• نام و نام خانوادگی
  • فرهاد فرخی اردبیلی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم دامی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (14)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (29)
پایان نامه ها (20)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فرهاد فرخی اردبیلی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم دامی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (14)

1-سعدی کریم زاده، فرهاد فرخی اردبیلی ، 1394، تاثیر نوع رقیق کننده و لام برروی ارزیابی تحرک اسپرم بز با استفاده از CASA،نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، دوره 28، شماره 106، ص 64-55.

2-رحیم کیان بستان آباد، فرهاد فرخی اردبیلی، سیامک عصری رضایی ، 1393، تغییرات فصلی غلظت برخی از عناصر معدنی و پارامتر¬های منی قوچ قزل و تعیین رابطه بین آنها،نشریه پژوهش های علوم دامی، جلد 24، شماره 3، ص 177-167.

3-منوچهر عالیمهر، فرهاد فرخی اردبیلی، یلدا احمدی ، 1383، مطالعه اولتراسونيك ساختارهاي طبيعي دستگاه توليدمثل در مرغ هاي تخمگذار،مجله دانشکده دامپزشکی تهران، دروه 59، شماره 1، ص. 27-23.

4-فرهاد فرخی اردبیلی، روزعلی باتوانی، پزویز هورشتی، سید مرتضی میرترابی ، 1378، بررسی اثر سه دوز مختلف FSH (Folltropin-V) در میزان سوپراوولاسیون در گاومیش¬های رودخانه ای (Bubalus bubalis)،مجله دانشکده دامپزشکی تهران، دوره 54، شماره 2، ص 58-53.

5-Hajiahmadian, M., Sarvi Moghanlou, K., Agh, N., & Farrokhi Ardabili, F. , 2016, Semen characteristics of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) following diets containing different vegetable fatty acid levels,Reproduction in Domestic Animals.

6-Rahman, B., Ownagh, A., Mardani, K., & Ardebili, F. F. , 2016, Prevalence and molecular characterization of staphylococci isolated from sheep with subclinical mastitis in West-Azerbaijan province,Veterinary Research Forum , 7(2): 155-162.

7-Mostafapor, S., & Farrokhi Ardebili, F. , 2014, Effects of diluting medium and holding time on sperm motility analysis by CASA in ram,Veterinary Research Forum , 5(2): 101-105.

8-Mohamadi, E., Daneshyar, M., & Ardabili, F. F., 2014, In ovo injection effect of sodium nitrite on hatchability, day-old chick quality, organ weights and body antioxidant status of newly hatched chicks,The Indian Journal of Animal Sciences, 84(1): 18-22.

9-Moradi, A. R., Malekinejad, H., Farrokhi-Ardabili, F., & Bernousi, I., 2013, Royal Jelly improves the sperm parameters of ram semen during liquid storage and serves as an antioxidant source,Small Ruminant Research, 113(2): 346-352.

10-Ashrafi, I., Kohram, H., & Ardabili, F. F. , 2013, Antioxidative effects of melatonin on kinetics, microscopic and oxidative parameters of cryopreserved bull spermatozoa,Animal reproduction science, 139(1): 25-30.

11-Saifzadeh, S., Ardebili, F. F., Hobbenaghi, R., & Farid, J., 2005, Teat tip reconstruction by supernumerary teat autotransplantation in cattle,Veterinary Surgery, 34(4): 366-371.

12-Kheradmand, A., Batavani, R. A., & Ardabili, F. F., 2005, Comparative sonographic fetometry in dairy cattle,Iranian Journal of Veterinary Research, 6(3): 47-51.

13-Kolour, A. K., Batavani, R. A., & Ardabili, F. F., 2005, Preliminary observations on the effect of parity on first day ultrasonic detection of embryo and its organs in bovine,Journal of Veterinary Medicine Series A, 52(2) 74-77.

14-Seifi, H. A., Saifzadeh, S., Farshid, A. A., Rad, M., & Farrokhi, F. , 2003, Mandibular pyogranulomatous osteomyelitis in a Sannen goat,Journal of Veterinary Medicine Series A, 50(4): 219-221.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (29)

1- 1392, Effect of 17beta-estradiol and alfa- zearalenol on motility and membrane integrity of ram sperm,21st International Iranian Congress of Physiology and pharmacology, TABRIZ,IRAN.

2- 1392, Effects of diluting pH on ram sperm motility using by computer-assisted semen analysis (CASA),21st International Iranian Congress of Physiology and pharmacology, TABRIZ,IRAN.

3- 1392, Evaluation of diluents effect in resistance to thermal stress on ram sperm motility using by Computer Assisted Semen Analysis (CASA),21st International Iranian Congress of Physiology and pharmacology, TABRIZ,IRAN.

4- 2012, Zearalenone reduced the quality of ram spermatozoa and augmented the level of DNA damage,12th International Congress of the European Assocition For Veterinary Pharmacology an Toxicology, Noordwijikerhout,هلند.

5- 1394، اثرات کوئرستین روی پارامترهای کمی و کیفی اسپرم قوچ نگهداری شده در دمای 4 درجه سانتیگراد در زمان¬های مختلف،هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

6- 1381، ارزیابی بالینی دو الگوی بخیه دو ردیفی و سه ردیفی در درمان جراحی جراحات متنفذه سرپستانک در گاو شیری،سومین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران.

7- 1394، ارزیابی تاثیر مخلوط کردن نمونه های منی برروی پارامترهای حرکتی و میزان بقای اسپرم در قوچ،هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

8- 1390، بررسی اثرترشحات رحم آبستن به روی فعالیت نوتروفیلهایگوسفند درشرایط،پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی غرب کشور، سنندج،ایران.

9- 1390، بررسی اثرترشحات رحم آبستن و غیر آبستن(فاز لوتئال) به روی فعالیت نوتروفیلهای گوسفند در شرایط آزمایشگاهی،کنگره ملی علوم و فن آوری های نوین کشاورزی، زنجان،ایران.

10- 1380، بررسی اولتراسونوگرافیکی اندامهای محوطه بطنی در ماکیان،سومین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران.

11- 1381، بررسی تغییرات الگوی الکتروفورتیک پروتئین های سرم شیر به منظور تشخیص آزمایشگاهی ورم پستان بالینی و تحت بالینی در گاوها،سومین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران.

12- 1391، تاثیر افزودن ژل رویال به رقیق کنندهی تریس برای نگهداری اسپرم قوچ قزل در دمای C°4،پنجمین کنگره علوم دامی ایران، اصفهان،ایران.

13- 1394، تاثیر تزریق آگونیست GnRH (GONADORELIN) بر روی دینامیسم رشد فولیکولی در طی فاز لوتئال در میش های قزل،هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

14- 1390، تاثیر تعداد اسپرم آنالیز شده برروی نتایج CASA در بز نژاد مهابادی،کنگره ملی علوم و فن آوری های نوین کشاورزی، زنجان،ایران.

15- 1394، تاثیر سرعت تصویربرداری بر نتایج آنالیز حرکت اسپرم توسط کامپیوتر (CASA)،دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور، گرگان،ایران.

16- 1393، تأثیر تزریق آگونیست GnRH (Gonadorelin)بر روی دینامیسم رشد فولیکول های آنترال در طی اواخر فاز لوتیال در بزهای مهابادی،ششمین کنگره علوم دامی ایران، تبریز،ایران.

17- 1391، تأثیر روش های رنگ آمیزی بر مورفومتری سر اسپرم گاومیش ایران با استفاده از سامانه CASA،پنجمین گنگره علوم دامی ایران، اصفهان،ایران.

18- 1380، تشخیص آبستنی در میش با استفاده اولتراسوند تصویر بردار واقعی،دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران.

19- 1384، تعیین مقادیر دامنه طبیعی غلظت پلاسمایی ACTH و کورتیزول در سگ های سالم،چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران.

20- 1389، تغییرات فصلی عناصر معدنی پلاسمای منی و رابطه آنها با سطح فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت پلاسمای منی قوچ قزل،چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

21- 1393، مطا لعه تاثیر زمان های مختلف سرد سازی اولیه بر میزان بقا و تحرک اسپرم قوچ پس از پس از روند انجماد-ذوب،هفتمین همایش ملی یافته های کشاورزی، سنندج،ایران.

22- 1392، مطالعه اثرات نوع رقیق کننده بر پارامتهای حرکتی اسپرم قوچ نژاد قزل با استفاده از سیستم آنالیز کامپیوتری (CASA)،ششمینن همایش یافته های پژوهشی کشاورزی، سسندج،ایران.

23- 1391، مطالعه دینامیک فولیکولی بزهای مهابادی در طی سیکل استروس با استفاده ا ز سونوگرافی از راه واژن،پنجمین کنگره علوم دامی ایران، اصفهان،ایران.

24- 1392، مطالعه دینامیک فولیکولی میش های قزل در طی استروس با استفاده از سونوگرافی از طریق وا ژن ........،ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

25- 1381، مطالعه سونوگرافی دستگاه تولید مثل در ماکیان،سومین سمینار بهداشت و بیماریهای طیور.

26- 1393، مقایسه اثر طولانی بودن زمان تعادل برروی پارامترهای حرکتی اسپرم گاومیش در منی رقیق شده با دو نوع رقیق کننده تجاری(بایوکسل و آندرومد)،ششمین کنگره علوم دامی ایران، تبریز،ایران.

27- 1392، مورفومتری جسم زرد و فولیکول پیش تخمک گذاری در میش های قزل طی فصل ولید متل،ششمین همایش یافته های پژوهشی کشور، سنندج،ایران.

28- 1390، نگهداری اسپرم بز مهابادی با استفاده از رقیق کننده های بایوکسل و اویکسل بصورت مایع و در دمای C°5،کنگره ملی علوم و فن آوری های نوین کشاورزی، زنجان،ایران.

29- 1390، یافته های اولتراسونوگرافیکرشد رویان گوسفند و بز با رهیافت ترانسواژینال،پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی غرب کشور، سنندج،ایران.
پایان نامه ها (20)

1-معصومه عباس زاده، 1393، اثرات كوئرستين روي پارامترهاي كمي و كيفي اسپرم قوچ نگهداري شده در دماي 4 درجه سانتيگراد در زمان¬هاي مختلف، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-فريبا صيدمرادي كهره، 1393، ارزيابي تأثير آنالوگ GnRH (GONADORELIN) در طي فاز لوتيال بر روي ديناميسم رشد فوليكول¬هاي تخمدان در بزهاي مهابادي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-صغري عباس زاده، 1392، اثرات استراديول و مايكو استروژن آلفا – زرالينول روي پارامترهاي كمي وكيفي اسپرم قوچ نگهداري شده در دماي 4 درجه سانتي¬گراد در زمان¬هاي مختلف، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-بهنام ريحاني، 1393، تاثير انجماد دو مرحله‏اي، زمان اضافه كردن گليسرول و ارتفاع پايوت ها از سطح ازت مايع بر كيفيت اسپرم قوچ پس از روند انجماد- ذوب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-واعظ كرمي، 1392، ارزيابي تاثيربرخي عوامل محيطي (شوك حرارتي، نوع و pH رقيق كننده) بر تحرك اسپرم با استفاده از سيستم آناليز كامپيوتري اسپرم(CASA)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-سميه محمدي، 1392، ارزيابي سونوگرافي تغييرات تخمدان گوسفند قزل از طريق رهيافت واژينال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-فريد سبزي بايقرا، 1392، ارزيابي اولتراسونيك روش هاي مختلف همزمان سازي بر روي ديناميسم ساختارهاي تخمداني در بز هاي مهابادي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-مرتضي تهموزي، 1390، اثرترشحات رحم گوسفند آبستن بر فعاليت نوتروفيل ها در شرايط آزمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-اميد حقيقي، 1389، ارزيابي تاثير اضافه كردن آنتي اكسيدانت هاي آنزيمي و غير آنزيمي به رقيق كننده هاي بايوكسل و آندرومد در نگهداري اسپرم قوچ بصورت مايع در دماي 4 درجه سانتي گراد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-اكرم فتح الله زاده هاچه سو، 1390، ارزيابي نگهداري اسپرم بز بصورت مايع در رقيق كننده هاي شير، بايوكسل و اويكسل در دماي 4 درجه سانتي گراد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-مهدي محمودي مللو، 1390، آناليزعدم هچ درگله هاي مرغ مادرگوشتي واقع درشهرستان اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-فرزاد فرجي، 1390، تاثير نوع رقيق كننده و زمان تعادل بر روي پارامترهاي حركتي اسپرم گاوميش قبل و بعد از انجماد توسط CASA، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-مهشيد ايراهيم نژاد، 1390، ارزيابي مقايسه اي رشد رويان و جنين گوسفند و بز از طريق اولتراسونوگرافي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-الميرا محمدي، 1391، بررسي تاثير تزريق داخل تخم مرغي سطوح مختلف نيتريت بر رشد و توسعه جنين، جوجه درآوري، كيفيت جوجه يكروزه و برخي از فراتسنجه هاي خوني جوجه هاي تازه هچ شده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-سعدي كريم زاده، 1390، ارزيابي تحرك اسپرم بز نژاد مهابادي به كمك كامپيوتر(CASA)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-مهري عبدالله پور، 1391، ارزيابي سونوگرافي تغييرات تخمدان بز مهابادي در طي فصل توليدمثل و غيرتوليدمثل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-فرزاد فرجي، 1390، تاثير نوع رقيق كننده و زمان تعادل بر روي پارامترهاي حركتي اسپرم گاوميش قبل و بعد از انجماد توسط، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-پريسا صوفي، 1391، بررسي اثر سطوح مختلف عصاره برگ و گل شبدر قرمز روي پارامترهاي كمي و كيفي اسپرم قوچ نگهداري شده در دماي 4 درجه سانتي گراد در زمان هاي مختلف، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-عليرضا مرادي، 1391، تاثير افزودن ژل رويال به رقيق كننده¬ي تريس براي نگهداري اسپرم قوچ قزل بصورت مايع در دماي 4 درجه سانتي گراد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-سحر بابايي، 1391، تاثير نوع رنگ آميزي، نوع رقيق كننده و انجماد بر مورفومتري سر اسپرم گاوميش با استفاده از سيستم آناليز كامپيوتري اسپرم (CASA)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.