• نام و نام خانوادگی
  • یوبرت قوستا
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه گیاه پزشکی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (24)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (25)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • یوبرت قوستا
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه گیاه پزشکی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (24)

1-یوبرت قوستا, 2015, Application of Non Linear Progrannimg in Apple Orchards Pest Control,Egyptian Journal of Biological Pest Control.

2-یوبرت قوستا, 2015, Study on laser perforated films as gas permeable packaging for confused flour beetle (Tribolium confusum Jacquelin du Val.) control inside food packaging,Journal of Stored Products Research.

3-یوبرت قوستا, 2015, The occurrence of Alternaria species on cabbage in Iran,Zemdirbyste-Agriculture.

4-یوبرت قوستا, 2014, Reaction and survival of four types of sunflowers against Sclerotinia sclerotiorum under controlled conditions,Archives of Phytopathology and Plant Protection.

5-یوبرت قوستا, 2014, Diatomaceous earth used against insect pests, applied alone or in combination with Metarhizium anisopliae and Beauveria bassiana,JOURNAL OF PLANT PROTECTION RESEARCH.

6-یوبرت قوستا, 2014, Efficacy of Beauveria bassiana (Blas.) Vuill. against cabbage aphid Brevicoryne brassicae L. (Hem.: Aphididae) in laboratory condition,Archives of Phytopathology and Plant Protection.

7-یوبرت قوستا, 2012, Changes in Oak Gall Wasps Species Diversity (Hymenoptera: Cynipidae) in Relation to the Presence of Oak Powdery Mildew (Erysiphe alphitoides),Zoological Studies.

8-یوبرت قوستا, 2011, Laboratory evaluation of the entomopathogenic fungi, Iranian isolates of Beauveria bassiana (Balsamo) ) Vuillemin and Metarhizium anisopliae (Metsch) Sorokin against the control of the cowpea weevil, Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae,African Journal of Microbiology Research.

9- 2010، Essential oils as control Agents of postaharvest alternaria and penicillium rots on tomato fruits،Journal of Food Safety.

10- 2010، Study on the potential use of essential oils for decay control and quality preservation of tabarzeh table grape،Journal of plant protection reserch.

11- 2009, Effect of Three Glomus Species as Biocontorol Agents Against Verticillium-Induced Wilt in Cotton,Journal of Plant Protection Reserch.

12- 2008, Pathogenicity of Three Iranian Isolates of the Fungus,Metarhizium Anisopliae (Metsch)Sorokin(Deuteromycotina:Hyphomycetes)Against Granary Weevil, Sitophilus Granarius L.(Coleoptera:Curculionidae),J. of Biological Sciences.

13-یوبرت قوستا، 1394، معرفی گونه‌های جدیدی از قارچ‌های اندوفیت مو در ایران،رستنیها.

14-یوبرت قوستا، 1394، گروه‌های سازگار میسلیومی و بیماریزایی جدایه‌های قارچ Sclerotinia sclerotiorum (Lib.)De Bary عامل پوسیدگی سر کلم در ارومیه،گیاهپزشکی.

15-یوبرت قوستا، 1394، شناسایی گونه‌های اندوفیت جنس Alternaria از درختان میوه هسته‌دار در ارومیه و میاندوآب (استان آذربایجان غربی)،رستنیها.

16-یوبرت قوستا، 1393، اولین گزارش از بیماریزایی Alternaria interrupta روی کلم برگی (Brassica oleracea L. var. capitata) از ایران،بیماریهای گیاهی.

17-یوبرت قوستا، 1393، اولین گزارش از پوسیدگی میوه موز توسط Pestalotiopsis theae،بیماریهای گیاهی.

18-یوبرت قوستا، 1393، نخستین گزارش از Sordaria fimicolaاز ایران به عنوان قارچ اندوفیت درختان هلو،رستنیها.

19-یوبرت قوستا، 1392، بررسی تنوع زیستی هیفومیست‌ها در خاک حوزه دریاچه ارومیه،رستنیها.

20-یوبرت قوستا، 1392، اولین گزارش از Diplodia malorum Fuckel عامل بیماری شانکر درختان سیب در ایران،بیماریهای گیاهی.

21-یوبرت قوستا، 1392، اولین گزارش از وقوع بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی کلم پیچ در ایران،بیماریهای گیاهی.

22-یوبرت قوستا، 1392، شناسایی و مطالعه بیماریزایی گونه‌های آلترناریای سیب‌زمینی در استان آذربایجان غربی،بیماریهای گیاهی.

23-یوبرت قوستا، 1390، مطالعه تخصص یافتگی و دامنه میزبانی Wilsonomyces carpophilus عامل لکه غربالی درختان میوه هسته دار و ارزیابی...،مجله دانش گیاه زشکی ایران.

24- 1388، استفاده از اسانس های گیاهی برای کنترل بیماری کپک خاکستری (Botrytis cinerea)میوه های گلابی،مجله علوم باغبانی ایران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (25)

1- 1395، اثر ضد قارچی اسانس مرزنجوش بخارایی (Origanum vulgare L. subsp. gracile)بر رشد قارچ‌های Sclerotinia sclerotiorum و Verticillium dahliae در شرایط آزمایشگاهی،دومین کنگره قارچ‌شناسی ایران، کرج،ایران.

2- 1387، اثر میکوریز (Glomus versiforme) روی رشد و پژمردگی ناشی از ورتیسیلیوم در گیاه پنبه،هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران.

3- 1387، اثرات میکوریز در محافظت گیاهان پنبه در برابر پژمردگی ناشی از ورتیسیلیوم،اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی دانشگاه پیام نور.

4- 1395، ارزیابی اکوفیزیولوژیکی همزیستی میکوریزا با برخی گونه‌های گیاهی منطقه درشک سلماس آذربایجان غربی،دومین کنگره قارچ‌شناسی ایران، کرج،ایران.

5- 1386، بررسی اثر بازندگی برخی از اسانس های گیاهی درکنترل قارچpenicillum Digitatum در شرایط سردخانه،سومین همایش گیاهان دارویی.

6- 1395، بررسی اثرات ضد قارچی اسانس گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum ammi L.) بر علیه قارچ‌های بیمارگر حشرات در شرایط آزمایشگاهی،دومین کنگره قارچ‌شناسی ایران، کرج،ایران.

7- 1386، بررسی آزمایشگاهی اثر بیماریزایی سویه های ایرانی قارچ Metarhizium anisopliae(Metsch.) Sorokin (Deuteromycotina: Hyphomycetes بر روی دو گونه از آفات انباری،دومین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی و منابع طبیعی.

8- 1395، بررسی بیماریزایی قارچ Sclerotinia sclerotiorum روی انواع رایج کشت کلم در ارومیه،دومین کنگره قارچ‌شناسی ایران، کرج،ایران.

9- 1387، بررسی تأثیر کیتوسان به عنوان یک عامل بازدارنده از آلودگی های میکروبی در کشت بافت سیب،هجدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران.

10- 1394، بررسی حساسیت جدایه‌های Diplodia bulgarica نسبت به قارچکش ایپرودیون،سومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

11- 1387، بررسی فعالیت ضد قارچی اسانس های برگ و گل گیاه آگاستاکه (Agastache Foeniculum) در شرایط آزمایشگاهی،هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران.

12- 1386، بررسی فعالیت های ضد قارچی اسانس های کیاهان آویشن، ریحان و رزماری،پنجمین کنگره باغبانی ایران.

13- 1387، بررسی کلونیزاسیون ریشه و رشد در گیاه پنبه آلوده به ورتیسلیوم همزیست با میکوریز(Glomus etunicatum)،دهمین منگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

14- 1395، بیماریزایی و دامنه میزبانی قارچ Alternaria tenuissima عامل بیماری لکه برگی گیاه برگ گندمی،دومین کنگره قارچ‌شناسی ایران، کرج،ایران.

15- 1387، تاثیر برخی اسانس ها در کنترل بیماریهای قارچی پس از برداشت گیلاس در سردخانه،سومین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی و منابع طبیعی غرب کشور.

16- 1395، حساسیت جدایه‌های Sclerotinis sclerotiorum جمع‌‌آوری شده از آقتابگردان در استان آذربایجان غربی به ایپرودیون،دومین کنگره قارچ‌شناسی ایران، کرج،ایران.

17- 1395، ردیابی سویه‌های مقاوم به قارچکش کاربندازیم در جدایه‌های Sclerotinia sclerotiorum جمع‌آوری شده از آفتابگردان در ارومیه،هشتمین همایش ملی یافته‌های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

18- 1394، قارچهای اندوفیت جداسازی شده از گیاهان دارویی بادرشبو، پونه و نعنا فلفلی در شهرستان ارومیه،دومین کنگره قارچ‌شناسی ایران، کرج،ایران.

19- 1387، کنترل سوسک چهار نقطه ای حبوبات با سویه های ایرانی Metarizium Anisopliae،هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران.

20- 1395، گروه‌های گونه‌ای اندوفیت جنس Alternaria از درختان سیب در ایران،دومین کنگره قارچ‌شناسی ایران، کرج،ایران.

21- 1386، مطالعه تاثیر اسانس های گیاهی در کنترل بیماری کپک سیاه گوجه فرنگی،سومین همایش گیاهان دارویی.

22- 1395، مطالعه پراکنش بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی درختان میوهی هستهدار در استان آذربایجان غربی،هشتمین همایش ملی یافتههای پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

23- 1395، مطالعه تاکسونومیکی گونه‌های Alternaria در خاکهای اطراف دریاچه ارومیه،دومین کنگره قارچ‌شناسی ایران، کرج،ایران.

24- 1395، مطالعه تاکسونومیکی و بیماریزایی گونه‌های آلترناریای کلم در منطقه ارومیه،دومین کنگره قارچ‌شناسی ایران، کرج،ایران.

25- 1395، واکنش درختان مختلف در برابر قارچ Diplodia bulgarica در شرایط مزرعه‌ای،دومین کنگره قارچ‌شناسی ایران، کرج،ایران.