• نام و نام خانوادگی
  • عبداله طلوعی آذر
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ادبیات فارسی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
پایان نامه ها (18)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • عبداله طلوعی آذر
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ادبیات فارسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

پایان نامه ها (18)

1-عباس اكبري، 1394، بررسي ضرب المثل هاي كليله و دمنه و مرزبان نامه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-منصور اسدي، 1392، بررسي سيماي بزرگان انقلاب اسلامي در شعر انقلاب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-مرتضي مظلومي وند، 1392، سبك شناسي متون ديني دوره صفويه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-سهيلا آلبوكردي، 1392، نقش باورهاي ديني در داستان هاي كودكانه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-ريحانه وجداني، 1392، اعتقاد به منجي در اشعار تيموريان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-اكرم اسكندري، 1392، شرح ديوان نظامي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-ياسين اسمعلي، 1393، سبك شناسي آثار فارسي امام محمد غزالي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-مريم خطاوي، 1393، بررسي داستانگونگي در اشعار سهراب سپهري و حميد مصدق، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-ناهيد جهانسري، 1394، پيوندهاي فكري مثنوي معنوي با گلشن راز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-مينا محرمي، 1393، علي نامه ها در ادب فارسي تا پايان قرن هشتم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-طاهر لاو‍‍‍زه، 1391، سير تطور نثر موزون در ادبيات فارسي از آغاز تا قرن دهم هجري قمري، پایان نامه دكترا، استاد مشاوره.

12-شيرين فريد فر، 1391، مفاهيم زمان در ديوان شمس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-مريم علي مرادي، 1391، ريا ومقابله با در ديوان حافظ واسرالتوحيد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-عليرضا اشتك، 1391، اشارات تاريخي درباره مغول در كتاب هاي نشر دانش قرن هفتم وهشتم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-معصومه احمدي، 1391، تحليل عاطفي وبررسي همسويي آن با صور خيال در اشعار قيصر امين پور، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-حسن مهري آلالان، 1391، تاثير پذيري احمد شاملو از متون منثور و منظوم ادب پارسي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-جبرئيل صفايي مقدم، 1390، جلوه هاي ادبيات مغانه در اشعار اخوان ثالث، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-مهري صفاجو، 1390، سيماي معشوق در اشعار استاد شهريار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.