بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (5)
مقالات ژورنال (12)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (29)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (2)
دروس تدریس شده (14)
جوایز و افتخارات (4)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • رویا تقی زاده
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه ترویج و آموزش کشاورزی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (5)

1-دکتری تخصصی ، 1390، حشره شناسی کشاورزی،دانشگاه تربیت مدرس.

2- 1389، فرصت مطالعاتی دوره دکتری،دانشگاه فریبورگ سوئیس.

3-کارشناسی ارشد، 1385، حشره شناسی کشاورزی،دانشگاه تربیت مدرس.

4-کارشناسی، 1382، گیاهپزشکی،دانشگاه تبریز.

5-.
مقالات ژورنال (12)

1-رؤیا تقی زاده، 1398، نوسانات جمعيت و توزيع فضايي گال هاي ايجاد شده توسط شته ي گال زاي نارون، Tetraneura ulmi (Hem.: Pemphigidae) در منطقه مياندوآب، آذربايجان غربي،پژوهش های کاربردی در گیاهپزشکی، 8: 62-51..

2-Roya Taghizadeh, 2019, Comparative life table of Mustard aphid, Lipaphis erysimi (Kaltenbach) (Hemiptera: Aphididae) on canola cultivars,Journal of Agricultural Science and Technology, 21: 627-636..

3-رؤیا تقی زاده و نیر محمدخانی، 1397، اثر عصاره اتانولی گیاهان دارویی شاتره،(Fumaria parviflora)، فرفیون،(Euphorbia helioscopia) و بومادران،(Achillea wilhelmsii) روی شاخص های تغذیه ای حشرات کامل شپشه آرد، (Tribolium castaneum)،مجله پژوهش های جانوری، 31: 135-122..

4-Roya Taghizadeh and Nayer Mohammadkhani, 2017, Antifeedant activity of Descurainia sophia and Thuja orientalis extracts against Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae),Journal of Crop Protection, 6:487-495..

5-Roya Taghizadeh and Nayer Mohammadkhani, 2016, Feeding deterrency of two medicinal plant extracts on Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae),Journal of Crop Protection, 5: 529-539..

6-رؤیا تقی زاده و یعقوب فتحی پور، 1395، تراکم جمعیت و توزیع فضایی مراحل نابالغ سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae) روی لوبیا چشم بلبلی در منطقه تهران،تحقیقات آفات گیاهی، 6 : 1-13..

7-R. Taghizadeh, A. A. Talebi, Y. Fathipour and A. I. Lozan, 2013, Cardiochiles fallax (Hymenoptera: Braconidae), a new species record for Iran,Journal of Entomological Society of Iran, 33(2): 83-85..

8-Roya Taghizadeh, Ali Asghar Talebi, Yaghoub Fathipour and Jafar Khalghani, 2012, Effect of ten soybean cultivars on development and reproduction of lima bean pod borer, Etiella zinckenella (Lepidoptera: Pyralidae) under laboratory conditions,Applied Entomology and Phytopathology, 79(2): 15-28..

9-R. Taghizadeh, Y. Fathipour and K. Kamali, 2008, Influence of temperature on life table parameters of Stethorus gilvifrons (Mulsant) (Coleoptera: Coccinellidae) fed on Tetranychus urticae Koch,Journal of applied Entomology, 132: 638-645..

10-Roya Taghizadeh, Yaghoub Fathipour and Karim Kamali, 2008, Temperature-dependent Development of Acarophagous Ladybird, Stethorus gilvifrons (Mulsant) (Coleoptera: Coccinellidae),Journal of Asia-Pacific Entomology, 11: 145-148..

11-.

12-.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (29)

1-رؤیا تقی زاده، 1398، مطالعه خاصيت حشره كشي گياه دارويي بلوط Quercus brantii Lindl. (Fagaceae) ،اولين كنفرانس بين المللي تحقيقات بنيادين در علوم كشاورزي و زيست محيطي،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2-رؤیا تقی زاده، 1398، Nutritional indices of Tribolium castaneum (Herbst) (Col. Tenebrionidae) affected by ethanolic extract from Euphorbia helioscopia،سومین کنگره بین المللی حشره شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3-رؤیا تقی زاده، 1398، Feeding deterrency of ethanolic extract from Achillea wilhelmsii against red flour beetle،هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

4-رؤیا تقی زاده، 1398، antifeedant activity of ethanolic extract from Fumaria parviflora on stored product insect،هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

5-رؤیا تقی زاده، 1397، تأثیر ارقام کلزا روی پارامترهای جدول زندگی شته خردل Lipaphis erysimi ،بیست و سومین کنگره گیاه پزشکی ایران، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران.

6-رؤیا تقی زاده، 1396، بررسی حشرات گیاه خوار به عنوان عامل کنترل بیولوژیک علف هرز سلمه تره Chenopodium album L.،کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران.

7-Roya Taghizadeh، 2017، Population fluctuation of codling moth، Cydia pomonella and plum fruit moth، Cydia funebrana (Lepidoptera: Tortricidae) in Urmia region،2nd Iranian International Congress of Entomology، University of Tehran، Karaj، Iran..

8-Roya Taghizadeh، 2017، Antifeedant activity of aqueous and ethanolic extracts from Thuja orientalis on red flour beetle،6th National congress of NPM. Tehran، Iran..

9-رؤیا تقی زاده، 1395، بررسی خاصیت حشره کشی گیاه کبر، Capparis spinosa L.(Capparidaceae). ،سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،راهکارها و چالشها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، تبریز، ایران.

10-رؤیا تقی زاده، 1395، بررسی مقایسه ای اثر بازدارندگی عصاره های آبی و هیدروالکلی خاکشیر، Descurainia sophia روی شپشه آرد،بیست و دومین کنگره گیاه پزشکی ایران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران..

11-Nayer Mohammadkhani، Roya Taghizadeh، 2016، Evaluation of some medicinal plants for their antioxidant properties،19th National and 7th International Congress of Biology، University of Tabriz، Iran.

12-رؤیا تقی زاده و نیر محمدخانی، 1395، Comparative study on deterrency of aqueous and ethanolic extracts from Berberis vulgaris L. on stored product insect،پنجمین کنگره ملی گیاهان دارویی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.

13-رؤیا تقی زاده و نیر محمدخانی، 1395، Antifeedant activity of aqueous and ethanolic extracts from Alhagi camelorum Fisch. on stored product insect،پنجمین کنگره ملی گیاهان دارویی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.

14-رؤیا تقی زاده و اروج ولیزادگان، 1392، نقش عوامل اقلیمی در پراکنش حشرات،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، مرکز تحقیقات کشاورزی ارومیه، ارومیه، ایران.

15-رؤیا تقی زاده و اروج ولیزادگان، 1392، اثر تنش های اقلیمی بر روی جمعیت حشرات،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، مرکز تحقیقات کشاورزی ارومیه، ارومیه، ایران .

16- 2015, Population density and spatial distribution of Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae) on cowpea in Tehran region,18th International Plant Protection Congress, Berlin,Germany.

17-رؤیا تقی زاده، 1394، بررسی حشرات گیاه خوار در کنترل بیولوژیک علف هرز خارلته، Cirsium arvense (Asterales: Asteraceae)،دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، تبریز،ایران.

18-رؤیا تقی زاده، 1393، اهمیت بررسی پارامترهای زیستی و نیازهای گرمایی حشرات در توسعه پایدار،کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،راهکارها و چالشها با محوریت کشاورزی،منابع طبیعی،محیط زیست و گردشگری، تبریز،ایران.

19-رؤیا تقی زاده و علی اصغر طالبی، 1393، پارامترهای تولیدمثل شب پره Etiella zinckenella (Lepidoptera: Pyralidae)روی ارقام مختلف سویا در شرایط آزمایشگاهی،بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران، دانشگاه ارومیه،ایران.

20-رؤیا تقی زاده و علی اصغر طالبی، 1393، تأثیر دما بر نرخ نمو شب پره دانه خوار سویا Etiella zinckenella (Lepidoptera: Pyralidae) در شرایط آزمایشگاهی،بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران، دانشگاه ارومیه،ایران.

21- 2010, Spatial distribution and seasonal population fluctuations of Etiella zinckenella (Lepidoptera: Pyralidae) on ten soybean cultivars in Tehran, Iran,IXth European Congress of Entomology, Budapest,Hungary.

22-رؤیا تقی زاده، علی اصغر طالبی، یعقوب فتحی پور و جعفر خلقانی، 1391، پارامترهای زیستی شب پره دانه خوار سویا Etiella zinckenella (Lep.: Pyralidae) روی ارقام مختلف سویا،بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، دانشگاه شیراز،ایران.

23-رؤیا تقی زاده، علی اصغر طالبی، یعقوب فتحی پور و جعفر خلقانی، 1391، رشد و نمو شب پره دانه خوار سویا Etiella zinckenella (lepidoptera: Pyralidae) در دماهای مختلف آزمایشگاهی،بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، دانشگاه شیراز،ایران.

24-رؤیا تقی زاده، علی اصغر طالبی، یعقوب فتحی پور و جعفر خلقانی، 1389، پارامترهای جدول زندگی شب پره دانه خوار سویا Etiella zinckenella (Lepidoptera: Pyralidae) روی ارقام مختلف سویا،نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران،ایران.

25-رؤیا تقی زاده، یعقوب فتحی پور و کریم کمالی، 1387، تأثیر دما روی پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک Stethorus gilvifrons (Coleoptera: Coccinellidae) روی کنه تارتن Tetranychus urticae،هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، دانشگاه همدان،ایران.

26-رؤیا تقی زاده، یعقوب فتحی پور و کریم کمالی، 1387، محاسبه رشد و نمو کفشدوزک Stethorus gilvifrons (Coleoptera: Coccinellidae) روی کنه تارتن Tetranychus urticae با استفاده از مدل های دمایی،هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، دانشگاه همدان،ایران.

27-رؤیا تقی زاده و یعقوب فتحی پور، 1386، تراکم جمعیت و توزیع فضایی مراحل نابالغ سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus (Fabricius) روی لوبیا چشم بلبلی در منطقه تهران،دومین همایش ملی حبوبات ایران، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران،ایران.

28- 2006, Temperature-dependent fecundity of Stethorus gilvifrons (Coleoptera: Coccinellidae) preying upon Tetranychus urticae,XIIth International Congress of Acarology, Amsterdam,Netherlands.

29- 2006, Thermal requirement and development of Stethorus gilvifrons (Coleoptera: Coccinellidae) on Tetranychus urticae (Tetranychidae),XIIth International Congress of Acarology, Amsterdam,Netherlands.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-رؤیا تقی زاده، 1395، بررسی جنبه هایی از بیواکولوژی شته گالزای نارون، Tetraneura ulmi (L.)(Homoptera: Pemphigidae) روی نارون،مرکز آموزش عالی شهید باکری.
پایان نامه ها (2)

1-زهرا زاهدی اصل، 1398، بررسی تغییرات آنزیم فنل اکسیداز در سلول های خونی کرم غوزه ی پنبه Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) تحت تاثیر حشره‌کش‌های رایج ، کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، استاد مشاور.

2-سمانه احمدیان، 1397، بررسی میزان فعالیت زیستی سه جدایه از قارچ Beauveria bassiana(Balsamo) Vullemin علیه کنه تارتن دولکه ایTetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) روی سه رقم لوبیا، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، استاد مشاور.
دروس تدریس شده (14)

1-حشره شناسی و دفع آفات.

2-آفات مهم گیاهان زراعی .

3-آفات مهم درختان میوه.

4-آفات و بیماری های گیاهان دارویی و معطر.

5-زبان تخصصی.

6-شناسایی و مدیریت علف های هرز.

7-اصول مقاله نویسی فنی و ترویجی.

8-کارآفرینی در کشاورزی.

9-تکنولوژی مبارزه شیمیایی.

10-علف های هرز و کنترل آن.

11-روش تحقیق.

12-زبان عمومی (کشاورزی).

13-حمایت و حفاظت از گیاهان دارویی و معطر.

14-بیماری های مهم گیاهان زراعی.
جوایز و افتخارات (4)

1- 1382، کسب رتبه اول دوره کارشناسی گیاه پزشکی، دانشگاه تبریز.

2- 1385، کسب رتبه اول دوره کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس.

3- 1387، کسب بورس داخل کشور مقطع دکتری.

4- 1389، کسب بورس 6 ماهه تحقیقاتی خارج از کشور.