بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (16)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (9)
پروژه های تحقیقاتی (2)
دروس تدریس شده (6)
جوایز و افتخارات (3)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • عبداله احمدپور
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه ترویج و آموزش کشاورزی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دكتري، 1393، بيماري‌شناسي گياهي،دانشگاه تهران.

2-كارشناسي ارشد، 1387، بيماري‌شناسي گياهي،دانشگاه تهران.

3-كارشناسي، 1385، گياهپزشكي،دانشگاه ارومیه.
مقالات ژورنال (16)

1-حسین نبی‌زاده، عبدالله احمد‌پور و یوبرت قوستا، 1400، مطالعه تنوع گونه‌ای جنس Botrytis جدا شده از گیاهان مختلف در استان آذربایجان غربی و شهرستان سنندج (استان کردستان). ،بیماریهای گیاهی ، 58.

2-فرشاد کرمیان؛ محمد سالاری؛ مهدی پیرنیا؛ محمد جوان نیکخواه و عبداله احمدپور، 1400، تیپ آمیزشی و وضعیت باروری در جمعیت¬های قارچ Bipolaris sorokiniana، عامل بیماری پوسیدگی معمولی ریشه و طوقه گندم در ایران،دانش گیاهپزشکی ایران، https://ijpps.ut.ac.ir/article_85936.html.

3-Abdollah Ahmadpour, Youbert Ghosta & Alireza Poursafar, 2021, Novel species of Alternaria section Nimbya from Iran as revealed by morphological and molecular data,Iran, Mycologia. 113: 1073-1088..

4-Razmig Azizi, Youbert Ghosta and Abdollah Ahmadpour, 2020, Morphological and molecular characterization of Cytospora species involved in apple decline in Iran,Iran, Mycologia Iranica. 7: 205-218..

5-Razmig Azizi, Youbert Ghosta and Abdollah Ahmadpour, 2020, New fungal canker pathogens of apple trees in Iran,Iran, J. Crop Prot. 9 (4): 669–681..

6-Z. Heidarian, M. Arzanlou, A. Ahmadpour, 2020, Molecular phylogeny and morphology differentiate several new records and novel hosts for Curvularia species in Iran.,Germany, https://www.ingentaconnect.com/content/schweiz/novh/2020/00000111/f0020001/art00009.

7-بیتا باباخانی، عبداله احمدپور و محمد جوان نیکخواه، 1399، تعیین تیپ های آمیزشی و وضعیت باروری جدایه های قارچ Pyrenophora graminea، عامل لکه نواری جو در شمال غرب ایران. ،تهران، http://www.ijpp.ir/article_46905.html.

8-زینب حیدریان، مهدی ارزنلو و عبداله احمدپور، 1399، گزارش ها و میزبان های جدیدی از Exserohillum و Pyrenophora در ایران.،تهران، https://rostaniha.areeo.ac.ir/article_121736.html?lang=fa.

9-سعدی کرمی، محمد جوان نیکخواه، خلیل بردی فتوحی فر، وحید رهجو، عبداله احمدپور، امین علیدادی، 1399، مطالعه گونه‎های جنس‌های Bipolaris و Curvularia همراه با گیاهان ذرت، سورگوم و نیشکر در ایران.،دانشگاه تهران، https://ijpps.ut.ac.ir/article_77689.html.

10-حسن مهدوی کیا؛ عبداله احمدپور، 1398، بررسی و مقایسه فیتوشیمیایی و ضد قارچی اسانس چند گیاه دارویی علیه قارچ Alternaria alternata عامل بیماری لکه موجی گوجه فرنگی،اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی، http://ecophytochemical.gorganiau.ac.ir/article_667830.html.

11-Abdollah Ahmadpour، 2019، Alternaria caricicola، a new species of Alternaria in the section Nimbya from Iran،Phytotaxa ، http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.405.2.1.

12-Abdollah Ahmadpour & Alireza Poursafar, 2018, Stemphylium vesicarium causing Sansevieria trifasciata (viper’s bowstring hemp) leaf blight in Iran,Australasian Plant Disease Notes , 13:4.

13-Abdollah Ahmadpour, Claudia Castell-Miller, Mohammad Javan-Nikkhah, Mohammad Reza Naghavi, Freidun Padasht Dehkaei, Yueqiang Leng, Krishna Puri and Shaobin Zhong, 2018, Population structure, genetic diversity, and sexual state of the rice brown spot pathogen Bipolaris oryzae from three Asian countries,Plant Pathology, 67:181–192.

14-Z. Heidarian, M. Arzanlou, A. Babaei-Ahari, A. Ahmadpour, 2016, Phenotypic and molecular characterization of Exserohilum species from Iran ,Nova Hedwigia, 103: 327-338..

15-A. Pordel, A. Ahmadpour, M. Javan-Nikkhah & M. Behnia, 2015, New records of Hyphomycetes fungi from Iran,Mycologia Iranica, 2(1): 69 – 74.

16-عبداله احمدپور، محمد جوان نيکخواه، محمد رضا نقوی و فريدون پاداشت دهکايي.، 1393، مطالعه خصوصيات مورفولوژيکي و روابط فيلوژنتيکي در گونه Bipolaris oryzae و تعدادي از گونه¬هاي جنس Bipolaris به دست آمده از برنج و علف‌هاي هرز،بيماري هاي گياهي، 50: 123-135..
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (9)

1-حسن مهدوی کیا، عبداله احمدپور، سعیده مزارعی و هدی احمدی، 1396، بررسی فعالیت ضد قارچی اسانس چند گیاه دارویی بر عامل بیماری لکه موجی گوجه فرنگی (Alternaria alternata)،دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران، دانشگاه ارومیه. .

2-زینب حیدریان، مهدی ارزنلو، اسدالله بابایی اهری و عبداله احمدپور، 1396، معرفی گونه های جدیدی از جنس Bipolaris برای مایکوبیوتای ایران،سومین کنگره قارچ شناسی ایران، دانشگاه کردستان، سنندج..

3-زینب حیدریان، مهدی ارزنلو، اسدالله بابایی اهری و عبداله احمدپور.، 1396، گزارش گونه های جدیدی از Pyrenophora و Exserohilum برای میکوبیوتای ایران،سومین کنگره قارچ شناسی ایران، دانشگاه کردستان، سنندج..

4-زینب حیدریان، مهدی ارزنلو، اسدالله بابایی اهری و عبداله احمدپور، 1396، شناسایی ریخت شناختی و مولکولی گونه های جنس Curvularia در ایران. سومین کنگره قارچ شناسی ایران، دانشگاه کردستان، سنندج، ص 39.،سومین کنگره قارچ شناسی ایران، دانشگاه کردستان، سنندج..

5-عبداله احمدپور، زینب حیدریان، عادل پردل و محمد جوان نیکخواه، 1395، معرفی میزبان های جدیدی برای گونه Bipolaris oryzae عامل لکه قهوه¬ای برنج در ایران،بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران، کرج..

6-فاطمه نژادحبیب وش، عبداله احمدپور، شاداب پناهی، سلمک نیکخو.، 1394، بررسی فعالیت ضد قارچی پنج عصاره گیاهی بر قارچ Alternaria alternata عامل بیماری لکه موجی گوجه فرنگی ،اولین کنگره بین المللی در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی..

7-عبداله احمدپور، محمد جوان نیکخواه، محمد رضا نقوی و فریدون پاداشت دهکایی، 1394، فراوانی ایدیومورف های تیپ آمیزشی و وضعیت سازگاری جنسی جدایه های قارچ Bipolaris oryzae در ایران،دومین کنگره قارچ شناسی ایران، کرج،ایران.

8-زینب حیدریان، اسدالله بابایی اهری، مهدی ارزنلو و عبداله احمدپور، 1394، گزارش جدیدی از گونه های Exserohilum برای مایکوبیوتای ایران،دومین کنگره قارچ شناسی ایران.

9-عبداله احمدپور، محمد جوان نیکخواه، محمد رضا نقوی، فریدون پاداشت دهکایی و شائوبین ژانگ، 1394، مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیت های قارچ Bipolaris oryzae عامل لکه قهوه ای برنج در ایران،دومین کنگره قارچ شناسی ایران، کرج،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-عبداله احمدپور و نیر محمدخانی، 1396، بررسی فعالیت ضد قارچی اسانس چند گیاه دارویی بر قارچ Bipolaris sorokiniana عامل بیماری پوسیدگی معمول گندم و جو،طرح نوع دوم (معاونت پژوهشي دانشگاه ارومیه).

2-عبداله احمدپور و زینب حیدریان ، 1396، مطالعه ویژگی¬های مورفولوژیکی و مولکولی گونه¬های جنس¬های Bipolaris، Curvularia، Drechslera و Exserohilum در استان آذربایجان غربی،بنیاد نخبگان.
دروس تدریس شده (6)

1-بیماریهای درختان میوه، کارشناسی.

2-قارچ شناسی، کارشناسی.

3-حفاظت و حمايت گياهان دارويي و معطر ، کارشناسی.

4-بیماری های گیاهان دارویی و معطر ، کارشناسی.

5-بیماری شناسی عمومی ، کارشناسی.

6-بیماری های گیاهان زراعی، کارشناسی.
جوایز و افتخارات (3)

1-عبداله احمدپور، جایزه دکتر کاظمی آشتیانی بنیاد نخبگان.

2-عبداله احمدپور، 1385، كسب رتبه 2 (دو) در آزمون كارشناسي ارشد سال 1385 در رشته بیماری شناسی گیاهی ،سازمان سنجش.

3-عبداله احمدپور، 1385، نفر اول دوره کارشناسی در رشته گیاهپزشکی دانشگاه ارومیه،دانشگاه ارومیه.