررسی تأثیر کاشت کاج سیاه بر تنوع گونه های علفی (مطالعه موردی: فرودگاه ارومیه)،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1- 1390، بررسی تاثیر آفت پروانه جوانه خوار Tortrix viridana L بر رویش قطری گونه های بلوط در جنگل میرآباد سردشت،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

2- 1391، تاثیر سوپر جاذب و آبیاری بر رشد و زنده مانی نهال های بنه Pistacia atlantica،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (13)

1-شهروز مرادي ديرماندريك، 1393، بررسي جنگلشناسي توده هاي جنگلي منطقه حفاظت شده ارسباران در امتداد گراديان ارتفاعي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

2-خديجه صمدزاده گرگري، 1393، بررسي كمي و كيفي، ويژگي هاي خاك و ميزان خطرآفريني درختان چنار شهر اروميه. مطالعه موردي: خيابان شهيد بهشتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-نگار اميدي گرگري، 1393، تأثير آلودگي هوا بر ميزان هيدرات هاي كربن، پرولين و كلروفيا در درختان چنار، ون و افراي زينتي در شهر اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-گيتا رحماني، 1393، تأثير آلودگي هوا بر روي عناصر برگ درختان چنار، ون و افراي زينتي در شهر اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-زهرا باباپور عليار، 1393، تأثير آلودگي هوا بر مورفولوِ ژي برگ در درختان چنار، ون و افراي زينتي در شهر اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-نغمه پاك گهر، 1393، بررسي روش هاي مختلف رسته بندي و ارائه مناسب ترين روش براي پوشش گياهي (مطالعه موردي: جنگلكاري فرودگاه اروميه)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-صابر قاسمپور، 1392، بررسي خصوصيات كمي و كيفي توده هاي طبيعي سماق در شهرستان اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-نسيم ظرفساز، 1392، تاثير كاربرد سوپر جاذب بر رشد وزنده ماني نهال هاي بنه، گلابي جنگلي، سرو نقره اي و بلوط، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-هادي بيگي حيدرلو، 1392، تهيه نقشه ريسك آتش سوزي جنگل با استفاده از روش منطق فازي و فرآيند تحليل سلسله مراتبي. مطالعه موردي: جنگل هاي سردشت، استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-عتيقه اصغري، 1392، تأثير جهت بر روريش قطري درختان زغال اخته در جنگل هاي ارسباران (شمال غرب ايران)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-پريسا غفارنژاد، 1391، بررسي تأثير جنگلكاري كاج سياه بر تنوع گونه اي و ويژگي هاي شيميايي خاك، مطالعه موردي جنگلكاري فرودگاه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

12-ريحان لطيفي، 1391، تأثير فاصله كاشت و نوع خاك بر مشخصات كمي وكيفي توده هاي دست كاشت صنوبر در شهرستان ديواندره (استان كردستان-غرب ايران)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-فروغ بهمني، 1391، تأثير بستر كاشت، پوشش بذر،تاريخ كاشت، دور آبياري و مبدا بذر بر ميزان جوانه زني، زنده ماني و ويژگي هاي رويشي كاج سياه (Pinus nigra Arnold) در نهالستان دارلك مهاباد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.