• نام و نام خانوادگی
  • رویا تقی زاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ترویج و آموزش کشاورزی
 • ایمیل
  • r.taghizadeh@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (5)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رویا تقی زاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ترویج و آموزش کشاورزی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (5)

1-رویا تقی زاده, "Cardiochiles fallax (Hym.: Braconidae), a new species record for Iran", Journal of Entomological Society of Iran, 2013.

2-رویا تقی زاده، علی اصغر طالبی، یعقوب فتحی پور، جعفر خلقانی, "Effect of ten soybean cultivars on development and reproduction of lima bean pod borer, Etiella zinckenella (Lepidoptera: Pyralidae) under laboratory conditions", Applied Entomology and Phytopathology, 2012.

3-رویا تقی زاده، یعقوب فتحی پور، کریم کمالی, "Influence of temperature on life table parameters of Stethorus gilvifrons (Mulsant) (Coleoptera: Coccinellidae) fed on Tetranychus urticae Koch", Journal of applied Entomology, 2008.

4-رویا تقی زاده، یعقوب فتحی پور، کریم کمالی, "Temperature-dependent Development of Acarophagous Ladybird, Stethorus gilvifrons (Mulsant) (Coleoptera: Coccinellidae)", Journal of Asia-Pacific Entomology, 2008.

5-رویا تقی زاده، علی اصغر طالبی، یعقوب فتحی پور، آریل لوزان, "Cardiochiles fallax (Hymenoptera: Braconidae), a new species record for Iran", Journal of Entomological Society of Iran, 1390.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)

1- "Population density and spatial distribution of Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae) on cowpea in Tehran region", 18th International Plant Protection Congress, 2015, Berlin,Germany.

2- "Spatial distribution and seasonal population fluctuations of Etiella zinckenella (Lepidoptera: Pyralidae) on ten soybean cultivars in Tehran, Iran", IXth European Congress of Entomology, 2010, Budapest,Hungary.

3- "Temperature-dependent fecundity of Stethorus gilvifrons (Coleoptera: Coccinellidae) preying upon Tetranychus urticae", XIIth International Congress of Acarology, 2006, Amsterdam,Netherlands.

4- "Thermal requirement and development of Stethorus gilvifrons (Coleoptera: Coccinellidae) on Tetranychus urticae (Tetranychidae)", XIIth International Congress of Acarology, 2006, Amsterdam,Netherlands.

5- "اهمیت بررسی پارامترهای زیستی و نیازهای گرمایی حشرات در توسعه پایدار", کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،راهکارها و چالشها با محوریت کشاورزی،منابع طبیعی،محیط زیست و گردشگری, 1393, تبریز,ایران.

6- "بررسی حشرات گیاه خوار در کنترل بیولوژیک علف هرز خارلته، Cirsium arvense (Asterales: Asteraceae)", دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری, 1394, تبریز,ایران.

7- "پارامترهای تولیدمثل شب پره Etiella zinckenella (Lepidoptera: Pyralidae)روی ارقام مختلف سویا در شرایط آزمایشگاهی", بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران, 1393, ارومیه,ایران.

8- "پارامترهای جدول زندگی شب پره دانه خوار سویا Etiella zinckenella (Lepidoptera: Pyralidae) روی ارقام مختلف سویا", نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران, 1389, تهران,ایران.

9- "پارامترهای زیستی شب پره دانه خوار سویا Etiella zinckenella (Lep.: Pyralidae) روی ارقام مختلف سویا", بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران, 1391, شیراز,ایران.

10- "تأثیر دما بر نرخ نمو شب پره دانه خوار سویا Etiella zinckenella (Lepidoptera: Pyralidae) در شرایط آزمایشگاهی", بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران, 1393, ارومیه,ایران.

11- "تأثیر دما روی پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک Stethorus gilvifrons (Coleoptera: Coccinellidae) روی کنه تارتن Tetranychus urticae", هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران, 1387, همدان,ایراان.

12- "تراکم جمعیت و توزیع فضایی مراحل نابالغ سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus (Fabricius) روی لوبیا چشم بلبلی در منطقه تهران", دومین همایش ملی حبوبات ایران, 1386, تهران,ایران.

13- "رشد و نمو شب پره دانه خوار سویا Etiella zinckenella (lepidoptera: Pyralidae) در دماهای مختلف آزمایشگاهی", بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران, 1391, شیراز,ایران.

14- "محاسبه رشد و نمو کفشدوزک Stethorus gilvifrons (Coleoptera: Coccinellidae) روی کنه تارتن Tetranychus urticae با استفاده از م دل های دمایی", هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران, 1387, همدان,ایران.