• نام و نام خانوادگی
  • امیر فیاض مقدم
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی
 • ایمیل
  • a.fmoghaddam@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (5)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (16)
کتاب های چاپ شده (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • امیر فیاض مقدم
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (5)

1- "Row Spacing and Inter Row Spacing Effects on Some Agro-Physiological Traits of Tow Common Bean (Phaseolous vulgaris L.)Cultivars", Pakistan Journal of Biological Sciences, 2007.

2- "تاثیر تاریخ کاشت و سطوح مختلف نیتروژن روی کمیت و برخی خصوصیات مرتبط با کیفیت علوفه ای ذرت سیلویی رقم سینگل کراس 704", مجله دانش کشاورزی, 1386.

3- "اثرات تراکم کاشت بر برخی از خصوصیات مورفوفیزیوتوژیک در دو رقم لوبیا قرمز", پژوهش و سازندگی, 1386.

4- "بررسی شا خص های تحمل به خشکی در تود های بومی عدس زراعی استان آذربایجان غربی", مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی, 1385.

5- "بررسی اثرات آرایش کاشت وتراکم بوته بر عملکرد اجزا عملکردو برخی خصو صیات رویشی در ارقام لوبیا قرمز", مجله علوم کشاورزی ایران, 1384.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (16)

1- "Effect of Auxin on Sodium Uptake in Lens Cultivars at Heterotrophic Stage", 14th National & 2nd International Conference of Biology, 1385.

2- "Effect of Pre-Sowing Seed Tretments on Germination and Vigor of Lentil (Lens Culinaris Medikus) Seed", Turkiye VIII Tarla Bitkileri Congresi, 2009.

3- "Evaluation Efeect of Plant Growth Regulation of Sodium and Potassium in Tobacco", Tarla Bitkileri Kongresi, 2007.

4- "Foliar Boron, Copper And Manganese Uptakes And Concentrations Of Apple Leaves Cv. Golden Delicious On M9 And B9 Rootstocks", Proceeding of the International Symposium on Foliar Nutrition of Perennial Fruit Plants, 2002.

5- "اثر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد کیاهچه ارقام مختلف کلزا", گنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران, 1381.

6- "اثر رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد و کیفیت شیمیایی توتون شرقی", دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات, 1387.

7- "اثرات آرایش کاشت بر برخی از صفات مورفولوژیک و کیفی در لوبیا", نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران, 1385.

8- "ارزیابی کمی و کیفی توده های بومی عدس زراعی استان آذر بایجان غربی", هفتمین گنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران, 1381.

9- "بررسی اثرات حذف برگ با سه شدت در چهارمرحله زایشی بر روی میزان عملکرد و روغن دو رقم هیبرید آفتابگردان", نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران, 1385.

10- "بررسی اثرات حذف برگ بر روی عملکرد دانه و اجزای عملکرد در مراحل مختلف رشد در دو رقم هیبرید آفتابگردان", اولین همایش و جشنواره ملی دانه های روغنی, 1381.

11- "بررسی تاثیر تراکم کاشت بر صفات مورفولوژیک هیبرید های سورگوم علوفه ای در شرایط کشت دوم در منطقه خوی", هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران, 1381.

12- "بررسی تکنولوژی Phytoremediation بعنوان چشم اندازی نو جهت اصلاح مناطق آلوده با فلزات سنگین", چهارمین کنفرانس سراسری علمی -پژوهشی کشاورزی, 1384.

13- "تاثیر تراکم کاشت بر شاخصهای رشد هیبرید های سورگوم علوفه ای در شرایط کشت دوم در منطقه خوی", هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران, 1381.

14- "تاثیر تنظیم کننده های رشد در جایگزینی پتاسیم با سدیم در کشت بافت توتون", هفتمین گنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران, 1381.

15- "تاثیر سطوح مختلف پلیمر سوپر جاذب و آبیاری روی میزان کلرفیل ، پرولین و قند محلول برگ در بابونه آلمانی", اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی, 1388.

16- "مطالعه اثرات تراکم کاشت بر عملکرد اقتصادی ,عملکرد بیولوژیک و برخی از خصوصیات فیزیولوژیک در لوبیا", نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران, 1385.
کتاب های چاپ شده (1)

1- "کتاب زراعت غلات", 1382.