• نام و نام خانوادگی
  • ابراهیم عزیزی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه معارف اسلامی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (2)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • ابراهیم عزیزی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه معارف اسلامی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (2)

1-ابراهیم عزیزی، 1398، تحلیل محتوای آیات مربوط به گردشگری با محوریت تفسیر علامه طباطبایی (ره)،همایش فقه گردشگری، 14.

2-ابراهیم عزیزی، 1392، قضاوت زنان از دیدگاه فریقین،فصلنامه فقه جعفری و حقوق نوین، 3،1.
کتاب های چاپ شده (1)

1-ابراهیم عزیزی، 1394، درس هایی از تاریخ صدر اسلام.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-ابراهیم عزیزی، 1395، راهکارهای کاهش جرایم منجر به اعدام در خصوص مواد مخدر،درجه دوم.