• نام و نام خانوادگی
  • حسین عسگرزاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه خاک شناسی
 • ایمیل
  • h.asgarzadeh@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (4)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)
پایان نامه ها (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حسین عسگرزاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه خاک شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (4)

1-سین عسگرزاده - محمدرضا مصدقی - آنتونی روگر دکستر - علی اکبر محبوبی- محمدرضا نیشابوری, "Determination of soil available water for plants Consistency between laboratory and field measurements", Geoderma, 2014.

2-حسین عسگرزاده, "SAWCal A user-friendly program for calculating soil available water quantities and physical quality indices", computera and electronics in agriculture, 2014.

3-حسین عسگرزاده - محمدرضا مصدقی - علی اکبر محبوبی- اکرم نصرتی - آنتونی روگر دکستر, "Integral energy of plant available water, least limiting water range and integral water capacity for better characterization of water availability and soil physical quality", Geoderma, 2011.

4-حسین عسگرزاده - محمد رضا مصدقی - علی اکبر محبوبی - اکرم نصرتی - آنتونی روگر دکستر, "Soil water availability for plants as quantified by conventional available water, least limiting water range and integral water capacity", Plant and Soil, 2010.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)

1- "hjhf", jjh, 1391, jh,h.

2- "اب", بی, 1394, ارومیه,ایران.

3- "ارزیابی روش ساده سازی شده تک استوانه برای اندازه گیری سریع هدایت هیدرولیکی اشباع خاکهای متاثر از نمک", کنگره ملی خاک و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

4- "تاثیر اندازه گیری های مزرعهای و آزمایشگاهی مقاومت مکانیکی خاک بر مدیریت آب خاک در مزرعه", اولین همایش ملی تنش های گیاهی (غیرزیستی), 1391, اصفهان,ایران.

5- "تاثیر سنگریزه بر چگالی ظاهری و زمان نفوذ آب به خاک", کنگره ملی خاک و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

6- "تاثیر ضخامتهای مختلف ماسه بادی و سنگریزه بر میزان تبخیر از سطح خاک", دهمین کنگره علوم خاک ایران, 1386, کرج,ایران.

7- "تاثیر عناصرنیتروژن، فسفر و پتاسیم بر پارامترهای رشد ذرت در سطوح مختلف تراکم خاک", کنگره ملی خاک و محیط زیست, 1393, ی,ایران.

8- "تاثیر مصرف توام عناصر پرمصرف نیتروژن، فسفر و پتاسیم (N-P-K ) در سطوح مختلف تراکم خاک بر پارامترهای رشد ذرت", کنگره ملی خاک و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

9- "تاثیرتوام عناصر نیتروژن و فسفر (N-P ) در سطوح مختلف تراکم خاک بر پارامترهای رشد ذرت", کنگره ملی خاک و محیط زیست, 1393, ارومیه,ایران.

10- "تعیین دامنه بهینه چگالی ظاهری نسبی خاک برای رشد رویشی گندم بهاره", سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران, 1392, اهواز,ایران.

11- "چگالی ظاهری نسبی معیاری برای بیان کیفیت فیزیکی و ساختمان خاک", سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران, 1392, اهواز,ایران.

12- "دیدگاههای نوین درباره آب قابل استفاده خاک برای گیاه و کاربردهای آنها", سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران, 1392, اهواز,ایران.

13- "یک روش مزرعه ای برای تعیین سریع و قابل اطمینان آب قابل استفاده خاک برای گیاه بر اساس مفاهیم IWC و LLWR", اولین همایش ملی تنش های گیاهی (غیرزیستی), 1391, اصفهان,ایران.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)

1-حسین عسگرزاده , "صفحات فشاری 5 و 15 بار برای اندازه گیری نگهداری آب خاک", اروميه, 1391, سازمان ثبت اسناد و املاك كشور,ايران.
پایان نامه ها (2)

1-هيوا خاني چراغبدال, "ارزيابي مزرعه اي وابستگي اندازه گيري هاي هدايت هيدروليكي اشباع خاك هاي متأثر از نمك پيرامون درياچه اروميه به‌اندازه استوانه و تكنيك اندازه گيري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

2-هديه خليفه زاده كوره, "ارتباط شاخص هاي آب قابل استفاده و كيفيت فيزيكي خاك با مشخصه هاي رشد رويشي گندم بهاره", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.