• نام و نام خانوادگی
  • رویا تقی زاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ترویج و آموزش کشاورزی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (5)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رویا تقی زاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ترویج و آموزش کشاورزی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (5)

1-رویا تقی زاده, 2013, Cardiochiles fallax (Hym.: Braconidae), a new species record for Iran,Journal of Entomological Society of Iran.

2-رویا تقی زاده، علی اصغر طالبی، یعقوب فتحی پور، جعفر خلقانی, 2012, Effect of ten soybean cultivars on development and reproduction of lima bean pod borer, Etiella zinckenella (Lepidoptera: Pyralidae) under laboratory conditions,Applied Entomology and Phytopathology.

3-رویا تقی زاده، یعقوب فتحی پور، کریم کمالی, 2008, Influence of temperature on life table parameters of Stethorus gilvifrons (Mulsant) (Coleoptera: Coccinellidae) fed on Tetranychus urticae Koch,Journal of applied Entomology.

4-رویا تقی زاده، یعقوب فتحی پور، کریم کمالی, 2008, Temperature-dependent Development of Acarophagous Ladybird, Stethorus gilvifrons (Mulsant) (Coleoptera: Coccinellidae),Journal of Asia-Pacific Entomology.

5-رویا تقی زاده، علی اصغر طالبی، یعقوب فتحی پور، آریل لوزان, 1390, Cardiochiles fallax (Hymenoptera: Braconidae), a new species record for Iran,Journal of Entomological Society of Iran.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)

1- 2015, Population density and spatial distribution of Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae) on cowpea in Tehran region,18th International Plant Protection Congress, Berlin,Germany.

2- 2010, Spatial distribution and seasonal population fluctuations of Etiella zinckenella (Lepidoptera: Pyralidae) on ten soybean cultivars in Tehran, Iran,IXth European Congress of Entomology, Budapest,Hungary.

3- 2006, Temperature-dependent fecundity of Stethorus gilvifrons (Coleoptera: Coccinellidae) preying upon Tetranychus urticae,XIIth International Congress of Acarology, Amsterdam,Netherlands.

4- 2006, Thermal requirement and development of Stethorus gilvifrons (Coleoptera: Coccinellidae) on Tetranychus urticae (Tetranychidae),XIIth International Congress of Acarology, Amsterdam,Netherlands.

5- 1393، اهمیت بررسی پارامترهای زیستی و نیازهای گرمایی حشرات در توسعه پایدار،کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،راهکارها و چالشها با محوریت کشاورزی،منابع طبیعی،محیط زیست و گردشگری، تبریز،ایران.

6- 1394، بررسی حشرات گیاه خوار در کنترل بیولوژیک علف هرز خارلته، Cirsium arvense (Asterales: Asteraceae)،دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، تبریز،ایران.

7- 1393، پارامترهای تولیدمثل شب پره Etiella zinckenella (Lepidoptera: Pyralidae)روی ارقام مختلف سویا در شرایط آزمایشگاهی،بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران، ارومیه،ایران.

8- 1389، پارامترهای جدول زندگی شب پره دانه خوار سویا Etiella zinckenella (Lepidoptera: Pyralidae) روی ارقام مختلف سویا،نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران،ایران.

9- 1391، پارامترهای زیستی شب پره دانه خوار سویا Etiella zinckenella (Lep.: Pyralidae) روی ارقام مختلف سویا،بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، شیراز،ایران.

10- 1393، تأثیر دما بر نرخ نمو شب پره دانه خوار سویا Etiella zinckenella (Lepidoptera: Pyralidae) در شرایط آزمایشگاهی،بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران، ارومیه،ایران.

11- 1387، تأثیر دما روی پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک Stethorus gilvifrons (Coleoptera: Coccinellidae) روی کنه تارتن Tetranychus urticae،هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، همدان،ایراان.

12- 1386، تراکم جمعیت و توزیع فضایی مراحل نابالغ سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus (Fabricius) روی لوبیا چشم بلبلی در منطقه تهران،دومین همایش ملی حبوبات ایران، تهران،ایران.

13- 1391، رشد و نمو شب پره دانه خوار سویا Etiella zinckenella (lepidoptera: Pyralidae) در دماهای مختلف آزمایشگاهی،بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، شیراز،ایران.

14- 1387، محاسبه رشد و نمو کفشدوزک Stethorus gilvifrons (Coleoptera: Coccinellidae) روی کنه تارتن Tetranychus urticae با استفاده از م دل های دمایی،هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، همدان،ایران.