محمد همتی
 • نام و نام خانوادگی
  • محمد همتی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه آب
 • ایمیل
  • m.hemmati@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی
مقالات ژورنال (4)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)
کتاب های چاپ شده
پروژه های تحقیقاتی
اختراع ها و امتیازهای معنوی
پایان نامه ها (6)
دروس تدریس شده
جوایز و افتخارات
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمد همتی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه آب
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (4)

1- "Scour depth around flat and sloped crest bendway weirs: a laboratory study", Intl. J. River Basin Management, 2015.

2- "مطالعه آزمایشگاهی اثر سرریزهای مستغرق در پیچ آبراهه بر ضرایب مقاومت جریان", دانش آب و خاک, 1394.

3- "ارزیابی مدل فائو برای پیش بینی عملکرد محصول، بیلان آب و املاح تحت تنشهای محیطی (مطالعه موردی گندم زمستانه)", آب و خاک, 1393.

4- "انتخاب شیبهای پایدار دیواره های جانبی کانالهای آبیاری", آب و خاک, 1392.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)

1- "بررسي آزمايشگاهي اثر طوقه¬هاي مشبك بر الگوي فرسايش در اطراف پايه پل", دهمين كنگره بين‌المللي مهندسي عمران, 1394, تبريز,ايران.

2- "بررسي آزمايشگاهي تأثير زاويه احداث سرريزهاي مستغرق بر الگوي فرسايش تپه¬ي رسوبي در پيچان¬رود", نهمين سمينار بين‌المللي مهندسي رودخانه, 1391, اهواز,ايران.

3- "بررسي آزمايشگاهي تأثير سرريز هاي پيچ آبراهه بر الگوي جريان در قوس 90 درجه", كنفرانس و نمايشگاه مهندسي آب, 1394, تهران,ايران.

4- "بررسي آزمايشگاهي ضريب اصطكاك دارسي-ويسباخ در رودخانه هاي كوهستاني با بستر درشت دانه", دهمين سمينار بين‌المللي مهندسي رودخانه, 1394, اهواز,ايران.

5- "بررسي آزمايشگاهي كارايي سرريزهاي پيچ آبراهه در بده هاي مختلف جريان", دهمين سمينار بين‌المللي مهندسي رودخانه, 1394, اهواز,ايران.

6- "بررسي پراكنش كلر موجود در آب زيرزميني حوضه درياچه اروميه", سومين كنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست, 1392, تهران,ايران.

7- "بررسي تغييرات مكاني و پهنه بندي برخي از شاخص هاي كيفي آب براي كاربرد در طراحي آبياري قطره اي در دشت كهريز اروميه", كنفرانس و نمايشگاه مهندسي آب, 1394, تهران,ايران.

8- "بررسي روند تغييرات تراز آب زيرزميني با استفاده از GIS (مطالعه موردي: دشت هاي اروميه، سلماس و كهريز حوضه درياچه اروميه)", هشتمين كنگره ملي مهندسي عمران, 1393, بابل,ايران.

9- "بررسي روند سالانه دما و بارندگي ايران زمين در دو دهه گذشته", نخستين كنگره آبياري و زهكشي ايران, 1394, مشهد,ايران.

10- "بررسي و تحليل شاخص هاي خشكسالي هواشناسي (مطالعه موردي: ايستگاه سينوپتيك اروميه)", دومين همايش ملي كاربرد تكنولوژي هاي نوين در علوم مهندسي, 1392, تربت حيدريه,ايران.

11- "بررسي وضعيت كيفيت آب زيرزميني با استفاده از شاخص كيفي آب زيرزميني GWQI : مطالعه موردي دشت دهگلان", سيزدهمين كنفرانس هيدروليك ايران, 1393, تبريز,ايران.

12- "پهنه بندي شوري آب هاي زيرزميني دشت هاي استان آذربايجان غربي بااستفاده ازGIS", سي و دومين گردهمايي و نخستين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين, 1392, اروميه,ايران.

13- "سرريزهاي مستغرق، به عنوان روشي نوين در حوزه محيط زيست طبيعي (رودخانه ها)", كنفرانس بين المللي توسعه با محوريت كشاورزي ، محيط زيست و گردشگري, 1394, تبريز,ايران.

14- "مدلسازي تغييرات تراز سطح آب سالانه درياچه اروميه با استفاده از مدل هاي خطي سري زماني", دومين كنگره بين امللي سازه، معماري و توسعه شهري, 1393, تبريز,ايران.
پایان نامه ها (6)

1-رضا غلام زاده بازارباش, "بررسي اثرات تغيير اقليم بر روي شاخص¬هاي خشكسالي با استفاده از سناريوهاي اقليمي ( مطالعه موردي ايستگاه¬هاي سينوپتيك حوضه درياچه اروميه)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

2-مهدي شهنازي, "شبيه سازي دبي اوج سيل با استفاده از مدل هيدرولوژيكي ماد كلارك و GIS (مطالعه موردي حوضه قرنقو)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

3-وفا مصطفي, "بررسي آزمايشگاهي اثر شكل ذرات رسوبي بستر بر ضرايب مقاومت جريان در رودخانه هاي با بستر شيب دار", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

4-حميد بيگدلي تبار سهريني, "بررسي عددي تأثير سرريزهاي مستغرق بر الگوي جريان و رسوب در پيچان رود با استفاده از مدل MIKE 3 FLOW MODEL FM", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

5-حسين سليمي, "تحليل عددي تراوش از بدنه سدهاي خاكي با روش تفاضل محدود", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

6-ليلا مهردار, "بررسي آزمايشگاهي تاثير ارتفاع و شيب تاج سرريزهاي مستغرق در پيچ آبراهه بر الگوي جريان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.