• نام و نام خانوادگی
  • مهدی یاسی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه آب
 • ایمیل
  • m.yasi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (25)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (89)
کتاب های چاپ شده (3)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (30)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مهدی یاسی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه آب
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (25)

1- "Evaluation of Environmental Flow Requirements using Eco-Hydrologic-Hydraulic methods in Perennial Rivers", Journal of Water Science and Technology, IWA Publishing,, 2015.

2- "Uncertainties in the Evaluation of Sediment Transport Rates in Typical Coarse-Bed Rivers in Iran", Journal of Water Sciences Research, 2013.

3- "Forecasting Drought Probability by Using Monte Carlo Simulation Method", Canadian Journal of Environment and Natural Resources Research, 2012, 2,2.

4- "Use of hydrological methods for the assessment of environmental flow in a river reach", International Journal of Environmental Science and Technology, 2012.

5- "Construction of a Concrete Bend Channel as a Hydraulic Model", Journal of Advances in Natural and Applied Sciences, 2011.

6- "Study of labyrinth spillways with curved planform", J.Sci.&Technol.Agric&Natur.Resour, 2007.

7- "Uncertainities in the Simulation of Recirculating Flow and Bed Geometry Around Groynes", Iranian Journal of Science & Technology (IJST), Transaction B: Technology, 2006.

8- "Uncertaintles in the Simulation of Bed Evolution in Recirculation Flow Area Behind Groynes", Iranian Journal of science&Technology,Transaction B,Engineering, 2006.

9- "Potent Iometric and Spectrophotometric Determination of Phenothizine Derive Atives Based on Their Titration with 2,3-Dichloro-5,6-Dicyano-1,4-Benzoquinone", 2003.

10- "کارکرد سرریزهای لبه کوتاه کرامپ در پیچ یک آبراهه", مجله پژوهش آب ایران, 1394.

11- "اثر بلوکهای کف حوضچه آرامش پایین‌دست دریچه بر هندسه حفره آبشستگی پایاب", مجله پژوهش آب ایران, 1394.

12- "ارزیابی رو ش های اکولوژیکی- هیدرولیکی- هیدرولوژیکی در برآورد جریان زیست محیطی رودخانه", مجله آب و فاضلاب, 1394.

13- "ارزیابی نیاز زیست محیطی رودخانه زرینه رود با روش های هیدرولوژیکی", نشریه علمی-پژوهشی مهندسی و مدیریت آبخیز, 1393.

14- "بررسی آزمایشگاهی و صحرایی دریچه های قطاعی به عنوان سازه اندازه گیری جریان تحت شرایط آزاد و مستغرق", نشریه آب و خاک, 1393.

15- "مقایسه روش های اکو- هیدرولوژیکی- هیدرولیکی در ارزیابی جریان زیست محیطی رودخانه ها (رودخانه نازلو، حوضه دریاچه ارومیه)", مجله هیدرولیک ایران, 1393.

16- "بررسی اثر فاصله بلوک های کف از دریچه بر طول پرش هیدرولیکی و استهلاک انرژی", نشریه حفاظت منابع آب و خاک, 1393.

17- "مقایسه عملکرد ذاتی هفت شاخص خشکسالی رایج در پایش خشکسالی با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو", نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز, 1392, 70,43.

18- "بررسی آزمایشگاهی کارکرد سرریزهای با تاج شیبدار در یک قوس 90 درجه", مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران, 1391.

19- "مقایسه جریان در مدل فیزیکی یک بازه رودخانه ای با سه مدل ریاضی تحت دو گزینه ساماندهی", مجله هیدرولیک، انجمن هیدرولیک ایران, 1388.

20- "مقایسه خصوصیات جریان در مدل فیزیکی یک بازه رودخانه ای با سه مدل ریاضی تحت دو گزینه ساماندهی", مجله هیدرولیک (انجمن هیدرولیک ایران، دانشگاه تربیت مدرس), 1388.

21- "بررسی سرریزها زیگزاگی با پلان قوسی", علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی, 1386.

22- "تاثیر پل و پایه های پل بر روی پارامتر های هیدرولیکی جریان رودخانه ها (مطالعه موردی رودخانه نازلو واقع دراستان ا.غ)", فصلنامه علمی -پژوهشی, 1385.

23- "مقایسه خصوصیات جریان در مدل فیزیکی با نتایج مدل های ریاضی یک بعدی، شبه دوبعدی و دوبعدی در یک بازه رودخانه", مجله تحقیقات منابع آب ایران, 1385.

24- "مقایسه خصوصیات جریان در مدل فیزیکی با نتایج مدل های ریاضی یک بعدی، شبه دو بعدی و دو بعدی در یک بازه رودخانه", انجن علوم و مهندسی منابع اب, 1385.

25- "جریان بر روی سرریزهای مرکب مثلثی- مستطیلی", مجله علمی کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز, 1384.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (89)

1- "...ارزيابي جريان زيست محيطي رودخانه گدارچاي با روش هاي هيدرولوژيكي...", نهمين كنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست, 1394, تهران,ايران.

2- "...سهم جريان زيست محيطي درياچه اروميه از رودخانه گدار چاي...", كنفرانس بين المللي علوم، مهندسي و فناوري هاي محيط زيست, 1394, تهران,ايران.

3- "Comparison of the simulation results of steady flow characteristics between 1D model (HEC-RAS) and 2D model (FAST-2D) in the Nazloo River Reach", River Corridor Restoration Conference-RCRC11, 2011, Ascona,Switzerland.

4- "Evaluation of Enviromental Flows in a River Reach", The 1st IWA Malaysia Young Water Prifessionals Conference, 2010.

5- "Evaluation of Incipient-aeration Point on Spillways", Hydraulics of Dams and River Structures (HDRS), 2004, Tehran, Iran.

6- "Mean Velocity in Coarse-Bed Rivers", 29th IAHR Congress: Hydraulics of Rivers, Water Works and Machinery, 2001, Beijing, China.

7- "Ratio of Bed Load to Total Sediment Load in Coarse-Bed Rivers", 7th Internatinal River Engineerning Conferncrshahid Chamran Unviersity, 2007.

8- "Study on hydraulic parameters of steady flow of river in terms on building water structures", 3rd International Conference on Seismic Retrofitting, 2010, Tabriz,IRAN.

9- "Use of eco-hydrological approaches to determine environmental flows in rivers", International Conference on Water Resources, 2012, Langkawi,Malaysia.

10- "اثر پايه هاي تاج سرريز در خصوصيات جريان بر روي يك سرريز بلند در شرايط با و بدون هوا دهي مصنوعي", هفتمين كنفرانس هيدروليك ايران, 1387.

11- "اثرات مقياس عرضي در ارزيابي خصوصيات جريان بر روي يك سرريز بلند- در شرايط با و بدون هوادهي مصنوعي جريان", پنجمين كنفرانس هيدروليك ايران, 1384.

12- "ارزيابي نسبت بار رسوبي كف به بار كل رسوبي در رودخانه هاي با مواد بستري درشت دانه", هفتمين سمنار بين الملي مهندسي رودخانه, 1385.

13- "ارزيابي بار بستر در رودخانه هاي با مواد بستري درشت دانه- در حوضه غربي رودخانه ارس", هفتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران, 1385.

14- "ارزيابي بار رسوبي كل در بازه نازلو- رودخانه نازلو", اولين كنفرانس پژوهشي منابع آب و خاك استان آذريايجان غربي, 1380.

15- "ارزيابي بار كل رسوبي در رودخانه هاي با مواد بستري درشت دانه در حوضه غربي رود ارس", پنجمين كنفرانس هيدروليك ايران, 1384.

16- "ارزيابي جريان بر روي يك سرريز زيگزاگي با پلان قوسي", پنجمين كنفرانس هيدروليك ايران, 1384.

17- "ارزيابي جريان زيست محيطي رودخانه سيمينه رود با روش هاي هيدرولوژيكي", اولين همايش ملي علوم زمين و توسعه شهري, 1394, تبريز,ايران.

18- "ارزيابي جريان زيست محيطي رودخانه شهرچاي", هشتمين كنفرانس هيدروليك ايران, 1388.

19- "ارزيابي جريان زيست محيطي رودخانه ها با روش¬هاي اكو-هيدرولوژيكي (رودخانه باراندوزچاي- حوضه درياچه اروميه)", نخستين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين- درياچه اروميه, 1392, اروميه,ايران.

20- "ارزيابي جريان زيست محيطي رودخانه¬ ها با روش هاي اكو- هيدرولوژيكي (مطالعه موردي: رودخانه¬ روضه چاي در حوضه درياچه اروميه)", دهمين كنگره بين‌المللي مهندسي عمران, 1394, تبريز,ايران.

21- "ارزيابي جريان محيط زيستي رودخانه زولاچاي با استفاده از روش هاي اكو-هيدرولوژيكي تنانت، تسمن، منحني تداوم جريان و انتقال منحني تداوم جريان", نهمين كنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست, 1394, تهران,ايران.

22- "ارزيابي حداقل جريان زيست محيطي رودخانه هاي ورودي به درياچه اروميه با روش هاي اكو-هيدرولوژيكي", نخستين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين- درياچه اروميه, 1392, اروميه,ايران.

23- "ارزيابي حساسيت مدل HEC-RAS به داده هاي ورودي و تنظيمات مدل در تعيين حد بستر طبيعي رودخانه ها", دوازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران, 1392, تهران,ايران.

24- "ارزيابي خصوصيات جريان پايدار در مدل فيزيكي رودخانه نازلو - بازه نازلو و مقايسه نتايج آن با مدل هاي رياضي HEC-RASو BRI-STARS", هفتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران, 1385.

25- "ارزيابي روش¬هاي هيدرولوژي محور در برآورد نياز زيست محيطي رودخانه¬ها (مطالعه موردي رودخانه هراز)", پنجمين كنفرانس مديريت منابع آب ايران, 1392, تهران,ايران.

26- "ارزيابي روشهاي برآورد اندازه شاخص سنگ در حفاظت سنگريزه اي ديواره رودخانه", دومين كنفرانس ملي دانشجوئي منابع آب و خاك, 1383.

27- "ارزيابي موقعيت آستانه ورود هوا در جريان بر روي سرريزهاي بلند", دومين كنفرانس ملي دانشجوئي منابع آب و خاك, 1383.

28- "ارزيابي نرم افزاري بار رسوبي در رودخانه ها به روش هيدرومتري وهيدروليكي", پنجمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران - دانشگاه علوم كشاورزسي گرگان, 1388.

29- "ارزيابي نسبت بار رسوبي كف به بار كل رسوبي در رودخانه هاي با مواد بستري درشت دانه", هفتمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه, 1385.

30- "ارزيابي هيدروليكي بار رسوبي در رودخانه هاي با مواد بستري درشت دانه", ششمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه, 1381.

31- "الگوريتم طراحي و ساخت مدل آموزشي نمايش پديده خلازائي در لوله ها", دومين كنفرانس ملي دانشجوئي منابع آب و خاك, 1383.

32- "انتقال رسوب در رودخانه هاي با مواد بستري درشت دانه در شمالغرب ايران", نهمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه, 1391, اهواز,ايران.

33- "بازيافت آب كشاورزي و پساب هاي شهري و صنعتي براي مديريت پايدار زيست محيطي رودخانه ها", دومين همايش ملي بازيافت آب, 1393, تهران,ايران.

34- "بحران درياچه اروميه و راهكارهاي احياي پايدار اكوسيستم درياچه", چهارمين مدرسه تابستاني علوم بين رشته اي دانشگاه شيراز, 1393, شيراز,ايران.

35- "بحران منابع و مصارف آب و ضرورت مديريت زيست محيطي رودخانه ها و اكوسيستم هاي پائين دست", همايش مديريت منابع و مصارف آب- با تاكيد بر منطقه البرز مركزي, 1393, تهران,ايران.

36- "براورد بار معلق رودخانه ها با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي( ANNS)", پنجمين همايش ملي علوم ومهندسي ابخيزداري ايران - دانشگاه علوم كشاورزي, 1388.

37- "برآورد جريان زيست محيطي در رودخانه ها", چهارمين كنگره ملي مهندسي عمران - دانشگاه تهران, 1387.

38- "برآورد حداقل جريان زيستي-هيدروليكي رودخانه شهرچاي", هشتمين كنفرانس هيدروليك ايران, 1388.

39- "برآورد حداكثر عمق آبشستگي موضعي اطراف يك خط لوله در تقاطع با رودخانه", يازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران, 1391, اروميه,ايران.

40- "برآورد حق آبه زيست محيطي رودخانه ها (مطالعه موردي: رودخانه زاب)", دومين همايش ملي توسعه پايدار كشاورزي و محيط زيست سالم, 1392, همدان,ايران.

41- "برآورد هيدروگراف خروجي حوضه آبريز با استفاده از مدل WMS/HEC-HMS (مطالعه موردي: حوضه آبريز رودخانه شور از سر شاخه هاي رودخانه قزل اوزن)", يازدهمين سمينار سراسري آبياري و كاهش تبخير, 1390, كرمان,ايران.

42- "بررسي الگوي جريان بر روي سرريز كرامپ درپيچ 90 درجه", يازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران, 1391, اروميه,ايران.

43- "بررسي الگوي جريان بر روي سرريز لبه پهن مستطيلي در زواياي مختلف پيچ 90 درجه", نهمين كنفرانس هيدروليك ايران, 1389, تهران,ايران.

44- "بررسي آزمايشگاهي كاركرد سرريزهاي لبه تيز با تاج افقي در محدوده پيچ آبراهه", ششمين كنگره ملي مهندسي عمران, 1390, سمنان,ايران.

45- "بررسي تاثير سد ها بر تغيير رژيم جريان رودخانه با تمركز بر جريان زيست محيطي", چهارمين كنفرانس مديريت منابع آب ايران, 1390, تهران,ايران.

46- "بررسي تاثير شرايط مرزي در خصوصيات جريان پايدار و ناپايدار در يك بازه از رودخانه دانوب", دوازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران, 1392, تهران,ايران.

47- "بررسي تأثير پارامترهاي مختلف بر حداكثر عمق آبشستگي موضعي در زير خطوط لوله متقاطع با رودخانه", نهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران, 1391, اصفهان,ايران.

48- "پيش بيني و برآورد بار معلق روزانه با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي (ANNs)- مدل پرسپترون چند لايه (MLP).", پنجمين كنفرانس هيدروليك ايران, 1384.

49- "تاثير ارتفاع سرريز تخت با تاج افقي بر الگوي جريان در پيچ 90 درجه", دومين كنفرانس سراسري مديريت جامع منابع آب, 1389, كرمان,ايران.

50- "تاثير ارتفاع سرريز لبه كوتاه (سرريز كرامپ) بر الگوي جريان درپيچ 90 درجه", دوازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران, 1392, تهران,ايران.

51- "تاثير افزايش ارتفاع سرريز لبه تخت بر ضريب تخليه جريان در پيچ 90 درجه", دهمين كنفرانس هيدروليك ايران, 1390, رشت,ايران.

52- "تحليلي بر روش هاي محاسبه حداقل جريان زيست محيطي در رودخانه ها", يازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران, 1391, اروميه,ايران.

53- "تعيين پهنه سيل رودخانه شهر چاي با استفاده از مدل هيدروليكي و GIS", هشتمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه, 1388.

54- "تعيين توزيع تنش برشي بر اساس توزيع سرعت بر روي بستر زبر", دومين كنفرانس ملي دانشجوئي منابع آب و خاك, 1383.

55- "جريان بر رو ي سريز با تاج شيبدار در پيچ رودخانه", هشتمين كنفرانس هيدروليك ايران, 1388.

56- "جريان بر روي سرريز مركب مثلثي- مستطيلي، با فشردگي جانبي", چهارمين كنفرانس هيدروليك ايران, 1382.

57- "جريان بر روي سرريز مركب مثلثي- مستطيلي، بدون فشردگي", سومين كنفرانس هيدروليك ايران, 1380.

58- "جريان متغير تدريجي كاهشي بر روي بستر رودخانه", چهارمين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك, 1388.

59- "حقابه زيست محيطي درياچه اروميه از رودخانه سيمينه رود", كنفرانس بين المللي علوم، مهندسي و فناوري هاي محيط زيست, 1394, تهران,ايران.

60- "راهكار احياي درياچه اروميه با مديريت زيست محيطي رودخانه هاي درون حوضه", دومين همايش ملي بحران آب, 1393, شهركرد,ايران.

61- "ساماندهي رودخانه هاي شهري براي مديريت سازگار با بحران سيلاب", دومين كنفرانس ملي مديريت بحران و HSE, 1393, تهران,ايران.

62- "ساماندهي رودخانه هاي شهري سازگار با مديريت بحران، زيست بوم رودخانه و رعايت منظر شهري", كنفرانس ملي فرصت ها و پتانسيل هاي رودخانه كارون در توسعه شهرها و حومه هم مسير, 1393, اهواز,ايران.

63- "سخنراني كليدي: نامطمئني ها در برآورد رسوب رودخانه", اولين كنفرانس و نمايشگاه علوم و مهندسي آب, 1394, تهران,ايران.

64- "سرريزهاي زيگزاگي با پلان قوسي", دومين كنفرانس ملي دانشجوئي منابع آب و خاك, 1383.

65- "سهم جريان زيست محيطي درياچه اروميه از رودخانه شهرچاي", نهمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه, 1391, اهواز,ايران.

66- "شاخص هاي رژيم متغير هيدرولوژيكي در ارزيابي زيست محيطي رودخانه ها", سومين كنفرانس سراسري مديريت جامع منابع آب, 1391, ساري,ايران.

67- "شبيه سازي الگوي جريان در پيچ 90 درجه با استفاده از مدل عددي FLOW-3D", نهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران, 1391, اصفهان,ايران.

68- "شبيه سازي پهنه سيلاب در سناريوهاي مختلف شكست سد مهاباد", دوازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران, 1392, تهران,ايران.

69- "شبيه سازي ساختار جريان در پيچ رودخانه با نرم افزار فلوئنت", همايش علمي چالش آب در استان قم, 1389, قم,ايران.

70- "شبيه سازي عددي ساختار جريان بر روي يك سرريز تخت در يك پيچ 90 درجه", نهمين كنفرانس بين المللي مهندسي رودخانه, 1391, اهواز,ايران.

71- "شبيه سازي عددي ساختار جريان بر روي يك سرريز لبه تيز در يك پيچ 90 درجه با نرم افزار فلوئنت", دومين كنفرانس سراسري مديريت جامع منابع آب, 1389, كرمان,ايران.

72- "شبيه سازي عددي ساختار جريان در پيچ 90 درجه رودخانه با استفاده از نرم افزار فلوئنت", نهمين كنفرانس هيدروليك ايران, 1389, تهران,ايران.

73- "ضرورت تامين و هدايت آب از رودخانه ها و سدها براي نجات درياچه اروميه", چهاردهمين كنفرانس هيدروليك ايران, 1394, زاهدان,ايران.

74- "طراحي، ساخت و ارزيابي جريان در مدل آموزشي سرريز سد مهاباد", دومين كنفرانس ملي دانشجوئي منابع آب و خاك, 1383.

75- "طرح سرريزهاي با تاج شيبدار براي بهبود يكنواختي آبگيري در پيچ آبراهه ها", پنجمين كنفرانس ملي تجربه هاي ساخت تاسيسات آبي و شبكه هاي آبياري و زهكشي, 1393, كرج,ايران.

76- "مدلسازي هيدروليكي شكست سد مهاباد با استفاده از نرم افزار MIKE-FLOOD", هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران, 1392, زاهدان,ايران.

77- "معرفي روش ذخيره روميزي براي محاسبه جريان زيست محيطي رودخانه ها", نهمين كنفرانس هيدروليك ايران, 1389, تهران,ايران.

78- "مقاطع كنترل در سرريزهاي كرامپ واقع در پيچ 90 درجه", سومين كنفرانس سراسري مديريت جامع منابع آب, 1391, ساري,ايران.

79- "مقايسه بين ديدگاه هاي مختلف در مديريت سيلاب و انتخاب مناسب ترين ديدگاه مديريت سيلاب در ايران", همايش علمي چالش آب در استان قم، دانشگاه قم،, 1389, قم,ايران.

80- "مقايسه خصوصيات جريان در بستر طبيعي و بستر اصلاح شده در بازه پل نازلو- رودخانه نازلو", اولين كنفرانس پژوهشي منابع آب و خاك استان آذريايجان غربي, 1380.

81- "مقايسه خصوصيات جريان در مدل فيزيكي رودخانه نازلو در شرايط ساماندهي با نتايج شبيه سازي از مدل هاي رياضيHEC-RASوSTARS-BRI", نهمين سمينار سراسري آبياري و كاهش تبخير, 1386.

82- "مقايسه خصوصيات جريان در مدل فيزيكي يك بازه رودخانه اي در دو گزينه سازماندهي", هفتمين كنفرانس هيدروليك ايران, 1387.

83- "مقايسه روش هاي هيدرولوژيكي و هيدروليكي در برآورد نياز اكولوژيكي رودخانه­ ها (مطالعه موردي: رودخانه زاب)", سومين كنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت زيست محيطي (ICEPM), 2013, تهران,ايران.

84- "مقايسه عملكرد سرريزهاي لبه تيز و لبه تخت در پيچ 90 درجه", چهارمين كنفرانس مديريت منابع آب ايران, 1390, تهران,ايران.

85- "مقايسه مدل هاي ارزيابي نياز زيست محيطي رودخانه¬ها", International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Sustainable Development, 1392, تبريز,ايران.

86- "مقايسه نتايج خصوصيات جريان پايدار و ناپايدار در شرايط بستر ثابت با دو مدلHEC-RAS و BRI-STARS در رودخانه هاي با بستر درشت دانه", پنجمين كنفرانس هيدروليك ايران, 1384.

87- "مقايسه نتايج شبيه سازي خصوصيات جريان پايدار با مدل يك بعدي HEC-RAS و مدل دو بعدي FAST-2D در بازه رودخانه نازلو", هفتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران, 1385.

88- "مقطع كنترل در سرريزهاي تخت واقع در پيچ 90 درجه", چهارمين كنفرانس مديريت منابع آب ايران, 1390, تهران,ايران.

89- "نگرش پايدار به سامانه رودخانه و ساماندهي رودخانه ها", همايش ملي ساماندهي و حفاظت رودخانه كر به روش زيست- سازه اي, 1391, شيراز,ايران.
کتاب های چاپ شده (3)

1-Sara Shaeri Karimi, Mehdi Yasi , Jonathan Peter Cox, Saeid Eslamian, "Handbook of Engineering Hydrology, Vol. 3: Environmental Hydrology and Water Managemen, Chapter 5: Environmental Flow, pp. 85-104:", 1393, ناشر معتبر خارجی,تالیف.

2- "راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری آبشکن های رودخانه ای : نشریه استاندارد صنعت آب شماره 516", 1388, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.

3- "کتاب روش های تحقیق در فرسایش خاک", 1383.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- "طراحی، ساخت و مطالعه مدل فیزیکی طرح ساماندهی رودخانه نازلو - درباره پل نازالو بااستفاده از سازه آب شکن", دانشگاه ارومیه, 1385.
پایان نامه ها (30)

1-سارا شاعري كريمي, "ارزيابي جريان زيست محيطي در رودخانه ها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

2-مريم عبداله پور, "سرريز لبه تيز با تاج شيبدار در پيچ يك آبراهه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

3-پريسا مظلومي, "بهره برداري بهينه از مخزن سد شهر چائي با استفاده از الگوريتم شبيه سازي آنيلينگ", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

4-فريده نوري, "بررسي پارامترهاي مختلف در مدلسازي هيدرولوژيك حوضه آبريز (مطالعه موردي: حوضه آبريز دشت قروه)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

5-اكبر ولي محمدي مقيم, "ارزيابي كاركرد سرريز لبه تخت در پيچ يك آبراهه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

6-احمد اياسه, "شبيه سازي جريان بر روي سرريز در پيچ يك آبراهه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

7-رعنا اسدي مجد, "سنجش حساسيت مدل منابع آب زيرزميني نسبت به تغييرات پارامترهاي شبكه اي و ضرائب هيدروديناميكي: مطالعه موردي مدل منابع آب زيرزميني دشت اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

8-پريسا لطفي, "سنجش حساسيت مدل منابع آب زيرزميني نسبت به تغييرات پارامترهاي تغذيه و تخليه: مطالعه موردي مدل منابع آب زيرزميني دشت اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

9-بابك امير عطائي, "ارزيابي شاخص هاي خشكسالي در سيستم هاي چندگانه با استفاده از روش سبيه ساز مونت كارلو", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

10-آتوسا عطائيان, "برآورد عمق آبشستگي موضعي زير يك خط لوله در تقاطع با رودخانه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

11-نادره سلامت راوندي, "شبيه سازي جريان بر روي سرريز در پيچ يك آبراهه با استفاده از مدل رياضي FLOW-3D", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

12-سيد عرفان حسيني مبرا, "كاركرد سرريزهاي لبه كوتاه كرامپ در پيچ يك آبراهه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

13-ابراهيم جوهري, "ارزيابي نمونه اي يكنواختي توزيع فشار و دبي در آبپاش ها (مطالعه موردي: سيستم آبياري باراني پاياب سد حسنلو)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

14-الهام توكلي, "پهنه بندي سيلاب ناشي از شكست سد مهاباد با استفاده از نرم افزار MIKE-FLOOD", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

15-ظاهر احمد پور, "شاخص هاي رژيم متغير هيدرولوژيكي در ارزيابي زيست محيطي رودخانه ها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

16-محمد شهبازي بيله سوار, "پهنه بندي سيلاب رودخانه (مطالعه موردي: رودخانه باراندوز)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

17-فاطمه زيدعلي, "اصلاح هندسي مئاندرهاي ناپايدار بر اساس شاخص هاي ژئومرفيك در يك بازه شاخص از رودخانه كشكان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

18-نگين رضائي, "ارزيابي جريان زيست محيطي رودخانه سيمينه رود با روش هاي هيدرواكولوژيكي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

19-سعيده آژ, "ارزيابي جريان زيست محيطي رودخانه زولاچاي با روش هاي اكو-هيدرولوژيكي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

20-سعيد حبيبي آلاگوز, "ارزيابي جريان زيست محيطي رودخانه گدارچاي با روش هاي هيدرواكولوژيكي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

21-منيره عاشوري, "ارزيابي جريان زيست محيطي رودخانه زرينه رود با روش هاي هيدرواكولوژيكي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

22-رضا عبدي, "ارزيابي جريان زيست محيطي رودخانه با روش هاي هيدرولوژيكي- هيدروليكي (مطالعه موردي: رودخانه زاب)", پایان نامه كارشناسي ارشد-خارج از دانشگاه, 1392, استاد راهنما.

23-مير محمود ولي نيا, "بررسي آزمايشگاهي تاثير فاصله بلوك از دريچه بر مشخصات پرش هيدروليكي و آبشستگي موضعي پائين دست حوضچه آرامش", پایان نامه كارشناسي ارشد-خارج از دانشگاه, 1392, استاد راهنما.

24-حسين خيراني, "كاربرد نرم افزار STM در ارزيابي بار رسوبي از روش هاي هيدرومتري و هيدروليكي (مطالعه موردي: رودخانه دره رود)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

25-بهاره عزيزپور, "آبشستگي پائين دست سرريزهاي زيگزاگي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

26-لعيا نصيري سلطان احمدي, "شبيه سازي جريان يك بعدي پايدار و ناپايدار در رودخانه‌ها (مطالعه موردي : رودخانه دانوب)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

27-لطيفه حاتمي, "شبيه سازي جريان يك بعدي پايدار و ناپايدار در رودخانه‌ها (مطالعه موردي : رودخانه نازلو )", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

28-فهيمه غامزاده, "ارزيابي جريان زيست محيطي رودخانه با روش هاي اكو- هيدرولوژيكي (مطالعه موردي: رودخانه روضه چاي)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

29-سودا مظفري, "شبيه سازي جريان بر روي سرريزهاي Ogee با مدل FLOW-3D : سرريز سد نازلو", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

30-سميه مصطفوي, "ارزيابي جريان زيست محيطي رودخانه با روش هاي اكو- هيدرولوژيكي (مطالعه موردي رودخانه¬ باراندوزچاي)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.