• نام و نام خانوادگی
  • مسلم ثروتی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی فضای سبز
 • ایمیل
  • m.sarvati@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (22)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (40)
پروژه های تحقیقاتی (3)
پایان نامه ها (7)
دروس تدریس شده (10)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مسلم ثروتی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی فضای سبز
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، ۱۳۹۲-۱۳۸۸، خاکشناسی-پیدایش، رده بندی و ارزیابی اراضی،دانشگاه تبریز.

2-کارشناسی ارشد، ۱۳۸۷-۱۳۸۴، خاکشناسی-پیدایش، رده بندی و ارزیابی اراضی،دانشگاه تبریز.

3-کارشناسی، ۱۳۸۴-۱۳۸۰، مهندسی کشاورزی-خاکشناسی،دانشگاه تبریز.
مقالات ژورنال (22)

1-محمدخانی ن، ثروتی م، رحمتی م، 1397، برنامه ریزی بیان ژن و کاربرد آن در مدل سازی فعالیت آنزیم نیتراتریداکتاز در شرایط شوری،دانش آب و خاک، جلد 28، شماره 2، صفحه های 151 تا162 .

2-شریفی پ، ثروتی م، محمدخانی ، 1397 ، تأثیر تغییر اقلیم بر ارزیابی تناسب اراضی برخی از محصولات دیم در منطقه میاندوآب،پژوهش های خاک، جلد 23، شماره 2، صفحه های 243 تا 254.

3-محمدخانی ن و ثروتی م، 1397، ، اثر علفهای هرز خارشتر Alhagi maurorum L و ازمک Cardaria draba L بر جذب عناصر معدنی در گندم،نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی، جلد 13، شماره 49، صفحه های 82 تا 90.

4-ثروتی م، کارایی روش الکتره ترای در ارزیابی تناسب اراضی منطقه چالدران برای کشت سیب زمینی،نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک. ۱۳۹۷، جلد ۲۵، شماره ۱، صفحه های ۲۷۱ تا ۲۸۴..

5-ثروتی م، ممتاز ح ر، رضائی ح و پیشنماز احمدی م، 1396.، ارزیابی تناسب اراضی منطقه هشترود با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازي براي تیپ بهره وري نخود آبی،مدیریت خاک و تولید پایدار، جلد 7، شماره 3، صفحه های 153 تا 166..

6-ثروتی م و ممتاز ح ر، 1396، کارایی الگوریتم کرم شبتاب و الگوریتم ژنتیک در تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی خاك با شبکه هاي عصبی مصنوعی،نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد 31، شماره 5، صفحه های 1456 تا 1466..

7-Mohammadkhani N and Servati M، 2018، Nutrient concentration in wheat and soil under allelopathy treatments،Journal of Plant Research ، 131:143-155..

8-باریکلو ع، علمداری پ، مروج ک و ثروتی م، ۱۳۹۶، تخمین عملکرد گندم آبی با استفاده از روش الگوریتم ترکیبی شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک،نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد ۳۰، شماره ۳، صفحه های ۷۱۵ تا ۷۲۶.

9-ممتاز ح ر و ثروتی م، 1396، مقایسه سه تابع عضویت مختلف در ارزیابی تناسب اراضی منطقه آمل به روش فازی،تحقیقات کاربردی خاک، جلد 5، شماره 1، صفحه های 58 تا 67.

10-ثروتی م، پیشنماز احمدی م، ممتاز ح ر و حسنلو م، ۱۳۹۶، ارزيابي تناسب اراضي منطقه هوراند با استفاده از روش نقطه ايده آل برای جو آبي،مهندسی زراعی، جلد ۴۰، شماره ۱، صفحه های ۱۴۱ تا ۱۵۴.

11-قنبری ا، جعفرزاده ع ا، شهبازی ف و ثروتی م، ۱۳۹۶، کارآئی مدل هاي پهنه بندي اکولوژیکی–زراعی و واگنینگن در برآورد پتانسیل تولید اراضی،دانش آب و خاک، جلد 27، شماره 1، صفحه های 83 تا 94..

12-Ghanbari E, Jafarzadeh AA, Shahbazi F and Servati M, 2016, Comparing Parametric Methods (the Square Root and the Storie) with the Fuzzy Set Theory for Land Evaluation of Khaje Region for Wheat,International Journal of Advanced Biotechnology and Research, 7(4):343-351.

13-Ghanbari E, Jafarzadeh AA, Shahbazi F and Servati M, 2016, Comparison of AEZ, Wageningen and Albero Models for Maize Potential Production Prediction in Northwest of IRAN,Biological Forum – An International Journal, 8(1): 484-492.

14-امیریان ف، جعفرزاده ع ا، شهبازی ف، قربانی م ع و ثروتی م، ۱۳۹۵، کاربرد نظریه مجموعه هاي فازي و روش فائو در تناسب و خوشه بندي واحدهاي اراضی منطقه مرند براي محصولات آفتابگردان و کلزا ،دانش آب و خاک، جلد ۲۶، شماره ۱/۱، صفحه های ۲۷۳ تا ۲۹۰.

15-Jafarzadeh AA, Pal M, Servati M,Fazelifard MH and Ghorbani MA, 2016, Comparative analysis of support vector machine and artificial neural network models for soil cation exchange capacity prediction ,International Journal of Environmental Science and Technology, 13(1): 87–96..

16-ثروتی م، جعفرزاده ع ا، شهبازی ف و محمدی ح، ۱۳۹۴، تعیین کاربري اراضی براي اهداف کشاورزي و غیرکشاورزي با استفاده از سامانه تصمیم گیري میکرولیز،نشریه مدیریت خاك و تولید پایدار، جلد ۵، شماره ۳، صفحه های۲۳۳ تا ۲۴۶.

17-ثروتی م، ممتاز ح ر، زالی ورگهان ب و محمدی ح، ۱۳۹۴، ارزیابی کارایی شاخص های اصلاح شده اراضی در تعیین پتانسیل تولید ذرت دانه ای به روش فائو،تحقیقات کاربردی خاک، جلد ۳، شماره ۲، صفحه های ۶۵ تا ۷۷.

18-ثروتی م، ممتاز ح ر، عمرانی م و محمدی ح، ۱۳۹۳، تناسب اراضی منطقه گلفرج جلفا براي کشت چغندرقند با استفاده از سیستم مدیترانه اي،تحقیقات کاربردی خاک، جلد ۲، شماره ۲، صفحه های ۱ تا ۱۱.

19-ثروتی م، جعفرزاده ع ا، قربانی م ع، شهبازی ف و دواتگر ن، ۱۳۹۳، مقایسه مدل‌های فائو و آلبرو در برآورد پتانسیل تولید گندم آبی در منطقه خواجه،دانش آب و خاک، جلد ۲۴، شماره ۳، صفحه های ۱ تا ۱۴.

20-ثروتی م، جعفرزاده ع ا، قربانی م ع، شهبازی ف و دواتگر ن، ۱۳۹۳، ارزيابي تناسب اراضي براي يونجه در منطقه خواجه با استفاده از روش پارامتريك (ريشه دوم) و نظريه مجموعه هاي فازي،دانش آب و خاک، جلد ۲۴، شماره ۲، صفحه های ۹۳تا ۱۰۵.

21-ثروتی م، جعفرزاده ع ا، حیدری ا و شهبازی ف، ۱۳۹۲، تکامل و نمودهاي خاکساختی گچی در خاک هاي پدیمنت و دشت سیلابی در جنوب منطقه اهر ،دانش آب و خاک، جلد ۲۳، شماره ۲، صفحه های ۵۹ تا ۷۰.

22-ثروتی م، جعفرزاده ع ا، حیدری ا و شهبازی ف، ۱۳۹۰، تأثیر ژئومرفولوژی برنمودهای خاکساختی آهک در برخی خاک های جنوب شهرستان اهر،دانش آب و خاک، جلد ۲۱، شماره ۱، صفحه های ۴۳ تا ۵۵.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (40)

1-احمدی ا، علمداری پ، ثروتی م، شاهبایی کوتنایی ع،خادم مقدم ایگدهلو ن، 1397، تغییر در پارامترهای اقلیمی و تاثیر آن بر مدیریت منابع آب و اراضی (مطالعه موردی: شهرستان خرمدره)،کنفرانس بین الملی جامعه و محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2-ثروتی م و محمدخانی ن، 1397، ارتباط بین گیاهان هالوفیت (هالکنموم، سالیکورنیا، سوئدا) و خاک در بندر رحمانلوی عجب شیر،بیستمین کنفرانس زیست شناسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران..

3-ثروتی م و محمدخانی ن، 1397، شناسایی و امکان توسعه گیاهان مرتعی مقاوم به شوری در اراضی شور منطقه رحمانلوی عجب شیر،بیستمین کنفرانس زیست شناسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران..

4-رحمانی آ، ممتاز ح ر و ثروتی م، 1396، آمایش اراضی کشاورزي بخشی از دشت میاندوآب براي دو محصول استراتژیک گندم و چغندرقند،اولین کنفرانس ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

5-نظری ش، ممتاز ح ر و ثروتی م، 1396، مقایسه دو تابع عضویت کندل و کوچی در ارزیابی تناسب اراضی به روش فازی،پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران..

6-بیرامی ح، محمدی ح و ثروتی م، 1396، کاربرد زمین آمار در تعیین الگوی پراکنش عناصرکم مصرف در خاکهای شهرستان ملکان،پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران..

7-محمدی ح، ثروتی م و بیرامی ح، 1396، تخمین پتانسیل تولید انگور با استفاده از مدل های ANN و ANN-GA در منطقه ملکان،پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران..

8-وحیدی م ج و ثروتی م، 1396، مقایسه روشهای پارامتریک و نظریه مجموعه های فازی در ارزیابی تناسب اراضی منطقه خواجه برای تیپ بهره وری هندوانه،پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران..

9-وحیدی م ج و ثروتی م، 1396، بررسی امکان کشت دیم گندم در منطقه خواجه،پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران..

10-ثروتی م، بیرامی ح و محمدی ح، 1396، نمودهای خاکساختی خاک های تحت کشت چغندرقند در منطقه میاندوآب،پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران..

11-مسلم ثروتی، 1396، کانی شناسی رسی خاک های واقع بر پدیمنت پوشیده در منطقه اهر،دهمین همایش ملي زمین شناسی، دانشگاه پیام نور، تبریز، ایران.

12-مسلم ثروتی، 1396، اثرات دریاچه ارومیه بر کانی شناسی رس خاك هاي شمال غرب میاندوآب،دهمین همایش ملي زمین شناسی، دانشگاه پیام نور، تبریز، ایران.

13-محمدخانی ن و ثروتی م، 1395، اثر دگرآسیبی علف های هرز بر محتوای عناصر غذایی در گیاه گندم و خاک رایزسفری،نوزدهمین کنگره ملی و هفدهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

14-باریکلو ع، علمداری پ و ثروتی م، 1395، کاربرد ضرایب تصحیح در افزایش دقت شاخص های اراضی محاسبه شده به روش ریشه دوم،دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست، دانشگاه باهنر کرمان، کرمان، ایران.

15-ثروتی م، تیمور ن، باریکلو ع و نظری ش، 1395، افزایش کارایی مصرف آب و عملکرد نخود با تکنیک کود- آبیاری،ششمین همایش حبوبات ایران، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، خرم آباد، ایران..

16-ثروتی م، ممتاز ح ر، زالی ورگهان ب و نظری ش، 1395، تعیین الویت کشت برای برخی از حبوبات رایج در منطقه قبادلو عجب شیر،ششمین همایش حبوبات ایران، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، خرم آباد، ایران..

17-محمدخانی ن و ثروتی م، 1394، تخمین فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز به عنوان یکی از عوامل موثر در تحمل گیاه به شوری با استفاده از عملگرهای ریاضی،دومین کنگره توسعه پایدار، استراتژی و چالشها، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

18-ثروتی م، رضائی ح، زالی ورگهان ب و تیمور ن ، 1394، نگرش ذرت کاران منطقه پارس آباد به کشاورزی ارگانیک،چهارمین کنگره کشاورزی ارگانیک و مرسوم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

19-مسلم ثروتی، 1394، آلودگی مس در خاک های اطراف حوزه معدن مس مزرعه،اولین کنفزانس دانشجویی آسیب شناسی چالش های معدنی- محیط زیست، دانشگاه ارومیه، میاندوآب، ایران.

20-ثروتی م، ممتاز ح ر، تیمور ن و امیریان ف، 1394، تاثیر تغییر اقلیم بر نیازهای آبی چغندرقند در منطقه میاندوآب،چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه ولی العصر رفسنجان، رفسنجان، ایران..

21-ثروتی م، جعفرزاده ع ا، محمدی ح، تیمور ن، 1394، مقایسه پتانسیل تولید محاسبه شده با شاخص های اصلاح نشده و اصلاح شده اراضی برای تیپ بهره وری آفتابگردان،چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه ولی العصر رفسنجان، رفسنجان، ایران..

22-تیمور ن، ثروتی م، زالی ورگهان ب و مهدوی کیا ح، 1394، تاثیر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات مورفولوژیک ارقام مختلف گندم،چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه ولی العصر رفسنجان، رفسنجان، ایران..

23-امیریان ف، جعفرزاده ع ا، قربانی م ع و ثروتی م، 1394، تعیین الویت کشت در منطقه خواجه با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی،چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه ولی العصر رفسنجان، رفسنجان، ایران..

24-ممتاز ح ر، ثروتی م، ترابی گلسفیدی ح و تیمور ن، 1394، ارزیابی کارایی مدل FCC در خاک های شالیزاری،چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه ولی العصر رفسنجان، رفسنجان، ایران..

25-Mohammadkhani N and Servati M, 2015, Salinity effects on toxic ions accumulation in grape (Vitis L.),International conferance on sustainble development, strategies andchalenges, Tabriz, Iran.

26-محمدی ح، ثروتی م، بیرامی ح، نویدی ف، رحمتی م و قبله م، 1393، مقایسه روش های نظریه مجموعه های فازی، استوری و ریشه دوم در ارزیابی تناسب اراضیب منطقه خداآفرین (آذربایجان شرقی)، برای تیپ بهره وری گلرنگ،هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، سنندج..

27-ثروتی م، جعفرزاده ع ا، قربانی م ع، شهبازی ف و دواتگر ن، 1392، ارزیابی اراضی نامناسب کشاورزی با استفاده از مدل سیرا و سیرا 2 برای گونه های جنگلی و مرتعی در راستای مدیریت پایدار اراضی،سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز.

28-رزمجو م، ثروتی م و بیرامی ح، 1392، بررسی زمین آماری تغییرات مکانی هدایت الکتریکی در منطقه خداآفرین،سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز.

29-ثروتی م، جعفرزاده ع ا و رحمتی م، 1392، استفاده از روش فراکاوشی برنامه ریزی بیان ژن در برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی خاک،سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز.

30-فرج زاده ف، جعفرزاده ع ا و ثروتی م، 1392، مقایسه فائو و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در ارزیابی تناسب اراضی منطقه خواجه برای جو و چغندرقند،سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز.

31-نویدی ف، جعفرزاده ع ا،شهبازی ف و ثروتی م، 1392، میکرومورفولوژی نمودهای خاکساختی کربناتی لندفرم های مختلف در منطقه خواجه (استان آذربایجان شرقی)،سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز.

32-الویار ز، جعفرزاده ع ا،شهبازی ف و ثروتی م ، 1392، تأثیز کاربری های مختلف اراضی بر ویژگی های میکرومورفولوژیک خاک های آهکی،سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز.

33-محمدی ح، قبله م، رحمتی م، رمضان زاده ارونقی ح، بیرامی ح و ثروتی م، 1392، ارزیابي تناسب بخشي از اراضي ارسباران برای تیپ بهره وری سویا با استفاده از مدل آلماگرا،سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز.

34-بی دست س، قبله م، بیرامی ح و ثروتی م، 1392، ارزیابی کارایی مدل LARS-WG در پیش بینی برخی از پارامترهای اقلیمی در استان آذربایجان شرقی،سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران..

35-ثروتی م، بیرامی ح، محمدی ح و قبله م، 1392، آمایش زمین با استفاده از مدل های تصمیم گیری در بخشی از اراضی کلیبر (آذربایجان شرقی)،سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران..

36-رمضان زاده ارونقی ح، ثروتی م، صالحی ا و بیرامی ح، 1392، پیش بینی ظرفیت تبادل کاتیونی در خاک های رسی با استفاده از پارامترهای زودیافت خاک،سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران..

37-عادلی ش، امینی پارسا و، ثروتی م و شهابی نیا ا ر، 1391، تعیین بهترین روش زمین آمار جهت تخمین توزیع بارندگی با استفاده ازGIS (مطالعه موردی: منطقه آذربایجان)،دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران..

38-ثروتی م، بیرامی ح و برنجی س، 1391، ارزیابی تناسب اراضی بر اساس نیاز آبی گندم و جو دیم در منطقه هوراند،همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران..

39-رضائی ح، جعفرزاده ع ا، ثروتی م و شهبازی ف، 1390، ارتباط مقدار و شکل هاي تجمعی بقایاي آلی در خاك با نوع کاربري اراضی،دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

40-ثروتی م، جعفرزاده ع ا، رضائی ح و شهبازی ف، 1390، میکرومورفولوژي وضعیت خاکدانهسازي و ریزساختارها در کاربريهاي مختلف اراضی،دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1-شریفی پ، ثروتی م و محمدخانی ن، 1397، تعیین کاربری بهینه اراضی در منطقه میاندوآب با استفاده از سیستم تصمیم گیری میکرولیز،طرح تحقیقاتی نوع دوم (مختومه).

2-ثروتی م و بیرامی ح، 1396، پالایش مزرعه ای خاک آلوده به سرب با استفاده از فناوری الکتروسینتیک،طرح تحقیقاتی نوع دوم (مختومه)..

3-محمدخانی ن و ثروتی م، 1396، اثر دگردیسی خارشتر و ازمک برجوانه زنی گندم و محتوای برخی عناصر غذایی معدنی در گیاه و خاک،طرح تحقیقاتی نوع دوم (مختومه) .
پایان نامه ها (7)

1-احمدی ا، 1397، تعیین اولویت کشت برای احداث باغ زیتون، مرکبات و هلو در منطقه خداآفرین با استفاده از سیستم میکرولیز، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان (مشاور اول).

2-رحمانی آ، 1396، تعیین اولویت کشت براساس سیستم میکرولیز برای تیپ های بهره وری گندم، چغندرقند، یونجه و هلو در بخشی از دشت میاندوآب، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه (راهنمای دوم).

3-شیخعلی پور ع، 1395، استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی تولید شیر گاوهای شیری هلشتاین، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی اهر، دانشگاه تبریز (مشاور دوم).

4-نظری ش، 1395، مقایسه روش های پارامتریک و نظریه مجموعه های فازی در ارزیابی تناسب اراضی منطقه گلفرج جلفا برای تیپ های بهره وری گلرنگ و آفتابگردان، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه (راهنمای دوم).

5-باریکلو ع، 1395، مقایسه روش فائو و برنامه ریزی ژنتیک در برآورد پتانسیل تولید اراضی برای گندم آبی در شمال شرق تبریز ، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان (مشاور).

6-احمدی س، 1395، کارایی شاخص های اراضی و مدیریت در تعیین پتانسیل تولید محصولات ارزن، جو، سورگوم و نخود (مطالعه موردی: منطقه خواجه)، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز (مشاور).

7-قنبری ا، 1394، پیش بینی تولید گندم و ذرت با استفاده از مدل های آلبرو، واگنینگن و AEZ در منطقه خواجه، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز (مشاور دوم).
دروس تدریس شده (10)

1-نقش اقلیم در گیاهان دارویی، کارشناسی،۱۳۹۶ .

2-آشنایی با اصول سنجش از دور (دانشگاه آزاد ملکان)، کارشناسی ارشد،۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵.

3-هوا و اقلیم شناسی، کارشناسی،۱۳۹۴ تا حالا.

4-توسعه و کشاورزی پایدار، کارشناسی،۱۳۹۴-۱۳۹۳.

5-رابطه آب، خاک و گیاه، کارشناسی،۱۳۹۳ تا حالا.

6-آبیاری عمومی، کارشناسی،۱۳۹۳ تا حالا.

7-خاکشناسی عمومی، کارشناسی،۱۳۹۳ تا حالا.

8-مساحی و نقشه برداری، کارشناسی،۱۳۹۳ تا حالا.

9-کارتو گرافی گیاهی، کارشناسی،۱۳۹۶-۱۳۹۳.

10-خاکشناسی عمومی (دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)، کارشناسی،1391-1390.