• نام و نام خانوادگی
  • مسلم ثروتی خواجه
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ترویج و آموزش کشاورزی
 • ایمیل
  • m.servati@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (3)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (11)
پایان نامه ها (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مسلم ثروتی خواجه
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ترویج و آموزش کشاورزی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (3)

1-مسلم ثروتی, "Comparative analysis of support vector machine and artificial neural network models for soil cation exchange capacity prediction", Comparative analysis of support vector machine and artificial neural network models for soil cation exchange capacity prediction, 2015.

2-مسلم ثروتی, "ارزیابی کارایی شاخص های اصلاح شده اراضی در تعیین پتانسیل تولید ذرت دانه ای به روش فائو", ارزیابی کارایی شاخص های اصلاح شده اراضی در تعیین پتانسیل تولید ذرت دانه ای به روش فائو, 2015.

3-مسلم ثروتی, "تعیین کاربری اراضی برای اهداف کشاورزی و غیرکشاورزی با استفاده از سامانه تصمیم گیری میکرولیز", نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار, 1394.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (11)

1- "Salinity effects on toxic ions accumulation in grape (Vitis L.)", International conferance on sustainble development, strategies andchalenges, 2015, تبریز,ایران.

2- "آلودگی مس در خاک های اطراف حوزه معدن مس مسرعه", اولین کنفزانس دانشجویی آسیب شناسی چالش های معدنی- محیط زیست, 1394, میاندوآب,ایران.

3- "تاثیر تغییر اقلیم بر نیازهای آبی چغندرقند در منطقه میاندوآب", چهاردهمین کنگره علوم خاک, 1394, رفسنجان,ایران.

4- "تاثیر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات مورفولوژیک ارقام مختلف گندم", چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران, 1394, رفسنجان,ایران.

5- "تخمین فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز به عنوان یکی از عوامل موثر در تحمل گیاه به شوری با استفاده از عملگرهای ریاضی", دومین کنگره توسعه پایدار، استراتژی و چالشها, 1394, تبریز,ایران.

6- "تعیین الویت کشت در منطقه خواجه با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی", چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران, 1394, رفسنجان,ایران.

7- "مقایسه پتانسیل تولید محاسبه شده با شاخص های اصلاح نشده و اصلاح شده اراضی برای تیپ بهره وری آفتابگردان", چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران, 1394, رفسنجان,ایران.

8- "نگرش ذرت کاران منطقه پارس آباد به کشاورزی ارگانیک", چهارمین کنگره کشاورزی ارگانیک و مرسوم, 1394, اردبیل,ایران.

9- "An Algorithm For Image Watermarking Embedding and Blind Detection in the Domain of Wavelet Transform", نخستين كنفرانس ملي محاسبات نرم, 1394, گيلان - كلاچاي,ايران.

10- "Integral Equation Formulation and Numerical Solution of Blasius Boundary Layer Problem", چهل و پنجمين كنفرانس رياضي ايران, 1393, سمنان,ايران.

11- "Quasilinearization Numerical Scheme for Solving a Class of Weakly Singular Volterra Integral Equations", نخستين كنفرانس ملي محاسبات نرم, 1394, گيلان - كلاچاي,ايران.
پایان نامه ها (2)

1-محمد رضا نوروزي, "ارايه مدلي جهت ارزيابي ظرفيت حمل برد شهري در بافتهاي فرسوده شهري- نمونه موردي منطقه 9 تهران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

2-فرهاد هاشمي, "تحليل پيچيدگي رشد شهري به كمك مدل سازي عامل بنيان- نمونه موردي شهر تبريز", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.