• نام و نام خانوادگی
  • فاطمه نژاد حبیب وش
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه گیاهان دارویی و معطر
 • ایمیل
  • f.habibvash@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (9)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فاطمه نژاد حبیب وش
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه گیاهان دارویی و معطر
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (9)

1- "کاربرد روش های همگرایی- محدودیت در طراحی سیستم نگهداری تونل های انحراف آب سد بختیاری", نشریه علمی پژوهشی مهندسی معدن Iranian journal of mining engineering, 1390.

2- "Genetic variation of some Iranian Hyoscyamus Landraces based on seed", Journal of Ethno-Pharmaceutical products, 2014.

3- "study of inheritance and environment on tropane alkaloids whithin Hyoscyamus species", Australian journal of crop science, 2012.

4- "Assessment of genetic diversity among Hyoscyamus genotypes based on ISSR markers", International Journal of Agriculture and Crop Sciences., 2012.

5- "Heritability and correlation studies of fatty acid composition within Hyoscyamus accessions", International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 2012.

6- "Anatomical observations of some Salvia species from West Azarbaijan", Pakistan journal of biological science, 2007.

7- "Chemical analysis of some salvia species native to West Azerbaijan", Pakistan journal of biological sciences, 2007.

8- "Study of some salvia species native to west Azerbaijan (Iran) considering their phenolic compounds", Pakistan journal of Nutrition, 2007.

9- "مطالعات آناتومیکی ساقه برگ و دمبرگ در جهت شناسایی 18 گونه مریم گلی در استان آذربایجان غربی", مجله زیست شناسی ایران, 1389.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)

1- "A comparison of chemical characteristics of some Salvia species from Urmia", اولين سمينار فيتوشيمي ايران, 1386, تهران,ايران.

2- "Evaluation of Seed oil content and ?6 fatty acid amount of some Salvia species from Urmia.", اولين سمينار فيتوشيمي ايران, 1386, تهران,ايران.

3- "Screening the Physicochemical and Phytotherapic Characteristics of Milk Thistle (Silybum marianum L. Gaert) Seed Oil: A Brief Review", 11.Tarla Bitkileri Kongresi, 1394, Canakkale,Turkey.

4- "The vascular plants floristic of Urmia Lake basin (Iran)", .Tarla Bitkileri Kongresi, 1394, Canakkale,تركيه.

5- "بررسي اثر آللوپاتي گونه مريم گلي (Salvia limbata C.A.MAY)بر روي ويژگي هاي جوانه زني بذر گونه اي رازيانه Foeniculum vulgare)", اولين همايش بين المللي و چهارمين همايش ملي پژوهش هاي كشاورزي و محيط زيست ايران, 1394, همدان,ايران.

6- "بررسي تغييرات روغن و ميزان اسيد چرب امگا 3 در دانه چند گونه مريم گلي", اولين كنگره ملي زيست شناسي و علوم طبيعي ايران, 1393, تهران,ايران.

7- "بررسي تنوع ژنتيكي بين و درون گونه اي گونه هاي بنگ دانه (Hyoscyamus ) بوسيله پروتئين ذخيره اي بذر در استان آذربايجان غربي (ايران)", نخستين همايش باغ گياهشناسي ايران, 1390, كرج,ايران.

8- "بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي Hyoscyamus (بنگ دانه) با استفاده از نشانگرهاي مولكولي ISSR", دوازدهمين كنگره ژنتيك ايران, 1391, تهران,ايران.

9- "بررسي فعاليت ضد قارچي پنج عصاره گياهي بر قارچ Alternaria alternata عامل بيماري لكه موجي گوجه فرنگي", اولين كنگره بين المللي در مسير توسعه علوم كشاورزي و منابع طبيعي, 1394, گرگان و ووج,ايران و لهستان.

10- "بررسي مقدار روغن و اسيدهاي چرب توده هاي بنگ دانه در ايران و بررسي همبستگي آنها با شرايط اكولوژيكي", همايش يافته هاي نوين در محيط زيست و اكوسيستم هاي كشاورزي, 1393, تهران,ايران.

11- "مطالعات آناتوميك برگ در جهت شناسايي 18 گونه از جنس salvia", سمينار ملي زيست شناسي, 1386, مرند,ايران.

12- "مطالعه آناتوميكي فندقه چند گونه از جنس مريم گلي (تيره نعناع) در استان آذربايجان غربي.", نخستين كنفرانس رده بندي ايران, 1386, كرج,ايران.

13- "مطالعه سازگاري گونه (M.B) Atriplex verrocifera به شرايط شوري به منظور كشت درحاشيه درياچه اروميه", سومين كنگره بين المللي زيست شناسي و اكولوژي, 1394, تهران,ايران.

14- "مطالعه فلوريستيك منطقه راژان در استان آذربايجان غربي", اولين كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين در علوم كشاورزي منابع طبيعي و محيط زيست, 1393, تهران,ايران.

15- "مطالعه گونه هاي بومي مريم گلي در ايران با استفاده از تركيبات فنولي آنها", نخستين همايش ملي و تخصصي رده بندي ايران, 1386, كرج,ايران.