بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (7)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (18)
پایان نامه ها (1)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • محمد فتاحی
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه باغبانی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (7)

1-محمد فتاحی, 2016, Essential oil variation in wild-growing populations of Salvia reuteranaBoiss. collected from Iran: Using GC–MS and multivariate analysis,Industrial Crops and Products.

2-محمد فتاحی, 2016, Optimization of Extraction Parameters of Phenolic Antioxidants from Leaves of Capparis spinosa Using Response Surface Methodology,Food Analytical Methods.

3-محمد فتاحی, 2015, Xanthomicrol: A Comprehensive Review of Its Chemistry, Distribution, Biosynthesis and Pharmacological Activity,Mini-Reviews In Medicinal Chemistry.

4-محمد فتاحی, 2015, Allelopathic and insecticidal activities of essential oil ofDracocephalum kotschyi Boiss. from Iran: A new chemotype withhighest limonene-10-al and limonene,Industrial Crops and Products.

5-محمد فتاحی, 2014, Combination of multivariate curve resolution and multivariate classification techniques for comprehensive high-performance liquid chromatography-diode array absorbance detection fingerprints analysis of Salvia reuterana extracts,Journal of Chromatography A.

6-محمد فتاحی, 2013, A new biotechnological source of rosmarinic acid and surface flavonoids: Hairy root cultures of Dracocephalum kotschyi Boiss,Industrial Crops and Products.

7-محمد فتاحی, 2013, Identification and quantification of leaf surface flavonoids in wildgrowing populations of Dracocephalum kotschyi by LC–DAD–ESI-MS,Food Chemistry.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (18)

1- 1394, ANTIFUNGAL EFFECT OF DRACOCEPHALUM MOLDAVICA ESSENTIAL OIL ON IN VITRO GROWTH OF PENICILLIUM DIGITATUM AND ASPERGILLUSE FLAVUS,4th National Congress on Medicinal Plants, تهران,ایران.

2- 1394, APPLICATION OF RESPONSE SURFACE METHODOLOGY (RSM) TO OPTIMISE HYDRO-ALCOHOLIC EXTRACTION OF PHENOLIC ANTIOXIDANT FROM CAPPARIS SPINOSA LEAVES,4th National Congress on Medicinal Plants, تهران,ایران.

3- 1392, EFFECT OF DIFFERENT CONCENTRATIONS OF COLCHICINE ON PLOIDY LEVELS AND MORPHOLOGY OF DRACOCEPHALUMKOTSCHYI BOISS.,2nd National Congress on Medicinal Plants, Tehran,Iran.

4- 1393, Effect of Dracocephalum kotschyi Boiss Ethanolic Extract on Some Common weeds Of Urmia Region,کنگره ملی گیاهان دارویی, مشهد,ایران.

5- 1393, Effect of ege explant on hairy root induction by Agrobacterium rhizogenes in drcocephalum kotschyi,کنگره ملی گیاهان دارویی, مشهد,ایران.

6- 1394, EFFECT OF SOME PRETREATMENTS ON SEED GERMINATION SALVIA STAMINEA MONTHR ET AUCH. EX BENTH. IN ORDER TO OF DOMESTICATION THIS PLANT.,4th National Congress on Medicinal Plants, تهران,ایران.

7- 1394, EFFECT OF UV B/C ON MORPHO-PHYTOCHEMICAL TRAITS OF GROWING PLANTS OF DRACOCEPHALUM MOLDAVICA L.,4th National Congress on Medicinal Plants, تهران,ایران.

8- 1394, EVALUATION OF ESSENTIAL OIL QUANTITY FROM NATURAL HABITATS IN IRAN OF SALVIA STAMINEA MONTHR ET AUCH. EX BENTH,4th National Congress on Medicinal Plants, تهران,ایران.

9- 1394, MORPHOLOGICAL AND PHYTOCHEMICAL DIVERSITY IN THREE WILD-PLANT POPULATIONS OF APIACEAE FAMILY OF URMIA,4th National Congress on Medicinal Plants, تهران,ایران.

10- 1393, Morphological diversity among wild populations of Stachys byzantina (lamiaceae) in East Azarbayjan and Ardebil,کنگره ملی گیاهان دارویی, مشهد,ایران.

11- 1393, Stimulatory effect of BAP and NAA on growth and Chemical constituents of dracocephalum kotschyi boiss. Plants,کنگره ملی گیاهان دارویی, مشهد,ایران.

12- 1394, STUDY OF MORPHOLOGICAL DIVERSITY OF SOME POPULATIONS OF SALVIA STAMINEA MONTHR ET AUCH. EX BENTH IN IRAN,4th National Congress on Medicinal Plants, تهران,ایران.

13- 1393, Ultraviolete effects of salicylic acid on morphological and physiological satureja hortensis,کنگره ملی گیاهان دارویی, مشهد,ایران.

14- 1394، اثر مراحل مختلف فیزیولوژیکی روی ترکیبات فیتوشیمیایی اسانس بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.))،هشتمین همایش ملی یافتههای پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

15- 1394، از ژرم پلاسم تا تولید دارو؛ پژوهشها، تنگناها، راهکارها و آینده نگریها : مطالعه موردی گیاه اندمیک زرین (Dracocephalum kotschyi)،نهمین کنگره علوم باغبانی، اهواز،ایران.

16- 1392، القای تتراپلوئیدی در گیاه دارویی زرین گیاه Dracocephalum kotschyi با استفاده از کلشیسین،هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، همدان،ایران.

17- 1394، بررسی اثرات آللوپاتی عصاره اسطوخودوس بر جوانه زنی بذر برخی از علفهای هرز،هشتمین همایش ملی یافتههای پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

18- 1394، تعیین عملکرد و اجزای اسانس در Dracocephalum thymifolium،هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.
پایان نامه ها (1)

1-علي اكبر زاهدي، 1392، اثرات كلشي سين بر برخي خصوصيات مورفولوژيكي، بيوشييمايي و سيتوژنتيكي زرين گياه (.Dracocephalum kotschyi Bioss)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.