• نام و نام خانوادگی
  • مهدی قیاسی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زراعت
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (20)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (23)
کتاب های چاپ شده (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مهدی قیاسی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زراعت
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (20)

1-Solmaz NAJAFİ, Şefik TÜFENKÇİ, Mahdi Ghiyasi, 2015, Karyosystematic Study on Some Almond and Peach Species Grown in Iran,Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 25(3), pp.331-336..

2-M Ghiyasi, R Amirnia, M Fazelimanesh, M Tajbakhsh, 2015, The Effect of Seed Priming with Different Concentrations of Ascorbic Acid on Germination and Vigor of Cumine (Cumin cyminum L.) under Saline Conditions,Thai Journal of Agricultural Science.

3-Mahdi Ghiyasi, Reza Amirnia, Mehdi Tajbakhsh, Amir Rahimi and Fethi Ahmet ÖZDEMİR, 2016, Kolza (Brassica napus L.) Tohumlarinda Çimlenme ve Anormal Çim Oranı Üzerine, Chenopodium album L.un Allelopatik Etkisi,Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi.

4-Reza AMIRNIA, Mahdi GHIYASI, Esmaeil REZAEI-CHIYANEH, Mahdi BAYAT, 2016, Effect of Magnetized Water in Soil Nutrients Balance and Sustainable Agricultural İntensification,Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 9(2): 14-25..

5-Mahdi GHIYASI,Reza AMIRNIA,Esmaeil REZAEI-CHIYANEH, 2016, The Effect of Alternative Tillage System on Biodiversity in Agro Ecosystems,Turkish Journal Of Scientific Reviews.

6-Reza Amirnia, Mahdi Ghiyasi, 2016, Reducing Drought Stress Effects in Germination and Establishment Stage of Cumin (Cuminum Cyminum L.) By Seed Priming,Journal of Applied Biological Sciences.

7-Mahdi GHIYASI, Reza AMIRNIA, Mahdi BAYAT, 2016, Kuraklık koşullarında nano besin maddeleri priminginin tritikale (Triticosecale wittmack) tohumunun biyolojik özelliklerine etkisi,Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi.

8-R Amirnia, M Ghiyasi, A Rahimi, Y Arslan, 2016, Effect of habitat on some morphological and seed characteristic of some Echium amoenum Fisch and CA Mey ecotypes.,Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi.

9-Mahdi Ghiyasi Adel Pedram,Mehdi Tajbakhsh, Dariush Fathollah Taleghani, 2017, Sugar beet quantitative and qualitative yield related traits as affected by different seed priming treatments,American-Eurasian Journal of Sustainable Agriculture.

10-M Rezaei-chiyaneh , E., Tajbakhsh , M., Jamali , M. and Ghiyasi, 2017, Evaluation of Yield and Indices Advantages at Different Intercropping Patterns of Dill (Anethun graveolens L.) and Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.),Plant Production Technology.

11-Ghiyasi, M., Amirnia, R. and Fazelimanesh, M., 2017, Improving Yield and Quality of Black Cumin (Nigella sativa L.): Organic Fertiliser Extract Foliar Application Approach,Oxidation Communications.

12-YR DANESH, M GHIYASI, S NAJAFI, R AMIRNIA, 2017, EFFECT OF MICROWAVE RADIATION ON THE GERMINATION AND GROWTH CHARACTERISTICS OF Zea mays,Oxidation Communications.

13-عادل پدرام، مهدی تاج بخش، داریوش فتح ا... طالقنی و مهدی قیاسی، 2017، بررسی تأثیر پیش‌تیمار بذر بر عملکرد کمّی و کیفی ارقام مختلف چغندرقند،علوم و تحقیقات بذر ایران.

14-Mahdi Ghiyasi, Reza Amirnia, Sina Siavash Moghaddam, 2017, Effect of foliar application of some organic compounds with magnetic and tap water on wheat (Triticum aestivum L.) yield,Journal of Applied Biological Sciences.

15-Reza Amirnia, Hanieh Akbari Varzeghan, Younes Rezaee Danesh, Solmaz Najafi, Nasrin Seyyedi, Mahdi Ghiyasi, 2017, Karyological Study on Urmia Ecotype of Moldavian Balm (Dracocephalum moladavica L.),Journal of Molecular Biology and Biotechnology.

16-Reza Amirnia, Masoumeh Fazeli Manesh, Younes Rezaee Danesh, Solmaz Najafi, Nasrin Seyyedi, Mahdi Ghiyasi, 2017, Karyological Study on Tehran Ecotype of Moldavian Balm (Dracocephalum moladavica L.),Journal of Molecular Biology and Biotechnology.

17-رقیه آقایی، مهدی تاج بخش، رضا امیرنیا و مهدی قیاسی، 1397، اثر محلول پاشی عصاره کودهای آلی بر صفات مورفولوژیک و عملکرد کمی و کیفی شش اکوتیپ بادرشبو،پژوهش های کاربردی زراعی.

18-فهیمه هلالی سلطان احمدی، محمد رضا عامریان، هدی قیاسی و حمید عباس دخت، 1397، بررسی تأثیر پیش‌تیمار بذر بر عملکرد، اجزا عملکرد و غلظت عنصر معدنی فسفر تحت تنش خشکی در همیشه‌بهار،تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران.

19-Reza Amirnia, Mahdi Ghiyasi, Shiva Sadighfard, Sina Siavash Moghaddam, 2018/12, Effect of Some Macronutrients Foliar Application on The Quantitative and Qualitative Traits of Fenugreek (Trigonellafoenum-graecum L.),Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, 35(3): 305-318.

20-Mahdi Ghiyasi, Sina Siavash Moghaddam, Reza Amirnia, Christos A Damalas, 2019, Chemical Priming with Salt and Urea Improves Germination and Seedling Growth of Black Cumin (Nigella sativa L.) under Osmotic Stress,Journal of Plant Growth Regulation.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (23)

1- 1394, Effect of ?rrigation and Fertilization on Quantity and Quality of Moldavian balm (Dracocephalum moldavica L.),یازدهمین کنگره گیاهان زراعی ترکیه, چاناک قلعه,ترکیه.

2- 1394, EFFECT OF ARBUSCULAR MYCORRHIZAL FUNGUS (GLOMUS INTRARADICES) ON GROWTH INDICES OF ALFALFA UNDER LEAD TOXICITY,یازدهمین کنگره گیاهان زراعی ترکیه, چانالک قلطع,ترکیه.

3- 1392, Effects of micronutrients Fe, Zn and Mn on yield and yield componentsin soybean,کنگره زراعت ترکیه, قونیه,ترکیه.

4- 1394, Effects Of Seed Treatment With Different Concentrations of Ascorbic Acid On Germination Of Aged Soybean Seeds,یازدهمین کنگره گیاهان زراعی ترکیه, چاناک قلعه,ترکیه.

5- 2014, Impact of pre-sowing seed treatment with nano Fe on germination, seedling growth and abnormal,پنجمین همایش بین المللی بذر ترکیه, دیاربکر,ترکیه.

6- 1392, Interaction of Agriculture and Biodiversity,کنگره زراعت ترکیه, قونیه,ترکیه.

7- 2014, Kimyon Tohumu ?zerine Ekimden ?nce Uygulanan Hardning ve Hidroprimingin ?imlenme ?ndekslerine Olan Etkis,دومین سمپوزیوم گیاهان دارویی و آروماتیک ترکیه, یالووا,ترکیه.

8- 2014, Studying the influence of different osmotic potential of PEG 8000 on germination, seedling growth and,پنجمین کنفرانس بین المللی بذر ترکیه, دیاربکر,ترکیه.

9- 1392, The Effect of Priming Treatments on Reduction of Deterioration of Soybean Seed,کنگره زراعت ترکیه, قونیه,ترکیه.

10- 1392, The Influence of Altitude On The Morphology of Achilla millefolium in Iran Azerbaijan,کنگره زراعت ترکیه, قونیه,ترکیه.

11- 1393، اثر پرایمینگ با مواد شیمیایی مختلف روی برخی خصوصیات بنیه بذور فرسوده شده سورگوم علوفه-ای رقم اسپیدفید،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر ان بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

12- 1393، اثر تیمارهای مختلف پیش از کاشت بذر بر پارامترهای جوانه زنی بذور فرسوده و غیر فرسوده نخود در شرایط آزمایشگاه،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

13- 1393، بررسی اثرات پرایمینگ بذر در محلول¬های مختلف شیمیایی روی برخی صفات مؤثر بر بنیه بذر گیاه بومادران (Achillea millefolium L.)،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

14- 1393، بررسی فلوریستیک و شکل زیستی گونه های گیاهی تالاب سولدوز در شهرستان نقده (سولدوز) در استان آذربایجان غربی،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

15- 1394، تاثیر پدیده ی ال نینو بر شرایط آب و هوایی ایران،سومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

16- 1393، تاثیر تاریخ کاشت و روش کاشت بر ویژگیهای زراعی، مرفولوژیکی و اسانس اکوتیپ بومی بادرشبو در شرایط آب و هوایی ارومیه (Dracocephalum moldavica L)،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

17- 1394، تاثیر تیمار پیش از کاشت بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گلرنگ،چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، تهران،ایران.

18- 1392، تاثیر تیمارهای هومیوپاتیک بذر بر بهبود جوانه زنیو رشد گیاهچه در شرایط تنش شوری و خشکی،اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنشهای غیر زیستی، نقده،ایران.

19- 1393، تأثیرپیش تیمار میدان الکتریکی بر ویژگی های رشد بذورعدس (Lens culinaris med)،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

20- 1394، تعیین ارزش زراعی ارقام خارجی چغندرقند در مناطق آلوده به ریزومانیا،سومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

21- 1393، گازهای گلخانه‌ایی تهدیدی برای تنوع زیستی،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

22- 1393، مخاطره تغییرات اقلیمی بر کشاورزی و تنوع زیستی آن،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

23- 1394، مطالعه تاثیر دماهای مختلف بر برخی از شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه گلرنگ تحت شرایط آزمون پیری تسریع شده بذر،چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، تهران،ایران.
کتاب های چاپ شده (3)

1-مهدی تاج بخش و مهدی قیاسی، 1397، زراعت ارگانیک،تالیف.

2-مهدی بیات، سید محمد علوی سینی و رضا امیرنیا، 1393، آموزش گام به گام نرم افزارهای آماری SAS و MSTAT- C، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،بررسی-نقد و ویرایش.

3-مهدی بیات، سید محمد علوی سینی و رضا امیرنیا، 1393، آشنایی با جنبه های کاربدی نرم افزارهای آماری SPSS و MINITAB در تجزیه های آماری، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،بررسی-نقد و ویرایش.