• نام و نام خانوادگی
  • ابوالفضل علی رضالو
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه باغبانی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (42)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (22)
کتاب های چاپ شده (2)
پایان نامه ها (18)
دروس تدریس شده (15)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • ابوالفضل علی رضالو
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه باغبانی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1- کارشناسی: مهندسی علوم باغبانی: دانشگاه ارومیه (1385-1381).

2- کارشناسی ارشد: فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای: دانشگاه تربیت مدرس تهران (1388-1386).

3- دکتری تخصصی: فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای: دانشگاه تربیت مدرس تهران (1394-1389) .

4- فرصت مطالعاتی (2014-2013): Plant DNA Sequencing for Phylogenetic Analyses، دانشگاه فدریکو دوم ناپولی ایتالیا.
مقالات ژورنال (42)

1-Amini, S., Hassani, A., Alirezalu, A., Maleki, R., 2021, Phenolic and flavonoid compounds and antioxidant activity in flowers of nine endemic Verbascum species from Iran,Journal of the Science of Food and Agriculture, https://doi.org/10.1002/jsfa.11667.

2-Mirzamohammad, E., Alirezalu, A., Alirezalu, K., Norozi, A., Ansari, A., 2021, Improvement of the antioxidant activity, phytochemicals, and cannabinoid compounds of Cannabis sativa by salicylic acid elicitor,Food Science & Nutrition.

3-Shirzad, H. Alirezalu, A. Alirezalu, K. Yaghoubi, M. Ghorbani, B. Pateiro, M. Lorenzo, J.M., 2021, Effect of Aloysia citrodora Essential Oil on Biochemicals, Antioxidant Characteristics, and Shelf Life of Strawberry Fruit during Storage,Metabolites, 11, 256..

4-Sobati-Nasab, Z., Alirezalu, A., Noruzi, P., 2021, Improvement of physiological and phytochemical parameters of pot marigold (Calendula officinalis) using foliar application of zinc,Agriculture and Natural Resources, 55, 81–88.

5-Ishkeh SR, Shirzad H, Asghari MR, Alirezalu A, Pateiro M, Lorenzo JM, 2021, Effect of Chitosan Nanoemulsion on Enhancing the Phytochemical Contents, Health-Promoting Components, and Shelf Life of Raspberry (Rubus sanctus Schreber),Applied Sciences, 11(5):2224.

6-Azizian, T., Alirezalu, A., Hassani, A., Bahadori, S., Sonboli, A., 2021, Phytochemical analysis of selected Nepeta species by HPLC-ESI-MS/MS and GC–MS methods and exploring their antioxidant and antifungal potentials,Journal of Food Measurement and Characterization.

7-Sobati-Nasab, Z., Alirezalu, A., Noruzi, P., 2021, Effect of foliar application of nickel on physiological and phytochemical characteristics of pot marigold (Calendula officinalis),Journal of Agriculture and Food Research, 3, 100108.

8-Alirezalu K, Hesari J,Yaghoub Mi, Mousavi Khaneghah A, Alirezalu A, Pateiro M, M LorenzoJ., 2021, Combined effects of ε-polylysine and ε-polylysine nanoparticles with plant extracts on the shelf life and quality characteristics of nitrite-free frankfurter-type sausages,Meat Science, 172.

9-Alirezalu, K., Pateiro, M., Yaghoubi, M., Alirezalu, A., Peighambardoust, S. H., & Lorenzo, J. M., 2020, Phytochemical constituents, advanced extraction technologies and techno-functional properties of selected Mediterranean plants for use in meat products. A comprehensive review,Trends in Food Science & Technology, 100, 292-306.

10-Moshari-Nasirkandi, A. Alirezalu, A. Almasi Hachesu, M, 2020, Effect of lemon verbena bio-extract on phytochemical and antioxidant capacity of strawberry (Fragaria×ananassa Duch. cv. Sabrina) fruit during cold storage,Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 25, 101613.

11-Alirezalu, A. Ahmadi, N. Salehi, P. Sonboli, A. Alirezalu, K. Mousavi Khaneghah, A. Barba, F.J. Munekata, P.E. Lorenzo, J.M., 2020, Physicochemical Characterization, Antioxidant Activity, and Phenolic Compounds of Hawthorn (Crataegus spp.) Fruits Species for Potential Use in Food Applications,Foods, 9(4), 436.

12-G Ghasemi, A Alirezalu, S Rahmanzadeh Ishkeh, Y Ghosta, 2020, Phytochemical properties of essential oil from Artemisia sieberi Besser (Iranian accession) and its antioxidant and antifungal activities,Natural Product Research, 1-5.

13-Ghasemi, G. Alirezalu, A. Ghosta, Y. Jarrahi, A. Safavi, S.A. Abbas-Mohammadi, M. Barba, F.J. Munekata, P.E.S. Domínguez, R. Lorenzo, J.M, 2020, Composition, Antifungal, Phytotoxic, and Insecticidal Activities of Thymus kotschyanus Essential Oil,Molecules , 25, 1152.

14-Arezoo Shaghaghi, Abolfazl Alirezalu, Emad Nazarianpour, Ali Sonboli, Samad Nejad-Ebrahimi, 2019, Opioid alkaloids profiling and antioxidant capacity of Papaver species from Iran,Industrial Crops and Products.

15-Shahla Shameh, Abolfazl Alirezalu, Bahman Hosseini, Ramin Maleki, 2019, Fruits phytochemical composition and color parameters of twenty‐one accessions of five Rosa species grown in North West Iran,Journal of the Science of Food and Agriculture, https://doi.org/10.3989/gya.0939182.

16-S Hazrati, Silvana Nicola, S Khurizadeh, A Alirezalu, H Mohammadi, 2019, Physico-chemical properties and fatty acid composition of Chrozophora tinctoria seeds as a new oil source,Grasas y Aceites, https://doi.org/10.3989/gya.0939182.

17-Atefeh Moshari Nasirkandi, Abolfazl Alirezalu, Shahram Bahadori, 2019, Phenolic compounds and antioxidant activity of Nepeta fissa - first report from Iran,Natural product research, https://doi.org/10.1080/14786419.2019.1693566.

18-Hamid Akbari, Porya Mohajeri, Siamak Kazemi-Darabadi, Javad Ashrafi-Helan, Abolfazl Alirezalu, 2019, Protective Effect of Crataegus Hydroalcoholic Extract on Intestinal Ischemia-Reperfusion Injury in a Rat Model,Iranian Journal of Veterinary Surgery (Iran J Vet Surg), https://doi.org/10.22034/ivsa.2019.178442.1182.

19-ابوالفضل علیرضالو؛ نیما احمدی؛ پیمان صالحی؛ علی سنبلی، 1398، بررسی تنوع ژنتیکی زالزالک‌های ایران (Crataegus spp) بر اساس توالی‌های ITS هسته‌ای،پژوهش های میوه­ کاری.

20-آرزو شقاقی، ابوالفضل علیرضالو، صمد نژاد ابراهیمی، علی سنبلی ، 1398، ارزیابی فنل کل، فلاونوئید و پتانسیل آنتی اکسیدانی اندام های مختلف دو جنس Papaver و Glaucium جمع آوری شده از نقاط مختلف ایران،پژوهشهای تولید گیاهی.

21-سیدهادی ابطحی، ابوالفضل علیرضالو، وحید رضاوردینژاد، محمد همتی، محمدتقی احمدی ، 1398، اثرات کاربرد کودآبیاری مغناطیسی و غلظت محلول‌پاشی نانوکود روی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی فیسالیس،تحقيقات آب و خاک ايران.

22-سيد هادی ابطحی، وحيد رضاوردی نژاد، محمد همتی، ابوالفضل عليرضالو،محمدتقی احمدی، 1398، تأثير آب مغناطيسی و غلظت محلول غذايی بر خصوصيات فيتوشيميايی و صفات مورفولوژيکی گياه فيساليس،تحقيقات آب و خاک ايران.

23-سبحان سنگین‌آبادی؛ ابوالفضل علیرضالو؛ جواد رضاپورفرد؛ پرویز نوروزی؛ افسانه انصاری، 1398، تأثیر نسبت‌های مختلف نیتروژن به پتاسیم بر ویژگی‌های فیزیکو شیمیایی و خواص آنتی‌اکسیدانی میوه فیسالیس (Physalis peruviana) در شرایط کشت گلخانه‌ای،پژوهش های میوه کاری.

24-آرزو شقاقی، محمدمهدی جوکار، ابوالفضل علیرضالو، محمد امیدی قلعه محمدی، 1397، اثر شوری آب آبیاری بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی و زیست ‌شیمیایی ورد چینی (Rosa chinensis Jacq) رقم Old Blush،مجله علوم و فنون باغبانی ایران.

25-قادر قاسمی، ابوالفضل علیرضالو، شیرین رحمن زاده ایشکه، 1398، ارزیابی و مقایسه خصوصیات فیتوشیمیایی و ظرفیت آنتی اکسیدانی برخی ریز میوه هاي دارویی جمعآوري شده از منطقه خان درسی ارومیه،مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 86 (1): 15-29،.

26-SR Ishkeh, M Asghari, H Shirzad, A Alirezalu, G Ghasemi, 2019, Lemon verbena (Lippia citrodora) essential oil effects on antioxidant capacity and phytochemical content of raspberry (Rubus ulmifolius subsp. sanctus),Scientia Horticulturae, 248, 297-304.

27-Gholizadeh‐Moghadam, N, Hosseini, B, Alirezalu, A, 2019, Classification of barberry genotypes by multivariate analysis of biochemical constituents and HPLC profiles,Phytochemical Analysis, 30: 385– 394..

28-قادر قاسمی؛ محمد فتاحی؛ ابوالفضل علیرضالو، 1397، مطالعه ویژگی‌های فیتوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی ژنوتیپ‌های مختلف ریواس(Rheum ribes L) جمع‌آوری شده از مناطق مختلف ایران،پژوهش های صنایع غذایی، 28 (4).

29-Ghasemi, G., Fattahi, M., Alirezalu, A, 2019, Antioxidant and antifungal activities of a new chemovar of cumin (Cuminum cyminum L),Food science and biotechnology, 28 (3): 669–677.

30-Ghader Ghasemi, Mohammad Fattahi & Abolfazl Alirezalu, 2018, A new source of oxygenated monoterpenes with phytotoxic activity: essential oil of Cuminum Cyminum L. from Iran,Natural Product Research.

31-پریناز جعفرپور، علیرضا فرخزاد، ابوالفضل علیرضالو، فاطمه نژادحبیب وش، 1397، بررسی تنوع فیتوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی گونه‌های مختلف جنس (Salvia L.) در استان آذربایجان غربی،فصلنامه اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی، 6(2)، 1-11.

32-شیرین رحمن زاده ایشکه؛ محمدرضا اصغری؛ حبیب شیرزاد؛ ابوالفضل علیرضالو، 1397، اثر متقابل اسانس به لیمو و نانو امولسیون کیتوسان بر فعالیت های آنزیمی، محتوای آنتی اکسیدانی و ترکیبات فیتوشیمیایی میوه تمشک (Rubus ulmifolius sub sp. sanctus)،علوم و صنایع غذائی ایران، 15(80)-1-12.

33-Shameh, Shahla Hosseini, Bahman Alirezalu, Abolfazl Maleki, Ramin, 2018, Phytochemical Composition and Antioxidant Activity of Petals of Six Rosa Species from Iran,Journal of AOAC International, 101,1788-1793.

34-Abolfazl Alirezalu, Peyman Salehi, Nima Ahmadi, Ali Sonboli, Serena Aceto, Hamid Hatami Maleki and Mahdi Ayyari, 2018, Flavonoids profile and antioxidant activity in flowers and leaves of hawthorn species (Crataegus spp.) from different regions of Iran,International Journal of Food Properties, 21 (1): 452–470..

35-Sara Pahlavan, Marziyeh Shalchi Tousi, Mahdi Ayyari, Abolfazl Alirezalu, Hassan Ansari, Tomo Saric, and Hossein Baharvand, 2018, Effects of hawthorn (Crataegus pentagyna) leaf extract on electrophysiologic properties of cardiomyocytes derived from human cardiac arrhythmia–specific induced pluripotent stem cells,THE FASEB JOURNAL, 32 (3)., 1440-1451.

36-شهلا شامه، بهمن حسینی و ابوالفضل عليرضالو، 1396، بررسی پراکنش و تنوع فیتوشیمیایی گونه های دارویی رز (Rosa spp) در شمال غرب ایران،پژوهش هاي تولید گیاهی، 24 (4)-20-40.

37-سونیا امینی، عباس حسنی، ابوالفضل عليرضالو و رامین ملکی، 1396، بررسی تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گونه های مختلف خرگوشک (Verbascum spp) در استان آذربایجان غربی ،پژوهش هاي تولید گیاهی، 24 (3)- 123-142.

38-ناصر قلیزاده مقدم، بهمن حسینی و ابوالفضل علیرضالو، 1396، ارزیابی تنوع برخی از شاخص های فیتوشیمیایی عصاره برگ در برخی گونه‌های دارویی زرشک (Berberis spp) در شمال غرب ایران،فصلنامه اكوفيتوشيمي گياهان دارويي، 18 (2): 1-12.

39-قادر قاسمی، محمد فتاحی، ابوالفضل علیرضالو، 1395، ارزیابی تنوع برخی از شاخصهای فیتوشیمیایی عصاره گل در جمیعتهای خودروی گیاه دارویی Rheum ribes L. در ایران،فصلنامه اكوفيتوشيمي گياهان دارويي، 16 (4): 49-61.

40-S Pahlavan, M Ayyari, A Alirezalu, MS Tousi, H Ansari, H Baharvand, 2016, Effects of Crataegus pentagyna on cardiomyocytes (CMs) differentiated from CPVT1 patient-derived induced pluripotent stem cells (iPSCs),Planta Medica, 82(S 01): S1-S381.

41-Keramatollah Saeidi, Abolfazl Alirezalu & Zahra Akbari, 2016, Evaluation of chemical constitute, fatty acids and antioxidant activity of the fruit and seed of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) grown wild in Iran,Natural Product Research, 30 (3): 366-368.

42-علی کوه‌خیل، حمید حاتمی ملکی و ابوالفضل علیرضالو، 1394، شناسایی و ارزیابی ویژگی های مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی تعدادی از گونه های ولیک (Crataegus spp) در ایران،فن آوری تولیدات گیاهی، 7 (1): 13-21.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (22)

1-شیرين رحمن زاده، محمدرضا اصغری، حبیب شیرزاد، ابوالفضل علیرضالو، 1396، تأثیر نانو امولسیون کیتوسان بر افزايش عمر قفسه ای و ترکیبات فیتوشیمیايي تمشک،دهمین کنگره علوم باغباني ايران (دانشگاه تربیت مدرس تهران).

2-شهلا شامه، بهمن حسيني، ابوالفضل عليرضالو، رامین ملکي، 1396، مطالعه برخي خصوصیات فیتوشیمیايي و مورفولوژيکي میوه های گیاه دارويي Rosa webbiana،دهمین کنگره علوم باغباني ايران (دانشگاه تربیت مدرس تهران).

3-شيوا صبري، بهمن حسيني، ابوالفضل عليرضالو، رامین ملکي، 1396، بررسي خصوصیات فیتوشیمیايي و آنتي اکسیداني میوه های گیاه دارویی Sambucus nigra جمع آوری شده از ارومیه،دهمین کنگره علوم باغباني ايران (دانشگاه تربیت مدرس تهران).

4-پريناز جعفرپور، علیرضا فرخزاد، ابوالفضل علیرضالو، مهدی محسني آذر، راحله قاسمزاده و احد هدايتي، 1396، آنالیز ناحیه پروموتوری ژن GAI در دو گونه هلو و خیار در شرايط in silico،دهمین کنگره علوم باغباني ايران (دانشگاه تربیت مدرس تهران).

5-سونيا اميني، عباس حسني، ابولفضل عليرضالو، رامین ملکي، 1396، ارزيابي ترکیبات تام فنلي، فلاونوئیدی و فعالیت آنتي اکسیداني برگ گونه های مختلف گل ماهور در استان آذربايجان غربي،دهمین کنگره علوم باغباني ايران (دانشگاه تربیت مدرس تهران).

6-پرينازجعفرپور، عليرضافرخزاد، ابوالفضل عليرضالو، 1396، بررسي خصوصيات فيتوشيميايي و مورفولوژيكي دوگونه ي دارويي مختلف مريم گلي (Salvia L)،دومين همايش ملي گياهان دارويي ديم ايران (ارومیه).

7-شهلا شامه، بهمن حسيني، ابوالفضل عليرضالو، سونيا اميني، 1396، شناسايي ميزان اسيدهاي چرب و درصد روغن بذرهاي نسترن كوهي (Rosa canina L)،دومين همايش ملي گياهان دارويي ديم ايران (ارومیه).

8-سونيا اميني، عباس حسني، ابولفضل عليرضالو، شهلا شامه، 1396، ارزيابي و تعيين تركيبات فنلي موجود در اندام گل و برگ گل ماهور (Vrebascum saccatum) جمع آوري شده از استان آذربايجان غربي با روش كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا،دومين همايش ملي گياهان دارويي ديم ايران (ارومیه).

9-شيوا صبري، بهمن حسيني، ابوالفضل عليرضالو، 1396، بررسي برخي خصوصيات فيتوشيميايي و فعاليت آنتي اكسيداني اندام هاي مختلف آقطي سياه (Sambucus nigra)،دومين همايش ملي گياهان دارويي ديم ايران (ارومیه).

10-Parinaz Jafarpour, Alireza Farokhzad, Abolfazl Alirezalu, Fatemeh NejadHabibvash, Mohammad Fattahi, 2017, Study of morphological and biochemical characteristic of Salvia verticillata from Maku,6th National Congress on Medicinal Plants, P679.

11-Soniya Amini, Abbas Hassani, Abolfazl Alirezalu, Ramin Maleki, 2017, Evaluation of antioxidant activity, total phenolic, flavonoid and carotenoid contents of Verbascum species flowers collected from West Azerbaijan,6th National Congress on Medicinal Plants.

12-Shahla Shameh, Bahman Hosseini , Abolfazl Alirezalu , Ramin Maleki, 2017, Morphological charactrisitics and biochimical content of Rosa damascena fruit from Urmia,6th National Congress on Medicinal Plants.

13-Shirin Rahmanzadeh Ishkeh, Mohammad Reza Asghari, Habib Shirzad, Abolfazl Alirezalu, 2017, Evaluating the effect of cold storage phytochemical contents and antioxidant activity of holy bramble fruit (Rubus ulmifolius subsp. sanctus),6th National Congress on Medicinal Plants.

14-Naser Gholizadeh Mogadam, Bahman Hosseini, Abolfazl Alirezalu, 2017, Study of phenolic compounds and antioxidant activity of various plant parts of Berberis vulgaris,6th National Congress on Medicinal Plants.

15-Shiva Sabri, Bahman Hoseini, Abolfazl Alirezalu, Ramin Maleki, 2017, Study of some phytochemical characteristics of Sambucus ebulus fruit,6th National Congress on Medicinal Plants, P366.

16-Ghader Ghasemi, Mohammad Fattahi, Abolfazl Alirezalu, 2017, Evaluation of phytochemical diversity among flower of wild-growing populations of rhubarb (Rheum ribes L.) in Iran,6th National Congress on Medicinal Plants.

17-Ghader Ghasemi, Mohammad Fattahi, Abolfazl Alirezalu, 2017, Antioxidant capacity in different organs of rhubarb (Rheum ribes L.),6th National Congress on Medicinal Plants.

18-Sara Pahlavan, Mahdi Ayyari, Abolfazl Alirezalu, Marziyeh Shalchi Tousi, Hassan Ansari, Hossein Baharvand, 2016, Effects of Crataegus pentagyna on cardiomyocytes (CMs) differentiated from CPVT1 patient-derived induced pluripotent stem cells (iPSCs),9th Joint Natural Products Conference .

19-Marziyeh Shalchi Tousi, Sara Pahlavan, Hassan Ansari, Abolfazl Alirezalu, Mahdi Ayyari,, Hossein Baharvand, 2016, Effects of Crataegus pentagyna on the electrophysiological properties of cardiomyocytes derived from lqts3-ipsc,5th National Congress on Medicinal Plants.

20-Ghader Ghasemi, Mohammad Fattahi, Abolfazl Alirezalu, 2016, Allelopathic effects of Achillea millefolium ethanolic extract on some common weeds,5th National Congress on Medicinal Plants.

21- 1394، اندازه گیری ترکیبات فلاونوئیدی اندام های مختلف گیاه دارویی Crataegus atrosanguinea با استفاده از روش HPLC،نهمین کنگره علوم باغبانی ایران، اهواز،ایران.

22- 1394، فیلوژنی مولکولی گونه های مختلف گیاه دارویی ولیک (Crataegus spp.) در ایران بر اساس توالی های هسته ای nrDNA ITS،نهمین کنگره علوم باغبانی ایران، اهواز،ایران.
کتاب های چاپ شده (2)

1-Azadmard-Damirchi, S., Fathi Achachlouei, B., Alirezalu, K., Alirezalu, A., Hesari, J., and Emami, Sh, 2012, Physiological and Medicinal Properties of Castor Oil,Book Chapter, Vol. 33. Studium Press LLC, U.S.A. pp. 323-337..

2-ابوالفضل علی رضالو، زین العابدین طهماسبی، سعید حضرتی، 1394، تولید و فرآوری گیاه دارویی آلوئه ورا (صبرزرد)، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.
پایان نامه ها (18)

1-سونا بهروزی زاد، 1400 (استاد راهنما)، مطالعه خصوصیات فیتوشیمیایی، آللوپاتیک، حشره کشی، ضد قارچی و ضد باکتریایی گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare).

2-مهدی خدمتکار، 1399 (استاد راهنما)، اثر محلول پاشی سدیم نیتروپروساید(SNP) و نانوکودپتاسیم بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی عروسک پشت پرده (Physalis peruviana L).

3-سودا مجرب، 1399 (استاد راهنما)، تاثیر محلول¬پاشی متیل جاسمونات و زمان برداشت بر برخی خصوصیات فیتوشیمیایی و آنتی-اکسیدانی میوه فیسالیس(Physalis peruviana L.) .

4-سهیلا نجفیان، 1399 (استاد راهنما)، مطالعه خصوصیات فیتوشیمیایی، آللوپاتیک، حشره کشی، ضد قارچی و ضد باکتریایی گیاه دارویی به لیمو (Lippia citriodora).

5-زهرا ثباتی نسب، 1398 (استاد راهنما)، تاثیر کاربرد برگی روی و نیکل بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گل همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.).

6-انور حسینی، 1398 (استاد مشاور)، بررسی تاثیر محلول پاشی برگی اسید سالیسیلیک و کود نانو پتاس بر عملکرد و خصوصیات کیفی میوه توت فرنگی رقم سابرینا.

7-آرزو شقاقی، 1398 (استاد راهنما)، مطالعه تنوع مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی برخی گونه های خشخاش (Papaver spp) در ایران.

8-وحید پرویزی، 1398 (استاد راهنما)، اثر نانوامولسیون کیتوسان و اسانس رازیانه بر برخی شاخص های بیوشیمیایی و صفات کیفی و ماندگاری میوه توت سیاه.

9-پریسا یاری، 1397 (استاد راهنما)، تاثیر مناطق مختلف کاشت بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی فیسالیس (Physalis alkekengi).

10-سیدهادی ابطحی، 1397 (استاد راهنما)، کاربرد فناوری های نانو ذرات و مغناطیس در مدیریت بهینه کمی و کیفی منابع آب خاک و گیاه.

11-طوبی عزیزیان گوی آغاج، 1397 (استاد راهنما)، بررسی پراکنش فعالیت آنتی اکسیدانی و خصوصیات فیتوشیمیایی برخی گونه های پونه سای در استان آذربایجانغربی.

12-پریناز جعفرپور، 1396 (استاد راهنما)، بررسي تنوع ژنتيکي برخي گونه هاي مريم گلي در استان آذربايجان غربي با استفاده از صفات مورفولوژيکي و فيتوشيميايي و نشانگرهاي مولکولي.

13-شیوا صبری، 1396 (استاد راهنما)، مطالعه تنوع مورفولوژيکي و فيتوشيميايي برخي گونه هاي آقطي (.Sambucus spp) در شمال غرب ايران.

14-قادر قاسمی، 1396 (استاد راهنما)، ارزيابي تنوع مورفولوژيکي و فيتوشيميايي جميعت هاي خودرو ريواس (Rheum ribes) در ايران.

15-شیرین رحمانزاده ایشکه، 1396 (استاد مشاور)، تاثیر نانو کیتوسان و نانواسانس به لیمو بر ماندگاری و محتوای بیوشیمیایی تمشک.

16-ناصر قلیزاده مقدم، شهریورماه 1396 (استاد راهنما)، مطالعه تنوع مورفولوژيکي، ژنتيکي و فيتوشيميايي برخي ژنوتيپ هاي زرشک (Berberis L) در شمال غرب ايران.

17-شهلا شامه، شهریورماه 1396 (استاد راهنما)، مطالعه تنوع مورفولوژيکي و فيتوشيميايي برخي گونه هاي رز (Rosa spp) در شمال غرب ايران.

18-سونیا امینی، شهریورماه 1396 (استاد مشاور)، مطالعه تنوع مورفولوژيکي و فيتوشيميايي برخي گونه هاي گل ماهور (Verbascum spp) در استان آذربايجان غربي.
دروس تدریس شده (15)

1-مبانی گیاهان دارویی، کارشناسی.

2-اکولوژی، کارشناسی.

3-باغبانی عمومی، کارشناسی.

4-كارورزي، کارشناسی.

5-ژنتیک، کارشناسی.

6-پروژه، کارشناسی.

7-تجزيه و تحليل داده هاي آماري در علوم باغباني، کارشناسی ارشد.

8-شناسايي و معرفي گياهان دارويي بومي ايران، کارشناسی ارشد.

9-روش هاي استخراج و شناسايي مواد موثره گياهان دارويي، کارشناسی ارشد.

10-هورمون ها و تنظیم کننده های رشد گیاهی، کارشناسی ارشد.

11-روش تحقیق، کارشناسی ارشد.

12-سمینار، کارشناسی ارشد.

13-فیتوشیمی، دکتری.

14-ارزيابي و حفاظت منابع ژنتيكي گياهي، دکتری.

15-اصلاح گياهان باغباني براي مقاومت به تنش هاي غير زيستي، دکتری.