• نام و نام خانوادگی
  • عارف مردانی کرانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مکانیک بیوسیستم
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

عارف مردانی کرانی متولد 1354 در  چهارمحال و بختیاری ، تحصیلات متوسطه را در شهرکرد گذرانده و دوره کارشناسی مهندسی ماشین های کشاورزی را در سال 1372 در دانشگاه صنعتی اصفهان آغاز کرده است. مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی را در دانشگاه ارومیه به اتمام رسانده و از سال 1381 به عنوان عضو هیئت علمی گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه ارومیه مشغول به خدمت است. دکتر عارف مردانی کرانی با طرح و اجرای مجموعه انباره خاک و آزمونگر چرخ در قالب آزمایشگاه ترامکانیک دانشگاه ارومیه و طی رساله دکتری خویش، بیشتر فعالیت های علمی و پژوهشی خود را در همین بخش و مباحث مکانیک ماشین های برون جاده ای متمرکز کرده است. دکتر عارف مردانی کرانی به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت دانش گستران ابزار آزما در مجموعه پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی نیز فعالیت دارد.

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (50)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (61)
کتاب های چاپ شده (2)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (4)
پایان نامه ها (11)
دروس تدریس شده (1)
جوایز و افتخارات (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • عارف مردانی کرانی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مکانیک بیوسیستم
 
        بیوگرافی کوتاه

عارف مردانی کرانی متولد 1354 در  چهارمحال و بختیاری ، تحصیلات متوسطه را در شهرکرد گذرانده و دوره کارشناسی مهندسی ماشین های کشاورزی را در سال 1372 در دانشگاه صنعتی اصفهان آغاز کرده است. مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی را در دانشگاه ارومیه به اتمام رسانده و از سال 1381 به عنوان عضو هیئت علمی گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه ارومیه مشغول به خدمت است. دکتر عارف مردانی کرانی با طرح و اجرای مجموعه انباره خاک و آزمونگر چرخ در قالب آزمایشگاه ترامکانیک دانشگاه ارومیه و طی رساله دکتری خویش، بیشتر فعالیت های علمی و پژوهشی خود را در همین بخش و مباحث مکانیک ماشین های برون جاده ای متمرکز کرده است. دکتر عارف مردانی کرانی به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت دانش گستران ابزار آزما در مجموعه پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی نیز فعالیت دارد.

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1- دکتری تخصصی: مکانیک ماشینهای کشاورزی- دانشگاه ارومیه- 1389- عنوان رساله دکتری: بررسی اثر سرعت پیشروی و بار دینامیکی بر مقاومت غلتشی یک چرخ غیر محرک در شرایط انباره خاک و آزمونگر تک چرخ طراحی شده .

2- کارشناسی ارشد: مکانیک ماشینهای کشاورزی- دانشگاه ارومیه- 1381 عنوان پایان نامه: شبیه سازی و آنالیز مکانیکی یک گاوآهن برگرداندار به روش اجزاء محدود.

3- کارشناسی: مهندسی ماشین های کشاورزی- دانشگاه صنعتی اصفهان- 1377.
مقالات ژورنال (50)

1-.

2-عارف مردانی کرانی, 2016, The induced shock and impact force as affected by the obstacle geometric factors during tire-obstacle collision dynamics,Measurement.

3-عارف مردانی کرانی, 2015, Appraisal of artificial neural networks to the emission analysis and,Journal of Cleaner Production.

4-عارف مردانی کرانی, 2015, On the modeling of convective heat transfercoefficient of hydrogen fueled diesel engine asaffected by combustion parameters using a coupled,i n t e rna t i onal journal o f hydrogen energy.

5-عارف مردانی کرانی, 2015, Investigating the effect of combustion properties on the accumulated,Fuel.

6-عارف مردانی کرانی, 2015, Relationships among the contact patch length and width, the tire deflection and the rolling resistance of a free-running wheel in a soil bin facility,Spanish Journal of Agricultural Research.

7-عارف مردانی کرانی, 2015, A supervised neural computing representation predicts obstacle induced force in-citement in off-road vehicles,Journal of Advances in Vehicle Engineering.

8-عارف مردانی کرانی, 2015, An overviewonenergyinputsandenvironmentalemissionsofgrape productioninWestAzerbayjanofIran,RenewableandSustainableEnergyReviews.

9-عارف مردانی کرانی, 2015, Energy consumption analysis of wheat production in West Azarbayjan utilizing life cycle assessment (LCA),Renewable Energy.

10-عارف مردانی کرانی, 2015, Evaluating the effect of tire parameters on required drawbar pull energy model using adaptive neuro-fuzzy inference system,Energy.

11-عارف مردانی کرانی, 2015, Prognostication of energy consumption and greenhouse gas (GHG) emissions analysis of apple production in West Azarbayjan of Iran using Artificial Neural Network,Journal of Cleaner Production.

12-عارف مردانی کرانی, 2015, Synthesis of the Resultant Force Position on a Radial Ply Tire of Off-Road Vehicle with a Comparative Trend Between Some Soft Computing Techniques,Neural Processing Letters.

13-عارف مردانی کرانی, 2015, Verifying the empirical models of rolling resistance using the results obtained from soil bin facility,Journal of Advances in Vehicle Engineering.

14-عارف مردانی کرانی, 2015, Appraisal of artificial neural network-genetic algorithm based model for prediction of the power provided by the agricultural tractors,Energy.

15-عارف مردانی کرانی, 2015, Experimental analysis of the dissipated energy through tire-obstacle collision dynamics,Energy.

16-عارف مردانی کرانی, 2015, Investigating the effect of dynamic load on rolling resistance of agricultural tractor tire,Journal of Advances in Vehicle Engineering.

17-عارف مردانی کرانی, 2014, Modeling the impact of in-cylinder combustion parameters of DI engines on soot and NOx emissions at rated EGR levels using ANN approach,Energy Conversion and Management.

18-عارف مردانی کرانی, 2014, A comparative trend in forecasting ability of artificial neural networks,energy.

19-عارف مردانی کرانی, 2014, Analyses of energy dissipation of run-off-road wheeled vehicles,energy.

20-عارف مردانی کرانی, 2014, Applying a supervised ANN (artificial neural network) approach to the prognostication of driven wheel energy efficiency indices,Energy.

21-عارف مردانی کرانی, 2014, Energy loss optimization of run-off-road wheels applying imperialist competitive algorithm,INFORMATION PROCESSING IN AGRICULTURE.

22-عارف مردانی کرانی، حمید تقوی فر, 2014, Fuzzy logic system based prediction effort: A case study on the effects of tire parameters on contact area and contact pressure,Applied Soft Computing.

23-عارف مردانی کرانی, 2014, On the modeling of energy efficiency indices of agricultural tractor driving wheels applying adaptive neuro-fuzzy inference system,Journal of Terramechanics.

24-عارف مردانی کرانی, 2014, Prognostication of vertical stress transmission in soil profile by adaptive neuro-fuzzy inference system based modeling approach,Measurement.

25-عارف مردانی کرانی, 2014, Wavelet neural network applied for prognostication of contact pressure between soil and driving wheel,INFORMATION PROCESSING IN AGRICULTURE.

26-عارف مردانی کرانی, 2014, Multi-criteria optimization model to investigate the energy waste of off-road vehicles utilizing soil bin facility,Energy.

27-عارف مردانی کرانی, 2014, ON-THE-MOVE MONITORING OF TIRE RUT DEPTH ON DEFORMABLE SOIL USING AN INSTRUMENTED INCLINOMETER,Transactions of the ASABE.

28-عارف مردانی کرانی، حمید تقوی فر، هاله کریم مسلک، هاشم کلب خانی, 2013, Artificial Neural Network Estimation of Wheel Rolling Resistance in Clay Loam Soil,Applied Soft Computing.

29-عارف مردانی کرانی, 2013, Evaluating and Measuring the Performance Parameters of Agricultural Wheels,World Academy of Science, Engineering and Technology.

30-عارف مردانی کرانی، حمید تقوی فر, 2013, A knowledge-based Mamdani fuzzy logic prediction of the motion resistance coefficient in a soil bin facility for clay loam soil,Neural Computing and Applications.

31-عارف مردانی کرانی، حمید تقوی فر, 2013, Application of artificial neural networks for the prediction of traction performance parameters,Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences.

32-عارف مردانی کرانی، حمید تقوی فر, 2013, Eject of velocity, wheel load and multipass on soil compaction,Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences.

33-عارف مردانی کرانی، حمید تقوی فر, 2013, Investigating the effect of velocity, inflation pressure, and vertical load on rolling resistance of a radial ply tire,Journal of Terramechanics.

34-عارف مردانی کرانی، حمید تقوی فر, 2013, Net traction of a driven wheel as affected by slippage, velocity and wheel load,Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences.

35-عارف مردانی کرانی، حمید تقوی فر, 2013, Potential of functional image processing technique for the measurements of contact area and contact pressure of a radial ply tire in a soil bin testing facility,Measurement.

36-عارف مردانی کرانی، حمید تقوی فر, 2013, Use of arti?cial neural networks for estimation of agricultural wheel traction force in soil bin,Neural Computing and Applications.

37-عارف مردانی کرانی، حمید تقوی فر، لیلا تقوی فر, 2013, A hybridized artificial neural network and imperialist competitive algorithm optimization approach for prediction of soil compaction in soil bin facility,Measurement.

38-عارف مردانی کرانی, 2013, PRELIMINARY RESEARCHES REGARDING THE USE OF ANN TO PREDICT THE WHEEL-SOIL INTERACTION,Cercet?ri Agronomice în Moldova.

39-عارف مردانی کرانی, 2012, CONTACT AREA DETERMINATION OF,Cercet?ri Agronomice în Moldova.

40-عارف مردانی کرانی, 2012, IMPACT OF WHEEL LOAD, TIRE INFLATION PRESSURE AND VELOCITY ON,International Journal of Agriculture: Research and Review.

41-عارف مردانی کرانی, 2012, Determination of wheel-soil rolling resistance of agricultural tire,Australian Journal of Agricultural Engineering | AJAE, 3,1.

42-عارف مردانی کرانی, 2010, STUDIES ON A LONG SOIL BIN FOR SOIL-TOOL,Cercet?ri Agronomice în Moldova.

43- 2010, An indoor traction measurement system to facilitate research on agricultural tires,Journal of Food, Agriculture and Environment.

44-عارف مردانی کرانی, 2010, to facilitate research on agricultural tires,Journal of Food, Agriculture and Environment, 8,2.

45-عارف مردانی کرانی، 1395، تعیین مقدار بقایای گیاهی، ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی خاک و مقاومت غلتشی چرخ غیر محرک در سیستمهای خاک ورزی مختلف،نشریه ماشین های کشاورزی.

46-عارف مردانی کرانی، 1395، پیش‌بینی مقاومت غلتشی چرخ براساس پارامترهای مهم حرکتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی،نشریه ماشین های کشاورزی.

47-عارف مردانی کرانی، 1394، اعتبارسنجی شبیه سازی مقاومت غلتشی چرخ غیر محرک از طریق اجزاء محدود با آزمون های تجربی،نشریه ماشین های کشاورزی.

48-عارف مردانی کرانی، 1394، بررسی تأثیر پارامترهای کششی برروی تنش ایجاد شده زیر چرخ محرک تراکتور با استفاده از تنش سنج و آزمونگر تک چرخ در انبار هی خاک،نشریه ماشین های کشاورزی.

49-عارف مردانی کرانی، 1393، ارزیابی مدل های بکر و ویسمر- لوث در تخمین مقاومت غلتشی چرخ در مقایسه با آزمونهای تجربی،نشریه مکانیزاسیون کشاورزی (دانشگاه تبریز).

50-عارف مردانی کرانی، 1392، بررسی اثر طول و عرض تماس در خوابیدگی تایر در شرایط محیط کنترل شده انباره خاک،علوم مکانیک در ماشینهای کشاورزی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (61)

1- 2012, A coupled eulerian- lagrangian analyses approach for the simulation of soil- tool interaction using finite element method,1st national agriculture congress and expositions on behalf of Ali Numan kirac.

2- 2012, Evaluating the effect of tire inflation pressure and tire velocity on the force and obstacle climbing,1st national agriculture congress and expositions on behalf of Ali Numan kirac, eskishehir,turkey.

3- 1390, Evaluating the effect of tire inflation pressure and tire velocity on the force of obstacle climbing,1st National agriculture congress and exposition on behalf of Ali Numan Kirac, Eskisehir,turkey.

4- 1394, Investigating the effect of dynamic load on rolling resistance of agricultural tractor tire,نهمين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون ايران, تهران,ايران.

5- 1394, Meta-heuristics to minimize the rolling resistance force of off-road vehicles,نهمين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون ايران, تهران,ايران.

6- 2012, the effect o soil moisture content and tractor speed on compaction in clay soil,8th soil science confrence, ازمير,تركيه.

7- 1392, The effect of different dynamic wheel loads on soil compaction usinga soilbin and a wheel-tester,هفتمين كنگره ملي مهندسي ماشين¬هاي كشاورزي و مكانيزاسيون ايران, شيراز,ايران.

8- 1392، اثرات سرعت پيشروي وهندسه مانع بر ضربه ديناميكي وارد بر آزمونگرتكچرخ،هفتمين كنگره ملي مهندسي ماشين¬هاي كشاورزي و مكانيزاسيون ايران، شيراز،ايران.

9- 1392، اثرات فشار باد تاير و سرعت پيشروي برضربه ديناميكي وارد بر آزمونگر تك چرخ محرك سويل بيني،هفتمين كنگره ملي مهندسي ماشين¬هاي كشاورزي و مكانيزاسيون ايران، شيراز،ايران.

10- 1392، ادغام الگوريتم ژنتيك و شبكه هاي عصبي در پيش بيني نشست چرخ محرك در اثر لغزش بار و سرعت،هشتمين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون ايران، مشهد،ايران.

11- 1394، ارزيابي انرژي هدررفت ماشين هاي برون جاده اي با استفاده از ماشين بردار پشتيبان و انفيس ادغام شده با الگوريتم رقابت استعماري،نهمين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون ايران، تهران،ايران.

12- 1392، ارزيابي تاثير بار عمودي روي چرخ در حالت ديناميك بر كشش ناخالص چرخ محرك،هشتمين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون ايران، مشهد،ايران.

13- 1392، استفاده از شبكه هاي عصب مصنوعي جهت پش بيني انرژي اتلاف شده در چرخ در پارامترهاي متغير خاك،هفتمين كنگره ملي مهندسي ماشين¬هاي كشاورزي و مكانيزاسيون ايران، شيراز،ايران.

14- 1392، اعتبار سنجي شبيه سازي اجزاي محدود مقاومت غلتشي چرخ غير محرك با آزمون هاي تجربي،هشتمين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون ايران، مشهد،ايران.

15- 1394، اندازگيري ديجيتالي و ارزيابي تاثير بار عمودي روي چرخ در حالت ديناميك بركشش ناخالص در شرايط انباره خاك ) سويل بين (،همايش بين المللي پژوهشهاي كاربردي در كشاورزي، تهران،ايران.

16- 1389، اندازه گيري ديجيتالي و ارزيابي تاثير فشار باد تاير و بار عمودي روي چرخ در حالت ديناميك بر مقاومت غلتشي چرخ در شرايط انباره خاك )سويل بين(،ششمين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون، كرج،ايران.

17- 1389، اندازه گيري سطح تماس چرخ با خاك در محيط سويل بين تحت بارگذاري و فشار باد مختلف،ششمين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون، كرج،ايران.

18- 1384، آناليزشبه ديناميكي و ديناميكي گذرا بر روي اسبك موتور تراكتور يونيورسال با استفاده از روش المانهاي محدود و شبيه سازي كامپيوتري توسط نرم افزار ANSYS،دومين كنفرانس دانشجوئي مهندسي ماشين‌هاي كشاورزي ايران.

19- 1392، بررس اثر تردد چرخ محرك در بارهاي عمودي متغير برتراكم خاك در محط انباره خاك،هفتمين كنگره ملي مهندسي ماشين¬هاي كشاورزي و مكانيزاسيون ايران، شيراز،ايران.

20- 1389، بررسي اثر بار عمودي و فشار باد تاير بر سطح تماس چرخ انعطاف پذير با استفاده از ازمونگر تك چرخ سويل بيني،سومين همايش يافته هاي پژوهشي كشاورزي و منابع طبيعي، سنندج،ايران.

21- 1382، بررسي اثر روش‌هاي مختلف خاك‌ورزي بر ويژگي‌هاي فيزيكي خاك و عملكرد گندم ديم در اروميه،اولين همايش بررسي مسائل خاكورزي غلات.

22- 1389، بررسي اثر سرعت ژيشروي و فشار باد تاير بر مقاومت ناشي از عبور چرخ از موانع با ارتفاعهاي مختلف،ششمين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون، كرج،ايران.

23- 1392، بررسي اثرات بار ديناميكي وتردد برنيروي كششي با استفاده ازآزمونگر تكچرخ محرك سويل بيني،هفتمين كنگره ملي مهندسي ماشين¬هاي كشاورزي و مكانيزاسيون ايران، شيراز،ايران.

24- 1392، بررسي اثرات فشار باد تاير و بار ديناميكي بر نيروي كششي آزمونگر تكچرخ محرك سويل بيني،هفتمين كنگره ملي مهندسي ماشين¬هاي كشاورزي و مكانيزاسيون ايران، شيراز،ايران.

25- 1384، بررسي استحكام مكانيكي پوسته اكسل كمباين JD955 جهت طراحي پوسته اكسل در مدل ارتقا يافته JD1055،دومين كنفرانس دانشجوئي مهندسي ماشين‌هاي كشاورزي ايران.

26- 1391، بررسي امتداد ضربه وارده بر چرخ در اثر عبور از روي مانع صلب،هفتمين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون ايران، شيراز،ايران.

27- 1392، بررسي پارامترهاي تردد وسرعت پيشروي بر تراكم ونشست خاك با استفاده ازآزمونگرتكچرخ محرك سويل بيني،هفتمين كنگره ملي مهندسي ماشين¬هاي كشاورزي و مكانيزاسيون ايران، شيراز،ايران.

28- 1392، بررسي تاثير پارامترهاي كششي بر روي تنش ايجاد شده در زير چرخ محرك تراكتور با استفاده از تنش سنج و آزمونگر تك چرخ در انباره خاك،هشتمين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون ايران، مشهد،ايران.

29- 1384، بررسي تاثير تنظيمات ايروديناميك خرمنكوبهاي بوجاري غلات بر جداسازي كاه و دانه و كنترل ضايعات دانه،دومين همايش ملي بررسي ضايعات محصولات كشاورزي، تهران،ايران.

30- 1394، بررسي تاثير همزمان EGR و بيوديزل بر روي آلايندههاي موتور ديزل،نهمين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون ايران، تهران،ايران.

31- 1392، بررسي تجربي تأثير مشخصههاي سرعت، عمق و عرض كار دستگاه برنيروي كششي مورد نياز گاو- آهن چيزل دنبالهبند،همايش ملي پژوهشهاي كاربردي در علوم مهندسي، تاكستان،ايران.

32- 1392، بررسي تجربي و مدلسازي نيروي كششي مورد نياز گاوآهن چيزل دنبالهبند بر حسب سرعت، عمق و عرض كار دستگاه،همايش ملي پژوهشهاي كاربردي در علوم مهندسي، تاكستان،ايران.

33- 1392، بررسي رابطه بين مقاومت غلتشي و نشست خاك در انباره خاك توسط آزمونگر تك چرخ،هشتمين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون ايران، مشهد،ايران.

34- 1390، بررسي عبور چرخ از روي ناهمواريهاي صلب و بررسي تاثير پارامتر هندسي ارتفاع ناهمواري،پنجمين همايش يافته هاي پژوهشي كشاورزي غرب كشور، سنندج،ايران.

35- 1391، بررسي نقش سرعت چرخ در فشردگي خاك با استفاده از يك سويل بين و آزمونگر تك چرخ،هفتمين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون ايران، شيراز،ايران.

36- 1394، بهينه سازي معادلات كشش تراكتورهاي مرسوم با استفاده از الگوريتم ژنتيك،نهمين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون ايران، تهران،ايران.

37- 1392، پيش بيني انرژي اتلاف شده درچرخ دراثر پارامتر متغير بارعمودي بااستفاده ازمدلهاي تجربي،هفتمين كنگره ملي مهندسي ماشين¬هاي كشاورزي و مكانيزاسيون ايران، شيراز،ايران.

38- 1390، پيش بيني پارامترهاي كششي چرخ بر روي خاكهاي كشاورزي در مقايسه با آزمونهاي تجربي،پنجمين همايش يافته هاي پژوهشي كشاورزي غرب كشور، سنندج،ايران.

39- 1392، پيش بيني ضربه وارد برچرخ غيرمحرك دراثر عبور از موانع با استفاده از شبكه¬هاي عصبي،هفتمين كنگره ملي مهندسي ماشين¬هاي كشاورزي و مكانيزاسيون ايران، شيراز،ايران.

40- 1390، تاثير آجهاي خميده و مستقيم در لاستيك چرخهاي محرك بر توان كششي تراكتور ITM299،پنجمين همايش يافته هاي پژوهشي كشاورزي غرب كشور، سنندج،ايران.

41- 1384، تحليل استاتيكي دروگر بشقابي با بشقابهاي بيضي شكل،دومين كنفرانس دانشجويي مهندسي ماشينهاي كشاورزي، كرج،ايران.

42- 1384، تحليل استاتيكي و ديناميكي تيغه دروگر بشقابي با بشقابهاي بيضي شكل،دومين كنفرانس دانشجوئي مهندسي ماشين‌هاي كشاورزي ايران.

43- 1393، تحليل عددي فشردگي خاك متاثر از پارامترهاي عملكردي تاير در كشاورزي مكانيزه،سومين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم، اردبيل،ايران.

44- 1393، تدوين مدل تاير محرك –خاك به روش اجزاء محدود با هدف بررسي عملكرد كششي چرخ،سومين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم، اردبيل،ايران.

45- 1390، تعيين مقاومت غلتشي چرخ در محيط كنترل شده انباره خاك (سويل بين)،پنجمين همايش منطقه ¬اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي شمالغرب كشور، سنندج،ايران.

46- 1382، تئوري كاربردي دينامومترهاي محورهاي چرخان و شافتهاي انتقال قدرت،اولين كنفرانس دانشجوئي مهندسي ماشين‌هاي كشاورزي ايران.

47- 1385، دستگاه هشداردهنده و ضد واژگوني تراكتور،چهارمين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون، تبريز،ايران.

48- 1393، راهكار اقتصادي در تبديل ضايعات هرس شهري به منابع انرژي،چهارمين كنفرانس بين المللي رويكردهاي نوين در نگهداشت انرژي، تهران،ايران.

49- 1394، ستفاده از سيستم استنتاج فازي- عصبي تطابقي )انفيس( جهت پيص بيني نيروي كششي بر حسب لغسش و بار ديناميكي با استفاده از آزمونگر تك چرخ محرك سويل بيني،اولين همايش ملي تخصصي علوم كشاورزي و محيط زيست ايران، تهران،ايران.

50- 1384، شبيه سازي حالت ديناميكي اسبك تراكتور يونيورسال به روش اجزاي محدود،دومين كنفرانس دانشجويي مهندسي ماشينهاي كشاورزي، كرج،ايران.

51- 1390، شبيه سازي و تحليل ديناميكي حركت ابزار خاك ورز،پنجمين همايش يافته هاي پژوهشي كشاورزي غرب كشور، سنندج،ايران.

52- 1384، طراحي و امكان سنجي ساخت ماشين جمع آوري – خردكن علوفه خشك نوار شده،دومين كنفرانس دانشجويي مهندسي ماشينهاي كشاورزي، كرج،ايران.

53- 1393، طراحي و ساخت دستگاه راكتور توليد پيوسته ورمي كمپوست،كنگره ملي خاك و محيط زيست، اروميه،ايران.

54- 1381، طراحي و ساخت مدل اصلاح شده خرمنكوبهاي بوجاري غلات مرسوم در ايران،دومين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون.

55- 1381، طراحي يك چرخ لنگر براي انواع خرمنكوبهاي مرسوم در ايران،دومين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون.

56- 1392، كاربرد پردازش تصوير در تعيين سطح تماس و فشار تماسي چرخ خاك درون انباره خاك،هشتمين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون ايران، مشهد،ايران.

57- 1382، كاربرد تئوري لنگش محورهاي چرخان در اثر جرم خارج از مركز در طراحي و ساخت يك غربال لرزشي،اولين كنفرانس دانشجوئي مهندسي ماشين‌هاي كشاورزي ايران.

58- 1392، مدل سازي بر هم كنش چرخ محرك-خاك به روش المان محدود،هشتمين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون ايران، مشهد،ايران.

59- 1392، مدل سازي فشردگي خاك در اثر عبور چرخ با استفاده از روش اجزاي محدود،ششمين همايش يافته هاي كشاورزي شمال غرب، سنندج،ايران.

60- 1389، مدلسازي تغير شكل و فشردگي خاك تحت تاثير عبور تاير به روش المان محدود،اولين همايش ملي مكانيزاسيون و فناوريهاي نوين در كشاورزي، اهواز،ايران.

61- 1389، مدلسازي توزيع تنش در زير چرخ تراكتور با استفاده از المان محدود،سومين همايش يافته هاي پژوهشي كشاورزي و منابع طبيعي، سنندج،ايران.
کتاب های چاپ شده (2)

1-Hamid Taghavifar، Aref Mardani، 2017، Off-road Vehicle Dynamics Analysis، Modelling and Optimization،Springer.

2-Aref Mardani،Maziar Feizolahzadeh، Sajad Derafshpour، 2019، Industrial Drawing 2،Urmia University.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (4)

1-عارف مردانی کرانی، 1393، اختراع دارای تاییدیه از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی :دستگاه سنجش و ثبت ضربان تنش عمودی ایجاد شده در خاک،دانشگاه اروميه، سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي،ايران.

2-عارف مردانی کرانی، 1389، ارتقاء و بهینه¬سازی خیش گاوآهن برگرداندار جهت پیشگیری از ایجاد کفه شخم و سخت لایه،دانشگاه اروميه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور،ايران.

3-عارف مردانی کرانی، 1390، طراحی و ساخت آزمونگر تک چرخ جهت تست عملکرد انواع چرخ¬ها بر روی خاک،دانشگاه اروميه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور،ايران.

4-عارف مردانی کرانی، 1390، طراحی و ساخت انباره خاک (سویل بین) با ظرفیت بالا جهت تست عملکرد انواع ادوات کشاورزی،دانشگاه اروميه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور،ايران.
پایان نامه ها (11)

1-فرناز زهي سعادت، 1391، بررسي اثر تردد چرخ محرك بر پارامترهاي كششي در محيط انباره خاك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-حميد تقوي فر، 1392، بررسي تاثير پارامترهاي كششي بر روي تنش ايجاد شده زير چرخ محرك با استفاده از آزمونگر تكچرخ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-امين سياه منصوري، 1393، طراحي و ساخت دستگاه سرند كرم از كود ورمي كمپوست، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-حبيب محمدزاده، 1390، بررسي تقابل چرخ ومانع بر اساس پارامترهاي چرخ مانع و سرعت پيشروي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-لعيا افتخاري، 1392، بررسي تاثير سيستمهاي خاكورزي حفاظتي بر مقدار بقاياي گياهي و مقاومت غلتشي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-نساء ديباگر، 1392، شبيه سازي المان محدود تنش چرخ محرك با خاك و اعتبارسنجي نتايج با آزمونهاي تجربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-اباصلت افرنجه، 1391، بررسي اثرپارامترهاي چرخ محرك و هندسه مانع بر ضربه افقي و عمودي وارده بر چرخ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-حجت جعفري، 1390، اعتبارسنجي نتايج شبيه سازي اجزاي محدوددر مقايسه با آزمونهاي تجربي در محيط انباره خاك در تخمين مقاومت غلتشي چرخ محرك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-روح اله جوكار، 1391، تدوين مدل مبتني بر شبكه هاي عصبي براي پارامترهاي كششي چرخ محرك با استفاده از آزمونگر تك چرخ محرك سويل بيني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-علي روزبهاني، 1392، بررسي پرفيل رد تاير و تنشهاي عمودي زير چرخ محرك در اثر بار ديناميكي متغير با استفاده از آزمونگر تك چرخ سويل بيني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-حسن قرباني، 1390، مدلسازي و بهينه سازي توليد بيوديزل از ضايعات كشاورزي توسط راكتورهاي پيشرفته، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (1)

1- دینامیک خاک (دکتری)- طراحی مکانیزم ها (کارشناسی ارشد) -مهندسی ماشین های فراوری پسماند (کارشناسی ارشد) -دینامیک -استاتیک - نیوماتیک و هیدرولیک صنعتی.
جوایز و افتخارات (5)

1- 1397، کسب تشویق و تقدیر رسمی صادره از طرف ریاست دانشگاه ارومیه مبنی بر کیفیت تدریس.

2- 1397، طرح برگزیده کشوری بیستمین جشنواره جوان خوارزمی،سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران- وزارت علوم تحقیقات و فناوری.

3- کسب عنوان پژوهشگر برتر استان آذربایجان غربی و دانشگاه ارومیه در سال 95.

4-Hamid Taghavifar، Aref Mardani، 2013، Investigati ng the effect of velocity، inflation pressure، and vertical load on rolling resistance of a radial ply tire (Hot paper- Elsevier)،Journal of Terramechanics.

5-Aref MArdani- Hamid Taghavifar، 2014، Design and fabricating a device for on- the- go measurement of the soil vertical stress،International Warshaw Invention Show.