• نام و نام خانوادگی
  • لطفعلی ناصری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه باغبانی
 • ایمیل
  • l.naseri@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (21)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (47)
کتاب های چاپ شده (2)
پروژه های تحقیقاتی (3)
پایان نامه ها (30)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • لطفعلی ناصری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه باغبانی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (21)

1- "Effects of supplementary potassium nitrate on growth and gas-exchange characteristics of salt-stressed citrus seedlings", PHOTOSYNTHETICA, 2014, 52,52.

2- "Effect of Nanocomposite-Based Packaging on Postharvest Quality of Strawberry during Storage", Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences, 2013, 2,5.

3- "Antifungal activities of essential oils from some Iranian medicinal plants against various post harvest moulds", Journal of Medicinal Plant Research, 2013, 7,23.

4- "Evaluation of Iranian Native Apple (Malus x domestica Borkh) Germplasm using Biochemical and Morphological Characteristics", acs-Agriculturae Conspectus Scientiicus, 2013, 78,4.

5- "Effects of Sulfur Application on Soil pH and Uptake of Phosphorus Iron and Zinc in Apple Trees", Journal of Plant Physiology and Breeding, 2012, 2,1.

6- "Evaluation of genetic diversity among Iranian apple (Malus × domestica Borkh.) cultivars and landraces using simple sequence repeat markers", Australian Journal of Crop Science, 2011.

7- "Effect of UV-C Radiation and Hot Water on the Calcium Content and Postharvest Quality of Apples", Spanish Journal of Agricultural Research, 2007.

8- "Shelf-life and quality of apple fruits in response to postharvest application of UV-C radiation", Journal of Applied Horticulture, 2006.

9- "تاثیر بسته های نانو کامپوزیت بر خواص کیفی و ماندگاری میوه آلو رقم سانتارزا", پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, 1394, 11,11.

10- "تاثیر نانو اکسید سیلیس (SiO2) بر پرآوری درون شیشه ای سیب گالا", علوم باغبانی ایران, 1394, 46,46.

11- "شناسایی نشانگرهای ریزماهواره مرتبط با صفات مورفولوژیک و بیوشیمیایی در ارقام سیب بومی ایران (Malus domestica Borkh)", مجله بیوتکنولوژی کشاورزی, 1393, 6,6.

12- "تاثیرکیتوسان بر پرآوری درون شیشه‌ای انگور (Vitis vinifera L.) رقم ‘بیدانه قرمز’", به زراعی کشاورزی, 1393, 16,16.

13- "تأثیر مواد بسته بندی محتوی نانو ذرات نقره و سیلیکات رس بر ویژگیهای کیفی پس از برداشت میوه گیلاس رقم سیاه مشهد", نشریه پژوهش های صنایع غذایی, 1393, 24,24.

14- "اثر پرتو فرابنفش بر کیفیت میوه و عمر انباری دو رقم سیب", تولیدات گیاهی زراعت اصلاح نباتات و باغبانی, 1391.

15- "ترکیب های فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی در برخی ارقام سیب ایرانی و تجاری در استان آذربایجان غربی", به زراعی کشاورزی, 1391, 14,1.

16- "بررسی تنوع ژنتیکی سیب های بومی ایران با استفاده از نشانگر ریزماهواره", فن آوری زیستی در کشاورزی, 1390.

17- "بررسی اثر حذف آبیاری در مراحل رشد زردآلو بر عملکرد کمی و کیفی محصول و کارآیی مصرف آب", پژوهش آب در کشاورزی, 1389.

18- "اثرات پرتوتابی uv-c و کلرید کلسیم برکیفیت و عمر انباری میوه هلوی رقم زعفرانی", مجله علوم باغبانی ایران, 1388, 40,4.

19- "اثرات پرتوتابی و کلرید کلسیم بر کیفیت و عمر انباری میوه هلو رقم زعفرانی", مجله علوم باغبانی ایران, 1388, 40,40.

20- "اثر محلول پاشی اوره و تاریخ برداشت بر کیفیت میوه دورقم سیب", مجله پژوهش در علوم کشاورزی, 1382.

21- "اثر محلول پاشی برگی برخی ریز مغذی ها و انبار سرد بر کیفیت میوه سیب گلدن دلیشز", مجله علوم کشاورزی ایران, 1380.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (47)

1- "Effect of Hot-Water on Rest Termination and Resistance of Vitis Vinifera Buds", XXVIth International Horticultural Congress, 2003, Torento, Canada.

2- "اثر زمان و نوع پيوند و تأثير برخي تركيبات شيميايي در جوش خوردن پيوند جوانة گردوي ايراني(J.Regia L)", چهارمين كنگره علوم باغباني ايران, 1384.

3- "اثر غوطه وري در اب گرم و پرتو تابي UV-C بر كيفيت عمر انبارداري دو رقم سيب", پنجمين كنگره علوم باغباني ايران, 1386.

4- "اثر كيتوسان بر پرآوري درون شيشه اي پايه گزيلا هيبريد گيلاس", دومين همايش يافته هاي نوين در محيط زيست و اكوسيستم هاي كشاورزي, 1394, تهران,ايران.

5- "اثرات كاربرد پس از برداشت ظروف بسته بندي نانو كامپوزيتي بر ماندگاري و خواص كيفي ميوه توت فرنگي", ششمين همايش يافته هاي پژوهشي كشاورزي, 1392, سنندج,ايران.

6- "اثرات كاربرد نانو سيليس بر پرآوري درون شيشه اي سيب، رقم گالا و پايه مالينگ مرتون 106", چهاردهمين همايش دانش آموختگان فن آوري نانو, 1392, تهران,ايران.

7- "اثرات متقابل بسته هاي نانو كامپوزيت و كلريد كلسيم بر خواص كيفي و عمر انبارداري ميوه ي آلو رقم سانتارزا", اولين همايش ملي فيزيولوژي پس از برداشت, 1391, شيراز,ايران.

8- "ارزيابي تغذيه نهال هاي كشت بافتي دو ژنوتيپ سيب (MM106) و (MM111) با نسبت هاي مختلف نيترات به آمونيوم", هفتمين كنگره علوم باغباني ايران, 1390, اصفهان,ايران.

9- "ارزيابي و مقايسه صفات كمي و كيفي ميوه درختان هلو با نام محلي زرد تابستانه و قرمز بهاره در منطقه ورگهان شهرستان اهر استان آذربايجان شرقي", پنجمين كنگره علوم باغباني ايران, 1386.

10- "استفاده از پايه هاي وحشي براي اصلاح باغ ها راهكاري مناسب جهت بهره گيري از پتانسيل ناشي از تغيير اقليم", اولين همايش ملي تغيير اقليم و امنيت غذايي, 1391, اصفهان,ايران.

11- "بررسي اثر آگار و نوع ظرف در ريشه زدايي درون شيشه اي پايه ي سيب گمي آلماسي", دومين همايش يافته هاي كشاورزي و منابع طبيعي, 1386.

12- "بررسي اثر غلظت PPM جهت جلوگيري از رشد باكتري هاي درون زاي انگور رقم قزل اوزوم", پنجمين همايش منطقه اي يافته هاي پ‍ژوهشي كشاورزي, 1390, سنندج,ايران.

13- "بررسي اثر كاربرد اسيد جيبرليك بر تاخير در زمان بازشدن گل هاي رقم زرد آلو رقم عسگرآبادي", ششمين كنگره علوم باغباني ايران, 1388.

14- "بررسي اثر محلول پاشي سولفات روي بر برخي خصوصيات فيتوشيميايي و آنتي اكسيداني انگور رقم بيدانه قرمز", هشتمين همايش ملي يافته هاي پژوهشي كشاورزي, 1394, سنندج,ايران.

15- "بررسي اثرات حذف آبياري در مراحل مختلف رشد زردآلو بر عملكرد كمي و كيفي محصول و كارآيي مصرف آب", چهارمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي, 1389, سنندج,ايران.

16- "بررسي افزايش پرآوري درون شيشه اي پايه سيب M26 با استفاده از كيتوسان", دومين همايش يافته هاي كشاورزي و منابع طبيعي, 1386.

17- "بررسي بذر چند جمعيت ريحان از زير بخشة بازيليكا در ايران، از نظر چربي كل و ميزان اسيدهاي چرب كلاس w-3", دومين همايش گياهان دارويي, 1383.

18- "بررسي تاثير محلول پاشي با سولفات پتاسيم بر برخي خصوصيات كمي و كيفي انگور رقم بيدانه قرمز", هشتمين همايش ملي يافته هاي پژوهشي كشاورزي, 1394, سنندج,ايران.

19- "بررسي تاثير نوع رقم بر برخي خصوصيات آنزيمي و بيوشيميايي ميوه سيب", هفتمين همايش ملي يافته هاي پژوهشي كشاورزري, 1394, سنندج,ايران.

20- "بررسي تأثير تنظيم كنندگان رشد گياهي بر روي ازدياد درون شيشه اي پايه سيب M26", پانزدهمين كنفرانس سراسري و سومين كنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران, 1387.

21- "بررسي تنوع ژنتيكي برخي سيب هاي بومي و تجاري ايران با استفاده از تكنيك اس اس ار", ششمين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران, 1388, تهران,ايران.

22- "بررسي كارايي روش جديد پيوند گردو با برخي روش هاي متداول از نظر گيرايي پيوند", ششمين كنگره علوم باغباني ايران, 1388, رشت,ايران.

23- "بررسي محيط هاي كشت مختلف براي پرآوري درون شيشه اي انگور رقم بيدانه قرمز", هشتمين كنگره علوم باغباني ايران, 1392, همدان,ايران.

24- "بررسي محيط‌هاي كشت مختلف براي استقرار درون شيشه‌اي انگور رقم بيدانه قرمز", هشتمين همايش بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران و چهارمين همايش ملي ايمني زيستي, 1392, تهران,ايران.

25- "بررسي ميزان تأثير شرايط محيطي بر درصد جوانه زني و ميانگين طول ريشه چه و ساقه چة دانه رستهاي جمعيتهاي مختلف ريحان Ocimumbasilicum L در ايران", همايش علمي گياهان دارويي و عسل, 1384.

26- "بررسي و مقايسه تاثير نسبت هاي مختلف نيترات به آمونيوم روي برخي فاكتورهاي رويشي در دو ژنوتيپ سيب", پنجمين همايش منطقه اي يافته هاي پ‍ژوهشي كشاورزي, 1390, سنندج,ايران.

27- "بهينه سازي روش تهيه محلول ذخيره كيتوسان به منظور كاربرد آن در كشت بافت", دومين همايش يافته هاي كشاورزي و منابع طبيعي, 1386.

28- "تاثير بسته هاي نانو كامپوزيت بر حفظ خواص كمي و كيفي ميوه گيلاس رقم سياه مشهد", اولين كنفرانس ملي نانوفناوري و كاربرد آن در كشاورزي و منبع طبيعي, 1391, كرج,ايران.

29- "تاثير بسته هاي نانو كامپوزيت نقره در مقايسه با بسته هاي پليمر معمولي بر حفظ خواص كيفي ميوه آلو رقم سانتارزا", اولين همايش ملي فيزيولوژي پس از برداشت, 1391, شيراز,ايران.

30- "تاثير پرتو UV-C بر عمر انباري و كيفيت سيب هاي لبناني زرد و لبناني قرمز", چهارمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي, 1389, سنندج,ايران.

31- "تاثير تغذيه برگي سولفات پتاسيم بر مقاومت به سرماي زمستانه جوانه هاي انگور رقم بيدانه قرمز در مرحله تكميلي سازگاري", دومين همايش يافته هاي نوين در محيط زيست و اكوسيستم هاي كشاورزي, 1394, تهران,ايران.

32- "تاثير تيمار اسيدساليسيليك روي كيفيت انبارماني و خواص كيفي انگور رقم بيدانه قرمز", چهارمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي, 1389, سنندج,ايران.

33- "تاثير تيمار كيتوسان روي صفات كيفي و آلودگي قارچي در طول انبارداري رقم انگور بيدانه قرمز", چهارمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي, 1389, سنندج,ايران.

34- "تاثير شرايط اقليمي روي برخي خواص كيفي ميوه سيب ارقام لبناني زرد و لبناني قرمز", پنجمين همايش منطقه اي يافته هاي پ‍ژوهشي كشاورزي, 1390, سنندج,ايران.

35- "تاثير كيتوسان در پرآوري درون شيشه اي انگور رقم بيدانه قرمز", هشتمين همايش بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران, 1392, تهران,ايران.

36- "تاثير كيتوسان در پرآوري درون شيشه اي انگور رقم قزل اوزوم", هشتمين كنگره علوم باغباني ايران, 1392, همدان,ايران.

37- "تاثير نانو اكسيد سيليس (SiO2) بر روي رشد و بهبود وضعيت درون شيشه اي سيب رقم گالا", هشتمين كنگره علوم باغباني ايران, 1392, همدان,ايران.

38- "تاثير هرس تابستانه بر روي خصوصيات كيفي چند رقم سيب", چهارمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي, 1389, سنندج,ايران.

39- "تأثير تغذيه برگي سولفات روي بربرخي خصوصيات مورفولوژيكي وكيفي انگوررقم بيدانه قرمز", هشتمين همايش ملي يافته هاي پژوهشي كشاورزي, 1394, سنندج,ايران.

40- "تأثير سطوح مختلف آبياري بر رشد، عملكرد و ميزان اسانس گياه بادرشبويه", همايش علمي گياهان دارويي و عسل, 1384.

41- "تعيين تراكم و بستر كشت مناسب در سيستم كشت هيدروپونيك توت فرنگي رقم سلوا", اولين كنگره ملي هيدروپونيك و توليدات گلخانه اي, 1388.

42- "كيتوسان تحريك كننده رشد دركشت بافت سيب", پانزدهمين كنفرانس سراسري و سومين كنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران, 1387.

43- "مديريت ارگانيكي باغهاي سيب", همايش ملي سيب, 1382.

44- "مديريت كم آبياري با حذف آبياري در برخي مراحل رشد زردآلو و اثر آن بر عملكرد كمي و كيفي و كارآيي مصرف آب", دوازدهمين كنگره علوم خاك ايران, 1390, تبريز,ايران.

45- "مطالعه خصوصيات گياه شناسي، فيزيولوژيكي و فنولوژيكي پايه سيب گمي آلماني", دومين همايش منطقه اي يافته هاي كشاورزي و منابع طبيعي, 1386.

46- "معرفي دو ژنوتيپ برتر زيتون كنسروي", دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1391, اروميه,ايران.

47- "مقايسه تاثير دو روش محلول پاشي و غوطه وري كلريد كلسيم بر ميزان فنل كل ويتامين ث و اسيدهاي آلي ميوه دو رقم سيب", هفدهمين كنفرانس سراسري و پنجمين كنفرانس بين المللي ريست شناسي ايران, 1391, كرمان,ايران.
کتاب های چاپ شده (2)

1- "ویراستاری کتاب میوه کاری تألیف دکتر رسول جلیلی مرندی", 1383.

2- "ویراستاری کتاب ازدیاد نباتات تألیف دکتر رسول جلیلی مرندی", 1382.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1- "اثر محلول پاشی اوره و تاریخ برداشت بر برخی خصوصیات کیفی و قابلیت انباری میوه و سال آوری درختان سیب", دانشگاه ارومیه, 1381, کاربردی.

2-لطفعلی ناصری, - 2.رسول جلیلی مرندی - 3.مرتضی قدیم زاده, "مطالعه خصوصیات گیاه شناسی، فیزیولوژی و فنولوژیکی پایه سیب گمی آلماسی", دانشگاه ارومیه, 1385, بنیادی.

3-لطفعلی ناصری, - 2.رضا درویش زاده 50%, "بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام بومی و غیر بومی سیب ایران با استفاده از نشانگر SSR", دانشگاه ارومیه, 1390, کاربردی.
پایان نامه ها (30)

1-سهيلا نوجوان چيچكلو, "تأثير تغذيه برگي با سولفات پتاسيم و سولفات روي بر كيفيت ميوه و مقاومت به سرماي زمستانه جوانه هاي انگور رقم بيدانه قرمز", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

2-مهين ترابي, "تاثير كاربرد پس از برداشت ژل آلوئه ورا و تيمار گرمايي بر ماندگاري و خواص كيفي ميوه انگور رقم ريش بابا", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

3-مارال فضلعلي زاده, "اثر كاربرد پس از برداشت كلريد كلسيم و تيمار گرمايي بر ماندگاري و خواص كيفي ميوه انگور بيدانه سفيد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

4-شهين پزشكي درورد, "اثرات بنزيل آمينوپورين و كيتوسان بر پرآوري درون شيشه اي هيبريد گيزلا6", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

5-مريم رفيعي, "ارزيابي كميت و كيفيت تركيبات فنلي و فعاليت ضداكسيداني ميوه برخي ارقام سيب در آذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

6-محمد اصغرپور قورچي, "تاثير تيديازورون و بنزيل آدنين در پرآوري شاخساره توت فرنگي رقم سلوا در شرايط درون شيشه اي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

7-آمنه قرباني, "ارزيابي خصوصيات پومولوژيكي زيتون در تعدادي از ژنوتيپ هاي بومي ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

8-سميه فريدي نيچران, "اندام زايي و ريخت زايي درون شيشه اي مريستم و آنلاژ جدا شده در انگور", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

9-رقيه توسلي, ": بررسي اثرات متقابل نوع قند و سيتوكنين در پرآوري پايه ي سيب گمي آلماسي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1388, استاد راهنما.

10-زيبا حبيبي دستجرد, "بررسي اثرات متقابل برخي تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر پرآوري درون شيشه اي پايه سيب M26", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1387, استاد راهنما.

11-عبدالله مشهدي جعفرلو, "تعيين تراكم و بستر كشت مناسب براي پرورش توت فرنگي رقم سلوا در سيستم كشت هيدروپونيك", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1388, استاد راهنما.

12-عزيز اماني, "مقايسه گيرايي چند روش پيوند شاخه و جوانه در گردوي ايراني در شرايط مزرعه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1387, استاد راهنما.

13-نظامعلي خرسندي, "تاثير تابش هاي ماوراي بنفش بر كيفيت و عمر انباري سيب قرمز لبناني زرد و قرمز", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1388, استاد راهنما.

14-مسعود نارورديلو, "تعيين اثرات پرتوتابي با UV-C و كيتوسان بر كيفيت و عمر انباري زردآلو", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

15-شمس الدين نوري, "مقايسه تاثير دو روش محلولپاشي قبل از برداشت و غوطه وري بعد از برداشت كلريد كلسيم در سفتي بافت و قابليت انباري ميوه دو رقم سيب زرد لبناني و قرمز لبناني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

16-صلاح برادر شورو, "تاثير شرايط اقليمي بر كيفيت ميوه سيب ارقام لبناني زرد و لبناني قرمز", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

17-حسين خليلي ريك آبادي, "ريزازديادي انگور رقم قزل ازوم", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

18-ايوب شيرزاده, "تاثير اتفون مواد تجاري ست و نيتريت بالانسر بر رنگ پذيري ميوه سيب رقم رد دليشز", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

19-جواد فرخي تولير, "بررسي تنوع ژنتيكي تعدادي از ارقام سيب بومي ايران بر اساس آناليز نشانگرهاي ريز ماهواره ايSSR", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

20-رقيه رضوي, "بررسي اثرات حذف آبياري در برخي مراحل رشد زردآلو بر عملكرد كمي و كيفي محصول و كارآيي مصرف آب", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

21-سعيد جديديان, "اثرات هرس تابستانه بر محتواي كلسيم ميوه برخي خصوصيات كيفي ميوه و عادت توليد شاخساره در چهار رقم سيب", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

22-داريوش مددي تپه, "تاثير كاربرد بعد از برداشت كيتوسان و ساليسيليك اسيد بر عمر انباري و برخي خواص كيفي ميوه انگور رقم قرمز بيدانه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

23-كيوان پيروتي, "تاثير محلول پاشي قبل از برداشت با تركيبات مختلف كلسيمي بر خصوصيات كيفي ميوه سيب رقم گلدن دليشز", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

24-علي محمد ياوري, "اثر نسبت نيترات به آمونيوم بر شاخص هاي رشدي دو پايه سيب در كشت هيدروپونيك", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

25-صابر صادقپور, "اثرات كيتوسان در پرآوري درون شيشه اي دو رقم انگور", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

26-صابر اوستان, "اثرات كاربرد نانو سيليس (SiO2) بر پرآوري درون شيشه اي دو رقم سيب", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

27-صلاح فهيمي نيا, "اثرات كاربرد پس از برداشت ظروف بسته بندي نانوكامپوزيتي و كلريد كلسيم بر ماندگاري وخواص كيفي ميوه آلوي سانتارزا", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

28-احسان نوروزعلي پور تپه, "بررسي عوامل موثر در ريزازديادي انگور بيدانه قرمز", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

29-ژيلا محمدي عسگرآباد تپه, "اثر همزيستي مايكوريزا و نوع بستر كشت بر رشد و استقرار پايه سيب ريزازديادي شده MM106", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

30-نرمين شافعي سونج, "اثر همزيستي قارچ مايكوريزا بر برخي خصوصيات مورفولوژيكي و جذب عناصر غذايي نهال هاي سيب گالا طي مرحله سازگاري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.