• نام و نام خانوادگی
  • فریبا مهرخو
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه گیاه پزشکی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (20)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (40)
پروژه های تحقیقاتی (2)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)
پایان نامه ها (13)
دروس تدریس شده (8)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فریبا مهرخو
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه گیاه پزشکی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دكتري تخصصي، 1385-1389، حشره شناسي كشاورزي، موضوع رساله دکتری: تاثير ارقام مختلف سويا بر فعاليت هاي پروتئوليتيكي آنزيم هاي گوارشي و دموگرافي كرم برگخوار چغندر قند Spodoptera exigua (Lep.: Noctuidae)،دانشگاه تربيت مدرس. تهران.

2-كارشناسي ارشد، 1383-1385، حشره شناسي کشاورزی، موضوع پايان نامه: رفتار كاوشگري كفشدوزك شكارگر Stethorus gilvifrons (Col.: Coccinellidae) روي كنه تارتن دولكه‌اي Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae).،دانشگاه تربيت مدرس. تهران.

3-ليسانس ، 1376-1380، گروه گياهپزشكي،دانشگاه اروميه.
مقالات ژورنال (20)

1-Bayramzadeh, N., Mehrkhou F., Pourmirza, A. A. and Mahmoudian, M., 2019., Fumigant toxicity of two nano-capsulated essential oils with sublethal rate of phosphine against three stored product pests.,Journal of Agricultural Science and Technology., (In press)..

2-Bayramzadeh, N., Mehrkhou F., Pourmirza, A. A. and Mahmoudian, M. , 2018, Antifeedant effect of two nano-capsuled essential oils against wheat weevil, Sitophilus granarius (L.) (Coleoptera: Curcurlionidae). ,Yüzüncü Yil Üniversitesi, Journal of Agricultural Sciences..

3-Khorrami, F. Mehrkhou, F., Mahmoudian, M., Ghosta, Y., 2018, Pathogenicity of Three Different Entomopathogenic Fungi, Metarhizium anisopliae IRAN 2252, Nomuraea rileyi IRAN 1020C and Paecilomyces tenuipes IRAN 1026C Against the Potato Tuber Moth, Phthorimaea operculella Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae). ,Potato Research., doi.org/10.1007/s11540-018-9378-z. .

4-Alipour, V. and Mehrkhou, F. , 2018, Effects of different potato cultivars on life history and demographic parameters of Phthorimaea operculella Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae). ,International Journal of Pest Management, doi.org/10.1080/09670874.2018.1445881..

5-Mehrkhou, F., 2017, Biochemical characterization of digestive proteases of the large white butterfly, Pieris brassicae (Lepidoptera: Pieridae) in response to feeding on different cruciferous hosts. ,Journal of Entomological Society of Iran. .

6-Seyedi, H., Mehrkhou, F. and Noori, F, 2017, Effects of different cereal flour on biological and physiological characteristics larvae of Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae).,Journa of Crop Protection., 6 (2): 273-285. .

7-Sarboland, S., Mehrkhou, F. and Imani, M., 2017, Gut Proteolytic Profile of Callosobruchus maculatus (Coleoptera: Chrysomelidae) Larvae in Response to Feeding on Different Fabaceous Host Plants,Journal of Agricultural Science and Technology, 19 (1): 121-132. .

8-Mehrkhou, F , 2016, Comparative demographic parameters of beet armyworm, Spodoptera exigua (Lep.: Noctuidae), on four commercial sugar beet cultivars,Journal of Entomological Society of Iran, 35 (1): 29-40..

9-Mehrkhou, F. and Tarlack, P. , 2016, Demography of Mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella (Lep.: Pyralidae) on different wheat cultivars ,Journal of Applied Entomology and Phytopathology, 83 (2): 161-170.

10-Saeidi, K., Mirfakhraei, S., Mehrkhou, F. and Valizadegan, O. , 2015, Biodiversity of insects associated with safflower (Carthamus tinctorius) crop in Gachsaran, Iran,Journal of Entomological and Acarological Research, 47: 26-30.

11-Mehrkhou, F., Mousavi, M. and Talebi, A. A., 2015, Effect of different Solanaceous host plants on nutritional indices of Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae),Journal of Crop Protection, 4 (3): 329-336.

12-Saeidi, K., Mirfakhraei, S. and Mehrkhou, F., 2015, Growth and Development of Acanthiophilus helianthi (Diptera: Tephritidae) feeding of safflower Carthamus tinctoriuse),Notulae Scientia Biologicae, 7 (2): 244-249..

13-Tarlack, P., Mehrkhou, F. and Mousavi, M. , 2015, Life history and fecundity rate of Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae) on different wheat flour varieties,Archives of Phytopathology and Plant protection, 48(1): 95-103. .

14-Saeidi, K., Mirfakhraei, S. and Mehrkhou, F. , 2015, Population dynamics of safflower capsule flies (Diptera: Tephritidae) in Kuhgiluyeh safflower farms of Iran),Journal of Entomological and Acarological Research, 47: 4684, 50-55. .

15-Mehrkhou, F. and Taheri Sarhozaki, M. , 2014, Life table parameters of large white butterfly, Pieris brassicae (Lepidoptera: Pieridae) on different cabbage varieties,Archives of Phytopathology and Plant protection, 47 (12): 1444-1453..

16-Mehrkhou, F., Mahmoodi, L. and Mousavi, M., 2013, Nutritional indices parameters of large white butterfly Pieris brassicae (Lepidoptera: Pieridae) on different cabbage crops,African Journal of Agricultural Research, 8 (25): 3294-3298.

17-Mehrkhou, F. , 2013, Effect of soybean varieties on nutritional indices of beet armyworm Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae,African Journal of Agricultural Research, 8 (16): 1528-1533..

18-Mehrkhou, F., Talebi, A. A., Ghasemi Kochameshgi, M., Hosseininaveh, V., Batista Castro, M. E., Mehta, A., Cândido, de Souza, Petriz, B., Campos Dias, S., and Franco, O. C., 2012, Comparative proteomic analyses of Anticarsia gemmatalis and Spodoptera frugiperda guts,African Journal of Agriculure Research, 7 (22): 3342-3348..

19-Mehrkhou, F., Talebi, A. A., Moharramipour, S. and Hosseininaveh, V., 2012, Development and fecundity of Spodoptera exigua (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) on different soybean cultivars,Archives of Phytopathology and Plant protection, 45 (1): 90-98. .

20-Mehrkhou, F., Talebi, A. A., Moharramipour, S. and Hosseininaveh, V. , 2012, Demographic parameters of Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae) on different soybean cultivars,Environmental entomology, 41 (2): 326-332. .
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (40)

1-مهرخو، ف. و علیپور، و. ، 1397، بررسی تاثیر چهار رقم سیب زمینی بر فعالیت آنزیم های گوارشی بید سیب زمینی Phothorimae operculella ،بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران.

2-مهرخو، ف. و قلی زاده، م.، 1397، Effects of different potato cultivars on nutritional indices of Colorado potato beetle، Leptinotarsa decemlineata (Coleoptera: Chrysomelidae) ،International Agricultural Science Congress، Van، Turkey.

3-بایرام زاده، ن.، مهرخو، ف.، پورمیرزا، ع. ا. و محمودیان، م.، 1397، Effects of Cumin cyminum and Lavandula angoustifolia essential oils on three important stored products pests،International Agricultural Science Congress، Van، Turkey.

4-بایرام زاده، ن.، مهرخو، ف.، پورمیرزا، ع. ا. و محمودیان، م.، 1397، Antifeedant effects of two nano-capsuled essential oils against wheat weevil، Sitophilus granarius (L.)، (Coleoptera: Curcurlionidae ،International Agricultural Science Congress، Van، Turkey.

5-بایزیدی مقدم، خ.، مهرخو، ف. و علیجانپور، ا.، 1397، بررسی حساسیت پوره شته خالدار بید Tuberolachnus salignus Gelmin (Hemiptera: Lachnidae) به سموم استامی پراید و ایمیداکلوپراید،اولین همایش ملی جنگل های ایران، پژوهش و توسعه.

6-محمودی، ل. و مهرخو، ف.، اکبری، س. و موسوی، م.، 1395، حساسیت Sitophilus oryzae در برابر اسانس گیاهان زنیان Carum copticum و بادرشبو Dracocephalum moldavica ،همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی، پژوهشگاه تهران، تهران، ایران.

7-محمودی، ل. و مهرخو، ف.، 1395، اثر حشره کشی اسانس رزماری Rosmarinus officinalis روی حشرات کامل سفیدبالک گلخانه Trialeourodes vaporarium در شرایط گلخانه ای ،همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی، پژوهشگاه تهران، تهران، ایران.

8-محمودی، ل. و مهرخو، ف.، 1395، سمیت تدخینی گیاهان Carum copticum و Ocimum basillicum روی تلفات Aphis gossypii در شرایط گلخانه ای ،همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی، پژوهشگاه تهران، تهران، ایران.

9-موسوی، م.، مهرخو، ف.، آرمیده، ش.،اکبری، س. و محمودی، ل.، 1395، Fumigant and subletha toxicity of chamomile (Matricaria chamomilla L.) and cumin (Cuminum cyminum L.) essential oils on adults of cotton aphid، Aphis gossypii Glover، in laboratory condition،دومين كنگره بين المللي حشره شناسي ايران، کرج، ایران.

10-مصطفی زاده، ن. و مهرخو، ف.، 1395، واکنش تابعی و ویژگی های زیستی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor (Say) (Hym.: Braconidae) روی لارو سن پنجم شب پره مدیترانه ای آرد پرورش یافته روی غلات مختلف ،بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران، کرج، ایران.

11-موسوی، م.، مهرخو، ف.، قوستا، ی.، اکبری، س. و حیدرزاده، آ.، 1395، مطالعه اثرات کشندگی و زیر کشندگی جدایه های قارچ بیمارگر Beauveria bassiana روی حشرات کامل شته معمولی گندم Schizaphis raminum در شرایط آزمایشگاهی،بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران، کرج، ایران.

12-سربلند، س.، مهرخو، ف. و ایمانی، م.، 1394، بررسي فعاليت اندوپروتئوليتيكي آنزيم هاي گوارشي سوسك چهارنقطه اي حبوبات روي ميزبان هاي مختلف حبوبات. ،اولين كنگره بين المللي حشره شناسي ايران،مركز تحقيقات كشاورزي اوين، تهران، صفحه 507..

13-سربلند، س.، مهرخو، ف. و ایمانی، م.، 1394، بررسي فعاليت بيوشيميايي پروتئازهاي گوارشي سوسك چهارنقطه اي حبوبات روي ميزبان هاي مختلف حبوبات.،اولين كنگره بين المللي حشره شناسي ايران،مركز تحقيقات كشاورزي اوين، تهران، صفحه 490.

14-سیدی کهنه شهری، ح.، مهرخو، ف.، نوری، ف. و سربلند، س. ، 1394 ، بررسي ويژگي هاي بيوشيميايي پروتئينازهاي گوارشي پروانه بيد آرد Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae) روي ميزبان هاي مختلف غلات.،اولين كنگره بين المللي حشره شناسي ايران،مركز تحقيقات كشاورزي اوين، تهران، صفحه 523.

15-مهرخو، ف.، طالبي، ع.ا.، محرمي پور، س. و حسيني نوه، و.، 1389، تاثير ارقام مختلف سويا روي پارامترهاي دموگرافي Spodoptera exigua (Noctuidae)مرداد ، تهران. صفحه 457.،نوزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، تهران، ايران، صفحه 457. .

16-سيدي كهنه شهري، ح.، مهرخو،ف.، نوري، ف. و سربلند، س. ، 1394، بررسي ويژگي هاي بيوشيميايي پروتئينازهاي گوارشي پروانه بيد آرد Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae) روي ميزبان هاي مختلف غلات. اولين كنگره بين المللي حشره شناسي ايران، ،اولين كنگره بين المللي حشره شناسي ايران،مركز تحقيقات كشاورزي اوين، تهران ، صفحه 523.

17-زاهدي، ع.، وليزادگان، اروج. و مهرخو، ف. ، 1394، بررسي حساسيت سفيدبالك گلخانه به پيري پيروكسي فن و عصاره فلفل،هشتمين همايش ملي يافته هاي پژوهشي كشاورزي،سنندج،ايران، 1-5.

18-زاهدي، ع.، وليزادگان، اروج. و مهرخو، ف.، 1393، بررسي حساسيت سفيدبالك گلخانه به عصاره هاي سير و فلفل،اولين همايش ملي گياهان دارويي، طب سنتي و كشاورزي ارگانيك، همدان،ايران، 1-12.

19-مهرخو، ف.، حيدرزاده، آ. و طوسي،. ن. ، 1393، بررسي فعاليت پروتئوليتيك آنزيم هاي گوارشي سفيده بزرگ كلم Pieris brassicae (Lepidoptera: Pieridae) روي ارقام مختلف كلم.،بيست و يكمين كنگره گياهپزشكي ايران، اروميه،ايران، صفحه 567.

20-بايرام زاده، ن.، مهرخو، ف. و نوري، ف. ، 1394، بررسي فعاليت پروتئوليتيكي آنزيم هاي گوارشي لارو Bracon hebetor در شرايط آزمايشگاهي.،اولين كنگره بين المللي حشره شناسي ايران، تهران، ایران، صفحه 487 .

21-محمدي، س. و مهرخو، ف. ، 1393، بررسي مراحل نابالغ شب پره مديترانه اي آرد Ephestia kuehniella (Zeller) روي غلات مختلف.،سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران، 1206-1210.

22-محمدي، س. و مهرخو، ف.، 1393، بررسي نرخ بقا و اميد به زندگي بيد آرد Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae) روي ميزبان هاي مختلف غلات.،سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران، 1211-1215.

23- 1394، بررسي نرخ بقا و اميد به زندگي سوسك چهارنقطه اي Callosobruchus maculates (Col: Bruchidae) روي لوبياي چشم بلبلي،چهارمين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم، اردبيل،ايران.

24-مهرخو، ف.، 1391، تاثير ارقام مختف سويا روي مراحل مختلف سني Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae)،دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير ان بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران، 1896-1901.

25-مهرخو، ف. و موسوي، م.، 1393، تاثير ارقام مختلف چغندرقند بر نسبت جنسي، تخمريزي روزانه و كل Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae)،سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران، 1751-1755.

26-مهرخو، ف.، 1393، تاثير ميزبان هاي مختلف خانواده بادمجانيان بر طول مراحل نابالغ كرم برگخوار چغندر Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae)،سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران، 1741-1745.

27-مهرخو، ف. و موسوي، م. ، 1393، تأثير ارقام مختلف چغندر قند بر نرخ بقا و اميد به زندگي كرم برگخوار چغندر Spodoptera exigua (Lep.: Noctuidae) در شرايط آزمايشگاهي،هفتمين همايش ملي يافته هاي پژوهشي كشاورزي، سنندج،ايران، 65-68..

28-مهرخو، ف. و طالبي، ع. ا. ، 1391، تأثير ارقام مختلف سويا روي پارامترهاي جدول زندگي كرم برگخوار چغندر Spodoptera exigua (Lep.: Noctuidae) در شرايط آزمايشگاهي،دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير ان بر محيط زيست، اروميه،ايران، 1902-1911.

29-مهرخو، ف.، طالبي، ع.ا.، محرمي پور، س. و حسيني نوه، و. ، 1390، تأثير ارقام مختلف سويا روي فعاليت پروتئوليتيكي آنزيم هاي گوارشي Spodoptera exigua (Lepidoptera:Noctuidae)،دومين همايش ملي مديريت كنترل آفات، كرمان،ايران.

30-مهرخو، ف. و ترلك، پ. ، 1393، تأثير ارقام مختلف گندم بر نرخ بقا و باروري بيد آرد Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae)،هفتمين همايش ملي يافته هاي پژوهشي كشاورزي، سنندج،ايران، 61-64 .

31-مهرخو، ف.، 1391، تعيين درصد آلودگي ارقام مختلف سويا به شب پره دانه خوار سويا Etiella Zinckenella (Lepidoptera:،دومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير ان بر محيط زيست، اروميه،ايران، 1912-1915.

32-موسوي دانالو، م.، كاظمي، م. ح.، مهرخو، ف. و پورايوبي، ر. ، 1393، چرخه زندگي و باروري كرم برگخوار چغندر Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae) روي چهار رقم چغندرقند.،بيست و يكمين كنگره گياهپزشكي ايران، اروميه،ايران، صفحه 6 .

33-سيدي كهنه شهري، ح.، مهرخو، ف.، سربلند، س. و اسلامپور. ل.، 1393، رديابي پروانه زنبورمانند Synanthedon myopaeoformis (Lepidoptera: Sesiidae) با استفاده از تله فرموني در باغات سيب شهرستان سلماس.،سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران، 1774-1778.

34-سيدي كهنه شهري، ح.، مهرخو، ف.، سربلند، س. و اسلامپور. ل.، 1393، رديابي كرم آلو Cydia funebrana (Lepidoptera: Tortricidae) با استفاده از تله فرموني در باغات آلو شهرستان سلماس.،سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران، 1779-1783.

35-سربلند، س. سيدي، ح. و مهرخو، ف. ، 1393، گزارش آفت قرنطينه اي پروانه مينوز گوجه فرنگي Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechidae) روي توتون از ايران،سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران، 1927-1928.

36-زاهدي، ع.، حيدرزاده، آ. و مهرخو، ف. ، 1393، مطالعه ترجيح مرحله سني بيد آرد Ephestia kuehniella (Zeller) توسط زنبور پارازيتوئيد Habrobracon hebetor (Say). .،هفتمين همايش ملي يافته هاي پژوهشي كشاورزي، سنندج،ايران، 69-71. .

37-سربلند، س.، سيدي، ح. و مهرخو، ف. ، 1393، مطالعه زيست شناسي سوسك چهارنقطه اي حبوبات Callosobruchus maculatus (Coleoptera: Bruchidae) روي ارقام مختلف لوبيا،سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران، 1929-1933.

38-مهرخو، ف. و طالبي، ع. ا، 1391، مطالعه فعاليت آندوپروتئوليتيكي آنزيم هاي گوارشي كرم برگخوار چغندقندروي ارقام مختلف سويا،كنگره ملي كشاورزي ارگانيك، اردبيل،ايران، 287-291..

39-مهرخو، ف. ، 1393، مطالعه ميزان باروري و نرخ بقا Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae) روي ارقام مختلف چغندرقند،سومين همايش ملي تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران، 1746-1750.

40-مهرخو، ف. و Octavio Luiz Franco، 1391، مقايسه پروتئوميكسي معده مياني لاروهايLepidoptera: Noctuidae) ( Anticarsia gemmatalis و Spodoptera frugiperda،بيستمين كنگره گياهپزشكي ايرا ن، شيراز،ايران، صفحه 612. .
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-فریبا مهرخو و لیلا صادقی، 1396 (در حال اجرا)، مقایسه پروتئومی سفید بالک گلخانه، Trialeurodes vaporarium در واکنش به پاتوژن قارچی ایزوله های مختلف جنس Lecanicillium،نوع طرح: راه اندازی بخش پروتئومیکس پژوهشکده زیست فناوری، دانشگاه ارومیه..

2-فریبا مهرخو، 1394، ویژگی های بیوشیمیایی پروتئازهای گوارشی Pieris brassicae L. (Lepidoptera: Pieridae) روی ارقام مختلف کلم،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)

1-فریبا مهرخو، مهدی محمودیان و نسیم بایرام زاده، 1396، فرمولاسیون نانوکپسول حاوی دو اسانس زیره سبز و اسطوخدوس به عنوان حشره کش های زیستی،ایران.
پایان نامه ها (13)

1-مهدیه قلی زاده (کارشناسی ارشد)، 1397، بررسی شاخص های تغذیه‌ای و آنزیم‌های گوارشی لارو سوسک کلرادوی سیب‌زمینی Leptinotarsa decemlineata (Coleoptera: Chrysomelidae) روی هشت رقم سیب‌زمینی ، استاد راهنمای اول.

2-خدیجه بایزیدی مقدم (کارشناسی ارشد)، 1397، بررسی اثر حشره کش‌های استامی‌پراید و ایمیداکلوپراید روی شته غول پیکر بید Tuberolachnus salignus (Hemiptera: Lachnidae) در شرایط آزمایشگاهی. ، استاد راهنمای اول.

3-فرشته خرمی (دکتری تخصصی)، 1397، ارزیابی کارایی عصاره‏ های متانولی گیاهان زنیان و رازیانه با سه گونه متفاوت از قارچ‏های بیماریزای حشرات با راهکارهای نانوفرمولاسیون جهت کنترل بید سیب‏ زمینی، استاد راهنمای اول.

4-نسیم بایرام زاده (دکتری تخصصی)، 1397، بررسی افزایش خواص حشره کشی نانوکپسول های حاوی اسانس گیاهان اسطوخودوس lavandula angustifolia و زیره سبز cuminum cyminum با دز زیر کشنده گاز فسفین و تاثیر آن بر روی برخی پارامترهای فیزیولوژیکی سه گونه آفت محصولات انباری ، استاد راهنمای اول.

5-وحیده علیپور (کارشناسی ارشد)، 1396، مطالعه پارامترهای اکوفیزیولوژیکی بید سیب زمینی Phothorimae operculella روی ارقام مختلف سیب زمینی، استاد راهنما.

6-کریم سعیدی (دکتری تخصصی)، 1395، امكان سنجي مديريت تلفيقي مگس گلرنگ Acanthiophilus helianthi Rossi در گچساران، استاد راهنمای دوم.

7-نرگس مصطفی زاده (کارشناسی ارشد)، 1395، تاثير ميزبان هاي مختلف غلات بر ويژگي هاي رفتاري و پارامترهاي دموگرافي زنبور پارازيتوئيد Habobracon hebetor.

8-عبدالصمد زاهدی (کارشناسی ارشد)، 1394، ارزيابي اثرات حشره كشي پيري پيروكسي فن ، عصاره‌هاي سير و فلفل و اثرات تركيبي آنها روي مراحل زيستي سفيدبالك گلخانه T. vaporarium، استاد راهنمای دوم.

9-حوروش سدی کهنه شهری (کارشناسی ارشد)، 1394، مطالعه شاخص هاي تغذيه اي و فعاليت آنزيم هاي گوارشي شب پره مديترانه اي آرد روي سه ميزبان مختلف غلات، استاد راهنمای اول.

10-مجید محمدیان (کارشناسی ارشد)، 1394، بررسي تاثير خاك دياتومه و كائولين و عصاره سرو در تركيب با سموم گياهي نيمارين و سيرينول عليه سفيد بالك گلخانه، استاد راهنمای دوم.

11-سعديه محمدي (کارشناسی ارشد)، 1393، بررسي پارامترهاي دموگرافي شب پره مديترانه اي آرد روي آردهاي غلات مختلف، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-پگاه ترلك (کارشناسی ارشد)، 1392، بررسي پارامترهاي دموگرافي شب پره مديترانه اي آرد روي ارقام مختلف گندم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-سحر سربلند (کارشناسی ارشد)، 1393، مطالعه فعاليت‌هاي پروتئوليتيكي آنزيم¬هاي گوارشي سوسك چهارنقطه‌اي حبوبات، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنمای اول.
دروس تدریس شده (8)

1-فیزیولوژی پیشرفته حشرات، دکتری تخصصی،1392- تاکنون.

2-روش های پژوهش در حشره شناسی کشاورزی، کارشناسی ارشد،1390-1394.

3-فیزیولوژی حشرات، کارشناسی ارشد،1391- تاکنون.

4-حشره شناسی، کارشناسی،1396- تاکنون.

5-حشره شناسی و دفع آفات، کارشناسی،1394- تاکنون.

6-آفات گیاهان زراعی (آزمایشگاه)، کارشناسی،1389- تاکنون.

7-آفات انباری (آزمایشگاه)، کارشناسی،1390- تاکنون.

8-اصول کنترل آفات گیاهی، کارشناسی ،1390- تاکنون.