• نام و نام خانوادگی
  • مهدی یاسی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم و مهندسی آب
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (25)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (89)
کتاب های چاپ شده (3)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (30)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مهدی یاسی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم و مهندسی آب
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (25)

1- 2015, Evaluation of Environmental Flow Requirements using Eco-Hydrologic-Hydraulic methods in Perennial Rivers,Journal of Water Science and Technology, IWA Publishing,.

2- 2013, Uncertainties in the Evaluation of Sediment Transport Rates in Typical Coarse-Bed Rivers in Iran,Journal of Water Sciences Research.

3- 2012, Forecasting Drought Probability by Using Monte Carlo Simulation Method,Canadian Journal of Environment and Natural Resources Research, 2,2.

4- 2012, Use of hydrological methods for the assessment of environmental flow in a river reach,International Journal of Environmental Science and Technology.

5- 2011, Construction of a Concrete Bend Channel as a Hydraulic Model,Journal of Advances in Natural and Applied Sciences.

6- 2007, Study of labyrinth spillways with curved planform,J.Sci.&Technol.Agric&Natur.Resour.

7- 2006, Uncertainities in the Simulation of Recirculating Flow and Bed Geometry Around Groynes,Iranian Journal of Science & Technology (IJST), Transaction B: Technology.

8- 2006, Uncertaintles in the Simulation of Bed Evolution in Recirculation Flow Area Behind Groynes,Iranian Journal of science&Technology,Transaction B,Engineering.

9- 2003, Potent Iometric and Spectrophotometric Determination of Phenothizine Derive Atives Based on Their Titration with 2,3-Dichloro-5,6-Dicyano-1,4-Benzoquinone.

10- 1394، کارکرد سرریزهای لبه کوتاه کرامپ در پیچ یک آبراهه،مجله پژوهش آب ایران.

11- 1394، اثر بلوکهای کف حوضچه آرامش پایین‌دست دریچه بر هندسه حفره آبشستگی پایاب،مجله پژوهش آب ایران.

12- 1394، ارزیابی رو ش های اکولوژیکی- هیدرولیکی- هیدرولوژیکی در برآورد جریان زیست محیطی رودخانه،مجله آب و فاضلاب.

13- 1393، ارزیابی نیاز زیست محیطی رودخانه زرینه رود با روش های هیدرولوژیکی،نشریه علمی-پژوهشی مهندسی و مدیریت آبخیز.

14- 1393، بررسی آزمایشگاهی و صحرایی دریچه های قطاعی به عنوان سازه اندازه گیری جریان تحت شرایط آزاد و مستغرق،نشریه آب و خاک.

15- 1393، مقایسه روش های اکو- هیدرولوژیکی- هیدرولیکی در ارزیابی جریان زیست محیطی رودخانه ها (رودخانه نازلو، حوضه دریاچه ارومیه)،مجله هیدرولیک ایران.

16- 1393، بررسی اثر فاصله بلوک های کف از دریچه بر طول پرش هیدرولیکی و استهلاک انرژی،نشریه حفاظت منابع آب و خاک.

17- 1392، مقایسه عملکرد ذاتی هفت شاخص خشکسالی رایج در پایش خشکسالی با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو،نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، 70،43.

18- 1391، بررسی آزمایشگاهی کارکرد سرریزهای با تاج شیبدار در یک قوس 90 درجه،مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران.

19- 1388، مقایسه جریان در مدل فیزیکی یک بازه رودخانه ای با سه مدل ریاضی تحت دو گزینه ساماندهی،مجله هیدرولیک، انجمن هیدرولیک ایران.

20- 1388، مقایسه خصوصیات جریان در مدل فیزیکی یک بازه رودخانه ای با سه مدل ریاضی تحت دو گزینه ساماندهی،مجله هیدرولیک (انجمن هیدرولیک ایران، دانشگاه تربیت مدرس).

21- 1386، بررسی سرریزها زیگزاگی با پلان قوسی،علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی.

22- 1385، تاثیر پل و پایه های پل بر روی پارامتر های هیدرولیکی جریان رودخانه ها (مطالعه موردی رودخانه نازلو واقع دراستان ا.غ)،فصلنامه علمی -پژوهشی.

23- 1385، مقایسه خصوصیات جریان در مدل فیزیکی با نتایج مدل های ریاضی یک بعدی، شبه دوبعدی و دوبعدی در یک بازه رودخانه،مجله تحقیقات منابع آب ایران.

24- 1385, مقایسه خصوصیات جریان در مدل فیزیکی با نتایج مدل های ریاضی یک بعدی، شبه دو بعدی و دو بعدی در یک بازه رودخانه,انجن علوم و مهندسی منابع اب.

25- 1384، جریان بر روی سرریزهای مرکب مثلثی- مستطیلی،مجله علمی کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (89)

1- 1394، ...ارزيابي جريان زيست محيطي رودخانه گدارچاي با روش هاي هيدرولوژيكي...،نهمين كنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست، تهران،ايران.

2- 1394، ...سهم جريان زيست محيطي درياچه اروميه از رودخانه گدار چاي...،كنفرانس بين المللي علوم، مهندسي و فناوري هاي محيط زيست، تهران،ايران.

3- 2011, Comparison of the simulation results of steady flow characteristics between 1D model (HEC-RAS) and 2D model (FAST-2D) in the Nazloo River Reach,River Corridor Restoration Conference-RCRC11, Ascona,Switzerland.

4- 2010, Evaluation of Enviromental Flows in a River Reach,The 1st IWA Malaysia Young Water Prifessionals Conference.

5- 2004, Evaluation of Incipient-aeration Point on Spillways,Hydraulics of Dams and River Structures (HDRS), Tehran, Iran.

6- 2001, Mean Velocity in Coarse-Bed Rivers,29th IAHR Congress: Hydraulics of Rivers, Water Works and Machinery, Beijing, China.

7- 2007, Ratio of Bed Load to Total Sediment Load in Coarse-Bed Rivers,7th Internatinal River Engineerning Conferncrshahid Chamran Unviersity.

8- 2010, Study on hydraulic parameters of steady flow of river in terms on building water structures,3rd International Conference on Seismic Retrofitting, Tabriz,IRAN.

9- 2012, Use of eco-hydrological approaches to determine environmental flows in rivers,International Conference on Water Resources, Langkawi,Malaysia.

10- 1387، اثر پايه هاي تاج سرريز در خصوصيات جريان بر روي يك سرريز بلند در شرايط با و بدون هوا دهي مصنوعي،هفتمين كنفرانس هيدروليك ايران.

11- 1384، اثرات مقياس عرضي در ارزيابي خصوصيات جريان بر روي يك سرريز بلند- در شرايط با و بدون هوادهي مصنوعي جريان،پنجمين كنفرانس هيدروليك ايران.

12- 1385، ارزيابي نسبت بار رسوبي كف به بار كل رسوبي در رودخانه هاي با مواد بستري درشت دانه،هفتمين سمنار بين الملي مهندسي رودخانه.

13- 1385، ارزيابي بار بستر در رودخانه هاي با مواد بستري درشت دانه- در حوضه غربي رودخانه ارس،هفتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران.

14- 1380، ارزيابي بار رسوبي كل در بازه نازلو- رودخانه نازلو،اولين كنفرانس پژوهشي منابع آب و خاك استان آذريايجان غربي.

15- 1384، ارزيابي بار كل رسوبي در رودخانه هاي با مواد بستري درشت دانه در حوضه غربي رود ارس،پنجمين كنفرانس هيدروليك ايران.

16- 1384، ارزيابي جريان بر روي يك سرريز زيگزاگي با پلان قوسي،پنجمين كنفرانس هيدروليك ايران.

17- 1394، ارزيابي جريان زيست محيطي رودخانه سيمينه رود با روش هاي هيدرولوژيكي،اولين همايش ملي علوم زمين و توسعه شهري، تبريز،ايران.

18- 1388، ارزيابي جريان زيست محيطي رودخانه شهرچاي،هشتمين كنفرانس هيدروليك ايران.

19- 1392، ارزيابي جريان زيست محيطي رودخانه ها با روش¬هاي اكو-هيدرولوژيكي (رودخانه باراندوزچاي- حوضه درياچه اروميه)،نخستين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين- درياچه اروميه، اروميه،ايران.

20- 1394، ارزيابي جريان زيست محيطي رودخانه¬ ها با روش هاي اكو- هيدرولوژيكي (مطالعه موردي: رودخانه¬ روضه چاي در حوضه درياچه اروميه)،دهمين كنگره بين‌المللي مهندسي عمران، تبريز،ايران.

21- 1394، ارزيابي جريان محيط زيستي رودخانه زولاچاي با استفاده از روش هاي اكو-هيدرولوژيكي تنانت، تسمن، منحني تداوم جريان و انتقال منحني تداوم جريان،نهمين كنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست، تهران،ايران.

22- 1392، ارزيابي حداقل جريان زيست محيطي رودخانه هاي ورودي به درياچه اروميه با روش هاي اكو-هيدرولوژيكي،نخستين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين- درياچه اروميه، اروميه،ايران.

23- 1392، ارزيابي حساسيت مدل HEC-RAS به داده هاي ورودي و تنظيمات مدل در تعيين حد بستر طبيعي رودخانه ها،دوازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران، تهران،ايران.

24- 1385، ارزيابي خصوصيات جريان پايدار در مدل فيزيكي رودخانه نازلو - بازه نازلو و مقايسه نتايج آن با مدل هاي رياضي HEC-RASو BRI-STARS،هفتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران.

25- 1392، ارزيابي روش¬هاي هيدرولوژي محور در برآورد نياز زيست محيطي رودخانه¬ها (مطالعه موردي رودخانه هراز)،پنجمين كنفرانس مديريت منابع آب ايران، تهران،ايران.

26- 1383، ارزيابي روشهاي برآورد اندازه شاخص سنگ در حفاظت سنگريزه اي ديواره رودخانه،دومين كنفرانس ملي دانشجوئي منابع آب و خاك.

27- 1383، ارزيابي موقعيت آستانه ورود هوا در جريان بر روي سرريزهاي بلند،دومين كنفرانس ملي دانشجوئي منابع آب و خاك.

28- 1388، ارزيابي نرم افزاري بار رسوبي در رودخانه ها به روش هيدرومتري وهيدروليكي،پنجمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران - دانشگاه علوم كشاورزسي گرگان.

29- 1385، ارزيابي نسبت بار رسوبي كف به بار كل رسوبي در رودخانه هاي با مواد بستري درشت دانه،هفتمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه.

30- 1381، ارزيابي هيدروليكي بار رسوبي در رودخانه هاي با مواد بستري درشت دانه،ششمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه.

31- 1383، الگوريتم طراحي و ساخت مدل آموزشي نمايش پديده خلازائي در لوله ها،دومين كنفرانس ملي دانشجوئي منابع آب و خاك.

32- 1391، انتقال رسوب در رودخانه هاي با مواد بستري درشت دانه در شمالغرب ايران،نهمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه، اهواز،ايران.

33- 1393، بازيافت آب كشاورزي و پساب هاي شهري و صنعتي براي مديريت پايدار زيست محيطي رودخانه ها،دومين همايش ملي بازيافت آب، تهران،ايران.

34- 1393، بحران درياچه اروميه و راهكارهاي احياي پايدار اكوسيستم درياچه،چهارمين مدرسه تابستاني علوم بين رشته اي دانشگاه شيراز، شيراز،ايران.

35- 1393، بحران منابع و مصارف آب و ضرورت مديريت زيست محيطي رودخانه ها و اكوسيستم هاي پائين دست،همايش مديريت منابع و مصارف آب- با تاكيد بر منطقه البرز مركزي، تهران،ايران.

36- 1388، براورد بار معلق رودخانه ها با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي( ANNS)،پنجمين همايش ملي علوم ومهندسي ابخيزداري ايران - دانشگاه علوم كشاورزي.

37- 1387، برآورد جريان زيست محيطي در رودخانه ها،چهارمين كنگره ملي مهندسي عمران - دانشگاه تهران.

38- 1388، برآورد حداقل جريان زيستي-هيدروليكي رودخانه شهرچاي،هشتمين كنفرانس هيدروليك ايران.

39- 1391، برآورد حداكثر عمق آبشستگي موضعي اطراف يك خط لوله در تقاطع با رودخانه،يازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران، اروميه،ايران.

40- 1392، برآورد حق آبه زيست محيطي رودخانه ها (مطالعه موردي: رودخانه زاب)،دومين همايش ملي توسعه پايدار كشاورزي و محيط زيست سالم، همدان،ايران.

41- 1390، برآورد هيدروگراف خروجي حوضه آبريز با استفاده از مدل WMS/HEC-HMS (مطالعه موردي: حوضه آبريز رودخانه شور از سر شاخه هاي رودخانه قزل اوزن)،يازدهمين سمينار سراسري آبياري و كاهش تبخير، كرمان،ايران.

42- 1391، بررسي الگوي جريان بر روي سرريز كرامپ درپيچ 90 درجه،يازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران، اروميه،ايران.

43- 1389، بررسي الگوي جريان بر روي سرريز لبه پهن مستطيلي در زواياي مختلف پيچ 90 درجه،نهمين كنفرانس هيدروليك ايران، تهران،ايران.

44- 1390، بررسي آزمايشگاهي كاركرد سرريزهاي لبه تيز با تاج افقي در محدوده پيچ آبراهه،ششمين كنگره ملي مهندسي عمران، سمنان،ايران.

45- 1390، بررسي تاثير سد ها بر تغيير رژيم جريان رودخانه با تمركز بر جريان زيست محيطي،چهارمين كنفرانس مديريت منابع آب ايران، تهران،ايران.

46- 1392، بررسي تاثير شرايط مرزي در خصوصيات جريان پايدار و ناپايدار در يك بازه از رودخانه دانوب،دوازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران، تهران،ايران.

47- 1391، بررسي تأثير پارامترهاي مختلف بر حداكثر عمق آبشستگي موضعي در زير خطوط لوله متقاطع با رودخانه،نهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران، اصفهان،ايران.

48- 1384، پيش بيني و برآورد بار معلق روزانه با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي (ANNs)- مدل پرسپترون چند لايه (MLP).،پنجمين كنفرانس هيدروليك ايران.

49- 1389، تاثير ارتفاع سرريز تخت با تاج افقي بر الگوي جريان در پيچ 90 درجه،دومين كنفرانس سراسري مديريت جامع منابع آب، كرمان،ايران.

50- 1392، تاثير ارتفاع سرريز لبه كوتاه (سرريز كرامپ) بر الگوي جريان درپيچ 90 درجه،دوازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران، تهران،ايران.

51- 1390، تاثير افزايش ارتفاع سرريز لبه تخت بر ضريب تخليه جريان در پيچ 90 درجه،دهمين كنفرانس هيدروليك ايران، رشت،ايران.

52- 1391، تحليلي بر روش هاي محاسبه حداقل جريان زيست محيطي در رودخانه ها،يازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران، اروميه،ايران.

53- 1388، تعيين پهنه سيل رودخانه شهر چاي با استفاده از مدل هيدروليكي و GIS،هشتمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه.

54- 1383، تعيين توزيع تنش برشي بر اساس توزيع سرعت بر روي بستر زبر،دومين كنفرانس ملي دانشجوئي منابع آب و خاك.

55- 1388، جريان بر رو ي سريز با تاج شيبدار در پيچ رودخانه،هشتمين كنفرانس هيدروليك ايران.

56- 1382، جريان بر روي سرريز مركب مثلثي- مستطيلي، با فشردگي جانبي،چهارمين كنفرانس هيدروليك ايران.

57- 1380، جريان بر روي سرريز مركب مثلثي- مستطيلي، بدون فشردگي،سومين كنفرانس هيدروليك ايران.

58- 1388، جريان متغير تدريجي كاهشي بر روي بستر رودخانه،چهارمين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك.

59- 1394، حقابه زيست محيطي درياچه اروميه از رودخانه سيمينه رود،كنفرانس بين المللي علوم، مهندسي و فناوري هاي محيط زيست، تهران،ايران.

60- 1393، راهكار احياي درياچه اروميه با مديريت زيست محيطي رودخانه هاي درون حوضه،دومين همايش ملي بحران آب، شهركرد،ايران.

61- 1393، ساماندهي رودخانه هاي شهري براي مديريت سازگار با بحران سيلاب،دومين كنفرانس ملي مديريت بحران و HSE، تهران،ايران.

62- 1393، ساماندهي رودخانه هاي شهري سازگار با مديريت بحران، زيست بوم رودخانه و رعايت منظر شهري،كنفرانس ملي فرصت ها و پتانسيل هاي رودخانه كارون در توسعه شهرها و حومه هم مسير، اهواز،ايران.

63- 1394، سخنراني كليدي: نامطمئني ها در برآورد رسوب رودخانه،اولين كنفرانس و نمايشگاه علوم و مهندسي آب، تهران،ايران.

64- 1383، سرريزهاي زيگزاگي با پلان قوسي،دومين كنفرانس ملي دانشجوئي منابع آب و خاك.

65- 1391، سهم جريان زيست محيطي درياچه اروميه از رودخانه شهرچاي،نهمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه، اهواز،ايران.

66- 1391، شاخص هاي رژيم متغير هيدرولوژيكي در ارزيابي زيست محيطي رودخانه ها،سومين كنفرانس سراسري مديريت جامع منابع آب، ساري،ايران.

67- 1391، شبيه سازي الگوي جريان در پيچ 90 درجه با استفاده از مدل عددي FLOW-3D،نهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران، اصفهان،ايران.

68- 1392، شبيه سازي پهنه سيلاب در سناريوهاي مختلف شكست سد مهاباد،دوازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران، تهران،ايران.

69- 1389، شبيه سازي ساختار جريان در پيچ رودخانه با نرم افزار فلوئنت،همايش علمي چالش آب در استان قم، قم،ايران.

70- 1391، شبيه سازي عددي ساختار جريان بر روي يك سرريز تخت در يك پيچ 90 درجه،نهمين كنفرانس بين المللي مهندسي رودخانه، اهواز،ايران.

71- 1389، شبيه سازي عددي ساختار جريان بر روي يك سرريز لبه تيز در يك پيچ 90 درجه با نرم افزار فلوئنت،دومين كنفرانس سراسري مديريت جامع منابع آب، كرمان،ايران.

72- 1389، شبيه سازي عددي ساختار جريان در پيچ 90 درجه رودخانه با استفاده از نرم افزار فلوئنت،نهمين كنفرانس هيدروليك ايران، تهران،ايران.

73- 1394، ضرورت تامين و هدايت آب از رودخانه ها و سدها براي نجات درياچه اروميه،چهاردهمين كنفرانس هيدروليك ايران، زاهدان،ايران.

74- 1383، طراحي، ساخت و ارزيابي جريان در مدل آموزشي سرريز سد مهاباد،دومين كنفرانس ملي دانشجوئي منابع آب و خاك.

75- 1393، طرح سرريزهاي با تاج شيبدار براي بهبود يكنواختي آبگيري در پيچ آبراهه ها،پنجمين كنفرانس ملي تجربه هاي ساخت تاسيسات آبي و شبكه هاي آبياري و زهكشي، كرج،ايران.

76- 1392، مدلسازي هيدروليكي شكست سد مهاباد با استفاده از نرم افزار MIKE-FLOOD،هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران، زاهدان،ايران.

77- 1389، معرفي روش ذخيره روميزي براي محاسبه جريان زيست محيطي رودخانه ها،نهمين كنفرانس هيدروليك ايران، تهران،ايران.

78- 1391، مقاطع كنترل در سرريزهاي كرامپ واقع در پيچ 90 درجه،سومين كنفرانس سراسري مديريت جامع منابع آب، ساري،ايران.

79- 1389، مقايسه بين ديدگاه هاي مختلف در مديريت سيلاب و انتخاب مناسب ترين ديدگاه مديريت سيلاب در ايران،همايش علمي چالش آب در استان قم، دانشگاه قم،، قم،ايران.

80- 1380، مقايسه خصوصيات جريان در بستر طبيعي و بستر اصلاح شده در بازه پل نازلو- رودخانه نازلو،اولين كنفرانس پژوهشي منابع آب و خاك استان آذريايجان غربي.

81- 1386، مقايسه خصوصيات جريان در مدل فيزيكي رودخانه نازلو در شرايط ساماندهي با نتايج شبيه سازي از مدل هاي رياضيHEC-RASوSTARS-BRI،نهمين سمينار سراسري آبياري و كاهش تبخير.

82- 1387، مقايسه خصوصيات جريان در مدل فيزيكي يك بازه رودخانه اي در دو گزينه سازماندهي،هفتمين كنفرانس هيدروليك ايران.

83- 2013، مقايسه روش هاي هيدرولوژيكي و هيدروليكي در برآورد نياز اكولوژيكي رودخانه­ ها (مطالعه موردي: رودخانه زاب)،سومين كنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت زيست محيطي (ICEPM)، تهران،ايران.

84- 1390، مقايسه عملكرد سرريزهاي لبه تيز و لبه تخت در پيچ 90 درجه،چهارمين كنفرانس مديريت منابع آب ايران، تهران،ايران.

85- 1392، مقايسه مدل هاي ارزيابي نياز زيست محيطي رودخانه¬ها،International Conference on Civil Engineering، Architecture and Urban Sustainable Development، تبريز،ايران.

86- 1384، مقايسه نتايج خصوصيات جريان پايدار و ناپايدار در شرايط بستر ثابت با دو مدلHEC-RAS و BRI-STARS در رودخانه هاي با بستر درشت دانه،پنجمين كنفرانس هيدروليك ايران.

87- 1385، مقايسه نتايج شبيه سازي خصوصيات جريان پايدار با مدل يك بعدي HEC-RAS و مدل دو بعدي FAST-2D در بازه رودخانه نازلو،هفتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران.

88- 1390، مقطع كنترل در سرريزهاي تخت واقع در پيچ 90 درجه،چهارمين كنفرانس مديريت منابع آب ايران، تهران،ايران.

89- 1391، نگرش پايدار به سامانه رودخانه و ساماندهي رودخانه ها،همايش ملي ساماندهي و حفاظت رودخانه كر به روش زيست- سازه اي، شيراز،ايران.
کتاب های چاپ شده (3)

1-Sara Shaeri Karimi, Mehdi Yasi , Jonathan Peter Cox, Saeid Eslamian, 1393, Handbook of Engineering Hydrology, Vol. 3: Environmental Hydrology and Water Managemen, Chapter 5: Environmental Flow, pp. 85-104:, ناشر معتبر خارجی,تالیف.

2- 1388، راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری آبشکن های رودخانه ای : نشریه استاندارد صنعت آب شماره 516، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

3- 1383، کتاب روش های تحقیق در فرسایش خاک.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- 1385، طراحی، ساخت و مطالعه مدل فیزیکی طرح ساماندهی رودخانه نازلو - درباره پل نازالو بااستفاده از سازه آب شکن،دانشگاه ارومیه.
پایان نامه ها (30)

1-سارا شاعري كريمي، 1389، ارزيابي جريان زيست محيطي در رودخانه ها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-مريم عبداله پور، 1389، سرريز لبه تيز با تاج شيبدار در پيچ يك آبراهه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-پريسا مظلومي، 1390، بهره برداري بهينه از مخزن سد شهر چائي با استفاده از الگوريتم شبيه سازي آنيلينگ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-فريده نوري، 1390، بررسي پارامترهاي مختلف در مدلسازي هيدرولوژيك حوضه آبريز (مطالعه موردي: حوضه آبريز دشت قروه)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-اكبر ولي محمدي مقيم، 1390، ارزيابي كاركرد سرريز لبه تخت در پيچ يك آبراهه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-احمد اياسه، 1390، شبيه سازي جريان بر روي سرريز در پيچ يك آبراهه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-رعنا اسدي مجد، 1390، سنجش حساسيت مدل منابع آب زيرزميني نسبت به تغييرات پارامترهاي شبكه اي و ضرائب هيدروديناميكي: مطالعه موردي مدل منابع آب زيرزميني دشت اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-پريسا لطفي، 1390، سنجش حساسيت مدل منابع آب زيرزميني نسبت به تغييرات پارامترهاي تغذيه و تخليه: مطالعه موردي مدل منابع آب زيرزميني دشت اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-بابك امير عطائي، 1390، ارزيابي شاخص هاي خشكسالي در سيستم هاي چندگانه با استفاده از روش سبيه ساز مونت كارلو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-آتوسا عطائيان، 1390، برآورد عمق آبشستگي موضعي زير يك خط لوله در تقاطع با رودخانه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-نادره سلامت راوندي، 1390، شبيه سازي جريان بر روي سرريز در پيچ يك آبراهه با استفاده از مدل رياضي FLOW-3D، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-سيد عرفان حسيني مبرا، 1391، كاركرد سرريزهاي لبه كوتاه كرامپ در پيچ يك آبراهه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-ابراهيم جوهري، 1391، ارزيابي نمونه اي يكنواختي توزيع فشار و دبي در آبپاش ها (مطالعه موردي: سيستم آبياري باراني پاياب سد حسنلو)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-الهام توكلي، 1391، پهنه بندي سيلاب ناشي از شكست سد مهاباد با استفاده از نرم افزار MIKE-FLOOD، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-ظاهر احمد پور، 1391، شاخص هاي رژيم متغير هيدرولوژيكي در ارزيابي زيست محيطي رودخانه ها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-محمد شهبازي بيله سوار، 1394، پهنه بندي سيلاب رودخانه (مطالعه موردي: رودخانه باراندوز)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-فاطمه زيدعلي، 1393، اصلاح هندسي مئاندرهاي ناپايدار بر اساس شاخص هاي ژئومرفيك در يك بازه شاخص از رودخانه كشكان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-نگين رضائي، 1394، ارزيابي جريان زيست محيطي رودخانه سيمينه رود با روش هاي هيدرواكولوژيكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-سعيده آژ، 1394، ارزيابي جريان زيست محيطي رودخانه زولاچاي با روش هاي اكو-هيدرولوژيكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-سعيد حبيبي آلاگوز، 1394، ارزيابي جريان زيست محيطي رودخانه گدارچاي با روش هاي هيدرواكولوژيكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-منيره عاشوري، 1394، ارزيابي جريان زيست محيطي رودخانه زرينه رود با روش هاي هيدرواكولوژيكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-رضا عبدي، 1392، ارزيابي جريان زيست محيطي رودخانه با روش هاي هيدرولوژيكي- هيدروليكي (مطالعه موردي: رودخانه زاب)، پایان نامه كارشناسي ارشد-خارج از دانشگاه، استاد راهنما.

23-مير محمود ولي نيا، 1392، بررسي آزمايشگاهي تاثير فاصله بلوك از دريچه بر مشخصات پرش هيدروليكي و آبشستگي موضعي پائين دست حوضچه آرامش، پایان نامه كارشناسي ارشد-خارج از دانشگاه، استاد راهنما.

24-حسين خيراني، 1393، كاربرد نرم افزار STM در ارزيابي بار رسوبي از روش هاي هيدرومتري و هيدروليكي (مطالعه موردي: رودخانه دره رود)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-بهاره عزيزپور، 1392، آبشستگي پائين دست سرريزهاي زيگزاگي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-لعيا نصيري سلطان احمدي، 1392، شبيه سازي جريان يك بعدي پايدار و ناپايدار در رودخانه‌ها (مطالعه موردي : رودخانه دانوب)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-لطيفه حاتمي، 1392، شبيه سازي جريان يك بعدي پايدار و ناپايدار در رودخانه‌ها (مطالعه موردي : رودخانه نازلو )، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-فهيمه غامزاده، 1393، ارزيابي جريان زيست محيطي رودخانه با روش هاي اكو- هيدرولوژيكي (مطالعه موردي: رودخانه روضه چاي)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-سودا مظفري، 1393، شبيه سازي جريان بر روي سرريزهاي Ogee با مدل FLOW-3D : سرريز سد نازلو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-سميه مصطفوي، 1392، ارزيابي جريان زيست محيطي رودخانه با روش هاي اكو- هيدرولوژيكي (مطالعه موردي رودخانه¬ باراندوزچاي)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.