• نام و نام خانوادگی
  • امیر فیاض مقدم
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (5)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (16)
کتاب های چاپ شده (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • امیر فیاض مقدم
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (5)

1- 2007, Row Spacing and Inter Row Spacing Effects on Some Agro-Physiological Traits of Tow Common Bean (Phaseolous vulgaris L.)Cultivars,Pakistan Journal of Biological Sciences.

2- 1386، تاثیر تاریخ کاشت و سطوح مختلف نیتروژن روی کمیت و برخی خصوصیات مرتبط با کیفیت علوفه ای ذرت سیلویی رقم سینگل کراس 704،مجله دانش کشاورزی.

3- 1386، اثرات تراکم کاشت بر برخی از خصوصیات مورفوفیزیوتوژیک در دو رقم لوبیا قرمز،پژوهش و سازندگی.

4- 1385، بررسی شا خص های تحمل به خشکی در تود های بومی عدس زراعی استان آذربایجان غربی،مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی.

5- 1384، بررسی اثرات آرایش کاشت وتراکم بوته بر عملکرد اجزا عملکردو برخی خصو صیات رویشی در ارقام لوبیا قرمز،مجله علوم کشاورزی ایران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (16)

1- 1385, Effect of Auxin on Sodium Uptake in Lens Cultivars at Heterotrophic Stage,14th National & 2nd International Conference of Biology.

2- 2009, Effect of Pre-Sowing Seed Tretments on Germination and Vigor of Lentil (Lens Culinaris Medikus) Seed,Turkiye VIII Tarla Bitkileri Congresi.

3- 2007, Evaluation Efeect of Plant Growth Regulation of Sodium and Potassium in Tobacco,Tarla Bitkileri Kongresi.

4- 2002, Foliar Boron, Copper And Manganese Uptakes And Concentrations Of Apple Leaves Cv. Golden Delicious On M9 And B9 Rootstocks,Proceeding of the International Symposium on Foliar Nutrition of Perennial Fruit Plants.

5- 1381، اثر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد کیاهچه ارقام مختلف کلزا،گنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

6- 1387، اثر رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد و کیفیت شیمیایی توتون شرقی،دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات.

7- 1385، اثرات آرایش کاشت بر برخی از صفات مورفولوژیک و کیفی در لوبیا،نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

8- 1381، ارزیابی کمی و کیفی توده های بومی عدس زراعی استان آذر بایجان غربی،هفتمین گنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

9- 1385، بررسی اثرات حذف برگ با سه شدت در چهارمرحله زایشی بر روی میزان عملکرد و روغن دو رقم هیبرید آفتابگردان،نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

10- 1381، بررسی اثرات حذف برگ بر روی عملکرد دانه و اجزای عملکرد در مراحل مختلف رشد در دو رقم هیبرید آفتابگردان،اولین همایش و جشنواره ملی دانه های روغنی.

11- 1381، بررسی تاثیر تراکم کاشت بر صفات مورفولوژیک هیبرید های سورگوم علوفه ای در شرایط کشت دوم در منطقه خوی،هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

12- 1384، بررسی تکنولوژی Phytoremediation بعنوان چشم اندازی نو جهت اصلاح مناطق آلوده با فلزات سنگین،چهارمین کنفرانس سراسری علمی -پژوهشی کشاورزی.

13- 1381، تاثیر تراکم کاشت بر شاخصهای رشد هیبرید های سورگوم علوفه ای در شرایط کشت دوم در منطقه خوی،هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

14- 1381، تاثیر تنظیم کننده های رشد در جایگزینی پتاسیم با سدیم در کشت بافت توتون،هفتمین گنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

15- 1388، تاثیر سطوح مختلف پلیمر سوپر جاذب و آبیاری روی میزان کلرفیل ، پرولین و قند محلول برگ در بابونه آلمانی،اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی.

16- 1385، مطالعه اثرات تراکم کاشت بر عملکرد اقتصادی ،عملکرد بیولوژیک و برخی از خصوصیات فیزیولوژیک در لوبیا،نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1- 1382، کتاب زراعت غلات.