• نام و نام خانوادگی
  • یونس کریم پور
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه گیاه پزشکی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (57)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (17)
پروژه های تحقیقاتی (4)
پایان نامه ها (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • یونس کریم پور
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه گیاه پزشکی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (57)

1-Kavianpour, M. R. Karimpour, Y. Nemati, A. R. and Mirfakhraei, Sh. (2017) , faunistic study on laelapid mites in Urmia, Iran. Iranian Journal of Animal Biosystematics. 13(2):.

2-Yegorenkova, E. N. Yefremova, Z. and Karimpour, Y. (2012) , A new species of the genus Tetrastichus Haliday (Hymenoptera: Eulophidae) Parasitoid of Kokujewia ectrapela. ZOOSYSTEMATICA ROSSICA. 21(1): 158–162..

3-Lotfalizadeh, H. Karimpour, Y. Delvare, G. and Rasplus J. Y. (2020), Chalcidoidea (Hymenoptera) obtained from common reed, Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. (Poaceae) in Iran with new records and descriptions of two new species. European Journal of Taxonomy. 710: .

4-Asadi-Farfar, M. Lotfalizadeh, H. Karimpour, Y. & Buhl, P. N. (2020), Discovery of the genera Trichacis Förster and Piestopleura Förster (Hymenoptera: Platygastroidea) in Iran with descriptions of three new species. International Journal of Environmental Studies, DOI: 10.1080/00207233.2020.1723953.

5-Asadi-Farfar, M. Lotfalizadeh, H. and Karimpour, Y. (2020) , The genus Inostemma Haliday (Hym.: Platygastridae) in Iran with some new records and biological findings . Journal of Crop Protection. 9 (2): 327-335. .

6-Asadi-Farfar, M. Karimpour, Y. Lotfalizadeh, H. & Caleca, V. (2020) , New records of Sceliotrachelinae (Hymenoptera: Platygastridae) in Iran. Journal of Insect Biodiversity and Systematics, 6 (2): 125–133. .

7-Zerova, M. D. Seryogina, L. Ya. and Karimpour, Y. (2008), New Species of the Chalcidoid Wasps of the Families Eurytomidae and Torymidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) from Iran. Vestnik Zoologii. 42(6): e-101–e-108.

8-Greathead, D. & Karimpour, Y. (2006), A new species of Villa Lioy, 1864 (Diptera: Bombyliidae) parasitic on Sesiidae (Lepidoptera),Zootaxa, 1156: 65–68.

9-Safaralizadeh, M. H. & Karimpour, Y. (2007), Some Biological Characteristics of Nyssia graecarius (Lepidoptera: Geometridae) in Urmia Region", ,Journal of The Entomological Research Society, 9(3):1-6.

10-Ranji, H. Karimpour, Y. and Dousti, A. (2015), A checklist of the Iranian Agromyzid leaf-miner flies with 11 new records,Journal of Entomological Society of Iran , 35(1): 45-55.

11-Kavianpour, M. Nemati, A. & Karimpour, Y. (2018), A new species of Gaeolaelaps Evans and Till (Mesostigmata: Laelapidae)from northwestern Iran with a key to the species with three-tined apotele,International Journal of Acarology, 5(44):180-184.

12-Karimpour, Y. (2018), Notes on life history, host plants and parasitoids of Malacosoma castrensis L. (Lepidoptera: Lasiocampidae) in Urmia region, Iran,Biharean Biologist, 12(2):79-83.

13-کریمپور، ی. و محبی نیا، م. (1398)، بررسی زیست شناسی سرخرطومی بذرخوار خارخسک Microlarinus lareynii (Col.، Curculionidae)عامل کنترل بیولوژیک علف هرز خارخسک Tribulus terrestris L. (Zygophyllaceae) در منطقه ارومیه. کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی. دور 8 شماره 2 صفحات 13 تا 25.

14-Karimpour, Y. (2011), Fruit flies (Dip:. Tephritidae) reared from capitula of Asteraceae in the Urmia region , Iran,Journal of Entomological Society of Iran, 30(2):53-66..

15- 2010, CONTRIBUTIONS TO THE KNOWLEDGE OF ASILIDAE (DIPTERA: BRACHYCERA) FROM AZARBAIJAN PROVINCES (IRAN),Munis Entomology and Zoology.

16-Karimpour, Y. and Razmi, M. (2010), First report of Cryptus inquisitor (Hym.: Ichneumonidae) from Iran. Journal of Entomological Society of Iran. 29(2), 37-39 ..

17-Karimpour, Y. and Melika, G. (2008), First Report of Aulaciodea Acroptilonica and Isocolus cirsii (Hym : Cynipidae ) from Iran,Journal of Entomological Society of Iran. 27(2), Supplement, 19-20..

18-Karimpour, Y. Anton, K. W. and Razmi, M. (2008), First Report of Bruchidius Plagiatus (Col,Bruchidae) from Iran,Feeding on a New Host Plant. Journal of Entomological Society of Iran. 27(2), Supplement, 25-26 ..

19- 2008, New Species of Herb Gallwasps from the Middle East (Hymenoptera ,Cynipidae, Aylacini ),ZOOTAXA.

20- 2008, New Species of the Chalcidoid Wasps of the Families Eupytomidae and Torimidae (Hymenopetera, Chalcidoidea)From Iran,Vestnik Zoologii.

21- 2007, Some Biological Characteristics of Nyssia graecarius (Lepidoptera: Geometridae) in Urmia Region,Journal of The Entomological Research Society.

22-یونس کریم پور، 1393، مطالعه تغییرات جمعیت مگسهای سیرفیده (Diptera: Syrphidae) شکارگر شته مومی کلم Brevicoryn brassicae در مزارع کلزای کرمانشاه،مدیریت آفات کشاورزی.

23-پیمان جوادی امام زاده و یونس کریم پور، 1392، فعالیت فصلی و زیست شناسی سرخرطومی ساقه خوار خارپنبه Lixus cardui (Col.، Curculionidae) به عنوان عامل مهار زیستی علف های هرز خارپنبه Onopordum spp. در منطقه ارومیه،مهر زیستی در گیاه پزشکی، 2،2.

24-یونس کریم پور، 1392، گزارش زنبور Anagyrus novickyi (Hymenoptera: Encyrtidae) پارازیتوئید شپشک آرد آلود توت Pseudococcus comstocki از ایران،مهار زیستی در گیاه پزشکی.

25-یونس کریم پور، 1392، مقایسه تاثیر اختلاط حشره کشهای لوفوکس و فوزالون با قارچ کش پنکونازول در کنترل توام کرم خوشه خوار انگور و سفیدک سطحی مو،آفت کشها در علوم گیاهپزشکی.

26-یونس کریم پور، 1392، طالعه ی مقدماتی زیست شناسی مگس گالزای جوانه نی Lipara lucens (Dip.: Chloropidae) در منطقه ی ارومیه ، ایران،نامه ی انجمن حشره شناسی ایران.

27-یونس کریم پور، 1391، اولین گزارش زنبور گالزای Aylax hypecoi (Hymenoptera: Cynipidae، Aylacini)i از ایران و نکاتی درباره زیست شناسی و پارازیتوئیدهای آن،نامه ی انجمن حشره شناسی ایران.

28-یعقوب فتحی پور- یونس کریم پور- علی اصغر طالبی - سعید محرمی پور، 1389، جدول زندگی شب پره برگ خوار فرفیون Simyra dentinosa (Lepidoptera: Noctuidae) در شرایط طبیعی ارومیه،نامه ی انجمن حشره شناسی ایران.

29- 1388، تعیین شهخص های تغذیه ای لاروهای شب پره Hyles euphorbiae(Lep.: Sphingidae)روی گونه های مختلف فرفیون،نامه انجمن حشره شناسی.

30- 1388، مگس (Dip: Anthomyiidae) Pegomya bicolor گونه ای جدید برای فون ایران،نامه انجمن حشره شناسی.

31- 1388، مگس Pegomya bicolor (Diptera: Anthomyiidae) گونه ای جدید برای فون ایران،نامه انجمن حشره شناسی ایران.

32- 1387، زیست شناسی سرخرطومی بذرخوار خارپنبه، (Col.: Curclionidae)Larinus Latus و تاثیر آن روی تولید بذر گیاهان میزبان در منطقه ارومیه،نامه انجمن حشره شناسی.

33- 1385، زیست شناسی شب پره (Lep.،Sphingidae ) Hyles euphorbiae روی گونه های فرفیون و شناسایی پارازیتوییدهای آن در آذربایجانغربی،مجله علوم کشاورزی ایران.

34- 1385، Report of Gregopimpla malacosomae(Hym.:Ichneumonidae)، parasitoid of Malacosoma castrense(Lep.:Lasiocampidae)،from Iran،حشره شناسی ایران.

35- 1384، گزارش زنبور پارازیتوئید Phaenolobus saltans (Hym.، Ichneumonidae) از ایران،نامه ی انجمن حشره شناسی ایران.

36- 1384، گزارش مگس پارازیتوئید Anatolica (Dip.، Tachinidae) از ایران،نامه ی انجمن حشره شناسی ایران.

37- 1384، گزارش مگس های پارازیتوئید Bithia glirina و Masicera sphingivora (Dip.، Tachinidae) از ایران،نامه ی انجمن حشره شناسی ایران.

38- 1384، زیست شناسی شب پره برگخوار فرفیون Simyra Dentinosa (Lep.، Noctuidae) و شناسایی پارازیتوئیدهای آن در ارومیه،مجله علوم کشاورزی ایران.

39- 1384، تعیین شاخص های تغذیه ای لاروهای شب پره برگخوار فرفیون Simyra dentinosa (Lep.، Noctuidae) روی گونه های مختلف علف هرز فرفیون،نامه ی انجمن حشره شناسی ایران.

40- 1384، گزارش زنبور پارازیتوئید Pteromalus Bifoveolatus (Hym.، Pteromalidae) از ایران،نامه ی انجمن حشره شناسی ایران.

41- 1383، گزارش Orthopelma Mediator و Exeristes Robrator (Hym.، Ichneumonidae) پارازیتوئیدهای زنبور Diplolepis sp. (Hym.، Cynipidae) از ایران،نامه انجمن حشره شناسی ایران.

42-کریمپور، ی. فتحی پور، ی. طالبی، ع. ا و محرمی پور (1383) ، اولین گزارش پروانه Chamaesphecia Schizoceriformis (Lep.، Sesiidae) از ایران. نامه ی انجمن حشره شناسی ایران.

43- 1383، گزارش مگس پارازیتوئید Exorista Grandis (Dip.، Tachinidae) از ایران،نامه انجمن حشره شناسی ایران.

44- 1381، گزارش دو گونه مگس پارازیتویید لارو شب پره برگخوار فرفیونSimyra Dentinosa (Lep.، Noctuidae) از ایران،نامه ی انجمن حشره شناسی ایران.

45- 1380، اولین گزارش دو گونه زنبور پارازیتوئید لارو شب پره برگخوار فرفیونSimyra dentinosa (Lep.، Noctuidae) از ایران،نامه ی انجمن حشره شناسی ایران.

46-یونس کریم پور, 2014, Gall midges (Diptera: Cecydomyiidae) of Iran: Annotated list and Zoogeographical Analysis.,Acta Societatis Zoologicae Bohemicae.

47-یونس کریم پور، 2014، New records of two grass fly species (Diptera: Chloropidae) from Iran،Journal of Entomological Society of Iran.

48-V. A. Korneyev, D. A. Evstigneev, Y. Karimpour, M. Kütük, S. Mohamadzade Namin, M. ?mür Koyuncu, M. Yaran, 2013, REVISION OF THE TERELLIA VIRENS GROUP (DIPTERA, Tephritidae) WITH DESCRIPTION OF THREE NEW SPECIES,Vestnik Zoologii.

49-Ramin Tandorost - Younes Karimpour, 2012, Evaluation of fumigant Toxicity of orange peel Citrus sinensis L. essential oil against three insect product pests in laboratory condition,Munis Entomology and Zoology.

50-یونس کریم پور, 2012, First record of three species of gall midges (Dip.: Cecidomyiidae) from Iran,Journal of Entomological Society of Iran.

51-George Melika- Younes Karimpour, 2012, Herb gall wasp Fauna of Iran (Hymenoptera: Cynipidae, Aylacini),North Western Journal of Zoology.

52-Karimpour, Y. (2012), On the bee fly (Diptera: Bombyliidae) fauna from West Azarbaijan Province of Iran,BIHAREAN BIOLOGIST, 6(2):81-86..

53-E.N. YEGORENKOVA, Z.A. YEFREMOVA and Y. KARIMPOUR, 2012, A new species of the genus Tetrastichus Haliday (Hymenoptera: Eulophidae) Parasitoid of Kokujewia ectrapela,ZOOSYSTEMATICA ROSSICA.

54-Roya Veisi, Seyed Ali Safavi and Younes Karimpour, 2012, Duration of life stages and fecundity of Diuraphis noxia (Hemiptera: Aphididae) on six wheat cultivars,Journal of Crop Protection.

55-یونس کریم پور, 2011, Parasitoid Complex of Cabbage large White Butter fly L. (Lepidoptera: Pieridae) in Urmia with new records from Iran.,Journal of Plant Protection Research.

56-یونس کریم پور, 2011, Effect of lufox, on Lobesia botrana Den. and Schiff. (Lepidoptera: Tortricidae,Egyptian Academic Journal of Biological Science (Toxicology and Pest Control).

57- 2011, PARASITISM OF PIERIS BRASSICAE (L.) (LEP.: PIERIDAE) ON CABBAGE FARMS IN COMPARISON WITH WILD HOSTS AND STUDY ON USE OF PTEROMALUS PUPARUM (L.) (HYM. PTEROMALIDAE), AS A BIOLOGICAL CONTROL AGENT VERSUS THIS PEST,Munis Entomology and Zoology.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (17)

1- 1382، بررسی آزمایشگاهی میزان تغذیه کرم شاخدار فرفیون Hyles euphorbiae (lep.، Sphingidae) از علف هرز Euphorbia macroclada،سومین همایش ملی توسعه کاربرد مواد بیولوژیک و استفاده بهینه از کود و سم در کشاورزی.

2- 2007, Biology of the Rumex Leaf Defoliator Swfly Kokujewia Ectrapela Konow (Hymenopetera: Argidae)in Urmia Region,XII Internatinal Symposium on Biological Control of Weeds la Grande Motte France.

3- 2002, Collecting and Indentification of Weeds in Urmia Vinerds,15th Iranian Plant Protection Congress.

4- 2007, host-specificity and potential of kokujewia ectrapela fot the control , of rummex spp,X11th internatinal symposium on biological control of weeds la grande motte france.

5- 2002, Preliminary Investigation on the Fauna of the Pollinator Bees(Apoidea) in Western Part of Urmia Lake,15th Iranian Plant Protection Congress.

6- 1392، اثر حشره کشی عصاره Crambe orientalis (Brassicaceae) بر روی شپشه قرمز آرد Tribolium ccastaneum (Col.، Tenebrionidae) در شرایط آزمایشگاه،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

7- 1390، اثرات احتمالی تغییر اقلیم روی آفات حشره ای،همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

8- 1392، ارزیابی کارآیی سرخرطومی بذر خوار گل گندم خاردار Larinus minutus (Col.، Curculionidae) جهت کنترل علف هرز گل گندم خاردار Centaurea calcitrapa (Asteraceae) در منطقه ارومیه،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

9- 1392، بررسی زیست شناسی سرخرطومی طبق خارلته Rhinocyllus conicus (Col.، Curculionidae) عامل بیوکنترل علف هرز خارلته Cirsium vulgare (Asteraceae) در منطقه ارومیه،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

10- 1381، جمع آوری و شناسایی علف های هرز تاکستان های ارومیه،پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران.

11- 1385، زیست شناسی زنبور برگخوار ترشک Kokujewia ectrapela(Hym.، Argidae) عامل بیو کنترل علف های هرز Rumex spp. در ارومیه،هفدهمین کنگره ی گیاه پزشکی ایران.

12- 1385، زیست شناسی شب پره ساقه خوار نی Chilo phragmitella (Lep.، Pyralidae) عامل بیوکنترل علف هرز نی Phragmites australis در خوی،هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران.

13- 1382، زیست شناسی کرم شاخدار فرفیون Hyles Euphorbiae (Lep.، Sphingidae)عامل بیوکنترل علفهای هرز فرفیون در غرب دریاچه ارومیه،سوممین همایش ملی توسعه کاربرد مواد بیولوژیک و استفاده بهینه از کود و سم در کشاورزی.

14- 1387، زیست شناسی(Col.،Curculionidae)Microlarinus Larenyii روی علف هرز خارخسک (Tribulus Terrestris) در ارومیه،هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران.

15- 1392، شناسایی عوامل کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه در منطقه ارومیه،دومین کنگره ملی کشاورزی اورگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

16- 1390، علف های هرز مهاجم و تغییر اقلیم از منظر کشاورزی،همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

17- 1381، معرفی بخشی از فون زنبورهای گرده افشان غرب دریاچه ارومیه،پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران.
پروژه های تحقیقاتی (4)

1- 1387، مطالعه بیواکولوژی سرخرطومی بذرخوار خارپنبه Larinus latus (Col.، Curculionidae) عامل بیوکنترل علف های هرز Onopordum spp در ارومیه،دانشگاه ارومیه.

2- 1382، بررسی میزان خسارت تاج خروس ریشه قرمز در زراعت چغندر قند،دانشگاه ارومیه.

3- 1393، مطالعه ی بیواکولوژی مگس گال زای Lipara lucens Meigen (Diptera: Chloropidae)، عامل کنترل بیولوژیک علف هرز نی در منطقه ی ارومیه،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

4- 1389، فون مگس های میوه ی Dip.، Tephritidae مرتبط با طبق گیاهان تیره ی گل آفتابگردان Asteraceae در منطقه ی ارومیه،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (2)

1-جعفر حسين زاده، 1390، بررسي تاثير سم لوفوكس در كنترل مراحل مختلف زيستي كرم خوشه خوار انگور Lobesia botrana (Lep.، Tortricidae) و مقايسه آن با سم فوزالون، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-ساناز تقي زاده، 1390، ارزيابي مقاومت لاينهاي مختلف جو نسبت به شته برگ يولاف Rhopalosiphum padi (L.) (Hemiptera: Aphididae، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.