• نام و نام خانوادگی
  • بایرامعلی محمدنژاد
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه آب
 • ایمیل
  • b.mohammadnezhad@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (3)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (40)
پروژه های تحقیقاتی (1)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)
پایان نامه ها (7)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • بایرامعلی محمدنژاد
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه آب
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (3)

1- "Efects of Density Currents on Sedimentation in Reservoirs", Scientia Iranica, 2007.

2-زهرا مهرموسوی- جواد بهمنش-بایرامعلی محمدنژاد, "تاثیر دوره های تر - خشک بر روی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک رس تثبیت شده با سیمان و آهک", نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی), 1392.

3-فریده نوری ، جواد بهمنش ، بایرامعلی محمدنژاد، مهدی یاسی و حسین رضایی, "ارزیابی مدل WMS/HEC-HMS در پیش بینی سیلاب حوضه آبریز قروه", مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک, 1391.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (40)

1- "Numerical and Experimental Modeling of Sediment Transport in a 90 degree Channel Bend", International Conference Sediment Transport Modeling in Hydrological Watersheds and Rivers, Medfreind, 2012, Istanbul,Turkey.

2- "NUMERICAL APPROXIMATION OF VISCOUS TERMS IN FINITE VOLUME SHALLOW WATER MODELS", 9th International Conference on Hydroinformatics, 2010, Tianjin,CHINA.

3- "Numerical modeling of scouring around bridge piers by FLUENT model", International Conference Sediment Transport Modeling in Hydrological Watersheds and Rivers, Medfreind, 2012, Istanbul,Turkey.

4- "Numerical simulation of turbidity currents movment in sefidrud dam reservoir", International Conference on Sediment Transport Modeling in Hydrological Watersheds and Rivers, 1391, Istanbul,Turkey.

5- "The effect of pile group arangments on local scour using using numerical models", International Conference on Sediment Transport Modeling in Hydrological Watersheds and Rivers, 1391, Istanbul,Turkey.

6- "ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر بارندگي، دما و تبخير تعرق", همايش بين المللي درياچه اروميه, 1391, اروميه,ايران.

7- "ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر پارامترهاي بارش و دما با استفاده از مدل HADCM3 تحت سناريوي A2 (مطالعه موردي درياچه اروميه ، ايستگاه سينوپتيك تبريز)", همايش بين المللي درياچه اروميه, 1391, اروميه,ايران.

8- "ارزيابي روش هاي كاهش اثرات نشت و زيرشويي در سدهاي خاكي", سومين سمينار ملي مسائل ژئوتكنيكي شبكه هاي آبياري و زهكشي, 1391, كرج,ايران.

9- "ارزيابي شرايط كيفي آب در مخازن سدها با استفاده از مدل CE_Qual-W2 (مطالعه موردي: مخزن سد مارون)", يازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران, 1391, اروميه,ايران.

10- "ارزيابي و واسنجي مدل WMS/HEC-HMS در تخمين سيلاب حوضه هاي فاقد آمار", پنجمين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك, 1390, كرمان,ايران.

11- "برآورد هيدروگراف خروجي حوضه آبريز با استفاده از مدل WMS/HEC-HMS (مطالعه موردي: حوضه آبريز رودخانه شور از سرشاخه هاي رودخانه قزل اوزن)", يازدهمين سمينار سراسري آبياري و كاهش تبخير, 1390, كرمان,ايران.

12- "بررسي اثرات تغيير اقليم بر روي ميزان رواناب سالانه يك حوضه تحت سناريوي A2 با استفاده از مدل HADCM3 و معادله تجربي خسلا ( مطالعه موردي ايستگاه سينوپتيك اروميه)", همايش بين المللي درياچه اروميه, 1391, اروميه,ايران.

13- "بررسي اصلاح حجم اوليه و ميزان و نحوه توزيع رسوب در مخزن سد مهاباد به سه روش و برآورد عمر مفيد آن", همايش ملي مهندسي عمران كاربردي و دستاوردهاي نوين, 1392, كرج,ايران.

14- "بررسي اصلاح حجم اوليه و ميزان و نحوه توزيع رسوب مخزن سد مهاباد", پنجمين كنفرانس مديريت منابع آب ايران, 1392, تهران,ايران.

15- "بررسي تاثير بازشدگي دريچه هاي تخليه تحتاني سد بر خروج جريان گل¬آلود با مدل Mike3 (مطالعه موردي: سد سفيدرود)", دوازدهمين كنفرانس هيدروليك ابران, 1392, تهران,ايران.

16- "بررسي حدود اتربرگ خاك رس توسط ليانت هاي هيدروليكي", سومين سمينار ملي مسائل ژئوتكنيكي شبكه هاي آبياري و زهكشي, 1391, كرج,ايران.

17- "بررسي خشكسالي با استفاده از شاخص هاي DI و PN در استان آذربايجان غربي", همايش بين المللي درياچه اروميه, 1391, اروميه,ايران.

18- "بررسي روشهاي چاهك معكوس و نفوذ سنج گلف در اندازه گيري هدايت هيدروليك اشباع خاك ( مطالعه موردي حوضه درياچه اروميه)", سي و دومين گردهمايي و نخستين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين, 1392, اروميه,ايران.

19- "بررسي عددي و آزمايشگاهي پرش هيدروليكي در يك بازشدگي ناگهاني روي كانال مستطيلي شيب دار", ششمين كنگره ملي مهندسي عمران, 1390, سمنان,ايران.

20- "بررسي فرسايش در محدوده ايستگاههاي غرب درياچه اروميه با استفاده از شاخص هاي MFIو شاخص نمايه تراكم بارش اوليور PCI", سومين همايش ملي مديريت جامع منابع آب, 1391, ساري,ايران.

21- "بررسي مسايل و مشكلات رسوبگذاري در مخزن سد دز Sedimentation problem in Dez reservoir Dam", Training Workshop on Reservoir Dam Sedimentation Control, 2009, Karaj,Iran.

22- "پهنه بندي خشكسالي استان آذربايجان غربي با استفاده از شاخص SPIو سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS)", سي و دومين گردهمايي و نخستين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين, 1393, اروميه,ايران.

23- "پيشروي پيشاني جريان چگال در يك محيط آبي", هشتمين كنفرانس هيدروليك ايران, 1388, تهران,ايران.

24- "تحليل داده هاي ايستگاه هيدرومتري حوضه آبخيز نازلوچاي با آزمون هاي آماري", پنجمين كنفرانس مديريت منابع آب ايران, 1392, تهران,ايران.

25- "تخمين موقعيت آبشستگي رسوبات پشت دريچه كشويي", يازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران, 1391, اروميه,ايران.

26- "شبيه سازي سه بعدي انتشار موج ناشي از شكست سد", يازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران, 1391, اروميه,ايران.

27- "شبيه سازي سه بعدي جريان در مخزن سد سفيدرود", هشتمين سمينار بين‌المللي مهندسي رودخانه, 1388, اهواز,ايران.

28- "شبيه سازي عددي جريان گل آلود در سد مخزني سفيدرود", نهمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه, 1391, اهواز,ايران.

29- "شبيه سازي عددي حركت جريان غليظ در يك كانال آزمايشگاهي با استفاده از Mike3", يازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران, 1391, اروميه,ايران.

30- "كاربرد نانو ذرات دركاهش زبري سطوح سازه‌هاي هيدروليكي", يازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران, 1391, اروميه,ايران.

31- "مدل¬سازي بارش-رواناب در حوضه¬ي آبخيز نازلو¬چاي اروميه با استفاده از مدل WMS/HEC-HMS", پنجمين كنفرانس مديريت منابع آب ايران, 1392, تهران,ايران.

32- "مدلسازي بارش-رواناب در حوضه ي آبريز شهر چاي اروميه با استفاده از مدل WMS", دوازدهمين همايش ملي آبياري و كاهش تبخير, 1392, كرمان,ايران.

33- "مدلسازي دو بعدي در قائم حركت جريانهاي گل‌آلود در مخزن سد دز", هشتمين سمينار بين‌المللي مهندسي رودخانه, 1389, اهواز,ايزان.

34- "مدلسازي رياضي دراپهاي متوالي در مسير كانال سرخه حصار", هشتمين سمينار بين‌المللي مهندسي رودخانه, 1388, اهواز,ايران.

35- "مدلسازي سه بعدي جريان در يك شيب شكن قائم و حوضچه آرامش پايين دست آن (كانال سرخه حصار)", نهمين كنفرانس هيدروليك, 1389, تهران,ايران.

36- "مدلسازي عددي آبشستگي موضعي اطراف پايه پل با مقطع دايره اي و مقايسه با نتايج آزمايشگاهي", يازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران, 1391, اروميه,ايران.

37- "مدلسازي عددي آبشستگي موضعي اطراف گروه پايه پل با مقطع دايره¬اي", نهمين كنفرانس هيدروليك, 1389, تهران,ايران.

38- "مطالعات رسوبگذاري مخزن سد سفيدرود با استفاده از اندازه گيري هاي ميداني و مدلسازي عددي", يازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران, 1391, اروميه,ايران.

39- "مطالعه آزمايشگاهي الگوي فرسايش و رسوبگذاري در پيچ 90 درجه كانال", يازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران, 1391, اروميه,ايران.

40- "مقايسه رواناب ناشي از بارش به روشهاي استدلالي و هيدروگراف واحد در طراحي شبكه جمع¬آوري آبهاي سطحي", نهمين كنفرانس هيدروليك, 1389, تهران,ايران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-بایرامعلی محمدنژاد,مهدی رضاپور, "بررسی الگوی جریان جذر و مدی در مناطق خلیجی با در نظر گرفتن اثر باد با روش حجم محدود", دانشگاه ازاد اسلامی ارومیه, 1392.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)

1-بایرامعلی محمدنژاد, "دستگاه اندازه گیری هدایت هیدرولیکی خاک در نمونه های دست نخورده به روش بار ثابت", دانشگاه اروميه-موسسه تحقيقات آب, 1392, اداره ثبت اختراعات,ايران.
پایان نامه ها (7)

1-مهرنوش كهندل, "مطالعه آزمايشگاهي و عددي الگوي فرسايش و رسوبگذاري در پيچ 90 درجه كانال", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

2-زهرا مهرموسوي, "ارزيابي تثبيت خاك رس توسط ليانتهاي هيدروليكي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

3-نوشين مرتضوي, "ارزيابي معادله پنمن مانتيث فائو در محاسبه تبخير و تعرق مرجع با روشهاي تخمين و اندازه گيري پارامترهاي معادله (مطالعه موردي: اروميه- تبريز- تهران)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

4-نفيسه تركمانزاد, "شبيه سازي جريانهاي گل آلود در مخازن سدها با استفاده از مدل رياضي Mike3", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

5-عبداله فرج پور, "بررسي علل رسوبگذاري و روشهاي رسوب زدايي در شبكه هاي توزيع آب (مطالعه موردي: شبكه توزيع آب نازك)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

6-بنفشه محجوب, "مدلسازي عددي آبشستگي اطراف پايه هاي پل توسط مدل Fluent", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

7-محمد ابراهيم فاطمي كيا, "شبيه سازي جريان ناشي از شكست سد و بررسي تاثير پارامترهاي مختلف بر حركت موج", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.