• نام و نام خانوادگی
  • شهرام میرفخرایی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه گیاه پزشکی
 • ایمیل
  • sh.mirfakhraie@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (7)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (28)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • شهرام میرفخرایی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه گیاه پزشکی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (7)

1- "Biodiversity of insects associated with safflower (Carthamus tinctorius)crop in Gachsaran, Iran", Journal of Entomological and Acarological Research, 2015, 47,10.

2- "Growth and Development of Acanthiophilus helianthi (DipteraTephritidae) Feeding on Safflower, Carthamus tinctorius:", Notulae scientia biologicae, 2015.

3- "Population dynamics of safflower capsule flies (Diptera: Tephritidae) in Kohgiluyeh safflower farms of Iran)", Journal of Entomological and Acarological Research, 2015.

4- "A new species of the genus Favognathus Luxton (Acari: Cryptostigmathidae) from western Azarbaijan, Iran", Persian Journal of Acarology, 2014.

5- "Record of Hymenopterans natural enemies of Pieris brassicae Linnaeus (Lepidoptera: Pieridae) from India.", Vegetable science, 2013.

6- "TAXONOMIC NOTES ON COMMON NATURAL ENEMIES OF PIERIS", annals of Entomology, 2013.

7- "Diversity of Hymenoptera associated with Pieris spp. (Pieridae: Lepidoptera) – I (Chalcidoidea)", Journal of Entomological Research, 2012.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (28)

1- "1393. بررسي اثر كشندگي اسانس سرو كوهي Juniperus communis روي كنه دو لكه اي Tetranychus urticae Koch.", هفتمين همايش ملي يافته هاي پژوهشي كشاورزي, 1393, سنندج,ايران.

2- "Comparative Efficacy of Bacillus Thuringiensis Var.Israeliensis Against culex Pipiens, Culicetea sp., and Anopheles SP", Insects, Nature, and Humans. 5Th Asia-pacific Congress of Entomology, 2005.

3- "Comparison Efficiency of Three Software Evaluation of Whiteflies Susceptibility Adults to Insecticides", Insects, Nature, and Humans. 5Th Asia-pacific Congress of Entomology, 2005.

4- "Studies on Effects of Active Charcoal and Starch on Enhancement of Residual Efficacy of Bacillus Thuringiensis Under Conditions", Insects, Nature, and Humans. 5Th Asia-pacific Congress of Entomology, 2005.

5- "اثر تغيير آب وهوا بر روي حشرات وعوامل بيماري زا", سومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1394, اروميه,ايران.

6- "اثر كنه كشي اسانس گياه سرو Thuja orientalis L. و آزاديراختين روي كنه تارتن دولكه اي Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)", بيست و يكمين كنگره گياهپزشكي ايران- اروميه, 1393, اروميه,ايران.

7- "اثرات آللوپاتيك چهار علف‌هرز مزارع غلات بر ويژگي‌هاي رشدي گندم رقم شهريار", سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1393, اروميه,ايران.

8- "ارزيابي اثرتركيبي باكتري ¬Bacillus thuringiensis B.، سم نيمارين واسانس حنا روي لاروهاي پروانه كرم آردEphestia kuehniella Zeller درشرايط آزمايشگاهي", بيست و يكمين كنگره گياهپزشكي ايران, 1393, اروميه,ايران.

9- "استفاده از پرتوهاي جايگزيني مناسب براي سموم شيميايي موثر بر تخريب تنوع ريستي", سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1393, اروميه,ايران.

10- "استفاده از گرما در ضدعفوني كردن كشمش", شانزدهمين كنگره ملي صنايع غذايي, 1385.

11- "الگوي فضائي و تراكم جمعيت كنه تارتن دو لكه اي Tetranychus urticae Koch", هفتمين همايش ملي يافته هاي پژوهشي كشاورزي, 1393, سنندج,ايران.

12- "اهميت حشرات به عنوان منابع غذايي", سومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست- بهمن 9314 ، اروميه, 1394, اروميه,ايران.

13- "بررسي برخي از ويژگي هاي زيستي شب پره ابريشم باف ناجورLymantria dispar L. (Lep.: Lymantriidae ) در اروميه", سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1393, اروميه,ايران.

14- "بررسي تنوع دشمنان طبيعي كنه قرمز اروپايي Panonychus ulmi Koch (Acari: Tetranychidae) در آذربايجان غربي", سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1393, اروميه,ايران.

15- "بررسي فون بال ريشكداران علفهاي هرز خار پنبه و كنگر صحرايي در شهرستان نقده استان آذربايجانغربي", اولين كنگره بينالمللي كشاورزي سالم تغذيه سالم و جامعه سالم, 1394, تهران,ايران.

16- "بررسي كاربرد اسانس هاي گياهي بر عليه آفات", سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1393, اروميه,ايران.

17- "پيامدهاي تغيير اقليم بر جمهيت حشرات آفت", دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست. 23 مرداد اروميه., 1392, اروميه,ايران.

18- "تاثير شهرسازي و تراكم جمعيت در تنوع حشرات گرده افشان", سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1393, اروميه,ايران.

19- "تاثيرآفت كش ها بر محيط زيست", سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست در شانزدهم مرداد ماه., 1393, اروميه,ايران.

20- "تعيين پيك پرواز سوسك چوبخوار صنوبرMelanophila Picta pall. (Col.:Buprestidae¬) در باغات اروميه.", سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست در شانزدهم مرداد ماه., 1393, اروميه,ايران.

21- "تغييرات آب و هوا و آثار آن بر حشرات و الگوهاي گياه خواري", سومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1394, اروميه,ايران.

22- "تنوع پارازيتويدهاي سفيده بزرگ كلم Pieris brassicae L. (Lepidoptera: Pieridae) در اروميه", سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1393, اروميه,ايران.

23- "تنوع توكسين هاي باكتري B.thuringiensis در استفاده بعنوان جايگزين مناسب براي سموم كشاورزي", سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1393, اروميه,ايران.

24- "تنوع زيستي كنه‌هاي مرتبط با تعدادي از حشرات در جنوب استان آذربايجان‌غربي", سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1393, اروميه,ايران.

25- "تنوع زيستي ناجوربالان Anthocoridae و Miridae در اروميه و مناطق اطراف", سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست در شانزدهم مرداد ماه, 1393, اروميه,ايران.

26- "درجه حرارت موثر روزانه (Degree Day) يك روش موثر در پيش آگاهي ظهور مراحل مختلف آفت", سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست, 1393, اروميه,ايران.

27- "مطالعه مقدماتي خانواده¬هايي از كنه¬هاي خاك¬زي راسته¬ي پيش استيگمايان (Acari: Prostigmata) جمع آوري شده از محوطه پرديس دانشگاه اروميه", سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست در شانزدهم مرداد ماه, 1393, اروميه,ايران.

28- "نقش بيوتكنولوژي سبز در مقابله با تغييرات آب و هوايي.", سومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست., 1394, اروميه,ايران.