بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (42)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (44)
کتاب های چاپ شده (2)
پروژه های تحقیقاتی (3)
پایان نامه ها (21)
دروس تدریس شده (11)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • مسلم ثروتی
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی فضای سبز
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، ۱۳۹۲-۱۳۸۸، خاکشناسی-پیدایش، رده بندی و ارزیابی اراضی،دانشگاه تبریز.

2-کارشناسی ارشد، ۱۳۸۷-۱۳۸۴، خاکشناسی-پیدایش، رده بندی و ارزیابی اراضی،دانشگاه تبریز.

3-کارشناسی، ۱۳۸۴-۱۳۸۰، مهندسی کشاورزی-خاکشناسی،دانشگاه تبریز.
مقالات ژورنال (42)

1-Bariklo A, Alamdari P, Moravej K, Servati M, 2022, Application of land properties in estimation of wheat production by FAO and gene expression programming (GEP) models,Arabian Journal of Geosciences, 15(7):1-13.

2-Nazari Sh, Momtaz HR, Servati M, 2022, Modeling cation exchange capacity in gypsiferous soils using hybrid approach involving the artificial neural networks and ant colony optimization (ANN-ACO),Modeling Earth Systems and Environment, 1-10.

3-Nazari H, Mohammadkhani N, Servati M, 2021, Saffron yield estimation by adaptive neural-fuzzy inference system and particle swarm optimization (ANFIS-SCM-PSO) hybrid model,Archives of Agronomy and Soil Science, 1-15..

4-Asle Mohammadi Z, Mohammadkhani N, Servati M, 2019, Nutritional responses of Thymus exposed leaf spraying under soil nitrogen deficiency,Iranian Journal of Plant Physiology, 9-3: 2857-2868.

5-Mohammadkhani N, Servati M, Nutrient concentration in wheat and soil under allelopathy treatments, Journal of Plant Research , 2018, 131:143–155 .

6-Jafarzadeh AA, Pal M, Servati M,Fazelifard MH and Ghorbani MA, 2016, Comparative analysis of support vector machine and artificial neural network models for soil cation exchange capacity prediction ,International Journal of Environmental Science and Technology, https://doi.org/10.1007/s13762-015-0856-4.

7-Ghanbari E, Jafarzadeh AA, Shahbazi F and Servati M, 2016, Comparing Parametric Methods (the Square Root and the Storie) with the Fuzzy Set Theory for Land Evaluation of Khaje Region for Wheat,International Journal of Advanced Biotechnology and Research, 7(4):343-351.

8-Ghanbari E, Jafarzadeh AA, Shahbazi F and Servati M, 2016, Comparison of AEZ, Wageningen and Albero Models for Maize Potential Production Prediction in Northwest of IRAN,Biological Forum – An International Journal, 8(1): 484-492.

9-موسوی م، عباسی کلو آ، ثروتی م، باریکلو ع، 1400، تعیین اولویت کشت برخی از درختان میوه با استفاده از برنامه ALES،تحقیقات کاربردی خاک، جلد 9، شماره 4، صفحه های 74 تا 87.

10-رسولی س، رضائی ح، ثروتی م، جعفرزاده ع ا، 1400 ، استفاده از رویکرد فازي-دلفی در ارزیابی تناسب بخشی از اراضی هوراند براي گندم آبی،مدیریت خاک و تولید پایدار، جلد11، شماره 3، صفحه های 159 تا 175.

11-احمدی ا، علمداری پ، ثروتی م، خوش زمان ت، 1399، تعیین اولویت کشت برای برخی از تیپ های بهره وری باغی جهت احداث باغ در منطقه خداآفرین،تحقیقات کاربردی خاک، جلد 8، شماره 4، صفحه های 85 تا 97.

12-رضائی ح، رسولی س، ثروتی م، جعفرزاده ع ا، 1399، ضرورت تغییر تیپ های بهره وری رایج در منطقه هوراند،نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار، جلد 30، شماره 4، صفحه های 327 تا 339.

13-احمدی ا، علمداری پ، ثروتی م، خوش زمان ت، ۱۳۹۹، بررسی تناسب و قابلیت اراضی با استفاده از روش های پارامتریک در راستای دستیابی به توسعۀ پایدار،فصلنامه جغرافیا و توسعه، جلد ۱۸، شماره ۶۱، صفحه های ۵ تا ۲۸.

14-ثروتی م، بیرامی ح، احمدی ا، ارزیابی کارایی مدل الخلافه در تخمین رطوبت بهینه خاکورزي و شاخص خمیرایی خاك، نشریه علوم آب و خاک، ۱۳۹۹، جلد ۲۴ُ، شماره ۱، صفحه های ۱۵۹ تا ۱۶۸..

15-اصل محمدی ز، محمدخانی ن و ثروتی م، تاثیر محلول پاشی عناصر آهن و روی بر فاکتورهای رشدی و اجزای تشکی دهنده اسانس آویشن باغی تحت کمبود نیتروژن،نشریه علمی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، ۱۳۹۹، جلد 36، شماره 1، صفحه های 155 تا 170 .

16-خوارزمی م، محمدخانی ن، ثروتی م، اثر تغذيه برگی برخی عناصر ريزمغذی بر جذب گياه پونه آبی در شرايط کمبود فسفر خاک،تحقیقات آب و خاک ایران، 1399، جلد51، شماره 1، صفحه های 135 تا 149.

17-علیائی م ص، باریکلو ع، ثروتی م، ۱۳۹۸، شناسایی مکان های مستعد برای سیلاب با الگوهای خودهمبستگی فضایی سرعت نفوذ آب در خاک،مجله مخاطرات محیط طبیعی، جلد 8، شماره 22، صفحه های 111 تا 122 .

18-علیائی م ص، باریکلو ع، ثروتی م، ۱۳۹۸، ارزيابی عملکرد شبکه های عصبی مصنوعی با تلفيق الگوريتم ژنتيک در برآورد سرعت نفوذ آب به خاک (مطالعه موردی: منطقه خداآفرين استان آذربايجان شرقی)،تحقیقات آب و خاک ایران ، دوره 50، شماره 5، صفحه ۱۱۲۷ تا ۱۱۳۹.

19-باریکلو ع، ثروتی م، علیائی م ص، کارایی روش هاي حداقل مربعات معمولی و شبکه بیزین در تخمین درصد سدیم تبادلی خاك،نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک، ۱۳۹۸، جلد 26، شماره 2،صفحه های 225 تا 238.

20-احمدی الف، علمداری پ. ثروتی م، تورج خوش زمان و شاهبایی کوتنایی، بررسی و تحلیل دوره های بازگشت دما و بارش با استفاده از تحلیل طیفی و تاثیر آن بر مدیریت اراضی،نشریه علوم آب و خاک، ۱۳۹۸، جلد ۲۳، شماره ۱، صفحه های ۲۲۳ تا ۲۳۵..

21-ثروتی م و بیرامی ح ، اثر اسید استیک بر کارایی پالایش مزرعه ای خاک آلوده به سرب با فناوری الکتروسینتیک،تحقیقات کاربردی خاک، ۱۳۹۸. جلد ۷، شماره ۱، صفحه های ۹۵ تا ۱۰۷..

22-ثروتی م و ممتاز ح ر، معرفی سامانه پشتیبانی تصمیم گیری تناسب اراضی برای برنج،نشریه پژوهش های خاک، ۱۳۹۸. جلد ۳۳، شماره ۱، صفحه های ۸۹ تا ۱۰۱..

23-ثروتی م، انتخاب مناسبترین تناوب زراعی بر اساس ارزیابی شاخص های مختلف کیفیت خاک در حاشیه رود ارس ،مجله دانش آب و خاک، ۱۳۹۷. جلد 28، شماره 4، صفحه های 155 تا 165.

24-ثروتی م، باریکلو ع، علمداری پ و مروج ک، کاربرد روش های فراکاوشی در عملکرد گندم،نشریه تحقیقات کاربردی خاک، ۱۳۹۷. جلد ۶، شماره ۳، صفحه های ۱۰۶ تا ۱۱۷..

25-محمدخانی ن، ثروتی م، رحمتی م، برنامه ریزی بیان ژن و کاربرد آن در مدل سازی فعالیت آنزیم نیترات ریداکتاز در شرایط شوری،مجله دانش آب و خاک، ۱۳۹۷. جلد ۲۸، شماره ۲، صفحه های ۱۵۱ تا ۱۶۲..

26-محمدخانی ن و ثروتی م، اثر علف های هرز خارشتر Alhagi maurorum L و ازمک Cardaria draba L بر جذب عناصر معدنی در گندم،نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی، ۱۳۹۷. جلد ۱۳، شماره ۴۹، صفحه های ۸۲ تا ۹۰..

27-شریفی پ، ثروتی م، محمدخانی ، تأثیر تغییر اقلیم بر ارزیابی تناسب اراضی برخی از محصولات دیم در منطقه میاندوآب،نشریه پژوهش های خاک، 1397. جلد 23، شماره 2، صفحه های 243 تا 254..

28-ثروتی م، کارایی روش الکتره ترای در ارزیابی تناسب اراضی منطقه چالدران برای کشت سیب زمینی،نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک. ۱۳۹۷، جلد ۲۵، شماره ۱، صفحه های ۲۷۱ تا ۲۸۴.

29-ثروتی م، ممتاز ح ر، رضائی ح و پیشنماز احمدی م، ارزیابی تناسب اراضی منطقه هشترود با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازي براي تیپ بهره وري نخود آبی،نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار، ۱۳۹۶. جلد ۷، شماره ۳، صفحه های ۱۵۳ تا ۱۶۶..

30-ثروتی م و ممتاز ح ر، کارایی الگوریتم کرم شب تاب و الگوریتم ژنتیک در تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی خاك با شبکه هاي عصبی مصنوعی،نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، ۱۳۹۶. جلد ۳۱، شماره ۵، صفحه های ۱۴۵۶ تا ۱۴۶۶..

31-باریکلو ع، علمداری پ، مروج ک و ثروتی م، تخمین عملکرد گندم آبی با استفاده از روش الگوریتم ترکیبی شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک،نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، ۱۳۹۶. جلد ۳۰، شماره ۳، صفحه های ۷۱۵ تا ۷۲۶.

32-ممتاز ح ر و ثروتی م، 1396، مقایسه سه تابع عضویت مختلف در ارزیابی تناسب اراضی منطقه آمل به روش فازی،تحقیقات کاربردی خاک، جلد 5، شماره 1، صفحه های 58 تا 67.

33-ثروتی م، پیشنماز احمدی م، ممتاز ح ر و حسنلو م، ۱۳۹۶، ارزيابي تناسب اراضي منطقه هوراند با استفاده از روش نقطه ايده آل برای جو آبي،مهندسی زراعی، جلد ۴۰، شماره ۱، صفحه های ۱۴۱ تا ۱۵۴.

34-قنبری ا، جعفرزاده ع ا، شهبازی ف و ثروتی م، ۱۳۹۶، کارآئی مدل هاي پهنه بندي اکولوژیکی–زراعی و واگنینگن در برآورد پتانسیل تولید اراضی،دانش آب و خاک، جلد ۲۷، شماره ۱، صفحه های ۸۳ تا ۹۴..

35-امیریان ف، جعفرزاده ع ا، شهبازی ف، قربانی م ع و ثروتی م، کاربرد نظریه مجموعه هاي فازي و روش فائو در تناسب و خوشه بندي واحدهاي اراضی منطقه مرند براي محصولات آفتابگردان و کلزا ،دانش آب و خاک، ۱۳۹۵، جلد ۲۶، شماره ۱/۱، صفحه های ۲۷۳ تا ۲۹۰.

36-ثروتی م، جعفرزاده ع ا، شهبازی ف و محمدی ح، ۱۳۹۴، تعیین کاربري اراضی براي اهداف کشاورزي و غیرکشاورزي با استفاده از سامانه تصمیم گیري میکرولیز،نشریه مدیریت خاك و تولید پایدار، جلد ۵، شماره ۳، صفحه های۲۳۳ تا ۲۴۶.

37-ثروتی م، ممتاز ح ر، زالی ورگهان ب و محمدی ح، ۱۳۹۴، ارزیابی کارایی شاخص های اصلاح شده اراضی در تعیین پتانسیل تولید ذرت دانه ای به روش فائو،تحقیقات کاربردی خاک، جلد ۳، شماره ۲، صفحه های ۶۵ تا ۷۷.

38-ثروتی م، ممتاز ح ر، عمرانی م و محمدی ح، ۱۳۹۳، تناسب اراضی منطقه گلفرج جلفا براي کشت چغندرقند با استفاده از سیستم مدیترانه اي،تحقیقات کاربردی خاک، جلد ۲، شماره ۲، صفحه های ۱ تا ۱۱.

39-ثروتی م، جعفرزاده ع ا، قربانی م ع، شهبازی ف و دواتگر ن، ۱۳۹۳، مقایسه مدل‌های فائو و آلبرو در برآورد پتانسیل تولید گندم آبی در منطقه خواجه،دانش آب و خاک، جلد ۲۴، شماره ۳، صفحه های ۱ تا ۱۴.

40-ثروتی م، جعفرزاده ع ا، قربانی م ع، شهبازی ف و دواتگر ن، ۱۳۹۳، ارزيابي تناسب اراضي براي يونجه در منطقه خواجه با استفاده از روش پارامتريك (ريشه دوم) و نظريه مجموعه هاي فازي،دانش آب و خاک، جلد ۲۴، شماره ۲، صفحه های ۹۳تا ۱۰۵.

41-ثروتی م، جعفرزاده ع ا، حیدری ا و شهبازی ف، تکامل و نمودهاي خاکساختی گچی در خاک هاي پدیمنت و دشت سیلابی در جنوب منطقه اهر ،دانش آب و خاک، ۱۳۹۲، جلد ۲۳، شماره ۲، صفحه های ۵۹ تا ۷۰.

42-ثروتی م، جعفرزاده ع ا، حیدری ا و شهبازی ف، تأثیر ژئومرفولوژی برنمودهای خاکساختی آهک در برخی خاک های جنوب شهرستان اهر،دانش آب و خاک، ۱۳۹۰، جلد ۲۱، شماره ۱، صفحه های ۴۳ تا ۵۵.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (44)

1-احمدی ا، علمداری پ، ثروتی م، خوش زمان ت، ۱۳۹۸، کاربرد روش های پارامتریک در ارزیابی تناسب اراضی برای تعیین شاخص های اقلیمی خاکی موثر بر کشت مرگبات، شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه زنجان، زنجان.

2-گل نژاد م، جعفرزاده ع ا، ثروتی م، ۱۳۹۸، تخمین درصد سدیم تبادلی با مدل داده کاوی عصبی-فازی همراستا، شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه زنجان، زنجان.

3-منصوری ژ ، ممتاز ح ر، ثروتی م، کارایی کیفیت های اراضی در ارزیابی تناسب اراضی به روش فازی،۱۳۹۸، شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه زنجان، زنجان.

4-ثروتی م، ممتاز ح ر و مرادی ثانی س، ۱۳۹۸، تنوع خاکدر واحدهای مختلف ژئومورفیک در منطقه هشترود استان آذربایجان غربی، شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه زنجان، زنجان.

5-احمدی ا، علمداری پ، ثروتی م، شاهبایی کوتنایی ع،خادم مقدم ایگدهلو ن، 1397، تغییر در پارامترهای اقلیمی و تاثیر آن بر مدیریت منابع آب و اراضی (مطالعه موردی: شهرستان خرمدره)،کنفرانس بین الملی جامعه و محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

6-ثروتی م و محمدخانی ن، 1397، ارتباط بین گیاهان هالوفیت (هالکنموم، سالیکورنیا، سوئدا) و خاک در بندر رحمانلوی عجب شیر،بیستمین کنفرانس زیست شناسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران..

7-ثروتی م و محمدخانی ن، 1397، شناسایی و امکان توسعه گیاهان مرتعی مقاوم به شوری در اراضی شور منطقه رحمانلوی عجب شیر،بیستمین کنفرانس زیست شناسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران..

8-رحمانی آ، ممتاز ح ر و ثروتی م، 1396، آمایش اراضی کشاورزي بخشی از دشت میاندوآب براي دو محصول استراتژیک گندم و چغندرقند،اولین کنفرانس ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

9-نظری ش، ممتاز ح ر و ثروتی م، 1396، مقایسه دو تابع عضویت کندل و کوچی در ارزیابی تناسب اراضی به روش فازی،پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران..

10-بیرامی ح، محمدی ح و ثروتی م، 1396، کاربرد زمین آمار در تعیین الگوی پراکنش عناصرکم مصرف در خاکهای شهرستان ملکان،پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران..

11-محمدی ح، ثروتی م و بیرامی ح، 1396، تخمین پتانسیل تولید انگور با استفاده از مدل های ANN و ANN-GA در منطقه ملکان،پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران..

12-وحیدی م ج و ثروتی م، 1396، مقایسه روشهای پارامتریک و نظریه مجموعه های فازی در ارزیابی تناسب اراضی منطقه خواجه برای تیپ بهره وری هندوانه،پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران..

13-وحیدی م ج و ثروتی م، 1396، بررسی امکان کشت دیم گندم در منطقه خواجه،پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران..

14-ثروتی م، بیرامی ح و محمدی ح، 1396، نمودهای خاکساختی خاک های تحت کشت چغندرقند در منطقه میاندوآب،پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران..

15-مسلم ثروتی، 1396، کانی شناسی رسی خاک های واقع بر پدیمنت پوشیده در منطقه اهر،دهمین همایش ملي زمین شناسی، دانشگاه پیام نور، تبریز، ایران.

16-مسلم ثروتی، 1396، اثرات دریاچه ارومیه بر کانی شناسی رس خاك هاي شمال غرب میاندوآب،دهمین همایش ملي زمین شناسی، دانشگاه پیام نور، تبریز، ایران.

17-محمدخانی ن و ثروتی م، 1395، اثر دگرآسیبی علف های هرز بر محتوای عناصر غذایی در گیاه گندم و خاک رایزسفری،نوزدهمین کنگره ملی و هفدهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

18-باریکلو ع، علمداری پ و ثروتی م، 1395، کاربرد ضرایب تصحیح در افزایش دقت شاخص های اراضی محاسبه شده به روش ریشه دوم،دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست، دانشگاه باهنر کرمان، کرمان، ایران.

19-ثروتی م، تیمور ن، باریکلو ع و نظری ش، 1395، افزایش کارایی مصرف آب و عملکرد نخود با تکنیک کود- آبیاری،ششمین همایش حبوبات ایران، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، خرم آباد، ایران..

20-ثروتی م، ممتاز ح ر، زالی ورگهان ب و نظری ش، 1395، تعیین الویت کشت برای برخی از حبوبات رایج در منطقه قبادلو عجب شیر،ششمین همایش حبوبات ایران، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، خرم آباد، ایران..

21-محمدخانی ن و ثروتی م، 1394، تخمین فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز به عنوان یکی از عوامل موثر در تحمل گیاه به شوری با استفاده از عملگرهای ریاضی،دومین کنگره توسعه پایدار، استراتژی و چالشها، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

22-ثروتی م، رضائی ح، زالی ورگهان ب و تیمور ن ، 1394، نگرش ذرت کاران منطقه پارس آباد به کشاورزی ارگانیک،چهارمین کنگره کشاورزی ارگانیک و مرسوم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

23-مسلم ثروتی، 1394، آلودگی مس در خاک های اطراف حوزه معدن مس مزرعه،اولین کنفزانس دانشجویی آسیب شناسی چالش های معدنی- محیط زیست، دانشگاه ارومیه، میاندوآب، ایران.

24-ثروتی م، ممتاز ح ر، تیمور ن و امیریان ف، 1394، تاثیر تغییر اقلیم بر نیازهای آبی چغندرقند در منطقه میاندوآب،چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه ولی العصر رفسنجان، رفسنجان، ایران..

25-ثروتی م، جعفرزاده ع ا، محمدی ح، تیمور ن، 1394، مقایسه پتانسیل تولید محاسبه شده با شاخص های اصلاح نشده و اصلاح شده اراضی برای تیپ بهره وری آفتابگردان،چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه ولی العصر رفسنجان، رفسنجان، ایران..

26-تیمور ن، ثروتی م، زالی ورگهان ب و مهدوی کیا ح، 1394، تاثیر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات مورفولوژیک ارقام مختلف گندم،چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه ولی العصر رفسنجان، رفسنجان، ایران..

27-امیریان ف، جعفرزاده ع ا، قربانی م ع و ثروتی م، 1394، تعیین الویت کشت در منطقه خواجه با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی،چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه ولی العصر رفسنجان، رفسنجان، ایران..

28-ممتاز ح ر، ثروتی م، ترابی گلسفیدی ح و تیمور ن، 1394، ارزیابی کارایی مدل FCC در خاک های شالیزاری،چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه ولی العصر رفسنجان، رفسنجان، ایران..

29-Mohammadkhani N and Servati M, 2015, Salinity effects on toxic ions accumulation in grape (Vitis L.),International conferance on sustainble development, strategies andchalenges, Tabriz, Iran.

30-محمدی ح، ثروتی م، بیرامی ح، نویدی ف، رحمتی م و قبله م، 1393، مقایسه روش های نظریه مجموعه های فازی، استوری و ریشه دوم در ارزیابی تناسب اراضیب منطقه خداآفرین (آذربایجان شرقی)، برای تیپ بهره وری گلرنگ،هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، سنندج..

31-ثروتی م، جعفرزاده ع ا، قربانی م ع، شهبازی ف و دواتگر ن، 1392، ارزیابی اراضی نامناسب کشاورزی با استفاده از مدل سیرا و سیرا 2 برای گونه های جنگلی و مرتعی در راستای مدیریت پایدار اراضی،سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز.

32-رزمجو م، ثروتی م و بیرامی ح، 1392، بررسی زمین آماری تغییرات مکانی هدایت الکتریکی در منطقه خداآفرین،سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز.

33-ثروتی م، جعفرزاده ع ا و رحمتی م، 1392، استفاده از روش فراکاوشی برنامه ریزی بیان ژن در برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی خاک،سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز.

34-فرج زاده ف، جعفرزاده ع ا و ثروتی م، 1392، مقایسه فائو و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در ارزیابی تناسب اراضی منطقه خواجه برای جو و چغندرقند،سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز.

35-نویدی ف، جعفرزاده ع ا،شهبازی ف و ثروتی م، 1392، میکرومورفولوژی نمودهای خاکساختی کربناتی لندفرم های مختلف در منطقه خواجه (استان آذربایجان شرقی)،سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز.

36-الویار ز، جعفرزاده ع ا،شهبازی ف و ثروتی م ، 1392، تأثیز کاربری های مختلف اراضی بر ویژگی های میکرومورفولوژیک خاک های آهکی،سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز.

37-محمدی ح، قبله م، رحمتی م، رمضان زاده ارونقی ح، بیرامی ح و ثروتی م، 1392، ارزیابي تناسب بخشي از اراضي ارسباران برای تیپ بهره وری سویا با استفاده از مدل آلماگرا،سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز.

38-بی دست س، قبله م، بیرامی ح و ثروتی م، 1392، ارزیابی کارایی مدل LARS-WG در پیش بینی برخی از پارامترهای اقلیمی در استان آذربایجان شرقی،سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران..

39-ثروتی م، بیرامی ح، محمدی ح و قبله م، 1392، آمایش زمین با استفاده از مدل های تصمیم گیری در بخشی از اراضی کلیبر (آذربایجان شرقی)،سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران..

40-رمضان زاده ارونقی ح، ثروتی م، صالحی ا و بیرامی ح، 1392، پیش بینی ظرفیت تبادل کاتیونی در خاک های رسی با استفاده از پارامترهای زودیافت خاک،سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران..

41-عادلی ش، امینی پارسا و، ثروتی م و شهابی نیا ا ر، 1391، تعیین بهترین روش زمین آمار جهت تخمین توزیع بارندگی با استفاده ازGIS (مطالعه موردی: منطقه آذربایجان)،دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران..

42-ثروتی م، بیرامی ح و برنجی س، 1391، ارزیابی تناسب اراضی بر اساس نیاز آبی گندم و جو دیم در منطقه هوراند،همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران..

43-رضائی ح، جعفرزاده ع ا، ثروتی م و شهبازی ف، 1390، ارتباط مقدار و شکل هاي تجمعی بقایاي آلی در خاك با نوع کاربري اراضی،دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

44-ثروتی م، جعفرزاده ع ا، رضائی ح و شهبازی ف، 1390، میکرومورفولوژي وضعیت خاکدانهسازي و ریزساختارها در کاربريهاي مختلف اراضی،دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
کتاب های چاپ شده (2)

1-Khatibi R, Ghorbani MA, Jami R and Servati M, , 2018, 465-480, Soil Cation Exchange Capacity Predicted by Learning From Multiple Modelling: Forming Multiple Models Run by SVM to Learn From ANN and Its Hybrid With Firefly Algorithm,IGI Global. Copying or distributing in print or electronic forms without written permission of IGI Global is prohibited, Book Chapter, Chapter 21.

2-بیرامی ح، صالح ج، امانی فر س، ثروتی م، ۱۳۹۸، آشنایی با مبانی علوم خاک، انتشارات موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان جهاد کشاورزی، تهران، ایران.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1-شریفی پ، ثروتی م و محمدخانی ن، 1397، تعیین کاربری بهینه اراضی در منطقه میاندوآب با استفاده از سیستم تصمیم گیری میکرولیز،طرح تحقیقاتی نوع دوم (مختومه).

2-ثروتی م و بیرامی ح، 1396، پالایش مزرعه ای خاک آلوده به سرب با استفاده از فناوری الکتروسینتیک،طرح تحقیقاتی نوع دوم (مختومه)..

3-محمدخانی ن و ثروتی م، 1396، اثر دگردیسی خارشتر و ازمک برجوانه زنی گندم و محتوای برخی عناصر غذایی معدنی در گیاه و خاک،طرح تحقیقاتی نوع دوم (مختومه) .
پایان نامه ها (21)

1-محمدی ح، 1400، ارزیابی تناسب اراضی به روش فائو و تکنیک های یادگیری ماشین در منطقه چالدران استان آذربایجان غربی، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد. (مشاور دکتری- در حال اجرا).

2-ملکیان ا، 1400. بررسی تنوع و تکامل خاکدر سطوح مختلف ژئومورفیک با استفاده از شاخص های مغناطیسی و غیر مغناطیسی در منطقه چالدران. گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، (مشاور دکتری).

3-عباسخواه م، 1400. بررسی مواد موثره زعفران کشت شده در سطوح مختلف ارتفاعی (مطالعه موردی: منطقه میاندوآب). گروه گیاهان دارویی و معطر، مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب، دانشگاه ارومیه (مشاور)..

4-فولادی ا، ۱۳۹۹، بررسی شاخص های تکاملی آلفی سول و ورتی سول در منطقه چالدران، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز. (مشاور).

5-سجلاتی آ، ۱۳۹۹، بررسی شاخص های تکاملی مالی سول و ورتی سول در منطقه چالدران، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز. (مشاور).

6-محمودی م، ۱۳۹۹، نقشه برداری رقومی خاک با استفاده از تکنیک یادگیری ماشین در منطقه خواجه استان آذربایجان شرقی، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه. (راهنمای دوم).

7-رسولی س، ۱۳۹۸، ارزیابی تناسب اراضی برای پیاز و گندم دیم در منطقه هوراند با استفاده از روش های نوین دلفی و نقطه ایده آل. گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز (راهنمای دوم).

8-موسوی م ، ۱۳۹۸، ارزیابی دقت روش نمونه برداری مربع لاتین شرایطی در نقشه برداری دیجیتال خاک، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی (راهنمای دوم).

9-منصوری ژ، ۱۳۹۸، کارایی کیفیت های اراضی در ارزیابی تناسب اراضی منطقه مهاباد برای جو آبی به روش نظریه مجموعه های فازی، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه. (راهنمای دوم) .

10-خوارزمی م، ۱۳۹۸، اثر محلول پاشی برخی عناصر کم مصرف بر پاسخ های فیزیولوژیکی مریم گلی(Salvia officinalis L.) و پونه (Mentha aquatica L.) تحت کمبود فسفر، گروه گیاهان دارویی، مرکز آموزش عالی شهید باکری، دانشگاه ارومیه (راهنمای دوم).

11-اصل محمدی ز، ۱۳۹۸، اثر محلول پاشی آهن و روی بر گیاهان آویشن باغی Thymus vulgaris و اسطوخودوس Lavandula angustifolia تحت شرایط کمبود نیتروژن، گروه گیاهان دارویی و معطر، مرکز آموزش عالی شهید باکری، دانشگاه ارومیه (راهنمای دوم).

12-گل نژاد م، ۱۳۹۸، مقایسه برخی روش های هوش محاسباتی برای تخمین عملکرد گندم آبی و سیب زمینی در منطقه چالدران، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز (مشاور).

13-صادقلو ل، ۱۳۹۷، مقایسه روش های ریشه دوم، نظریه مجموعه های فازی و فازی نقطه ایده آل در ارزیابی تناسب اراضی منطقه خداآفرین برای کشت جو آبی و ذرت. گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان (مشاور).

14-مرادی پ،، ۱۳۹۷، مقایسه توابع عضویت و روشهای وزن دهی مختلف در ارزیابی تناسب کیفی اراضی برای محصولات گندم، چغندرقند و نخود به روش فازی در منطقه میاندوآب، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز (مشاور).

15-احمدی ا، ۱۳۹۷، تعیین اولویت کشت برای احداث باغ زیتون، مرکبات و هلو در منطقه خداآفرین با استفاده از سیستم میکرولیز، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان (مشاور).

16-رحمانی آ، ۱۳۹۶، تعیین اولویت کشت براساس سیستم میکرولیز برای تیپ های بهره وری گندم، چغندرقند، یونجه و هلو در بخشی از دشت میاندوآب، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه (راهنمای دوم).

17-شیخعلی پور ع، ۱۳۹۵، استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی تولید شیر گاوهای شیری هلشتاین، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی اهر، دانشگاه تبریز (مشاور).

18-نظری ش، ۱۳۹۵، مقایسه روش های پارامتریک و نظریه مجموعه های فازی در ارزیابی تناسب اراضی منطقه گلفرج جلفا برای تیپ های بهره وری گلرنگ و آفتابگردان. گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه (راهنمای دوم).

19-باریکلو ع، ۱۳۹۵، مقایسه روش فائو و برنامه ریزی ژنتیک در برآورد پتانسیل تولید اراضی برای گندم آبی در شمال شرق تبریز. گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان (مشاور) .

20-احمدی س، ۱۳۹۵، کارایی شاخص های اراضی و مدیریت در تعیین پتانسیل تولید محصولات ارزن، جو، سورگوم و نخود (مطالعه موردی: منطقه خواجه). گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز (مشاور).

21-قنبری ا، ۱۳۹۴، پیش بینی تولید گندم و ذرت با استفاده از مدل های آلبرو، واگنینگن و AEZ در منطقه خواجه. گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز (مشاور) .
دروس تدریس شده (11)

1-کشاورزی دقیق، کارشناسی،۱۳۹۸.

2-حاصلخیزی خاک و کود، کارشناسی،۱۳۹۷ تاکنون.

3-نقش اقلیم در گیاهان دارویی، کارشناسی،۱۳۹۶ .

4-اکولوژی، کارشناسی ،۱۳۹۸.

5-هوا و اقلیم شناسی، کارشناسی،۱۳۹۴ تاکنون.

6-توسعه و کشاورزی پایدار، کارشناسی،۱۳۹۳.

7-رابطه آب، خاک و گیاه، کارشناسی،۱۳۹۳ تاکنون.

8-آبیاری عمومی، کارشناسی،۱۳۹۳ تاکنون.

9-خاکشناسی عمومی، کارشناسی،۱۳۹۳ تاکنون.

10-مساحی و نقشه برداری، کارشناسی،۱۳۹۳ تاکنون.

11-کارتو گرافی ، کارشناسی،۱۳۹۶-۱۳۹۳.