• نام و نام خانوادگی
  • مختار غفاری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم دامی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (9)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (11)
پایان نامه ها (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مختار غفاری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم دامی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (9)

1-Bakhshalizadeh S, Hashemi A, Ghaffari M, Farhadian M and Jafari S, 2016, Genetic Analysis of Biometric Traits in Moghani Sheep Breed,Research on Animal Production, http://rap.sanru.ac.ir/article-1-873-fa.html&sw=%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C.

2-Ghahramani N، Hashemi A، M Ghaffari and Elyasi G، 2017، Investigation of growth hormone gene polymorphism and its association with growth traits in Japanese Quail،Animal Science Journal (Pajouhesh and Sazandegi)، http://asj.areo.ir/article_117301.html.

3-Javanmard A، Asadzadeh N، Banabazi MH، hasanpur K and Ghaffari M، 2016، Sex determination in Holstein fetus using a non-invasive method of cell-free fetal DNA (cffDNA) in plasma collected from pregnant cows،Animal Science Journal (Pajouhesh and Sazandegi)، http://asj.areo.ir/article_109471.html.

4-.

5-S. Bakhshalizadeh، M. Gaffari، A. Hashemi and S. Jafari، 2016، Effects of Non‐Genetic Factors and Permanent Maternal Environment on Biometric Traits in Moghani Sheep،Iranian Journal of Applied Animal Science.

6-مختار غفاری, 2016, Estimation of genetic parameters and genetic trends for biometric traits in Moghani sheep breed,Small Ruminant Research.

7-مختار غفاری، 1395، مقایسه اثر سطوح مختلف پودر مرزه با آنتی بیوتیک لینکومایسین بر عملکرد، خصوصیات لاشه و پروفایل چربی خون در جوجه های گوشتی،پژوهش نامه علوم طیور.

8-مختار غفاری، 1393، ارزیابی شاخص های تولید مثلی در برنامه های متفاوت سیدر گذاری و تزریق eCG در بزهای مهابادی در خارج از فصل تولید مثلی،مجله دامپزشکی ایران، 10،1.

9-مختار غفاری، 1392، مطالعه چند شکلی در ناحیه پروموتور ژن پروتئین شوک حرارتی( Hsp70) و ارتباط آن با صفت نرخ باروری در گاوهای هلشتاین و سرابی،مجله بیوتکنولوژی کشاورزی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (11)

1- 1394، برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات بیومتریک و ارتباط آنها با وزن یک سالگی در گوسفند نژاد مغانی،هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

2- 1394، برآورد پارامترهای ژنتیکی و روند ژنتیکی صفات بیومتریک در گوسفند نژاد مغانی،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارکانیگ و مرسوم، اردبیل،ایران.

3- 1394، بررسی چند شکلی موجود در ژن کاپاکازئین (CASK)در گوسفند ماکویی با استفاده از روش PCR-SSCP،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارکانیگ و مرسوم، اردبیل،ایران.

4- 1394، بررسی چندشکلی آللی ژن MHC-DRB3 در گاومیشهای آذربایجان¬غربی با استفاده از روش PCR-SSCP،هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

5- 1394، بررسی عوامل موثر بر صفات بیومتریک در گوسفند نژاد مغانی،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارکانیگ و مرسوم، اردبیل،ایران.

6- 1394، تاثیر سطوح مختلف پودر مرزه بر مصرف خوراک جوجه های گوشتی،چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارکانیگ و مرسوم، اردبیل،ایران.

7- 1394، روند همخونی و اثر آن بر صفات تولیدی گاوهای هلشتاین استان اصفهان،هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

8- 1393، شناسایی چند شکلی های تک نوکلئوتیدی در ژن ATP1A1 و ارتباط آن با صفت نرخ باوری در گاوهای سرابی با استفاده از روش PCR-SSCP،ششمین کنگره علوم دامی ایران، تبریز،ایران.

9- 1392، مطالعه تاثیر تنش گرمایی بر روزهای باز در گاوهای هلشتاین ایران،چهارمین همایش ملی انجمن هلشتاین ایران، تهران،ایران.

10- 1393، مطالعه تاثیر تنش گرمایی بر نرخ باروری در گاوهای هلشتاین ایران (Effect of heat stress on conception rate in Iranian Holstein’s dairy cattle)،ششمین کنگره علوم دامی ایران، تبریز،ایران.

11- 1392، مطالعه چند شکلی در ژن ATP1A1 و ارتباط آن با صفت نرخ باروری در گاوهای هلشتاین،چهارمین همایش ملی انجمن هلشتاین ایران، تهران،ایران.
پایان نامه ها (3)

1-شيوا عراقي، 1394، برآورد پارامترهاي ژنتيكي صفات رشد ونسبت كليبر در گوسفندان مغاني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-سميه بخشعلي زاده بادكي، 1394، برآورد پارامترهاي ژنتيكي صفات بيومتريك در گوسفند نژاد مغاني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-حسين پورملك نقده، 1393، تاثير سطوح مختلف پودر مرزه بر عملكرد، خصوصيات لاشه، پروفايل چربي خون و سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.