• نام و نام خانوادگی
  • حسن مهدوی کیا
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه گیاهان دارویی و معطر
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (12)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حسن مهدوی کیا
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه گیاهان دارویی و معطر
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1-دکترای تخصصی، 1393، علوم باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح سبزی،دانشگاه تبریز.

2-کارشناسی ارشد، 1388، علوم باغبانی- میوه کاری،دانشگاه تبریز.

3-کارشناسی ناپیوسته، 1385، مهندسی تولیدات گیاهی- باغبانی،دانشگاه تهران- پردیس ابوریحان.

4-کاردانی، 1381، تکنولوژی تولیدات گیاهی،دانشگاه تبریز- دانشکده کشاورزی مراغه.
مقالات ژورنال (12)

1-Esmaeil Rezaei-Chiyaneh, Hassan Mahdavikia, Hashem Hadi, Hadi Alipour, Muhittin Kulak, Gianluca Caruso, Kadambot H. M. Siddique, 2021, The effect of exogenously applied plant growth regulators and zinc on some physiological characteristics and essential oil constituents of Moldavian balm (Dracocephalum moldavica L.) under water stress,Physiology and Molecular Biology of Plants, 27, pages2201–2214.

2-Esmaeil Rezaei Chiyaneh, Hassan Mahdavikia, Sowmyalakshmi Subramanian, Hadi Alipour, Kadambot H. M. Siddique, Donald L. Smith, 2021, Co‑inoculation of Phosphate‑Solubilizing Bacteria and Mycorrhizal Fungi: Effect on Seed Yield, Physiological Variables, and Fixed Oil and Essential Oil Productivity of Ajowan (Carum copticum L.) Under Water Deficit,Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 21, pages3159–3179.

3-Esmaeil Rezaei-Chiyaneh, Hassan Mahdavikia, Martin Leonardo Battaglia, Wade E. Thomason, Gianluca Caruso, 2021, Intercropping and fertilizer type impact seed productivity and secondary metabolites of dragon’s head and fenugreek,Scientia Horticulturae.

4-Rezaei-Chiyaneh, E., Amani Machiani, M., Javanmard, A., Mahdavikia, H., amp Filippo Maggi, F., Morshedloo, M.R., 2020, Vermicompost Application in Different Intercropping Patterns Improves the Mineral Nutrient Uptake and Essential Oil Compositions of Sweet Basil (Ocimum basilicum L.),Journal of Soil Science and Plant Nutrition.

5-Hassan Mahdavikia, Esmaeil Rezaei-Chiyaneh , Amir Rahimi and Nayer Mohammadkhani, 2019, Effects of Fertilizer Treatments on Antioxidant Activities and Physiological Traits of Basil (Ocimum basilicum L.) under Water Limitation Conditions,Journal of Medicinal plants and By-products.

6-Esmaeil Rezaei-Chiyaneh, Sajjad Rahimi, Amir Rahimi1, Hashem Hadi and Hassan Mahdavikia, 2018, Response of Seed Yield and Essential oil of Black Cumin (Nigella sativa L.) Affected as Foliar Spraying of Nano-fertilizers,Journal of Medicinal Plants and By-products.

7-Hassan Mahdavikia, Jabber Panahandeh, Fariborz Zaare-nahandi, 2015, Study of accessory chromosomes (Bs) transmission in Iranian leek (Allium ampeloprasum ssp.),International Journal of Biosciences.

8-Hassan Mahdavikia and Nasser Mahna, 2012, In vitro evaluation of iron-deficiency tolerance in an endemic putative apple rootstock,Research in Plant Biology.

9-1-حسن مهدوي كيا ،2-عبداله احمدپور،، 1398، بررسي و مقايسه فيتوشيميايي و ضد قارچي اسانس چند گياه دارويي عليه قارچ Alternaria alternata عامل بيماري لكه موجي گوجه فرنگي،اكوفيتوشيمي گياهان دارويي.

10-فاطمه نژاد حبیب وش، حسن مهدوي کیا، سمیرا توفیق، مجید علیمحمدیان، گیتی امیر فتحی، شاداب پناهی، 1396، بررسی تأثیر زمان برداشت بر رنگ، کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی Achillea wilhelmsii C. Koch (مطالعه موردي: گردنه قوشچی در استان آذربایجان غربی)،اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی.

11-اسماعیل رضائی چیانه، شاهین فرید وند ، رضا امیرنیا ، حسن مهدوی کیا ، امیر رحیمی، 1396، اثر کود آلی و زیستی بر عملکرد و برخی خصوصیات کیفی بالنگوی شهری ) (Lallemantia iberica در شرایط دیم،دانش کشاورزی و تولید پایدار.

12-اسماعیل رضائی چیانه - مهدي تاج بخش - اروج ولیزادگان - فرزاد بنائی اصل - حسن مهدوي کیا، 1393، بررسی روشهاي موثر در شکستن خواب بذرالبنج مشبک (Hyoscyamus reticulatus L.)،پژوهشهاي زراعی ایران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)

1-1-ليدا قنبري تركماني ،2-حسن مهدوي كيا،3-اسماعيل رضائي چيانه،4-محسن برين،، 1398، اثرتيماركودي بر برخي شاخص هاي مرفولوژيكي بادرشبو در كشت مخلوط با شنبليله،اولين همايش ملي تغذيه و مسائل زيست محيطي گياهان دارويي و معطر- دانشگاه ارومیه.

2-1-فاطمه قوردويي ميلان،2-محمدعلي شيخ محسني ،3-حسن مهدوي كيا،، 1398، بررسي تأثير تنش فلز سنگين سرب بر محتواي تركيبات پلي فنولي موجود در عصاره¬ي هيدروالكلي گياه دارويي ريحان (Ocimum basilicum L.)،همايش تغذيه و محيط زيست گياهان دارويي -دانشگاه اروميه .

3-حسن مهدوی کیا ، عبداله احمدپور، 1397، ارزیابی اثرات ضد قارچی اسانس برخی گیاهان دارویی تیره نعناع و چتریان بر عامل لکه موجی گوجه فرنگی تحت شرایط آزمایشگاهی،اولین همایش ملی ایدههای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی.

4-حسن مهدوی کیا ، عبداله احمدپور ، لیدا قنبری ترکمانی، 1397، بررسی تاثیر ترکیبات فیتوشیمیایی اسانس برخی گیاهان دارویی تیره نعناع بر بازدارندگی از عامل بیماری قارچی پوسیدگی میوههای گوجه فرنگی،اولین همایش ملی ایدههای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی.

5-عبداله احمدپور، حسن مهدوی کیا، فاطمه قوردویی، رویا مولودزاده، 1397، شناسایی ترکیبات شیمیایی و اثرات بازدارندگی اسانس بذر برخی گیاهان دارویی تیره چتریان بر عامل لکه موجی در میوه گوجه فرنگی،اولین همایش ملی ایدههای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی.

6-حسن مهدوی کیا، عبداله احمدپور، سعیده مزارعی، هدی احمدی، 1396، بررسی فعالیت ضد قارچی اسانس چند گیاه دارویی بر عامل بیماری لکه موجی گوجه فرنگی ( Alternaria alternata،دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران.

7-حسن مهدوی کیا، نادیه صالحی تپوک، 1396، بررسی تأثیر پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی و برخی ویژگیهای رشدی گیاهچه تره ایرانی تحت شرایط تنش خشکی،دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران.

8-فاطمه نژاد حبيب وش، حسن مهدوی کيا، 1396، بررسي تأثير زمان برداشت بر مقدار و ترکيب اسانس بومادران گونه . Achillea wilhelmsii C. Koch در مراحل فنولوژیک مختلف،ششمین گنگره ملی گیاهان دارویی.

9-حسن مهدوی کیا، سحر علیزاده، 1395، بررسی تاثیز پرایمینگ بذر با اسید سالیسیلیک بر خصوصیات جوانه زنی گیاه جعفری، تحت تنش خشکی،همایش ملی گیاهان دارویی.

10-حسن مهدوی کیا ، اسرین قاسمی، 1395، بررسی تاثیر پیش تیمار بذر توسط سالیسیلیک اسید در شرایط تن شوری بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه تره ایرانی( Allium ampeloprasum Subsp Iranicum)،همایش ملی گیاهان دارویی.

11-راضیه صفرعلیزاده، حسن مهدوی کیا، ناصر مهنا، علیرضا مطلبی آذر و فریبرز زارع نهندی ، 1390، تاثیر غلظت¬های مختلف BAP و CPPU در ترکیب با NAA بر شاخه¬زایی از ریزنمونه برگ در پایه محلی سیب "گمی آلماسی" ،هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران .

12-حسن مهدوی کیا، راضیه صفرعلیزاده، ناصر مهنا، شاهین اوستان، محمد رضا دادپور، علیرضا مطلبی آذر، 1390، پاسخ کلروتیک شاخساره های درون شیشه ای سه ژنوتیپ سیب به غلظتهای مختلف آهن.،هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران .

13-راضیه صفرعلیزاده، حسن مهدوی کیا، ناصر مهنا و علیرضا مطلبی آذر، 1389، تاثیر غلظت های مختلف هورمون IBA و محیط کشت بر روی تکوین ریشه نابجا در پایه سیب پاکوتاه بومی(گمی آلماسی). ،شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین¬ا¬لمللی زیست شناسی ایران.

14-Mahdavikia, H. Mahna, N. Oustan, S. Dadpour, M. Motallebi‐Azar, A., 2010, “In Vitro Evaluation of Iron Deficiency Tolerance in some Apple Rootstocks”,International Horticultural Congress Lisbon, .
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-حسن مهدوی کیا و عبداله احمدپور، 1397، بررسی فعالیت ضد قارچی اسانس چند گیاه دارویی بر قارچ Alternaria alternata عامل بیماری لکه موجی گوجه¬فرنگی،درون دانشگاهی.

2-فاطمه نژاد حبیب وش،حسن مهدوی کیا،...، 1396، اثر تغييرات زماني و شرايط محيطي بر ميزان و نوع اسانس چند نوع گياه دارويي،درون دانشگاهی.
پایان نامه ها (2)

1-لیدا قنبری ترکمانی، 1398، تاثیر الگوی کشت و منابع مختلف کودی بر خصوصیات مرفولوژیکی و بیوشیمیایی بادرشبی Dracocephalum moldavica L) ( و شنبلیله Trigonella faenum-graecum L) ( و برخی شاخص¬های بیولوژی خاک در کشت مخلوط، اساتید راهنما:دکتر حسن مهدوی کیا و دکتر اسماعیل رضایی چیانه، استاد مشاور: دکتر محسن برین.

2-فاطمه قوردویی میلان، 1398، بررسی گیاه پالایی ریحان (.Ocimum basilicum L ) در جذب فلز سنگین سرب با استفاده از هیومیک اسید و EDTA، استاد راهنما:دکتر محمد علی شیخ محسنی، استاد مشاور:دکتر حسن مهدوی کیا .