• نام و نام خانوادگی
  • مرتضی قدیم زاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (13)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)
کتاب های چاپ شده (3)
پایان نامه ها (7)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مرتضی قدیم زاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (13)

1-Behzad Ahmadi, Mortaza Ghadimzadeh, Amir Fayaz Moghaddam, Khoshnood Alizadeh, and Jaime A. Teixeira da Silva, 2012, Bud Length, Plating Density, and Incubation Time on Microspore Embryogenesis in Brassica napus,International Journal of Vegetable Science.

2-Afsaneh Samadi, J. Carapetian, M. Qadim Zadeh and A. Hassanzadeh Ghortapeh, 2012, Comparison of two culture media for breaking seed dormancy and germination improvement in four species of Linum L.,African Journal of Biotechnology.

3-Somaieh Maleki Band, Mortaza Ghadimzadeh, Morad Jafari and Iraj Bernousi, 2011, Direct shoot regeneration from stem nodal explants of two medicago species- medicago scutellata and medicago rigidulata,Australian journal of crop science.

4-Behzad Ahmadi, Mortaza Ghadimzadeh, Amir Fayaz Moghaddam, Khoshnood Alizadeh, 2011, Embryogenesis and plant regeneration from isolated microspores of brassica napus L. under different incubation time,Journal of food. Agriculture and Environment.

5- 2009, Study on the Effect of Foliar Application of Urea on Yield and Yild Components of Sorghum,Research Journal of Biological Sciences.

6- 2009, Effect of Phloroglucinol, Medium Type and some Component on in Vitro Proliferation of DWARF Rootstockof Apple, Internation Journal of Agriculture & Biology.

7- 2007, Optimizing in Vitro Regeneration from Iranian Native Dwarf Rootstock of Apple Malus Domestica Borkh CV Gami Almasi"",International Journal of Agriculture and Biology.

8-مهدی محسنی آذر، سنبل ناظری، محمدعلی ملبوبی، مرتضی قدیم زاده، ابوالفضل برزگری و علیرضا فرخزاد، 1390، بررسی و بهینه سازی برخی عوامل موثر بر انتقال ژن بتا-گلوکورونیداز (gusA) با واسطه آگروباکتریوم در سیب پاکوتاه (Malus domestica.Borkh var.Gami Almasi)،فن آوری زیستی در کشاورزی.

9- 1388، بررسی برخی عوامل موثر بر باززایی شاخه از جداکشت های مختلف سیب گمی آلماسی،دانش کشاورزی.

10- 1386، ارزیابی تراکم بوته و سطوح کود نیتروژن بر فیلوکرون و سرعت ظهور برگ ذرت،مجله علوم آب و خاک.

11- 1386، اثر سطوح مختلف حذف برگ در مراحل زایشی گیاه بر عملکرد دانه و درصد روغن دو رقم هیبرید آفتابگردان،علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی.

12- 1386، بررسی اثر تراکم بوته و سطوح کود نیتروژن بر عملکرد دانه و انتقال مجدد ماده خشک در ذرت،مجله علوم خاک وآب.

13- 1383، تاثیر تراکم گیاهی روی کیفیت علوفه ارقام هیبرید ذرت بر اساس خصوصیات زراعی،مجله علوم کشاورزی ایران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)

1- 2009, Influence Nitrojen Foliar Application on Grain Yield and Protein Content of Grain Sorghum (Sorghum bicolor L.),Turkiye VIII Tarla Bitkileri Congresi.

2- 2009, INFLUENCE OF NITROJEN FOLIAR APPLICATION ON GRAIN YIELD AND PROTEIN CONTENT OF GRAIN SORGHUM (Sorghum bicolor L.),TURKIYE VIII. TARLA BITKILERI KONGRESI, HATAY,TURKEY.

3- 1387، اثر محلول پاشی عناصر کم مصرف بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم دانه ای در خوی،دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، کرج،ایران.

4- 1391، ازدیاد درون شیشه ای در گیاه دارویی گل مغربی (.Oenothera biennis L) با استفاده از ریزنمونه های کوتیلدون و جوانه رأسی،دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، کرج،ایران.

5- 1387، بررسی اثر پرایمینگ بذری بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاه بادرشبو،دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، کرج،ایران.

6- 1387، بررسی اثر پرایمینگ بذری بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاه بادرشبو(Drachocephallum Moldavica)،دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات.

7- 1385، بررسی اثر تراکم بوته و سطوح مختلف کود نیتروژنه بر انتقال مجدد ماده خشک در ذرت،نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

8- 1389، بررسی اثر رژیمهای مختلف آبیاری بر تولید علوفه سه واریته ذرت (Zea mays L) در منطقه خوی،همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

9- 1385، بررسی اثرات تراکم بوته و سطوح کود نیتروژن بر فیلوکرون و سرعت ظهور برگ ذرت،نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

10- 1385، بررسی بازایی درون شیشه ای از سیب پاکوتاه گمی الماسی (Malus domestica. Borkh)،چهاردهمین کنفزانس سراسری ودومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران.

11- 1386، بررسی برخی عوامل موثر ژن بتا گلوکورونیداز(gusA) در گیاه سیب واریته گمی الماسی(Malus domestica. Borkh var. Gami Almasi)،پنجمین همایش ملی بیوتکنولوژی.

12- 1386، بررسی تاثیرنوع بافت و غلظت های مختلف آنتی بیوتیک کانامایسین روی زنده مانی و باززایی ریز نمونه های سیب (رقم گمی آلماسی) در شرایط درون شیشه ای،پنجمین همایش ملی بیوتکنولوژی.

13- 1391، بررسی تنوع ژنتیکی برخی توده های بومی و ارقام هیبرید خربزه (.Cucumis melo L ) با استفاده از نشانگرهای ISSR،دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران،ایران.

14- 1391، چند شکلی حاصل از رتروترنسپوزون های Tms1 Ret1 و Tps12a در نخود معمولی (.Cicer arietinum L)،دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، کرج،ایران.
کتاب های چاپ شده (3)

1-مرتضی قدیم زاده، 1390، فنون کلی خودبارورسازی و هیبریداسیون مصنوعی در گیاهان، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

2- 1389، تولید مثل در گیاهان بذری نهان دانه، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

3- 1386، اصول ژنتیک کیفی، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.
پایان نامه ها (7)

1-بهزاد احمدي، 1390، بررسي عوامل موثر بر رويان زايي جدايه هاي ميكروسپور در تعدادي از ارقام كلزا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-افسانه صمدي، 1391، تراريزش گونه هاي كتان با اگروباكتريوم رايزوژنس به منظور افزايش توليد ليگنان پدوفيلوتوكسين، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

3-ساسان رحمان پور، 1391، ارزيابي تنوع ژنتيكي و تجزيه ارتباط براي مقاومت به ويروس موزائيك زرد كدو ZYMV در توده هاي بومي خربزه ايراني (.Cucumis melo L) با استفاده از نشانگرهاي ISSR، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-زهرا آقاعلي، 1391، ارزيابي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي نخود ( Cicer arietinum) با استفاده از نشانگرهاي مبتني بر رتروترنسپوزون ها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-رضا فرامرزي، 1391، بررسي پتانسيل ريز ازديادي وباز زايي در گياه گل مغربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-ندا قادري، 1390، ازدياد درون شيشه اي وباز زايي گياه در سنبل الطيب از طريق اندام زايي مستقيم وجنين زايي سوماتيكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

7-فرزاد شريفي، 1390، توليد گياهان دابل هاپلوييد در گياه توتون با استفاده از كشت بساك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.