• نام و نام خانوادگی
  • آرش محبی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مکانیک بیوسیستم
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (14)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (29)
کتاب های چاپ شده (4)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (10)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • آرش محبی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مکانیک بیوسیستم
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (14)

1- 2019، OPTICAL SIMULATION OF A SOLAR PARABOLIC COLLECTOR AND CAVITY RECEIVERS USING RAY-TRACING SOFTWARE TRACEPRO WITH NATIVE CONDITIONS OF IRAN FOR SOLAR DRYERS،INMATEH.

2- 1399، مطالعه آيروآكوستيكي پروانه محوري موتور تراكتور با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي،ماشين هاي كشاورزي.

3- 2014، Modeling the impact of in-cylinder combustion parameters of DI engines on soot and NOx emissions at rated EGR levels using ANN approach،Energy Conversion and Management.

4- 2015، Relationships among the contact patch length and width، the tire deflection and the rolling resistance of a free-running wheel in a soil bin facility،Spanish Journal of Agricultural Research.

5- 2015، Appraisal of artificial neural networks to the emission analysis and prediction of CO2، soot، and NOx of n-heptane fueled engine،Journal of Cleaner Production.

6-آرش محبی, 2015, On the modeling of convective heat transfer coefficient of hydrogen fueled diesel engine asaffected by combustion parameters using a coupled numerical-artificial neural network approach,i n t e rna t i onal journal o f hydrogen energy.

7-آرش محبی, 2014, A numerical investigation on the wall heat flux in a DI diesel engine fueled with n-heptane using a coupled CFD and ANN approach,fuel.

8-آرش محبی, 2014, Exhaust emissions prognostication for DI diesel group-hole injectors,fuel.

9-آرش محبی, 2014, Investigating the effect of combustion properties on the accumulated heat release of DI engines at rated EGR levels using the ANN approach,fuel.

10-آرش محبی, 2013, NUMERICAL AND EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF EGR DISTRIBUTION IN A DI,Transactions of the Canadian Society for Mechanical Engineering.

11-آرش محبی, 2012, Experimental investigation of performance and emission characteristics of DI diesel engine fueled with polymer waste dissolved in biodiesel-blended diesel fuel,Energy.

12-آرش محبی, 2012, Use of waste cooking oil biodiesel in a tractor DI diesel engine,Journal of Food, Agriculture and Environment.

13-آرش محبی, 2012, Performance Evaluation and Emissions improving ofTurbocharged DI Diesel Engine with Exhaust GasRecirculation (EGR),International Journal of Automotive Engineering.

14- 1383، بررسی تجربی تاثیر محل های مختلف ورود سیال EGR بر روی عملکرد و آلایندگی موتورهای SI کاربراتوری،مجله دانشکده فنی دانشگاه تبریز.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (29)

1-.

2- 1398، بررسي تأثير عدم سرويس فيلتر هوا و سوپاپ بر روي صداي موتور و پارامترهاي عملكردي )مطالعه مروري(،دوازدهمين كنگره ملي مهندسي مكانيك بيوسيستم و مكانيزاسيون ايران.

3- 1398، تحليل حرارتي گيرنده حفره اي خورشيدي،دوازدهمين كنگره ملي مهندسي مكانيك بيوسيستم و مكانيزاسيون ايران.

4- 1398، بررسي ايمني تراكتور و راهكارهاي جلوگيري از حوادث مربوط به آن (مطالعه مروري)،دوازدهمين كنگره ملي مهندسي مكانيك بيوسيستم و مكانيزاسيون ايران.

5- 1398، ارزيابي سيستم آبياري هوشمند و دستي در آبياري چمن فضاي سبز،دوازدهمين كنگره ملي مهندسي مكانيك بيوسيستم و مكانيزاسيون ايران.

6- 1398، اصول طراحي و احداث سايت مديريت پسماند در دانشگاه اروميه،دوازدهمين كنگره ملي مهندسي مكانيك بيوسيستم و مكانيزاسيون ايران.

7- 1398، طراحي ، ساخت و ارزيابي يك مكانيسم انتقال و نوارساز خمير در ماشين پخت نان سنگك ،دوازدهمين كنگره ملي مهندسي مكانيك بيوسيستم و مكانيزاسيون ايران.

8- 1397، مطالعه عددی انتقال حرارت جابجایی در دو نوع گیرنده بهینه شده استوانه ای و کروی،یازدهمین کنفرانس مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون.

9- 1396، مطالعه آیرودینامیکی پروانه موتور دیزل تراکتور ITM 399 با استفاده از مکانیک سیالات محاسباتی،دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی مکانیک.

10- 1395، تعداد ذرات، اندازه و جرم گازهای خروجی از سوخت های زیستی در موتور های دیزل،دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران.

11- 1395، روشهای موثر بر عملکرد و آلایندگی موتور،دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی.

12- 1395، مروری بر بیو اتانول حاصل از کشاورزی به عنوان سوخت جایگزین برای بنزین،دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی.

13- 1394، کشاورزی ارگا نیک و تغذیه سالم،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم.

14- 1395، بررسي عددي و تجربي تاثير پارامترهاي مقداري و دمايي EGR در مصرف سوخت ديزل و كاهش آلاينده هاي موتور ديزل تزريق مستقيم،دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی.

15- 2003, Expermental Investigation of Effect of Different Locations of Cold EGR Fluid on Performance and Pollutant in Carbureted SI Engines,13th International THeRMO Conference.

16- 1394، بررسی اثر تعداد عبور چرخ بر نیروی کششی و تراکم خاک،نهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی( مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون، کرج،ایران.

17- 1394، بررسی بادبردگی ذرات سم در سمپاش مزرعهای بومدار با استفاده از فنآوری پردازش تصویر،نهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی( مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون، کرج،ایران.

18- 1384، بررسی پدیده تاخیر در اشتعال در موتورهای دیزلی،دومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی.

19- 1394، بررسی تاثیر زمانبندی پاشش سوخت و بازخورانی گازهای اگزوز ) EGR ( بر عملکرد و آلایندگی موتور دیزل پرخوران شده،نهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی( مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون، کرج،ایران.

20- 1394، بررسی تاثیر همزمان EGR و بیودیزل بر روی آلاینده های موتور دیزل،نهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی( مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون، کرج،ایران.

21- 1394، بررسی تأثیر جهت باد بر روی اندازه و بادبردگی ذرات سم،نهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی( مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون، کرج،ایران.

22- 1394، بررسی عوامل ارتفاع بوم، فشار پاشش و نوع نازل بر روی بادبردگی ذرات سم،نهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی( مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون، کرج،ایران.

23- 1383، تزریق مستقیم بنزین(GDI) تکنولوژی آینده موتورهای اشتعال جرقه ای (SI)،اولین کنفرانس اکوانرژی ایران.

24- 1383، تئوری کاربرد پیلهای سوختی(Fuel cell) به عنوان منبع جدید انرژی برای خودروها،اولین کنفرانس اکوانرژی ایران.

25- 1382، تئوری کاربرد موتورهای دیزلی در اتومبیلهای سواری پیشرفته،اولین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی.

26- 1384، تئوری کاربرد واکنشگرهای گرمایی و کاتالیزوری برای کاهش آلایندگی موتورهای دیزلی،دومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی.

27- 1394، طراحی و امکانسنجی ساخت سامانه اندازهگیری کشش وانتقال وزن در تراکتورها،نهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی( مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون، کرج،ایران.

28- 1394، طراحی و ساخت دینامومتر جریان ادی برای آزمون توان و گشتاور در موتورها،نهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی( مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون، کرج،ایران.

29- 1386، موتورهای هوای فشرده،پنجمین همایش موتورهای درونسو.
کتاب های چاپ شده (4)

1-آرش محبی، 1388، اصول موتورهای پیشرفته دیزل، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تجدید چاپ.

2-آرش محبی، 1385، تکنولوژی موتور و تراکتور، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تجدید چاپ.

3- 1384، کتاب اصول موتورهای اشتعال جرقه ای.

4- 1383، کتاب اصول موتورهای پیشرفته دیزلی.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-آرش محبی، - 2.پرویز احمدی مقدم 40% - 3.سیدکاظم شهیدی 20%، 1388، بررسی تأثیر رطوبت خاک، دفعات عبور و سرعت پیشروی بر مقدار فشردگی خاک و بوکسوات تراکتور مرسوم منطقه،دانشگاه ارومیه.
پایان نامه ها (10)

1-میلاد شیخ محمدی، 1398، بررسی تجربی کارایی گیرنده محفظه ای کلکتور خورشیدی، استاد راهنما .

2-جلیل حسین زاده، 1398، بررسی عددی و تجربی عملکرد حرارتی گیرنده های بشقابی با بکارگیری نانوسیال ها.

3-سیما خشکباری، 1396، بررسی عملکرد کششی تراکتور MF285 با استفاده از سامانه آزمون درجا.

4-پرویز تومرایی، 1395، تدوین یک مدل تجربی تخمین مقاومت غلتشی بر اساس هندسه رد چرخ و تردد.

5-اردلان غلامعلي زاده، 1394، طراحي و ساخت دينامومتر براي موتورهاي احتراق داخلي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-فرانك محرمي، 1394، تاثير پارامترهاي مختلف EGR در كاهش آلاينده ?NO?_x موتور ديزل تزريق مستقيم با مخلوط¬هاي مختلف سوخت بيوديزل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-محمدرضا قاسمي شايان، 1394، بهينه سازي منيفولد هواي موتور ديزل تراكتور 4،248 تراكتور ITM 475 -شركت موتورسازان تبريز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-نيما باهمت، 1392، مطالعه ديناميكي فرايند هم زني در راكتور STR توليد بيوديزل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-فرشته رنجبرنژاد، 1393، بررسي عوامل فشار پاشش و ارتفاع نازل در بادبردگي ذرات سم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-آسو پريخاني، 1393، بررسي اثر پارامترهاي مختلف EGR در كاهش آلاينده NOx موتور ديزل تزريق مستقيم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.