• نام و نام خانوادگی
  • شهناز فتحی قزلقیه
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه گیاهان دارویی و معطر
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (10)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (17)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (3)
دروس تدریس شده (11)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • شهناز فتحی قزلقیه
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه گیاهان دارویی و معطر
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1- دكتري: دانشگاه تبریز، اصلاح و فیزیولوژی - تاثیر کودهای زیستی حاوی باکتری‌های محرک رشد بر عملکرد اسانس، خواص آنتی اکسیدانی و صفات فیزیولوژیکی ریحان تحت تنش کمبود آب.

2- كارشناسي ارشد: دانشگاه تبریز- مهندسی علوم باغباني – پایان نامه با موضوع مضاعف سازي سوماتيكي كروموزمهاي سيب زميني با استفاده از دوزهاي مختلف كلشيسين.

3- كارشناسي: دانشگاه خرم آباد – مهندسی علوم باغباني .
مقالات ژورنال (10)

1-Fathi, sh., et al, 2020, 2020, Effect of organic and chemical fertilizers on morpho-physiological and biochemical properties of ajowan (Trachyspermum ammi L.),Iranian Journal of Plant Physiology.10.22034/IJPP.2020.672570.

2- Fathi, sh., et al. 2019. Effects of salicylic acid foliar application on morpho-physiological traits of purslane (Portulaca olaracea L.) under salinity stress conditions Journal of Plant Physiology and Breeding, 9(2): 1-9.

3-Najafian Sh, Rowshan V. and Fathi Sh, 2020, 2020, Comparison of Chemical Constituents of Essential Oil from Aerial Constituent of Mentha longifolia and Salvia multicaulis Obtained by Hydro distillation and Headspace Analysis,Journal of Essential Oil Bearing Plants, https://doi.org/10.1080/0972060X.2020.1824687.

4- Shahnaz Fathi and Sharareh Najafian,2020, Effect of organic and chemical fertilizers on morpho-physiological and biochemical properties of ajowan (Trachyspermum ammi L., Iranian Journal of Plant Physiology,11(1): 3405- 3415.

5- Fathi, sh., et al. 2020. Morpho-physiological and biochemical properties of Carum copticum (L.): effects of salicylic acid, Iranian Journal of Plant Physiology, 10 (2): 1365-1674..

6- Fathi, sh., et al. 2015. Alleviating the adverse effects of water limitation on Basil (Ocimum basillicum L.) physiological traits and yield, by exogenous application of Biofertilizers, Journal of Biodiversity and Environmental Sciences..

7- Noori, M., Ali, Javad., Fathi, Sh and Kashi, A. 2014. Evaluation the interactions effects between the Nutrition methods of Nitrogen On the various of quantitative traits in cucumber in Ilam province. International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research. 2(4): 1-10.

8- فتحی ش. و همکارن. 1398. تأثير برخي محركهاي زيستي بر پايه اسيدهاي آمينه روي گياه نعناع سبز دارويي (L spicat Mentha (تحت تنش شور. نشريه علمي تغذيه گياهان باغي. 2(2): 177-156..

9- فتحی ش. و همکارن. 1398. اثر تنش شوري روي شاخصهاي جوانه‌زنی گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.) نشریه تحقیقات بذر،9 (3): 145-155 .

10- فتحی ش. و همکارن. 1394. اثر اسید سالیسیلیک بر شاخصهاي جوانهزنی و تغییرات بیوشیمیایی بذر ریحان (basilicu Ocimum (تحت شرایط تنش شوري. نشریه تحقیقات بذر، 5(2):49-59 .
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (17)

1- شهناز فتحی ، اعظم سیدی، 1399، تعدیل اثرات منفی تنش شوری با استفاده از پیش تیمار بذور، چالش های فراروی تکمیل زنجیرهی ارزش گیاهان دارویی و معطر، اولین همایش ملی، ارومیه، ایران.

2- شهناز فتحی، کوثر طاهری، اعظم سیدی، 1399، تاثیرمحلولپاشی برگی سالیسیلیک اسید روی برخی شاخصهای رشد گیاه شوید ( Anethum graveolences L) تحت تنش شوری، چالش های فراروی تکمیل زنجیرهی ارزش گیاهان دارویی و معطر، اولین همایش ملی، ارومیه، ایران.

3- شهناز فتحی، رویا مولودزاده، اعظم سیدی، 1399،تاثیر فسنوترن و آمینولفورته در کاهش اثرات تنش شوری در بادرشبویه، چالش های فراروی تکمیل زنجیرهی ارزش گیاهان دارویی و معطر، ،اولین همایش ملی،ارومیه، ایران.

4- Fathi et al, 2019. Effects of Foliar Spray of Nanoparticles of FeSO4with Chitosan Coating on Photosynthetic Pigments of Ajowan Carumcopticum under Saline Condition, 8thNational Congress on Medicinal Plants, National Network of Research and Technology of Medicinal Plants, Tehran..

5- Fathi et al, 2019. Effect of Plant Biostimulants on Essential Oil, Chlorophylls and Carotenoid Content in Mentha under Salin Condition, 8thNational Congress on Medicinal Plants, National Network of Research and Technology of Medicinal Plants, Tehran..

6- Fathi et al,2018. The Effect of Salinity Stress on Seed Germination and growth parameters of Two Medicinal Plants, Black Cumin (Nigella sativa) and Basil (Ocimum basilicum L.), 6thNational Congress on Medicinal Plants, National Network of Research and Technology of Medicinal Plants, Shiraz.

7- Fathi et al,2017. Introduce some of the Medicinal Plants Species with the Most Traditional Usage in northern Counties in Vest Azerbayjan, 6thNational Congress on Medicinal Plants, National Network of Research and Technology of Medicinal Plants, Tehran..

8- Fathi et al. 2017. Bitter cucumber consumption in traditional medicine city Miyandoab, 6thNational Congress on Medicinal Plants, National Network of Research and Technology of Medicinal Plants, Tehran..

9- فتحی و همکاران،1396. اثرات آللوپاتیکی عصاره آبی اسفند (Peganum harmala) بر روی صفات جوانه زنی و رشد گیاهچه‌های‌‌ کاسنی (Chicorium intybus)، چهارمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران، کرج.

10- فتحی و همکاران، 1396. بررسی اثر آللوپاتیک عصاره آبی گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum copticum) بر جوانه زنی و رشدگیاهچه‌های خاکشیر(Descurainia sophia)، چهارمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران، انجمن علمی بذر ایران و دانشگاه پیام نور، کرج.

11- فتحی و همکاران،1396. بررسی مصرف دو گیاه مهم از تیره کدوئیان در طب سنتی شهرستان میاندوآب، هشتمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، همدان.

12- فتحی، ش. 1395.جمع آوری و شناسایی علف های هرز دارویی مزارع گندم شهرستان شاهین دژ، هشتمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، همدان.

13- فتحی و همکاران، 1395. بررسی مصرف سنتی گیاهان دارویی ضد دیابت در شهرستان خوی، هفتمین همایش گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، همدان.

14- فتحی و همکاران، 1395. معرفی گیاهان دارویی پرمصرف در طب سنتی شهرستانهای جنوب استان آذربایجان غربی، هفتمین همایش گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، همدان.

15- فتحی، ش و نوری، م. 1392. بررسی مصارف سنتی گیاه دارویی چله داغی در شهرستان شاهین دژ.همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی. جزیره قشم. .

16- فتحی و همکاران،1390. مضاعف سازی کروموزوم های سیب زمینی با استفاده کلشیسین از طریق تیمار جوانه، کنگره ملی باغبانی، .

17- فتحی و همکاران،. 1390. مضاعف سازی کروموزمهای لایه L3 رقم دیپلوئید solanum commersonii و هيبريد تريپلوئيد (S.acaule × S.phureja) سیب زمینی با استفاده از دزهای مختلف کلشیسین . كنگره بين المللي اصفهان..
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-1- فتحی ش. و همکارن. ، 1397، تاثیر کاربرد کود دامی، ورمی‌کومپوست و اسید سالیسیلیک برعملکرد، اسانس و برخی صفات فیزیولوژیکی گیاه بادرشبویه، در شرایط خاک شور میاندوآب،درون دانشگاهی.
پایان نامه ها (3)

1- پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فریده عبدالله فام. گروه گیاهان دارویی، دانشگاه مراغه، استاد راهنمای دوم، شهریور 1400 .

2- پایان نامه کارشناسی ارشد خانم رویا مولودزاده. گروه گیاهان دارویی، مرکز آموزش عالی شهید باکری، استاد راهنما، شهریور 98..

3- پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ادریس آذرپیرا. گروه گیاهان دارویی، مرکز آموزش عالی شهید باکری، استاد راهنما، شهریور 98. .
دروس تدریس شده (11)

1- روش هاي استخراج و شناسايي مواد موثره گياهان دارويي (کارشناسی ارشد)..

2- شناسايي و معرفي گياهان دارويي بومي ايران (کارشناسی ارشد)..

3- اصول توليد محصولات ارگانيک و سالم در گلخانه (کارشناسی ارشد)..

4- آماده سازي عمل آوري و بسته بندي گياهان داروئي و معطر.

5- طرح هاي آماري در علوم گياهان دارويي و معطر.

6- توليد گياهان داروئي و معطر.

7- مباني گياهشناسي.

8- اصول باغباني.

9- گياهان زينتي.

10- اصول و روش هاي ازدياد گياهان.

11- ترويج کشاورزي ارگانيگ.