• نام و نام خانوادگی
  • مختار مختارزاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم خاک
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
پروژه های تحقیقاتی (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مختار مختارزاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم خاک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

پروژه های تحقیقاتی (1)

1- 1383، ارزیابی شاخص های نزولات جوی در میزان تولید بار معلق در جریان خروجی حوضه آبریز شهرچای،دانشگاه ارومیه، کاربردی.