• نام و نام خانوادگی
  • هاشم هادی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زراعت
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (42)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (43)
کتاب های چاپ شده (4)
پایان نامه ها (21)
دروس تدریس شده (13)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • هاشم هادی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زراعت
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (42)

1-E Rezaei-Chiyaneh, S Rahimi, A Rahimi, H Hadi, H Mahdavikia, 2018, Response of seed yield and essential oil of black cumin (Nigella sativa L.) affected as foliar spraying of nano-fertilizers,Journal of Medicinal plants and By-product .

2-SE Falahat, H Hadi, SS Moghaddam, A Aryanfar, 2019, Exploring cultivation site of saffron (Crocus sativus L.) by utilizing GIS linked to AHP,Spatial Information Research.

3-SE Falahat, H Hadi, SS Moghaddam, A Aryanfar, 2020, Exploring cultivation site of saffron (Crocus sativus L.) by utilizing GIS linked to AHP,Spatial Information Research.

4-S Karami, H Hadi*, M Tajbaksh, SAM Modarres-Sanavy, 2020, Effect of Zeolite on Nitrogen Use Efficiency and Physiological and Biomass Traits of Amaranth (Amaranthus hypochondriacus) Under Water-Deficit Stress Conditions,Journal of Soil Science and Plant Nutrition.

5-F Feghhenabi, H Hadi, H Khodaverdiloo, MT van Genuchten, 2020, Seed priming alleviated salinity stress during germination and emergence of wheat (Triticum aestivum L.),Agricultural Water Management.

6-M Fallah, H Hadi, R Amirnia, A Hasanzadeh Gorttapeh, 2021, Effect of green manure residues and fertilizer sources on agro-physiological characteristics of flax seed in irrigation termination at flowering stage,Journal of Crops Improvement.

7-علیرضا پیرزاد، وحید قاسمیان، رئوف سید شریفی، محمد صدقی، هاشم هادی، 1391، بررسی اثر عصاره آبی مریم گلی (Salvia officinalis) و درمنه (Artemisia sieberi) روی جوانه زنی و رشد گیاهچه تاج خروس (Amaranthus retroflexus)،فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان.

8-سجاد قاصدی، هاشم هادی*، ۱۳۹۲، اثر اسیدسالیسیک بر شاخص های رشد گیاه ماش (Vigna radiata L.) تحت تنش کم آبی،فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی.

9-ناصر جعفرزاده*، هاشم هادی، علیرضا پیرزاد، محمدعلی باغستانی، رامین ملکی، 1394، تاثیر سس زراعی (Cuscuta campestris) بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی و عملکرد چغندر قند (Beta vulgaris)،دوفصلنامه دانش علفهای هرز.

10-ناصر جعفر زاده، علیرضا پیرزاد *، هاشم هادی، محمدعلی باغستانی، رامین ملکی، 1394، بررسی جوانه زنی و فنولوژی علف هرز سس (Cuscuta campestris) در مزارع چغندرقند (Beta vulgaris)،دوفصلنامه دانش علفهای هرز.

11-هاشم هادی، محمد آزادی مبارکی، مریم ثنایی قهی، 1395، محدودیت های تولید انگور از لحاظ عناصر اقلیمی و عوامل فیزیکی زمین با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل تحلیلی سلسله مراتبی (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی)،فصلنامه دانش کشاورزی و تولید پایدار.

12-رویا کریمی، هاشم هادی، مهدی تاج بخش، 1395، عملکرد علوفه ای سورگوم تحت شرایط کم آبی و محلول پاشی اسید سالسیلیک و سولفات روی،فصلنامه دانش کشاورزی و تولید پایدار.

13-علیرضا پیرزاد* ، رسول قادرنژاد آذر ، هاشم هادی ، پری طوسی کهل ،، 1392، تاثیر تنش شوری خاک، بر برخی صفات رویشی و زایشی واریته های آفتابگردان روغنی در شرایط آب و هوایی مهاباد،نشریه دانش زراعت.

14-نادر عیوض نژاد حافظ ، رضا درویش زاده ، ایرج برنوسی ، محمد مقدم ، هاشم هادی ، مهدی رحیمی ،، 1392، مکان یابی ژن های کنترل کننده عملکرد دانه و صفات مرتبط با خصوصیات دانه در ژنوم آفتابگردان،نشریه فنآوری زیستی در کشاورزی.

15-نادر عیوض نژاد حافظ ، رضا درویش زاده ، ایرج برنوسی ، محمد مقدم ، جلال جلیلیان* ، حمید حاتمی ملکی ، هاشم هادی ، مهدی رحیمی ،، 1393، ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی لاین های خویش آمیخته نوترکیب آفتابگردان با استفاده از صفات زراعی- ریخت شناسی،نشریه دانش زراعت .

16-حسن میرشکالی ، هاشم هادی* ، حبیب خداوردیلو ، رضا امیرنیا ،، 1393، ارزیابی کارآیی سورگوم (Sorghum bicolor) و سلمه تره (Chenopodium album) در پالایش سبز روی از خاک،نشریه علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک.

17-سارا افشانی* ، رضا امیرنیا ، هاشم هادی ،، 1394، بررسی اثر محلول پاشی آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پائیزه (Brassica napus L.) در شرایط کم آبیاری،نشریه پژوهشهای زراعی ایران.

18-هاشم هادی ، عبدالقادر کلانتر ،، 1394، اثر همزیستی میکوریزا، مصرف ژل سوپرجاذب و گلایسین بتائین و عصاره چغندرقند بر صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه کرچک (Ricinus communis L.) در شرایط تنش خشکی،نشریه علوم زراعی ایران.

19-رویا کریمی ، هاشم هادی * ، مهدی تاج بخش شیشوان ،، 1395، بررسی امکان کاهش خسارت تنش کم آبی بر عملکرد سورگوم علوفه ای با محلول پاشی اسید سالیسیلیک و سولفات روی،نشریه به زراعی کشاورزی.

20-پریسا قهرمانی ، سلیمان محمدی * ، هاشم هادی ،، 1396، واکنش ارقام گندم نان نسبت به مصرف کود نیتروژنه در تیمارهای مختلف آبیاری،نشریه اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و علف های هرز (علوم کشاورزی).

21-تاصر جعفرزاده * ، علیرضا پیرزاد ، هاشم هادی ،، 1396، ارزیابی قدرت رقابتی کرچک (L. Ricinus communis) با علف هرز تاج خروس (.Amaranthus retroflexus L) در تراکم های گیاهی مختلف،نشریه اکوفیزیولوژی گیاهی.

22-سیدجواد طالب زاده ، هاشم هادی* ، رضا امیرنیا ، مهدی تاجبخش ، محمد رضایی مرادعلی ،، 1396، ارزیابی روابط بین صفات مرتبط با توزیع مواد فتوسنتزی و عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم تحت شرایط تنش خشکی آخر فصل،نشریه پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی.

23-سید جواد طالب زاده ، هاشم هادی* ، رضا امیرنیا ، مهدی تاجبخش شیشوان ، محمد رضایی مرادعلی ،، 1396، بررسی محدودیت مخزن و توزیع مواد فتوسنتزی ژنوتیپ های گندم در شرایط تنش خشکی آخر فصل رشد،نشریه به زراعی کشاورزی.

24-علی نامور * ، هاشم هادی ، رئوف سیدشریفی ،، 1396، نقش منابع خارجی محافظ های گیاهی در تعدیل اثرات مخرب تنش های غیر زیستی،نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی.

25-علی نامور* ، رئوف سیدشریفی ، هاشم هادی ،، 1396، مطالعه اثر تنش شوری بر مولفه های جوانه زنی ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum)،نشریه پژوهش های بذر ایران.

26-علیرضا پیرزاد * ، ناصر جعفرزاده ، هاشم هادی ، رامین ملکی ،، 1397، تاثیر جمعیت علف هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.) بر عملکرد روغن و ترکیب اسیدهای چرب دانه کرچک (Ricinus communis L.)،نشریه بوم شناسی کشاورزی.

27-سمیه کرمی ، هاشم هادی* ، مهدی تاجبخش شیشوان ، سید علی محمد مدرس ثانوی ،، 1397، اثر سطوح مختلف نیتروژن و زئولیت بر محتوای کلروفیل وکیفیت و عملکرد علوفه تاج خروس تحت تنش کم،نشریه به زراعی کشاورزی.

28-پریسا قهرمانی ، سلیمان محمدی* ، هاشم هادی ،، 2018، ارزیابی تغییرات انتقال مجدد ارقام گندم نان تحت تیمارهای مختلف آبیاری و کود نیتروژن،نشریه فیزیولوژی و اصلاح گیاهان.

29- 2013, Effect of different treatments of salicylic acid on some morphological traits and yield of white bean in salinity condition,Journal of Applied Biological.

30- 2013, EFFECT OF NANO-IRON ON THE YIELD AND YIELD COMPONENT OF COWPEA (Vigna unguiculata) UNDER END SEASON WATER DEFICIT,International Journal of Agriculture: Research and Review.

31- 2012, Comparative Analysis of Phytohormones and Oxidative Damage in Flag Leaves of Six Contrasting Wheat Genotypes in Response to Drought Stress,Advances in Environmental Biology.

32- 2012, Effect of Cyclic Wetting-Drying Moisture on Redistribution of Lead (Pb) Loaded to Some Semiarid-Zone Soils,pedosphere.

33- 2012, EFFECT OF ZN TOXICITY ON PLANT PRODUCTIVITY, CHLOROPHYLL AND ZN CONTENTS OF SORGHUM AND COMMON LAMBSQUARTER,International Journal of Agriculture: Research and review.

34- 2012, Effect of Nano-iron foliar application on qualitative and quantitative characteristics of cowpea, under end season drought stress,International Research Journal of Applied and Basic Sciences.

35- 2012, Effect of varying concentrations and time of Nanoiron foliar application on the yield and essentialoil of Pot marigold,International Research Journal of Applied and Basic Sciences.

36- 1394، اثر اسیدسالیسیلیک و اسپرمین بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه کرچک تحت شرایط تنش خشکی،پژوهش در اکوسیستم های زراعی.

37- 1393، ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی لاین‌های خویش آمیخته نوترکیب آفتابگردان با استفاده از صفات زراعی- ریخت شناسی،دانش زراعت.

38- 1393، تأثیر تنش شوری خاک، بر برخی صفات رویشی و زایشی ارقام آفتابگردان روغنی در شرایط آب و هوایی مهاباد،دانش زراعت.

39- 1393، ارزیابی اثر محلول‌پاشی سلنات سدیم روی عملکرد و برخی صفات زراعی ذرت،پژوهش در گیاهان زراعی.

40- 1392، اثر شوری خاک بر ویژگی های مورفولوژیک و عملکرد روغن ارقام آفتابگردان،پژوهش در اکوسیستم های زراعی.

41- 1392، اثر اسیدسالیسیک بر شاخص های رشد گیاه ماش (Vigna radiata L.) تحت تنش کم آبی،فصلنامه دانش نوین کشاورزی پایدار.

42- 1391، بررسی اثر عصاره آبی مریم گلی و درمنه روی جوانه زنی و رشد گیاهچه تاج خروس،نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی).
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (43)

1- 2009, Response of Common Bean (Phaseolus vulgaris L.) to Different Levels of Shade: Growth Analysis,Turkiye VIII Tarla Bitkileri Congresi.

2- 2009, Response of Common Bean (Phaseolus vulgaris L.) to Different Levels of Shade: Leaf Photosynthesis,Turkiye VIII Tarla Bitkileri Congresi.

3- 2009, Response of Common Bean (Phaseolus vulgaris L.) to Different Levels of Shade: Yield and Yield Components,Turkiye VIII Tarla Bitkileri Congresi.

4- 2010, Study on the suitable time to terminate irrigation in alfalfa seed production,Toprak ve su kaynaklari kongeresi, اسكي شهر,تركيه.

5- 1393، اثر پرايمينگ با سلنات سديم بعد بعد بعد از فرسودگي بذر بر جوانه زني و رشد گياهچه ذرت،كنگره ملي خاك و محيط زيست- تغذيه بهينه، سلامت محصولات كشاورزي و ملاحظات زيست محيطي، اروميه،ايران.

6- 1390، اثر روش هاي مختلف تيمار اسيد ساليسيليك روي لوبيا سفيد(رقم دا نشكده) در شرايط تنش شوري،همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

7- 1389، اثر عصاره درمنه (Artemisia herba alba) روي جوانه زني و رشد گياهچه تاج خروس (Amaranthus retroflexus)،همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

8- 1392، ارزيابي تأثير محلول پاشي اسيد اسكوربيك بر صفات كيفي Vigna radiataL.تحت سطوح مختلف تنش خشكي،دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

9- 1392، ارزيابي تأثير محلول پاشي اسيد اسكوربيك بر صفات مورفولوژيك ماش تحت سطوح مختلف تنش خشكي،دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

10- 1389، استفاده از درختان در پالايش خاك هاي آلوده،همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

11- 1393، بررسي اثرات تداخلي تراكم هاي مختلف تاج خروس(L. Amaranthus retroflexus) بر شاخص هاي رشد كرچك (L. Ricinus communis،بيست ويكمين كنگره گياهپزشكي ايران، اروميه،ايران.

12- 1389، بررسي تاثير محلول پاشي آهن و روي بر روي خصوصيات كمي كلزاي پاييزه در شرايط تنش خشكي در مراحل فنولوژيك،اولين همايش ملي كشاورزي پايدار و توليد محصول سالم، اصفهان،ايران.

13- 1389، بررسي درصد روغن كلزاي پاييزه در شرايط تنش خشكي و محلول پاشي آهن و روي،سومين سمينار بين المللي دانه هاي روغني و روغن هاي خوراكي، تهران،ايران.

14- 1389، بررسي سميت روي (Zn) در گياه سورگوم Soghum bicolor،اولين همايش ملي كشاورزي پايدار و توليد محصول سالم، اصفهان،ايران.

15- 1391، بررسي واكنش گياه دارويي كرچك به گونه ميكوريز در مرحله جوانه زني و رشد گياهچه،دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

16- 1389، پاكسازي آفت كش ها از محيط زيست با استفاده از گياهان،همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

17- 1393، تاثير اسپرمين روي برخي شاخص هاي رشد گياه كرچك در شرايط كم آبي،دومين كنفرانس ملي علوم و تكنولوژي هاي نوين زيستي، ملاير،ايران.

18- 1393، تاثير اسيد ساليسيليك روي برخي شاخص هاي رشد گياه كرچك در شرايط كم آبي،دومين كنفرانس ملي علوم و تكنولوژي هاي نوين زيستي، ملاير،ايران.

19- 1392، تاثير اسيدساليسيليك بر روي برخي شاخصهاي رشد گياه ماش (Vigna radiataL.) تحت تنش كم آبي،پنجمين همايش حبوبات ايران، كرج،ايران.

20- 1392، تاثير اسيدساليسيليك بر روي برخي شاخصهاي مربوط به عملكرد ماش (Vigna radiataL.)تحت شرايط كم آبياري،پنجمين همايش حبوبات ايران، كرج،ايران.

21- 1392، تاثير اسيدساليسيليك برروي گياه ماش (Vigna radiate L.) تحت شرايط كم آبياري،پنجمين همايش حبوبات ايران، كرج،ايران.

22- 1389، تاثير تنش شوري خاك هاي طبيعي روي عملكرد دانه و درصد روغن ارقام آفتابگردان در شرايط آب و هوايي مهاباد،سومين سمينار بين المللي دانه هاي روغني و روغن هاي خوراكي، تهران،ايران.

23- 1391، تاثير تنش كم آبي بر خصوصيات دانه و عملكرد روغن در گياه هميشه بهار،دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

24- 1391، تاثير تنش كم آبي بر خصوصيات موفولوژيك رشد در گياه هميشه بهار،دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

25- 1391، تاثير تنش كم آبي بر خصوصيات موفولوژيك و عملكرد گل و اسانس گياه هميشه بهار،دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

26- 1389، تاثير تيمارهاي مختلف بذر بر شاخص سطح برگ دوام سطح برگ و ارتباط انها با عملكرد،يازدهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران، تهران،ايران.

27- 1390، تاثير سطوح مختلف شوري خاك، روي برخي ويژگيهاي مورفولوژيك و عملكرد روغن چهار رقم آفتابگردان روغني،دوازدهمين كنگره علوم خاك ايران، تبريز،ايران.

28- 1389، تاثير سطوح مختلف كود نيتروژن بر بيوماس ارقام سورگوم علوفه اي در چين هاي مختلف در منطقه مياندوآب،يازدهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران، تهران،ايران.

29- 1393، تاثير قدرت رقابتي كرچك(L. Ricinus communis) بر رشد و نمو و توليد بذر علف هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.)،بيست ويكمين كنگره گياهپزشكي ايران، اروميه،ايران.

30- 1392، تاثير كاربرد برگي و ريشه اي تيامين بر ارتفاع و محتواي آب نسبي گياه جو تحت سطوح مختلف آبياري شور11،دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

31- 1392، تاثير كاربرد برگي و ريشه اي تيامين بر محتواي رنگيزه هاي فتوسنتزي جو تحت سطوح مختلف آبياري شور،دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

32- 1391، تاثير كاربرد برون زاد كلات روي و اكسين بر صفات مورفولوژيك ذرت،دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

33- 1391، تاثير كاربرد برون زاد كلات روي و هورمون IBA بر ميزان رنگدانه هاي گياه ذرت،دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

34- 1392، تاثير محلول پاشي اسيدساليسيليك بر روي عملكرد ماش تحت تنش خشكي،دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

35- 1392، تاثير محلول پاشي اسيدساليسيليك بر روي ميزان رنگيزه هاَي فتو سنىتزي ماش تحت تنش خشكي،دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

36- 1391، تاثير محلول پاشي آهن نانو بر عملكرد دانه و برخي اجزاي عملكرد لوبيا چشم بلبلي تحت شرايط كمبود آب انتهاي فصل رشد،دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

37- 1391، تاثير محلول پاشي آهن نانو بر خصوصيات كمي و كيفي لوبيا چشم بلبلي تحت شرايط كمبود آب انتهاي فصل رشد،دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

38- 1391، تاثير محلول پاشي آهن نانو بر ميزان كلروفيل و كاروتنوييد بذر لوبيا چشم بلبلي در شرايط تنش خشكي،دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

39- 1393، تأثير پرايمينگ با سلنات سديم قبل از فرسودگي بذر بر جوانه زني و رشد گياهچه ذرت،كنگره ملي خاك و محيط زيست، اروميه،ايران.

40- 1392، تأثير ميدان مغىاطيسي بر اثرات آبياري با آب شور بر خصو صيات جوانه زني،دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

41- 1392، راهكارهاي گياهان در مقابله با تنش آلودگي فلزات سنگين،اولين همايش ملي علوم كشاورزي، نقده،ايران.

42- 1390، گياه بهسازس خاك آلوده به روي توسط گياهان سورگوم و سلمه تره،اولين همايش فناوري هاي پالايش در محيط زيست، تهران،ايران.

43- 1392، واكنش گياه لوبيا به تيمار اسيدساليسيليك در شرايط تنش شوري،دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.
کتاب های چاپ شده (4)

1-هاشم هادی، جلال جلیلیان و سعید حیدرزاده، 1398، فیزیولوژی رشد، نمو و تولید گیاهان زراعی،تدوین.

2-رئوف سیدشریفی ، هاشم هادی ، علی نامور ،، 1396، رگرسیون مولفه‌های اصلی در تخمین عملکرد گیاهان زراعی،ترجمه.

3-هاشم هادی، فرخ رحیم‌زاده‌خویی، عزیز جوانشیر، 1380، اصول اکولوژی در تولیدات گیاهی،ترجمه.

4-هاشم هادی، علی نامور، 1395، محافظ های گیاهی و تنش های غیر زیستی،تالیف.
پایان نامه ها (21)

1-جمیله عظیمی، 1391، تاثیر افزایش شدت تنش بر رشد و عملکرد همیشه بهار.

2-حسن میرشکالی ، ، 1389، ارزیابی توانایی تحمل، جذب و اندوزش روی (Zn) از خاک توسط برخی گیاهان بومی آذربایجان غربی.

3-سارا افشانی، ، 1389، بررسی اثر محلول پاشی آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پاییزه (Brassica napus L.)تحت شرایط تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژیک.

4-قادر لعل شهسوار، 1389، ارزیابی اثر تنش دمایی در تاریخ های کاشت مختلف بر ژنوتیپ های نخود.

5-علی اکبر پوربابا، 1389، اثر کودهای بیولوژیک (بیوفسفر-بیوسولفور) بر روی عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا.

6-آذین نجف آبادی، 1390، اثر روشهای مختلف تیمار اسید سالیسیلیک روی لوبیا سفید در شرایط تنش شوری.

7-روشنک منصف افشار، 1391، تاثیر محلول پاشی آهن نانو بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی تحت شرایط تنش خشکی.

8-سجاد قاصدی ، ، 1392، تاثیر غلظت‌های مختلف محلول‌پاشی اسید‌سالیسیلیک بر روی ماش (Vigna radiata) تحت تنش کم‌آبی .

9-نازیلا عسگری، 1392، تاثیر کاربرد برگی و ریشه ای تیامین تحت سطوح مختلف آبیاری شور بر گیاه جو.

10-ناصر جعفر زاده،، 1393، بررسی بیواکوفیزیولوژی سس زراعی Cuscuta campestris و مدیریت آن در مزارع چغندر قند.

11-سید جواد طالب زاده ، ، 1395، ارزیابی محدودیت مخزن و الگوی توزیع مواد فتوسنتزی به دانه ژنوتیپ‌های گندم نان در شرایط تنش خشکی آخر فصل رشد .

12-لیلا مودت زاویه، 1397، تأثیر تقسیط نیتروژن بر محدودیت منبع و مخزن ارقام گندم نان در شرایط تنش کمبود آب.

13-سمیه کرمی ، ، 1396، اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و زئولیت بر عملکرد کمی و کیفی تاج خروس علوفه ای (Amaranthus hypochondriacus) تحت تنش کم آبی.

14-قادر کلانتر، 1393، اثر همزیستی میکوریزا، مصرف ژل سوپرجاذب و گلایسین بتائین و عصاره چغندرقند بر صفات فیزیولوژیک، بیوشیمیایی و عملکرد گیاه کرچک (Ricinus communis L.)در شرایط تنش خشکی به عنوان کشت دوم .

15-سارا افشاني، 1389، بررسي اثر محلول پاشي آهن و روي بر عملكرد و اجزاي عملكرد كلزاي پاييزه (Brassica napus L.)تحت شرايط تنش خشكي در مراحل مختلف فنولوژيك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-رقيه عبدالعظيم زاده، 1389، تاثير پرايمينگ گندم بر روي صفات مورفولوژيك و عملكرد گندم تحت شرايط تنش خشكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-حسن ميرشكالي، 1389، ارزيابي توانايي تحمل، جذب و اندوزش روي (Zn) از خاك توسط برخي گياهان بومي آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-علي اكبر پوربابا، 1389، اثر كودهاي بيولوژيك (بيوفسفر-بيوسولفور) بر روي عملكرد و اجزاي عملكرد لوبيا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-رسول قادرنژاد آذر، 1390، تاثير تنش شوري روي برخي صفات فيزيولوژكي، مورفولوژيكي موثر بر درصد روغن و عملكرد دانه ارقام آفتابگردان.، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

20-آذين نجف آبادي، 1390، اثر روشهاي مختلف تيمار اسيد ساليسيليك روي لوبيا سفيد در شرايط تنش شوري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-جميله عظيمي، 1391، تاثير افزايش شدت تنش بر رشد و عملكرد هميشه بهار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (13)

1-روشهای آماری در علوم کشاورزی، کارشناسی ارشد.

2-اکوفیزولوژی تولید گیاهان زراعی، کارشناسی ارشد.

3-جنبه های نوین فتوسنتز و متابولیسم، دکتری.

4-بیوشیمی عمومی، کارشناسی.

5-کاربرد کامپيوتر در تجزيه هاي آماري ، کارشناسی ارشد.

6-فيزيولوژي گياهان زراعتي تكميلي، کارشناسی ارشد.

7-فيزيولوژي علفهاي هرزوعلفكشها، کارشناسی ارشد.

8-فيزيولوژي‌عملكردگياهان‌زراعي، دکتری.

9-زبان تخصصي ، کارشناسی.

10-آناتومی و فيزيولوژي‌گياهی، کارشناسی.

11-فيزيولوژي‌تنشهادرگياهان‌زراعي، دکتری.

12-فيزيولوژي گياهان زراعي ، کارشناسی.

13-موفولوژی و سیستماتیک گیاهی، کارشناسی.