• نام و نام خانوادگی
  • رسول جلیلی مرندی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ترویج و آموزش کشاورزی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (20)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (47)
کتاب های چاپ شده (9)
پروژه های تحقیقاتی (3)
پایان نامه ها (13)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رسول جلیلی مرندی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ترویج و آموزش کشاورزی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (20)

1-رسول جلیلی مرندی, 2011, Control of penicillium expansum and Botrytis cinerea on pear with thymus kotschyans ,ocimum basilicum and Rosmarinus officinalis essential oils,Journal of Medicinal Plants Research.

2-رسول جلیلی مرندی, 2011, Application of Carum copticum and Satureja hortensis essential oils and salicylic acid and silver thiosulfate,Journal of Medicinal Plants Research.

3-رسول جلیلی مرندی, 2011, Improvement of the vase life of cut gladiolus flowers by essential oils,salicylic acid and silver thiosulfate,Journal of Medicinal Plants Research.

4- 2010, improving postharvest qualityu of table grape cv. rish baba using thymus kotschyanus and carum copticum essential oils,journal of food safety.

5-رسول جلیلی مرندی، 1391، اثر محلول پاشی قبل از برداشت اتفن بر خواص کیفی میوه های انگور رقم قزل اوزوم،نشریه علوم باغبانی(علوم و صنایع کشاورزی)، 2،26.

6-رسول جلیلی مرندی، 1391، تاثیر سطوح شوری بر ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو رقم انگور،نشریه علوم باغبانی(علوم و صنایع کشاورزی)، 1،1.

7-رسول جلیلی مرندی، 1391، اثر پرتو فرابنفش بر کیفیت میوه و عمر انباری دو رقم سیب،مجله تولیدات گیاهی(مجله علمی کشاوزری)، 35،35.

8-رسول جلیلی مرندی، 1391، اثر محلول پاشی سایکوسل قبل از شکوفایی گل در توسعه تخمک و نجات رویان دو رقم انگور بکربار ایرانی،مجله علوم و فنون باغبانی ایران، 3،13.

9-رسول جلیلی مرندی، 1391، تاثیر کاربرد پس از برداشت کیتوسان بر رشد قارچی و کیفیت انگور ریش بابای قرمز در طی انبارمانی،مجله تولیدات گیاهی(مجله علمی کشاورزی)، 3،35.

10-رسول جلیلی مرندی، 1390، بررسی اثر متقابل بنزیل آدنین و کیتوسان در پرآوری درون شیشه ای توت فرنگی رقم سلوا،مجله فن آوری زیستی در کشاورزی(پژوهش کشاورزی).

11-رسول جلیلی مرندی، 1390، تاثیر سطوح مختلف رطوبت خاک بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سه رقم انگور(Vitis vinifera L)،مجله علوم باغبانی ایران.

12- 1390، تاثیر سطوح مختلف رطوبت خاک بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سه رقم انگور (Vitis vinifera L)،علوم باغبانی ایران.

13- 1389، اثر پوشش پلاستیکی و ورقه های بی سولفیت سدیم بر انبارمانی انگور (Vitis vinifera) رقم رشه (سیاه سردشت)،مجله به زراعی نهال و بذر.

14-رسول جلیلی مرندی، 1389، اثرپوشش پلاستیکی و ورقه بی سولفیت سدیم بر انبارمانی انگور(Vitis vinifera L.)رقم رشه،مجله به زراعی نهال و بذر، 26،2.

15-رسول جلیلی مرندی، 1389، تاثیر ورقه های حاوی بی سولفیت سدیم بر کنترل پوسیدگی ،صفات انباری و باقیمانده سولفیت انگور رقم قزل اوزوم،مجله علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی).

16- 1389، تاثیر ورقه های حاوی بی سولفیتسدیم بر کنترل پوسیدگی صفات انباری و باقیمانده سولفیت انگور رقم قزل اوزوم،نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی).

17- 1389، تاثیر ورقه های حاوی بی سولفیت سدیم بر کنترل پوسیدگی، صفات انباری و باقیمانده سولفیت انگور رقم قزل ازوم،نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی).

18- 1388، بررسی تحمل دو پایه سیب به غلظت های مختلف کلرو سدیم در شرایط درون شیشه ای،مجله علوم باغبانی ایران.

19- 1385، تعیین مناسب ترین روش و زمان پیوند گردو J. Regia L در شرایط آب و هوایی استان آذربایجان غربی،مجله دانش کشاورزی.

20- 1381، بررسی دوره های مختلف خواب ونیاز سرمائی برخی از ارقام انگور،مجله پژوهش در علوم کشاورزی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (47)

1- 2009, Effect of Postharvest Chitosan and Salicylic Acid Application on Decay Extension and Quality of Table Grape(Vitis Vinifera L.cv. Rishbaba),6th International Postharvest Symposium.

2- 1389، اثر تنش خشکی بر خصوصیات بر خصوصیات رشدی و صفات موفولوژیکی و فیزیولوژیکی زیتون،دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی، تهران،ایران.

3- 1389، اثر تیمار اکسین و نوع بستر کاشت روی ریشه زایی قلمه های ساقه آویشن باغی (Thymus vulgaris)،یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات، تهران،ایران.

4- 1389، اثر محلول پاشی قبل از برداشت اتفن بر خصوصیات کیفی انگور رقم قرمز بیدانه،نوزدهمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران، تهران،ایران.

5- 1389، اثر محلول پاشی قبل از برداشت اتفن بر رنگ و خصوصیات کیفی انگور رقم قزل اوزم،دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور، تهران،ایران.

6- 1390، اثر محلول پاشی قبل از گلدهی بنزیل آدنین بر نجات جنین های هیبرید رقم انگور عسگری،هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی، تهران،ایران.

7- 1390، اثر محلول پاشی قبل از گلدهی بنزیل آدنین و محیط های کشت بر امکان نجات جنین در انگور هیبرید عسگری بیدانه سفید،پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، سنندج،ایران.

8- 1390، ارزیابی عکس العمل سه رقم مختلف انگور به کاربرد کلات آهن در خاک آهکی،پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، سنندج،ایران.

9- 1384، استفاده از اسانس‌های گیاهی برای کنترل بیماریهای بعد از برداشت میوه‌ها و سبزیها،همایش علمی گیاهان دارویی و عسل.

10- 1384، بررسی اثر شرایط مختلف محیطی روی پدیده های تناوبی و نیاز مجموعه حرارتی پنج رقم انگور،چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران.

11- 1386، بررسی اثرات نوع پوشش و ورقه های آزاد کننده دی اکسید گوگرد بر کاهش پوسیدگی و ضایعات انگور در سردخانه،دومین همایش یافته های کشاورزی و منابع طبیعی.

12- 1390، بررسی پتانسیل کالوس زایی با هورمون های مختلف در سه رقم انگور،هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی، تهران،ایران.

13- 1390، بررسی پتانسیل کالوس زایی با هورمون های مختلف در سه رقم انگور،هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، تهران،ایران.

14- 1389، بررسی تاثیر تنش خشکی بر صفات مورفولوژیکی در دو رقم زیتون،چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب ایران)، سنندج،ایران.

15- 1386، بررسی تاثیر هورمون های ریشه زایی در قلمه های خشبی درختچه آزالیا،پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران.

16- 1386، بررسی تاثیر هورمون های ریشه زایی در قلمه های خشبی درختچه شیشه شوی،پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران.

17- 1384، بررسی روش تعیین ضریب سطح برگ در برخی از ارقام انگور،چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران.

18- 1383، بررسی روش تهیه کشمش به وسیله دستگاه های خشک کن خورشیدی،اولین کنفرانس اکوانرژی ایران.

19- 1390، بررسی روش های شکستن رکود بذر آلوی میروبالان،هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، اصفهان،ایران.

20- 1386، بررسی عوامل موثر در خشک شدن خوشه های انگور،پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران.

21- 1391، پاسخ دو رقم زیتون(ماری و میشن) به تیمار سایکوسل تحت شرایط تنش خشکی،هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

22- 1386، تاثیر اسانس های گیاهی در کنترل رشد قارچ Botyrtis cinerea روی گلابی در سردخانه،پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران.

23- 1382، تاثیر برخی مواد شیمیایی در جوش خوردن محل پیوند گردوی ایرانی ( . J. Regia L)،سومین کنگره علوم باغبانی ایران.

24- 1388، تاثیر تنش خشکی روی برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سه رقم انگور،ششمین کنگره علوم باغبانی ایران.

25- 1391، تاثیر تنش خشکی بر برخی شاخص های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی زیتون رقم ماری،هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

26- 1391، تاثیر تنش خشکی بر پرولین، قندهای محلول و محتوای نسبی آب برگ در زیتون رقم ماری،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

27- 1391، تاثیر تنش خشکی بر محتوای نسبی آب برگ، میزان فنل کل و آنتوسیانین در زیتون رقم میشن،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

28- 1387، تاثیر تنش خشکی بر مقادیر کلروفیل، پرولین و قند های محلول در انگور،سومین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی و منابع طبیعی غرب کشور.

29- 1391، تاثیر تیمار اتفن بر خصوصیات بیوشیمیایی و بیوفیزیکی انگور رقم ریش بابا،اولین کنفرانس ملی انگور و کشمش، ملایر،ایران.

30- 1391، تاثیر تیمار اسید سالیسیلیک بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در دو رقم زیتون تحت تنش خشکی،هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

31- 1389، تاثیر تیمار اکسین و نوع بستر کاشت روی ریشه زایی قلمه های ساقه آویشن باغی( Thymus vulgaris)،یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، تهران،ایران.

32- 1391، تاثیر تیمارهای حلقه برداری و اتفن بر صفات کمی و کیفی انگور رقم ریش بابا،اولین کنفرانس ملی انگور و کشمش، ملایر،ایران.

33- 1382، تاثیر زمان هرس در دوره های فنولوژیکی- کمیت و کیفیت محصول برخی ارقام انگور،سومین کنگره علوم باغبانی ایران.

34- 1390، تاثیر کاربرد پس از برداشت کیتوسان و نیتریک اسید بر روی صفات کیفی میوه هلو رقم زعفرانی،پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، سنندج،ایران.

35- 1390، تاثیر کاربرد پس از برداشت کیتوسان و نیتریک اکسید بر روی صفات کیفیمیوه هلو رقم زعفرانی،پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی(غرب کشور)، سنندج،ایران.

36- 1382، تاثیر محلول پاشی اکسین، جیبرلین و کینتین بر خصوصیات کمی و کیفی میوه و زمان رسیدن محصول در شش رقم انگور محلی ارومیه،سومین کنگره علوم باغبانی ایران.

37- 1389، تاثیر محلول پاشی پیش از گلدهی بنزیل ادنین بر امکان نجات جنین در دو رقم انگور عسکری و سفید بیدانه،چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب ایران)، سنندج،ایران.

38- 1389، تاثیر محلول پاشی پیش از گلدهی بنزیل آدنین بر امکان نجات جنین در دو رقم انگور عسکری وسفید بیدانه،چهارمین همایش منطقه ای یافته ای پژوهشی کشاورزی (غرب ایران)، سنندج،ایران.

39- 1386، تاثیر میزان سطح برگ در محصول دهی انگور بیدانه سفید،پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران.

40- 1390، تاثیر هورمون های مختلف رشد روی القای کالوس دو رقم انگور قزل ازوم و بیدانه سفید،پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور )، سنندج،ایران.

41- 1384، تأثیر برخی ترکیبات شیمیایی در افزایش عمر گلدانی گلهای شاخه بریده،چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران.

42- 1386، تأثیر تابش های ماورای بنفش (UV-C) بر کیفیت و عمر انباری سیب لبنانی قرمز و گلابی سردرودی،دومین همایش یافته های کشاورزی و منابع طبیعی.

43- 1391، تغییرات محتوای اسمولیت های سازگار، محتوای نسبی آب(RWC) و دمای برگ در دو رقم زیتون طی یک سیکل خشکی،هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

44- 1390، عکس العمل سه رقم انگور به کاربرد کلات آهن در یک خاک آهکی،داوزدهمین کنگره علوم خاک ایران، تبریز،ایران.

45- 1389، مطالعه اثرات محلول پاشی قبل از برداشت اتفن روی صفات انباری انگور رقم قرمز بیدانه،همایش کشوری ایمنی مواد غذایی و آشامیدنی، ساری،ایران.

46- 1391، مطالعه محتوای نسبی آب برگ، کربوهیدرات های محلول، پرولین وکلروفیل a ،b و کل در آلبالوی رقم میکرز تحت تنش خشکی،اولین همایش ملی تنش های گیاهی(غیر زیستی)، اصفهان،ایران.

47- 1390، مقایسه تاثیر هورمون های مختلف روی القای کالوس دو رقم انگور دم روباهی و بیدانه سفید،پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، سنندج،ایران.
کتاب های چاپ شده (9)

1- 1390، پرورش میوههای گرمسیری و نیمه گرمسیری، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

2-رسول جلیلی مرندی، 1390، تولید مثل در گیاهان بذری نهان دانه، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تصحیح انتقادی.

3- 1389، فیزیولوژی تنش های محیطی و مکانیسم های مقاومت در گیاهان باغی (درختان میوه سبزی ها گیاهان زینتی و دارویی)، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

4- 1388، پرورش میوهای مناطق معتدله.

5- 1384، میوه های ریز.

6- 1384، واژه نامه علوم کشاورزی و گیاهی.

7- 1383، کتاب فیزیولوژی بعد از برداشت.

8- 1382، کتاب ازدیاد نباتات.

9- 1381، کتاب میوهکاری.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1- 1375، بررسی سیستم های مختلف حفاظتی در مقابل سرما برای محافظت 5 رقم انگور،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

2-رسول جلیلی مرندی، - 2.لطفعلی ناصری 40% - 3.منوچهر کرکان دارغلو 40%، 1384، اثر زمان و نوع پیوند و تاثیر برخی ترکیبات شیمیایی در جوش خوردن پیوند جوانه گردوی ایرانی،دانشگاه ارومیه.

3- 1379، تاثیر برخی ترکیبات شیمیایی در افزایش عمر گلدانی، گلهای شاخه بریده،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (13)

1-مرتضي نوبهار، 1391، تاثير زمان، پيوند و رقم پيوندك در سرشاخه كاري درختان گردوي ايراني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-زهرا شفائي، 1391، تاثير كاربرد پس از برداشت اسيد سيتريك و اسيد ساليسيليك بر ماندگاري و خواص كيفي ميوه گلابي رقم سردرودي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-رضا زارعي، 1391، تاثير تيمارهاي حلقه برداري و اتفن بر صفات كمي و كيفي انگور ريش بابا قرمز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-وحيد اكبري، 1391، تاثير تيمار سايكوسل بر برخي ويژگي هاي مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي دو رقم زيتون(ماري و ميشن) تحت شرايط خشكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-هوشنگ نظري كيا، 1391، تاثير تيمار اسيد ساليسيليك بر روي برخي خصوصيات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي دو رقم نهال زيتون(كورنايكي و دزفولي) تحت شرايط تنش خشكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-نرجس عابدي، 1391، تاثير نوع دانه گرده برتشكيل ميوه و بذر در انگور ماده فيزيولوژيك قزل اوزوم اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-افسانه اسفندي، 1390، كاربرد پس از برداشت نيتريك اكسيد و كيتوسان بر خواص كيفي و كنترل بيماري هاي قارچي عامل فساد ميوه هاي هلوي رقم زعفراني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-ميترا دبيري، 1389، بررسي روش هاي شكستن ركود بذر آلوي ميروبالان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-عفت الزمان منتظري، 1390، عكس العمل سه رقم انگور به كاربرد كلات آهن در خاك آهكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-الهام معصومي، 1389، اثر تنظيم كننده هاي رشد بر نمو تخمك در ارقام انگور عسگري و سفيد بيدانه در تكنيك نجات جنين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-ميترا رازي، 1390، اثر محلول پاشي قبل از گلدهي بنزيل آدنين بر نمو تخمك و نجات جنين هاي هيبريد در رقم انگور عسگري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-مرجان شفقي نيا، 1389، تاثير تنش خشكي بر برخي خصوصيات موفولوژيكي و فيزيولوژيكي دو رقم نهال زيتون (كورنايكي و دزفولي)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-ربابه ابراهيمي، 1390، اثر محلول پاشي قبل از برداشت اتفن بر خصوصيات كيفي و انبارماني ارقام انگور قرمز بيدانه و قزل ازوم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.