• نام و نام خانوادگی
  • مهدی قیاسی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زراعت
 • ایمیل
  • mghiasi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (2)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (23)
کتاب های چاپ شده (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مهدی قیاسی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زراعت
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (2)

1-مهدی قیاسی, "Karyosystematic Study on Some Almond and Peach Species Grown in Iran", YUZUNCU YIL UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, 2015, 3,25.

2-مهدی قیاسی, "Osmopriming Alleviates Drought Stress in Soybean (Glaycine max L.) Seeds During Germination and Early Growth Stages", Journal of Applied Biological Sciences, 2013.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (23)

1- "Effect of ?rrigation and Fertilization on Quantity and Quality of Moldavian balm (Dracocephalum moldavica L.)", یازدهمین کنگره گیاهان زراعی ترکیه, 1394, چاناک قلعه,ترکیه.

2- "EFFECT OF ARBUSCULAR MYCORRHIZAL FUNGUS (GLOMUS INTRARADICES) ON GROWTH INDICES OF ALFALFA UNDER LEAD TOXICITY", یازدهمین کنگره گیاهان زراعی ترکیه, 1394, چانالک قلطع,ترکیه.

3- "Effects of micronutrients Fe, Zn and Mn on yield and yield componentsin soybean", کنگره زراعت ترکیه, 1392, قونیه,ترکیه.

4- "Effects Of Seed Treatment With Different Concentrations of Ascorbic Acid On Germination Of Aged Soybean Seeds", یازدهمین کنگره گیاهان زراعی ترکیه, 1394, چاناک قلعه,ترکیه.

5- "Impact of pre-sowing seed treatment with nano Fe on germination, seedling growth and abnormal", پنجمین همایش بین المللی بذر ترکیه, 2014, دیاربکر,ترکیه.

6- "Interaction of Agriculture and Biodiversity", کنگره زراعت ترکیه, 1392, قونیه,ترکیه.

7- "Kimyon Tohumu ?zerine Ekimden ?nce Uygulanan Hardning ve Hidroprimingin ?imlenme ?ndekslerine Olan Etkis", دومین سمپوزیوم گیاهان دارویی و آروماتیک ترکیه, 2014, یالووا,ترکیه.

8- "Studying the influence of different osmotic potential of PEG 8000 on germination, seedling growth and", پنجمین کنفرانس بین المللی بذر ترکیه, 2014, دیاربکر,ترکیه.

9- "The Effect of Priming Treatments on Reduction of Deterioration of Soybean Seed", کنگره زراعت ترکیه, 1392, قونیه,ترکیه.

10- "The Influence of Altitude On The Morphology of Achilla millefolium in Iran Azerbaijan", کنگره زراعت ترکیه, 1392, قونیه,ترکیه.

11- "اثر پرایمینگ با مواد شیمیایی مختلف روی برخی خصوصیات بنیه بذور فرسوده شده سورگوم علوفه-ای رقم اسپیدفید", سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر ان بر کشاورزی و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

12- "اثر تیمارهای مختلف پیش از کاشت بذر بر پارامترهای جوانه زنی بذور فرسوده و غیر فرسوده نخود در شرایط آزمایشگاه", سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

13- "بررسی اثرات پرایمینگ بذر در محلول¬های مختلف شیمیایی روی برخی صفات مؤثر بر بنیه بذر گیاه بومادران (Achillea millefolium L.)", سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

14- "بررسی فلوریستیک و شکل زیستی گونه های گیاهی تالاب سولدوز در شهرستان نقده (سولدوز) در استان آذربایجان غربی", سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

15- "تاثیر پدیده ی ال نینو بر شرایط آب و هوایی ایران", سومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1394, ارومیه,ایران.

16- "تاثیر تاریخ کاشت و روش کاشت بر ویژگیهای زراعی، مرفولوژیکی و اسانس اکوتیپ بومی بادرشبو در شرایط آب و هوایی ارومیه (Dracocephalum moldavica L)", سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

17- "تاثیر تیمار پیش از کاشت بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گلرنگ", چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران, 1394, تهران,ایران.

18- "تاثیر تیمارهای هومیوپاتیک بذر بر بهبود جوانه زنیو رشد گیاهچه در شرایط تنش شوری و خشکی", اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنشهای غیر زیستی, 1392, نقده,ایران.

19- "تأثیرپیش تیمار میدان الکتریکی بر ویژگی های رشد بذورعدس (Lens culinaris med)", سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

20- "تعیین ارزش زراعی ارقام خارجی چغندرقند در مناطق آلوده به ریزومانیا", سومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1394, ارومیه,ایران.

21- "گازهای گلخانه‌ایی تهدیدی برای تنوع زیستی", سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

22- "مخاطره تغییرات اقلیمی بر کشاورزی و تنوع زیستی آن", سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

23- "مطالعه تاثیر دماهای مختلف بر برخی از شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه گلرنگ تحت شرایط آزمون پیری تسریع شده بذر", چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران, 1394, تهران,ایران.
کتاب های چاپ شده (2)

1-مهدی بیات، سید محمد علوی سینی و رضا امیرنیا, "آموزش گام به گام نرم افزارهای آماری SAS و MSTAT- C", 1393, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,بررسی-نقد و ویرایش.

2-مهدی بیات، سید محمد علوی سینی و رضا امیرنیا, "آشنایی با جنبه های کاربدی نرم افزارهای آماری SPSS و MINITAB در تجزیه های آماری", 1393, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,بررسی-نقد و ویرایش.