• نام و نام خانوادگی
  • اسعد مدرس مطلق
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مکانیک بیوسیستم
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (20)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (43)
پایان نامه ها (24)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • اسعد مدرس مطلق
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مکانیک بیوسیستم
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (20)

1-آرمان عارفی(دانشجو)، پرویز احمدی مقدم، علی حسن پور، کاوه ملا زاده و اسعد مدرس مطلق, 2016, Non-destructive identification of mealy apples using biospeckle imaging,Postharvest Biology and Technology.

2-فاروق شریفیان، علی محمد نیکبخت، آرمان عارفی، اسعد مدرس مطلق, 2015, Experimental Assessment of Energy and Mass Transfer in Microwave Drying of Fig Fruit,Journal of Agricultural Science and Technology.

3-مازیار فیض اله زاده(دانشجو) ، محمد علی نیکبخت و اسعد مدرس مطلق, 2015, INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF IRRIGATION METHODS AND NUTRIENT TREATMENTS ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF SAFFLOWER SEED,Bulgarian Journal of Agricultural Science, 6,21.

4-حامد جانی(دانشجو)- نور محمدی(دانشجو) -اسعد مدرس مطلق(استاد رهنمای هر دو)- رحمانی دیدار, 2013, DEM Model of Wheat Grains in Storage Considering the Effect of Moisture Content in Direct Shear Test,Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology.

5-اسعد مدرس مطلق, 2013, Simulation shrinkage and stress generated during convective drying of carrot slices,International journal of Advanced Biological and Biomedical Research.

6-آرمان عارفی -اسعد مدرس مطلق, 2013, Development of an expert system based on wavelet transform and artificial neural networks for the ripe tomato harvesting robot,Australian Journal of Crop Science-AJCS.

7-مازیار فیض اله زاده- اسعد مدرس مطلق- محمد علی نیکبخت, 2013, Effect of irrigation and nutrient on physical properties of safflower seeds,•INTERNATIONAL AGROPHYSICS.

8-اسعد مدرس مطلق, 2013, Modal Analysis of a Semi-Closed Impeller of Centrifugal Water Pump,Journal of Science and today s world.

9-امید امیدی(دانشجو) -پرویز احمدی مقدم- اسعد مدرس مطلق, 2013, Online tomato sorting based on shape, maturity, size, and surface defects using machine vision,Turkish Journal of Agriculture and Forestry.

10-اصغر موسوی(دانشجو)-پرویز احمدی مقدم- اسعد مدرس مطلق-حامد دولتی, 2012, Sorting and Grading of Cherries on the Basis of Ripeness, Size and Defects by Using Image Processing Techniques,International Journal of Agriculture and Crop Sciences- IJACS.

11-امید امیدی(دانشجو) اسعد مدرس مطلق -پرویز احمدی مقدم, 2012, A new method for estimating surface area of cylindrical fruits (zucchini) using digital image processing,Australian Journal of Crop Science-AJCS.

12-فاروق شریفیان(دانشجوی دکتری)-اسعد مدرس مطلق-علی نیکبخت, 2012, Pulsed microwave drying kinetics of fig fruit -Ficus carica L,Austrlian Journal of Crop Science-AJCS.

13-آ رمان عرفی(دانشجو)،اسعد مدرس مطلق، کاوه ملازاده، رحمان فرخی, 2011, Recognition and localization of ripen tomato based on machine vision,Austrlian Journal of Crop Science.

14- 2011, Recognition of weed seed species by image processing,Journal of Food, Agriculture and Environment.

15- 2010, Moisture dependent physical properties of fennel seeds,African Journal of Agricultural Research.

16-اسعد مدرس مطلق، 1392، بررسی تأثیر تیمارهای آبیاری و تغذی های بر خواص بیوفیزیکی و بیومکانیکی بذر گلرنگ،نشرسیه ماشین های کشاورزی.

17-حبیب محمدزاده، عارف مردانی، اسعد مدرس مطلق، 1392، بررسی تاثیر فشار باد و سرعت پیشروی چرخ بر نیروهای افقی حاصل از موانع مستطیلی شکل،نشریه ماشین های کشاورزی (نشریه علمی-پژوهشی).

18-اسعد مدرس مطلق، 1391، طراحی و ساخت ماشین های نیوماتیکی-حرارتی برای کنترل آفت سوسک کلرادو سیب زمینی،مجله پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی.

19-علی حسن پور(دانشجو)، محسن اسماعیلی، اسعد مدرس مطلق(استار رهنمای اول)، علاءالین رحمانی، مقداد نصیری، 1389، تعیین نسبت پواسون و مدول الاستیسیته در دوره ی رسیدن انگور سفید بیدانه،نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران(مشهد).

20-علی حسن پور(دانشجو)، محسن اسعیلی، اسعد مدرس مطلق(استاد راهنمی اول)، علاءالدین رحمانی، 1389، تغییرات خواص ویسکو الاستیک انگور سفید بیدانه در طی رسیدن،مجله پژوهش های صنایع غذایی (تبریز).
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (43)

1- 1390، برسي اثرات تيمار هاي مختلف كشت بر خواص فيزيكي بذر گلرنگ،بيستمين كتگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران، تهران،ايران.

2- 1391، پيش بيني ضربه وارده بر چرخ غير محرك در اثر عبور از مو انع با استفاد ه از شبكٍه هاي عصبي،هفتمين كنگره ملي مهندسي ماشين هاي كشاورزي و مكانيزاسيون، شيراز،ايران.

3- 1387، تحليل مكانيكي و بهينه سازي ديفرانسيل تراكتور OTM938(405)،پنجمين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون.

4- 1394، تحليل مودال پروانه نيمه باز پمپ گريزازمركز با استفاده از روش اجزاء محدود،هفتمين همايش ملي يافته هاي پژوهشي كشاورزي، سنندج،ايران.

5- 1390، تحليل نشست خاكبر اثر بارگذاري ديناميكي تاير،پنجمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي(غرب كشور)، سنندج،ايران.

6- 1391، تخمين مساحت سطح محصولات استوانه اي توسط روش پردازش تصوير،هفتمين كنگره ملي مهندسي ماشين هاي كشاورزي و مكانيزاشيون، شيراز،ايران.

7- 1387، تخمين نيروي برشي خاك در ابزار باريك خاك ورزي با استفاده از روش المان محدود سه بعدي پيشرفته و مدل پلاستيسيته موهر-كلمب،پنجمين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون.

8- 1394، تعيين اندازه بهينه دهانه گيرنده محفظهاي كلكتور بشقابي خورشيدي با نرمافزار CATIA،نهمين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي )مكانيك بيوسيستم( و مكانيزاسيون، كرج،ايران.

9- 1389، تعيين تراكم و مقاومت به نفوذ خاك هاي كشاورزي با استفاده از تعيين شاخص مخروطي خاك،اولين همايش ملي مكانيزاسيون و فناوري هاي نوين در كشاورزي، اهواز،ايران.

10- 1391، تعيين خواص بيوفيزيكي و بيومكانيكي بذر گلرنگ تحت تيمار هاي مختلف كشت،هفتمين كنگره ملي و مهندسي ماشين هاي كشاورزي م مكانيزاسيون، شيراز،ايران.

11- 1390، تعيين خواص ويسكوالاستيك كشمش،پنجمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي(غرب كشور)، سنندج،ايران.

12- 1389، تعيين ميزان سختي و تراكم خاك هاي زراعي پس از عبور تراكتور با استفاده از روش هاي تجربي و المان محدود،اولين همايش ملي مكانيزاسيون و فناوري هاي نوين در كشاورزي، اهواز،ايران.

13- 1389، تعيين نيروي كششي كولتيواتور با استفاده از روش اجزاء محدود سه بعدي پيشرفته،ششمين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون، كرج،ايران.

14- 1389، تعيين و مقايسه نيروي كششي دو نوع گاو آهن چيزل ثابت و فنري،اولين همايش ملي مكانيزاسيون و فناوري هاي نوين در كشاورزي، اهواز،ايران.

15- 1386، جعبه دندهاي CVT،پنجمين همايش موتور هاي درون سوز.

16- 1390، درجه بندي محصولات آجيلي بر اساسروشپردازشتصويردر محيط Visual Studio،پنجمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي(غرب كشور)، سنندج،ايران.

17- 1394، روش بررسي كارايي گيرنده محفظهاي اصلاحشده متمركزكننده بشقابي خورشيدي،نهمين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي )مكانيك بيوسيستم( و مكانيزاسيون، كرج،ايران.

18- 1392، شبيه سازي انتقال جرم و حرارت ورقه هاي هويج در خشك كن هاي همرفتي،هشتمين كنگره ملي مهندسي ماشين هاي كشاورزي (بيوسيستم)، مشهد،ايران.

19- 1392، شبيه سازي چروكيدگي ورقه هاي هويج در خشك شدن با جريان همرفتي،هشتمين كنگره ماشين هاي كشاورزي (بيوسيستم) و مكانيزاسيون، مشهد،ايران.

20- 1390، شبيه سازي ديناميكي برهمكنش بازوي چيزل و خاك و تعيين نيروي كششيگاو آهن.......،پنجمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي(غرب كشور)، سنندج،ايران.

21- 1390، شبيه سازي و آناليز ديناميكي برهمكنش كولتيواتور فنري و خاك با استفاده از روش المان محدود سهبعدي پيشرفته،پنجمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي(غرب كشور)، سنندج،ايران.

22- 1392، شناسايي گوجهفرنگي رسيده با استفاده از ويژگيهاي رنگ، بافت و تبديل موجك به منظور استفاده در روبات برداشت گوجه فرنگي،ششمين همايش يافته هاي پژوهشي كشاورزي، سنندج،ايران.

23- 1383، طراحي وساخت ماشين نيوماتيكي-حرارتي براي كنترل آفت سوسك كلراد و سيب زميني،سومين كنگره ملي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون ايران.

24- 1390، طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه اندازهگيري ضريب اصطكاك استاتيكي و ديناميكي،پنجمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي(غرب كشور، سنندج،ايران.

25- 1391، طراحي، ساخت و ارزيابي سامانه هوشمند درجه بندي گوجه فرنگي،هفتمين كنگره ملي مهندسي ماشين هاي كشاورزي و مكانيزاسيون، شيراز،ايران.

26- 1382، طراحي، ساخت وكاليبراسيون دستگاه اندازه گيري گشتاور لختي مجموعه موتور و جعبه دنده،اولين كنفرانس دانشجوئي مهندسي ماشينهاي كشاورزي ايران.

27- 1387، مدل سازي توزيع تنش در زير چرخ تراكتور MF285با استفاده از المان محدود،سومين همايش منطقه اي يافته هاي كشاورزي و منابع طبيعي.

28- 1389، مطالعه پتانسيل روش المان مجزا براي تعيين نيروهاي مورد نياز براي برهمكنش تيغه-مواد گرانوله،ششمين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون، كرج،ايران.

29- 1392، مطالعه تاثير نرخ سياليت جرمي در اصطكاك ديواره جداكننده هاي سيكلوني با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي،دومين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم، اردبيل،ايران.

30- 1389، مطالعه لغزش تاير تراكتور با استفاده از رفتار مكانيكي خاك و تاير توسط روش المان محدود،ششمين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون، كرج،ايران.

31- 1394، مطالعه و بررسي انتقال حرارت در شرايط جابجايي گرمايي اجباري درمجموعه اجسام متخلخل،نهمين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي )مكانيك بيوسيستم( و مكانيزاسيون، كرج،ايران.

32- 1382، نتيجه تجزيه وتحليل بالانس استاتيكي وديناميكي انواع ميل لنگ هاي متداول در صنعت خودروسازي،اولين كنفرانس دانشجوئي مهندسي ماشينهاي كشاورزي ايران.

33- 2008, Application of Neural Networks in Prediction of Beams Natural Modes,16th Annual International Conference on mechanical Engineering.

34- 2010, Developing a general finite element model for vibratory simulation of whole tree system,Conference AgEng2010) Ineternational Conference on Agricultural Engineering), Clermont-Ferrand,France.

35- 2004, Lower Bound Limit Analysis in Soil Mechanics Using Finite Elements and Non-linear Programming, International conference on Structural and Foundation Failures.

36- 1391، اثرات سرعت پيشروي و هندسه مانع بر ضربه ديناميكي وارد بر آزمونگر تك چرخ محرك،هفتمين كنگره ملي مهندسي ماشين هاي كشاورزي و مكانيزاسيون، شيراز،ايران.

37- 1391، اثرات فشار باد تاير و سرعت پيشروي بر ضربه ديناميكي وارد بر آزمونگر تك چرخ محرك سويل بيني،هفتمين كنگره ملي مهندسي ماشين هاي كشاورزي و مكانيزاسيون، شيراز،ايران.

38- 1394، استفاده از خشك كن بستر سيال با كمك مايكروويو در تعيين سينتيك خشك كردن و ضريب پخش موثر بذر خربزه،نهمين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي )مكانيك بيوسيستم( و مكانيزاسيون، كرح،ايران.

39- 1381، آناليز استاتيكي وديناميكي وطراحي دسته موتور براي يك موتور چهار سيلندر،دومين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون.

40- 1393، بررسي اثر پارامترهاي ارتعاشي بر روي ميزان آسيب پذيري سيب،هفتمين همايش ملي يافته هاي پژوهشي كشاورزي، سنندج،ايران.

41- 1391، بررسي امتداد ضربه وارده بر چرخ در اثر عبور از روي مانع صلب،هفتمين كنگره ملي مهندسي ماشين هاي كشاورزي و مكانيزاسيون، شيراز،ايران.

42- 1394، بررسي پديده آردي شدن در ميوه سيب رقم رد دليشس از طريق تكنيك بايواسپكل،نهمين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي )مكانيك بيوسيستم( و مكانيزاسيون، سننذج،ايران.

43- 1392، بررسي تاثير نرخ سياليت جرمي در ميذانهاي سرعتي جذاكننذه هاي سيكلوني با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي،دومين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم، اردبيل،ايران.
پایان نامه ها (24)

1-وحيد رستم پور، 1392، بررسي كوفتگي ارتعاشي سيب در فرآيند حمل و نقل، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

2-عادل رضواني وندفناني، 1392، تحليل آيروديناميك محصولات كشاورزي در جداكننده هاي سيكلوني با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-كمال ايمانيان، 1392، تعيين برخي خواص فيزيكي و مكانيكي غده چغندرقند، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-نگار آفاقي سردرود، 1392، شبيه سازي چروكيدگي هويج در حين خشك شدن با استفاده از خشك كن هاي همرفتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-نساء ديباگر، 1392، اعتبار سنجي نتايج شبيه سازي اجزاء محدود بر هم كنش تاير محرك خاك با آزمون هاي تجربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-رضا جعفرزاده، 1391، بررسي استحكام و تخمين عمر خزش سيلندر موتور تراكتور 399 در حالت استفاده از سوخت گاز طبيعي فشرده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

7-رامين زربيل نژاد، 1393، بررسي ريزش انگور سفيد بيدانه در فرايند حمل و نقل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-محمدحسين محبتي، 1393، تعيين چروكيدگي و تغييرات رنگ اسلايس¬هاي گوجه¬فرنگي در طول فرآيند خشك كردن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-امين سياه منصوري، 1393، طراحي و ساخت دستگاه جداسازي كرم از كود ورمي كمپوست، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-سعيد حيدرلو، 1393، بررسي سينيتيك خشك شدن موز و مصرف انرژي با استفاده از خشك كن تركيبي هواي داغ و مادون قرمز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-جعفر ابراهيمي جغناب، 1393، طراحي و ساخت نقاله نيوماتيك مخصوص گندم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-سجاد آقايي بدليو، 1390، شبيه سازي بار هاي ديناميكي بر روي چرخ با استفاده از روش اجزاء محدود، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-حجت جعفري، 1390، اعتبار سنجي نتيج شبيه سازي اجزاء محدود در مقايسه با آزمون هاي تجربي در محيط سويل بين براي تخمين مقاومت غلتشي يك چرخ غير محرك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-مازيار فيض الله زاده، 1390، تاثير تيمار هاي مختلف كشت بر خواص بيوفيزيكي و بيو مكانيكي بذر گلرنگ آناليز و امكان سنجي ساخت دستگاه استخراج روغن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-حبيب محمد زاده، 1390، بررسي تقابل چرخ و مانع بر اساس پارامترهاي چرخ، مانع و سرعت پيشروي در محيط انباره خاك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-اميد اميدي، 1390، طراحي ، ساخت و ارزيابي دستگاه درجه بندي گوجه فرنگي بر مبناي بينايي ماشين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-سعيده نجاتي، 1389، مدل سازي استرس چروكيدگي انگور سفيد بيدانه در حين عمل خشك كردن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-علي حسن پور، 1390، ارزيابي و آناليز خواص فيزيكي و مكانيكي انگور سفيد بيدانه قبل و پس از برداشت، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

19-اصغر موسوي بالستاني، 1391، طراحي و ساخت و ارزيابي دستگاه سورتينگ ميوه لا استفاده از بينايي ماشين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-اباصلت افرنجه، 1391، بررسي اثر پارامترهاي چرخ محرك و هندسه مانع بر ضربه افقي و عمودي وارده بر چرخ در انباره خاك با استفاده از آزمونگر تك چرخ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-فاروق شريفيان، 1391، مدل سازي و بهينه سازي فرايند خشك كردن انجير با استفاده از خشك كن مايكروويو، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

22-مهدي شيرازي شيخدرآبادي، 1391، مطالعه خصوصيات فيزيكي و مكانيكي ساقه و دانه سورگوم جارويي به منظور طراحي ماشين برداشت مخصوص تهيه جارو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-مهدي شيرازي شيخدرآبادي، 1391، مطالعه خصوصيات فيزيكي و مكانيكي ساقه و دانه سورگوم جارويي به منطور طراحي ماشين برداشت مخصوص تهيه جارو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-آرمان عارفي، 1394، تشخيص و طبقه بندي آردي شدن سيب با استفاده از روش غير مخرب با يواسيكل، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.