بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (30)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (25)
پروژه های تحقیقاتی (9)
پایان نامه ها (24)
دروس تدریس شده (2)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • مرتضی مولائی
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • دانشیار
  • بخش مربوطه
  • گروه اقتصاد کشاورزی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری تخصصی، 1383-88، اقتصاد کشاورزی (گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست)،دانشگاه تهران.

2-کارشناسی ارشد، 1380-83، اقتصاد کشاورزی،دانشگاه تهران.

3-کارشناسی، 1376-80، اقتصاد کشاورزی،دانشگاه تبریز.
مقالات ژورنال (30)

1-.

2- Mohammad Khodaverdizadeh، Mohammad Kavousi، Babollah Hayati and Morteza Molaei. Estimation of recreation value and determining the factors effective in visitors WTP for Saint Stepanus Church using the Heckman Two-Stage and Contingent Valuation Methods، World Applied Science Journal، Vol. 6(6): 808-817، 2009. .

3- Gholamali Sharzehi and Morteza Molaei. Derivation of Shadow Price for CO2 Gas Emission Using Distance Function Approach. Iranian Economic Review، Vol. 13، Spring 2008..

4- Maryam Haghjou، Babollah Hayati، Esmaeil Pishbahar and Morteza Molaei. (2015). The Economic Valuation of Arasbaran Forests’ Animal Species in Iran (An Application of Contingent Ranking Approach). Indian Journal Of Natural Sciences، 31(6): 9605-9615..

5- Maryam Haghjo، Babollah Hayati، Esmaeil Pishbahar and Morteza Molaei. (2015). Economic Valuation of Arasbaran Forests’ Non-use Values in Iran. Indian Journal of Natural Sciences، 31(6): 9526-9534..

6- Mina Salehnia، Babollah Hayati، Mohammad Ghahremanzadeh and Morteza Molaei. (2015). Estimating the Value of Improvement in Lake Urmias Environmental Situation Using Choice Experiment. International Journal of Agricultural Management and Development (IJAMAD)، 5(4): 271-282..

7- Maryam Haghjou، Babollah Hayati، Esmaeil Pishbahar and Morteza Molaei. (2016). Using the Contingent Ranking Approach to Assess the Total Economic Valuation of Arasbaran Forests in Iran. Taiwan Journal of Forest Science، 31(1): 87-102..

8- سمیرا ساسانی فر، احمد علیجانپور، عباس بانج شفیعی، جواد اسحاقی راد و مرتضي مولائي. (1397). تأثیر مدیریت مبتنی بر حفاظت بر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک جنگلهای ارسباران. تحقيقات جنگل و صنوبر ايران، 26(1)..

9- مینا صالح نیا، باب اله حیاتی و مرتضي مولائي. (1396). بررسی دیدگاه جوامع محلی در حفاظت و احیای دریاچه ارومیه: کاربرد رهیافت بیزین سلسله مراتبی برای تحلیل دادههای آزمون انتخاب. نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، 4(31)..

10- نوشین وکیلی قصریان، مرتضی مولائی و محمد خداوردیزاده. (1396).تعیین ارزش کارکردهاي طبیعی دریاچه زریبار با استفاده از روش آزمون انتخاب. تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 3(9)..

11- مرتضي مولائي، منصوره صادقی و عذرا جوان بخت. (1396). اثر پارامترهای اقلیمی بر عملکرد و خطرپذیری عملکرد دو محصول گندم و جو دیم در استان­ آذربایجان غربی. کشاورزی بوم شناختی، 7(2)..

12- مرتضي مولائي، نیما حصاری شرمه و عذرا جوان بخت. (1396). برآورد کارایی زیست محیطی نهاده-محور محصولات کشاورزی (مطالعه موردی: کارایی زیست محیطی تولید برنج). اقتصاد کشاورزی، 2(11)..

13- مرتضي مولائي و فاطمه ثانی. (1396). ارزیابی تاثیر آلاینده هاي زیستمحیطی بر کارایی فنی گاوداريهاي شیري شهرستان سراب به روش تحلیل مرزتصادفی. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایران، 2(1)..

14- مرتضي مولائي و فاطمه ثانی. (1395). برآورد قیمت سایه‌ای آلاینده‌های گاوداری‌های شیری شهرستان سراب با استفاده از روش پارامتری تابع فاصله ستاده. پژوهش های علوم دامی 4(26)..

15- باب اله حیاتی، مینا صالح نیا، مرتضي مولائي. (1395). بررسی ناهمگنی ترجیحات در رابطه با احیای دریاچه ارومیه: کاربرد مدل کلاس پنهان چند سطحی. نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، شماره 4..

16- مینا صالح نیا، باب الله حیاتی و مرتضي مولائي. (1395). شناسایی عوامل مؤثر در رفتارهای محیط زیستی ساکنین حوضه دریاچه ارومیه: کاربرد روش تحلیل عاملی. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 47 (2): 343-354..

17- مرتضي مولائي و یوسف زارعی. (1395). ترجیحات مصرف کنندگان برای محصولات کشاورزی ارگانیک (مطالعه موردی: سبزیجات خوراکی در شهر ارومیه). اقتصاد کشاورزی و توسعه، 24(94): 123-145..

18- مرتضي مولائي و فاطمه ثانی. (1394). برآورد کارایی فنی و کارایی زیست‌محیطی گاوداری‌های شیری شهرستان سراب. پژوهاش های علوم دامی، 25(4): 141-155..

19- مرتضي مولائي و احسان بشارت. (1394). بررسی ارتباط بین تولید ناخالص داخلی و ردپای اکولوژیکی به عنوان شاخص تخریب محیط زیست. مجله تحقیقات اقتصادی، 50(4): 1017-1033. .

20- مرتضي مولائي و فاطمه ثانی. (1394). برآورد کارای زیست محیطی بخش کشاورزی. نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار، 25(2): 91-101..

21- مرتضی مولائی و خبات قادری .(1392). تحلیل داده‌های ارزش‌گذاری مشروط با انتخاب دوگانه‌ی یک‌بعدی به روش غیرپارامتری و مقایسه‌ی آن با روش پارامتری. مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، 22(85): 65-85..

22- مینا صالح نیا، باب الله حیاتی، محمد قهرمان زاده و مرتضی مولائی. (1392). برآورد ارزش بهبود وضعيت زيست محيطي درياچه اروميه كاربرد روش آزمون انتخاب. نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، 27(4): 267-276..

23- مرتضی مولائی. (1392). برآورد مدل‌های ارزش‌گذاری مشروط با انتخاب دو گانه دو بعدی با استفاده از مدل‌های رگرسیونی پروبیت به ظاهر نامرتبط. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 44(2): 245-258..

24- مرتضی مولائی. (1391). مقایسه‌ی روش‌هاي طراحي مبالغ پيشنهادي در روش ارزش‌گذاري مشروط با انتخاب دوتايي يك‌بعدي. مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، 21(81): 131-152..

25- مرتضی، مولائی و محمد کاوسی کلاشمی. (1390). برآورد ارزش حفاظتي گل سوسن چلچراغ با استفاده از روش ارزش‌گذاري مشروط با انتخاب دوگانه يك-بعدي. نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، جلد 25، شماره 3، ص: 322-329..

26- مرتضی مولائی، غلامعلی شرزه‌ای و سعید یزدانی. (1389) «تاثير روش‌هاي استخراج اطلاعات از پرسشنامه بر مقدار تمايل به پرداخت در ارزش‌گذاري مشروط». مجله تحقيقات اقتصادي، شماره 90..

27- مرتضي مولائي، محمد كاوسي كلاشمي و حامد رفيعي. (1389). بررسی رابطه همجمعی درآمد سرانه و انتشار سرانه‌ي دي‌اكسيد كربن و وجود منحنی کوزنتس زیست محیطی دي‌اكسيد کربن در ایران. مجله علوم محيطي، 8 (1): 205-216..

28- مرتضی مولائی، محمد قهرمان‌زاده و یونس مهدی‌زاده. (1388). برآورد ارزش تفریحی کاخ سردار ماکو و تعیین عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان. فصلنامه مدلسازي اقتصادي، 2 (1): 173- 193..

29- مرتضی مولائی، سعید یزدانی، غلامعلی شرزه‌ای و Alejandro Caparros Gus. (1388). «برآورد ارزش حفاظتي اكوسيستم جنگلي ارسباران با استفاده از روش ارزش‌گذاري مشروط». چاپ شده در مجله اقتصاد و كشاورزي، جلد 3، شماره 2..

30- صفدر حسینی و مرتضی مولائی. (1385). تاثير سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي در ايران. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي، شماره دوم..
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (25)

1- 1390, Estimating the Preservation Value of Wildlife in Arasbaran Forests Ecosystem,1st National Agriculture Congress and Exposition on behalf of Ali Numan K?raç with International Participation, Eskisehir,Turkey.

2- 1392، اثر بحران آب بر درياچه اروميه و برآورد ارزش بهبود وضعيت زيستمحيطي آن،دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثيرآن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

3- 1394، اثر دما و بارندگي بر توليد گندم در شهرستان سراب،هشتمين همايش ملي يافته هاي پژوهشي كشاورزي، سنندج،ايران.

4- 1390، ارزيابي عوامل خسارت‌زا در صنعت طيور گوشتي ايران،اولين كنگره ملي علوم و فناوريهاي نوين كشاورزي، زنجان،ايران.

5- 1389، استفاده از الگوهاي برنامه‌ريزي فازي در تخصيص بهينه‌ي آب،سومين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي، اهواز،ايران.

6- 1394، اقتصاد كشاورزي محصولات ارگانيك،چهارمين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم، اردبيل،ايران.

7- 1394، امنيت غذايي،هشتمين همايش ملي يافته هاي پژوهشي كشاورزي، سنندج،ايران.

8- 1393، براورد منافع اقتصادي-زيست محيطي كاهش خطرات استفاده از كودهاي شيميايي،دومين همايش برنامه ريزي، حفاظت، حمايت از محيط زيست و توسعه پايدار، تهران،ايران.

9- 1392، برآورد ارزش بهبود وضعيت زيست محيطي درياچه اروميه،سي و دومين گردهمايي و نخستين كنگره بين المللي- تخصصي علوم زمين، اروميه،ايران.

10- 1392، برآورد ارزش تفريحي پارك جنگلي اروميه با استفاده از ارزش گذاري مشروط (مقايسه روش هاي پارامتري و غيرپارامتري)،دومين همايش ملي گردشگري و طبيعت گردي ايران زمين، همدان،ايران.

11- 1394، برآورد ارزش هواي پاك و بهبود كيفيت آن در آينده؛ مطالعه موردي شهرستان اروميه،كنگره پيشگامان پيشرفت، تهران،ايران.

12- 1391، برآورد تمايل به پرداخت براي حفاظت از رودخانه هراز،هشتمين همايش دو سالانه اقتصاد كشاورزي ايران، شيراز،ايران.

13- 1392، برآورد تمايل به پرداخت خانوارهاي شهر اروميه براي خريد سبزيجات سالم و عاري از كودها و سموم شيميايي،دومين همايش ملي حفاظت و برنامه ريزي محيط زيست، همدان،ايران.

14- 1393، برآورد ميزان مشاركت پولي شهروندان براي بهبود امكانات تفريحي پارك جنگلي اروميه،نهمين كنفرانس دوسالانه اقتصاد كشاورزي ايران، تهران،ايران.

15- 1393، بررسي رابطه بين رشد اقتصادي و آلودگي محيط زيست و وجود منحني زيست محيطي كوزنتس در ايران،نهمين كنفرانس دوسالانه اقتصادكشاورزي ايران، تهران،ايران.

16- 1394، بررسي عوامل موثر بر پذيرش و بكارگيري سيستم هاي تحت فشار از سوي كشاورزان مطالعه موردي شهر كهنه شهر،اولين كنگره علمي پزوهشي توسعه و ترويج علوم كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست ايران، تهران،ايران.

17- 1392، تحليل غيرپارامتري روش ارزش گذاري مشروط، مطالعه موردي: برآورد ارزش تفريحي پارك جنگلي اروميه،دومين همايش ملي حفاظت و برنامه ريزي محيط زيست، همدان،ايران.

18- 1394، تحليل هزينه-فايده كشت سيب زميني ارگانيك با روش مرسوم در شهرستان سراب،چارمين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم، اردبيل،ايران.

19- 1391، تعيين ارزش اقتصادي فعاليت زنبور عسل در باغهاي بادام ايران،هشتمين كنفرانس دو سالانه انجمن اقتصاد كشاورزي ايران، شيراز،ايران.

20- 1393، تعيين ارزش حفاظت از خاك درمراتع منطقه حفاظت شده مراكان،نهمين كنفرانس دوسالانه اقتصاد كشاورزي ايران، تهران،ايران.

21- 1391، تعيين الگوي بهينه ي پيش بيني مصرف گامي در راستاي جهاد اقتصادي (مطالعه موردي سيب زمينب و پياز در برنامه پنجم توسعه ايران)،هشتمين همايش دو سالانه اقتصاد كشاورزي ايران، شيراز،ايران.

22- 1394، جغرافيا و توسعه اقتصادي (مطالعه موردي: گنبد سلطانيه)،ششمين كنگره پيشگامان پيشرفت، تهران،ايران.

23- 1394، رابطه رشد كشاورزي و منابع آب در استان آذربايجان غربي،هشتمين همايش ملي يافته هاي پژوهشي كشاورزي، سنندج،ايران.

24- 1391، طراحي مبالغ پيشنهادي در روش ارزشگذاري مشروط با انتخاب دوتايي يكبعدي،هشتمين همايش دو سالانه اقتصاد كشاورزي ايران، شيراز،ايران.

25- 1393، ميزان تمايل به پرداخت افراد براي گياهان دارويي در شهرستان اروميه،نهمين كنفرانس دوسالانه اقتصادكشاورزي ايران، تهران،ايران.
پروژه های تحقیقاتی (9)

1- مجری طرح بین¬المللی "“Farm and household livelihood survey covering selected sub-basins West Azerbaijan Province with Lake Urmia Basin، Iran” با همکاری سازمان خواروبار جهانی سازمان ملل (فائو) (در حال اجرا).

2- مجری طرح منطقه¬ای « برآورد خسارات زیست¬محیطی تولید چغندرقند در حوضه آبریز دریاچه ارومیه». (پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه). (درحال اجرا).

3- مسئول کمیته اقتصادی-اجتماعی در طرح ملی «مطالعه و ارائه راهکارهای اجرایی نمودن طرح کاهش 40 در مصرف آب کشاورزی در حوضه های نازلو چای، روضه چای، شهر چای و باراندوز چای». (ستاد احیای دریاچه ارومیه) (در حال اجرا).

4- مجري طرح "برآورد ارزش حفاظتي و تفريحي گل سوسن چلچراغ" (دانشگاه اروميه). .

5- همکار طرح ملی “ارزيابي عوامل خسارت‌زا در صنعت طيور گوشتي و تخمگذار كشور” (صندوق بيمه محصولات كشاورزي).

6- همكار طرح ملی “ارزش‌گذاري اقتصادي حوزه كليبرچاي-ارسباران” (سازمان حفاظت محيط‌زيست كشور).

7- همکار طرح ملی “ارزش‌گذاري اقتصادي مناطق ساحلي فريدون‌كنار“ (سازمان حفاظت محيط‌زيست كشور).

8- همکار طرح ملی “تخمين هزينه‌هاي اقتصادي تخريب حوزه آبريز جاجرود“ (سازمان حفاظت محيط‌زيست كشور).

9- همکار طرح "بهره‌برداری بهینه از جنگل‌ها" (قطب علمی مطالعات استراتژی توسعه بخش کشاورزی).
پایان نامه ها (24)

1- مینا صالح‌نیا. بررسی ناهمگنی ترجیحات خانوارها در رابطه با احیای دریاچه ارومیه با استفاده از مدل‌های کلاس پنهان چندسطحی و بیزین سلسله مراتبی. استاد مشاور. رساله دکتری.

2- مریم حق‌جو. برآورد ارزش اقتصادی جنگلهای ارسباران (مقایسه رهیافتهای آزمون انتخاب و رتبه بندی مشروط). استاد مشاور. رساله دکتری.

3- مینا صالح‌نیا. برآورد تمایل به پرداخت جهت بهبود وضعیت زیست محیطی دریاچه ارومیه با استفاده از روش آزمون انتخاب. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. استاد مشاور.

4- علی اسدنیا. (1395). عوامل موثر بر پذیرش بیمه توسط واحدهای تولیدکننده مرغ گوشتی در شهرستان آمل. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. استاد مشاور.

5- سیروس روزبان. (1395). برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید گوجه فرنگی در شهرستان ارومیه: رویکرد تابع تولید. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. استاد مشاور.

6- ناهیده سلطان مراد. (1394). بررسي حاشيه بازاريابي گوشت قرمز با استفاده از الگوي انتظارات عقلايي. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. استاد مشاور.

7- فریدون امین زاده. (1396). بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت بین انتشار دی اکسید کربن، مصرف انرژی و گردشگری بین المللی در کشورهای منطقه منا، D8 و N11. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. استاد راهنما.

8- راضیه روستایی. (1396). مقایسه و ارزیابی فنی و اقتصادی سد خاکی با هسته رسی و هسته آسفالتی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. استاد راهنما.

9- طیبه توفیق آذر. (1396). ارزش گذاري اقتصادي كاركردهاي اكوسيستم چمنزارهاي منطقه ترگور اروميه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. استاد راهنما.

10- سعیده کلهر مهر. (1396). بررسی ارتباط کوتاه مدت و بلندمدت انتشار CO2، تولید غلات و امنیت غذایی در ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. استاد راهنما.

11- پروانه کسبیان لعل. (1396). تاثیر انتشار CO2 برعملکرد محصولات C3 (گندم، جو، چغندرقند) درایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. استاد راهنما.

12- فرشته بهرامی. (1396). بررسی مزیت نسبی محصول سیر و سیب زمینی شهرستان همدان با استفاده از روش ماتریس تحلیل سیاستی PAM. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. استاد راهنما.

13- منصوره صادقی. (1395). بررسی اثر تغییرات اقلیم بر عملکرد و ریسک عملکرد دو محصول گندم و جو در سه استان اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. استاد راهنما.

14- عارف باقری داشبلاغی. (1395). تعیین الگوی بهینه کشت محصولات سازگار با محیط زیست در شهرستان نظرآباد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. استاد راهنما.

15- نیما حصاری شرمه. (1395). ارزیابی تاثیر یکپارچه سازی اراضی بر روی کارایی فنی برنج کاران در شهرستان بابلسر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. استاد راهنما.

16- آرام حبیبی. (1395). برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید توت رنگی در شهرستان سنندج. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. استاد راهنما.

17- سحر قلیزاده روشن. (1394). برآورد ارزش اقتصادی آب در بخش کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان بابل). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. استاد راهنما.

18- علی زارع کهنه شهری. (1394). عوامل موثر بر پذیرش روش های آبیاری تحت فشار در حوزه آبریز دریاچه ارومیه (مطالعه موردی شهر کهنه شهر). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. استاد راهنما.

19- فاطمه ثانی. (1394). تعیین کارایی زیست محیطی گاوداریهای شیری شهرستان سراب با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و برآورد قیمت سایه ای آلاینده ها (مطالعه موردی: شهرستان سراب). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. استاد راهنما.

20- سیما وفاقی. (1393). برآورد میزان تمایل به پرداخت تولیدکنندگان انگور شهرستان ارومیه به منظور جایگزینی کود آلی‌ ورمی‌کمپوست به جای کودهای شیمیایی با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. استاد راهنما.

21- برهان رضاپور. (1392). تاثیر نوسانات تولید بخش کشاورزی روی انتشار آلاینده های زیست محیطی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. استاد راهنما.

22- نوشین وکیلی قصریان. (1393). برآورد ارزش اقتصادی-زیست‌محیطی تالاب زریوار با استفاده از روش آزمون انتخاب. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. استاد راهنما.

23- نرگس ایزدی مهر. (1393). برآورد ارزش کارکردهای غیربازاری دریاچه ارومیه: رهیافت آزمون انتخاب. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. استاد راهنما.

24- یوسف زارعی. (1391). ترجیحات مصرف کنندگان برای محصولات کشاورزی سالم از لحاظ زیست محیطی (مطالعه موردی: سبزیجات خوراکی در شهر ارومیه). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. استاد راهنما.
دروس تدریس شده (2)

1-کارشناسی، 1- اقتصاد کشاورزی، رشته های مهندسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی. 2- اقتصاد جنگل، رشته جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی. 3- اقتصاد منابع طبیعی، رشته اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد. 4- اقتصاد مهندسی، رشته آبیاری، دانشکده کشاورزی. 5- آمار و احتمالات، رشته های جنگلداری و مرتع، دانشکده منابع طبیعی.

2-کارشناسی ارشد، 1-اقتصاد سنجی تکمیلی 1، رشته اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی. 2- اقتصاد سنجی تکمیلی 2، رشته اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی. 3- اقتصاد محیط زیست تکمیلی، رشته اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی. 4- تجزیه و تحلیل سیاست های کشاورزی تکمیلی، رشته اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی. 5- اقتصاد منابع طبیعی تکمیلی، رشته اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی. 6- ارزش یابی طرح های جنگلداری، رشته جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی. 7- تجزیه و تحلیل قیمت محصولات کشاورزی، رشته اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی.