• نام و نام خانوادگی
  • علی هاشمی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم دامی
 • ایمیل
  • a.hashemi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (62)
پروژه های تحقیقاتی (3)
پایان نامه ها (32)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علی هاشمی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم دامی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (62)

1- 2005, Effect of Inbreeding on the Japanian quails on the meat quality,Animal and People.

2- 2011, Estimation og genetic parameters and genetic trend for body measurments (biometric characteristic) and their corrlation with yearling live weight in makuie sheep,1 st national agriculture Cogress and exhibition on behalf of International participation, Eskishir,تركيه.

3- 2011, Estin\mation of genetic parameter and genetic trend forv live weight in makuie sheep,1st National Agriculture Congress And exhibuition on International Participation, Eskisher,تركيه.

4- 2005, Influence of Degree of an Inbreeding on Reproductive Qualitatives of Japanes Quail,Animal and People.

5- 2004, Study quantitative and qualitative traite`s japanses quail with effect of selection on the different lines quail,Young scientist.

6- 2007, The Effect of Different Levels of Probiotic (Primalac) on Carcass Properties, Internal Organs Size and Abdominal Fat in Broiler Chickens,International Tropical Animal Nutrition Conference, Karnal, India.

7- 1390، اثر ضريب همخوني برصفات وزن قبل از شير گيري و پشم در يك گله از گوسفند ماكويي،كنگره ملي علوم و فن آوريهاي نوين كشاورزي، زنجان،ايران.

8- 1390، ارتباط جند شكلي ژن IGF-1 با ارزش اصلاحي صفات رشد در گوسفند ماكويي،ششمين همايش ايده هاي نو در كشاورزي، خوراسگان،ايران.

9- 1389، ارزيابي تنوع ژنتيكي برخي از جمعيت هاي زنبور عسل كشور با استفاده از نشانگر rapd،چهارمين كنگره علوم دامي كشور، تهران،ايران.

10- 1393، ارزيابي ژنتيكي ژن الفالاكتالبومين در گاو ميش هاي آذربايجان غربي،ششمين كنگره علوم دامي ايران، تبريز،ايران.

11- 1391، ببررسي ارتباط چند شكلي ژن IGF-1 با افزايش وزن روزانهگوسفندان نژاد ماكويي،دوازدهمين كنگره ژنتيك ايران، تهران،ايران.

12- 1394، براورد اثرات غير ژنتيكي موثر در صفات رشد در گوسفندان مغاني،چهارمين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك، اردبيل،ايران.

13- 1394، براورد پارامترهاي غير ژنتيكي صفات بيومتريك در گوسفندمغاني،چهارمين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك، اردبيل،ايران.

14- 1394، برآورد پارامترهاي ژنتيكي صفات پيش از شير گيري و نسبت كليبر در گوسفندان مغاني،كنفرانس بين المللي توسعه با محوريت كشاورزي و محيط زيست و گردشگري، تبريز،ايران.

15- 1387، برآورد پارامترهاي ژنتيكي صفات توليد شير و چربي گاوهاي هلشتاين استان آذربايجان غربي،سومين همايش منطقه اي يافته هاي كشاورزي و منابع طبيعي غرب كشور.

16- 1394، برآورد پارامترهاي ژنتيكي و روند ژنتيكي صفات بيومتريك در گوسفند مغاني،چهارمين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك، اردبيل،ايران.

17- 1390، برآورد پارامترهاي ژنتيكي و فنوتيپي صفات وزن در گوسفند نژاد قزل،كنگره ملي علوم و فنآوريهاي نوين كشاورزي، زنجان،ايران.

18- 1394، برآورد پارامترهاي صفات بيومتريك و ارتباط ان با وزن يكسالگي در گوسفندان نژاد مغاني،هشتمين همايش ملي يافته هاي پژوهشي و كشاورزي، سنندج،ايران.

19- 1391، برآورد همبستگي هاي ژنتيكي و فنوتيپي بين صفات توليد مثلي در مرغان بومي استان آذربايجان غربي،پنجمين كنگره علوم دامي ايران دانشگاه صنعتي اصفهان، اصفهان،ايران.

20- 1390، بررسي ارتباط جند شكلي ژن ميوستاتين با صفات وزن تولد و افزايش وزن در گوسفندان نژاد ماكويي،همايش ملي نقش بيوتكنولوژي در علوم دامي، اصفهان،ايران.

21- 1390، بررسي ارتباط چند شكلي ژن IGF-1 با افزايش وزن در گوسفندان ماكويي،دوازدهمين كنكره ژنتيك ايران، تهران،ايران.

22- 1393، بررسي پلي مورفيسم ژن گيرنده پرولاكتين در بلدرچين نژاد ژاپني،ششمين كنگره علوم دامي ايران.، تبريز،ايران.

23- 1391، بررسي تنوع آللي ژن فاكتور نكروز تومور آلفا در گوسفندان نژاد ماكويي،پنجمين كنگره علوم دامي ايران دانشگاه صنعتي اصفهان، اصفهان،ايران.

24- 1391، بررسي تنوع آللي ژن نكروز تومور آلفا (TNFa) در گوسفند نژاد ماكويي،پنجمين كنگره علوم دامي ايران، اصفهان،ايران.

25- 1393، بررسي تنوع ژنتيكي اگزون 2 ژن گيرنده پرولاكتين در بلدرچين ژاپني،همايش ملي مباحث نوين كشاورزي، تهران،ايران.

26- 1393، بررسي تنوع ژنتيكي اگزون 2 ژن گيرنده پرولاكتين در مرغان مرواريد.،ششمين كنگره علوم دامي ايران، تبريز،ايران.

27- 1390، بررسي چند شكلي جايگاه اگزون 3 ژن لپتين در گوسفندان نژاد ماكويي با استفاده از روش PCR-SSCP،پنجمين همايش يافته هاي پژوهشي كشاورزي، سنندج،ايران.

28- 1389، بررسي چند شكلي جايگاه اينترون 4 هورمون رشد در مرغان بومي استان اذربايجان غربي،چهارمين كنگره علوم دامي كشور، تهران،ايران.

29- 1394، بررسي چند شكلي در ناحيه پروموتور ژن پرولاكتين در سويه هاي مرغان بومي كشور با استفاده از روش PCR-RLFP،ششمين كنگره علوم دامي ايران، تبريز،ايران.

30- 1392، بررسي چند شكلي در ناحيه پروومور ژن پرولاكتين در مرغان بومي مشهد،هشتمين همايش ملي بيوتكنولوژي وچهارمين همايش ملي ايمني زيستي ايران، تهران،ايران.

31- 1390، بررسي چند شكلي ژن IGF-I با استفاده از روش PCR-SSCP در گوسفند ماكويي،همايش ملي نقش بيوتكنولوژي در علوم دامي، اصفهان،ايران.

32- 1393، بررسي چند شكلي ژن اگزون دوم ژنOVAR-DRB1 و ارتباط ان با صفات وزن گوسفندان نژاد ماكويي.،همايش ملي توسعه و پرورش گوسفند در حاشيه درياي مازندران، ساري،ايران.

33- 1393، بررسي چند شكلي ژن اينتركولين 2 در بوقلمون هاي آذر بايجان شرقي،همايش مباحث نوين كشاورزي، تهران،ايران.

34- 1389، بررسي چند شكلي ژن كالپاستاتين در گوسفندان نژاد ماكويي به روش pcr-sscp،چهارمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي، سنندج،ايران.

35- 1393، بررسي چند شكلي ژن گيرنده پپتيد رودهاي وازاكتيو در بوقلمون هاي بومي آذربايجان شرقي،ششمين كنگره علوم دامي ايران.، تبريز،ايران.

36- 1390، بررسي چند شكلي ژن ميوستاتين در گوسفند نژاد ماكويي،پنجمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي، سنندج،ايران.

37- 1392، بررسي چند شكلي گيرنده ژن ملانوكورتين MC4R در بوقلمون هاي بومي آذربايجان شرقي،همايش ملي دام و طيور كشور، ساري،ايران.

38- 1391، بررسي چند شكلي ناحيه اينترون پنجم ژن Pit-1 در مرغان بومي آذربايجان غربي،كنفرانس ملي علوم و تكنولوژي نوين زيستي، ملاير،ايران.

39- 1394، بررسي چندشكلي ژن MHC-DRB3در گاوميش هاي اذربايجان غربي با استفاده از روشPCR-SSCP،هشتمين همايش ملي يافته هاي پژوهشي كشاورزي، سنندج،ايران.

40- 1394، بررسي چندشكلي موجود در ژن كاپا كازئين CASKدرگوسفند ماكويي با استفاده از روشPCR-SSCP،چهارمين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك، اردبيل،ايران.

41- 1390، بررسي صفات توليد مثلي در گوسفند ماكويي و اثر عوامل مختلف در باروري،پنجمين همايش يافته هاي پژوهشي كشاورزي، سنندج،ايران.

42- 1393، بررسي فراواني ژنوتيپ هاي اينتركولين 2 در بوقلمون هاي آذر بايجان شرقي،ششمين كنگره علوم دامي ايران.، تبريز،ايران.

43- 1394، بررسي فرمهاي اللي ناحيه پيش برنده ژن پرولاكتين در سويه هاي مرغان بومي با استفاده از تكنيك PCR-RLFP،ششمين كنگره علوم دامي ايران، تبريز،ايران.

44- 1389، بررسي ميزان پشم در گوسفندان ماكويي،چهارمين كنگره علوم دامي ايران، تهران،ايران.

45- 1390، برسي ارتباط چند شكلي IGF-1 با ارزش اصلاحي صفات رشد گوسفندان نژاد ماكويي،ششمين همايش ايده هاي نو كشاورزي دانشگاه خوراسگان اصفهان، خوراسگان،ايران.

46- 1387، تاثير رقيق كننده ها و نوع روش هاي ذوب بر روي نگهداريپس از ذوب،نخستين همايش ملي صنعت دام وطيور استان گلستان، گرگان،ايران.

47- 1390، تعيين پارامترهاي ژنتيكي صفات وزن تخم مرغ و تعداد تخم مرغهاي توليدي در مرغان بومي استان آذربايجان غربي،پنجمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي، سنندج،ايران.

48- 1389، تعيين تنوع اللي ژن كاپاكازيين در گوسفندان نژاد ماكويي با استفاده از روش pcr-sscp،چهارمين همايش منطقه اي يافته هايپژوهشي كشاورزي، سنندج،ايران.

49- 1391، تنوع آللي جايگاه اگزون ژن MHC-DBR1 در گوسفندان ماكويي،پنجمين كنگره علوم دامي ايران دانشگاه صنعتي اصفهان، اصفهان،ايران.

50- 1390، تنوع آللي ژن گرلين (ناحيه اينترون3) مرغان بومي آذربايجان غربي به روش PCR-SSCP،كنگره ملي علوم و فن آوريهاي نوين كشاورزي، زنجان،ايران.

51- 1391، تنوع ژنتيكي جايگاه اگزون دوم ژن MHC-DRB3 در گوسفندان نژاد ماكويي،پنجمين كنگره علوم دامي ايران، اصفهان،ايران.

52- 1394، روند همخوني و اثر آن برصفات توليدي گاوهاي هلشتاين استان اصفهان،هشتمين همايش ملي يافته هاي پِژوهشي وكشاورزي، سنندج،ايران.

53- 1390، شناسايي چند شكلي اگزون 3 ژن لپتين در گوسفند نژاد مغاني با استفاده از تكنيك PCR-SSCP،سومين همايش ملي ايمني زيستي و مهندسي ژنتيك، تهران،ايران.

54- 1391، شناسايي چند شكلي ژن Pit_1 در مرغان بومي آذربايجان غربي،دومين كنفرانس علمي و تخصص صنعت طيور كشور، قم،ايران.

55- 1391، شناسايي چند شكلي ژن فاكتور رشد شبه انسولين در گوسفند مغاني بروش PCR-SSCP،پنجمين كنگره علوم دامي ايران دانشگاه صنعتي اصفهان، اصفهان،ايران.

56- 1391، شناسايي چند شكلي ژن فاكتور شبه انسولين IGF-1 در گوسفندان نژاد ماكوييبه روش SSCP-PCR،پنجمين كنكره علوم دامي ايران، اصفهان،ايران.

57- 1390، شناسايي چند شكلي ناحيه اگزون 3 ژن لپتين در گوسفند نژاد مغاني با استفاده از تكنيك PCR-SSCP،سومين همايش ايمني زيستي، تهران،ايران.

58- 1390، شناسايي چند شكلي ناحيه اگزون 3 ژن لپتين در گوسفندان مغاني به روش PCR-SSCP،سومين همايش ايمني زيستي، تهران،اران.

59- 1389، شناسايي چند شكلي ناحيه اينترون 1 ژن هورمون رشد در مرغان بومي استان اذربايجان غربي،چهارمين كنگره علوم دامي كشور، تهران،ايران.

60- 1393، كاربرد نشانگرهاي تصادفيRAPD در ارزيابي DNA،ششمين كنگره علوم دامي ايران.، تبريز،ايران.

61- 1390، مطالعه چند شكلي ناحيه اگزون 3 ژن لپتين در گوسفندان قزل ماكويي و مغاني با استفاده از تكنيك PCR-SSCP،كنگره ملي علوم و فن آوريهاي نوين كشاورزي، زنجان،ايران.

62- 1389، مقايسه تفاوت هاي ژنتيكي چها رجمعيت زنبور عسل كشور با استفاده از نشانگر rapd،چهارمين كنگره علوم دامي كشور، تهران،ايران.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1-علی هاشمی، - 2.ایرج برنوسی 30%، 1390، برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای آمیخته هلشتاین و بومی استان آدربایجان غربی،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

2-علی هاشمی، - 2.پرویز فرهومند 10% - 3.رسول پیرمحمدی 10%، 1386، ارزیابی قابلیت زنده ماندن اسپرم منجمد شدهء گاومیش در رقیق کننده های مینسوتا، کورنل، شیر ای وی تی و سی یو ای،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

3-علی هاشمی، - 2.کریم مردانی 30%، 1390، مطالعه چند شکلی بودن ژن لپتین در گوسفندان ایرانی (مغانی، ماکویی و قزل) با استفاده از روش PCR-RFLP،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (32)

1-مهر انگيز فحي، 1392، مطالعه چند شكلي ژن MCR4 در بوقلمون هاي به روش PCR-SSCP، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-عباس نوربخش، 1392، شناسايي چندشكللي در جايگاهژني پرولاكتين در مرغ بومي مشهد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-جواد برومند، 1391، تنوع آللي و ژنوتيپي ژن Pit-1 در مرغهاي بومي آدر بايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-اورنيب لوچلكي، 1393، PCR-SSCP بررسي چند شكلي ژن گيرنده پرولاكتين در بلدرچين ژاپني با استفاده از تكنيك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-زهرا حسين زاده فروغي، 1393، PCR_SSCP ارزيابي ژنتيكي ژن الفالاكتالبومين در گاو ميش هاي آذربايجان غربي با استفاده از تكنيك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-زهرا عرفاني، 1393، PCR-SSCP بررسي چند شكلي ژن اينتركولين 2 و ارتباط ان با توليد تخم در بوقلمون هاي بومي آذربايجان غربي با استفاده از تكنيك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-حبيبه سنبل زر، 1393، بررسي تركيب پذيري عمومي و اختصاصي آميخته هاي گوسفندان ماكويي، رومانف و قزل بر صفات رشد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-شبنم چهار باشي، 1393، بررسي چند شكلي ژن گيرنده پپتيد رودهاي وازاكتيو در بوقلمون هاي بومي آذربايجان شرقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-پريسا بياباني، 1391، تنوع آللي ژن فاكتور نكروز تومور آلفا در گوسفندان نژاد ماكويي با تكنيك PCR-SSCP، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-tvaji havtd، 1391، بررسي چند شكلي ژن MHC-DRB3 در گوسفندان نژاد ماكويي با استفاده از تكنيك PCR-RLFP، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-فاطمه پور بايراميان، 1391، بررسي چند شكلي ژن فاكتور رشد شبه انسولين IGF-1در گوسفندان مغاني با استفاده از تكنيك PCR-SSCP، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-عباس حاجي حسينلو، 1390، بررسي چند شكلي ژنIGF-1 در گوسفندان نژاد ماكويي به روش PCR-SSCP، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-سوران معروفي، 1391، ارتباط چند شكلي بروي ژن ميو استاتين وصفات افزايش وزن و مرگ ومير جوجه هاي گوشتي نژاد راس 308 با استفاده از روش PCR-RLFP، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-پريسا بياباني، 1391، تنوع آللي ژن فاكتور نكروز تومور آلفا در گوسفندان نژاد ماكويي به روش PCR-SSCP، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-فرشته اشرفي، 1391، بررسي چند شكلي ژن MHC-DRB در گوسفندان نژاد ماكويي آذربايجان غربي به روش PCR-RLFP، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-فاطمه پور بايراميان، 1391، بررسي چند شكلي ژن فاكتور رشد شبه انسولين IGF-1 در گوسفندانم مغاني با تكنيك PCR-SSCP، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-عباس حاجي حسينلو، 1390، بررسي چند شكلي ژن IGF-1 در گوسفندان نژاد ماكويي به روش PCR-SSCP، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-سوران معروفي، 1390، ارتباط چند شكلي ژن ميواستاتين با صفات افزايش وزن و مرگ ومير جوجه هاي گوشتي 308 به روش PCR-RLFP، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-شجاع جعفري، 1390، برآورد پارامترهاي ژنتيكي صفات رشد پشم در گوسفندان نژاد ماكويي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-lpln rhnv chni، 1390، تنوع آللي ژن گرلين در مرغان بومي آذربايجان غربي با استفاده از روش PCR-SSCP، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-نگار عطايي، 1389، برآورد پارامترهاي ژنتيكي صفات ميانگين وزن تخم مرغ تعدادو وزن و سن بلوغ جنسي در مرغان استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-محمد فرهاديان، 1390، ارزيابي چند شكلي ژن ميوستاتين و ارتباط آن با صفات وزن تولد و افزايش وزن در گوسفندان نژاد ماكويي به روش PCR-SSCP، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-هاتفه اجلالي خياوي، 1390، برآورد پارامترهاي ژنتيكي و روند ژنتيكي صفات وزن در گوسفندان نژاد مغاني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-جمال سليمي، 1390، برآورد پارامترهاي ژنتيكي و روند ژنتيكي صفات وزن در گوسفندان نژاد قزل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-مريم ادهم، 1387، براورد پارامترهاي ژنتيكي صفات توليدي و وليد مثلي گاوهاي هلشتاين در استان اذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-بهزاد كامراني، 1389، ارزيابي تنوع ژنتيكي برخي از جمعيت هاي زنبور عسل كشور با استفاده از نشانگرهاي rapd، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-رسول شيخ محمدي، 1388، بررسي پلي مورفيسم ژن bubu-dbr3 در گاو ميشهاي شمالغرب ايران به روش pcrsscp، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-معصومه محمودي، 1388، تعيين تنوع اللي ژن كاپاكازيين در گوسفندان نژاد ماكويي با استفاده از روش pcrsscp، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-كاوه خاكپور، 1389، بررسي چند شكلي ژن هورمون رشد در مرغان بومي اذربايجان غربي به روش pcrrflp، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-مهدي رنجبري، 1388، بررسي چند شكلي ژن كالپاستاتين در گوسفندان نژاد ماكويي به روش pcrsscp، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-سميه بخشعلي زاده، 1394، براورد پارامترهاي ژنتيكي صفات بيومتريك در گوسفند مغاني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-شيوا عراقي، 1394، براورد پارامترهاي ژنتيكي صفات رشد و نسبت كليبر در گوسفندان مغاني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.