بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (9)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (36)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (5)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • شهرام منافی
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه علوم خاک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (9)

1-شهرام منافی, 2010, Calcium carbonate pendants as a record of climate change in semiarid soils of Rashakan region, Urmia, Iran,Soil science agrochemistry and ecology.

2-شهرام منافی, 2010, Mineralogical evidences of climate change in some semiarid soils of southern Urmia, Iran,Soil science agrochemistry and ecology.

3-شهرام منافی، 1394، تشکیل و تحول خاکهای تشکیل شده بر روی رسوبات کواترنر در بخشی از دشت ارومیه،نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار، 5،5.

4-شهرام منافی، 1394، تشکیل و مورفولوژی افق های آرژیلیک در برخی از خاکهای نیمه خشک غرب دریاچه ارومیه،نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار، 5،5.

5-شهرام منافی، 1393، بررسی خصوصیات ژنتیکی و میکرومورفولوژیکی تعدادی از خاکهای شور- سدیمی غرب دریاچه ارومیه،مدیریت خاک وتولید پایدار، 3،4.

6-شهرام منافی، 1393، مقایسه خصوصیات میکرومورفولوژیکی خاکهای شور- سدیمی و غیرشور- غیرسدیمی اطراف دریاچه اورمیه،نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، 5،28.

7-رقیه حمزه نژاد تقلیدآباد - حبیب خداوردیلو - سالار رضاپور- شهرام منافی، 1391، ارزیابی کارآیی سه گیاه شورپسند در کاهش سدیم تبادلی (ESP) و آلودگی کادمیمی و سربی خاک،مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک.

8-رقیه حمزه نژاد تقلید آباد- حبیب خداوردی لو - شهرام منافی - سالار رضاپور، 1390، جذب و اندوزش همزمان سدیم و سرب یا کادمیوم توسط سه گیاه شورپسند در دو خاک آهکی شور-سدیمی و غیر شور-سدیمی،نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی).

9-شهرام منافی - شهلا محمودی - فریدون سرمدیان - احمد حیدری - رزا ماریا پوک، 1387، میکرومورفولوژی پوششهای کربنات کلسیم پدوژنیک در خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک البرز جنوبی، تاکستان -ایران،مجله تحقیقات آب و خاک ایران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (36)

1- 2010, Assesing the phytoextraction of cadmium (Cd) from two contaminated soils using three halophyte plants,International scientific conference devoted to the 65th anniversary of the U.U. uspanov institute of soil science and agrochemistry, آلماتي,قزاقستان.

2- 2012, Micromorphic evidence of climate change in some arid and semi arid soils in the west of Urmia Lake, Western Azerbaijan, Iran.,14th International Working Meeting on Soil Micromorphology, ييدا,اسپانيا.

3- 2012, Micromorphic pedofeatures related to pedogenic calcium carbonate in some arid and semiarid soils in the west of Urmia Lake, Iran.,14th International Working Meeting on Soil Micromorphology, ييدا,اسپانيا.

4- 2010, The ability of some halophyte plants for phytoextraction of lead (Pb) as affected by soil properties,International scientific conference devoted to the 65th anniversary of the U.U. uspanov institute of soil science and agrichemistry, آلماتي,قزاقستان.

5- 1393، بررسي اثر توپوسكانس بر كربنات كلسيم معادل خاك در غرب درياچه اورميه،كنگره ملي خاك و محيط زيست، اروميه،ايران.

6- 1391، بررسي اثرات شوري و قلياييت ناشي از درياچه اروميه بر خصوصيات فيزيكوشيميايي خاك در بخشي اراضي غرب درياچه اروميه،همايش ملي خاك، كشاورزي پايدار، ملاير،ايران.

7- 1393، بررسي اثرات نوسانات درياچه اروميه بر خصوصيات فيزيكوشيميايي خاكهاي منطقه ديزج دول اروميه،كنگره ملي خاك و محيط زيست، اروميه،ايران.

8- 1393، بررسي انتقال رس در طول يك توپوسكانس در غرب درياچه اورميه،كنگره ملي خاك و محيط زيست، اروميه،اريران- دانشگاه اروميه.

9- 1393، بررسي پتاسيم قابل استفاده در برخي از خاكهاي دشت اورميه،كنگره ملي خاك و محيط زيست، اروميه،ايران.

10- 1393، بررسي پراكنش آهن قابل استفاده در برخي از خاكهاي شمال غرب درياچه اورميه،كنگره ملي خاك و محيط زيست، اروميه،ايران.

11- 1393، بررسي پراكنش كربن آلي خاك در بخشي از اراضي زراعي غرب درياچه اروميه،كنگره ملي خاك و محيط زيست، اروميه،ايران.

12- 1392، بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي برخي از خاكهاي متاثر از شوري و قليائيت ناشي از درياچه اروميه در منطقه ديزج دول،دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

13- 1391، بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي و رده بندي خاكها در طول يك توپوسكانس در منطقه رشكان اروميه،همايش ملي خاك، كشاورزي پايدار، ملاير،ايران.

14- 1393، بررسي غلظت روي قابل استخلاف با DTPA در خاكهاي زراعي منطقه باشلان بشلو- اورميه،كنگره ملي خاك و محيط زيست، اورميه،ايران.

15- 1393، تشكيل و طبقه بندي برخي از خاكهاي شور و سديمي غرب درياچه اروميه- ديزج دول،كنگره ملي خاك و محيط زيست، اروميه،ايران.

16- 1394، تغييرات خاكهاي مجاور درياچه اروميه تحت تاثير املاح آن،چهارمين كنگره كشاورزي ارگانيك و مرسوم، اردبيل،ايران.

17- 1393، تغييرات مينرالوژي رس در طول يك توپوسكانس در غرب درياچه اورميه،كنگره ملي خاك و محيط زيست، اروميه،ايران.

18- 1394، تغييرات ويژگيهاي فيزيكوشيميايي و رده بندي خاكها در يك رديف پستي و بلندي در منطقه رشكان، آذربايجان غربي،چهارمين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم، اردبيل،ايران.

19- 1390، جذب و اندوزش سديم توسط برخي گياهان شورپسند و بررسي كارآيي آنها در اصلاح ESP خاك،دوازدهمين كنگره علوم خاك ايران (تخريب خاك و مديريت پايدار اراضي)، تبريز،ايران.

20- 1390، جذب و اندوزش سرب توسط برخي گياهان شورپسند در دو خاك با ويژگيهاي متفاوت،دوازدهمين كنگره علوم خاك ايران (تخريب خاك و مديريت پايدار اراضي)، تبريز،ايران.

21- 1390، كاني شناسي رس در بخشي از خاكهاي نيمه خشك جنوب غرب درياچه اروميه،دوازدهمين كنگره علوم خاك ايران (تخريب خاك و مديريت پايدار اراضي)، تبريز،تبريز.

22- 1394، كاني شناسي رس در برخي از خاكهاي شور-سديمي جنوب دشت اروميه،چهارمين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم، اروميه،ايران.

23- 1391، مطالعه تشكيل، تحول و رده بندي تعدادي از خاكهاي شور و سديمي غرب درياچه اروميه،همايش ملي خاك، كشاورزي پايدار، ملاير،ايران.

24- 1391، مطالعه خصوصيات فيزيكوشيميايي خاكهاي تشكيل شده بر روي رسوبات قرمز رنگ منطقه ايواوغلي (خوي)،همايش ملي خاك، كشاورزي پايدار، ملاير،ايران.

25- 1392، مطالعه ژنز و رده بندي تعدادي از خاكهاي شور و سديمي منطقه ديزج دول، غرب درياچه اروميه،دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

26- 1391، مطالعه ميكرومورفولوژي تعدادي از خاكهاي نيمه خشك منطقه رشكان اروميه،همايش ملي خاك، كشاورزي پايدار، ملاير،ايران.

27- 1394، مطالعه ميكرومورفيك تجمعات اكسيدهاي آهن و منگنز در خاكهاي منطقه رشكان، آذربايجان غربي،چهارمين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم، لردبيل،ايران.

28- 1392، مطالعه ميكرومورفيك منافذ و حفرات در برخي از اراضي شور- سديمي غرب درياچه اروميه،دومين همايش ملي تغيير اقليم و اثرات آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

29- 1394، مكانيسم تشكيل كاني ورمي كولايت و ورمي كولايت با هيدروكسي بين لايه اي (HIV) در خاكهاي شور- سديمي غرب درياچه اروميه،چهارمين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم، اردبيل،ايران.

30- 1393، ميكرومورفولوژي افقهاي آرژيليك در اراضي غرب درياچه اورميه،كنگره ملي خاك و محيط زيست، اروميه،ايران.

31- 1392، ميكرومورفولوژي املاح ناشي از درياچه اروميه در قسمتي از اراضي شور- سديمي غرب درياچه اروميه،دومين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

32- 1388، ميكرومورفولوژي پندانتهاي آهكي و اهميت آنها به عنوان شواهد تغيير اقليم در خاكهاي منطقه خشك و نيمه خشك منطقه تاكستان،يازدهمين كنگره علوم خاك ايران، گرگان،ايران.

33- 1392، ميكرومورفولوژي تجمعات اكسيدهاي آهن و منگنز در اراضي متاثر از املاح غرب درياچه اروميه،دومين همايش تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست، اروميه،ايران.

34- 1388، ميكرومورفولوژي تجمعات آهك سوزني شكل در خاكهاي خشك و نيمه خشك منطقه قزوين،يازدهمين كنگره علوم خاك ايران، گرگان،ايران.

35- 1394، ميكرومورفولوژي تجمعات نمك در تعدادي از خاكهاي شور- سديمي غرب درياچه اورميه،چهلرمين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم، اردبيل،ايران.

36- 1394، ميكرومورفولوژي منافذ و تخلخل تعدادي از اراضي شور-سديمي غرب درياچه اورميه،چهارمين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم، اروميه،ايران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- 1393، ژنز، تحول خاک و جابجایی کربناتها در منطقه رشکان ارومیه: اثر توپوسکانس،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (5)

1-مصطفي پوريان، 1392، بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي و مينرالوژي رس خامهاي متشكله در مواد مادري مختلف (مطالعه موردي جنوب اروميه)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-زهرا نريماني، 1392، بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي و كاني شناسي خاكهاي شور- سديمي غرب درياچه اروميه استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-پريسا فرزام نيا، 1392، بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي و مينرالوژي خاكهاي تشكيل شده بر روي رسوبات كواترنر در بخشي از اراضي دشت اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-ساغر چاخرلو، 1392، مطالعه ميكرومورفولوژيكي برخي خاكهاي شور و سديمي در غرب درياچه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-مختار خاني، 1392، بررسي اثرات درياچه اروميه بر خصوصيات فيزيكوشيميايي و مينرالوژيكي خاكهاي بخشي از اراضي غرب درياچه اروميه (منطقه ديزج دول)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.