• نام و نام خانوادگی
  • حسین عسگرزاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم خاک
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (19)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)
پایان نامه ها (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حسین عسگرزاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم خاک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 1386-1391، علوم خاک - فیزیک خاک،دانشگاه بوعلی سینا همدان.

2-کارشناسی ارشد، 1379-1381، علوم خاک ،دانشگاه تبریز.

3-کارشناسی، 1374-1378، علوم خاک،دانشگاه ارومیه.
مقالات ژورنال (19)

1-Zahra Kazemi, Mohammad Reza Neyshabouri, Davoud Zaree Hagh, Hossein Asgarzadeh, Ajhdar Onnabi Milani, Mahdieh Irani, Adel Dabbagh Mohammadi Nasab, 2021, Revisiting integral water capacity on the basis of stomatal conductance at various soil and root length densities in sunflower plant,Agricultural Water Management.

2-SAHAR AGHAEI, SARA NAZARI, HOSSEIN ASGARZADEH, HABIB KHODAVERDILOO, 1399, Optimal Range of Relative Bulk Density Obtained Using Proctor and Axial Stress of 200 kPa for Sunflower (Helianthus annuus L.) Growth,Iranian Journal of Soil and Water Research.

3-Afshin Khorsand, Vahid Rezaverdinejad, Hossein Asgarzadeh, Abolfazl Majnooni-Heris, Amir Rahimi, Sina Besharat, 2020, Response of maize and black gram yield and water productivity to variations in canopy temperature and crop water stress index,International agrophysics .

4-Afshin Khorsand, Vahid Rezaverdinejad, Hossein Asgarzadeh, Abolfazl Majnooni-Heris, Amir Rahimi, Sina Besharat, 1398, Irrigation scheduling of Black Gram based on Crop Water Stress Index (CWSI) under drip irrigation,Iranian Journal of Soil and Water Research.

5-Hedieh Khalifezadeh Koureh, Hossein Asgarzadeh, Mohammad Reza Mosaddeghi, Habib Khodaverdiloo, 2020, Critical Values of Soil Physical Quality Indicators Based on Vegetative Growth Characteristics of Spring Wheat (Triticum aestivum L.),Journal of Soil Science and Plant Nutrition.

6-AFSHIN KHORSAND, VAHID REZAVERDINEJAD, HOSSEIN ASGARZADEH, ABOLFAZL MAJNOONI HERIS, AMIR RAHIMI, SINA BESHARAT, ALI ASHRAF SADRADDINI, 1398, Determination of A Crop Water Stress Index (CWSI) For Detecting Water Stress time of Maize Crop in the Urmia Region,Iranian Journal of Soil and Water Research.

7-Afshin Khorsand, Vahid Rezaverdinejad, Hossein Asgarzadeh, Abolfazl Majnooni-Heris, Amir Rahimi, Sina Besharat, 2019, Irrigation scheduling of maize based on plant and soil indices with surface drip irrigation subjected to different irrigation regimes,Agricultural Water Management.

8-Z. Kazemi, M. R. Neyshabouri, D. Zaree Haghi, and H. Asgarzadeh, 1397, Computation of Integral Water Capacity Using Plant Green Leaf Temperature at Different Soil Compaction Levels,Iranian journal of soil research.

9-Z. Kazemi, M. R. Neyshabouri, D. Zaree Haghi, and H. Asgarzadeh, 1397, Determination of the Least Limiting Water Range Based on Sunflower Plant Response,Iranian journal of soil research.

10-Azadeh Safadous, Behzad Dashtpeyma, Mohammad Reza Mosaddeghi, Hossein Asgarzadeh, 1397, Effects of Irrigation Water Quality on Some Soil Physical Indicators,Applied soil research.

11-Habib Khodaverdiloo, Hiva Khani Cheraghabdal, Vincenzo Bagarello, Massimo Iovino, Hossein Asgarzadeh, Shoja Ghorbani Dashtaki, 2017, Ring diameter effects on determination of field-saturated hydraulic conductivity of different loam soils,Geoderma.

12-Hosein Asgarzadeh, Farrokh Asadzadeh, Parvin Khaleghi, 1396, Effect rock fragment Content on Some physical quality indices of a silt loam Soil,Iranian Journal of Soil and Water Research.

13-Nooshin Soltanalinezhad, Abbas Samadi, Hossein Asgarzadeh, Behnam Dovlati, 1394, The study of interaction air filled porosity and the use of urea and mono calcium phosphate on the availability of nitrogen, phosphorus and potassium in incubation period,Applied soil research.

14-H. Khani Cheraghbedal, H. Khodaverdiloo, H. Asgarzadeh and Sh. Ghorbani Dashtaki, 1394, Ring size dependence of field saturated hydraulic conductivity measurements in a clay loam soil,J. of Soil Management and Sustainable.

15-Hossein Asgarzadeh, Mohammad Reza Mosaddeghi, 1392, Proposing and Evaluating a Laboratory Method for Quick Determination of Different Quantities of Soil Available Water to Plant,Applied soil research.

16-Hossein Asgarzadeh, Mohammad Reza Mosaddeghi, Anthony Roger Dexter, Ali Akbar Mahboubi, Mohammad Reza Neyshabouri, 2014, Determination of soil available water for plants Consistency between laboratory and field measurements,Geoderma.

17-Hossein Asgarzadeh, Mohammad Reza Mosaddeghi, Ali Mohammad Nikbakht, 2014, SAWCal A user-friendly program for calculating soil available water quantities and physical quality indices,computera and electronics in agriculture.

18-Hossein Asgarzadeh, Mohammad Reza Mosaddeghi, Ali Akbar Mahboubi, Akram Nosrati, Anthony Roger Dexter, 2011, Integral energy of plant available water, least limiting water range and integral water capacity for better characterization of water availability and soil physical quality,Geoderma.

19-Hossein Asgarzadeh, Mohammad Reza Mosaddeghi, Ali Akbar Mahboubi, Akram Nosrati, Anthony Roger Dexter, 2010, Soil water availability for plants as quantified by conventional available water, least limiting water range and integral water capacity,Plant and Soil.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)

1- 1391, hjhf,jjh, jh,h.

2- 1394، اب،بی، ارومیه،ایران.

3- 1393، ارزیابی روش ساده سازی شده تک استوانه برای اندازه گیری سریع هدایت هیدرولیکی اشباع خاکهای متاثر از نمک،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

4- 1391، تاثیر اندازه گیری های مزرعهای و آزمایشگاهی مقاومت مکانیکی خاک بر مدیریت آب خاک در مزرعه،اولین همایش ملی تنش های گیاهی (غیرزیستی)، اصفهان،ایران.

5- 1393، تاثیر سنگریزه بر چگالی ظاهری و زمان نفوذ آب به خاک،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

6- 1386، تاثیر ضخامتهای مختلف ماسه بادی و سنگریزه بر میزان تبخیر از سطح خاک،دهمین کنگره علوم خاک ایران، کرج،ایران.

7- 1393، تاثیر عناصرنیتروژن، فسفر و پتاسیم بر پارامترهای رشد ذرت در سطوح مختلف تراکم خاک،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ی،ایران.

8- 1393، تاثیر مصرف توام عناصر پرمصرف نیتروژن، فسفر و پتاسیم (N-P-K ) در سطوح مختلف تراکم خاک بر پارامترهای رشد ذرت،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

9- 1393، تاثیرتوام عناصر نیتروژن و فسفر (N-P ) در سطوح مختلف تراکم خاک بر پارامترهای رشد ذرت،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

10- 1392، تعیین دامنه بهینه چگالی ظاهری نسبی خاک برای رشد رویشی گندم بهاره،سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، اهواز،ایران.

11- 1392، چگالی ظاهری نسبی معیاری برای بیان کیفیت فیزیکی و ساختمان خاک،سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، اهواز،ایران.

12- 1392، دیدگاههای نوین درباره آب قابل استفاده خاک برای گیاه و کاربردهای آنها،سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، اهواز،ایران.

13- 1391، یک روش مزرعه ای برای تعیین سریع و قابل اطمینان آب قابل استفاده خاک برای گیاه بر اساس مفاهیم IWC و LLWR،اولین همایش ملی تنش های گیاهی (غیرزیستی)، اصفهان،ایران.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)

1-حسین عسگرزاده ، 1391، صفحات فشاری 5 و 15 بار برای اندازه گیری نگهداری آب خاک،اروميه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور،ايران.
پایان نامه ها (2)

1-هيوا خاني چراغبدال، 1393، ارزيابي مزرعه اي وابستگي اندازه گيري هاي هدايت هيدروليكي اشباع خاك هاي متأثر از نمك پيرامون درياچه اروميه به‌اندازه استوانه و تكنيك اندازه گيري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-هديه خليفه زاده كوره، 1393، ارتباط شاخص هاي آب قابل استفاده و كيفيت فيزيكي خاك با مشخصه هاي رشد رويشي گندم بهاره، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.