• نام و نام خانوادگی
  • حسین عسگرزاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم خاک
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (4)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)
پایان نامه ها (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حسین عسگرزاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم خاک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (4)

1-سین عسگرزاده - محمدرضا مصدقی - آنتونی روگر دکستر - علی اکبر محبوبی- محمدرضا نیشابوری, 2014, Determination of soil available water for plants Consistency between laboratory and field measurements,Geoderma.

2-حسین عسگرزاده, 2014, SAWCal A user-friendly program for calculating soil available water quantities and physical quality indices,computera and electronics in agriculture.

3-حسین عسگرزاده - محمدرضا مصدقی - علی اکبر محبوبی- اکرم نصرتی - آنتونی روگر دکستر, 2011, Integral energy of plant available water, least limiting water range and integral water capacity for better characterization of water availability and soil physical quality,Geoderma.

4-حسین عسگرزاده - محمد رضا مصدقی - علی اکبر محبوبی - اکرم نصرتی - آنتونی روگر دکستر, 2010, Soil water availability for plants as quantified by conventional available water, least limiting water range and integral water capacity,Plant and Soil.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)

1- 1391, hjhf,jjh, jh,h.

2- 1394، اب،بی، ارومیه،ایران.

3- 1393، ارزیابی روش ساده سازی شده تک استوانه برای اندازه گیری سریع هدایت هیدرولیکی اشباع خاکهای متاثر از نمک،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

4- 1391، تاثیر اندازه گیری های مزرعهای و آزمایشگاهی مقاومت مکانیکی خاک بر مدیریت آب خاک در مزرعه،اولین همایش ملی تنش های گیاهی (غیرزیستی)، اصفهان،ایران.

5- 1393، تاثیر سنگریزه بر چگالی ظاهری و زمان نفوذ آب به خاک،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

6- 1386، تاثیر ضخامتهای مختلف ماسه بادی و سنگریزه بر میزان تبخیر از سطح خاک،دهمین کنگره علوم خاک ایران، کرج،ایران.

7- 1393، تاثیر عناصرنیتروژن، فسفر و پتاسیم بر پارامترهای رشد ذرت در سطوح مختلف تراکم خاک،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ی،ایران.

8- 1393، تاثیر مصرف توام عناصر پرمصرف نیتروژن، فسفر و پتاسیم (N-P-K ) در سطوح مختلف تراکم خاک بر پارامترهای رشد ذرت،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

9- 1393، تاثیرتوام عناصر نیتروژن و فسفر (N-P ) در سطوح مختلف تراکم خاک بر پارامترهای رشد ذرت،کنگره ملی خاک و محیط زیست، ارومیه،ایران.

10- 1392، تعیین دامنه بهینه چگالی ظاهری نسبی خاک برای رشد رویشی گندم بهاره،سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، اهواز،ایران.

11- 1392، چگالی ظاهری نسبی معیاری برای بیان کیفیت فیزیکی و ساختمان خاک،سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، اهواز،ایران.

12- 1392، دیدگاههای نوین درباره آب قابل استفاده خاک برای گیاه و کاربردهای آنها،سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، اهواز،ایران.

13- 1391، یک روش مزرعه ای برای تعیین سریع و قابل اطمینان آب قابل استفاده خاک برای گیاه بر اساس مفاهیم IWC و LLWR،اولین همایش ملی تنش های گیاهی (غیرزیستی)، اصفهان،ایران.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)

1-حسین عسگرزاده ، 1391، صفحات فشاری 5 و 15 بار برای اندازه گیری نگهداری آب خاک،اروميه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور،ايران.
پایان نامه ها (2)

1-هيوا خاني چراغبدال، 1393، ارزيابي مزرعه اي وابستگي اندازه گيري هاي هدايت هيدروليكي اشباع خاك هاي متأثر از نمك پيرامون درياچه اروميه به‌اندازه استوانه و تكنيك اندازه گيري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-هديه خليفه زاده كوره، 1393، ارتباط شاخص هاي آب قابل استفاده و كيفيت فيزيكي خاك با مشخصه هاي رشد رويشي گندم بهاره، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.