• نام و نام خانوادگی
  • آرش محبی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مکانیک بیوسیستم
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (9)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)
کتاب های چاپ شده (4)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (6)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • آرش محبی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مکانیک بیوسیستم
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (9)

1-آرش محبی, 2015, On the modeling of convective heat transfer coefficient of hydrogen fueled diesel engine asaffected by combustion parameters using a coupled numerical-artificial neural network approach,i n t e rna t i onal journal o f hydrogen energy.

2-آرش محبی, 2014, A numerical investigation on the wall heat flux in a DI diesel engine fueled with n-heptane using a coupled CFD and ANN approach,fuel.

3-آرش محبی, 2014, Exhaust emissions prognostication for DI diesel group-hole injectors,fuel.

4-آرش محبی, 2014, Investigating the effect of combustion properties on the accumulated heat release of DI engines at rated EGR levels using the ANN approach,fuel.

5-آرش محبی, 2013, NUMERICAL AND EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF EGR DISTRIBUTION IN A DI,Transactions of the Canadian Society for Mechanical Engineering.

6-آرش محبی, 2012, Experimental investigation of performance and emission characteristics of DI diesel engine fueled with polymer waste dissolved in biodiesel-blended diesel fuel,Energy.

7-آرش محبی, 2012, Use of waste cooking oil biodiesel in a tractor DI diesel engine,Journal of Food, Agriculture and Environment.

8-آرش محبی, 2012, Performance Evaluation and Emissions improving ofTurbocharged DI Diesel Engine with Exhaust GasRecirculation (EGR),International Journal of Automotive Engineering.

9- 1383، بررسی تجربی تاثیر محل های مختلف ورود سیال EGR بر روی عملکرد و آلایندگی موتورهای SI کاربراتوری،مجله دانشکده فنی دانشگاه تبریز.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)

1- 2003, Expermental Investigation of Effect of Different Locations of Cold EGR Fluid on Performance and Pollutant in Carbureted SI Engines,13th International THeRMO Conference.

2- 1394، بررسی اثر تعداد عبور چرخ بر نیروی کششی و تراکم خاک،نهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی( مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون، کرج،ایران.

3- 1394، بررسی بادبردگی ذرات سم در سمپاش مزرعهای بومدار با استفاده از فنآوری پردازش تصویر،نهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی( مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون، کرج،ایران.

4- 1384، بررسی پدیده تاخیر در اشتعال در موتورهای دیزلی،دومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی.

5- 1394، بررسی تاثیر زمانبندی پاشش سوخت و بازخورانی گازهای اگزوز ) EGR ( بر عملکرد و آلایندگی موتور دیزل پرخوران شده،نهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی( مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون، کرج،ایران.

6- 1394، بررسی تاثیر همزمان EGR و بیودیزل بر روی آلاینده های موتور دیزل،نهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی( مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون، کرج،ایران.

7- 1394، بررسی تأثیر جهت باد بر روی اندازه و بادبردگی ذرات سم،نهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی( مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون، کرج،ایران.

8- 1394، بررسی عوامل ارتفاع بوم، فشار پاشش و نوع نازل بر روی بادبردگی ذرات سم،نهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی( مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون، کرج،ایران.

9- 1383، تزریق مستقیم بنزین(GDI) تکنولوژی آینده موتورهای اشتعال جرقه ای (SI)،اولین کنفرانس اکوانرژی ایران.

10- 1383، تئوری کاربرد پیلهای سوختی(Fuel cell) به عنوان منبع جدید انرژی برای خودروها،اولین کنفرانس اکوانرژی ایران.

11- 1382، تئوری کاربرد موتورهای دیزلی در اتومبیلهای سواری پیشرفته،اولین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی.

12- 1384، تئوری کاربرد واکنشگرهای گرمایی و کاتالیزوری برای کاهش آلایندگی موتورهای دیزلی،دومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی.

13- 1394، طراحی و امکانسنجی ساخت سامانه اندازهگیری کشش وانتقال وزن در تراکتورها،نهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی( مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون، کرج،ایران.

14- 1394، طراحی و ساخت دینامومتر جریان ادی برای آزمون توان و گشتاور در موتورها،نهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی( مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون، کرج،ایران.

15- 1386، موتورهای هوای فشرده،پنجمین همایش موتورهای درونسو.
کتاب های چاپ شده (4)

1-آرش محبی، 1388، اصول موتورهای پیشرفته دیزل، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تجدید چاپ.

2-آرش محبی، 1385، تکنولوژی موتور و تراکتور، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تجدید چاپ.

3- 1384، کتاب اصول موتورهای اشتعال جرقه ای.

4- 1383، کتاب اصول موتورهای پیشرفته دیزلی.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-آرش محبی، - 2.پرویز احمدی مقدم 40% - 3.سیدکاظم شهیدی 20%، 1388، بررسی تأثیر رطوبت خاک، دفعات عبور و سرعت پیشروی بر مقدار فشردگی خاک و بوکسوات تراکتور مرسوم منطقه،دانشگاه ارومیه.
پایان نامه ها (6)

1-اردلان غلامعلي زاده، 1394، طراحي و ساخت دينامومتر براي موتورهاي احتراق داخلي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-فرانك محرمي، 1394، تاثير پارامترهاي مختلف EGR در كاهش آلاينده ?NO?_x موتور ديزل تزريق مستقيم با مخلوط¬هاي مختلف سوخت بيوديزل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-محمدرضا قاسمي شايان، 1394، بهينه سازي منيفولد هواي موتور ديزل تراكتور 4،248 تراكتور ITM 475 -شركت موتورسازان تبريز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-نيما باهمت، 1392، مطالعه ديناميكي فرايند هم زني در راكتور STR توليد بيوديزل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-فرشته رنجبرنژاد، 1393، بررسي عوامل فشار پاشش و ارتفاع نازل در بادبردگي ذرات سم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-آسو پريخاني، 1393، بررسي اثر پارامترهاي مختلف EGR در كاهش آلاينده NOx موتور ديزل تزريق مستقيم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.