• نام و نام خانوادگی
  • محمد علیزاده خالدآباد
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم و صنایع غذایی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (45)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (69)
کتاب های چاپ شده (2)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (25)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمد علیزاده خالدآباد
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم و صنایع غذایی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 1384، صنایع غذایی-کنترل کیفیت لبنیات،دانشگاه تهران.

2-کارشناسی ارشد، 1379، صنایع غذایی-تکنولوژی لبنیات،دانشگاه تهران.

3-کارشناسی، 1377، صنایع غذایی-کنترل کیفیت،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
مقالات ژورنال (45)

1-Iraj Karimi Sani, Sina Ardebilchi Marand, Mohammad Alizadeh, Saber Amiri & Amirafshar Asdagh, 2020, Thermal, Mechanical, Microstructural and Inhibitory Characteristics of Sodium Caseinate Based Bioactive Films Reinforced by ZnONPs/Encapsulated Melissa officinalis Essential Oil,Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials.

2-Nasrin Faraji, Sajad Pirsa*, Mohammad Alizadeh and Hadi Almasi, 2018, Optimizing Production of Mentha longifolia Essential Oil Emulsion Loaded with Omega 3 Fatty Acids by Nano-Fiber/Gas Chromatography,Journal of Bioanalysis & Biomedicine.

3-Mohammad Rezaei1 | Mohammad Alizadeh Khaledabad2 | Ehsan Moghaddas Kia3 | Zahra Ghasempour4, 2020, Optimization of grape juice deacidification using mixture of adsorbents: A case study of Pekmez,Food Science and Nutrition.

4-سجاد پیرسا ، محمد علیزاده خالدآباد و نادر قهرمان نژاد, 2016, Application of Nano-sized Poly N-phenyl Pyrrole Coated Polyester Fiber to Headspace Microextraction of Some Volatile Organic Compounds and Analysis by Gas chromatography,Current Analytical Chemistry.

5-شقایق شیخ زاده ، محمد علیزاده خالدآباد، محمود رضازاد باری و حامد همیشه کار, 2016, Nanoencapsulation of curcumin,Agro FOOD Industry Hi Tech.

6-پریناز پارسا ، محمد علیزاده خالدآباد، محمد رضازاد باری و علی اکبریان, 2015, Optimisation of probiotic yoghurt production enriched with phytosterols,International Journal of Dairy Technology.

7-نسیم خشتی، میرخلیل پیروزی فرد،محمد علیزاده خالدآباد، رقیه اشرفی و لاله امینی, 2014, A Feasibility Study on Date Honey Production Using Composite Design Pattern,Journal of Applied Environmental and Biological Sciences.

8-رقیه اشرفی ، محمود رضازاد باری ، محمد علیزاده خالدآباد، لطیفه پوراکبر, 2014, Phenolic Compounds and Antioxidant Properties of Grape Pomaces Fermented by Aspergillus oryzae,International Journal of Agriculture Innovations and Research.

9-سعید حمدی پور ، محمود رضازاد باری و محمد علیزاده خالدآباد, 2014, Production of phenolic antioxidants from apple residue using Rhizopus oligosporus,International journal of Advanced Biological and Biomedical Research.

10-لاله امینی ، محمد علیزاده خالدآباد،محمود رضازاد باری، نسیم خشتی و نجمه آبرون, 2013, Conductometry based models for the prediction of probiotic yogurt quality indices,Journal of American Science.

11-مسعود بهرامی ، داریوش احمدی ،محمد علیزاده خالدآباد وفخری سادات حسینی, 2013, Physicochemical and Sensorial Properties of Probiotic Yogurt as Affected by Additions of Different Types of Hydrocolloid,Korean Journal of Food Science and Animal Resources.

12-حنانه لشکری ، اصغر خسروشاهی ، محمد علیزاده خالدآباد و اشکان مددلو, 2012, Chemical composition and rheology of low-fat Iranian white cheese incorporated with guar gum and gum arabic as fat replacers,Journal of food science and technology.

13-محمد علیزاده خالدآباد, 2012, Optimisation of probiotic yoghurt production containing,International Journal of Dairy Technology.

14- 2011, Effect of low temperature on physico-chemical properties of different strawberry cultivars,African Journal of Food Science and Technology, 1,2.

15-محمد علیزاده خالدآباد, 2011, Biogenic amines in Iranian white brine cheese: modelling,International Journal of Dairy Technology.

16- 2010, Effect of Grape Chemical Pretreatment and its Storage Conditions on the Texture Properties of Raisin,American-Eurasian J. Agric. and Environ. Sci.

17- 2010, Optimizing endopectinase production from date pomace by Aspergillus niger PC5 using response surface methodology,Food and Bioproducts Processing.

18- 2009, Assessment of Aflatoxin M1 Levels in Selected Dairy Products in North-Western Iran,International Journal of Dairy Technology.

19- 2009, effect of Different contents of Yogurt Starter/Probiotic Bacterial, Storage Time and Diferent Cocentration of Cysteine on the Microflora Characteristic of Bio-Yogurt,Research Journal of Biological Sciences.

20- 2009, Minimization of Sodium in Iranian White Brined Cheese,Asian Journal of Chemistry.

21- 2008, Optimization of Enzymatic Degumming Process for Rice Bran Oil Using Response Surface Methodology,LWT - Food science and Technology.

22- 2006, Modeling of Proteolysis and Lipolysis in Iranian white Brine Cheese,Food Chemistry.

23- 2005, Optimizing Sensorial Quality of Iranian White Brine Cheese Using Response Surface Methodology.,Journal of Food Science.

24-علی ایاسه ، محمد علیزاده خالدآباد، محسن اسمعیلی، عباس مهرداد و یوسف جواد زاده، 1394، تاثیر تیمار فراصوت بر ویسکوزیته ، توزیع اندازه ذرات ، کدورت و فنل کل....،پژوهش های صنایع غذایی.

25-فاطمه مدرسی ، احمد مستعان ، میر خلیل پیروزی فرد ، محمد علیزاده خالد آباد، 1394، تأثیر بخاردهی بر خواص بافتی خمیر خرمای کبکاب،علوم و صنایع غذایی ایران.

26-صابر امیری ، محسن اسمعیلی ؛ محمد علیزاده خالدآباد و سمانه امیری، 1394، تشخیص و طبقه بندی عسل های طبیعی و تقلبی با تجزیه آماری چند متغیره،پژوهشهای صنایع غذایی.

27-شقایق شیخ زاده ، محمد علیزاده خالدآباد، محمود رضازاد باری و حامد همیشه کار، 1394، تهیه و ارزیابی شاخص های رنگی نانوکمپلکس های کورکومین،علوم غذایی و تغذیه.

28-آیدا صالح ،محمود رضازاد باری ، محمد علیزاده خالدآباد و نجمه صباحی، 1394، مطالعه تأثیر صمغ عربی، پروتئین تغلیظ شده شیر و پروتئین تغلیظ شده آة پنیر برخصوصیبت کیفی مبست سین بیوتیک...،پژوهشهای علوم وصنایع غذایی ایران.

29-سجاد پیرسا ، محمد علیزاده خالدآباد و نادر قهرمانژاد، 1394، بهینه سازی شرایط استخراج ترکیبات فرار روغن کنجد ----،علوم و صنایع غذایی ایران.

30-محمد یار حسینی ، محمود رضازاد باری ، محمد علیزاده خالدآباد، 1394، تولید آبمیوه سین بیوتیک: تاثیر pH، بریکس و اندیس فرمالین ---،علوم و صنایع غذایی ایران.

31-سعید حمدی پور، محمود رضازاد، محمد علیزاده، 1394، شناسایی عوامل تاثیرگذار بر تولید واستخراج ترکیبات آنتی اکسیدانی از تفاله سیب با استفاده از دو زیر واریته رایزوپوس اولیگوسپوروس،نشریه پژوهشهای صنایع غذایی.

32-محمد علیزاده خالدآباد، 1393، بررسی اثرات ریز جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس و صمغ زدو در ماست پروبیوتیک،نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی.

33-علی ایاسه، محمد علیزاده خالدآباد، محسن اسمعیلی، عباس مهرداد و یوسف جوانزده، 1393، تاثیر فرایند فراصوت با حرارت روی فعالیت آنزیم پراکسیداز و مولفه های رنگی آب هویج،پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی.

34-لعیا رضازاد باری، محمود رضازاد باری ، محمود قاسم نژاد و محمد علیزاده خالدآباد، 1393، بررسی اثر نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید در خصوصیات انبارمانی و کنترل پوسیدگی ...،پژوهشهای صنایع غذایی.

35-فروغ محترمی،محسن اسمعیلی، محمد علیزاده خالدآباد و سید مهدی سیدین اردبیلی، 1393، بهبود خواص رئولوژیکی خمیر با آنزیم های ترانس گلوتامیناز و آسپاراژیناز، پودر آب پنیر و اینولین،پژوهشهای علوم وصنایع غذایی ایران.

36-محمد علیزاده خالدآباد، 1393، ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی عصاره تفاله انگور تخمیر شده با آسپرژیلوس اریزه...،بهداشت مواد غذایی.

37-نجمه صباحی محمدی ، محمد علیزاده خالدآباد، محمود رضازاد باری، 1393، تاثیر ریزپوشانی رنتی ، صمغ لوبیای خرنوب و ژلاتین بر روی زنده مانی باکتری بیفیدوباکتریوم ...،پژوهش های صنایع غذایی.

38-حامد خسن زاده اوچتپه ، محمد علیزاده خالدآباد و محمود رضازاد باری، 1392، تعیین شرایط بهینه فعالیت لخته کنندگی مایه پنیر قارچی به روش سطح پاسخ،نشریه پژوهشهای صنایع غذایی.

39-امیر یعقوبی ،محمد علیزاده خالدآباد، محمود رضازاد باری، 1392، کاربرد پردازش تصویر برای تعیین شاخص های رنگی Lab در سنجش رنگ غذا،نشریه پژوهشهای صنایع غذایی.

40-مهسا یوسفی ،محمود رضازاد باری ؛محمد علیزاده خالدآباد و رجب خشای، 1391، اثر آنتاگونیستی مواد ضد میکروبی تولیدی از سویه های لاکتوباسیلوس جداسازی شده از پنیر کوزه استان آذربایجان غربی،نشریه پژوهش های صنایع غذایی.

41-نسرین فرجی ،محمد علیزاده خالدآباد، اصغر خسروشاهی و سهیلا فرجی، 1391، بهینه سازی فرآیند تولید ماست پروبیوتیک کم چرب با استفاده از طرح مرکب (Combined design)،نشریه علوم وصنایع غذایی ایران.

42-هدی خالصی ،محمد علیزاده خالدآباد و محمود رضازاد باری، 1391، بررسی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و عملکردی صمغ زدو تراوشی از گیاه amygdalus scoparia spach در منطقه میان جنگل استان فارس،نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران.

43-رامین تیموری ،محمد علیزاده خالدآباد و پریسا جعفریان، 1390، اثر غنی سازی با عصاره متانولی سیر، رزماری و برگ زیتون بر برخی ویژگیهای شیمیایی روغن کلزا،نشریه پژوهشهای صنایع غذایی.

44- 1389، بهینه سازی تو لید پکتین لیاز از تفاله خرما تو سط آسپرژیلو س نایجر با کار برد ر وش سطح پاسخ،مجله پژوهشهای صنایع غذایی، 3،20.

45- 1380، مقایسه مایه پنیر حاصل از کپکMucor miehei با مایه پنیر حیوانی و مایه پنیر تجاری رنیلا،مجله علوم کشاورزی ایران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (69)

1- 2015, ....Usage or molecularly imprinted polymers in detection or emerging pollutants,13th iranian international congress of toxicology, ارومیه,ایران.

2- 2014, A SURVEY ABOUT APPLICATION OF NATIVE ZEDO GUM AS A STABILIZER IN,1st International Conference on Natural Food Hydrocolloids, Mashhad,Iran.

3- 2011, Application of Zedo gum in probiotic yoghurt production,2nd international congress of food hygiene, تهران,ایران.

4- 1394, Development and evaluation of characterization and antioxidant activity of curcumin nanodispersion,همایش بین المللی صنایع غذایی ایران, تهران,ایران.

5- 2014, DEVELOPMENT OF A STABILIZER FOR SET-YOGURT PRODUCTION CONTAINING GELATIN, MODIFIED STARCH AND GUAR GUM,1st International Conference on Natural Food Hydrocolloids, Mashhad,Iran.

6- 2011, Effect of some essential oils on the biogenic amines productions in Iranian white cheese,2nd international congress of food hygiene, تهران,ایران.

7- 2014, Effect of Urtica dioica extract, Mentha spicata essential oil and Matricaria chamomilla essential oil on Helicobacter pylori in vitro,xxvu International Workshop on Helicobacter and and Microbiota in Inflammation and Cancer, رم,ایتالیا.

8- 2012, Formulation of a novel synbiotic yoghurt containing microbial transglutaminase by means of response surface method,23rd INTERNATIONAL ICFMH SYMPOSIUM FoodMicro 2012, Istanbul,Turkey.

9- 2011, Formulation of an essential oil flavored probiotic contained white brine cheese: Optimization,2nd international congress of food hygiene, تهران,ایران.

10- 2011, Improvement in conditions of milk pasteurization using pulsed electric fields,2nd international congress of food hygiene, تهران,ایران.

11- 2011, Minimization of NaCl in Iranian white brine cheese,International Food congress-Novel approaches in food industry, ازمیر,ترکیه.

12- 1393, Preparation of a novel curcumin nanodisp ersion,کنگره کشوری کاربرد فناوری نانو در علوم پزشکی, سمنان,ایران.

13- 2011, Study on coagulation kinetic in Iranian white cheese,2nd international congress of food hygiene, تهران,ایران.

14- 2011, Study on production of bio -yogurt fortified with cysteine,2nd international congress of food hygiene, تهران,ایران.

15- 2014, The Phisyco-chemical Properties of Doogh (Iranian Yoghurt Drink) Containing Locust Bean Gum, Gelatin and Transglutaminase Enzyme,Fourth International Conference on Food Studies, Prato,Italy.

16- 2014، اثر جایگزینی نسبی شکر با کنسانتره ...،نخستین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم غذایی، زابل،ایران.

17- 1393، اثر جایگزینی نسبی شکر با کنسانتره خرما بر روی ویژگی های کیفی: خاصیت آنتی اکسیدانی و ویتامین ث آبمیوه مخلوط هلو و سیب،نخستین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی، زابل،ایران.

18- 1393، اثر غنی سازی ماست پروبیوتیک باعصاره گزنه،اسانس بابونه ونعناع بر میزان ماده خشک درطی دوره نگهداری،بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، گرگان،ایران.

19- 1389، ارزیابی زنده مانی لاکتوبلسیلوس اسیدوفیلوس (la-5) ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی...،همایش کشوری ایمنی مواد غذایی و اشامیدنی، ساری،ایران.

20- 1392، امکان سنجی تولید عسل خرما با کاربرد طرح مرکب،اولین کنفرانس ملی علوم کشاورزی و محیط زیست، تهران،ایران.

21- 1390، اندازه گیری استالدئید در ماست پروبیوتیک،20th National Food Science and Industries Congress، تهران،ایران.

22- 1393، انکپسولاسیون توام پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها با آلژینات سدیم و اثر آن ها ....،دومین همایش کشوری سلامت شیر از تولید تا مصرف و اهمیت تغذیه ای آن، تهران،ایران.

23- 1390، بررسی اثر اسانس و فاکتورهای فرآوری بر زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و ویژگی های حسی در پنیر سفید ایرانی،کنگره ملی پروبیوتیک و پریبیوتیک ایران، تهران،ایران.

24- 1392، بررسی اثر ژل آ لوورا ، آ نزیم ترانس گلو تامیناز و آ ب پنیر بر زنده مانی باکتری و خصوصیات دوغ پروبیوتیک،بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، شیراز،ایران.

25- 1387، بررسی اثر عوامل متغییر در فرایند ترکیبی آبگیری اسمزی و مایکروویو بر روی زمان لازم برای خشک کردن کیوی،هیجدهمین کنگره ملی علوم صنایع غذایی.

26- 1386، بررسی استفاده از دو صمغ عربی و گوار به عنوان جایگزین چربی بر ویژگی های شیمیایی و رئولوژیکی پنیر سفید ایرانی کم چرب،هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی.

27- 1390، بررسی امکان استفاده از میکروانکپسولاسیون رنتی در محصولات لبنی،کنگره ملی پروبیوتیک و پریبیوتیک ایران، تهران،ایران.

28- 1394، بررسی امکان کاربرى اینولین و بتا گلوکان در تولید آب میوه پروبیوتیک،سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی ایران، اصفهان،ایران.

29- 1393، بررسی تأثیر ترکیب پوشش خوراکی بر پارامترهای رنگ انجیر نیمه مرطوب طی..،نخستین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین، زابل،ایران.

30- 1389، بررسی تأثیر مخلوط هیدروکلوئیدها برروی شاخص های کیفی )Combined Design( ماست پروبیوتیک کم چرب با کاربرد طرح مرکب،نوزدهمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران، تهران،ایران.

31- 1393، بررسی تغییرات فعالیت آنتی اکسیدانی و پروتئولیز در پنیرسنتی در مرحله ی آب نمک...،نخستین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین، زابل،ایران.

32- 1386، بررسی تولید اسیدسیتریک از ملاس چغندرقند کارخانه قند ارومیه با استفاده از انواع سوش های آسپرژیلوس نایجر،مرکز بررسی و تحقیق و آموزش صنایع قند ایران.

33- 1392، بررسی تولید نانودیسپرسیونهای 3 جزئی سدیم کازئینات -صمغ عربی-تویین 20،دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا، تهران،ایران.

34- 1393، بررسی خشک کردن پاششی عصاره میوه جات: اثر کمک خشک کن ها بر خو اص،دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران،ایران.

35- 1390، بررسی خصوصیات امولسیفایری صمغ زدو و ترکیب صمغهاص ترشحی،20th National Food Science and Industries Congress، تهران،ایران.

36- 1389، بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عملکردی صمغ زدو (صمغ فارسی)،نوزدهمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران، تهران،ایران.

37- 1392، بررسی روش های استخراج لیکوپن از ضایعات صنعتی گوجه فرنگی،بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، شیراز،ایران.

38- 1391، بررسی زنده مانی بیفیدوباکتر انیمالیس در ماست سین بیوتیک غنی شده با کنسانتره - های پروتئینی و آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی،سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی، مشهد،ایران.

39- 1393، بررسی سنتیک استخراج آنتوسیانین زرشک به کمک فراصوت،دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید ، توزیع و مصرف، ساری،ایران.

40- 1391، بررسی عوامل تاثیرگذار در تولید و استخراج ترکیبات آنتی اکسیدانی از تفاله سیب توسط کپک،سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی، مشهد،ایران.

41- 1393، بررسی نقش سه دمای (5 ،10 و 15 )درجه سانتی گراد و شرایط نگهداری بر پروتئولیز در پنیر سنتی،نخستین همایش ملی الکتزونیکی دستاوردهای نوین، زابل1،ایران.

42- 1394، بررسی و مقایسه زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس کازئی...،سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی، اصفهان،ایران.

43- 1387، بررسی همزمان شناخت وبهینه سازی عوانل موثر بر فرایند تخمیر غوطه ور ملاس شکرخام کارخانه قند ارومیه با در نظر گرفتن برهمکنش میان آنها در تولید سیتریک اسید با استفاده از ترکیب کئوردیناسیون K4Fe(CN).3H2O،لیگاندEDTA و سویه آشپرژیلوس نایجرA1،هیجدهمین کنگره ملی علوم صنایع غذایی.

44- 1393، به کارگیری پمپ های حرارتی به منظور خشک کردن محصولات غذایی حساس به حرارت،بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، گرگان،ایران.

45- 1386، بهینه سازی فرایند صمغ گیری آنزیمی روغن برنج،هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران.

46- 1389، بهینه سازی شرایط تولید بیوسورفاکتانت حاصل از باکتری اسینتوباکتر کالکوآستیکوس با استفاده از تفاله سیب به عنوان سوبسترای ارزان قیمت،نوزدهمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران، تهران،ایران.

47- 1386، بهینه سازی کاهش میزان سدیم در پنیر سفید ایرانی،هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی.

48- 1390، تاثیر اسانس های گیاهی بر روند لیپولیز در طی رسانیدن پنیر UF فتا،20th National Food Science and Industries Congress، تهران،ایران.

49- 1389، تاثیر استفاده از اسانس های ترخون وآویشن به همراه پودر جوانه گندم بر روی برخی از ویژگی های ماست ساده،نوزدهمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران، تهران،ایران.

50- 1392، تاثیر افزودن لیکوپن استخراج شده از گوجه فرنگی بر پارامترهای رنگی ماست سین بیوتیک،بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، شیراز،ایران.

51- 1391، تاثیر افزودن لیکوپن بر زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در ماست سین بیوتیک،سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی، مشهد،ایران.

52- 1387، تاثیر شرایط فرآوری و نگهداری بر بافت کشمش،هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی.

53- 1393، تاثیر عصاره هون (Haven) بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی پنیر سنتی،نهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران، ارومیه،ایران.

54- 2007، تولید آبمیوهای دارویی با استفاده از اسانس های گیاهی با قدرت ماندگاری بالا،17th natinal congress of food Industry.

55- 1391، تولید و استخراج ترکیبات فنولیک با استفاده از تخمیر در حالت جامد و استفاده از ترکیبات آنتی اکسیدانی در ساخت مواد بسته بندی،همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا، شیراز،ایران.

56- 1386، جایگاه فناوری نانو در توسعه صنایع غذایی،هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی کشور ارومیه.

57- 1389، جداسازی و شناسایی سویه های باکتری اسید لاکتیک از پنیر کوزه و بررسی.....،نوزدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، تهران،ایران.

58- 1386، حضور و پایداری آفلاتوکسین M1 در شیر و محصولات لبنی،هفدهیمین کنگره ملی صنایع غذائی ایران.

59- 1390، زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدو فیلوس و بیفیدو باکتریوم بیفیدوم در ماست حاوی صمغ زدو،کنگره ملی پروبیوتیک و پریبیوتیک، تهران،ایران.

60- 1385، شیر خشک-تعیین میزان رطوبت-روش آزمون مرجع،موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.

61- 1385، شیر خشک و فراورده های شیر خشک-تعیین مقدار چربی به روش وزنی سنجی-روش آزمون مرجع،موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.

62- 1382، شیر و فرآورده های آن-مایه پنیر میکروبی(قارچی) ویژگیها و روشهای آزمون،موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.

63- 1393، غنی سازی ماست پروبیوتیک با عصاره گزنه، اسانس بابونه و اسانس نعناع و اثر آن بر اسیدیته ماست،بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، گرگان،ایران.

64- 1391، فرمولاسیون جدید در تولید ماست سین بیوتیک با افزودن لیکوپن استخراج شده از گوجه فرنگی،همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا، شیراز،ایران.

65- 1393، کاربرد اشعه گاما ، در فرآوری موادغذایی،اولین همایش کاربرد فناوری هسته ای در صنایع غذایی و کشاورزی، تبریز،ایران.

66- 1393، کاربرد بیوپلیمرهای قالب ملکولی در شناسایی و پالایش انواع آلاینده های...،دومین همایش کشوری سلامت شیر...، تهران،ایران.

67- 1393، کاربردهای متنوع فن آوری NMR در مواد غذایی،اولین همایش کاربرد فناوری هسته ای در صنایع غذایی و کشاورزی، تبریز،ایران.

68- 1385، کمسیون استاندار<<شیر خشک،دوغ کره و پودر دوغ کره ،آب پنیر و پودر آب پنیر-شناسایی فعالیت فسفاتاز-روش آزمون>>،موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.

69- 1390، مطالعه تشکیل پیگمانهای قهوه ای در کنسانتره انگور،20th National Food Science and Industries Congress، تهران،ایران.
کتاب های چاپ شده (2)

1-.

2-محمد علیزاده، مکانیسم و تئوری در شیمی مواد غذایی،ترجمه.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-محمد علیزاده خالدآباد، - 2.محمود رضازادباری 50% - ، 1387، حداقل سازی میزان آفلاتوکسین M1 در پنیر سفید ایرانی،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (25)

1-آيدا صالح، 1394، مطالعه تاثير تركيب صمغ عربي،wpc و MPC بر ويژگيهاي كيفي ماست...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-كيوان نيلي، 1393، انكپسولاسيون توام پروبيوتيك ها و پري بيوتيك ها با آلژينات سديم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-رسول كلهوري، 1389، مطالعه فرمولاسيونهاي جديد ماست با استفاده از اسانسهاي گياهي ....، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-علي بري، 1389، اثر اسانسهاي نعنا اويشن بر روي پروتئوليز و خصوصيات ميكروبي...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-نسرين فرجي، 1389، بررسي تاثير مخلوطي از هيدروكلوئيدها بر روي شاخص هاي كيفي ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-پري ناز پارسا، 1389، بهينه سازي شرايط توليد ماست غني شده با فيتواسترولها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-شهاب قصري، 1387، بهينه سازي فرايند توليد پنير uf با استفاده از شاخصهاي شيميايي ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-جواد علي اكبرلو، 1387، بهينه سازي فاكتورهاي فراوري به منظور كاهش ميزان امينهاي بيوژنيك در پنير سفيد ايراني، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

9-بهزاد كنعاني، 1393، غني سازي ماست پروبيوتيك با عصاره گزنه و تاثيرات آن بر ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-بشير بهرامي، 1393، مطالعه سنتيك تغييرات فاكتورهاي ازت ، نمك ،اسيديته و فعاليت...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-مريم فاخر نيا، 1391، مطالعه تاثير نسبتهاي مختلف هيدروكلوئيدها و امولسيفايرها بر شاخص هاي...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-سعيد حمدي پور، 1391، شناسايي عوامل تاثيرگذار بر توليد و استخراج آنتي اكسيدان از تفاله سيب با ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-كاوه مصطفي زاده، 1392، مطالعه سنتيك تغييرات اسيد آسكوربيك، نيتريت و رنگ در سوسيس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-نادر قهرمان نژاد، 1393، جايگزيني نسبي شكر با كنسانتره خرما در فرمولاسيون آبميوه هلو و سيب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-رقيه اشرفي، 1393، بهينه سازي استخراج آنتي اكسيدانها از تفاله هاي انگور تخمير شده، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

16-محمد يارحسيني، 1394، بررسي توليد آب سيب و البالو سين بيوتيك صنعتي، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

17-علي اياسه، 1393، مطلعه تاثير فرآيند فراصوت روي مولفه هاي رنگي، خواص فيزيكوشيميايي...، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

18-مريم خاني، 1393، بررسي سنتيك استخراج آنتوسيانين از زرشك و استفاده از آن در نوشابه...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-جواد حسن پور، 1393، مطالعه تاثير كمك خشك كن هاي مالتودكسترين و صمغ عربي بر روي...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-وحيده كوچه مشكي، 1389، بررسي توليد بيوامولسيفاير توسط باكتري اسينتوباكتر با بهره گيري از تفاله سيب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-محمديار حسيني، 1387، بررسي توليد اسيد سيتريك از تفاله سيب به روش جديد كشت سطحي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-قدسيه عليزاده، 1387، بررسي تاثير اماده سازي شيميايي بر عمر انباري و خواص كيفي خشك كرده انگور، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-فروغ محترمي، 1393، بهبود خواص فيزيكي و رئولوژيكي خمير و بافت نان لواش ...، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

24-روشنك رضايي، 1393، اثر صمغ عربي بر خصوصيات فيزيكوشيميايي توت فرنگي هاي ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-ندا مومني، 1393، بهينه سازي تركيب پوشش خوراكي با كاربرد طرح مركب به منظور...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.