• نام و نام خانوادگی
  • مرتضی مولائی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه اقتصاد کشاورزی
 • ایمیل
  • m.molaei@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (25)
پایان نامه ها (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مرتضی مولائی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه اقتصاد کشاورزی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (25)

1- "Estimating the Preservation Value of Wildlife in Arasbaran Forests Ecosystem", 1st National Agriculture Congress and Exposition on behalf of Ali Numan K?raç with International Participation, 1390, Eskisehir,Turkey.

2- "اثر بحران آب بر درياچه اروميه و برآورد ارزش بهبود وضعيت زيستمحيطي آن", دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثيرآن بر كشاورزي و محيط زيست, 1392, اروميه,ايران.

3- "اثر دما و بارندگي بر توليد گندم در شهرستان سراب", هشتمين همايش ملي يافته هاي پژوهشي كشاورزي, 1394, سنندج,ايران.

4- "ارزيابي عوامل خسارت‌زا در صنعت طيور گوشتي ايران", اولين كنگره ملي علوم و فناوريهاي نوين كشاورزي, 1390, زنجان,ايران.

5- "استفاده از الگوهاي برنامه‌ريزي فازي در تخصيص بهينه‌ي آب", سومين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي, 1389, اهواز,ايران.

6- "اقتصاد كشاورزي محصولات ارگانيك", چهارمين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم, 1394, اردبيل,ايران.

7- "امنيت غذايي", هشتمين همايش ملي يافته هاي پژوهشي كشاورزي, 1394, سنندج,ايران.

8- "براورد منافع اقتصادي-زيست محيطي كاهش خطرات استفاده از كودهاي شيميايي", دومين همايش برنامه ريزي، حفاظت، حمايت از محيط زيست و توسعه پايدار, 1393, تهران,ايران.

9- "برآورد ارزش بهبود وضعيت زيست محيطي درياچه اروميه", سي و دومين گردهمايي و نخستين كنگره بين المللي- تخصصي علوم زمين, 1392, اروميه,ايران.

10- "برآورد ارزش تفريحي پارك جنگلي اروميه با استفاده از ارزش گذاري مشروط (مقايسه روش هاي پارامتري و غيرپارامتري)", دومين همايش ملي گردشگري و طبيعت گردي ايران زمين, 1392, همدان,ايران.

11- "برآورد ارزش هواي پاك و بهبود كيفيت آن در آينده؛ مطالعه موردي شهرستان اروميه", كنگره پيشگامان پيشرفت, 1394, تهران,ايران.

12- "برآورد تمايل به پرداخت براي حفاظت از رودخانه هراز", هشتمين همايش دو سالانه اقتصاد كشاورزي ايران, 1391, شيراز,ايران.

13- "برآورد تمايل به پرداخت خانوارهاي شهر اروميه براي خريد سبزيجات سالم و عاري از كودها و سموم شيميايي", دومين همايش ملي حفاظت و برنامه ريزي محيط زيست, 1392, همدان,ايران.

14- "برآورد ميزان مشاركت پولي شهروندان براي بهبود امكانات تفريحي پارك جنگلي اروميه", نهمين كنفرانس دوسالانه اقتصاد كشاورزي ايران, 1393, تهران,ايران.

15- "بررسي رابطه بين رشد اقتصادي و آلودگي محيط زيست و وجود منحني زيست محيطي كوزنتس در ايران", نهمين كنفرانس دوسالانه اقتصادكشاورزي ايران, 1393, تهران,ايران.

16- "بررسي عوامل موثر بر پذيرش و بكارگيري سيستم هاي تحت فشار از سوي كشاورزان مطالعه موردي شهر كهنه شهر", اولين كنگره علمي پزوهشي توسعه و ترويج علوم كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست ايران, 1394, تهران,ايران.

17- "تحليل غيرپارامتري روش ارزش گذاري مشروط، مطالعه موردي: برآورد ارزش تفريحي پارك جنگلي اروميه", دومين همايش ملي حفاظت و برنامه ريزي محيط زيست, 1392, همدان,ايران.

18- "تحليل هزينه-فايده كشت سيب زميني ارگانيك با روش مرسوم در شهرستان سراب", چارمين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم, 1394, اردبيل,ايران.

19- "تعيين ارزش اقتصادي فعاليت زنبور عسل در باغهاي بادام ايران", هشتمين كنفرانس دو سالانه انجمن اقتصاد كشاورزي ايران, 1391, شيراز,ايران.

20- "تعيين ارزش حفاظت از خاك درمراتع منطقه حفاظت شده مراكان", نهمين كنفرانس دوسالانه اقتصاد كشاورزي ايران, 1393, تهران,ايران.

21- "تعيين الگوي بهينه ي پيش بيني مصرف گامي در راستاي جهاد اقتصادي (مطالعه موردي سيب زمينب و پياز در برنامه پنجم توسعه ايران)", هشتمين همايش دو سالانه اقتصاد كشاورزي ايران, 1391, شيراز,ايران.

22- "جغرافيا و توسعه اقتصادي (مطالعه موردي: گنبد سلطانيه)", ششمين كنگره پيشگامان پيشرفت, 1394, تهران,ايران.

23- "رابطه رشد كشاورزي و منابع آب در استان آذربايجان غربي", هشتمين همايش ملي يافته هاي پژوهشي كشاورزي, 1394, سنندج,ايران.

24- "طراحي مبالغ پيشنهادي در روش ارزشگذاري مشروط با انتخاب دوتايي يكبعدي", هشتمين همايش دو سالانه اقتصاد كشاورزي ايران, 1391, شيراز,ايران.

25- "ميزان تمايل به پرداخت افراد براي گياهان دارويي در شهرستان اروميه", نهمين كنفرانس دوسالانه اقتصادكشاورزي ايران, 1393, تهران,ايران.
پایان نامه ها (3)

1-نرگس ايزدي مهر, "برآورد ارزش كاركردهاي غير بازاري درياچه اروميه: رهيافت آزمون انتخاب", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

2-نوشين وكيلي قصريان, "برآورد ارزش اقتصادي-زيست محيطي تالاب زريوار با استفاده از روش آزمون انتخاب", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

3-يوسف زارعي, "ترجيحات مصرف‌كنندگان براي محصولات كشاورزي سالم از لحاظ زيست‌محيطي (مطالعه موردي: سبزيجات خوراكي در شهر اروميه)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.