• نام و نام خانوادگی
  • مهدی قیاسی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زراعت
 • ایمیل
  • mghiasi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (2)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (23)
کتاب های چاپ شده (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مهدی قیاسی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زراعت
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (2)

1-مهدی قیاسی, 2015, Karyosystematic Study on Some Almond and Peach Species Grown in Iran,YUZUNCU YIL UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, 3,25.

2-مهدی قیاسی, 2013, Osmopriming Alleviates Drought Stress in Soybean (Glaycine max L.) Seeds During Germination and Early Growth Stages,Journal of Applied Biological Sciences.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (23)

1- 1394, Effect of ?rrigation and Fertilization on Quantity and Quality of Moldavian balm (Dracocephalum moldavica L.),یازدهمین کنگره گیاهان زراعی ترکیه, چاناک قلعه,ترکیه.

2- 1394, EFFECT OF ARBUSCULAR MYCORRHIZAL FUNGUS (GLOMUS INTRARADICES) ON GROWTH INDICES OF ALFALFA UNDER LEAD TOXICITY,یازدهمین کنگره گیاهان زراعی ترکیه, چانالک قلطع,ترکیه.

3- 1392, Effects of micronutrients Fe, Zn and Mn on yield and yield componentsin soybean,کنگره زراعت ترکیه, قونیه,ترکیه.

4- 1394, Effects Of Seed Treatment With Different Concentrations of Ascorbic Acid On Germination Of Aged Soybean Seeds,یازدهمین کنگره گیاهان زراعی ترکیه, چاناک قلعه,ترکیه.

5- 2014, Impact of pre-sowing seed treatment with nano Fe on germination, seedling growth and abnormal,پنجمین همایش بین المللی بذر ترکیه, دیاربکر,ترکیه.

6- 1392, Interaction of Agriculture and Biodiversity,کنگره زراعت ترکیه, قونیه,ترکیه.

7- 2014, Kimyon Tohumu ?zerine Ekimden ?nce Uygulanan Hardning ve Hidroprimingin ?imlenme ?ndekslerine Olan Etkis,دومین سمپوزیوم گیاهان دارویی و آروماتیک ترکیه, یالووا,ترکیه.

8- 2014, Studying the influence of different osmotic potential of PEG 8000 on germination, seedling growth and,پنجمین کنفرانس بین المللی بذر ترکیه, دیاربکر,ترکیه.

9- 1392, The Effect of Priming Treatments on Reduction of Deterioration of Soybean Seed,کنگره زراعت ترکیه, قونیه,ترکیه.

10- 1392, The Influence of Altitude On The Morphology of Achilla millefolium in Iran Azerbaijan,کنگره زراعت ترکیه, قونیه,ترکیه.

11- 1393، اثر پرایمینگ با مواد شیمیایی مختلف روی برخی خصوصیات بنیه بذور فرسوده شده سورگوم علوفه-ای رقم اسپیدفید،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر ان بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

12- 1393، اثر تیمارهای مختلف پیش از کاشت بذر بر پارامترهای جوانه زنی بذور فرسوده و غیر فرسوده نخود در شرایط آزمایشگاه،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

13- 1393، بررسی اثرات پرایمینگ بذر در محلول¬های مختلف شیمیایی روی برخی صفات مؤثر بر بنیه بذر گیاه بومادران (Achillea millefolium L.)،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

14- 1393، بررسی فلوریستیک و شکل زیستی گونه های گیاهی تالاب سولدوز در شهرستان نقده (سولدوز) در استان آذربایجان غربی،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

15- 1394، تاثیر پدیده ی ال نینو بر شرایط آب و هوایی ایران،سومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

16- 1393، تاثیر تاریخ کاشت و روش کاشت بر ویژگیهای زراعی، مرفولوژیکی و اسانس اکوتیپ بومی بادرشبو در شرایط آب و هوایی ارومیه (Dracocephalum moldavica L)،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

17- 1394، تاثیر تیمار پیش از کاشت بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گلرنگ،چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، تهران،ایران.

18- 1392، تاثیر تیمارهای هومیوپاتیک بذر بر بهبود جوانه زنیو رشد گیاهچه در شرایط تنش شوری و خشکی،اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنشهای غیر زیستی، نقده،ایران.

19- 1393، تأثیرپیش تیمار میدان الکتریکی بر ویژگی های رشد بذورعدس (Lens culinaris med)،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

20- 1394، تعیین ارزش زراعی ارقام خارجی چغندرقند در مناطق آلوده به ریزومانیا،سومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

21- 1393، گازهای گلخانه‌ایی تهدیدی برای تنوع زیستی،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

22- 1393، مخاطره تغییرات اقلیمی بر کشاورزی و تنوع زیستی آن،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

23- 1394، مطالعه تاثیر دماهای مختلف بر برخی از شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه گلرنگ تحت شرایط آزمون پیری تسریع شده بذر،چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، تهران،ایران.
کتاب های چاپ شده (2)

1-مهدی بیات، سید محمد علوی سینی و رضا امیرنیا، 1393، آموزش گام به گام نرم افزارهای آماری SAS و MSTAT- C، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،بررسی-نقد و ویرایش.

2-مهدی بیات، سید محمد علوی سینی و رضا امیرنیا، 1393، آشنایی با جنبه های کاربدی نرم افزارهای آماری SPSS و MINITAB در تجزیه های آماری، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،بررسی-نقد و ویرایش.