• نام و نام خانوادگی
  • هاشم هادی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زراعت
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (17)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (43)
پایان نامه ها (7)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • هاشم هادی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زراعت
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (17)

1- 2013, Effect of different treatments of salicylic acid on some morphological traits and yield of white bean in salinity condition,Journal of Applied Biological.

2- 2013, EFFECT OF NANO-IRON ON THE YIELD AND YIELD COMPONENT OF COWPEA (Vigna unguiculata) UNDER END SEASON WATER DEFICIT,International Journal of Agriculture: Research and Review.

3- 2012, Comparative Analysis of Phytohormones and Oxidative Damage in Flag Leaves of Six Contrasting Wheat Genotypes in Response to Drought Stress,Advances in Environmental Biology.

4- 2012, Effect of Cyclic Wetting-Drying Moisture on Redistribution of Lead (Pb) Loaded to Some Semiarid-Zone Soils,pedosphere.

5- 2012, EFFECT OF ZN TOXICITY ON PLANT PRODUCTIVITY, CHLOROPHYLL AND ZN CONTENTS OF SORGHUM AND COMMON LAMBSQUARTER,International Journal of Agriculture: Research and review.

6- 2012, Effect of Nano-iron foliar application on qualitative and quantitative characteristics of cowpea, under end season drought stress,International Research Journal of Applied and Basic Sciences.

7- 2012, Effect of varying concentrations and time of Nanoiron foliar application on the yield and essentialoil of Pot marigold,International Research Journal of Applied and Basic Sciences.

8- 1394، اثر اسیدسالیسیلیک و اسپرمین بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه کرچک تحت شرایط تنش خشکی،پژوهش در اکوسیستم های زراعی.

9- 1394، ا?? ??????? ????ر??ا، ???ف ژل ??????ذب و ?????? ?????? و ???ره ????ر??? ?? ???ت ???????ژ?? و ?????د دا?? ???? (.Ricinus communis L) در ??ا?? ??? ????،???? ???م زرا?? ا??ان.

10- 1394، ??ر?? ا?? ????ل ???? آ?? و روی ?? ?????د و ا??ای ?????د ???ای ?????ه (.Brassica napus L) در ??ا?? ?? آ???ری،????? ??و????ی زرا?? ا??ان.

11- 1393، ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی لاین‌های خویش آمیخته نوترکیب آفتابگردان با استفاده از صفات زراعی- ریخت شناسی،دانش زراعت.

12- 1393، ارزیابی کارآیی سورگوم (Sorghum bicolor) و سلمه تره (Chenopodium album) در پالایش سبز روی از خاک،مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک.

13- 1393، تأثیر تنش شوری خاک، بر برخی صفات رویشی و زایشی ارقام آفتابگردان روغنی در شرایط آب و هوایی مهاباد،دانش زراعت.

14- 1393، ارزیابی اثر محلول‌پاشی سلنات سدیم روی عملکرد و برخی صفات زراعی ذرت،پژوهش در گیاهان زراعی.

15- 1392، اثر شوری خاک بر ویژگی های مورفولوژیک و عملکرد روغن ارقام آفتابگردان،پژوهش در اکوسیستم های زراعی.

16- 1392، اثر اسیدسالیسیک بر شاخص های رشد گیاه ماش (Vigna radiata L.) تحت تنش کم آبی،فصلنامه دانش نوین کشاورزی پایدار.

17- 1391، بررسی اثر عصاره آبی مریم گلی و درمنه روی جوانه زنی و رشد گیاهچه تاج خروس،نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی).
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (43)

1- 2009, Response of Common Bean (Phaseolus vulgaris L.) to Different Levels of Shade: Growth Analysis,Turkiye VIII Tarla Bitkileri Congresi.

2- 2009, Response of Common Bean (Phaseolus vulgaris L.) to Different Levels of Shade: Leaf Photosynthesis,Turkiye VIII Tarla Bitkileri Congresi.

3- 2009, Response of Common Bean (Phaseolus vulgaris L.) to Different Levels of Shade: Yield and Yield Components,Turkiye VIII Tarla Bitkileri Congresi.

4- 2010, Study on the suitable time to terminate irrigation in alfalfa seed production,Toprak ve su kaynaklari kongeresi, اسكي شهر,تركيه.

5- 1393، اثر پرايمينگ با سلنات سديم بعد بعد بعد از فرسودگي بذر بر جوانه زني و رشد گياهچه ذرت،كنگره ملي خاك و محيط زيست- تغذيه بهينه، سلامت محصولات كشاورزي و ملاحظات زيست محيطي، اروميه،ايران.

6- 1390، اثر روش هاي مختلف تيمار اسيد ساليسيليك روي لوبيا سفيد(رقم دا نشكده) در شرايط تنش شوري،همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

7- 1389، اثر عصاره درمنه (Artemisia herba alba) روي جوانه زني و رشد گياهچه تاج خروس (Amaranthus retroflexus)،همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

8- 1392، ارزيابي تأثير محلول پاشي اسيد اسكوربيك بر صفات كيفي Vigna radiataL.تحت سطوح مختلف تنش خشكي،دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

9- 1392، ارزيابي تأثير محلول پاشي اسيد اسكوربيك بر صفات مورفولوژيك ماش تحت سطوح مختلف تنش خشكي،دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

10- 1389، استفاده از درختان در پالايش خاك هاي آلوده،همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

11- 1393، بررسي اثرات تداخلي تراكم هاي مختلف تاج خروس(L. Amaranthus retroflexus) بر شاخص هاي رشد كرچك (L. Ricinus communis،بيست ويكمين كنگره گياهپزشكي ايران، اروميه،ايران.

12- 1389، بررسي تاثير محلول پاشي آهن و روي بر روي خصوصيات كمي كلزاي پاييزه در شرايط تنش خشكي در مراحل فنولوژيك،اولين همايش ملي كشاورزي پايدار و توليد محصول سالم، اصفهان،ايران.

13- 1389، بررسي درصد روغن كلزاي پاييزه در شرايط تنش خشكي و محلول پاشي آهن و روي،سومين سمينار بين المللي دانه هاي روغني و روغن هاي خوراكي، تهران،ايران.

14- 1389، بررسي سميت روي (Zn) در گياه سورگوم Soghum bicolor،اولين همايش ملي كشاورزي پايدار و توليد محصول سالم، اصفهان،ايران.

15- 1391، بررسي واكنش گياه دارويي كرچك به گونه ميكوريز در مرحله جوانه زني و رشد گياهچه،دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

16- 1389، پاكسازي آفت كش ها از محيط زيست با استفاده از گياهان،همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

17- 1393، تاثير اسپرمين روي برخي شاخص هاي رشد گياه كرچك در شرايط كم آبي،دومين كنفرانس ملي علوم و تكنولوژي هاي نوين زيستي، ملاير،ايران.

18- 1393، تاثير اسيد ساليسيليك روي برخي شاخص هاي رشد گياه كرچك در شرايط كم آبي،دومين كنفرانس ملي علوم و تكنولوژي هاي نوين زيستي، ملاير،ايران.

19- 1392، تاثير اسيدساليسيليك بر روي برخي شاخصهاي رشد گياه ماش (Vigna radiataL.) تحت تنش كم آبي،پنجمين همايش حبوبات ايران، كرج،ايران.

20- 1392، تاثير اسيدساليسيليك بر روي برخي شاخصهاي مربوط به عملكرد ماش (Vigna radiataL.)تحت شرايط كم آبياري،پنجمين همايش حبوبات ايران، كرج،ايران.

21- 1392، تاثير اسيدساليسيليك برروي گياه ماش (Vigna radiate L.) تحت شرايط كم آبياري،پنجمين همايش حبوبات ايران، كرج،ايران.

22- 1389، تاثير تنش شوري خاك هاي طبيعي روي عملكرد دانه و درصد روغن ارقام آفتابگردان در شرايط آب و هوايي مهاباد،سومين سمينار بين المللي دانه هاي روغني و روغن هاي خوراكي، تهران،ايران.

23- 1391، تاثير تنش كم آبي بر خصوصيات دانه و عملكرد روغن در گياه هميشه بهار،دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

24- 1391، تاثير تنش كم آبي بر خصوصيات موفولوژيك رشد در گياه هميشه بهار،دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

25- 1391، تاثير تنش كم آبي بر خصوصيات موفولوژيك و عملكرد گل و اسانس گياه هميشه بهار،دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

26- 1389، تاثير تيمارهاي مختلف بذر بر شاخص سطح برگ دوام سطح برگ و ارتباط انها با عملكرد،يازدهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران، تهران،ايران.

27- 1390، تاثير سطوح مختلف شوري خاك، روي برخي ويژگيهاي مورفولوژيك و عملكرد روغن چهار رقم آفتابگردان روغني،دوازدهمين كنگره علوم خاك ايران، تبريز،ايران.

28- 1389، تاثير سطوح مختلف كود نيتروژن بر بيوماس ارقام سورگوم علوفه اي در چين هاي مختلف در منطقه مياندوآب،يازدهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران، تهران،ايران.

29- 1393، تاثير قدرت رقابتي كرچك(L. Ricinus communis) بر رشد و نمو و توليد بذر علف هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.)،بيست ويكمين كنگره گياهپزشكي ايران، اروميه،ايران.

30- 1392، تاثير كاربرد برگي و ريشه اي تيامين بر ارتفاع و محتواي آب نسبي گياه جو تحت سطوح مختلف آبياري شور11،دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

31- 1392، تاثير كاربرد برگي و ريشه اي تيامين بر محتواي رنگيزه هاي فتوسنتزي جو تحت سطوح مختلف آبياري شور،دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

32- 1391، تاثير كاربرد برون زاد كلات روي و اكسين بر صفات مورفولوژيك ذرت،دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

33- 1391، تاثير كاربرد برون زاد كلات روي و هورمون IBA بر ميزان رنگدانه هاي گياه ذرت،دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

34- 1392، تاثير محلول پاشي اسيدساليسيليك بر روي عملكرد ماش تحت تنش خشكي،دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

35- 1392، تاثير محلول پاشي اسيدساليسيليك بر روي ميزان رنگيزه هاَي فتو سنىتزي ماش تحت تنش خشكي،دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

36- 1391، تاثير محلول پاشي آهن نانو بر عملكرد دانه و برخي اجزاي عملكرد لوبيا چشم بلبلي تحت شرايط كمبود آب انتهاي فصل رشد،دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

37- 1391، تاثير محلول پاشي آهن نانو بر خصوصيات كمي و كيفي لوبيا چشم بلبلي تحت شرايط كمبود آب انتهاي فصل رشد،دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

38- 1391، تاثير محلول پاشي آهن نانو بر ميزان كلروفيل و كاروتنوييد بذر لوبيا چشم بلبلي در شرايط تنش خشكي،دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

39- 1393، تأثير پرايمينگ با سلنات سديم قبل از فرسودگي بذر بر جوانه زني و رشد گياهچه ذرت،كنگره ملي خاك و محيط زيست، اروميه،ايران.

40- 1392، تأثير ميدان مغىاطيسي بر اثرات آبياري با آب شور بر خصو صيات جوانه زني،دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

41- 1392، راهكارهاي گياهان در مقابله با تنش آلودگي فلزات سنگين،اولين همايش ملي علوم كشاورزي، نقده،ايران.

42- 1390، گياه بهسازس خاك آلوده به روي توسط گياهان سورگوم و سلمه تره،اولين همايش فناوري هاي پالايش در محيط زيست، تهران،ايران.

43- 1392، واكنش گياه لوبيا به تيمار اسيدساليسيليك در شرايط تنش شوري،دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.
پایان نامه ها (7)

1-سارا افشاني، 1389، بررسي اثر محلول پاشي آهن و روي بر عملكرد و اجزاي عملكرد كلزاي پاييزه (Brassica napus L.)تحت شرايط تنش خشكي در مراحل مختلف فنولوژيك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-رقيه عبدالعظيم زاده، 1389، تاثير پرايمينگ گندم بر روي صفات مورفولوژيك و عملكرد گندم تحت شرايط تنش خشكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-حسن ميرشكالي، 1389، ارزيابي توانايي تحمل، جذب و اندوزش روي (Zn) از خاك توسط برخي گياهان بومي آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-علي اكبر پوربابا، 1389، اثر كودهاي بيولوژيك (بيوفسفر-بيوسولفور) بر روي عملكرد و اجزاي عملكرد لوبيا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-رسول قادرنژاد آذر، 1390، تاثير تنش شوري روي برخي صفات فيزيولوژكي، مورفولوژيكي موثر بر درصد روغن و عملكرد دانه ارقام آفتابگردان.، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

6-آذين نجف آبادي، 1390، اثر روشهاي مختلف تيمار اسيد ساليسيليك روي لوبيا سفيد در شرايط تنش شوري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-جميله عظيمي، 1391، تاثير افزايش شدت تنش بر رشد و عملكرد هميشه بهار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.