• نام و نام خانوادگی
  • مرتضی مولائی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه اقتصاد کشاورزی
 • ایمیل
  • m.molaei@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (25)
پایان نامه ها (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مرتضی مولائی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه اقتصاد کشاورزی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (25)

1- 1390, Estimating the Preservation Value of Wildlife in Arasbaran Forests Ecosystem,1st National Agriculture Congress and Exposition on behalf of Ali Numan K?raç with International Participation, Eskisehir,Turkey.

2- 1392، اثر بحران آب بر درياچه اروميه و برآورد ارزش بهبود وضعيت زيستمحيطي آن،دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثيرآن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

3- 1394، اثر دما و بارندگي بر توليد گندم در شهرستان سراب،هشتمين همايش ملي يافته هاي پژوهشي كشاورزي، سنندج،ايران.

4- 1390، ارزيابي عوامل خسارت‌زا در صنعت طيور گوشتي ايران،اولين كنگره ملي علوم و فناوريهاي نوين كشاورزي، زنجان،ايران.

5- 1389، استفاده از الگوهاي برنامه‌ريزي فازي در تخصيص بهينه‌ي آب،سومين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي، اهواز،ايران.

6- 1394، اقتصاد كشاورزي محصولات ارگانيك،چهارمين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم، اردبيل،ايران.

7- 1394، امنيت غذايي،هشتمين همايش ملي يافته هاي پژوهشي كشاورزي، سنندج،ايران.

8- 1393، براورد منافع اقتصادي-زيست محيطي كاهش خطرات استفاده از كودهاي شيميايي،دومين همايش برنامه ريزي، حفاظت، حمايت از محيط زيست و توسعه پايدار، تهران،ايران.

9- 1392، برآورد ارزش بهبود وضعيت زيست محيطي درياچه اروميه،سي و دومين گردهمايي و نخستين كنگره بين المللي- تخصصي علوم زمين، اروميه،ايران.

10- 1392، برآورد ارزش تفريحي پارك جنگلي اروميه با استفاده از ارزش گذاري مشروط (مقايسه روش هاي پارامتري و غيرپارامتري)،دومين همايش ملي گردشگري و طبيعت گردي ايران زمين، همدان،ايران.

11- 1394، برآورد ارزش هواي پاك و بهبود كيفيت آن در آينده؛ مطالعه موردي شهرستان اروميه،كنگره پيشگامان پيشرفت، تهران،ايران.

12- 1391، برآورد تمايل به پرداخت براي حفاظت از رودخانه هراز،هشتمين همايش دو سالانه اقتصاد كشاورزي ايران، شيراز،ايران.

13- 1392، برآورد تمايل به پرداخت خانوارهاي شهر اروميه براي خريد سبزيجات سالم و عاري از كودها و سموم شيميايي،دومين همايش ملي حفاظت و برنامه ريزي محيط زيست، همدان،ايران.

14- 1393، برآورد ميزان مشاركت پولي شهروندان براي بهبود امكانات تفريحي پارك جنگلي اروميه،نهمين كنفرانس دوسالانه اقتصاد كشاورزي ايران، تهران،ايران.

15- 1393، بررسي رابطه بين رشد اقتصادي و آلودگي محيط زيست و وجود منحني زيست محيطي كوزنتس در ايران،نهمين كنفرانس دوسالانه اقتصادكشاورزي ايران، تهران،ايران.

16- 1394، بررسي عوامل موثر بر پذيرش و بكارگيري سيستم هاي تحت فشار از سوي كشاورزان مطالعه موردي شهر كهنه شهر،اولين كنگره علمي پزوهشي توسعه و ترويج علوم كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست ايران، تهران،ايران.

17- 1392، تحليل غيرپارامتري روش ارزش گذاري مشروط، مطالعه موردي: برآورد ارزش تفريحي پارك جنگلي اروميه،دومين همايش ملي حفاظت و برنامه ريزي محيط زيست، همدان،ايران.

18- 1394، تحليل هزينه-فايده كشت سيب زميني ارگانيك با روش مرسوم در شهرستان سراب،چارمين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم، اردبيل،ايران.

19- 1391، تعيين ارزش اقتصادي فعاليت زنبور عسل در باغهاي بادام ايران،هشتمين كنفرانس دو سالانه انجمن اقتصاد كشاورزي ايران، شيراز،ايران.

20- 1393، تعيين ارزش حفاظت از خاك درمراتع منطقه حفاظت شده مراكان،نهمين كنفرانس دوسالانه اقتصاد كشاورزي ايران، تهران،ايران.

21- 1391، تعيين الگوي بهينه ي پيش بيني مصرف گامي در راستاي جهاد اقتصادي (مطالعه موردي سيب زمينب و پياز در برنامه پنجم توسعه ايران)،هشتمين همايش دو سالانه اقتصاد كشاورزي ايران، شيراز،ايران.

22- 1394، جغرافيا و توسعه اقتصادي (مطالعه موردي: گنبد سلطانيه)،ششمين كنگره پيشگامان پيشرفت، تهران،ايران.

23- 1394، رابطه رشد كشاورزي و منابع آب در استان آذربايجان غربي،هشتمين همايش ملي يافته هاي پژوهشي كشاورزي، سنندج،ايران.

24- 1391، طراحي مبالغ پيشنهادي در روش ارزشگذاري مشروط با انتخاب دوتايي يكبعدي،هشتمين همايش دو سالانه اقتصاد كشاورزي ايران، شيراز،ايران.

25- 1393، ميزان تمايل به پرداخت افراد براي گياهان دارويي در شهرستان اروميه،نهمين كنفرانس دوسالانه اقتصادكشاورزي ايران، تهران،ايران.
پایان نامه ها (3)

1-نرگس ايزدي مهر، 1393، برآورد ارزش كاركردهاي غير بازاري درياچه اروميه: رهيافت آزمون انتخاب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-نوشين وكيلي قصريان، 1393، برآورد ارزش اقتصادي-زيست محيطي تالاب زريوار با استفاده از روش آزمون انتخاب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-يوسف زارعي، 1392، ترجيحات مصرف‌كنندگان براي محصولات كشاورزي سالم از لحاظ زيست‌محيطي (مطالعه موردي: سبزيجات خوراكي در شهر اروميه)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.