• نام و نام خانوادگی
  • لطفعلی ناصری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه باغبانی
 • ایمیل
  • l.naseri@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (21)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (47)
کتاب های چاپ شده (2)
پروژه های تحقیقاتی (3)
پایان نامه ها (30)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • لطفعلی ناصری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه باغبانی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (21)

1- 2014, Effects of supplementary potassium nitrate on growth and gas-exchange characteristics of salt-stressed citrus seedlings,PHOTOSYNTHETICA, 52,52.

2- 2013, Effect of Nanocomposite-Based Packaging on Postharvest Quality of Strawberry during Storage,Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences, 2,5.

3- 2013, Antifungal activities of essential oils from some Iranian medicinal plants against various post harvest moulds,Journal of Medicinal Plant Research, 7,23.

4- 2013, Evaluation of Iranian Native Apple (Malus x domestica Borkh) Germplasm using Biochemical and Morphological Characteristics,acs-Agriculturae Conspectus Scientiicus, 78,4.

5- 2012, Effects of Sulfur Application on Soil pH and Uptake of Phosphorus Iron and Zinc in Apple Trees,Journal of Plant Physiology and Breeding, 2,1.

6- 2011, Evaluation of genetic diversity among Iranian apple (Malus × domestica Borkh.) cultivars and landraces using simple sequence repeat markers,Australian Journal of Crop Science.

7- 2007, Effect of UV-C Radiation and Hot Water on the Calcium Content and Postharvest Quality of Apples,Spanish Journal of Agricultural Research.

8- 2006, Shelf-life and quality of apple fruits in response to postharvest application of UV-C radiation,Journal of Applied Horticulture.

9- 1394، تاثیر بسته های نانو کامپوزیت بر خواص کیفی و ماندگاری میوه آلو رقم سانتارزا،پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران، 11،11.

10- 1394، تاثیر نانو اکسید سیلیس (SiO2) بر پرآوری درون شیشه ای سیب گالا،علوم باغبانی ایران، 46،46.

11- 1393، شناسایی نشانگرهای ریزماهواره مرتبط با صفات مورفولوژیک و بیوشیمیایی در ارقام سیب بومی ایران (Malus domestica Borkh)،مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 6،6.

12- 1393، تاثیرکیتوسان بر پرآوری درون شیشه‌ای انگور (Vitis vinifera L.) رقم ‘بیدانه قرمز’،به زراعی کشاورزی، 16،16.

13- 1393، تأثیر مواد بسته بندی محتوی نانو ذرات نقره و سیلیکات رس بر ویژگیهای کیفی پس از برداشت میوه گیلاس رقم سیاه مشهد،نشریه پژوهش های صنایع غذایی، 24،24.

14- 1391، اثر پرتو فرابنفش بر کیفیت میوه و عمر انباری دو رقم سیب،تولیدات گیاهی زراعت اصلاح نباتات و باغبانی.

15- 1391، ترکیب های فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی در برخی ارقام سیب ایرانی و تجاری در استان آذربایجان غربی،به زراعی کشاورزی، 14،1.

16- 1390، بررسی تنوع ژنتیکی سیب های بومی ایران با استفاده از نشانگر ریزماهواره،فن آوری زیستی در کشاورزی.

17- 1389، بررسی اثر حذف آبیاری در مراحل رشد زردآلو بر عملکرد کمی و کیفی محصول و کارآیی مصرف آب،پژوهش آب در کشاورزی.

18- 1388، اثرات پرتوتابی uv-c و کلرید کلسیم برکیفیت و عمر انباری میوه هلوی رقم زعفرانی،مجله علوم باغبانی ایران، 40،4.

19- 1388، اثرات پرتوتابی و کلرید کلسیم بر کیفیت و عمر انباری میوه هلو رقم زعفرانی،مجله علوم باغبانی ایران، 40،40.

20- 1382، اثر محلول پاشی اوره و تاریخ برداشت بر کیفیت میوه دورقم سیب،مجله پژوهش در علوم کشاورزی.

21- 1380، اثر محلول پاشی برگی برخی ریز مغذی ها و انبار سرد بر کیفیت میوه سیب گلدن دلیشز،مجله علوم کشاورزی ایران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (47)

1- 2003, Effect of Hot-Water on Rest Termination and Resistance of Vitis Vinifera Buds,XXVIth International Horticultural Congress, Torento, Canada.

2- 1384، اثر زمان و نوع پيوند و تأثير برخي تركيبات شيميايي در جوش خوردن پيوند جوانة گردوي ايراني(J.Regia L)،چهارمين كنگره علوم باغباني ايران.

3- 1386، اثر غوطه وري در اب گرم و پرتو تابي UV-C بر كيفيت عمر انبارداري دو رقم سيب،پنجمين كنگره علوم باغباني ايران.

4- 1394، اثر كيتوسان بر پرآوري درون شيشه اي پايه گزيلا هيبريد گيلاس،دومين همايش يافته هاي نوين در محيط زيست و اكوسيستم هاي كشاورزي، تهران،ايران.

5- 1392، اثرات كاربرد پس از برداشت ظروف بسته بندي نانو كامپوزيتي بر ماندگاري و خواص كيفي ميوه توت فرنگي،ششمين همايش يافته هاي پژوهشي كشاورزي، سنندج،ايران.

6- 1392، اثرات كاربرد نانو سيليس بر پرآوري درون شيشه اي سيب، رقم گالا و پايه مالينگ مرتون 106،چهاردهمين همايش دانش آموختگان فن آوري نانو، تهران،ايران.

7- 1391، اثرات متقابل بسته هاي نانو كامپوزيت و كلريد كلسيم بر خواص كيفي و عمر انبارداري ميوه ي آلو رقم سانتارزا،اولين همايش ملي فيزيولوژي پس از برداشت، شيراز،ايران.

8- 1390، ارزيابي تغذيه نهال هاي كشت بافتي دو ژنوتيپ سيب (MM106) و (MM111) با نسبت هاي مختلف نيترات به آمونيوم،هفتمين كنگره علوم باغباني ايران، اصفهان،ايران.

9- 1386، ارزيابي و مقايسه صفات كمي و كيفي ميوه درختان هلو با نام محلي زرد تابستانه و قرمز بهاره در منطقه ورگهان شهرستان اهر استان آذربايجان شرقي،پنجمين كنگره علوم باغباني ايران.

10- 1391، استفاده از پايه هاي وحشي براي اصلاح باغ ها راهكاري مناسب جهت بهره گيري از پتانسيل ناشي از تغيير اقليم،اولين همايش ملي تغيير اقليم و امنيت غذايي، اصفهان،ايران.

11- 1386، بررسي اثر آگار و نوع ظرف در ريشه زدايي درون شيشه اي پايه ي سيب گمي آلماسي،دومين همايش يافته هاي كشاورزي و منابع طبيعي.

12- 1390، بررسي اثر غلظت PPM جهت جلوگيري از رشد باكتري هاي درون زاي انگور رقم قزل اوزوم،پنجمين همايش منطقه اي يافته هاي پ‍ژوهشي كشاورزي، سنندج،ايران.

13- 1388، بررسي اثر كاربرد اسيد جيبرليك بر تاخير در زمان بازشدن گل هاي رقم زرد آلو رقم عسگرآبادي،ششمين كنگره علوم باغباني ايران.

14- 1394، بررسي اثر محلول پاشي سولفات روي بر برخي خصوصيات فيتوشيميايي و آنتي اكسيداني انگور رقم بيدانه قرمز،هشتمين همايش ملي يافته هاي پژوهشي كشاورزي، سنندج،ايران.

15- 1389، بررسي اثرات حذف آبياري در مراحل مختلف رشد زردآلو بر عملكرد كمي و كيفي محصول و كارآيي مصرف آب،چهارمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي، سنندج،ايران.

16- 1386، بررسي افزايش پرآوري درون شيشه اي پايه سيب M26 با استفاده از كيتوسان،دومين همايش يافته هاي كشاورزي و منابع طبيعي.

17- 1383، بررسي بذر چند جمعيت ريحان از زير بخشة بازيليكا در ايران، از نظر چربي كل و ميزان اسيدهاي چرب كلاس w-3،دومين همايش گياهان دارويي.

18- 1394، بررسي تاثير محلول پاشي با سولفات پتاسيم بر برخي خصوصيات كمي و كيفي انگور رقم بيدانه قرمز،هشتمين همايش ملي يافته هاي پژوهشي كشاورزي، سنندج،ايران.

19- 1394، بررسي تاثير نوع رقم بر برخي خصوصيات آنزيمي و بيوشيميايي ميوه سيب،هفتمين همايش ملي يافته هاي پژوهشي كشاورزري، سنندج،ايران.

20- 1387، بررسي تأثير تنظيم كنندگان رشد گياهي بر روي ازدياد درون شيشه اي پايه سيب M26،پانزدهمين كنفرانس سراسري و سومين كنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران.

21- 1388، بررسي تنوع ژنتيكي برخي سيب هاي بومي و تجاري ايران با استفاده از تكنيك اس اس ار،ششمين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران، تهران،ايران.

22- 1388، بررسي كارايي روش جديد پيوند گردو با برخي روش هاي متداول از نظر گيرايي پيوند،ششمين كنگره علوم باغباني ايران، رشت،ايران.

23- 1392، بررسي محيط هاي كشت مختلف براي پرآوري درون شيشه اي انگور رقم بيدانه قرمز،هشتمين كنگره علوم باغباني ايران، همدان،ايران.

24- 1392، بررسي محيط‌هاي كشت مختلف براي استقرار درون شيشه‌اي انگور رقم بيدانه قرمز،هشتمين همايش بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران و چهارمين همايش ملي ايمني زيستي، تهران،ايران.

25- 1384، بررسي ميزان تأثير شرايط محيطي بر درصد جوانه زني و ميانگين طول ريشه چه و ساقه چة دانه رستهاي جمعيتهاي مختلف ريحان Ocimumbasilicum L در ايران،همايش علمي گياهان دارويي و عسل.

26- 1390، بررسي و مقايسه تاثير نسبت هاي مختلف نيترات به آمونيوم روي برخي فاكتورهاي رويشي در دو ژنوتيپ سيب،پنجمين همايش منطقه اي يافته هاي پ‍ژوهشي كشاورزي، سنندج،ايران.

27- 1386، بهينه سازي روش تهيه محلول ذخيره كيتوسان به منظور كاربرد آن در كشت بافت،دومين همايش يافته هاي كشاورزي و منابع طبيعي.

28- 1391، تاثير بسته هاي نانو كامپوزيت بر حفظ خواص كمي و كيفي ميوه گيلاس رقم سياه مشهد،اولين كنفرانس ملي نانوفناوري و كاربرد آن در كشاورزي و منبع طبيعي، كرج،ايران.

29- 1391، تاثير بسته هاي نانو كامپوزيت نقره در مقايسه با بسته هاي پليمر معمولي بر حفظ خواص كيفي ميوه آلو رقم سانتارزا،اولين همايش ملي فيزيولوژي پس از برداشت، شيراز،ايران.

30- 1389، تاثير پرتو UV-C بر عمر انباري و كيفيت سيب هاي لبناني زرد و لبناني قرمز،چهارمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي، سنندج،ايران.

31- 1394، تاثير تغذيه برگي سولفات پتاسيم بر مقاومت به سرماي زمستانه جوانه هاي انگور رقم بيدانه قرمز در مرحله تكميلي سازگاري،دومين همايش يافته هاي نوين در محيط زيست و اكوسيستم هاي كشاورزي، تهران،ايران.

32- 1389، تاثير تيمار اسيدساليسيليك روي كيفيت انبارماني و خواص كيفي انگور رقم بيدانه قرمز،چهارمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي، سنندج،ايران.

33- 1389، تاثير تيمار كيتوسان روي صفات كيفي و آلودگي قارچي در طول انبارداري رقم انگور بيدانه قرمز،چهارمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي، سنندج،ايران.

34- 1390، تاثير شرايط اقليمي روي برخي خواص كيفي ميوه سيب ارقام لبناني زرد و لبناني قرمز،پنجمين همايش منطقه اي يافته هاي پ‍ژوهشي كشاورزي، سنندج،ايران.

35- 1392، تاثير كيتوسان در پرآوري درون شيشه اي انگور رقم بيدانه قرمز،هشتمين همايش بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران، تهران،ايران.

36- 1392، تاثير كيتوسان در پرآوري درون شيشه اي انگور رقم قزل اوزوم،هشتمين كنگره علوم باغباني ايران، همدان،ايران.

37- 1392، تاثير نانو اكسيد سيليس (SiO2) بر روي رشد و بهبود وضعيت درون شيشه اي سيب رقم گالا،هشتمين كنگره علوم باغباني ايران، همدان،ايران.

38- 1389، تاثير هرس تابستانه بر روي خصوصيات كيفي چند رقم سيب،چهارمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي، سنندج،ايران.

39- 1394، تأثير تغذيه برگي سولفات روي بربرخي خصوصيات مورفولوژيكي وكيفي انگوررقم بيدانه قرمز،هشتمين همايش ملي يافته هاي پژوهشي كشاورزي، سنندج،ايران.

40- 1384، تأثير سطوح مختلف آبياري بر رشد، عملكرد و ميزان اسانس گياه بادرشبويه،همايش علمي گياهان دارويي و عسل.

41- 1388، تعيين تراكم و بستر كشت مناسب در سيستم كشت هيدروپونيك توت فرنگي رقم سلوا،اولين كنگره ملي هيدروپونيك و توليدات گلخانه اي.

42- 1387، كيتوسان تحريك كننده رشد دركشت بافت سيب،پانزدهمين كنفرانس سراسري و سومين كنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران.

43- 1382، مديريت ارگانيكي باغهاي سيب،همايش ملي سيب.

44- 1390، مديريت كم آبياري با حذف آبياري در برخي مراحل رشد زردآلو و اثر آن بر عملكرد كمي و كيفي و كارآيي مصرف آب،دوازدهمين كنگره علوم خاك ايران، تبريز،ايران.

45- 1386، مطالعه خصوصيات گياه شناسي، فيزيولوژيكي و فنولوژيكي پايه سيب گمي آلماني،دومين همايش منطقه اي يافته هاي كشاورزي و منابع طبيعي.

46- 1391، معرفي دو ژنوتيپ برتر زيتون كنسروي،دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

47- 1391، مقايسه تاثير دو روش محلول پاشي و غوطه وري كلريد كلسيم بر ميزان فنل كل ويتامين ث و اسيدهاي آلي ميوه دو رقم سيب،هفدهمين كنفرانس سراسري و پنجمين كنفرانس بين المللي ريست شناسي ايران، كرمان،ايران.
کتاب های چاپ شده (2)

1- 1383، ویراستاری کتاب میوه کاری تألیف دکتر رسول جلیلی مرندی.

2- 1382، ویراستاری کتاب ازدیاد نباتات تألیف دکتر رسول جلیلی مرندی.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1- 1381، اثر محلول پاشی اوره و تاریخ برداشت بر برخی خصوصیات کیفی و قابلیت انباری میوه و سال آوری درختان سیب،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

2-لطفعلی ناصری، - 2.رسول جلیلی مرندی - 3.مرتضی قدیم زاده، 1385، مطالعه خصوصیات گیاه شناسی، فیزیولوژی و فنولوژیکی پایه سیب گمی آلماسی،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

3-لطفعلی ناصری، - 2.رضا درویش زاده 50%، 1390، بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام بومی و غیر بومی سیب ایران با استفاده از نشانگر SSR،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (30)

1-سهيلا نوجوان چيچكلو، 1394، تأثير تغذيه برگي با سولفات پتاسيم و سولفات روي بر كيفيت ميوه و مقاومت به سرماي زمستانه جوانه هاي انگور رقم بيدانه قرمز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-مهين ترابي، 1394، تاثير كاربرد پس از برداشت ژل آلوئه ورا و تيمار گرمايي بر ماندگاري و خواص كيفي ميوه انگور رقم ريش بابا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-مارال فضلعلي زاده، 1394، اثر كاربرد پس از برداشت كلريد كلسيم و تيمار گرمايي بر ماندگاري و خواص كيفي ميوه انگور بيدانه سفيد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-شهين پزشكي درورد، 1394، اثرات بنزيل آمينوپورين و كيتوسان بر پرآوري درون شيشه اي هيبريد گيزلا6، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-مريم رفيعي، 1391، ارزيابي كميت و كيفيت تركيبات فنلي و فعاليت ضداكسيداني ميوه برخي ارقام سيب در آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-محمد اصغرپور قورچي، 1389، تاثير تيديازورون و بنزيل آدنين در پرآوري شاخساره توت فرنگي رقم سلوا در شرايط درون شيشه اي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-آمنه قرباني، 1391، ارزيابي خصوصيات پومولوژيكي زيتون در تعدادي از ژنوتيپ هاي بومي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-سميه فريدي نيچران، 1390، اندام زايي و ريخت زايي درون شيشه اي مريستم و آنلاژ جدا شده در انگور، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-رقيه توسلي، 1388، : بررسي اثرات متقابل نوع قند و سيتوكنين در پرآوري پايه ي سيب گمي آلماسي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-زيبا حبيبي دستجرد، 1387، بررسي اثرات متقابل برخي تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر پرآوري درون شيشه اي پايه سيب M26، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-عبدالله مشهدي جعفرلو، 1388، تعيين تراكم و بستر كشت مناسب براي پرورش توت فرنگي رقم سلوا در سيستم كشت هيدروپونيك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-عزيز اماني، 1387، مقايسه گيرايي چند روش پيوند شاخه و جوانه در گردوي ايراني در شرايط مزرعه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-نظامعلي خرسندي، 1388، تاثير تابش هاي ماوراي بنفش بر كيفيت و عمر انباري سيب قرمز لبناني زرد و قرمز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-مسعود نارورديلو، 1389، تعيين اثرات پرتوتابي با UV-C و كيتوسان بر كيفيت و عمر انباري زردآلو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-شمس الدين نوري، 1391، مقايسه تاثير دو روش محلولپاشي قبل از برداشت و غوطه وري بعد از برداشت كلريد كلسيم در سفتي بافت و قابليت انباري ميوه دو رقم سيب زرد لبناني و قرمز لبناني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-صلاح برادر شورو، 1390، تاثير شرايط اقليمي بر كيفيت ميوه سيب ارقام لبناني زرد و لبناني قرمز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-حسين خليلي ريك آبادي، 1390، ريزازديادي انگور رقم قزل ازوم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-ايوب شيرزاده، 1389، تاثير اتفون مواد تجاري ست و نيتريت بالانسر بر رنگ پذيري ميوه سيب رقم رد دليشز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-جواد فرخي تولير، 1389، بررسي تنوع ژنتيكي تعدادي از ارقام سيب بومي ايران بر اساس آناليز نشانگرهاي ريز ماهواره ايSSR، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-رقيه رضوي، 1389، بررسي اثرات حذف آبياري در برخي مراحل رشد زردآلو بر عملكرد كمي و كيفي محصول و كارآيي مصرف آب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-سعيد جديديان، 1389، اثرات هرس تابستانه بر محتواي كلسيم ميوه برخي خصوصيات كيفي ميوه و عادت توليد شاخساره در چهار رقم سيب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-داريوش مددي تپه، 1389، تاثير كاربرد بعد از برداشت كيتوسان و ساليسيليك اسيد بر عمر انباري و برخي خواص كيفي ميوه انگور رقم قرمز بيدانه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-كيوان پيروتي، 1389، تاثير محلول پاشي قبل از برداشت با تركيبات مختلف كلسيمي بر خصوصيات كيفي ميوه سيب رقم گلدن دليشز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-علي محمد ياوري، 1390، اثر نسبت نيترات به آمونيوم بر شاخص هاي رشدي دو پايه سيب در كشت هيدروپونيك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-صابر صادقپور، 1392، اثرات كيتوسان در پرآوري درون شيشه اي دو رقم انگور، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-صابر اوستان، 1392، اثرات كاربرد نانو سيليس (SiO2) بر پرآوري درون شيشه اي دو رقم سيب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-صلاح فهيمي نيا، 1392، اثرات كاربرد پس از برداشت ظروف بسته بندي نانوكامپوزيتي و كلريد كلسيم بر ماندگاري وخواص كيفي ميوه آلوي سانتارزا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-احسان نوروزعلي پور تپه، 1392، بررسي عوامل موثر در ريزازديادي انگور بيدانه قرمز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-ژيلا محمدي عسگرآباد تپه، 1393، اثر همزيستي مايكوريزا و نوع بستر كشت بر رشد و استقرار پايه سيب ريزازديادي شده MM106، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-نرمين شافعي سونج، 1393، اثر همزيستي قارچ مايكوريزا بر برخي خصوصيات مورفولوژيكي و جذب عناصر غذايي نهال هاي سيب گالا طي مرحله سازگاري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.