• نام و نام خانوادگی
  • فاطمه نژاد حبیب وش
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه گیاهان دارویی و معطر
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (9)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فاطمه نژاد حبیب وش
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه گیاهان دارویی و معطر
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (9)

1- 1390، کاربرد روش های همگرایی- محدودیت در طراحی سیستم نگهداری تونل های انحراف آب سد بختیاری،نشریه علمی پژوهشی مهندسی معدن Iranian journal of mining engineering.

2- 2014, Genetic variation of some Iranian Hyoscyamus Landraces based on seed,Journal of Ethno-Pharmaceutical products.

3- 2012, study of inheritance and environment on tropane alkaloids whithin Hyoscyamus species,Australian journal of crop science.

4- 2012, Assessment of genetic diversity among Hyoscyamus genotypes based on ISSR markers,International Journal of Agriculture and Crop Sciences..

5- 2012, Heritability and correlation studies of fatty acid composition within Hyoscyamus accessions,International Research Journal of Applied and Basic Sciences.

6- 2007, Anatomical observations of some Salvia species from West Azarbaijan,Pakistan journal of biological science.

7- 2007, Chemical analysis of some salvia species native to West Azerbaijan,Pakistan journal of biological sciences.

8- 2007, Study of some salvia species native to west Azerbaijan (Iran) considering their phenolic compounds,Pakistan journal of Nutrition.

9- 1389، مطالعات آناتومیکی ساقه برگ و دمبرگ در جهت شناسایی 18 گونه مریم گلی در استان آذربایجان غربی،مجله زیست شناسی ایران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)

1- 1386, A comparison of chemical characteristics of some Salvia species from Urmia,اولين سمينار فيتوشيمي ايران, تهران,ايران.

2- 1386, Evaluation of Seed oil content and ?6 fatty acid amount of some Salvia species from Urmia.,اولين سمينار فيتوشيمي ايران, تهران,ايران.

3- 1394, Screening the Physicochemical and Phytotherapic Characteristics of Milk Thistle (Silybum marianum L. Gaert) Seed Oil: A Brief Review,11.Tarla Bitkileri Kongresi, Canakkale,Turkey.

4- 1394, The vascular plants floristic of Urmia Lake basin (Iran),.Tarla Bitkileri Kongresi, Canakkale,تركيه.

5- 1394، بررسي اثر آللوپاتي گونه مريم گلي (Salvia limbata C.A.MAY)بر روي ويژگي هاي جوانه زني بذر گونه اي رازيانه Foeniculum vulgare)،اولين همايش بين المللي و چهارمين همايش ملي پژوهش هاي كشاورزي و محيط زيست ايران، همدان،ايران.

6- 1393، بررسي تغييرات روغن و ميزان اسيد چرب امگا 3 در دانه چند گونه مريم گلي،اولين كنگره ملي زيست شناسي و علوم طبيعي ايران، تهران،ايران.

7- 1390، بررسي تنوع ژنتيكي بين و درون گونه اي گونه هاي بنگ دانه (Hyoscyamus ) بوسيله پروتئين ذخيره اي بذر در استان آذربايجان غربي (ايران)،نخستين همايش باغ گياهشناسي ايران، كرج،ايران.

8- 1391، بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي Hyoscyamus (بنگ دانه) با استفاده از نشانگرهاي مولكولي ISSR،دوازدهمين كنگره ژنتيك ايران، تهران،ايران.

9- 1394، بررسي فعاليت ضد قارچي پنج عصاره گياهي بر قارچ Alternaria alternata عامل بيماري لكه موجي گوجه فرنگي،اولين كنگره بين المللي در مسير توسعه علوم كشاورزي و منابع طبيعي، گرگان و ووج،ايران و لهستان.

10- 1393، بررسي مقدار روغن و اسيدهاي چرب توده هاي بنگ دانه در ايران و بررسي همبستگي آنها با شرايط اكولوژيكي،همايش يافته هاي نوين در محيط زيست و اكوسيستم هاي كشاورزي، تهران،ايران.

11- 1386، مطالعات آناتوميك برگ در جهت شناسايي 18 گونه از جنس salvia،سمينار ملي زيست شناسي، مرند،ايران.

12- 1386، مطالعه آناتوميكي فندقه چند گونه از جنس مريم گلي (تيره نعناع) در استان آذربايجان غربي.،نخستين كنفرانس رده بندي ايران، كرج،ايران.

13- 1394، مطالعه سازگاري گونه (M.B) Atriplex verrocifera به شرايط شوري به منظور كشت درحاشيه درياچه اروميه،سومين كنگره بين المللي زيست شناسي و اكولوژي، تهران،ايران.

14- 1393، مطالعه فلوريستيك منطقه راژان در استان آذربايجان غربي،اولين كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين در علوم كشاورزي منابع طبيعي و محيط زيست، تهران،ايران.

15- 1386، مطالعه گونه هاي بومي مريم گلي در ايران با استفاده از تركيبات فنولي آنها،نخستين همايش ملي و تخصصي رده بندي ايران، كرج،ايران.