• نام و نام خانوادگی
  • اروج ولیزادگان
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه گیاه پزشکی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (16)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (52)
پایان نامه ها (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • اروج ولیزادگان
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه گیاه پزشکی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (16)

1-فرناز شفايي وشهرام آرميده و روج وليزادگان و محمدحسن صفرعليزاده ونادر نوروزي پسيان،، 2019، GC/MS ANALYSIS OF THE ESSENTIAL OILS OF CUPRESSUS ARIZONICAGREENE، JUNIPERUS COMMUNIS L. AND MENTHA LONGIFOLIA L.،BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF ETHIOPIA.

2-ايرج ذوالقدر ، اروج وليزادگان و سميه مشاري،، 1398، بررسي باقي مانده حشره كشهاي كلروپيريفوس و سايپرمترين در ريشه و تفاله چغندرقند در مناطق مختلف استان آذربايجان غربي،مجله چغندرقند.

3- 2015, Fumigant toxicity and repellent effect of three Iranian Eucalyptus species against the lesser grain beetle Rhyzopertha Dominica (F.) (Col.: Bostrichidae) ,,Journal of Entomology and Zoology Studies.

4- 2015, Eucalyptus dundasii Maiden essential oil, chemical composition and insecticidal values against Rhyzopertha dominica (F.) and Oryzaephilus surinamensis,JOURNAL OF PLANT PROTECTION RESEARCH.

5- 2014, Insecticidal effects of Artemisia dracuncu lus L. (Asteraceae) essential,Archives of Phytopathology and Plant Protection.

6- 2014, Study the Effects of Pyridalyl on Larvae of Spodoptera exigua (Hubner) at,International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences.

7- 2013, Efficacy of three plant essential oils, Azadirachta indica (Adr. Juss.), Eucalyptus camaldulensis (Dehn.) and Laurus nobilis (L.) on mortality cotton aphids, Aphis gossypii Glover (Hem: Aphididae),Archives Of Phytopathology And Plant Protection.

8- 2013, Fumigant toxicity of Carum copticum L. (Apiaceae) essential oil on Trialeurodes vaporariorum (Westwood) (Hemiptera: Aleyrodidae) adults under greenhouse conditions,Archives Of Phytopathology And Plant Protection.

9- 2013, Toxicity of Agricultural Adjuvant Cytogate Oil and the Insecticide Pymetrozine,Egyptian Journal of Biological Pest Control.

10- 2013, Study the influence of Thyme (Thymus vulgaris) extract on fungal infection control of,Advances in Environmental Biology.

11- 2012, The impact of carbon dioxide in stored-product insect treatment with phosphine,African Journal of Biotechnology.

12- 1394، مطالعه عملکرد کمی و کیفی همیشه بهار (.Calendula officinalis L) و نخود (.Cicer arietinum L) و تنوع گونه‌ای و وفور نسبی حشرات در کشت مخلوط ردیفی و نواری،دانش کشاورزی و تولید پایدار.

13- 1393، بررسی روشهای موثر در شکست خواب بذر البنج،نشریه پژوهشهای زراعی ایران.

14- 1392، بررسی الگوهای مختلف کشت مخلوط زیره سبز و عدس در کشت دوم،نشریه بوم شناسی کشاورزی.

15- 1385، کارایی روش های مبتنی بر ویژگی های رفتاری در کاهش انبوهی جمعیت،مجله علوم و صنایع کشاورزی.

16- 1383، مطالعه برخی از ویژگی های رفتاری سوسک چوبخوار صنوبر Melanophila Picta Pall.(Col.:Buprestidae)،مجله علمی و پژوهشی دانش کشاورزی دانشگاه تبریز.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (52)

1- 1390, EFFECT OF MICROWAVE RADIATION ON GERMINATION AND SEEDLING GROWTH OF SOYBEAN (Glycine max) SEEDS,نهمين همايش زراعت تركيه, بورسا,تركيه.

2- 2005, Efficacy of Different Bioassay Methods in Evaluating the Relationship between Resistance and Body Fat Rate in Colorado Potato Beetle,Insects, Nature, and Humans. 5Th Asia-pacific Congress of Entomology.

3- 2005, Study on the Synergestic Effect of Henna and Calcium Carbonate on the NPV Virus in Control of Spodoptera exigua Larvae,Insects, Nature, and Humans. 5Th Asia-pacific Congress of Entomology.

4- 1391، اثر تغذيه از دانه هاي ارقاممختلف غلاتروي ميزان تخمريزيبيد غلاتبه منظور پرورش زنبور عسل،دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

5- 1392، اثر تنش هاي اقليمي بر روي جمعيت حشرات،دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

6- 1383، اثر طول دوره سرما دهي در خروج زنبورEncarsia Formosa از شفيره هاي پارازيته شده ي سفيد بالك پنبه،شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران.

7- 1393، ارزيابي حساسيت جمعيت هاي مگس سفيد گلخانهTrialeurodes vaporariorum (Hom.: Aleyrodidae) به حشره كش¬هاي ايميداكلوپريد و پيري پيروكسي فن،سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

8- 1381، استفاده از تله چسبنده در مبارزه غير شيميايي با سوسك چوبخوار صنوبر،پانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران.

9- 1391، استفادهاز روشهاي سازگار با محيط زيست در كنترل سه گونهآفات انباري مهممحصولات كشاورزي صادراتي،دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

10- 1392، اهميت كاربرد مواد ضد تعرق در مديريت‌هاي كشاورزي و بهبود زراعت،دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

11- 1390، بررسي اثر حشره كشي سم دورسبان روي پوره هاي سن يك سوسري آلماني در شرايط آزمايشگاهي،همابش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

12- 1390، بررسي اثر حشره كشي سم دورسبان روي پوره هاي سن يكBlattella germanica،همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

13- 1393، بررسي اثرات زير كشندگي اسپينوساد بر شب پره پشت الماسي Plutella xylostella (Lepidoptera: Yponomeutidae)،سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

14- 1392، بررسي اثرات كشندگي حشره كش پيمتروزين و روغن سيتوگيت بر روي زنبور پارازيتوئيد شته مومي كلم Diaertiella rapae(McIntosh)،دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

15- 1390، بررسي انبوهي و تغييرات فصلي جمعيت سوسك كلرادوي سيب زميني در منطقه آذربايجان غربي،همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

16- 1392، بررسي تأثير تغييرات دمايي بر جمعيت پروانه ي كرم سيب در شهرستان اروميه Cydian pomonella L.(Lepidoptera):Tortricidea،دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير ان بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

17- 1393، بررسي تأثير عوامل مختلف در تنوع زيستي نماتدهاي خاك،سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

18- 1393، بررسي تأثير فعاليت هاي كشاورزي بر تنوع زيستي باكتري¬هاي خاك زي،سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

19- 1392، بررسي تجمع فلزات سنگين در پرندگان،دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير ان بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

20- 1393، بررسي تحمل ارقام مختلف آفتابگردان نسبت به خسارت گنجشك خانگي،سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

21- 1392، بررسي تغييرات اقليمي و فصلي جمعيت پروانه خوشه خوار انگور،دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

22- 1392، بررسي تنوع اقليمي و تغييرات بارندگي ده سال اخير شهرستان اروميه بر ميزان ظهور و آلودگي سن،دومين همايش ملي تغيير اقليم، اروميه،ايران.

23- 1393، بررسي تنوع پريداتورهاي سرخرطومي برگ يونجه Hypera postica در استان آذربايجان غربي،سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير ان بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

24- 1391، بررسي تنوع درختان و درختچه هاي شهرستان نقده (سولدوز) در استان آذربايجان غربي،دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

25- 1391، بررسي تنوع زيستي برخي از گياهان دارويي شهرستان نقده،دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

26- 1393، بررسي تنوع و تغييرات جمعيت سر خرطومي برگ يونجه در استان آذربايجان غربي،سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

27- 1391، بررسي تنوع و شكل زيستي گونه هاي گياهان دارويي شهرستان نقده (سولدوز) در استان آذربايجان غربي،دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

28- 1391، بررسي فلوريستيك و شكل زيستي گونه هاي گياهي تالاب بين المللي شورگل حسنلو در شهرستان نقده (سولدوز)،دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

29- 1392، برنامه هاي كاهش مصرف سموم شيميايي در راستاي منافع زيست محيطي،دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

30- 1390، تاريخچه اتولوژي و كاربرد آن در حشره شناسي،هوايش ملي تغيير اقليم و تاثير آى بر كشاورزي و هحيط زيست، اروميه،ايران.

31- 1393، تأثير Nucleopolyhedrovirus و Azadirachtin برروي Spodoptera exigua Hubner (lep.:Noctuidae)،سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

32- 1393، تعيين شاخص الايندگي فلز سرب با استفاده از باكتري سودوموناس،سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

33- 1390، تعيين ميزان سم پايروتيروئيد دسيس روي حشرات كامل مگس سركه،همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

34- 1390، تعييي ميزان تاثير سم پاير تٍير ئٍيدي دسيس ر وي حشرات كامل مگس سركه،همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

35- 1393، تنوع پارازيتوئيد هاي سرخرطومي برگ يونجه و تعيين گونه غالب آن در استان آذربايجان غربي،سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

36- 1393، تنوع توزيع مراحل زيستي سرخرطومي برگ يونجه،سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

37- 1393، تنوع دشمنان طبيعي پروانه كرم سيب (Cydia pomonella L.) در باغات سيب،سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

38- 1391، تنوع زيستي و بررسي پوشش گياهي دره‌هاي نعمت، باباحسن و سلطان‌يعقوب شهرستان نقده،دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

39- 1391، تنوع زيستي و معرفي گياهان در حال انقراض دره‌هاي نعمت، باباحسن و سلطان يعقوب شهرستان نقده،دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

40- 1393، درجه حرارت موثر روزانه (Degree Day) يك روش موثر در پيش آگاهي ظهور مراحل مختلف آفت،سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

41- 1392، سميت تنفسي اسانس گياه زنيان Carum copticum L. (Apiaceae)، روي حشرات كامل سفيد بالك گلخانه Tialeurodes vaporariorum (Westwood) (Hemiptera: Aleyrodidae)، در شرايط گلخانه¬اي،دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

42- 1391، شناسايي مناسبترينميزبان براي تخك ريزي بيدغلات Sitotroga cerealella Oliv. (Lep.، Gelechidae)،دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

43- 1390، مطالعه تغييرات فصلي جمعيت كرم خوشه خوار انگور در باغات نقده،همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

44- 1390، مطالعه تغييرات فصلي جمعيت كرم خوشه خوار انگور و تعيين زمان سمپاشي در منطقه آذربايجان غربي،همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

45- 1390، مطالعه تغييرات فصلي جمعيت كرم سيب در باغات با استفاده از تله هاي فرموني،همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

46- 1391، مطالعه قارچهاي ميكوريزاي آربشكولار ريزوسفر گندم در،دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير انم بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

47- 1390، مطالعه و بررسي بيولوژي كامل سوسريهاي آلماني جمع آوري شده در منطقه آذربايجان شرقي،همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

48- 1390، مطالعه و بررسي كامل سوسريهاي آلماني جمع آوري شده در منطقه آذربايجان شرقي،همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

49- 1390، مطالعه و تغييرات فصلي جمعيت كرم خوشه خوار انگور و تعيين زمان سمپاشي در منطقه آذربايجان غربي،همايش ملي تغير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

50- 1392، مقايسه اثر تدخيني اسانس گياهان زنيان Carum copticum L. (Fam.: Apiaceae) و زيره سبز Cuminum cyminum L. (Fam.: Apiaceae) ، روي حشرات بالغ شپشه برنج Sitophilus oryzae L. (Fam.: Curculinidae) ، در شرايط آزمايشگاهي،دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير ان بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

51- 1392، مقايسه فعاليت حشره¬كشي اسانس گياهان شويد،(Anethum graveolens L.) ، و مرزه، (Satureja hortensis L.)، روي حشرات كامل شپشه برنج، Sitophilus oryzae L. (Col: Curculionidae) در شرايط آزمايشگاهي،دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

52- 1392، نقش عوامل اقليمي در پراكنش حشرات،دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير ان بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.
پایان نامه ها (3)

1-وحيد ريماز، 1392، بررسي تاثير دو ماده افزودني سيتوكيت و دي جي و دو حشره كش پي متروزين و اساميپراميد بر روي شته مومي كلم و زنبور پارايتوئيد آن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-مهديه موسوي، 1392، بررسي اثر حشره كشي اسانس ترخون روي مراحل مختلف زيستي سفيد بالك گلخانه و حشرات كامل شته جاليز در شرايط آزمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-ليلا محمودي، 1392، بررسي اثر حشره كش اسانس گياه جعفري روي مراحل مختلف زيستي سفيدك بالك گلخانه و حشرات كامل شته جاليز در شرايط گلداني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.