• نام و نام خانوادگی
  • علی هاشمی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم دامی
 • ایمیل
  • a.hashemi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (62)
پروژه های تحقیقاتی (3)
پایان نامه ها (32)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علی هاشمی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم دامی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (62)

1- "Effect of Inbreeding on the Japanian quails on the meat quality", Animal and People, 2005.

2- "Estimation og genetic parameters and genetic trend for body measurments (biometric characteristic) and their corrlation with yearling live weight in makuie sheep", 1 st national agriculture Cogress and exhibition on behalf of International participation, 2011, Eskishir,تركيه.

3- "Estin\mation of genetic parameter and genetic trend forv live weight in makuie sheep", 1st National Agriculture Congress And exhibuition on International Participation, 2011, Eskisher,تركيه.

4- "Influence of Degree of an Inbreeding on Reproductive Qualitatives of Japanes Quail", Animal and People, 2005.

5- "Study quantitative and qualitative traite`s japanses quail with effect of selection on the different lines quail", Young scientist, 2004.

6- "The Effect of Different Levels of Probiotic (Primalac) on Carcass Properties, Internal Organs Size and Abdominal Fat in Broiler Chickens", International Tropical Animal Nutrition Conference, 2007, Karnal, India.

7- "اثر ضريب همخوني برصفات وزن قبل از شير گيري و پشم در يك گله از گوسفند ماكويي", كنگره ملي علوم و فن آوريهاي نوين كشاورزي, 1390, زنجان,ايران.

8- "ارتباط جند شكلي ژن IGF-1 با ارزش اصلاحي صفات رشد در گوسفند ماكويي", ششمين همايش ايده هاي نو در كشاورزي, 1390, خوراسگان,ايران.

9- "ارزيابي تنوع ژنتيكي برخي از جمعيت هاي زنبور عسل كشور با استفاده از نشانگر rapd", چهارمين كنگره علوم دامي كشور, 1389, تهران,ايران.

10- "ارزيابي ژنتيكي ژن الفالاكتالبومين در گاو ميش هاي آذربايجان غربي", ششمين كنگره علوم دامي ايران, 1393, تبريز,ايران.

11- "ببررسي ارتباط چند شكلي ژن IGF-1 با افزايش وزن روزانهگوسفندان نژاد ماكويي", دوازدهمين كنگره ژنتيك ايران, 1391, تهران,ايران.

12- "براورد اثرات غير ژنتيكي موثر در صفات رشد در گوسفندان مغاني", چهارمين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك, 1394, اردبيل,ايران.

13- "براورد پارامترهاي غير ژنتيكي صفات بيومتريك در گوسفندمغاني", چهارمين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك, 1394, اردبيل,ايران.

14- "برآورد پارامترهاي ژنتيكي صفات پيش از شير گيري و نسبت كليبر در گوسفندان مغاني", كنفرانس بين المللي توسعه با محوريت كشاورزي و محيط زيست و گردشگري, 1394, تبريز,ايران.

15- "برآورد پارامترهاي ژنتيكي صفات توليد شير و چربي گاوهاي هلشتاين استان آذربايجان غربي", سومين همايش منطقه اي يافته هاي كشاورزي و منابع طبيعي غرب كشور, 1387.

16- "برآورد پارامترهاي ژنتيكي و روند ژنتيكي صفات بيومتريك در گوسفند مغاني", چهارمين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك, 1394, اردبيل,ايران.

17- "برآورد پارامترهاي ژنتيكي و فنوتيپي صفات وزن در گوسفند نژاد قزل", كنگره ملي علوم و فنآوريهاي نوين كشاورزي, 1390, زنجان,ايران.

18- "برآورد پارامترهاي صفات بيومتريك و ارتباط ان با وزن يكسالگي در گوسفندان نژاد مغاني", هشتمين همايش ملي يافته هاي پژوهشي و كشاورزي, 1394, سنندج,ايران.

19- "برآورد همبستگي هاي ژنتيكي و فنوتيپي بين صفات توليد مثلي در مرغان بومي استان آذربايجان غربي", پنجمين كنگره علوم دامي ايران دانشگاه صنعتي اصفهان, 1391, اصفهان,ايران.

20- "بررسي ارتباط جند شكلي ژن ميوستاتين با صفات وزن تولد و افزايش وزن در گوسفندان نژاد ماكويي", همايش ملي نقش بيوتكنولوژي در علوم دامي, 1390, اصفهان,ايران.

21- "بررسي ارتباط چند شكلي ژن IGF-1 با افزايش وزن در گوسفندان ماكويي", دوازدهمين كنكره ژنتيك ايران, 1390, تهران,ايران.

22- "بررسي پلي مورفيسم ژن گيرنده پرولاكتين در بلدرچين نژاد ژاپني", ششمين كنگره علوم دامي ايران., 1393, تبريز,ايران.

23- "بررسي تنوع آللي ژن فاكتور نكروز تومور آلفا در گوسفندان نژاد ماكويي", پنجمين كنگره علوم دامي ايران دانشگاه صنعتي اصفهان, 1391, اصفهان,ايران.

24- "بررسي تنوع آللي ژن نكروز تومور آلفا (TNFa) در گوسفند نژاد ماكويي", پنجمين كنگره علوم دامي ايران, 1391, اصفهان,ايران.

25- "بررسي تنوع ژنتيكي اگزون 2 ژن گيرنده پرولاكتين در بلدرچين ژاپني", همايش ملي مباحث نوين كشاورزي, 1393, تهران,ايران.

26- "بررسي تنوع ژنتيكي اگزون 2 ژن گيرنده پرولاكتين در مرغان مرواريد.", ششمين كنگره علوم دامي ايران, 1393, تبريز,ايران.

27- "بررسي چند شكلي جايگاه اگزون 3 ژن لپتين در گوسفندان نژاد ماكويي با استفاده از روش PCR-SSCP", پنجمين همايش يافته هاي پژوهشي كشاورزي, 1390, سنندج,ايران.

28- "بررسي چند شكلي جايگاه اينترون 4 هورمون رشد در مرغان بومي استان اذربايجان غربي", چهارمين كنگره علوم دامي كشور, 1389, تهران,ايران.

29- "بررسي چند شكلي در ناحيه پروموتور ژن پرولاكتين در سويه هاي مرغان بومي كشور با استفاده از روش PCR-RLFP", ششمين كنگره علوم دامي ايران, 1394, تبريز,ايران.

30- "بررسي چند شكلي در ناحيه پروومور ژن پرولاكتين در مرغان بومي مشهد", هشتمين همايش ملي بيوتكنولوژي وچهارمين همايش ملي ايمني زيستي ايران, 1392, تهران,ايران.

31- "بررسي چند شكلي ژن IGF-I با استفاده از روش PCR-SSCP در گوسفند ماكويي", همايش ملي نقش بيوتكنولوژي در علوم دامي, 1390, اصفهان,ايران.

32- "بررسي چند شكلي ژن اگزون دوم ژنOVAR-DRB1 و ارتباط ان با صفات وزن گوسفندان نژاد ماكويي.", همايش ملي توسعه و پرورش گوسفند در حاشيه درياي مازندران, 1393, ساري,ايران.

33- "بررسي چند شكلي ژن اينتركولين 2 در بوقلمون هاي آذر بايجان شرقي", همايش مباحث نوين كشاورزي, 1393, تهران,ايران.

34- "بررسي چند شكلي ژن كالپاستاتين در گوسفندان نژاد ماكويي به روش pcr-sscp", چهارمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي, 1389, سنندج,ايران.

35- "بررسي چند شكلي ژن گيرنده پپتيد رودهاي وازاكتيو در بوقلمون هاي بومي آذربايجان شرقي", ششمين كنگره علوم دامي ايران., 1393, تبريز,ايران.

36- "بررسي چند شكلي ژن ميوستاتين در گوسفند نژاد ماكويي", پنجمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي, 1390, سنندج,ايران.

37- "بررسي چند شكلي گيرنده ژن ملانوكورتين MC4R در بوقلمون هاي بومي آذربايجان شرقي", همايش ملي دام و طيور كشور, 1392, ساري,ايران.

38- "بررسي چند شكلي ناحيه اينترون پنجم ژن Pit-1 در مرغان بومي آذربايجان غربي", كنفرانس ملي علوم و تكنولوژي نوين زيستي, 1391, ملاير,ايران.

39- "بررسي چندشكلي ژن MHC-DRB3در گاوميش هاي اذربايجان غربي با استفاده از روشPCR-SSCP", هشتمين همايش ملي يافته هاي پژوهشي كشاورزي, 1394, سنندج,ايران.

40- "بررسي چندشكلي موجود در ژن كاپا كازئين CASKدرگوسفند ماكويي با استفاده از روشPCR-SSCP", چهارمين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك, 1394, اردبيل,ايران.

41- "بررسي صفات توليد مثلي در گوسفند ماكويي و اثر عوامل مختلف در باروري", پنجمين همايش يافته هاي پژوهشي كشاورزي, 1390, سنندج,ايران.

42- "بررسي فراواني ژنوتيپ هاي اينتركولين 2 در بوقلمون هاي آذر بايجان شرقي", ششمين كنگره علوم دامي ايران., 1393, تبريز,ايران.

43- "بررسي فرمهاي اللي ناحيه پيش برنده ژن پرولاكتين در سويه هاي مرغان بومي با استفاده از تكنيك PCR-RLFP", ششمين كنگره علوم دامي ايران, 1394, تبريز,ايران.

44- "بررسي ميزان پشم در گوسفندان ماكويي", چهارمين كنگره علوم دامي ايران, 1389, تهران,ايران.

45- "برسي ارتباط چند شكلي IGF-1 با ارزش اصلاحي صفات رشد گوسفندان نژاد ماكويي", ششمين همايش ايده هاي نو كشاورزي دانشگاه خوراسگان اصفهان, 1390, خوراسگان,ايران.

46- "تاثير رقيق كننده ها و نوع روش هاي ذوب بر روي نگهداريپس از ذوب", نخستين همايش ملي صنعت دام وطيور استان گلستان, 1387, گرگان,ايران.

47- "تعيين پارامترهاي ژنتيكي صفات وزن تخم مرغ و تعداد تخم مرغهاي توليدي در مرغان بومي استان آذربايجان غربي", پنجمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي, 1390, سنندج,ايران.

48- "تعيين تنوع اللي ژن كاپاكازيين در گوسفندان نژاد ماكويي با استفاده از روش pcr-sscp", چهارمين همايش منطقه اي يافته هايپژوهشي كشاورزي, 1389, سنندج,ايران.

49- "تنوع آللي جايگاه اگزون ژن MHC-DBR1 در گوسفندان ماكويي", پنجمين كنگره علوم دامي ايران دانشگاه صنعتي اصفهان, 1391, اصفهان,ايران.

50- "تنوع آللي ژن گرلين (ناحيه اينترون3) مرغان بومي آذربايجان غربي به روش PCR-SSCP", كنگره ملي علوم و فن آوريهاي نوين كشاورزي, 1390, زنجان,ايران.

51- "تنوع ژنتيكي جايگاه اگزون دوم ژن MHC-DRB3 در گوسفندان نژاد ماكويي", پنجمين كنگره علوم دامي ايران, 1391, اصفهان,ايران.

52- "روند همخوني و اثر آن برصفات توليدي گاوهاي هلشتاين استان اصفهان", هشتمين همايش ملي يافته هاي پِژوهشي وكشاورزي, 1394, سنندج,ايران.

53- "شناسايي چند شكلي اگزون 3 ژن لپتين در گوسفند نژاد مغاني با استفاده از تكنيك PCR-SSCP", سومين همايش ملي ايمني زيستي و مهندسي ژنتيك, 1390, تهران,ايران.

54- "شناسايي چند شكلي ژن Pit_1 در مرغان بومي آذربايجان غربي", دومين كنفرانس علمي و تخصص صنعت طيور كشور, 1391, قم,ايران.

55- "شناسايي چند شكلي ژن فاكتور رشد شبه انسولين در گوسفند مغاني بروش PCR-SSCP", پنجمين كنگره علوم دامي ايران دانشگاه صنعتي اصفهان, 1391, اصفهان,ايران.

56- "شناسايي چند شكلي ژن فاكتور شبه انسولين IGF-1 در گوسفندان نژاد ماكوييبه روش SSCP-PCR", پنجمين كنكره علوم دامي ايران, 1391, اصفهان,ايران.

57- "شناسايي چند شكلي ناحيه اگزون 3 ژن لپتين در گوسفند نژاد مغاني با استفاده از تكنيك PCR-SSCP", سومين همايش ايمني زيستي, 1390, تهران,ايران.

58- "شناسايي چند شكلي ناحيه اگزون 3 ژن لپتين در گوسفندان مغاني به روش PCR-SSCP", سومين همايش ايمني زيستي, 1390, تهران,اران.

59- "شناسايي چند شكلي ناحيه اينترون 1 ژن هورمون رشد در مرغان بومي استان اذربايجان غربي", چهارمين كنگره علوم دامي كشور, 1389, تهران,ايران.

60- "كاربرد نشانگرهاي تصادفيRAPD در ارزيابي DNA", ششمين كنگره علوم دامي ايران., 1393, تبريز,ايران.

61- "مطالعه چند شكلي ناحيه اگزون 3 ژن لپتين در گوسفندان قزل ماكويي و مغاني با استفاده از تكنيك PCR-SSCP", كنگره ملي علوم و فن آوريهاي نوين كشاورزي, 1390, زنجان,ايران.

62- "مقايسه تفاوت هاي ژنتيكي چها رجمعيت زنبور عسل كشور با استفاده از نشانگر rapd", چهارمين كنگره علوم دامي كشور, 1389, تهران,ايران.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1-علی هاشمی, - 2.ایرج برنوسی 30%, "برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای آمیخته هلشتاین و بومی استان آدربایجان غربی", دانشگاه ارومیه, 1390, بنیادی.

2-علی هاشمی, - 2.پرویز فرهومند 10% - 3.رسول پیرمحمدی 10%, "ارزیابی قابلیت زنده ماندن اسپرم منجمد شدهء گاومیش در رقیق کننده های مینسوتا، کورنل، شیر ای وی تی و سی یو ای", دانشگاه ارومیه, 1386, کاربردی.

3-علی هاشمی, - 2.کریم مردانی 30%, "مطالعه چند شکلی بودن ژن لپتین در گوسفندان ایرانی (مغانی، ماکویی و قزل) با استفاده از روش PCR-RFLP", دانشگاه ارومیه, 1390, کاربردی.
پایان نامه ها (32)

1-مهر انگيز فحي, "مطالعه چند شكلي ژن MCR4 در بوقلمون هاي به روش PCR-SSCP", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

2-عباس نوربخش, "شناسايي چندشكللي در جايگاهژني پرولاكتين در مرغ بومي مشهد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

3-جواد برومند, "تنوع آللي و ژنوتيپي ژن Pit-1 در مرغهاي بومي آدر بايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

4-اورنيب لوچلكي, "PCR-SSCP بررسي چند شكلي ژن گيرنده پرولاكتين در بلدرچين ژاپني با استفاده از تكنيك", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

5-زهرا حسين زاده فروغي, "PCR_SSCP ارزيابي ژنتيكي ژن الفالاكتالبومين در گاو ميش هاي آذربايجان غربي با استفاده از تكنيك", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

6-زهرا عرفاني, "PCR-SSCP بررسي چند شكلي ژن اينتركولين 2 و ارتباط ان با توليد تخم در بوقلمون هاي بومي آذربايجان غربي با استفاده از تكنيك", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

7-حبيبه سنبل زر, "بررسي تركيب پذيري عمومي و اختصاصي آميخته هاي گوسفندان ماكويي، رومانف و قزل بر صفات رشد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

8-شبنم چهار باشي, "بررسي چند شكلي ژن گيرنده پپتيد رودهاي وازاكتيو در بوقلمون هاي بومي آذربايجان شرقي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

9-پريسا بياباني, "تنوع آللي ژن فاكتور نكروز تومور آلفا در گوسفندان نژاد ماكويي با تكنيك PCR-SSCP", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

10-tvaji havtd, "بررسي چند شكلي ژن MHC-DRB3 در گوسفندان نژاد ماكويي با استفاده از تكنيك PCR-RLFP", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

11-فاطمه پور بايراميان, "بررسي چند شكلي ژن فاكتور رشد شبه انسولين IGF-1در گوسفندان مغاني با استفاده از تكنيك PCR-SSCP", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

12-عباس حاجي حسينلو, "بررسي چند شكلي ژنIGF-1 در گوسفندان نژاد ماكويي به روش PCR-SSCP", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

13-سوران معروفي, "ارتباط چند شكلي بروي ژن ميو استاتين وصفات افزايش وزن و مرگ ومير جوجه هاي گوشتي نژاد راس 308 با استفاده از روش PCR-RLFP", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

14-پريسا بياباني, "تنوع آللي ژن فاكتور نكروز تومور آلفا در گوسفندان نژاد ماكويي به روش PCR-SSCP", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

15-فرشته اشرفي, "بررسي چند شكلي ژن MHC-DRB در گوسفندان نژاد ماكويي آذربايجان غربي به روش PCR-RLFP", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

16-فاطمه پور بايراميان, "بررسي چند شكلي ژن فاكتور رشد شبه انسولين IGF-1 در گوسفندانم مغاني با تكنيك PCR-SSCP", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

17-عباس حاجي حسينلو, "بررسي چند شكلي ژن IGF-1 در گوسفندان نژاد ماكويي به روش PCR-SSCP", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

18-سوران معروفي, "ارتباط چند شكلي ژن ميواستاتين با صفات افزايش وزن و مرگ ومير جوجه هاي گوشتي 308 به روش PCR-RLFP", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

19-شجاع جعفري, "برآورد پارامترهاي ژنتيكي صفات رشد پشم در گوسفندان نژاد ماكويي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

20-lpln rhnv chni, "تنوع آللي ژن گرلين در مرغان بومي آذربايجان غربي با استفاده از روش PCR-SSCP", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

21-نگار عطايي, "برآورد پارامترهاي ژنتيكي صفات ميانگين وزن تخم مرغ تعدادو وزن و سن بلوغ جنسي در مرغان استان آذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

22-محمد فرهاديان, "ارزيابي چند شكلي ژن ميوستاتين و ارتباط آن با صفات وزن تولد و افزايش وزن در گوسفندان نژاد ماكويي به روش PCR-SSCP", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

23-هاتفه اجلالي خياوي, "برآورد پارامترهاي ژنتيكي و روند ژنتيكي صفات وزن در گوسفندان نژاد مغاني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

24-جمال سليمي, "برآورد پارامترهاي ژنتيكي و روند ژنتيكي صفات وزن در گوسفندان نژاد قزل", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

25-مريم ادهم, "براورد پارامترهاي ژنتيكي صفات توليدي و وليد مثلي گاوهاي هلشتاين در استان اذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1387, استاد راهنما.

26-بهزاد كامراني, "ارزيابي تنوع ژنتيكي برخي از جمعيت هاي زنبور عسل كشور با استفاده از نشانگرهاي rapd", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

27-رسول شيخ محمدي, "بررسي پلي مورفيسم ژن bubu-dbr3 در گاو ميشهاي شمالغرب ايران به روش pcrsscp", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1388, استاد راهنما.

28-معصومه محمودي, "تعيين تنوع اللي ژن كاپاكازيين در گوسفندان نژاد ماكويي با استفاده از روش pcrsscp", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1388, استاد راهنما.

29-كاوه خاكپور, "بررسي چند شكلي ژن هورمون رشد در مرغان بومي اذربايجان غربي به روش pcrrflp", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

30-مهدي رنجبري, "بررسي چند شكلي ژن كالپاستاتين در گوسفندان نژاد ماكويي به روش pcrsscp", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1388, استاد راهنما.

31-سميه بخشعلي زاده, "براورد پارامترهاي ژنتيكي صفات بيومتريك در گوسفند مغاني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

32-شيوا عراقي, "براورد پارامترهاي ژنتيكي صفات رشد و نسبت كليبر در گوسفندان مغاني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.