• نام و نام خانوادگی
  • فرشاد نژاد شاه محمد
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه معدن
 • ایمیل
  • f.shahmohammad@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (7)
پروژه های تحقیقاتی (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فرشاد نژاد شاه محمد
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه معدن
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (7)

1- "Stability assessment and support design for water deviation binary tunnels of bakhtiyari dam-iran", underground coal operations conference, 2011, new south wales,australia.

2- "ارزيابي كارايي كرنش برشي در طراحي سازه هاي زيرزميني", اولين كنفرانس بين المللي و سومين كنفرانس ملي سدو نيروگاه هاي برقابي, 1390, تهران,ايران.

3- "اعتبار سنجي روش هاي برآورد لهيدگي با استفاده از روش هاي عددي", اولين كنفرانس بين المللي وسومين كنفرانس ملي سد و نيروگاه هاي برقابي, 1390, تهران,ايران.

4- "بررسي تاثير فراواني ناپيوستگي ها در برآورد شاخص كيفيت توده سنگ", شانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران, 1391, شيراز,ايران.

5- "بهينه سازي نتايج حاصل از سيتم هاي RMRو RMi در طبقه بندي توده سنگ با ايجاد معادلاتي مابين اين سيستم ها", چهارمين كنفرانس مكانيك سنگ ايران, 1390, تهران,ايران.

6- "پيش بيني نشست زمين در اثر حفاري تونل در اعماق مختلف", شانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران, 1391, شيراز,ايران.

7- "تحليل تاثير پذيري روش هاي عددي از ابعاد و شرايط مرزي مدل ايجاد شده", چهارمين كنفرانس مكانيك سنگ ايران, 1390, تهران,ايران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- "تعیین ارتفاع بهینه مقاطع اجرا در روش حفر پلکانی تونل های بزرگ مقطع با استفاده از مدلسازی عددی", دانشگاه ارومیه, 1393, بنیادی.