• نام و نام خانوادگی
  • رویا تقی زاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ترویج و آموزش کشاورزی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (5)
مقالات ژورنال (12)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رویا تقی زاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ترویج و آموزش کشاورزی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (5)

1-.

2-.

3-دکتری تخصصی ، 1390، حشره شناسی کشاورزی،دانشگاه تربیت مدرس.

4-کارشناسی ارشد، 1385، حشره شناسی کشاورزی،دانشگاه تربیت مدرس.

5-کارشناسی، 1382، گیاهپزشکی،دانشگاه تبریز.
مقالات ژورنال (12)

1-رؤیا تقی زاده، 1398، نوسانات جمعيت و توزيع فضايي گال هاي ايجاد شده توسط شته ي گال زاي نارون، Tetraneura ulmi (Hem.: Pemphigidae) در منطقه مياندوآب، آذربايجان غربي،پژوهش های کاربردی در گیاهپزشکی، 8: 62-51..

2-Roya Taghizadeh, 2019, Comparative life table of Mustard aphid, Lipaphis erysimi (Kaltenbach) (Hemiptera: Aphididae) on canola cultivars,Journal of Agricultural Science and Technology, 21: 627-636..

3-رؤیا تقی زاده و نیر محمدخانی، 1397، اثر عصاره اتانولی گیاهان دارویی شاتره،(Fumaria parviflora)، فرفیون،(Euphorbia helioscopia) و بومادران،(Achillea wilhelmsii) روی شاخص های تغذیه ای حشرات کامل شپشه آرد، (Tribolium castaneum)،مجله پژوهش های جانوری، 31: 135-122..

4-Roya Taghizadeh and Nayer Mohammadkhani, 2017, Antifeedant activity of Descurainia sophia and Thuja orientalis extracts against Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae),Journal of Crop Protection, 6:487-495..

5-Roya Taghizadeh and Nayer Mohammadkhani, 2016, Feeding deterrency of two medicinal plant extracts on Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae),Journal of Crop Protection, 5: 529-539..

6-رؤیا تقی زاده و یعقوب فتحی پور، 1395، تراکم جمعیت و توزیع فضایی مراحل نابالغ سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae) روی لوبیا چشم بلبلی در منطقه تهران،تحقیقات آفات گیاهی، 6 : 1-13..

7-R. Taghizadeh, A. A. Talebi, Y. Fathipour and A. I. Lozan, 2013, Cardiochiles fallax (Hymenoptera: Braconidae), a new species record for Iran,Journal of Entomological Society of Iran, 33(2): 83-85..

8-Roya Taghizadeh, Ali Asghar Talebi, Yaghoub Fathipour and Jafar Khalghani, 2012, Effect of ten soybean cultivars on development and reproduction of lima bean pod borer, Etiella zinckenella (Lepidoptera: Pyralidae) under laboratory conditions,Applied Entomology and Phytopathology, 79(2): 15-28..

9-R. Taghizadeh, Y. Fathipour and K. Kamali, 2008, Influence of temperature on life table parameters of Stethorus gilvifrons (Mulsant) (Coleoptera: Coccinellidae) fed on Tetranychus urticae Koch,Journal of applied Entomology, 132: 638-645..

10-Roya Taghizadeh, Yaghoub Fathipour and Karim Kamali, 2008, Temperature-dependent Development of Acarophagous Ladybird, Stethorus gilvifrons (Mulsant) (Coleoptera: Coccinellidae),Journal of Asia-Pacific Entomology, 11: 145-148..

11-.

12-.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)

1- 2015, Population density and spatial distribution of Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae) on cowpea in Tehran region,18th International Plant Protection Congress, Berlin,Germany.

2- 2010, Spatial distribution and seasonal population fluctuations of Etiella zinckenella (Lepidoptera: Pyralidae) on ten soybean cultivars in Tehran, Iran,IXth European Congress of Entomology, Budapest,Hungary.

3- 2006, Temperature-dependent fecundity of Stethorus gilvifrons (Coleoptera: Coccinellidae) preying upon Tetranychus urticae,XIIth International Congress of Acarology, Amsterdam,Netherlands.

4- 2006, Thermal requirement and development of Stethorus gilvifrons (Coleoptera: Coccinellidae) on Tetranychus urticae (Tetranychidae),XIIth International Congress of Acarology, Amsterdam,Netherlands.

5- 1393، اهمیت بررسی پارامترهای زیستی و نیازهای گرمایی حشرات در توسعه پایدار،کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،راهکارها و چالشها با محوریت کشاورزی،منابع طبیعی،محیط زیست و گردشگری، تبریز،ایران.

6- 1394، بررسی حشرات گیاه خوار در کنترل بیولوژیک علف هرز خارلته، Cirsium arvense (Asterales: Asteraceae)،دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، تبریز،ایران.

7- 1393، پارامترهای تولیدمثل شب پره Etiella zinckenella (Lepidoptera: Pyralidae)روی ارقام مختلف سویا در شرایط آزمایشگاهی،بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران، ارومیه،ایران.

8- 1389، پارامترهای جدول زندگی شب پره دانه خوار سویا Etiella zinckenella (Lepidoptera: Pyralidae) روی ارقام مختلف سویا،نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران،ایران.

9- 1391، پارامترهای زیستی شب پره دانه خوار سویا Etiella zinckenella (Lep.: Pyralidae) روی ارقام مختلف سویا،بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، شیراز،ایران.

10- 1393، تأثیر دما بر نرخ نمو شب پره دانه خوار سویا Etiella zinckenella (Lepidoptera: Pyralidae) در شرایط آزمایشگاهی،بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران، ارومیه،ایران.

11- 1387، تأثیر دما روی پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک Stethorus gilvifrons (Coleoptera: Coccinellidae) روی کنه تارتن Tetranychus urticae،هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، همدان،ایراان.

12- 1386، تراکم جمعیت و توزیع فضایی مراحل نابالغ سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus (Fabricius) روی لوبیا چشم بلبلی در منطقه تهران،دومین همایش ملی حبوبات ایران، تهران،ایران.

13- 1391، رشد و نمو شب پره دانه خوار سویا Etiella zinckenella (lepidoptera: Pyralidae) در دماهای مختلف آزمایشگاهی،بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، شیراز،ایران.

14- 1387، محاسبه رشد و نمو کفشدوزک Stethorus gilvifrons (Coleoptera: Coccinellidae) روی کنه تارتن Tetranychus urticae با استفاده از م دل های دمایی،هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، همدان،ایران.