• نام و نام خانوادگی
  • فرشاد نژاد شاه محمد
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی معدن
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (11)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (11)
پروژه های تحقیقاتی (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فرشاد نژاد شاه محمد
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی معدن
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1-Visiting Graduate Student، 2016-2017، Mining Engineering،Alberta University- Canada.

2-دکتری تخصصی، 1392-1396، مهندسی معدن- استخراج،دانشگاه صنعتی سهند.

3-کارشناسی ارشد، 1386-1388، مهندسی معدن استخراج،دانشگاه تهران.

4-کارشناسی، 1381-1385، مهندسی معدن- استخراج،دانشگاه ارومیه.
مقالات ژورنال (11)

1-F. Nezhadshahmohammad، M. Saeedi، and Y. Pourrahimian، 2019، Modeling of train-induced vibration in subway interactions،International Journal of Geotechnical Engineering.

2-F. Nezhadshahmohammad، H. Aghababaei، and Y. Pourrahimian، 2018، Draw rate management system using mathematical programming in extraction sequence optimisation of block cave mining،International Journal of Mining and Mineral Engineering .

3-Mohammad Bagher Fathi، Farshad Nezhadshahmohammadi، Bahram Rezai & Richard Diaz Alorro، 2018، Investigation on effects of ion exchangers structure and functional groups on the Re(VII) ions adsorption behavior from aqueous solution،Geosystem Engineering.

4-F. Nezhadshahmohammad and Y. Pourrahimian، 2018، A clustering algorithm for block-cave production scheduling”، Global Journal of Earth Science and Engineering،Avanti Publisher.

5-F. Nezhadshahmohammad، Y. Pourrahimian، and H. Aghababaei، 2018، Presentation and application of a multi-index clustering technique for the mathematical programming of block-cave production scheduling،International Journal of Mining Science and Technology.

6-ف. نژاد شاه محمد، 1397، ارائه الگوریتم خوشه‌بندی چندمرحله‌ای در مدل‌سازی ریاضی تولید معادن،مجله مدلسازی در مهندسی .

7-F. Nezhadshahmohammad، H. Aghababaei، and Y. Pourrahimian، 2017، Conditional draw rate control system in block-cave production scheduling using mathematical programming،International Journal of Mining، Reclamation and Environment.

8-F.Nezhadshahmohammad، SMF.Hosaini، M.Dadkhah ، 2013، Assessments of applicability of Q and RMi systems in binary tunnels of Bakhtiari dam_ Iran،International Journal of Mining & Geo-Engineering.

9-ت. عبدالهي، ا.جعفري، ف. نژاد شاه محمد، م. سعيدي، 1392، ارزیابی خطر آسیب به ساختمان ¬های اطراف ایستگاه O7 خط هفت متروی تهران با استفاده از روش سختی نسبی ،مجله علمي پژوهشي امير كبير .

10-م. سعيدي، م. موسوي، ف. نژاد شاه محمد، 1392، ارزیابی سامانه ی نگهداری تونل خط 4 متروی تهران در تقاطع غیر همسطح با تونل توحید و تونل خط 7 متروی تهران در برابر بارهای دینامیکی ناشی از زلزله،مجله علمي پژوهشي مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی.

11-ف. نژاد شاه محمد، م. فاروق حسيني، م. دادخواه، 1390، كاربرد روش هاي همگرايي- محدوديت در برآورد سيستم هاي نگهداري،مجله علمي پژوهشي مهندسي معدن. .
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (11)

1-F. Nezhadshahmohammad، Y. Pourrahimian، and H. Aghababei، 2017، Presentation of draw control criteria in block caving and improvement of production planning،CIM، Montreal، Canada.

2-F. Nezhadshahmohammad، F. Khodayari، and Y. Pourrahimian، 2017، Draw rate optimization in block cave production scheduling using mathematical proframming،1st International Conference on Underground Mining Technology .

3-ف. نژاد شاه محمد، م. ب. فتحي، ل. نيك اختر، 1391، بهره وري اقتصادي از شورابه هاي درياچه اروميه و كاهش اثرات زيست محيطي آن"، ،اولين كنفرانس ملي راهكار هاي دستيابي به توسعه پايدار، ايران.

4-ف. نژاد شاه محمد، م. فاروق حسيني، م. دادخواه، 1388، تحليل پايداري و طراحي سيستم هاي نگهداري در تونل هاي انحراف آب سد بختياري،سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران.

5- 2011, Stability assessment and support design for water deviation binary tunnels of bakhtiyari dam-iran,underground coal operations conference, new south wales,australia.

6- 1390، ارزيابي كارايي كرنش برشي در طراحي سازه هاي زيرزميني،اولين كنفرانس بين المللي و سومين كنفرانس ملي سدو نيروگاه هاي برقابي، تهران،ايران.

7- 1390، اعتبار سنجي روش هاي برآورد لهيدگي با استفاده از روش هاي عددي،اولين كنفرانس بين المللي وسومين كنفرانس ملي سد و نيروگاه هاي برقابي، تهران،ايران.

8- 1391، بررسي تاثير فراواني ناپيوستگي ها در برآورد شاخص كيفيت توده سنگ،شانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران، شيراز،ايران.

9- 1390، بهينه سازي نتايج حاصل از سيتم هاي RMRو RMi در طبقه بندي توده سنگ با ايجاد معادلاتي مابين اين سيستم ها،چهارمين كنفرانس مكانيك سنگ ايران، تهران،ايران.

10- 1391، پيش بيني نشست زمين در اثر حفاري تونل در اعماق مختلف،شانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران، شيراز،ايران.

11- 1390، تحليل تاثير پذيري روش هاي عددي از ابعاد و شرايط مرزي مدل ايجاد شده،چهارمين كنفرانس مكانيك سنگ ايران، تهران،ايران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- 1393، تعیین ارتفاع بهینه مقاطع اجرا در روش حفر پلکانی تونل های بزرگ مقطع با استفاده از مدلسازی عددی،دانشگاه ارومیه، بنیادی.