• نام و نام خانوادگی
  • فاطمه نژاد حبیب وش
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زیست شناسی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

نام: فاطمه

نام خانوادگی: نژاد حبیب وش

تاریخ تولد: 1362/04/11

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

گروه آموزشی: زیست شناسی

آدرس محل کار: دانشکده علوم- گروه زیست شناسی

پست الکترونیک: f.nejadhabibvash@urmia.ac.ir

زمینه مطالعات علمی: بیوسیستماتیک و فیزیولوژی گیاهان دارویی- اثرات تنش های مختلف و کودهای زیستی روی مواد موثره گیاهان دارویی

 

 

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (24)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)
پایان نامه ها (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فاطمه نژاد حبیب وش
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زیست شناسی
 
        بیوگرافی کوتاه

نام: فاطمه

نام خانوادگی: نژاد حبیب وش

تاریخ تولد: 1362/04/11

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

گروه آموزشی: زیست شناسی

آدرس محل کار: دانشکده علوم- گروه زیست شناسی

پست الکترونیک: f.nejadhabibvash@urmia.ac.ir

زمینه مطالعات علمی: بیوسیستماتیک و فیزیولوژی گیاهان دارویی- اثرات تنش های مختلف و کودهای زیستی روی مواد موثره گیاهان دارویی

 

 

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (24)

1-.

2-فاطمه نژاد حبیب وش، 1395، مطالعه فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی منطقه حفاظت شده راژان در استان آذربایجان غربی- . . 8(27): 95-85.،تاکسونومی و بیوسیستماتیک.

3-فاطمه نژاد حبیب وش، 2017، Phytochemical Composition of the Essential oil of Anthemis wiedemanniana Fisch. and C.A. Mey. (Asteraceae) from Iran during Different Growth Stages.5: 1349- 1359.،Journal of Essential oil Bearing Plants. .

4-فاطمه نژاد حبیب وش، 1397، بررسی تنوع فیتوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی گونه‌های مختلف جنس (Salvia L.) در استان آذربایجان غربی. . 6 (2): 11-1.،فصلنامه اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی.

5-فاطمه نژاد حبیب وش، 1396، بررسی تاثیر سولفات مس بر صفات جوانه‌زنی و ساختار تشریحی اندام‌های رویشی شبدرک (Melilotus officinalis L.) - 11 (3): 404-389.،نشریه مرتع.

6-فاطمه نژاد حبیب وش، 1398، تاثیرآللوپاتیک اسانس مرزه بختیاری(Satureja bachtiarica Bunge) و پونه (Mentha pulegium L.) بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه رقم های صفه و فرامان گلرنگ (Carthamus tinctorius L.). - مرحله داوری.،مجله علوم و فناوری بذر.

7-فاطمه نژاد حبیب وش، 1398، Effect of sodium chloride on seed germination، early seedling growth and anatomical structure of Beta vulgaris L. Under review.،Nova Biologica..

8-فاطمه نژاد حبیب وش، 1398، بررسی مقدار روغن و پروفیل اسیدهای چرب جمعیت های نسترن کوهی - پذیرش جهت چاپ،فصلنامه اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی.

9-فاطمه نژاد حبیب وش، 1398، بررسی کمی و کیفی اسانس گیاه بابونه Cota wiedemanniana (Fisch. & C.A. Mey.) Holubدر مراحل رشد و رویشگاه‌های مختلف استان آذربایجان غربی- پذیرش جهت چاپ،فصلنامه گیاهان دارویی.

10-فاطمه نژاد حبیب وش، Essential oil content and composition of Nepeta kotschyi Boiss. (Lamiaceae) from Iran during different phenological stages- در مرحله داوری،Journal of Medicinal plants and by- products.

11-فاطمه نژاد حبیب وش، 1398، تغییرات اسانس سرشاخه های آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.) در مراحل مختلف رشد،مجله پژوهش های گیاهی.

12-فاطمه نژاد حبیب وش، 2018، Effect of harvesting time on content and composition of essential oil from Stachys lavandolifolia vahl (Lamiaceae). ،Journal of Medicinal plants and by- products.

13-فاطمه نژاد حبیب وش، 1398، اثر اسانس آویشن دنایی (Thymus deanensis Celak) بر پروفایل چربی، اوره و آنزیم‌های کبدی سرم خون موش‌های صحرایی نر هیپرکلسترولمیک،فصلنامه علوم پزشکی گرگان.

14-فاطمه نژاد حبیب وش، 1397، بررسی تأثیر زمان برداشت بر رنگ، کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی Achillea wilhelmsii C. Koch مطالعه موردی: گردنه قوشچی در استان آذربایجان غربی ،فصلنامه اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی.

15-فاطمه نژاد حبیب وش، 13976، تغییرات اسانس سرشاخه‌های دو گونة بومادران (Achillea wilhelmsii C. Koch) و(A. millefolium L.) در مراحل مختلف نموی در درة شهدا استان آذربایجان غربی: مطالعة موردی. ،مجله زیست شناسی گیاهی ایران.

16-فاطمه نژاد حبیب وش، 2017، Anatomy of Salvia limbata in Relation to Altitudinal Gradient in West Azerbaijan (Iran). 4(2): 205-216.،Internatonal Journal of Horticultural Science and Technology..

17- 2014, Genetic variation of some Iranian Hyoscyamus Landraces based on seed,Journal of Ethno-Pharmaceutical products.

18- 2012, study of inheritance and environment on tropane alkaloids whithin Hyoscyamus species,Australian journal of crop science.

19- 2012, Assessment of genetic diversity among Hyoscyamus genotypes based on ISSR markers,International Journal of Agriculture and Crop Sciences..

20- 2012, Heritability and correlation studies of fatty acid composition within Hyoscyamus accessions,International Research Journal of Applied and Basic Sciences.

21- 2007, Anatomical observations of some Salvia species from West Azarbaijan,Pakistan journal of biological science.

22- 2007, Chemical analysis of some salvia species native to West Azerbaijan,Pakistan journal of biological sciences.

23- 2007, Study of some salvia species native to west Azerbaijan (Iran) considering their phenolic compounds,Pakistan journal of Nutrition.

24- 1389، مطالعات آناتومیکی ساقه برگ و دمبرگ در جهت شناسایی 18 گونه مریم گلی در استان آذربایجان غربی،مجله زیست شناسی ایران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)

1- 1386, A comparison of chemical characteristics of some Salvia species from Urmia,اولين سمينار فيتوشيمي ايران, تهران,ايران.

2- 1386, Evaluation of Seed oil content and ?6 fatty acid amount of some Salvia species from Urmia.,اولين سمينار فيتوشيمي ايران, تهران,ايران.

3- 1394, Screening the Physicochemical and Phytotherapic Characteristics of Milk Thistle (Silybum marianum L. Gaert) Seed Oil: A Brief Review,11.Tarla Bitkileri Kongresi, Canakkale,Turkey.

4- 1394, The vascular plants floristic of Urmia Lake basin (Iran),.Tarla Bitkileri Kongresi, Canakkale,تركيه.

5- 1394، بررسي اثر آللوپاتي گونه مريم گلي (Salvia limbata C.A.MAY)بر روي ويژگي هاي جوانه زني بذر گونه اي رازيانه Foeniculum vulgare)،اولين همايش بين المللي و چهارمين همايش ملي پژوهش هاي كشاورزي و محيط زيست ايران، همدان،ايران.

6- 1393، بررسي تغييرات روغن و ميزان اسيد چرب امگا 3 در دانه چند گونه مريم گلي،اولين كنگره ملي زيست شناسي و علوم طبيعي ايران، تهران،ايران.

7- 1390، بررسي تنوع ژنتيكي بين و درون گونه اي گونه هاي بنگ دانه (Hyoscyamus ) بوسيله پروتئين ذخيره اي بذر در استان آذربايجان غربي (ايران)،نخستين همايش باغ گياهشناسي ايران، كرج،ايران.

8- 1391، بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي Hyoscyamus (بنگ دانه) با استفاده از نشانگرهاي مولكولي ISSR،دوازدهمين كنگره ژنتيك ايران، تهران،ايران.

9- 1394، بررسي فعاليت ضد قارچي پنج عصاره گياهي بر قارچ Alternaria alternata عامل بيماري لكه موجي گوجه فرنگي،اولين كنگره بين المللي در مسير توسعه علوم كشاورزي و منابع طبيعي، گرگان و ووج،ايران و لهستان.

10- 1393، بررسي مقدار روغن و اسيدهاي چرب توده هاي بنگ دانه در ايران و بررسي همبستگي آنها با شرايط اكولوژيكي،همايش يافته هاي نوين در محيط زيست و اكوسيستم هاي كشاورزي، تهران،ايران.

11- 1386، مطالعات آناتوميك برگ در جهت شناسايي 18 گونه از جنس salvia،سمينار ملي زيست شناسي، مرند،ايران.

12- 1386، مطالعه آناتوميكي فندقه چند گونه از جنس مريم گلي (تيره نعناع) در استان آذربايجان غربي.،نخستين كنفرانس رده بندي ايران، كرج،ايران.

13- 1394، مطالعه سازگاري گونه (M.B) Atriplex verrocifera به شرايط شوري به منظور كشت درحاشيه درياچه اروميه،سومين كنگره بين المللي زيست شناسي و اكولوژي، تهران،ايران.

14- 1393، مطالعه فلوريستيك منطقه راژان در استان آذربايجان غربي،اولين كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين در علوم كشاورزي منابع طبيعي و محيط زيست، تهران،ايران.

15- 1386، مطالعه گونه هاي بومي مريم گلي در ايران با استفاده از تركيبات فنولي آنها،نخستين همايش ملي و تخصصي رده بندي ايران، كرج،ايران.
پایان نامه ها (3)

1-محمد علی شیخ محسنی-فاطمه نژاد حبیب وش- ارسلان پیروش، 1398، تأثیر استفاده از اوره، نانوکود نیتروژن و آمینواسیدها بر خصوصیات مورفولوژیکی، محتوای ترکیبات پلی فنولی و اسانس گیاه سرخارگل Echinaceae purpurea L.

2-فاطمه نژاد حبیب وش- بهروز شکری.، 1398، 1398. تاثیر کودهای زیستی بر محتوی و ترکیبات اسانس آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) و اثرات محافظتی آن بر هیپرکلسترولمی.

3-فاطمه نژاد حبیب وش- سعیده خاموشی، 1398، سعیده خاموشی. 1398. تاثیر عنصر روی و کودهای زیستی بر مقدار و ترکیبات اسانس مرزه بختیاری Satureja bachtiarica (Bunge).