• نام و نام خانوادگی
  • اروج ولیزادگان
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه گیاه پزشکی
 • ایمیل
  • o.valizadegan@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (14)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (52)
پایان نامه ها (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • اروج ولیزادگان
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه گیاه پزشکی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (14)

1- "Fumigant toxicity and repellent effect of three Iranian Eucalyptus species against the lesser grain beetle Rhyzopertha Dominica (F.) (Col.: Bostrichidae) ,", Journal of Entomology and Zoology Studies, 2015.

2- "Eucalyptus dundasii Maiden essential oil, chemical composition and insecticidal values against Rhyzopertha dominica (F.) and Oryzaephilus surinamensis", JOURNAL OF PLANT PROTECTION RESEARCH, 2015.

3- "Insecticidal effects of Artemisia dracuncu lus L. (Asteraceae) essential", Archives of Phytopathology and Plant Protection, 2014.

4- "Study the Effects of Pyridalyl on Larvae of Spodoptera exigua (Hubner) at", International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 2014.

5- "Efficacy of three plant essential oils, Azadirachta indica (Adr. Juss.), Eucalyptus camaldulensis (Dehn.) and Laurus nobilis (L.) on mortality cotton aphids, Aphis gossypii Glover (Hem: Aphididae)", Archives Of Phytopathology And Plant Protection, 2013.

6- "Fumigant toxicity of Carum copticum L. (Apiaceae) essential oil on Trialeurodes vaporariorum (Westwood) (Hemiptera: Aleyrodidae) adults under greenhouse conditions", Archives Of Phytopathology And Plant Protection, 2013.

7- "Toxicity of Agricultural Adjuvant Cytogate Oil and the Insecticide Pymetrozine", Egyptian Journal of Biological Pest Control, 2013.

8- "Study the influence of Thyme (Thymus vulgaris) extract on fungal infection control of", Advances in Environmental Biology, 2013.

9- "The impact of carbon dioxide in stored-product insect treatment with phosphine", African Journal of Biotechnology, 2012.

10- "مطالعه عملکرد کمی و کیفی همیشه بهار (.Calendula officinalis L) و نخود (.Cicer arietinum L) و تنوع گونه‌ای و وفور نسبی حشرات در کشت مخلوط ردیفی و نواری", دانش کشاورزی و تولید پایدار, 1394.

11- "بررسی روشهای موثر در شکست خواب بذر البنج", نشریه پژوهشهای زراعی ایران, 1393.

12- "بررسی الگوهای مختلف کشت مخلوط زیره سبز و عدس در کشت دوم", نشریه بوم شناسی کشاورزی, 1392.

13- "کارایی روش های مبتنی بر ویژگی های رفتاری در کاهش انبوهی جمعیت", مجله علوم و صنایع کشاورزی, 1385.

14- "مطالعه برخی از ویژگی های رفتاری سوسک چوبخوار صنوبر Melanophila Picta Pall.(Col.:Buprestidae)", مجله علمی و پژوهشی دانش کشاورزی دانشگاه تبریز, 1383.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (52)

1- "EFFECT OF MICROWAVE RADIATION ON GERMINATION AND SEEDLING GROWTH OF SOYBEAN (Glycine max) SEEDS", نهمين همايش زراعت تركيه, 1390, بورسا,تركيه.

2- "Efficacy of Different Bioassay Methods in Evaluating the Relationship between Resistance and Body Fat Rate in Colorado Potato Beetle", Insects, Nature, and Humans. 5Th Asia-pacific Congress of Entomology, 2005.

3- "Study on the Synergestic Effect of Henna and Calcium Carbonate on the NPV Virus in Control of Spodoptera exigua Larvae", Insects, Nature, and Humans. 5Th Asia-pacific Congress of Entomology, 2005.

4- "اثر تغذيه از دانه هاي ارقاممختلف غلاتروي ميزان تخمريزيبيد غلاتبه منظور پرورش زنبور عسل", دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1391, اروميه,ايران.

5- "اثر تنش هاي اقليمي بر روي جمعيت حشرات", دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1392, اروميه,ايران.

6- "اثر طول دوره سرما دهي در خروج زنبورEncarsia Formosa از شفيره هاي پارازيته شده ي سفيد بالك پنبه", شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران, 1383.

7- "ارزيابي حساسيت جمعيت هاي مگس سفيد گلخانهTrialeurodes vaporariorum (Hom.: Aleyrodidae) به حشره كش¬هاي ايميداكلوپريد و پيري پيروكسي فن", سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1393, اروميه,ايران.

8- "استفاده از تله چسبنده در مبارزه غير شيميايي با سوسك چوبخوار صنوبر", پانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران, 1381.

9- "استفادهاز روشهاي سازگار با محيط زيست در كنترل سه گونهآفات انباري مهممحصولات كشاورزي صادراتي", دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1391, اروميه,ايران.

10- "اهميت كاربرد مواد ضد تعرق در مديريت‌هاي كشاورزي و بهبود زراعت", دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1392, اروميه,ايران.

11- "بررسي اثر حشره كشي سم دورسبان روي پوره هاي سن يك سوسري آلماني در شرايط آزمايشگاهي", همابش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1390, اروميه,ايران.

12- "بررسي اثر حشره كشي سم دورسبان روي پوره هاي سن يكBlattella germanica", همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1390, اروميه,ايران.

13- "بررسي اثرات زير كشندگي اسپينوساد بر شب پره پشت الماسي Plutella xylostella (Lepidoptera: Yponomeutidae)", سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1393, اروميه,ايران.

14- "بررسي اثرات كشندگي حشره كش پيمتروزين و روغن سيتوگيت بر روي زنبور پارازيتوئيد شته مومي كلم Diaertiella rapae(McIntosh)", دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1392, اروميه,ايران.

15- "بررسي انبوهي و تغييرات فصلي جمعيت سوسك كلرادوي سيب زميني در منطقه آذربايجان غربي", همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1390, اروميه,ايران.

16- "بررسي تأثير تغييرات دمايي بر جمعيت پروانه ي كرم سيب در شهرستان اروميه Cydian pomonella L.(Lepidoptera):Tortricidea", دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير ان بر كشاورزي و محيط زيست, 1392, اروميه,ايران.

17- "بررسي تأثير عوامل مختلف در تنوع زيستي نماتدهاي خاك", سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1393, اروميه,ايران.

18- "بررسي تأثير فعاليت هاي كشاورزي بر تنوع زيستي باكتري¬هاي خاك زي", سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1393, اروميه,ايران.

19- "بررسي تجمع فلزات سنگين در پرندگان", دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير ان بر كشاورزي و محيط زيست, 1392, اروميه,ايران.

20- "بررسي تحمل ارقام مختلف آفتابگردان نسبت به خسارت گنجشك خانگي", سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1393, اروميه,ايران.

21- "بررسي تغييرات اقليمي و فصلي جمعيت پروانه خوشه خوار انگور", دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1392, اروميه,ايران.

22- "بررسي تنوع اقليمي و تغييرات بارندگي ده سال اخير شهرستان اروميه بر ميزان ظهور و آلودگي سن", دومين همايش ملي تغيير اقليم, 1392, اروميه,ايران.

23- "بررسي تنوع پريداتورهاي سرخرطومي برگ يونجه Hypera postica در استان آذربايجان غربي", سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير ان بر كشاورزي و محيط زيست, 1393, اروميه,ايران.

24- "بررسي تنوع درختان و درختچه هاي شهرستان نقده (سولدوز) در استان آذربايجان غربي", دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1391, اروميه,ايران.

25- "بررسي تنوع زيستي برخي از گياهان دارويي شهرستان نقده", دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1391, اروميه,ايران.

26- "بررسي تنوع و تغييرات جمعيت سر خرطومي برگ يونجه در استان آذربايجان غربي", سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1393, اروميه,ايران.

27- "بررسي تنوع و شكل زيستي گونه هاي گياهان دارويي شهرستان نقده (سولدوز) در استان آذربايجان غربي", دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1391, اروميه,ايران.

28- "بررسي فلوريستيك و شكل زيستي گونه هاي گياهي تالاب بين المللي شورگل حسنلو در شهرستان نقده (سولدوز)", دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1391, اروميه,ايران.

29- "برنامه هاي كاهش مصرف سموم شيميايي در راستاي منافع زيست محيطي", دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1392, اروميه,ايران.

30- "تاريخچه اتولوژي و كاربرد آن در حشره شناسي", هوايش ملي تغيير اقليم و تاثير آى بر كشاورزي و هحيط زيست, 1390, اروميه,ايران.

31- "تأثير Nucleopolyhedrovirus و Azadirachtin برروي Spodoptera exigua Hubner (lep.:Noctuidae)", سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1393, اروميه,ايران.

32- "تعيين شاخص الايندگي فلز سرب با استفاده از باكتري سودوموناس", سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1393, اروميه,ايران.

33- "تعيين ميزان سم پايروتيروئيد دسيس روي حشرات كامل مگس سركه", همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1390, اروميه,ايران.

34- "تعييي ميزان تاثير سم پاير تٍير ئٍيدي دسيس ر وي حشرات كامل مگس سركه", همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1390, اروميه,ايران.

35- "تنوع پارازيتوئيد هاي سرخرطومي برگ يونجه و تعيين گونه غالب آن در استان آذربايجان غربي", سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1393, اروميه,ايران.

36- "تنوع توزيع مراحل زيستي سرخرطومي برگ يونجه", سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1393, اروميه,ايران.

37- "تنوع دشمنان طبيعي پروانه كرم سيب (Cydia pomonella L.) در باغات سيب", سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1393, اروميه,ايران.

38- "تنوع زيستي و بررسي پوشش گياهي دره‌هاي نعمت، باباحسن و سلطان‌يعقوب شهرستان نقده", دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1391, اروميه,ايران.

39- "تنوع زيستي و معرفي گياهان در حال انقراض دره‌هاي نعمت، باباحسن و سلطان يعقوب شهرستان نقده", دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1391, اروميه,ايران.

40- "درجه حرارت موثر روزانه (Degree Day) يك روش موثر در پيش آگاهي ظهور مراحل مختلف آفت", سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1393, اروميه,ايران.

41- "سميت تنفسي اسانس گياه زنيان Carum copticum L. (Apiaceae)، روي حشرات كامل سفيد بالك گلخانه Tialeurodes vaporariorum (Westwood) (Hemiptera: Aleyrodidae)، در شرايط گلخانه¬اي", دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1392, اروميه,ايران.

42- "شناسايي مناسبترينميزبان براي تخك ريزي بيدغلات Sitotroga cerealella Oliv. (Lep., Gelechidae)", دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1391, اروميه,ايران.

43- "مطالعه تغييرات فصلي جمعيت كرم خوشه خوار انگور در باغات نقده", همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1390, اروميه,ايران.

44- "مطالعه تغييرات فصلي جمعيت كرم خوشه خوار انگور و تعيين زمان سمپاشي در منطقه آذربايجان غربي", همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1390, اروميه,ايران.

45- "مطالعه تغييرات فصلي جمعيت كرم سيب در باغات با استفاده از تله هاي فرموني", همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1390, اروميه,ايران.

46- "مطالعه قارچهاي ميكوريزاي آربشكولار ريزوسفر گندم در", دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير انم بر كشاورزي و محيط زيست, 1391, اروميه,ايران.

47- "مطالعه و بررسي بيولوژي كامل سوسريهاي آلماني جمع آوري شده در منطقه آذربايجان شرقي", همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1390, اروميه,ايران.

48- "مطالعه و بررسي كامل سوسريهاي آلماني جمع آوري شده در منطقه آذربايجان شرقي", همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1390, اروميه,ايران.

49- "مطالعه و تغييرات فصلي جمعيت كرم خوشه خوار انگور و تعيين زمان سمپاشي در منطقه آذربايجان غربي", همايش ملي تغير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1390, اروميه,ايران.

50- "مقايسه اثر تدخيني اسانس گياهان زنيان Carum copticum L. (Fam.: Apiaceae) و زيره سبز Cuminum cyminum L. (Fam.: Apiaceae) ، روي حشرات بالغ شپشه برنج Sitophilus oryzae L. (Fam.: Curculinidae) ، در شرايط آزمايشگاهي", دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير ان بر كشاورزي و محيط زيست, 1392, اروميه,ايران.

51- "مقايسه فعاليت حشره¬كشي اسانس گياهان شويد،(Anethum graveolens L.) ، و مرزه، (Satureja hortensis L.)، روي حشرات كامل شپشه برنج، Sitophilus oryzae L. (Col: Curculionidae) در شرايط آزمايشگاهي", دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1392, اروميه,ايران.

52- "نقش عوامل اقليمي در پراكنش حشرات", دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير ان بر كشاورزي و محيط زيست, 1392, اروميه,ايران.
پایان نامه ها (3)

1-وحيد ريماز, "بررسي تاثير دو ماده افزودني سيتوكيت و دي جي و دو حشره كش پي متروزين و اساميپراميد بر روي شته مومي كلم و زنبور پارايتوئيد آن", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

2-مهديه موسوي, "بررسي اثر حشره كشي اسانس ترخون روي مراحل مختلف زيستي سفيد بالك گلخانه و حشرات كامل شته جاليز در شرايط آزمايشگاهي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

3-ليلا محمودي, "بررسي اثر حشره كش اسانس گياه جعفري روي مراحل مختلف زيستي سفيدك بالك گلخانه و حشرات كامل شته جاليز در شرايط گلداني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.