• نام و نام خانوادگی
  • فرهاد فرخی اردبیلی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم دامی
 • ایمیل
  • f.farrokhi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (14)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (29)
پایان نامه ها (20)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فرهاد فرخی اردبیلی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم دامی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (14)

1-سعدی کریم زاده، فرهاد فرخی اردبیلی , "تاثیر نوع رقیق کننده و لام برروی ارزیابی تحرک اسپرم بز با استفاده از CASA", نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی), 1394, دوره 28، شماره 106، ص 64-55.

2-رحیم کیان بستان آباد، فرهاد فرخی اردبیلی، سیامک عصری رضایی , "تغییرات فصلی غلظت برخی از عناصر معدنی و پارامتر¬های منی قوچ قزل و تعیین رابطه بین آنها", نشریه پژوهش های علوم دامی, 1393, جلد 24، شماره 3، ص 177-167.

3-منوچهر عالیمهر، فرهاد فرخی اردبیلی، یلدا احمدی , "مطالعه اولتراسونيك ساختارهاي طبيعي دستگاه توليدمثل در مرغ هاي تخمگذار", مجله دانشکده دامپزشکی تهران, 1383, دروه 59، شماره 1، ص. 27-23.

4-فرهاد فرخی اردبیلی، روزعلی باتوانی، پزویز هورشتی، سید مرتضی میرترابی , "بررسی اثر سه دوز مختلف FSH (Folltropin-V) در میزان سوپراوولاسیون در گاومیش¬های رودخانه ای (Bubalus bubalis)", مجله دانشکده دامپزشکی تهران, 1378, دوره 54، شماره 2، ص 58-53.

5-Hajiahmadian, M., Sarvi Moghanlou, K., Agh, N., & Farrokhi Ardabili, F. , "Semen characteristics of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) following diets containing different vegetable fatty acid levels", Reproduction in Domestic Animals, 2016.

6-Rahman, B., Ownagh, A., Mardani, K., & Ardebili, F. F. , "Prevalence and molecular characterization of staphylococci isolated from sheep with subclinical mastitis in West-Azerbaijan province", Veterinary Research Forum , 2016, 7(2): 155-162.

7-Mostafapor, S., & Farrokhi Ardebili, F. , "Effects of diluting medium and holding time on sperm motility analysis by CASA in ram", Veterinary Research Forum , 2014, 5(2): 101-105.

8-Mohamadi, E., Daneshyar, M., & Ardabili, F. F., "In ovo injection effect of sodium nitrite on hatchability, day-old chick quality, organ weights and body antioxidant status of newly hatched chicks", The Indian Journal of Animal Sciences, 2014, 84(1): 18-22.

9-Moradi, A. R., Malekinejad, H., Farrokhi-Ardabili, F., & Bernousi, I., "Royal Jelly improves the sperm parameters of ram semen during liquid storage and serves as an antioxidant source", Small Ruminant Research, 2013, 113(2): 346-352.

10-Ashrafi, I., Kohram, H., & Ardabili, F. F. , "Antioxidative effects of melatonin on kinetics, microscopic and oxidative parameters of cryopreserved bull spermatozoa", Animal reproduction science, 2013, 139(1): 25-30.

11-Saifzadeh, S., Ardebili, F. F., Hobbenaghi, R., & Farid, J., "Teat tip reconstruction by supernumerary teat autotransplantation in cattle", Veterinary Surgery, 2005, 34(4): 366-371.

12-Kheradmand, A., Batavani, R. A., & Ardabili, F. F., "Comparative sonographic fetometry in dairy cattle", Iranian Journal of Veterinary Research, 2005, 6(3): 47-51.

13-Kolour, A. K., Batavani, R. A., & Ardabili, F. F., "Preliminary observations on the effect of parity on first day ultrasonic detection of embryo and its organs in bovine", Journal of Veterinary Medicine Series A, 2005, 52(2) 74-77.

14-Seifi, H. A., Saifzadeh, S., Farshid, A. A., Rad, M., & Farrokhi, F. , "Mandibular pyogranulomatous osteomyelitis in a Sannen goat", Journal of Veterinary Medicine Series A, 2003, 50(4): 219-221.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (29)

1- "Effect of 17beta-estradiol and alfa- zearalenol on motility and membrane integrity of ram sperm", 21st International Iranian Congress of Physiology and pharmacology, 1392, TABRIZ,IRAN.

2- "Effects of diluting pH on ram sperm motility using by computer-assisted semen analysis (CASA)", 21st International Iranian Congress of Physiology and pharmacology, 1392, TABRIZ,IRAN.

3- "Evaluation of diluents effect in resistance to thermal stress on ram sperm motility using by Computer Assisted Semen Analysis (CASA)", 21st International Iranian Congress of Physiology and pharmacology, 1392, TABRIZ,IRAN.

4- "Zearalenone reduced the quality of ram spermatozoa and augmented the level of DNA damage", 12th International Congress of the European Assocition For Veterinary Pharmacology an Toxicology, 2012, Noordwijikerhout,هلند.

5- "اثرات کوئرستین روی پارامترهای کمی و کیفی اسپرم قوچ نگهداری شده در دمای 4 درجه سانتیگراد در زمان¬های مختلف", هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی, 1394, سنندج,ایران.

6- "ارزیابی بالینی دو الگوی بخیه دو ردیفی و سه ردیفی در درمان جراحی جراحات متنفذه سرپستانک در گاو شیری", سومین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران, 1381.

7- "ارزیابی تاثیر مخلوط کردن نمونه های منی برروی پارامترهای حرکتی و میزان بقای اسپرم در قوچ", هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی, 1394, سنندج,ایران.

8- "بررسی اثرترشحات رحم آبستن به روی فعالیت نوتروفیلهایگوسفند درشرایط", پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی غرب کشور, 1390, سنندج,ایران.

9- "بررسی اثرترشحات رحم آبستن و غیر آبستن(فاز لوتئال) به روی فعالیت نوتروفیلهای گوسفند در شرایط آزمایشگاهی", کنگره ملی علوم و فن آوری های نوین کشاورزی, 1390, زنجان,ایران.

10- "بررسی اولتراسونوگرافیکی اندامهای محوطه بطنی در ماکیان", سومین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران, 1380.

11- "بررسی تغییرات الگوی الکتروفورتیک پروتئین های سرم شیر به منظور تشخیص آزمایشگاهی ورم پستان بالینی و تحت بالینی در گاوها", سومین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران, 1381.

12- "تاثیر افزودن ژل رویال به رقیق کنندهی تریس برای نگهداری اسپرم قوچ قزل در دمای C°4", پنجمین کنگره علوم دامی ایران, 1391, اصفهان,ایران.

13- "تاثیر تزریق آگونیست GnRH (GONADORELIN) بر روی دینامیسم رشد فولیکولی در طی فاز لوتئال در میش های قزل", هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی, 1394, سنندج,ایران.

14- "تاثیر تعداد اسپرم آنالیز شده برروی نتایج CASA در بز نژاد مهابادی", کنگره ملی علوم و فن آوری های نوین کشاورزی, 1390, زنجان,ایران.

15- "تاثیر سرعت تصویربرداری بر نتایج آنالیز حرکت اسپرم توسط کامپیوتر (CASA)", دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور, 1394, گرگان,ایران.

16- "تأثیر تزریق آگونیست GnRH (Gonadorelin)بر روی دینامیسم رشد فولیکول های آنترال در طی اواخر فاز لوتیال در بزهای مهابادی", ششمین کنگره علوم دامی ایران, 1393, تبریز,ایران.

17- "تأثیر روش های رنگ آمیزی بر مورفومتری سر اسپرم گاومیش ایران با استفاده از سامانه CASA", پنجمین گنگره علوم دامی ایران, 1391, اصفهان,ایران.

18- "تشخیص آبستنی در میش با استفاده اولتراسوند تصویر بردار واقعی", دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران, 1380.

19- "تعیین مقادیر دامنه طبیعی غلظت پلاسمایی ACTH و کورتیزول در سگ های سالم", چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران, 1384.

20- "تغییرات فصلی عناصر معدنی پلاسمای منی و رابطه آنها با سطح فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت پلاسمای منی قوچ قزل", چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی, 1389, سنندج,ایران.

21- "مطا لعه تاثیر زمان های مختلف سرد سازی اولیه بر میزان بقا و تحرک اسپرم قوچ پس از پس از روند انجماد-ذوب", هفتمین همایش ملی یافته های کشاورزی, 1393, سنندج,ایران.

22- "مطالعه اثرات نوع رقیق کننده بر پارامتهای حرکتی اسپرم قوچ نژاد قزل با استفاده از سیستم آنالیز کامپیوتری (CASA)", ششمینن همایش یافته های پژوهشی کشاورزی, 1392, سسندج,ایران.

23- "مطالعه دینامیک فولیکولی بزهای مهابادی در طی سیکل استروس با استفاده ا ز سونوگرافی از راه واژن", پنجمین کنگره علوم دامی ایران, 1391, اصفهان,ایران.

24- "مطالعه دینامیک فولیکولی میش های قزل در طی استروس با استفاده از سونوگرافی از طریق وا ژن ........", ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی, 1392, سنندج,ایران.

25- "مطالعه سونوگرافی دستگاه تولید مثل در ماکیان", سومین سمینار بهداشت و بیماریهای طیور, 1381.

26- "مقایسه اثر طولانی بودن زمان تعادل برروی پارامترهای حرکتی اسپرم گاومیش در منی رقیق شده با دو نوع رقیق کننده تجاری(بایوکسل و آندرومد)", ششمین کنگره علوم دامی ایران, 1393, تبریز,ایران.

27- "مورفومتری جسم زرد و فولیکول پیش تخمک گذاری در میش های قزل طی فصل ولید متل", ششمین همایش یافته های پژوهشی کشور, 1392, سنندج,ایران.

28- "نگهداری اسپرم بز مهابادی با استفاده از رقیق کننده های بایوکسل و اویکسل بصورت مایع و در دمای C°5", کنگره ملی علوم و فن آوری های نوین کشاورزی, 1390, زنجان,ایران.

29- "یافته های اولتراسونوگرافیکرشد رویان گوسفند و بز با رهیافت ترانسواژینال", پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی غرب کشور, 1390, سنندج,ایران.
پایان نامه ها (20)

1-معصومه عباس زاده, "اثرات كوئرستين روي پارامترهاي كمي و كيفي اسپرم قوچ نگهداري شده در دماي 4 درجه سانتيگراد در زمان¬هاي مختلف", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

2-فريبا صيدمرادي كهره, "ارزيابي تأثير آنالوگ GnRH (GONADORELIN) در طي فاز لوتيال بر روي ديناميسم رشد فوليكول¬هاي تخمدان در بزهاي مهابادي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

3-صغري عباس زاده, "اثرات استراديول و مايكو استروژن آلفا – زرالينول روي پارامترهاي كمي وكيفي اسپرم قوچ نگهداري شده در دماي 4 درجه سانتي¬گراد در زمان¬هاي مختلف", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

4-بهنام ريحاني, "تاثير انجماد دو مرحله‏اي، زمان اضافه كردن گليسرول و ارتفاع پايوت ها از سطح ازت مايع بر كيفيت اسپرم قوچ پس از روند انجماد- ذوب", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

5-واعظ كرمي, "ارزيابي تاثيربرخي عوامل محيطي (شوك حرارتي، نوع و pH رقيق كننده) بر تحرك اسپرم با استفاده از سيستم آناليز كامپيوتري اسپرم(CASA)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

6-سميه محمدي, "ارزيابي سونوگرافي تغييرات تخمدان گوسفند قزل از طريق رهيافت واژينال", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

7-فريد سبزي بايقرا, "ارزيابي اولتراسونيك روش هاي مختلف همزمان سازي بر روي ديناميسم ساختارهاي تخمداني در بز هاي مهابادي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

8-مرتضي تهموزي, "اثرترشحات رحم گوسفند آبستن بر فعاليت نوتروفيل ها در شرايط آزمايشگاهي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

9-اميد حقيقي, "ارزيابي تاثير اضافه كردن آنتي اكسيدانت هاي آنزيمي و غير آنزيمي به رقيق كننده هاي بايوكسل و آندرومد در نگهداري اسپرم قوچ بصورت مايع در دماي 4 درجه سانتي گراد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

10-اكرم فتح الله زاده هاچه سو, "ارزيابي نگهداري اسپرم بز بصورت مايع در رقيق كننده هاي شير، بايوكسل و اويكسل در دماي 4 درجه سانتي گراد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

11-مهدي محمودي مللو, "آناليزعدم هچ درگله هاي مرغ مادرگوشتي واقع درشهرستان اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

12-فرزاد فرجي, "تاثير نوع رقيق كننده و زمان تعادل بر روي پارامترهاي حركتي اسپرم گاوميش قبل و بعد از انجماد توسط CASA", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

13-مهشيد ايراهيم نژاد, "ارزيابي مقايسه اي رشد رويان و جنين گوسفند و بز از طريق اولتراسونوگرافي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

14-الميرا محمدي, "بررسي تاثير تزريق داخل تخم مرغي سطوح مختلف نيتريت بر رشد و توسعه جنين، جوجه درآوري، كيفيت جوجه يكروزه و برخي از فراتسنجه هاي خوني جوجه هاي تازه هچ شده", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

15-سعدي كريم زاده, "ارزيابي تحرك اسپرم بز نژاد مهابادي به كمك كامپيوتر(CASA)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

16-مهري عبدالله پور, "ارزيابي سونوگرافي تغييرات تخمدان بز مهابادي در طي فصل توليدمثل و غيرتوليدمثل", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

17-فرزاد فرجي, "تاثير نوع رقيق كننده و زمان تعادل بر روي پارامترهاي حركتي اسپرم گاوميش قبل و بعد از انجماد توسط", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

18-پريسا صوفي, "بررسي اثر سطوح مختلف عصاره برگ و گل شبدر قرمز روي پارامترهاي كمي و كيفي اسپرم قوچ نگهداري شده در دماي 4 درجه سانتي گراد در زمان هاي مختلف", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

19-عليرضا مرادي, "تاثير افزودن ژل رويال به رقيق كننده¬ي تريس براي نگهداري اسپرم قوچ قزل بصورت مايع در دماي 4 درجه سانتي گراد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

20-سحر بابايي, "تاثير نوع رنگ آميزي، نوع رقيق كننده و انجماد بر مورفومتري سر اسپرم گاوميش با استفاده از سيستم آناليز كامپيوتري اسپرم (CASA)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.