• نام و نام خانوادگی
  • یوبرت قوستا
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه گیاه پزشکی
 • ایمیل
  • y.ghoosta@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (24)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (25)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • یوبرت قوستا
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه گیاه پزشکی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (24)

1-یوبرت قوستا, "Application of Non Linear Progrannimg in Apple Orchards Pest Control", Egyptian Journal of Biological Pest Control, 2015.

2-یوبرت قوستا, "Study on laser perforated films as gas permeable packaging for confused flour beetle (Tribolium confusum Jacquelin du Val.) control inside food packaging", Journal of Stored Products Research, 2015.

3-یوبرت قوستا, "The occurrence of Alternaria species on cabbage in Iran", Zemdirbyste-Agriculture, 2015.

4-یوبرت قوستا, "Reaction and survival of four types of sunflowers against Sclerotinia sclerotiorum under controlled conditions", Archives of Phytopathology and Plant Protection, 2014.

5-یوبرت قوستا, "Diatomaceous earth used against insect pests, applied alone or in combination with Metarhizium anisopliae and Beauveria bassiana", JOURNAL OF PLANT PROTECTION RESEARCH, 2014.

6-یوبرت قوستا, "Efficacy of Beauveria bassiana (Blas.) Vuill. against cabbage aphid Brevicoryne brassicae L. (Hem.: Aphididae) in laboratory condition", Archives of Phytopathology and Plant Protection, 2014.

7-یوبرت قوستا, "Changes in Oak Gall Wasps Species Diversity (Hymenoptera: Cynipidae) in Relation to the Presence of Oak Powdery Mildew (Erysiphe alphitoides)", Zoological Studies, 2012.

8-یوبرت قوستا, "Laboratory evaluation of the entomopathogenic fungi, Iranian isolates of Beauveria bassiana (Balsamo) ) Vuillemin and Metarhizium anisopliae (Metsch) Sorokin against the control of the cowpea weevil, Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae", African Journal of Microbiology Research, 2011.

9- "Essential oils as control Agents of postaharvest alternaria and penicillium rots on tomato fruits", Journal of Food Safety, 2010.

10- "Study on the potential use of essential oils for decay control and quality preservation of tabarzeh table grape", Journal of plant protection reserch, 2010.

11- "Effect of Three Glomus Species as Biocontorol Agents Against Verticillium-Induced Wilt in Cotton", Journal of Plant Protection Reserch, 2009.

12- "Pathogenicity of Three Iranian Isolates of the Fungus,Metarhizium Anisopliae (Metsch)Sorokin(Deuteromycotina:Hyphomycetes)Against Granary Weevil, Sitophilus Granarius L.(Coleoptera:Curculionidae)", J. of Biological Sciences, 2008.

13-یوبرت قوستا, "معرفی گونه‌های جدیدی از قارچ‌های اندوفیت مو در ایران", رستنیها, 1394.

14-یوبرت قوستا, "گروه‌های سازگار میسلیومی و بیماریزایی جدایه‌های قارچ Sclerotinia sclerotiorum (Lib.)De Bary عامل پوسیدگی سر کلم در ارومیه", گیاهپزشکی, 1394.

15-یوبرت قوستا, "شناسایی گونه‌های اندوفیت جنس Alternaria از درختان میوه هسته‌دار در ارومیه و میاندوآب (استان آذربایجان غربی)", رستنیها, 1394.

16-یوبرت قوستا, "اولین گزارش از بیماریزایی Alternaria interrupta روی کلم برگی (Brassica oleracea L. var. capitata) از ایران", بیماریهای گیاهی, 1393.

17-یوبرت قوستا, "اولین گزارش از پوسیدگی میوه موز توسط Pestalotiopsis theae", بیماریهای گیاهی, 1393.

18-یوبرت قوستا, "نخستین گزارش از Sordaria fimicolaاز ایران به عنوان قارچ اندوفیت درختان هلو", رستنیها, 1393.

19-یوبرت قوستا, "بررسی تنوع زیستی هیفومیست‌ها در خاک حوزه دریاچه ارومیه", رستنیها, 1392.

20-یوبرت قوستا, "اولین گزارش از Diplodia malorum Fuckel عامل بیماری شانکر درختان سیب در ایران", بیماریهای گیاهی, 1392.

21-یوبرت قوستا, "اولین گزارش از وقوع بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی کلم پیچ در ایران", بیماریهای گیاهی, 1392.

22-یوبرت قوستا, "شناسایی و مطالعه بیماریزایی گونه‌های آلترناریای سیب‌زمینی در استان آذربایجان غربی", بیماریهای گیاهی, 1392.

23-یوبرت قوستا, "مطالعه تخصص یافتگی و دامنه میزبانی Wilsonomyces carpophilus عامل لکه غربالی درختان میوه هسته دار و ارزیابی...", مجله دانش گیاه زشکی ایران, 1390.

24- "استفاده از اسانس های گیاهی برای کنترل بیماری کپک خاکستری (Botrytis cinerea)میوه های گلابی", مجله علوم باغبانی ایران, 1388.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (25)

1- "اثر ضد قارچی اسانس مرزنجوش بخارایی (Origanum vulgare L. subsp. gracile)بر رشد قارچ‌های Sclerotinia sclerotiorum و Verticillium dahliae در شرایط آزمایشگاهی", دومین کنگره قارچ‌شناسی ایران, 1395, کرج,ایران.

2- "اثر میکوریز (Glomus versiforme) روی رشد و پژمردگی ناشی از ورتیسیلیوم در گیاه پنبه", هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران, 1387.

3- "اثرات میکوریز در محافظت گیاهان پنبه در برابر پژمردگی ناشی از ورتیسیلیوم", اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی دانشگاه پیام نور, 1387.

4- "ارزیابی اکوفیزیولوژیکی همزیستی میکوریزا با برخی گونه‌های گیاهی منطقه درشک سلماس آذربایجان غربی", دومین کنگره قارچ‌شناسی ایران, 1395, کرج,ایران.

5- "بررسی اثر بازندگی برخی از اسانس های گیاهی درکنترل قارچpenicillum Digitatum در شرایط سردخانه", سومین همایش گیاهان دارویی, 1386.

6- "بررسی اثرات ضد قارچی اسانس گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum ammi L.) بر علیه قارچ‌های بیمارگر حشرات در شرایط آزمایشگاهی", دومین کنگره قارچ‌شناسی ایران, 1395, کرج,ایران.

7- "بررسی آزمایشگاهی اثر بیماریزایی سویه های ایرانی قارچ Metarhizium anisopliae(Metsch.) Sorokin (Deuteromycotina: Hyphomycetes بر روی دو گونه از آفات انباری", دومین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی و منابع طبیعی, 1386.

8- "بررسی بیماریزایی قارچ Sclerotinia sclerotiorum روی انواع رایج کشت کلم در ارومیه", دومین کنگره قارچ‌شناسی ایران, 1395, کرج,ایران.

9- "بررسی تأثیر کیتوسان به عنوان یک عامل بازدارنده از آلودگی های میکروبی در کشت بافت سیب", هجدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران, 1387.

10- "بررسی حساسیت جدایه‌های Diplodia bulgarica نسبت به قارچکش ایپرودیون", سومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست, 1394, ارومیه,ایران.

11- "بررسی فعالیت ضد قارچی اسانس های برگ و گل گیاه آگاستاکه (Agastache Foeniculum) در شرایط آزمایشگاهی", هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران, 1387.

12- "بررسی فعالیت های ضد قارچی اسانس های کیاهان آویشن، ریحان و رزماری", پنجمین کنگره باغبانی ایران, 1386.

13- "بررسی کلونیزاسیون ریشه و رشد در گیاه پنبه آلوده به ورتیسلیوم همزیست با میکوریز(Glomus etunicatum)", دهمین منگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران, 1387.

14- "بیماریزایی و دامنه میزبانی قارچ Alternaria tenuissima عامل بیماری لکه برگی گیاه برگ گندمی", دومین کنگره قارچ‌شناسی ایران, 1395, کرج,ایران.

15- "تاثیر برخی اسانس ها در کنترل بیماریهای قارچی پس از برداشت گیلاس در سردخانه", سومین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی و منابع طبیعی غرب کشور, 1387.

16- "حساسیت جدایه‌های Sclerotinis sclerotiorum جمع‌‌آوری شده از آقتابگردان در استان آذربایجان غربی به ایپرودیون", دومین کنگره قارچ‌شناسی ایران, 1395, کرج,ایران.

17- "ردیابی سویه‌های مقاوم به قارچکش کاربندازیم در جدایه‌های Sclerotinia sclerotiorum جمع‌آوری شده از آفتابگردان در ارومیه", هشتمین همایش ملی یافته‌های پژوهشی کشاورزی, 1395, سنندج,ایران.

18- "قارچهای اندوفیت جداسازی شده از گیاهان دارویی بادرشبو، پونه و نعنا فلفلی در شهرستان ارومیه", دومین کنگره قارچ‌شناسی ایران, 1394, کرج,ایران.

19- "کنترل سوسک چهار نقطه ای حبوبات با سویه های ایرانی Metarizium Anisopliae", هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران, 1387.

20- "گروه‌های گونه‌ای اندوفیت جنس Alternaria از درختان سیب در ایران", دومین کنگره قارچ‌شناسی ایران, 1395, کرج,ایران.

21- "مطالعه تاثیر اسانس های گیاهی در کنترل بیماری کپک سیاه گوجه فرنگی", سومین همایش گیاهان دارویی, 1386.

22- "مطالعه پراکنش بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی درختان میوهی هستهدار در استان آذربایجان غربی", هشتمین همایش ملی یافتههای پژوهشی کشاورزی, 1395, سنندج,ایران.

23- "مطالعه تاکسونومیکی گونه‌های Alternaria در خاکهای اطراف دریاچه ارومیه", دومین کنگره قارچ‌شناسی ایران, 1395, کرج,ایران.

24- "مطالعه تاکسونومیکی و بیماریزایی گونه‌های آلترناریای کلم در منطقه ارومیه", دومین کنگره قارچ‌شناسی ایران, 1395, کرج,ایران.

25- "واکنش درختان مختلف در برابر قارچ Diplodia bulgarica در شرایط مزرعه‌ای", دومین کنگره قارچ‌شناسی ایران, 1395, کرج,ایران.