• نام و نام خانوادگی
  • محمد فتاحی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه باغبانی
 • ایمیل
  • m.fattahi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (7)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (18)
پایان نامه ها (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمد فتاحی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه باغبانی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (7)

1-محمد فتاحی, "Essential oil variation in wild-growing populations of Salvia reuteranaBoiss. collected from Iran: Using GC–MS and multivariate analysis", Industrial Crops and Products, 2016.

2-محمد فتاحی, "Optimization of Extraction Parameters of Phenolic Antioxidants from Leaves of Capparis spinosa Using Response Surface Methodology", Food Analytical Methods, 2016.

3-محمد فتاحی, "Xanthomicrol: A Comprehensive Review of Its Chemistry, Distribution, Biosynthesis and Pharmacological Activity", Mini-Reviews In Medicinal Chemistry, 2015.

4-محمد فتاحی, "Allelopathic and insecticidal activities of essential oil ofDracocephalum kotschyi Boiss. from Iran: A new chemotype withhighest limonene-10-al and limonene", Industrial Crops and Products, 2015.

5-محمد فتاحی, "Combination of multivariate curve resolution and multivariate classification techniques for comprehensive high-performance liquid chromatography-diode array absorbance detection fingerprints analysis of Salvia reuterana extracts", Journal of Chromatography A, 2014.

6-محمد فتاحی, "A new biotechnological source of rosmarinic acid and surface flavonoids: Hairy root cultures of Dracocephalum kotschyi Boiss", Industrial Crops and Products, 2013.

7-محمد فتاحی, "Identification and quantification of leaf surface flavonoids in wildgrowing populations of Dracocephalum kotschyi by LC–DAD–ESI-MS", Food Chemistry, 2013.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (18)

1- "ANTIFUNGAL EFFECT OF DRACOCEPHALUM MOLDAVICA ESSENTIAL OIL ON IN VITRO GROWTH OF PENICILLIUM DIGITATUM AND ASPERGILLUSE FLAVUS", 4th National Congress on Medicinal Plants, 1394, تهران,ایران.

2- "APPLICATION OF RESPONSE SURFACE METHODOLOGY (RSM) TO OPTIMISE HYDRO-ALCOHOLIC EXTRACTION OF PHENOLIC ANTIOXIDANT FROM CAPPARIS SPINOSA LEAVES", 4th National Congress on Medicinal Plants, 1394, تهران,ایران.

3- "EFFECT OF DIFFERENT CONCENTRATIONS OF COLCHICINE ON PLOIDY LEVELS AND MORPHOLOGY OF DRACOCEPHALUMKOTSCHYI BOISS.", 2nd National Congress on Medicinal Plants, 1392, Tehran,Iran.

4- "Effect of Dracocephalum kotschyi Boiss Ethanolic Extract on Some Common weeds Of Urmia Region", کنگره ملی گیاهان دارویی, 1393, مشهد,ایران.

5- "Effect of ege explant on hairy root induction by Agrobacterium rhizogenes in drcocephalum kotschyi", کنگره ملی گیاهان دارویی, 1393, مشهد,ایران.

6- "EFFECT OF SOME PRETREATMENTS ON SEED GERMINATION SALVIA STAMINEA MONTHR ET AUCH. EX BENTH. IN ORDER TO OF DOMESTICATION THIS PLANT.", 4th National Congress on Medicinal Plants, 1394, تهران,ایران.

7- "EFFECT OF UV B/C ON MORPHO-PHYTOCHEMICAL TRAITS OF GROWING PLANTS OF DRACOCEPHALUM MOLDAVICA L.", 4th National Congress on Medicinal Plants, 1394, تهران,ایران.

8- "EVALUATION OF ESSENTIAL OIL QUANTITY FROM NATURAL HABITATS IN IRAN OF SALVIA STAMINEA MONTHR ET AUCH. EX BENTH", 4th National Congress on Medicinal Plants, 1394, تهران,ایران.

9- "MORPHOLOGICAL AND PHYTOCHEMICAL DIVERSITY IN THREE WILD-PLANT POPULATIONS OF APIACEAE FAMILY OF URMIA", 4th National Congress on Medicinal Plants, 1394, تهران,ایران.

10- "Morphological diversity among wild populations of Stachys byzantina (lamiaceae) in East Azarbayjan and Ardebil", کنگره ملی گیاهان دارویی, 1393, مشهد,ایران.

11- "Stimulatory effect of BAP and NAA on growth and Chemical constituents of dracocephalum kotschyi boiss. Plants", کنگره ملی گیاهان دارویی, 1393, مشهد,ایران.

12- "STUDY OF MORPHOLOGICAL DIVERSITY OF SOME POPULATIONS OF SALVIA STAMINEA MONTHR ET AUCH. EX BENTH IN IRAN", 4th National Congress on Medicinal Plants, 1394, تهران,ایران.

13- "Ultraviolete effects of salicylic acid on morphological and physiological satureja hortensis", کنگره ملی گیاهان دارویی, 1393, مشهد,ایران.

14- "اثر مراحل مختلف فیزیولوژیکی روی ترکیبات فیتوشیمیایی اسانس بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.))", هشتمین همایش ملی یافتههای پژوهشی کشاورزی, 1394, سنندج,ایران.

15- "از ژرم پلاسم تا تولید دارو؛ پژوهشها، تنگناها، راهکارها و آینده نگریها : مطالعه موردی گیاه اندمیک زرین (Dracocephalum kotschyi)", نهمین کنگره علوم باغبانی, 1394, اهواز,ایران.

16- "القای تتراپلوئیدی در گیاه دارویی زرین گیاه Dracocephalum kotschyi با استفاده از کلشیسین", هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران, 1392, همدان,ایران.

17- "بررسی اثرات آللوپاتی عصاره اسطوخودوس بر جوانه زنی بذر برخی از علفهای هرز", هشتمین همایش ملی یافتههای پژوهشی کشاورزی, 1394, سنندج,ایران.

18- "تعیین عملکرد و اجزای اسانس در Dracocephalum thymifolium", هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی, 1394, سنندج,ایران.
پایان نامه ها (1)

1-علي اكبر زاهدي, "اثرات كلشي سين بر برخي خصوصيات مورفولوژيكي، بيوشييمايي و سيتوژنتيكي زرين گياه (.Dracocephalum kotschyi Bioss)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.