• نام و نام خانوادگی
  • یونس کریم پور
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه گیاه پزشکی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (50)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (17)
پروژه های تحقیقاتی (4)
پایان نامه ها (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • یونس کریم پور
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه گیاه پزشکی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (50)

1-Greathead, D. & Karimpour, Y., 2006, A new species of Villa Lioy, 1864 (Diptera: Bombyliidae) parasitic on Sesiidae (Lepidoptera),Zootaxa, 1156: 65–68.

2-Safaralizadeh, M. H. & Karimpour, Y. , 2007, Some Biological Characteristics of Nyssia graecarius (Lepidoptera: Geometridae) in Urmia Region", ,Journal of The Entomological Research Society, 9(3):1-6.

3-H. Ranji, Y. Karimpour and Dousti, A., 2015, A checklist of the Iranian Agromyzid leaf-miner flies with 11 new records,Journal of Entomological Society of Iran , 35(1): 45-55.

4-Kavianpour, M. Nemati, A. & Karimpour, Y, 2018, A new species of Gaeolaelaps Evans and Till (Mesostigmata: Laelapidae)from northwestern Iran with a key to the species with three-tined apotele,International Journal of Acarology, 5(44):180-184.

5-Karimpour, Y., 2018, Notes on life history, host plants and parasitoids of Malacosoma castrensis L. (Lepidoptera: Lasiocampidae) in Urmia region, Iran,Biharean Biologist, 12(2):79-83.

6-Karimpour, Y. , 2011, Fruit flies (Dip:. Tephritidae) reared from capitula of Asteraceae in the Urmia region , Iran,Journal of Entomological Society of Iran, 30(2):53-66..

7- 2010, CONTRIBUTIONS TO THE KNOWLEDGE OF ASILIDAE (DIPTERA: BRACHYCERA) FROM AZARBAIJAN PROVINCES (IRAN),Munis Entomology and Zoology.

8- 2010, First report of Cryptus inquisitor (Hym.: Ichneumonidae) from Iran,Journal of Entomological Society of Iran.

9- 2008, First Report of Aulaciodea Acroptilonica and Isocolus cirsii (Hym : Cynipidae ) from Iran,J of Entomological Society of Iran.

10- 2008, The First Report of Aulacidea Acroptilonica and Isocolus Cirsii (Hym.: Cynipidae) from Iran,Journal of Entomological Society of Iran.

11- 2008, First Report of Bruchidius Plagiatus (Col,Curculionidae) from Iran,Feeding on a New Host Plant,J of Entomological Society of Iran.

12- 2008, New Species of Herb Gallwasps from the Middle East (Hymenoptera ,Cynipidae, Aylacini ),ZOOTAXA.

13- 2008, New Species of the Chalcidoid Wasps of the Families Eupytomidae and Torimidae (Hymenopetera, Chalcidoidea)From Iran,Vestnik Zoologii.

14- 2007, Some Biological Characteristics of Nyssia graecarius (Lepidoptera: Geometridae) in Urmia Region,Journal of The Entomological Research Society.

15-یونس کریم پور، 1393، مطالعه تغییرات جمعیت مگسهای سیرفیده (Diptera: Syrphidae) شکارگر شته مومی کلم Brevicoryn brassicae در مزارع کلزای کرمانشاه،مدیریت آفات کشاورزی.

16-پیمان جوادی امام زاده و یونس کریم پور، 1392، فعالیت فصلی و زیست شناسی سرخرطومی ساقه خوار خارپنبه Lixus cardui (Col.، Curculionidae) به عنوان عامل مهار زیستی علف های هرز خارپنبه Onopordum spp. در منطقه ارومیه،مهر زیستی در گیاه پزشکی، 2،2.

17-یونس کریم پور، 1392، گزارش زنبور Anagyrus novickyi (Hymenoptera: Encyrtidae) پارازیتوئید شپشک آرد آلود توت Pseudococcus comstocki از ایران،مهار زیستی در گیاه پزشکی.

18-یونس کریم پور، 1392، مقایسه تاثیر اختلاط حشره کشهای لوفوکس و فوزالون با قارچ کش پنکونازول در کنترل توام کرم خوشه خوار انگور و سفیدک سطحی مو،آفت کشها در علوم گیاهپزشکی.

19-یونس کریم پور، 1392، طالعه ی مقدماتی زیست شناسی مگس گالزای جوانه نی Lipara lucens (Dip.: Chloropidae) در منطقه ی ارومیه ، ایران،نامه ی انجمن حشره شناسی ایران.

20-یونس کریم پور، 1391، اولین گزارش زنبور گالزای Aylax hypecoi (Hymenoptera: Cynipidae، Aylacini)i از ایران و نکاتی درباره زیست شناسی و پارازیتوئیدهای آن،نامه ی انجمن حشره شناسی ایران.

21-یعقوب فتحی پور- یونس کریم پور- علی اصغر طالبی - سعید محرمی پور، 1389، جدول زندگی شب پره برگ خوار فرفیون Simyra dentinosa (Lepidoptera: Noctuidae) در شرایط طبیعی ارومیه،نامه ی انجمن حشره شناسی ایران.

22- 1388، تعیین شهخص های تغذیه ای لاروهای شب پره Hyles euphorbiae(Lep.: Sphingidae)روی گونه های مختلف فرفیون،نامه انجمن حشره شناسی.

23- 1388، مگس (Dip: Anthomyiidae) Pegomya bicolor گونه ای جدید برای فون ایران،نامه انجمن حشره شناسی.

24- 1388، مگس Pegomya bicolor (Diptera: Anthomyiidae) گونه ای جدید برای فون ایران،نامه انجمن حشره شناسی ایران.

25- 1387، زیست شناسی سرخرطومی بذرخوار خارپنبه، (Col.: Curclionidae)Larinus Latus و تاثیر آن روی تولید بذر گیاهان میزبان در منطقه ارومیه،نامه انجمن حشره شناسی.

26- 1385، زیست شناسی شب پره (Lep.،Sphingidae ) Hyles euphorbiae روی گونه های فرفیون و شناسایی پارازیتوییدهای آن در آذربایجانغربی،مجله علوم کشاورزی ایران.

27- 1385، Report of Gregopimpla malacosomae(Hym.:Ichneumonidae)، parasitoid of Malacosoma castrense(Lep.:Lasiocampidae)،from Iran،حشره شناسی ایران.

28- 1384، گزارش زنبور پارازیتوئید Phaenolobus saltans (Hym.، Ichneumonidae) از ایران،نامه ی انجمن حشره شناسی ایران.

29- 1384، گزارش مگس پارازیتوئید Anatolica (Dip.، Tachinidae) از ایران،نامه ی انجمن حشره شناسی ایران.

30- 1384، گزارش مگس های پارازیتوئید Bithia glirina و Masicera sphingivora (Dip.، Tachinidae) از ایران،نامه ی انجمن حشره شناسی ایران.

31- 1384، زیست شناسی شب پره برگخوار فرفیون Simyra Dentinosa (Lep.، Noctuidae) و شناسایی پارازیتوئیدهای آن در ارومیه،مجله علوم کشاورزی ایران.

32- 1384، تعیین شاخص های تغذیه ای لاروهای شب پره برگخوار فرفیون Simyra dentinosa (Lep.، Noctuidae) روی گونه های مختلف علف هرز فرفیون،نامه ی انجمن حشره شناسی ایران.

33- 1384، گزارش زنبور پارازیتوئید Pteromalus Bifoveolatus (Hym.، Pteromalidae) از ایران،نامه ی انجمن حشره شناسی ایران.

34- 1383، گزارش Orthopelma Mediator و Exeristes Robrator (Hym.، Ichneumonidae) پارازیتوئیدهای زنبور Diplolepis sp. (Hym.، Cynipidae) از ایران،نامه انجمن حشره شناسی ایران.

35- 1383، گزارش پروانه Chamaesphecia Schizoceriformis (Lep.، Sesiidae) از ایران،نامه ی انجمن حشره شناسی ایران.

36- 1383، گزارش مگس پارازیتوئید Exorista Grandis (Dip.، Tachinidae) از ایران،نامه انجمن حشره شناسی ایران.

37- 1381، گزارش دو گونه مگس پارازیتویید لارو شب پره برگخوار فرفیونSimyra Dentinosa (Lep.، Noctuidae) از ایران،نامه ی انجمن حشره شناسی ایران.

38- 1380، اولین گزارش دو گونه زنبور پارازیتوئید لارو شب پره برگخوار فرفیونSimyra dentinosa (Lep.، Noctuidae) از ایران،نامه ی انجمن حشره شناسی ایران.

39-یونس کریم پور, 2014, Gall midges (Diptera: Cecydomyiidae) of Iran: Annotated list and Zoogeographical Analysis.,Acta Societatis Zoologicae Bohemicae.

40-یونس کریم پور، 2014، New records of two grass fly species (Diptera: Chloropidae) from Iran،Journal of Entomological Society of Iran.

41-V. A. Korneyev, D. A. Evstigneev, Y. Karimpour, M. Kütük, S. Mohamadzade Namin, M. ?mür Koyuncu, M. Yaran, 2013, REVISION OF THE TERELLIA VIRENS GROUP (DIPTERA, Tephritidae) WITH DESCRIPTION OF THREE NEW SPECIES,Vestnik Zoologii.

42-Ramin Tandorost - Younes Karimpour, 2012, Evaluation of fumigant Toxicity of orange peel Citrus sinensis L. essential oil against three insect product pests in laboratory condition,Munis Entomology and Zoology.

43-یونس کریم پور, 2012, First record of three species of gall midges (Dip.: Cecidomyiidae) from Iran,Journal of Entomological Society of Iran.

44-George Melika- Younes Karimpour, 2012, Herb gall wasp Fauna of Iran (Hymenoptera: Cynipidae, Aylacini),North Western Journal of Zoology.

45-E.N. YEGORENKOVA, Z.A. YEFREMOVA and Y. KARIMPOUR, 2012, A new species of the genus Tetrastichus Haliday (Hymenoptera: Eulophidae) Parasitoid of Kokujewia ectrapela,ZOOSYSTEMATICA ROSSICA.

46-Roya Veisi, Seyed Ali Safavi and Younes Karimpour, 2012, Duration of life stages and fecundity of Diuraphis noxia (Hemiptera: Aphididae) on six wheat cultivars,Journal of Crop Protection.

47-یونس کریم پور, 2012, On the bee fly (Diptera: Bombyliidae) fauna from West Azarbaijan Province of Iran,BIHAREAN BIOLOGIST.

48-یونس کریم پور, 2011, Parasitoid Complex of Cabbage large White Butter fly L. (Lepidoptera: Pieridae) in Urmia with new records from Iran.,Journal of Plant Protection Research.

49-یونس کریم پور, 2011, Effect of lufox, on Lobesia botrana Den. and Schiff. (Lepidoptera: Tortricidae,Egyptian Academic Journal of Biological Science (Toxicology and Pest Control).

50- 2011, PARASITISM OF PIERIS BRASSICAE (L.) (LEP.: PIERIDAE) ON CABBAGE FARMS IN COMPARISON WITH WILD HOSTS AND STUDY ON USE OF PTEROMALUS PUPARUM (L.) (HYM. PTEROMALIDAE), AS A BIOLOGICAL CONTROL AGENT VERSUS THIS PEST,Munis Entomology and Zoology.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (17)

1- 1382، بررسی آزمایشگاهی میزان تغذیه کرم شاخدار فرفیون Hyles euphorbiae (lep.، Sphingidae) از علف هرز Euphorbia macroclada،سومین همایش ملی توسعه کاربرد مواد بیولوژیک و استفاده بهینه از کود و سم در کشاورزی.

2- 2007, Biology of the Rumex Leaf Defoliator Swfly Kokujewia Ectrapela Konow (Hymenopetera: Argidae)in Urmia Region,XII Internatinal Symposium on Biological Control of Weeds la Grande Motte France.

3- 2002, Collecting and Indentification of Weeds in Urmia Vinerds,15th Iranian Plant Protection Congress.

4- 2007, host-specificity and potential of kokujewia ectrapela fot the control , of rummex spp,X11th internatinal symposium on biological control of weeds la grande motte france.

5- 2002, Preliminary Investigation on the Fauna of the Pollinator Bees(Apoidea) in Western Part of Urmia Lake,15th Iranian Plant Protection Congress.

6- 1392، اثر حشره کشی عصاره Crambe orientalis (Brassicaceae) بر روی شپشه قرمز آرد Tribolium ccastaneum (Col.، Tenebrionidae) در شرایط آزمایشگاه،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

7- 1390، اثرات احتمالی تغییر اقلیم روی آفات حشره ای،همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

8- 1392، ارزیابی کارآیی سرخرطومی بذر خوار گل گندم خاردار Larinus minutus (Col.، Curculionidae) جهت کنترل علف هرز گل گندم خاردار Centaurea calcitrapa (Asteraceae) در منطقه ارومیه،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

9- 1392، بررسی زیست شناسی سرخرطومی طبق خارلته Rhinocyllus conicus (Col.، Curculionidae) عامل بیوکنترل علف هرز خارلته Cirsium vulgare (Asteraceae) در منطقه ارومیه،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

10- 1381، جمع آوری و شناسایی علف های هرز تاکستان های ارومیه،پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران.

11- 1385، زیست شناسی زنبور برگخوار ترشک Kokujewia ectrapela(Hym.، Argidae) عامل بیو کنترل علف های هرز Rumex spp. در ارومیه،هفدهمین کنگره ی گیاه پزشکی ایران.

12- 1385، زیست شناسی شب پره ساقه خوار نی Chilo phragmitella (Lep.، Pyralidae) عامل بیوکنترل علف هرز نی Phragmites australis در خوی،هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران.

13- 1382، زیست شناسی کرم شاخدار فرفیون Hyles Euphorbiae (Lep.، Sphingidae)عامل بیوکنترل علفهای هرز فرفیون در غرب دریاچه ارومیه،سوممین همایش ملی توسعه کاربرد مواد بیولوژیک و استفاده بهینه از کود و سم در کشاورزی.

14- 1387، زیست شناسی(Col.،Curculionidae)Microlarinus Larenyii روی علف هرز خارخسک (Tribulus Terrestris) در ارومیه،هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران.

15- 1392، شناسایی عوامل کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه در منطقه ارومیه،دومین کنگره ملی کشاورزی اورگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

16- 1390، علف های هرز مهاجم و تغییر اقلیم از منظر کشاورزی،همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

17- 1381، معرفی بخشی از فون زنبورهای گرده افشان غرب دریاچه ارومیه،پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران.
پروژه های تحقیقاتی (4)

1- 1387، مطالعه بیواکولوژی سرخرطومی بذرخوار خارپنبه Larinus latus (Col.، Curculionidae) عامل بیوکنترل علف های هرز Onopordum spp در ارومیه،دانشگاه ارومیه.

2- 1382، بررسی میزان خسارت تاج خروس ریشه قرمز در زراعت چغندر قند،دانشگاه ارومیه.

3- 1393، مطالعه ی بیواکولوژی مگس گال زای Lipara lucens Meigen (Diptera: Chloropidae)، عامل کنترل بیولوژیک علف هرز نی در منطقه ی ارومیه،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

4- 1389، فون مگس های میوه ی Dip.، Tephritidae مرتبط با طبق گیاهان تیره ی گل آفتابگردان Asteraceae در منطقه ی ارومیه،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (2)

1-جعفر حسين زاده، 1390، بررسي تاثير سم لوفوكس در كنترل مراحل مختلف زيستي كرم خوشه خوار انگور Lobesia botrana (Lep.، Tortricidae) و مقايسه آن با سم فوزالون، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-ساناز تقي زاده، 1390، ارزيابي مقاومت لاينهاي مختلف جو نسبت به شته برگ يولاف Rhopalosiphum padi (L.) (Hemiptera: Aphididae، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.