• نام و نام خانوادگی
  • هاشم هادی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زراعت
 • ایمیل
  • h.hadi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (17)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (43)
پایان نامه ها (7)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • هاشم هادی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زراعت
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (17)

1- "Effect of different treatments of salicylic acid on some morphological traits and yield of white bean in salinity condition", Journal of Applied Biological, 2013.

2- "EFFECT OF NANO-IRON ON THE YIELD AND YIELD COMPONENT OF COWPEA (Vigna unguiculata) UNDER END SEASON WATER DEFICIT", International Journal of Agriculture: Research and Review, 2013.

3- "Comparative Analysis of Phytohormones and Oxidative Damage in Flag Leaves of Six Contrasting Wheat Genotypes in Response to Drought Stress", Advances in Environmental Biology, 2012.

4- "Effect of Cyclic Wetting-Drying Moisture on Redistribution of Lead (Pb) Loaded to Some Semiarid-Zone Soils", pedosphere, 2012.

5- "EFFECT OF ZN TOXICITY ON PLANT PRODUCTIVITY, CHLOROPHYLL AND ZN CONTENTS OF SORGHUM AND COMMON LAMBSQUARTER", International Journal of Agriculture: Research and review, 2012.

6- "Effect of Nano-iron foliar application on qualitative and quantitative characteristics of cowpea, under end season drought stress", International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 2012.

7- "Effect of varying concentrations and time of Nanoiron foliar application on the yield and essentialoil of Pot marigold", International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 2012.

8- "اثر اسیدسالیسیلیک و اسپرمین بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه کرچک تحت شرایط تنش خشکی", پژوهش در اکوسیستم های زراعی, 1394.

9- "ا?? ??????? ????ر??ا، ???ف ژل ??????ذب و ?????? ?????? و ???ره ????ر??? ?? ???ت ???????ژ?? و ?????د دا?? ???? (.Ricinus communis L) در ??ا?? ??? ????", ???? ???م زرا?? ا??ان, 1394.

10- "??ر?? ا?? ????ل ???? آ?? و روی ?? ?????د و ا??ای ?????د ???ای ?????ه (.Brassica napus L) در ??ا?? ?? آ???ری", ????? ??و????ی زرا?? ا??ان, 1394.

11- "ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی لاین‌های خویش آمیخته نوترکیب آفتابگردان با استفاده از صفات زراعی- ریخت شناسی", دانش زراعت, 1393.

12- "ارزیابی کارآیی سورگوم (Sorghum bicolor) و سلمه تره (Chenopodium album) در پالایش سبز روی از خاک", مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک, 1393.

13- "تأثیر تنش شوری خاک، بر برخی صفات رویشی و زایشی ارقام آفتابگردان روغنی در شرایط آب و هوایی مهاباد", دانش زراعت, 1393.

14- "ارزیابی اثر محلول‌پاشی سلنات سدیم روی عملکرد و برخی صفات زراعی ذرت", پژوهش در گیاهان زراعی, 1393.

15- "اثر شوری خاک بر ویژگی های مورفولوژیک و عملکرد روغن ارقام آفتابگردان", پژوهش در اکوسیستم های زراعی, 1392.

16- "اثر اسیدسالیسیک بر شاخص های رشد گیاه ماش (Vigna radiata L.) تحت تنش کم آبی", فصلنامه دانش نوین کشاورزی پایدار, 1392.

17- "بررسی اثر عصاره آبی مریم گلی و درمنه روی جوانه زنی و رشد گیاهچه تاج خروس", نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی), 1391.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (43)

1- "Response of Common Bean (Phaseolus vulgaris L.) to Different Levels of Shade: Growth Analysis", Turkiye VIII Tarla Bitkileri Congresi, 2009.

2- "Response of Common Bean (Phaseolus vulgaris L.) to Different Levels of Shade: Leaf Photosynthesis", Turkiye VIII Tarla Bitkileri Congresi, 2009.

3- "Response of Common Bean (Phaseolus vulgaris L.) to Different Levels of Shade: Yield and Yield Components", Turkiye VIII Tarla Bitkileri Congresi, 2009.

4- "Study on the suitable time to terminate irrigation in alfalfa seed production", Toprak ve su kaynaklari kongeresi, 2010, اسكي شهر,تركيه.

5- "اثر پرايمينگ با سلنات سديم بعد بعد بعد از فرسودگي بذر بر جوانه زني و رشد گياهچه ذرت", كنگره ملي خاك و محيط زيست- تغذيه بهينه، سلامت محصولات كشاورزي و ملاحظات زيست محيطي, 1393, اروميه,ايران.

6- "اثر روش هاي مختلف تيمار اسيد ساليسيليك روي لوبيا سفيد(رقم دا نشكده) در شرايط تنش شوري", همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1390, اروميه,ايران.

7- "اثر عصاره درمنه (Artemisia herba alba) روي جوانه زني و رشد گياهچه تاج خروس (Amaranthus retroflexus)", همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1389, اروميه,ايران.

8- "ارزيابي تأثير محلول پاشي اسيد اسكوربيك بر صفات كيفي Vigna radiataL.تحت سطوح مختلف تنش خشكي", دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1392, اروميه,ايران.

9- "ارزيابي تأثير محلول پاشي اسيد اسكوربيك بر صفات مورفولوژيك ماش تحت سطوح مختلف تنش خشكي", دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1392, اروميه,ايران.

10- "استفاده از درختان در پالايش خاك هاي آلوده", همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1389, اروميه,ايران.

11- "بررسي اثرات تداخلي تراكم هاي مختلف تاج خروس(L. Amaranthus retroflexus) بر شاخص هاي رشد كرچك (L. Ricinus communis", بيست ويكمين كنگره گياهپزشكي ايران, 1393, اروميه,ايران.

12- "بررسي تاثير محلول پاشي آهن و روي بر روي خصوصيات كمي كلزاي پاييزه در شرايط تنش خشكي در مراحل فنولوژيك", اولين همايش ملي كشاورزي پايدار و توليد محصول سالم, 1389, اصفهان,ايران.

13- "بررسي درصد روغن كلزاي پاييزه در شرايط تنش خشكي و محلول پاشي آهن و روي", سومين سمينار بين المللي دانه هاي روغني و روغن هاي خوراكي, 1389, تهران,ايران.

14- "بررسي سميت روي (Zn) در گياه سورگوم Soghum bicolor", اولين همايش ملي كشاورزي پايدار و توليد محصول سالم, 1389, اصفهان,ايران.

15- "بررسي واكنش گياه دارويي كرچك به گونه ميكوريز در مرحله جوانه زني و رشد گياهچه", دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1391, اروميه,ايران.

16- "پاكسازي آفت كش ها از محيط زيست با استفاده از گياهان", همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1389, اروميه,ايران.

17- "تاثير اسپرمين روي برخي شاخص هاي رشد گياه كرچك در شرايط كم آبي", دومين كنفرانس ملي علوم و تكنولوژي هاي نوين زيستي, 1393, ملاير,ايران.

18- "تاثير اسيد ساليسيليك روي برخي شاخص هاي رشد گياه كرچك در شرايط كم آبي", دومين كنفرانس ملي علوم و تكنولوژي هاي نوين زيستي, 1393, ملاير,ايران.

19- "تاثير اسيدساليسيليك بر روي برخي شاخصهاي رشد گياه ماش (Vigna radiataL.) تحت تنش كم آبي", پنجمين همايش حبوبات ايران, 1392, كرج,ايران.

20- "تاثير اسيدساليسيليك بر روي برخي شاخصهاي مربوط به عملكرد ماش (Vigna radiataL.)تحت شرايط كم آبياري", پنجمين همايش حبوبات ايران, 1392, كرج,ايران.

21- "تاثير اسيدساليسيليك برروي گياه ماش (Vigna radiate L.) تحت شرايط كم آبياري", پنجمين همايش حبوبات ايران, 1392, كرج,ايران.

22- "تاثير تنش شوري خاك هاي طبيعي روي عملكرد دانه و درصد روغن ارقام آفتابگردان در شرايط آب و هوايي مهاباد", سومين سمينار بين المللي دانه هاي روغني و روغن هاي خوراكي, 1389, تهران,ايران.

23- "تاثير تنش كم آبي بر خصوصيات دانه و عملكرد روغن در گياه هميشه بهار", دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1391, اروميه,ايران.

24- "تاثير تنش كم آبي بر خصوصيات موفولوژيك رشد در گياه هميشه بهار", دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1391, اروميه,ايران.

25- "تاثير تنش كم آبي بر خصوصيات موفولوژيك و عملكرد گل و اسانس گياه هميشه بهار", دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1391, اروميه,ايران.

26- "تاثير تيمارهاي مختلف بذر بر شاخص سطح برگ دوام سطح برگ و ارتباط انها با عملكرد", يازدهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران, 1389, تهران,ايران.

27- "تاثير سطوح مختلف شوري خاك، روي برخي ويژگيهاي مورفولوژيك و عملكرد روغن چهار رقم آفتابگردان روغني", دوازدهمين كنگره علوم خاك ايران, 1390, تبريز,ايران.

28- "تاثير سطوح مختلف كود نيتروژن بر بيوماس ارقام سورگوم علوفه اي در چين هاي مختلف در منطقه مياندوآب", يازدهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران, 1389, تهران,ايران.

29- "تاثير قدرت رقابتي كرچك(L. Ricinus communis) بر رشد و نمو و توليد بذر علف هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.)", بيست ويكمين كنگره گياهپزشكي ايران, 1393, اروميه,ايران.

30- "تاثير كاربرد برگي و ريشه اي تيامين بر ارتفاع و محتواي آب نسبي گياه جو تحت سطوح مختلف آبياري شور11", دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1392, اروميه,ايران.

31- "تاثير كاربرد برگي و ريشه اي تيامين بر محتواي رنگيزه هاي فتوسنتزي جو تحت سطوح مختلف آبياري شور", دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1392, اروميه,ايران.

32- "تاثير كاربرد برون زاد كلات روي و اكسين بر صفات مورفولوژيك ذرت", دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1391, اروميه,ايران.

33- "تاثير كاربرد برون زاد كلات روي و هورمون IBA بر ميزان رنگدانه هاي گياه ذرت", دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1391, اروميه,ايران.

34- "تاثير محلول پاشي اسيدساليسيليك بر روي عملكرد ماش تحت تنش خشكي", دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1392, اروميه,ايران.

35- "تاثير محلول پاشي اسيدساليسيليك بر روي ميزان رنگيزه هاَي فتو سنىتزي ماش تحت تنش خشكي", دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1392, اروميه,ايران.

36- "تاثير محلول پاشي آهن نانو بر عملكرد دانه و برخي اجزاي عملكرد لوبيا چشم بلبلي تحت شرايط كمبود آب انتهاي فصل رشد", دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1391, اروميه,ايران.

37- "تاثير محلول پاشي آهن نانو بر خصوصيات كمي و كيفي لوبيا چشم بلبلي تحت شرايط كمبود آب انتهاي فصل رشد", دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1391, اروميه,ايران.

38- "تاثير محلول پاشي آهن نانو بر ميزان كلروفيل و كاروتنوييد بذر لوبيا چشم بلبلي در شرايط تنش خشكي", دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1391, اروميه,ايران.

39- "تأثير پرايمينگ با سلنات سديم قبل از فرسودگي بذر بر جوانه زني و رشد گياهچه ذرت", كنگره ملي خاك و محيط زيست, 1393, اروميه,ايران.

40- "تأثير ميدان مغىاطيسي بر اثرات آبياري با آب شور بر خصو صيات جوانه زني", دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1392, اروميه,ايران.

41- "راهكارهاي گياهان در مقابله با تنش آلودگي فلزات سنگين", اولين همايش ملي علوم كشاورزي, 1392, نقده,ايران.

42- "گياه بهسازس خاك آلوده به روي توسط گياهان سورگوم و سلمه تره", اولين همايش فناوري هاي پالايش در محيط زيست, 1390, تهران,ايران.

43- "واكنش گياه لوبيا به تيمار اسيدساليسيليك در شرايط تنش شوري", دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1392, اروميه,ايران.
پایان نامه ها (7)

1-سارا افشاني, "بررسي اثر محلول پاشي آهن و روي بر عملكرد و اجزاي عملكرد كلزاي پاييزه (Brassica napus L.)تحت شرايط تنش خشكي در مراحل مختلف فنولوژيك", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

2-رقيه عبدالعظيم زاده, "تاثير پرايمينگ گندم بر روي صفات مورفولوژيك و عملكرد گندم تحت شرايط تنش خشكي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

3-حسن ميرشكالي, "ارزيابي توانايي تحمل، جذب و اندوزش روي (Zn) از خاك توسط برخي گياهان بومي آذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

4-علي اكبر پوربابا, "اثر كودهاي بيولوژيك (بيوفسفر-بيوسولفور) بر روي عملكرد و اجزاي عملكرد لوبيا", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

5-رسول قادرنژاد آذر, "تاثير تنش شوري روي برخي صفات فيزيولوژكي، مورفولوژيكي موثر بر درصد روغن و عملكرد دانه ارقام آفتابگردان.", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد مشاوره.

6-آذين نجف آبادي, "اثر روشهاي مختلف تيمار اسيد ساليسيليك روي لوبيا سفيد در شرايط تنش شوري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

7-جميله عظيمي, "تاثير افزايش شدت تنش بر رشد و عملكرد هميشه بهار", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.