• نام و نام خانوادگی
  • مجید منتصری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه آب
 • ایمیل
  • m.montaseri@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (30)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (65)
پایان نامه ها (27)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مجید منتصری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه آب
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (30)

1-Majid Montaseri- Mahdi Hesami Afshar - Omid Bozorg-Haddad, 2015, Development of Simulation-Optimization Model (MUSIC-GA) for Urban Stormwater Management,Water Resources Management.

2-Issa Saket Oskoui , Rozi Abdullah , Majid Montaseri, 2015, Storage Capacity Modeling of Reservoir Systems Employing Performance Measures,International Journal of Engineering and Technology (IJET).

3-سروین زمان زاد قویدل، مجید منتصری, 2014, Application of different data-driven methods for the prediction of total dissolved solids in the Zarinehroud basin,Stochastic environmental research and risk assessment.

4-بابک امیرعطایی، مجید منتصری، حسین رضایی, 2014, Assessment of Goodness of Fit Methods in Determining the Best Regional Probability Distribution of Rainfall Data,International Journal of Engineering.

5-Majid Montaseri, Mehdi H. Afshar, Omid B. Haddad, 2014, Development of Simulation-Optimization Model for Stormwater Treatment Measure Optimization (Case Study: Gold Coast City, Australia),Journal of Civil Engineering and Urbanism, 3,4.

6-بابک امیرعطایی، مجید منتصری, 2013, Evaluation of L-Moment and PPCC Method to Determine the Best Regional Distribution of Monthly Rainfall Data: Case Study Northwest Of Iran,Journal of Urban and Environmental Engineering.

7- 2008, Flood Estimation at Ungauged Sites Using a New Hybrid Model,Journal of Applied Sciences.

8- 2008, Uncertainty Analysis Reservoir Sedimentation Using Latin Hypercube Sampling and Harr's Method: Shahar Chai Dam in Iran,Journal of Hydrology.

9- 2007, Flood Estimation at Ungauged Sites Using A New Nonlinear Regression Model and Artificial Neural Networks,American-Eurasiam J.A.E.S.

10- 2007, Uncertainty Analysis of Reservoir Sedimentation With Harr's Method Case Staudy: Shahar Chai Dam In Iran,Iran Water Resources Research.

11- 2004، A Graphical Rule for Volumetric Evaporation Loss Correction in Reservoir Capacity- Yield -Performance Planning in urmia Region، Iran،Water Resources Management.

12- 2002, Effects of Integrated Planning on Capacity-Yield-Performance Functions,Journal of Water Resources Planning and Management.

13- 2002, Preliminary Streamflow Data Analyses Prior to Water Resources Planning Study,Hydrological sciences Journal.

14- 2001, Curing the Misbehaviour of Reservoir Capacity Statistics by Controlling Shortfall During Failures Using the Modified Sequent Peak Algorithm,Water Resources Research.

15- 1999, Critical Period of Reservoir Systems for Planning PurPoses,Journal of Hydrologhy.

16- 1999, Predicting Critical Period to Characterise Over-Year and Within-Year Reservoir Systems,Water Resources Management.

17- 1999, The Impact of Climate Change on Storage-Yild Curves for multi-Reservoir Systems,Nordic Hydrology.

18-نسرین آزاد طلاتپه ، جواد بهمنش ، مجید منتصری ، وحید رضاوردینژاد، 1394، مقایسه روشهای سری زمانی و شبکه عصبی مصنوعی در پیشبینی تبخیر تعرق مرجع،علوم و مهندسی آبیاری.

19-مجید منتصری - بابک امیرعطایی، 1394، پیش بینی استوکستیکی احتمالات وقوع خشکسالی (مطالعه موردی: شمالغرب ایران)،نشریه مهندسی عمران و محیط زیست.

20-مجید منتصری ، جواد حیدری، 1394، مقایسه عملکرد مدل های استوکاستیک در تولید داده های ماهیانه جریان و بارندگی،تحقیقات منابع آب ایران.

21-جواد بهمنش، نسرین آزاد طلاتپه، مجید منتصری و سینا بشارت، 1393، ارزیابی مدلهای سری زمانی خطی و غیر خطی بیلینییر در پیش بینی تبخیر- تعرق گیاه مرجع در ایستگاه سینوپتیک ارومیه،نشریه پژوهش آب در کشاورزی.

22-بایرامعلی محمدنژاد ، محمدابراهیم فاطمی کیا ، جواد بهمنش و مجید منتصری، 1393، شبیهسازی عددی انتشار موج ناشی از شکست سد به صورت دو بعدی قائم،نشریه عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، 76،44.

23-مجید منتصری، سروین زمان زاد قویدل، 1393، پیش بینی جریان رودخانه با محاسبات نرم،نشریه آب و خاک.

24-نسرین آزاد طلاتپه، جواد بهمنش، مجید منتصری، 1392، پیش بینی تبخیر- تعرق پتانسیل با استفاده از مدل های سری زمانی (مطالعه موردی: ارومیه)،نشریه آب و خاک.

25-بابک امیرعطایی، مجید منتصری، مهدی یاسی، 1392، مقایسه عملکرد ذاتی هفت شاخص خشکسالی رایج در پایش خشکسالی با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو،مجله عمران و محیط زیست.

26-ندا خام محمدی، حسین رضایی، مجید منتصری، جواد بهمنش، 1390، کاربرد نظریه Gray در پیش بینی سیلاب های ناشی از یگ رگبار (مطالعه موردی : حوضه شهرچای)،نشریه مهندسی عمران و محیط زیست، 65،41.

27- 1389، بهینه سازی ابعاد هسته رسی سدهای خاکی بااستفاده ازالگوریتم ژنتیک،مجله دانش آب و خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، 20،1.

28-وریا ساعی- مجید منتصری – پرویز فتحی، 1388، روش ماتریس احتمالی درتعیین منحنی فرمان بهره برداری مخازن سدها ومقایسه آن با روش SPA،مجله علوم کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه گرگان.

29-صالح محمدی - مجید منتصری، 1387، تعیین مقدار بهینه شاخص عملکرد آسیب پذیری درسیستم های مخازن ذخیره با استفاده از شاخص پایداری (Sustainability Index)،مجله دانشکده فنی دانشگاه تبریز، 56،38.

30- 1386، بررسی تلفات اولیه و تاخیری فرمولاسیون Silico-sec خاک دیاتومه روی حشرات کامل Rhyzopertha dominica (Col.: Bostrichidae) و Tribolium castaneum (Col.: Tenebrionidae)،نامه ی انجمن حشره شناسی ایران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (65)

1- 1386، پهنه بندي خطرات سيل در مناطق شهري با استفاده از نرم افزار WMS و مدل هيدروليكي HEC-RAS (مطالعه موردي شهر اشنويه)،چهارمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران.

2- 1999, Assessing the Uncertainty of Climate Change Water Recources Impacts Using Monte-Carlo Simulation Approach,@nd Inter Regional Conference on Enviroment-Water.

3- 1394, Comparison of Inherent Performance of Seven Drought Indices in Drought Mitigation Using a Monte Carlo Simulation Approach,“Water Resources Management in a Changing World: Challenges and Opportunities”, Istanbul,Turkey.

4- 2002, Hydrological Data Pre-Processing for Reservoir Planning Analysis: Case Study Using Data from England and Iran,,The International Conference on Water Resources Management in Arid Regions.

5- 2002, Quantifitying Volumetric Evaporation a Semi-Arid Region of Iran Using the Modified Sequent Peak Algorithm Reservoir Planning Model,The International Conference on Water Resources Management in Arid Regions.

6- 1394, Trend Analysis of Spatial and Temporal Dry and Wet Periods Based On SPI and PNPI Drought Indices in Northwest of Iran,“Water Resources Management in a Changing World: Challenges and Opportunities”, Istanbul,Turkey.

7- 1390، ارايه رابطه رگرسيوني براي پيش بيني حجم مفيد مخازن ذخيره با شاخص هاي عملكرد (سد هاي مهاباد؛ نازلو و لتيان)،چهارمين كنفرانس مديريت منابع آب آيران، تهران،ايران.

8- 1389، ارايه رابطه رگرسيوني براي پيش بيني مفيد مخازن سدها (مطاله موردي: سد هاي شهر چاي؛ نلزلو چاي و باراندوز چاي)،دومين كنفرانس سراسري مديريت جامع منابع آب، كرمان،ايران.

9- 1390، ارايه منحني هاي فرمان بهره برداري مخازن ذخيره به روش SPA اصلاح شده با اعمال شاخص هاي عملكرد (مطالعه موردي: سد شهرچاي)،ششمين كنگره ملي مهندسي عمران، سمنان،ايران.

10- 1390، ارايه منحني هاي فرمان بهره برداري مخازن ذخيره به روش SPA اصلاح شده بااعمال شاخص هاي عملكرد (سد نازلو و باراندوز)،چهارمين كنفرانس مديريت منابع آب آيران، نهران،ايران.

11- 1384، ارائه رابطه رگرسيوني براي بر آورد دوره بحراني در طراحي حجم فعال مخزن،پنجمين كنفرانس هيدروليك ايران.

12- 1387، ارائه منحني هاي فرمان بهره برداري مخازن ذخيره با روش ماتريس احتمالي براي سدهاي بوكان و شهرچاي،چهارمين كنگره ملي مهندسي عمران.

13- 1391، ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر بارندگي، دما و تبخيرتعرق (مطالعه موردي حوضه آبريز درياچه اروميه)،همايش بين المللي درياچه اروميه چالش ها و راهكار ها، اروميه،ايران.

14- 1391، ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر پارامتر‌هاي بارش و دما با استفاده از مدل HADCM3تحت سناريويA2 (مطالعه موردي درياچه اروميه ايستگاه سينوپتيك تبريز)،همايش بين المللي درياچه اروميه چالش ها و راهكار ها، اروميه،ايران.

15- 1391، ارزيابي برنامه ريزي ژنتيك و روابط تجربي در تخمين رواناب سالانه،همايش بين المللي درياچه اروميه چالش ها و راهكار ها، اروميه،ايران.

16- 1392، ارزيابي تاثيرات الگوي كشت محصولات كشاورزي و عوامل موثر بر آن در بحران آبي درياچه اروميه،دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثيرآن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

17- 1390، ارزيابي دو مدلHydra و Stormcad در طراحي سيستم هاي سيلاب شهري،دهمين كنفرانس هيدروليك ايران، گيلان،ايران.

18- 1393، ارزيابي كارايي تحليل سيستم مخازن ذخيره به صورت سيستم مخازن منفرد و چندگانه،پانزدهمين كنفرانس دانشجويان عمران سراسر كشور، اروميه،ايران.

19- 1390، استفاده از روش مونت كارلو در شبيه سازي داده هاي بارندگي ساليانه و ماهيانه،نخستين كنفرانس ملي هواشناسي و مديريت آب كشاورزي، تهران،ايران.

20- 1390، استفاده از روش مونت كارلو درشبيه سازي داده هاي بارندگي ساليانه و ماهيانه،نخستين كنفرانس ملي هواشناسي و مديريت آب كشاورزي، كرج،ايران.

21- 1385، آناليز عدم قطعيت برآورد حجم رسوب مخازن سدها (مظاله موردي رودخانه باراندوز)،هفتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران ICCE.

22- 1391، بررسي اثرات تغيير اقليم بر حوضه درياچه اروميه،يازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران، اروميه،ايران.

23- 1391، بررسي اثرات تغيير اقليم بر روي ميزان رواناب سالانه يك حوضه‌تحت سناريويA2 با استفاده ازمدل HADCM3 ومعادله تجربي خسلا(مطالعه موردي ايستگاه سينوپتيك اروميه)،همايش بين المللي درياچه اروميه چالش ها و راهكار ها، اروميه،ايران.

24- 1385، بررسي پديده سيل و پهنه بندي آن با استفاده از تصاوير ماهواره اي،هفتمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه.

25- 1391، بررسي تغييرات زماني فرسايندگي باران به منظور حفاظت از خاك و جلوگيري از فرسايش آن (مطالعه موردي ايستگاه هاي سينوپتيك و كليماتولوژي حوضه درياچه اروميه)،همايش بين المللي درياچه اروميه چالش ها و راهكار ها، اروميه،ايران.

26- 1391، بررسي خشكسالي با استفاده از شاخص‌هاي ،DI PN در استان آذربايجان غربي (مطالعه موردي ايستگاههاي آباجالو سفلي و تپيك)،همايش بين المللي درياچه اروميه چالش ها و راهكار ها، اروميه،ايران.

27- 1386، بررسي رفتار مخزن سد با توجه به شاخصهاي عملكرد مخزن و با استفاده از تكنيك توليد آمار مصنوعي،ششمين كنفرانس هيدروليك ايران.

28- 1387، بررسي روابط ظرفيت ذخيره - آبدهي - عملكرد (Storage - Yield - Performance) در سيستمهاي چند مخزنه،چهارمين كنگره ملي مهندسي عمران.

29- 1385، بررسي روش هاي عدم قطعيت وآناليزعدم قطعيت بر آورد رسوب رودخانه الند با روشLHS،هفتمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه.

30- 1392، بررسي روند تغييرات هيدرولوژيكي غرب درياچه اروميه با استفاده از روش ناپارامتري من كندال،سي و دومين گردهمايي و نخستين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين، اروميه،ايران.

31- 1390، بررسي شاخص هاي عملكرد سيستم مخازن ذخيره توسط (حوضه هاي نازلو و باراندوز)،چهارمين كنفرانس مديريت منابع آب آيران، تهران،ايران.

32- 1390، بررسي علل پايين بودن بهره وري آب در شبكه آبياري تحت فشار دشت گرديان،نخستين كنفرانس ملي هواشناسي و مديريت آب كشاورزي، تهران،ايران.

33- 1392، بررسي مدل هاي بهره برداري و مديريت مخزن،پنجمين كنفرانس مديريت منابع آب، تهران،ايران.

34- 1392، بهينه سازي الگوي كشت حوضه ابريز درياچه اروميه به منظور كاهش تقاضاي آبي، راهكتري براي مقابله با بحران آبي درياچه اروميه (مطالعه موردي دشت اروميه)،سي و دومين گردهمايي و نخستين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين، اروميه،ايران.

35- 1386، بهينه سازي بهره برداري استوكستيك از مخازن چندگانه با استفاده از روش الگوريتم هاي ژنتيك،سومين كنگره ملي مهندسي عمران.

36- 1393، پهنه بندي ضريب تغييرات بارش و بررسي رژيم فصلي آن در استان آذربايجان غربي،همايش ملي تغييرات اقليم و مهندسي توسعه پايدار كشاورزي و منابع طبيعي، همدان،ايران.

37- 1390، پيش بيني احتمالات وقوع خشكسالي بااستفاده از روش شبيه سازي مونت كارلو،اولين كنفرانس بين المللي وسومين كنقرانس ملي سد و نيروگاه هاي برق آبي، تهران،ايران.

38- 1392، پيش بيني تغييرات پارامترهاي اقليمي در دوره 2030-2011 با استفاده از ريزمقياس نمايي آماري مدل HADCM3 (مطالعه موردي: ايستگاه اروميه و ماكو)،تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

39- 1386، پيش بيني سيل در حوضه هاي فاقد آمار با استفاده از مدل رگرسيوني و شبكه هاي عصبي مصنوعي،سومين كنگره ملي مهندسي عمران.

40- 1392، تاثير درياچه اروميه دركيفيت آب زيرزميني استان آذربايجان غربي به روش ويلكوكس و GQI،سي و دومين گردهمايي و نخستين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين، اروميه،ايران.

41- 1391، تحليل خشكسالي و پيش بيني آن توسط تكنيكهايDATA GENERATION روش AR(1) (مطالعه موردي ايستگاههاي غرب درياچه اروميه)،همايش بين المللي درياچه اروميه چالش ها و راهكار ها، اروميه،ايران.

42- 1386، تحليل روابط ذخيره - آبدهي - قابليت اعتماد پذيري در سيستمهاي چند مخزنه،نهمين سمينار سراسري آبياري و كاهش تبخير.

43- 1386، تحليل سيل خيزي خوزه هاي آبريز مشرف به شهر اشنويه،چهارمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران.

44- 1390، تحليل عملكرد سدمخزني شهرچاي به ازاي الگوهاي كشت مختلف وارايه الگوي كشت بهينه با متد ماتريس احتمال براي اراضي تحت پوشش آن،چهارمين كنفرانس مديريت منابع آب آيران، تهران،ايران.

45- 1386، تحليل منطقه اي جريان هاي نسبي در حوزه هاي آبريز غرب درياچه اروميه،نهمين سمينار سراسري آبياري و كاهش تبخير.

46- 1386، تحليل منطقه اي سيلاب با استفاده از نوع جديد مدل رگرسيون و شبكه هاي عصبي مصنوعي پيشخور و پسخور،ششمين كنفرانس هيدروليك ايران.

47- 1391، تخمين و طبقه بندي نمايه هاي اقليمي در حوضه رودخانه نازلو چاي (مطالعه موردي ايستگاه هواشناسي آباجالوسفلي از حوضه‌هاي درياچه اروميه)،يازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران، اروميه،ايران.

48- 1392، تعيين بهترين روش منحني سنجه در برآورد رسوب ورودي به سدها با استفاده از داده هاي هيدروگرافي،دوازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران، تهران،ايران.

49- 1383، تعيين ميزان بهينه تامين آب براساس شاخص هاي عملكرد مخزن سد كرخه،اولين كنفرانس سالانه مديريت منابع آب ايرانء انجمن علوم مهندسي منابع آب ايران.

50- 1389، توليد جريانهاي مصنوعي ماهانه به روش Valencia and Schaake (مطالعه موردي: رودخانه باراندوز چاي)،دومين كنفرانس سراسري مديريت جامع منابع آب، كرمان،ايران.

51- 1386، توليد داده هاي مصنوعي (Data Genaration) در سيستمهاي ذخيره منفرد و چند گانه،نهمين سمينار سراسري آبياري و كاهش تبخير.

52- 1387، تهيه مدلي براي محاسبه ضريب اطمينان پايداري سدهاي خاكي غير همگن،سومين كنفرانس مديريت منابع آب ايران.

53- 1390، رايه رابطه رگرسيوني براي پيش بيني حجم مفيد مخازن ذخيره با شاخص هاي عملكرد (سد هاي مهاباد؛ نازلو و لتيان)،چهارمين كنفرانس مديريت منابع آب آيران، تهران،ايران.

54- 1389، رسم منحني فرمان بهره برداري مخازن با روش Behavior Analysis (مطاله موردي رودخانه باراندوز چاي)،دومين كنفرانس سراسري مديريت جامع منابع آب، كرمان،ايران.

55- 1385، مدل بندي منطقه اي سيلاب حوضه آبريز غرب درياچه اروميه،هفتمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه.

56- 1387، مدل بندي ميزان تراوش از بدنه سدهاي خاكي با هسته رسي،همايش ملي سد سازي.

57- 1391، مدلسازي خشكسالي آينده استان آذربايجان غربي جهت پايش و پيش آگهي آن با استفاده از شاخص هاي خشكسالي هواشناسي توسط مدل HADCM3تحت سناريويA2 (مطالعه موردي حوضه درياچه اروميه)،همايش بين المللي درياچه اروميه چالش ها و راهكار ها، اروميه،ايران.

58- 1391، مدلسازي خشكسالي با استفاده از مقياسهاي مختلف زماني شاخص SPI (مطالعه موردي حوضه درياچه اروميه(،همايش بين المللي درياچه اروميه چالش ها و راهكار ها، اروميه،ايران.

59- 1391، مدلسازي سيلاب تا رگرسيون چندگانه و برنامه ريزي ژنتيك،همايش بين المللي درياچه اروميه چالش ها و راهكار ها، اروميه،ايران.

60- 1389، مقايسه تحليل حجم مخزن با داده هاي تاريخي و داده هاي مصنوعي توليد شده با مدل Fragment (مطالعه موردي: رودخانه باراندوز)،دومين كنفرانس ملي پژوهشهاي كاربردي منابع آب ايران، زنجان،ايران.

61- 1386، مقايسه روش هاي (Sequent Peak Algorithm(SPA) و ماتريس احتمالي (Probability Matrix Method) در ارائه منحني هاي فرمان بهره برداري مخازن سدها: مطالعه موردي سدهاي مخزني بوكان و مهاباد واقع در استان آذربايجان غربي،نهمين سمينار سراسري آبياري و كاهش تبخير.

62- 1389، مقايسه روش هاي Mass curve، Behaviour Analysis، Sequent Peak Algorithm در محاسبه حجم مخزن،همايش علمي چالش آب در استان قم، قم،ايران.

63- 1390، مقايسه روش هاي مستقيم و غير مستقيم توليد داده مصنوعي درتحليل سيستم مخازن ذخيره (مطالعه موردي: رودخانه باراندوز)،چهارمين كنفرانس مديريت منابع آب ايران، تهران،ايران.

64- 1391، مقايسه روند داده هاي دبي با استفاده از روشهاي نقطه بازگشت و اسپيرمن و مقايسه دو روش با هم ( مطالعه موردي ايستگاههاي هيدرومتري بند و تپيك)،همايش بين المللي درياچه اروميه چالش ها و راهكار ها، اروميه،ايران.

65- 1387، مقايسه عملكرد شبكه هاي عصبيMLP وELMAN با نوع جديد مدل رگرسيوني در پيش بيني سيل حوصه هاي فاقد آمار،چهارمين كنگره ملي مهندسي عمران.
پایان نامه ها (27)

1-حميدرضا رزاقي رضائيه، 1394، بررسي و ارزيابي عملكرد هيدروليكي آبگيرهاي زيرسطحي با استفاده از يك مدل فيزيكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-نگار رسولي مجد، 1394، شناسايي و ارزيابي شاخص ردپاي آب به تفكيك آب آبي، آب سبز و آب خاكستري با اعمال تغيير اقليم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-نسرين فتح اله زاده عطار، 1394، بهينه سازي الگوي كشت با اعمال تغيير اقليم و آب مجازي به ازاي كالري محصولات در حوضه آبريز درياچه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-ابراهيم فاطمي كيا، 1391، شبيه سازي جريان ناشي از شگست سد و بررسي تاثير پارامترهاي مختلف بر حركت موج، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-سيد هادي ابطهي، 1391، تحليل و بررسي مدل ها و نرم افزار هاي كيفيت آب در رودخانه ها (مطالعه موردي: رودخانه مهابادچاي)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-عاطفه رحمني، 1390، ارزيابي مدل هاي مختلف تخمين پارامترهاي فيزيكي و مكانيكي مورد نياز در آناليز نشت و پايداري بدنه سدهاي خاكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-حامد سبزچي دهخوارگاني، 1390، ارزيابي شبكه آبياري تحت فشار دشت گرديان از جنبه هاي طراحي و عملكرد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-ندا خان محمدي، 1391، پيش بيني سيلاب با استفاده از تئوري Grey (مطالعه موردي: حوضه آبريز شهرچاي)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-بابك اميرعطايي، 1390، ارزيابي شاخص هاي خشكسالي در سيستم هاي چندگانه با استفاده از روش شبيه سازي مونت كارلو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-آناهيتا جباري، 1390، مدل بندي بيلان آبي روزانه (مطالعه موردي حوضه آبريز نازلوچاي)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-آناهيتا جباري، 1390، مدل بندي بيلان آبي روزانه (مطالعه موردي حوضه آبريز نازلو چاي)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-جواد حيدري كهلي، 1389، ارزيابي عملكرد مدلهاي مختلف توليد داده مصنوعي درتحليل سيستم مخازن ذخيره، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-مهدي خوشبخت تيز خراب، 1389، تحليل و پيش بيني منظقه اي دوره هاي خشكسالي با استفاده از تكنيك توليد داده هاي مصنوعي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-مونا احمديان، 1393، ارائه الگوي بهينه بهره برداري سيستم مخازن ذخيره با اعمال شاخص هاي عملكرد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-فاطمه البزنيا، 1393، مقايسه روش هاي تعيين حقابه هاي زيست محيطي (مطالعه موردي: زرينه رود و سيمينه رود)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-زينب بيگلي، 1392، ارائه منحني فرمان در شرايط تغيير اقليم با استفاده از الگوريتم ژنتيك و شبيه سازي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-مهدي حسامي افشار، 1393، توسعه مدل شبيه ساز بهينه ساز MUSIC-GA جهت مديريت سيلاب شهري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-حامد فتحي پور، 1392، اثر تغيير اقليم بر روي سيستم مخازن ذخيره با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و شبيه سازي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-سميه رحيمي قولنجي، 1392، بهينه سازي الگوي كشت حوضه آبريز درياچه اروميه با اعمال نقش آب مجازي جهت بهبود بحران آبي درياچه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-سيد وحيد شاهوئي، 1392، مدل سازي توزيع احتمالي مختلط دوگانه بزرگي، شدت و مدت خشكسالي ها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-ذبيح الله خاني تمليه، 1391، ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر روي شاخص هاي خشكسالي در سيستم هاي منابع آب با استفاده از تكنيك توليد داده مصنوعي جريان (مطالعه موردي حوضه آبريز درياچه اروميه)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-رضا پاكزاد، 1392، مدل بندي منطقه اي جريان سالانه با استفاده از روش رگرسيون چندگانه و شبكه عصبي مصنوعي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-الهه محمدپور، 1392، ارزيابي روش هاي تعيين عدم قطعيت برآورد رسوب و رسوب گذاري مخازن به ازاي داده هاي هيدروگرافي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-سروين زمان زاد قويدل، 1392، كاربرد روش هاي تلفيقي هوش مصنوعي در پيش بيني پارامترهاي كمي و كيفي آب رودخانه ها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-حميد لطفي، 1392، مدل سازي منطقه اي سيلاب با استفاده از رگرسيون چندگانه و شبكه عصبي مصنوعي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-نسرين آزاد طلاتپه، 1392، كاربرد سري هاي زماني در پيش بيني تبخير و تعرق پتانسيل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-زهرا شاه آبادي، 1391، ارزيابي اثر تغيير اقليم بر پديده خشكسالي با استفاده از تكنيك توليد داده مصنوعي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.