• نام و نام خانوادگی
  • فرشاد نژاد شاه محمد
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه معدن
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (7)
پروژه های تحقیقاتی (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فرشاد نژاد شاه محمد
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه معدن
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (7)

1- 2011, Stability assessment and support design for water deviation binary tunnels of bakhtiyari dam-iran,underground coal operations conference, new south wales,australia.

2- 1390، ارزيابي كارايي كرنش برشي در طراحي سازه هاي زيرزميني،اولين كنفرانس بين المللي و سومين كنفرانس ملي سدو نيروگاه هاي برقابي، تهران،ايران.

3- 1390، اعتبار سنجي روش هاي برآورد لهيدگي با استفاده از روش هاي عددي،اولين كنفرانس بين المللي وسومين كنفرانس ملي سد و نيروگاه هاي برقابي، تهران،ايران.

4- 1391، بررسي تاثير فراواني ناپيوستگي ها در برآورد شاخص كيفيت توده سنگ،شانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران، شيراز،ايران.

5- 1390، بهينه سازي نتايج حاصل از سيتم هاي RMRو RMi در طبقه بندي توده سنگ با ايجاد معادلاتي مابين اين سيستم ها،چهارمين كنفرانس مكانيك سنگ ايران، تهران،ايران.

6- 1391، پيش بيني نشست زمين در اثر حفاري تونل در اعماق مختلف،شانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران، شيراز،ايران.

7- 1390، تحليل تاثير پذيري روش هاي عددي از ابعاد و شرايط مرزي مدل ايجاد شده،چهارمين كنفرانس مكانيك سنگ ايران، تهران،ايران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- 1393، تعیین ارتفاع بهینه مقاطع اجرا در روش حفر پلکانی تونل های بزرگ مقطع با استفاده از مدلسازی عددی،دانشگاه ارومیه، بنیادی.