بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (10)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (20)
پایان نامه ها (17)
دروس تدریس شده (9)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • صدیقه هاشمی بناب
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه اقتصاد کشاورزی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری تخصصی، 1391، مهندسی اقتصاد کشاورزی- گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست،دانشگاه تهران.

2-کارشناسی ارشد، 1384، مهندسی اقتصاد کشاورزی،دانشگاه تهران.

3-کارشناسی، 1381، مهندسی اقتصاد کشاورزی،دانشگاه تبریز.
مقالات ژورنال (10)

1-1-دنيا بايزيدنژاد،2-محمد خداورديزاده ،3-صديقه هاشمي بناب،، 2021/03/13، Comparative Advantage of Production and Measuringthe Competitiveness of Major Crops of Urmia Countyby the Policy Analysis Matrix (PAM)،International Journal of Agricultural Management and Development ، 1.

2-شاهین وهابی راد، محمد خداوردیزاده و صدیقه هاشمی بناب، 1398، برآورد ارزش بهبود کیفیت هوای شهر تهران: کاربرد روش آزمون انتخاب،محیط شناسی.

3-علی اسدنیا، صدیقه هاشمی بناب و محمد خداوردیزاده، 1398، اثرات مزیت های ساحلی بر قیمت اراضی کشاورزی در شهرستان بابل،فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی.

4-Shahla Davarpanah ، Sedigheh Hashemi Bonab، Mohammad Khodaverdizadeh، 2016، Assessment and Comparison of Sustainable Agriculture Approach Using a Combination of AHP and TOPSIS،International Academic Journal of Economics.

5-مریم مقدسی، محمد خداوردیزاده ، صديقه هاشمي بناب و رضا سکوتی، 1397، ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش روشهای غیر مکانیکی حفاظت خاک در راستای حفظ پایداری،دانش کشاورزی و تولید پایدار.

6-شهلا داور پناه ،صديقه هاشمي بناب و محمد خداوردیزاده، 1397، تعیین الگوی کشت محصولات زراعی همسو با کشاورزی پایدار با رویکرد برنامهریزی کسری خطی،دانش کشاورزی و تولید پایدار.

7-شهلا داورپناه و صديقه هاشمي بناب و محمد خداوردیزاده، 1396، ارزیابی پایداري کشاورزي استان اردبیل با استفاده از رهیافت ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس،مجله کشاورزي بوم شناختی.

8-سعید یزدانی و صدیقه هاشمی بناب، 1393، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و خسارات زیست محیطی،اقتصاد کشاورزی.

9-صدیقه هاشمی بناب و حامد رفیعی، 1391، ارزش کاهش الودگی زیست‏محیطی رودخانه آجی چای تبریز از دید شهروندان تبریزی،اقتصاد کشاورزی.

10-صدیقه هاشمی بناب، سعید یزدانی و غلامعلی شرزه ای، 1391، برآورد ارزش خدمات غیر مصرفی زمینهای کشاورزی برای ساکنان مناطق شهری با استفاده از تکنیک آزمون انتخاب،اقتصاد کشاورزی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (20)

1-زكيه ايران نژاد -صديقه هاشمي بناب، 1398، عوامل موثر بر پذيرش و توسعه سيستمهاي ابياري تحت فشار در شهرستان بناب،كنگره بين المللي توسعه كشاورزي،منابع طبيعي ، محيط زيست و گردشگري.

2-دنيا ميري -صديقه هاشمي بناب-محمد خداورديزاده-عليرضا فرخزاد نانساء، 1398، بررسي عوامل موثر بر ترجيحات و ميزان تمايل به پرداخت مصرف كنندگان شهر اروميه براي سيب ارگانيك،يازدهمين كنگره علوم باغباني ايران.

3-پریسا جاسمی ، محمد خداوردیزاده، صديقه هاشمي بناب و حامد نجفی، 1397، بررسی تمایل به در یافت کشاورزان و عوامل موثر بر پذیرش تولید هلوی سالم در ارومیه،اقتصاد، مدیریت و حسابداری.

4-زهرا جوهریان ، محمد خداوردیزاده و صديقه هاشمي بناب، 1397، برآورد تمایل به پرداخت ساکنان شهر ایلام جهت کاهش خساران ناشی از گرد و غبار،هفتمین همایش مدیریت آلودگی هوا و صدا.

5-زکیه داوودنیا و صدیقه هاشمی بناب، 1397، برآورد کارایی فنی در تولید انگور در شهرستان بیجار،7 امین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی.

6-صبا مرادی و صديقه هاشمي بناب، 1397، اثر انتقالی نرخ ارز بر قیمت صادراتی گردو در ایران،یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی.

7-راضیه صیامی ، محمد خداوردیزاده و صديقه هاشمي بناب، 1395، بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مصرف کنندگان جهت کاهش آثار استفاده از نهاده های شیمیایی،ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار.

8-محمد خداوردیزاده، شاهین وهابی راد و صديقه هاشمي بناب، 1395، براورد ارزش بهبود کیفیت هوای جنوب غربی تهران با کاربرد آزمون انتخاب،همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی.

9-پیمان مطاعی و صديقه هاشمي بناب، 1396، بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه محصولات باغی ) مطالعه موردی: محصول گردو در،هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار.

10-دنیا بایزیدنژاد، صديقه هاشمي بناب، محمد خداوردیزاده، 1396، بررسی رقابت پذیري و مزیت نسبی تولید محصولات عمده زراعی در شهرستان ارومیه،چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت.

11-مریم مقدسی و محمد خداوردیزاده وصديقه هاشمي بناب، 1396، بررسی نگرش کشاورزان نسبت به حفاظت خاک و نحوه ی پذیرش آن ها در اراضی زراعی،سومین همایش ملی مدیریت بحران، ایمنی ، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار.

12-سمیرا چهره قانی، صديقه هاشمي بناب، محمد خداوردیزاده، 1396، تعیین الگوي بهینه ي زراعی پایدار مبتنی بر معیارهاي اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه،سومین همایش ملی مدیریت بحران، ایمنی ، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار.

13-شهلا داورپناه و صديقه هاشمي بناب و محمد خداوردیزاده، 1395، رویکرد ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس برای تعیین ارزش وزنی شاخص ها و ارزیابی پایداری کشاورزی،سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستمهای کشاورزی.

14-پیمان مطاعی و صديقه هاشمي بناب، 1395، اثر صادرات بر رشد اقتصادی با استفاده از روش همجمعی ARDL،کنفرانس ملی دیده بانی آینده زمین با محوریت کشاورزی و محیط زیست.

15-فریدون امین زاده و صديقه هاشمي بناب، 1395، برآورد ارزش کاهش آلودگی رودخانه زرینه رود سقز با استفاده از روش ارزشگذاری،پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار.

16-صدیقه هاشمی بناب و حامد رفیعی، 1391، ارزش كاهش آلودگي رودخانه آجي چاي تبريز از ديد شهروندان تبريزي،هشتمين كنفرانس دوسالانه اقتصاد كشاورزي ايران.

17-آرام حبیبی، صدیقه هاشمی بناب و محمد رضا ارسلان بد، 1394، ارزيابي اقتصادي گلخانه خيار در استان كردستان،همايش بين‏المللي پژوهش‏هاي كاربردي در كشاورزي.

18-نسیم لطفی و صدیقه هاشمی بناب، 1394، ارزيابي خسارات زيست‏محيطي ساخت سدهاي بزرگ در ايران(مطالعه موردي:سد شهيد مدني نبريز)،كنگره بين‏المللي جامع محيط زيست ايران.

19-صدیقه هاشمی بناب و محمد قهرمان زاده، 1384، بررسي الگوي مصرف كالاهاي خوراكي در ايران با استفاده از آزمون جدايي پذيري،پنجمين كنفرانس دوسالانه اقتصاد كشاورزي ايران.

20-سعید یزدانی و صدیقه هاشمی بناب، 1393، تغيير كاربري اراضي كشاورزي و خسارات اقتصادي و زيست محيطي،نهمين كنفرانس دو سالانه اقتصاد كشاورزي ايران.
پایان نامه ها (17)

1-حسن عبدلی، 1398، بررسی نقش بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری در کاهش حاشیه خرده‌فروشی محصولات کشاورزی در شهر ارومیه (مطالعه موردی: هلو و شلیل)، استاد راهنما.

2-زکیه ایران نژاد، 1398، عوامل مؤثر بر پذیرش و توسعه سیستم‌های آبیاری تحت‌فشار در شهرستان بناب، استاد راهنما.

3-مهناز میری، 1398، بررسی ترجیحات و تمایل به پرداخت مصرف کنندگان شهر ارومیه برای ویژگی‌های مختلف کیفی سیب با استفاده از روش آزمون انتخاب.

4-زهزا جوهریان، 1397، برآورد تمایل به پرداخت ساکنان شهر ایلام جهت کاهش خسارات زیستمحیطی، استاد مشاور.

5-پریسا جاسمی، 1397، بررسی تمایل به دریافت کشاورزان جهت تولید هلوی سالم در شهرستان ارومیه، استاد مشاور.

6-ثریا علیزاده، 1397، تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی همسو با پایداری منابع آب، استاد راهنما.

7-مریم مقدسی، 1396، بررسی عوامل موثر بر پذیرش عملیات حفاظت خاک در اراضی کشاورزی شهرستان ارومیه، استاد مشاور.

8-پیمان مطاعی، 1396، بررسی عوامل موثر بر پذیرش و میزان رضایت‏مندی بیمه محصولات باغی (مطالعه موردی: گردو در منطقه اورامانات)، استاد راهنما.

9-علی اسدنیا، 1396، بررسی تأثیر نوار ساحلی استان مازندران بر قیمت زمین‌های کشاورزی شهرستان بابل: رهیافت هدونیک، استاد راهنما.

10-سمیرا چهره گانی، 1396، تعیین الگوی بهینه ی زراعی پایدار مبتنی بر معیارهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه (مطالعه موردی: شهرستان ارومیه)، استاد راهنما.

11-دنیا بایزید نژاد، 1396، تعیین الگوی بهینه کشت محصولات عمده زراعی شهرستان ارومیه بر اساس مزیت نسبی در تولید، استاد راهنما.

12-راضیه صیامی، 1395، برآورد تمايل به پرداخت مصرف کنندگان جهت کاهش آثار استفاده از نهاده هاي شيميايي در توليد محصولات کشاورزي در شهر اروميه (مطالعه موردي: گوجه فرنگي)، استاد مشاور.

13-شاهین واهابی راد، 1395، رآورد ارزش بهبود کیفیت هوا در جنوب غرب شهر تهران( کاربرد روش آزمون انتخاب)، استاد مشاور.

14-شهلا داورپناه، 1395، ارزيابي و مقايسه کشاورزي پايدار در شهرستان هاي منتخب استان اردبيل و تعيين الگوي بهينه کشت در راستاي کشاورزي پايدار، استاد راهنما.

15-نسيم لطفي، 1394، ارزيابي خسارات زيست‏محيطي ساخت سدهاي بزرگ در ايران(مطالعه موردي :سد شهيد مدني تبريز)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-سميرا اسمعيلي، 1393، تخصيص آب بين بخشهاي مختلف اقتصادي با تاكيد بر بخش كشاورزي: رويكرد جدول داده - ستانده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاور.

17-فريد فرخاد نيا، 1393، الگوي بازاريابي و تجارت سيب درختي ايران با تاكيد بر استان آذربايجانشرقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاور.
دروس تدریس شده (9)

1-اقتصاد عمومی 2، کارشناسی،1398.

2-اقتصاد عمومی 1، کارشناسی،1398.

3-اقتصاد و بازاریابی، کارشناسی.

4-اصول اقتصاد مهندسی، کارشناسی.

5-بازاریابی و زنجیره عرضه محصولات کشاورزی، کارشناسی ارشد.

6-اقتصاد توسعه کشاورزی تکمیلی، کارشناسی ارشد.

7-اقتصاد کلان تکمیلی، کارشناسی ارشد،1394 تاکنون.

8-اقتصاد منابع طبیعی تکمیلی، کارشناسی ارشد،1393 تاکنون.

9-اقتصاد کشاورزی، کارشناسی،1392 تاکنون.