• نام و نام خانوادگی
  • بایرامعلی محمدنژاد
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم و مهندسی آب
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (3)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (40)
پروژه های تحقیقاتی (1)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)
پایان نامه ها (7)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • بایرامعلی محمدنژاد
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم و مهندسی آب
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (3)

1- 2007, Efects of Density Currents on Sedimentation in Reservoirs,Scientia Iranica.

2-زهرا مهرموسوی- جواد بهمنش-بایرامعلی محمدنژاد، 1392، تاثیر دوره های تر - خشک بر روی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک رس تثبیت شده با سیمان و آهک،نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی).

3-فریده نوری ، جواد بهمنش ، بایرامعلی محمدنژاد، مهدی یاسی و حسین رضایی، 1391، ارزیابی مدل WMS/HEC-HMS در پیش بینی سیلاب حوضه آبریز قروه،مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (40)

1- 2012, Numerical and Experimental Modeling of Sediment Transport in a 90 degree Channel Bend,International Conference Sediment Transport Modeling in Hydrological Watersheds and Rivers, Medfreind, Istanbul,Turkey.

2- 2010, NUMERICAL APPROXIMATION OF VISCOUS TERMS IN FINITE VOLUME SHALLOW WATER MODELS,9th International Conference on Hydroinformatics, Tianjin,CHINA.

3- 2012, Numerical modeling of scouring around bridge piers by FLUENT model,International Conference Sediment Transport Modeling in Hydrological Watersheds and Rivers, Medfreind, Istanbul,Turkey.

4- 1391, Numerical simulation of turbidity currents movment in sefidrud dam reservoir,International Conference on Sediment Transport Modeling in Hydrological Watersheds and Rivers, Istanbul,Turkey.

5- 1391, The effect of pile group arangments on local scour using using numerical models,International Conference on Sediment Transport Modeling in Hydrological Watersheds and Rivers, Istanbul,Turkey.

6- 1391، ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر بارندگي، دما و تبخير تعرق،همايش بين المللي درياچه اروميه، اروميه،ايران.

7- 1391، ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر پارامترهاي بارش و دما با استفاده از مدل HADCM3 تحت سناريوي A2 (مطالعه موردي درياچه اروميه ، ايستگاه سينوپتيك تبريز)،همايش بين المللي درياچه اروميه، اروميه،ايران.

8- 1391، ارزيابي روش هاي كاهش اثرات نشت و زيرشويي در سدهاي خاكي،سومين سمينار ملي مسائل ژئوتكنيكي شبكه هاي آبياري و زهكشي، كرج،ايران.

9- 1391، ارزيابي شرايط كيفي آب در مخازن سدها با استفاده از مدل CE_Qual-W2 (مطالعه موردي: مخزن سد مارون)،يازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران، اروميه،ايران.

10- 1390، ارزيابي و واسنجي مدل WMS/HEC-HMS در تخمين سيلاب حوضه هاي فاقد آمار،پنجمين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك، كرمان،ايران.

11- 1390، برآورد هيدروگراف خروجي حوضه آبريز با استفاده از مدل WMS/HEC-HMS (مطالعه موردي: حوضه آبريز رودخانه شور از سرشاخه هاي رودخانه قزل اوزن)،يازدهمين سمينار سراسري آبياري و كاهش تبخير، كرمان،ايران.

12- 1391، بررسي اثرات تغيير اقليم بر روي ميزان رواناب سالانه يك حوضه تحت سناريوي A2 با استفاده از مدل HADCM3 و معادله تجربي خسلا ( مطالعه موردي ايستگاه سينوپتيك اروميه)،همايش بين المللي درياچه اروميه، اروميه،ايران.

13- 1392، بررسي اصلاح حجم اوليه و ميزان و نحوه توزيع رسوب در مخزن سد مهاباد به سه روش و برآورد عمر مفيد آن،همايش ملي مهندسي عمران كاربردي و دستاوردهاي نوين، كرج،ايران.

14- 1392، بررسي اصلاح حجم اوليه و ميزان و نحوه توزيع رسوب مخزن سد مهاباد،پنجمين كنفرانس مديريت منابع آب ايران، تهران،ايران.

15- 1392، بررسي تاثير بازشدگي دريچه هاي تخليه تحتاني سد بر خروج جريان گل¬آلود با مدل Mike3 (مطالعه موردي: سد سفيدرود)،دوازدهمين كنفرانس هيدروليك ابران، تهران،ايران.

16- 1391، بررسي حدود اتربرگ خاك رس توسط ليانت هاي هيدروليكي،سومين سمينار ملي مسائل ژئوتكنيكي شبكه هاي آبياري و زهكشي، كرج،ايران.

17- 1391، بررسي خشكسالي با استفاده از شاخص هاي DI و PN در استان آذربايجان غربي،همايش بين المللي درياچه اروميه، اروميه،ايران.

18- 1392، بررسي روشهاي چاهك معكوس و نفوذ سنج گلف در اندازه گيري هدايت هيدروليك اشباع خاك ( مطالعه موردي حوضه درياچه اروميه)،سي و دومين گردهمايي و نخستين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين، اروميه،ايران.

19- 1390، بررسي عددي و آزمايشگاهي پرش هيدروليكي در يك بازشدگي ناگهاني روي كانال مستطيلي شيب دار،ششمين كنگره ملي مهندسي عمران، سمنان،ايران.

20- 1391، بررسي فرسايش در محدوده ايستگاههاي غرب درياچه اروميه با استفاده از شاخص هاي MFIو شاخص نمايه تراكم بارش اوليور PCI،سومين همايش ملي مديريت جامع منابع آب، ساري،ايران.

21- 2009، بررسي مسايل و مشكلات رسوبگذاري در مخزن سد دز Sedimentation problem in Dez reservoir Dam،Training Workshop on Reservoir Dam Sedimentation Control، Karaj،Iran.

22- 1393، پهنه بندي خشكسالي استان آذربايجان غربي با استفاده از شاخص SPIو سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS)،سي و دومين گردهمايي و نخستين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين، اروميه،ايران.

23- 1388، پيشروي پيشاني جريان چگال در يك محيط آبي،هشتمين كنفرانس هيدروليك ايران، تهران،ايران.

24- 1392، تحليل داده هاي ايستگاه هيدرومتري حوضه آبخيز نازلوچاي با آزمون هاي آماري،پنجمين كنفرانس مديريت منابع آب ايران، تهران،ايران.

25- 1391، تخمين موقعيت آبشستگي رسوبات پشت دريچه كشويي،يازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران، اروميه،ايران.

26- 1391، شبيه سازي سه بعدي انتشار موج ناشي از شكست سد،يازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران، اروميه،ايران.

27- 1388، شبيه سازي سه بعدي جريان در مخزن سد سفيدرود،هشتمين سمينار بين‌المللي مهندسي رودخانه، اهواز،ايران.

28- 1391، شبيه سازي عددي جريان گل آلود در سد مخزني سفيدرود،نهمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه، اهواز،ايران.

29- 1391، شبيه سازي عددي حركت جريان غليظ در يك كانال آزمايشگاهي با استفاده از Mike3،يازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران، اروميه،ايران.

30- 1391، كاربرد نانو ذرات دركاهش زبري سطوح سازه‌هاي هيدروليكي،يازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران، اروميه،ايران.

31- 1392، مدل¬سازي بارش-رواناب در حوضه¬ي آبخيز نازلو¬چاي اروميه با استفاده از مدل WMS/HEC-HMS،پنجمين كنفرانس مديريت منابع آب ايران، تهران،ايران.

32- 1392، مدلسازي بارش-رواناب در حوضه ي آبريز شهر چاي اروميه با استفاده از مدل WMS،دوازدهمين همايش ملي آبياري و كاهش تبخير، كرمان،ايران.

33- 1389، مدلسازي دو بعدي در قائم حركت جريانهاي گل‌آلود در مخزن سد دز،هشتمين سمينار بين‌المللي مهندسي رودخانه، اهواز،ايزان.

34- 1388، مدلسازي رياضي دراپهاي متوالي در مسير كانال سرخه حصار،هشتمين سمينار بين‌المللي مهندسي رودخانه، اهواز،ايران.

35- 1389، مدلسازي سه بعدي جريان در يك شيب شكن قائم و حوضچه آرامش پايين دست آن (كانال سرخه حصار)،نهمين كنفرانس هيدروليك، تهران،ايران.

36- 1391، مدلسازي عددي آبشستگي موضعي اطراف پايه پل با مقطع دايره اي و مقايسه با نتايج آزمايشگاهي،يازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران، اروميه،ايران.

37- 1389، مدلسازي عددي آبشستگي موضعي اطراف گروه پايه پل با مقطع دايره¬اي،نهمين كنفرانس هيدروليك، تهران،ايران.

38- 1391، مطالعات رسوبگذاري مخزن سد سفيدرود با استفاده از اندازه گيري هاي ميداني و مدلسازي عددي،يازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران، اروميه،ايران.

39- 1391، مطالعه آزمايشگاهي الگوي فرسايش و رسوبگذاري در پيچ 90 درجه كانال،يازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران، اروميه،ايران.

40- 1389، مقايسه رواناب ناشي از بارش به روشهاي استدلالي و هيدروگراف واحد در طراحي شبكه جمع¬آوري آبهاي سطحي،نهمين كنفرانس هيدروليك، تهران،ايران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-بایرامعلی محمدنژاد،مهدی رضاپور، 1392، بررسی الگوی جریان جذر و مدی در مناطق خلیجی با در نظر گرفتن اثر باد با روش حجم محدود،دانشگاه ازاد اسلامی ارومیه.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)

1-بایرامعلی محمدنژاد، 1392، دستگاه اندازه گیری هدایت هیدرولیکی خاک در نمونه های دست نخورده به روش بار ثابت،دانشگاه اروميه-موسسه تحقيقات آب، اداره ثبت اختراعات،ايران.
پایان نامه ها (7)

1-مهرنوش كهندل، 1391، مطالعه آزمايشگاهي و عددي الگوي فرسايش و رسوبگذاري در پيچ 90 درجه كانال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-زهرا مهرموسوي، 1391، ارزيابي تثبيت خاك رس توسط ليانتهاي هيدروليكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-نوشين مرتضوي، 1391، ارزيابي معادله پنمن مانتيث فائو در محاسبه تبخير و تعرق مرجع با روشهاي تخمين و اندازه گيري پارامترهاي معادله (مطالعه موردي: اروميه- تبريز- تهران)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-نفيسه تركمانزاد، 1391، شبيه سازي جريانهاي گل آلود در مخازن سدها با استفاده از مدل رياضي Mike3، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-عبداله فرج پور، 1391، بررسي علل رسوبگذاري و روشهاي رسوب زدايي در شبكه هاي توزيع آب (مطالعه موردي: شبكه توزيع آب نازك)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-بنفشه محجوب، 1391، مدلسازي عددي آبشستگي اطراف پايه هاي پل توسط مدل Fluent، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-محمد ابراهيم فاطمي كيا، 1391، شبيه سازي جريان ناشي از شكست سد و بررسي تاثير پارامترهاي مختلف بر حركت موج، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.