• نام و نام خانوادگی
  • محمد همتی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه آب
 • ایمیل
  • m.hemmati@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (10)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)
پایان نامه ها (6)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمد همتی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه آب
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (10)

1-.

2-محمد همتی، نصیبه قلی زاده و سعیده دولتخواه، 1395، بررسی آزمایشگاهی تأثیر قطر و رقوم کارگذاری طوقه مشبک بر کاهش آبشستگی پایه پل،علوم و مهندسی آبیاری.

3-لیلا مهردار، محمد همتي و مهدی یاسی، 1395، بررسی آزمایشگاهی تأثیر ارتفاع و شیب تاج سرریزهای مستغرق بر الگوی جریان در قوس 90 درجه،تحقیقات آب و خاک ایران.

4-وحید رضاوردی نژاد، حجت احمدی، محمد همتي و حامد ابراهیمیان، 1395، ارزیابی و مقایسه روش‌های مختلف تخمین پارامترهای نفوذ در سیستم‌های مختلف آبیاری جویچه‌ای و رژیمهای مختلف جریان ورودی،علوم آب و خاک.

5-محمد همتي، حجت احمدی، استفان لانزونی، وحید رضاوردی نژاد، 1395، بررسي تأثير تشک جلبکي بر الگوي رسوب در جريان¬هاي تکسويه و موج دار،مجله تحقیقات آب و خاک ایران.

6-محمد همتی و وفا مصطفی، 1395، بررسی اثر شکل ذرات سنگریزه¬ای بر ضریب زبری مانینگ در رودخانه¬های کوهستانی،تحقیقات کاربردی مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی (مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی).

7- 2015, Scour depth around flat and sloped crest bendway weirs: a laboratory study,Intl. J. River Basin Management.

8-محمد حسین جوشن، محمد همتی، مهدی قمشی، 1394، مطالعه آزمایشگاهی اثر سرریزهای مستغرق در پیچ آبراهه بر ضرایب مقاومت جریان،دانش آب و خاک.

9-وحيد رضاوردي نژاد - محمد همتي - حجت احمدي - علي شهيدي - بهنام آبابايي، 1393، ارزیابی مدل فائو برای پیش بینی عملکرد محصول، بیلان آب و املاح تحت تنشهای محیطی (مطالعه موردی گندم زمستانه)،آب و خاک.

10-حجت احمدی، وحید رضاوردی نژاد و محمد همتي، 1392، انتخاب شیبهای پایدار دیواره های جانبی کانالهای آبیاری،آب و خاک.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)

1-.

2- 1394، بررسي آزمايشگاهي اثر طوقه¬هاي مشبك بر الگوي فرسايش در اطراف پايه پل،دهمين كنگره بين‌المللي مهندسي عمران، تبريز،ايران.

3- 1391، بررسي آزمايشگاهي تأثير زاويه احداث سرريزهاي مستغرق بر الگوي فرسايش تپه¬ي رسوبي در پيچان¬رود،نهمين سمينار بين‌المللي مهندسي رودخانه، اهواز،ايران.

4- 1394، بررسي آزمايشگاهي تأثير سرريز هاي پيچ آبراهه بر الگوي جريان در قوس 90 درجه،كنفرانس و نمايشگاه مهندسي آب، تهران،ايران.

5- 1394، بررسي آزمايشگاهي ضريب اصطكاك دارسي-ويسباخ در رودخانه هاي كوهستاني با بستر درشت دانه،دهمين سمينار بين‌المللي مهندسي رودخانه، اهواز،ايران.

6- 1394، بررسي آزمايشگاهي كارايي سرريزهاي پيچ آبراهه در بده هاي مختلف جريان،دهمين سمينار بين‌المللي مهندسي رودخانه، اهواز،ايران.

7- 1392، بررسي پراكنش كلر موجود در آب زيرزميني حوضه درياچه اروميه،سومين كنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست، تهران،ايران.

8- 1394، بررسي تغييرات مكاني و پهنه بندي برخي از شاخص هاي كيفي آب براي كاربرد در طراحي آبياري قطره اي در دشت كهريز اروميه،كنفرانس و نمايشگاه مهندسي آب، تهران،ايران.

9- 1393، بررسي روند تغييرات تراز آب زيرزميني با استفاده از GIS (مطالعه موردي: دشت هاي اروميه، سلماس و كهريز حوضه درياچه اروميه)،هشتمين كنگره ملي مهندسي عمران، بابل،ايران.

10- 1394، بررسي روند سالانه دما و بارندگي ايران زمين در دو دهه گذشته،نخستين كنگره آبياري و زهكشي ايران، مشهد،ايران.

11- 1392، بررسي و تحليل شاخص هاي خشكسالي هواشناسي (مطالعه موردي: ايستگاه سينوپتيك اروميه)،دومين همايش ملي كاربرد تكنولوژي هاي نوين در علوم مهندسي، تربت حيدريه،ايران.

12- 1393، بررسي وضعيت كيفيت آب زيرزميني با استفاده از شاخص كيفي آب زيرزميني GWQI : مطالعه موردي دشت دهگلان،سيزدهمين كنفرانس هيدروليك ايران، تبريز،ايران.

13- 1392، پهنه بندي شوري آب هاي زيرزميني دشت هاي استان آذربايجان غربي بااستفاده ازGIS،سي و دومين گردهمايي و نخستين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين، اروميه،ايران.

14- 1394، سرريزهاي مستغرق، به عنوان روشي نوين در حوزه محيط زيست طبيعي (رودخانه ها)،كنفرانس بين المللي توسعه با محوريت كشاورزي ، محيط زيست و گردشگري، تبريز،ايران.

15- 1393، مدلسازي تغييرات تراز سطح آب سالانه درياچه اروميه با استفاده از مدل هاي خطي سري زماني،دومين كنگره بين امللي سازه، معماري و توسعه شهري، تبريز،ايران.
پایان نامه ها (6)

1-رضا غلام زاده بازارباش، 1393، بررسي اثرات تغيير اقليم بر روي شاخص¬هاي خشكسالي با استفاده از سناريوهاي اقليمي ( مطالعه موردي ايستگاه¬هاي سينوپتيك حوضه درياچه اروميه)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-مهدي شهنازي، 1394، شبيه سازي دبي اوج سيل با استفاده از مدل هيدرولوژيكي ماد كلارك و GIS (مطالعه موردي حوضه قرنقو)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-وفا مصطفي، 1394، بررسي آزمايشگاهي اثر شكل ذرات رسوبي بستر بر ضرايب مقاومت جريان در رودخانه هاي با بستر شيب دار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-حميد بيگدلي تبار سهريني، 1394، بررسي عددي تأثير سرريزهاي مستغرق بر الگوي جريان و رسوب در پيچان رود با استفاده از مدل MIKE 3 FLOW MODEL FM، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-حسين سليمي، 1393، تحليل عددي تراوش از بدنه سدهاي خاكي با روش تفاضل محدود، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-ليلا مهردار، 1394، بررسي آزمايشگاهي تاثير ارتفاع و شيب تاج سرريزهاي مستغرق در پيچ آبراهه بر الگوي جريان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.