• نام و نام خانوادگی
  • سید علی صفوی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه گیاه پزشکی
 • ایمیل
  • a.safavi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (38)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (76)
کتاب های چاپ شده (2)
پروژه های تحقیقاتی (3)
پایان نامه ها (21)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سید علی صفوی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه گیاه پزشکی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (38)

1-Jarrahi, A. and Safavi, S.A., 2016, Effects of pupal treatment with Proteus® and Metarhizium anisopliae sensu lato on functional response of Habrobracon hebetor parasitising Helicoverpa armigera in an enclosed experiment system,Biocontrol Science and Technology.

2-Jarrahi, A. and Safavi, S.A., 2016, Sublethal effects of Metarhizium anisopliae on life table parameters of Habrobracon hebetor parasitizing Helicoverpa armigera larvae at different time intervals,BioControl.

3-Jarrahi, A. and Safavi, S.A., 2016, Temperature-dependent functional response and host preference of Habrobracon hebetor between fungus-infected and uninfected Ephestia kuehniella larvae,Journal of Stored Products Research.

4-مرضیه مبکی، سیدعلی صفوی، محمدحسن صفرعلیزاده، امید پناهی، علی طاهری افشار, 2014, Effect of diethyl maleate on the toxicity of essential oil from Citrus reticulata fruit peels to Tribolium castaneum Herbst under laboratory conditions,Archives of Phytopathology and Plant Protection.

5-مرضیه مبکی، سیدعلی صفوی، محمدحسن صفرعلیزاده و امید پناهی, 2014, Effect of diethyl maleate on the toxicity of garlic (Allium sativum L.) extract to Tribolium castaneum Herbst under laboratory conditions,Archives of Phytopathology and Plant Protection.

6-مرضیه مبکی، سیدعلی صفوی، محمدحسن صفرعلیزاده و امید پناهی, 2014, Toxicity and repellency of garlic (Allium sativum L.) extract grown in Iran against Tribolium castaneum (Herbst) larvae and adults.,Archives of Phytopathology and Plant Protection.

7-نسیم واخیده و سیدعلی صفوی, 2014, Biology and fertility life table of the greenbug, Schizaphis graminum (Hemiptera: Aphididae) on the resistant winter wheat cultivar (Pishgam) in Iran,Archives of Phytopathology and Plant Protection.

8-روژین احمدی و سیدعلی صفوی, 2014, Demographic parameters of greenbug, Schizaphis graminum (Rondani) (Hemiptera: Aphididae), on six Iranian genotypes of barley,Archives of Phytopathology and Plant Protection.

9-نسیم واخیده و سیدعلی صفوی, 2014, Lethal and sublethal effects of direct exposure to acetamiprid on reproduction and survival of the greenbug, Schizaphis graminum (Hemiptera: Aphididae),Archives of Phytopathology and Plant Protection.

10-مهدی طاهری سرحوضکی و سیدعلی صفوی, 2014, Population growth parameters of the cabbage aphid, Brevicoryne brassicae (L.) (Hemiptera: Aphididae), exposed to sublethal doses of thiacloprid,Archives of Phytopathology and Plant Protection.

11-مهدی طاهری سرحوضکی و سیدعلی صفوی, 2014, Sub-lethal effects of tiametoxam on life table parameters of the cabbage aphid, Brevicoryne brassicae (L.) (Hemiptera: Aphididae) under laboratory conditions,Archives of Phytopathology and Plant Protection.

12-سمانه اکبری، سیدعلی صفوی و یوبرت قوستا, 2014, Efficiency of Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. against cabbage aphid Brevicoryne brassicae L. (Hem.: Aphididae) in laboratory condition,Archives of Phytopathology and Plant Protection.

13-سید مهدی هاشمی، سیدعلی صفوی و علیرضا استجی, 2014, Insecticidal activity of wood vinegar mixed with Salvia leriifolia (Benth.) extract against Lasioderma serricorne (F.),Biharean Biologist.

14-سید مهدی هاشمی و سیدعلی صفوی, 2013, Toxicity of essential oil from Artemisia haussknechtii (Boiss), to larvae and adults of Tribolium confusum (Jacqelin du Val).,Biharean Biologist.

15-سیدعلی صفوی, 2013, In vitro and in vivo induction and characterization of Beauvericin from Beauveria bassiana and its bioassay on Galleria mellonella larvae,Journal of Agricultural Science and Technology.

16-فریبا صنفی، محمد حسن صفرعلیزاده، سیدعلی صفوی و شهرام آرمیده, 2012, Isolation and characterization of native Bacillus thuringiensis strains from apple orchards of Urmia, Iran and its toxicity to lepidopteran pests, Ephestia kuehniella Zeller and Pieris brassicae L.,Egyptian Journal of Biological Pest Control.

17-جمشید اکبریان، یوبرت قوستا، نورالدین شایسته و سیدعلی صفوی, 2012, Pathogenicity of some isolates of Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. and Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorokin on 2nd and 4th larval instars of Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col.: Chrysomelidae), under laboratory conditio,African Journal of Microbiology Research.

18-سید مهدی هاشمی و سیدعلی صفوی, 2012, Chemical constituents and toxicity of essential oils of oriental arborvitae, Platycladus orientalis (L.) Franco, against three stored-product beetles,Chilean Journal of Agricultural Research.

19-سید مهدی هاشمی و سیدعلی صفوی, 2012, Control of three stored product beetles with Artemisia haussknechtii (Bioss) (Asteraceae) essential oil,Ecologia Balkanica.

20-سیدعلی صفوی و مرضیه مبکی, 2012, Fumigant toxicity of essential oils from Citrus reticulata Blanco fruit peels against Tribolium castaneum Herbst.,Journal of Crop Protection.

21-سید همدی هاشمی و سیدعلی صفوی, 2012, Fumigant toxicity of essential oils of leaves and fruits of Platycladus orientalisto Lasioderma serricorne(F.,Biharean Biologist.

22-رویا ویسی، سیدعلی صفوی و یونس کریم پور, 2012, Duration of life stages and fecundity of Diuraphis noxia (Hemiptera: Aphididae) on six wheat cultivars.,Journal of Crop Protection.

23-سیدعلی صفوی, 2012, Attenuation of the entomopathogenic fungus, Beauveria bassiana following serial in vitro transfers,Biologia.

24-آرمان عبدالملکی، سیدعلی صفوی، محمدحسن صفرعلیزاده، سمیه الله ویسی، غلامرضا صادقی, 2011, Lethal effects of low atmosphere pressures on various developmental stages of Tribolium castaneum and Ephestia kuehniella under laboratory conditions,Egyptian Journal of Biological Pest Control.

25- 2011, Fumigant toxicity of Carum copticum L. oil against Tribolium confusum Du Val, Rhyzopertha dominica and Oryzaephilus surinamensis,Munis Entomology and Zoology.

26-سیدعلی صفوی, 2011, Successive subculturing alters spore-bound Pr1 activity, germination and virulence of the entomopathogenic fungus, Beauveria bassiana,Biocontrol Science and Technology.

27- 2010, Mixed effects of 1,8-Cineol, botanical constituent, and reduced atmosphere pressure on stored products beetles in laboratory condition,Munis Entomology and Zoology.

28- 2010, Isolation, identification and pathogenicity assessment of a new isolate of entomopathogenic fungus, Beauveria bassiana in Iran,Journal of Plant Protection Research.

29- 2010, Virulence of some isolates of entomopathogenic fungus, Beauveria bassiana on Ostrinia nubilalis (Lepidoptera: Pyralidae) larvae,Journal of Agricultural Science and Technology.

30- 2007, Effect on Nutrition on Growth and Virulence of the Entomopathogenic Fungus, Beauveria Bassiana,FEMS Microbiology Letters.

31-مریم فروزان، جلال شیرازی، محمدحسن صفرعلیزاده، سیدعلی صفوی و محمد رضایی, 1394, Oviposition model of Trissolcus basalis Wholaston (Hym.: Scelionidae) on Sunn Pest eggs,Journal of Agricultural Science and Technology.

32-فریبا صنفی، محمدحسن صفرعلیزاده، سیدعلی صفوی و شهرام آرمیده، 1393، سمّیت تنفسی اسانس برگ بو (Laurus nobilis L.) و اسانس مورد (Myrtus communis L.) روی تخم و مرحله بالغ سوسک چهارنقطه ای حبوبات، Callosobruchus maculatus.،تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران.

33-روژین احمدی، سیدعلی صفوی و علیرضا عیوضی، 1393، ارزیابی مکانیسم های تحمل و آنتی زنوز در ژنوتیپ های جو در برابرشته معمولی گندم، Schizaphis graminum (Rondani).،مجله دانش گیاه پزشکی ایران (مجله علوم کشاورزی ایران).

34-مرضیه مبکی، سیدعلی صفوی و محمدحسن صفرعلیزاده، 1393، بررسی سمّیت تنفسی اسانس پوست میوه نارنگی و اثر تشدیدکنندگی دی اتیل مالئات و استون در کنترل حشرات کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات، Callosobruchus maculatus F.،تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران.

35-مریم فروزان، محمدحسن صفرعلیزاده، جلال شیرازی، سیدعلی صفوی و محمد رضایی مراداعلی، 1392، زیست شناسی و دموگرافی زنبور پارازیتوئید Trissolcus basalis (Hym.: Scelionidae) روی تخم دو میزبان مختلف،نامه ی انجمن حشره شناسی ایران.

36-رویا ویسی، سیدعلی صفوی و یونس کریم پور، 1392، ارزیابی مقاومت آنتی زنوز و تحمل ارقام مختلف گندم به شته معمولی گندم، Schizaphis graminum (Hem.، Aphididae)،مجله دانش گیاه پزشکی ایران (مجله علوم کشاورزی ایران).

37-مهین فهیم، محمدحسن صفرعلیزاده و سیدعلی صفوی، 1391، ارزیابی حساسیت تخم، پوره و حشره کامل سفیدبالک گلخانه به دو اسانس گیاهی نعناع و زیره سبز در شرایط آزمایشگاهی،دانش کشاورزی و تولید پایدار.

38- 1381، بررسی آزمایشگاهی بیماری زایی قارچ Verticillium Lecanii (Zimm.) Viegas روی شته نخودفرنگی [(Acyrthosiphon pisum(Harris]،مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (76)

1- 2010, A Study on the effect of sublethal doses of bacillus thuringiensis on larvae of colorado potato beetle, leptinotarsa decemlineata (Say) (col.chrysomelidae),society for invertebrate pathology 43rd annual meeting, ترابوزان,ترکیه.

2- 2008, Beauvaria Bassiana Isolates Use Different Mechanism of Entry into Insert Cuticle,XXIIIth International Congress of Entomology.

3- 1394, Contact toxicity of Thymus kotschyanus and Satureja hortensis essential oils on Brevicoryne brassicae Linnnaeus (Hem.: Aphididae) in closed experimental system,1st Iranian International Congress of Entomology, تهران,ایران.

4- 2002, Effect of Different Conidial Concentrations of the Fungus, Verticillium Lecanii (Zimm.) Viegas on the Net Reproductive Rate (Ro) of the Pea Aphid, Acyrthosiphon Pisum (Harris),VIIth European Congress of Entomology.

5- 1390, Effect of lemon essential oil on the developmental stages of Trialeurodes vaporariorum West,42nd International Symposium on Essential Oils, آنتالیا,ترکیه.

6- 2015, Entropy of Helicoverpa armigera infected with entomopathogenic fungus, Metarhizium anisopliae,18th International Plant Protection Congress, برلین,آلمان.

7- 1392, Fecundity-life tables of Ooencyrtus telenomicida (Hym., Encyrtidae), egg parasitoid of Eurygaster integriceps (Hem., Scutelleridae,2nd Global Conference on Entomolog, Sarawak,مالزی.

8- 1390, Fumigant activity of essential oil of Thuja orientalis L. against Lasioderma serricorne F.,42nd International Symposium on Essential Oils, آنتالیا,ترکیه.

9- 1392, Functional and numerical response of Ooencyrtus telenomicida (Hym.: Encyrtidae) against sunn pest Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae) eggs,2nd Global Conference on Entomology, Sarawak,مالزی.

10- 2015, Influence of entomopathogenic fungus, Metarhizium anisopliae on developmental time, survival and fecundity of Helicoverpa armigera,18th International Plant Protection Congress, برلین,آلمان.

11- 2016, Influence of Metarhizium anisopliae on age-specific survivorship of Habrobracon hebetor as a numeric variable,18th International Plant Protection Congress, برلین,آلمان.

12- 2010, Investigation of Interaction Effects of bacillus thuringiensis and Azadirachtin on thired Larval Stage of Plodia interpunctella,society for invertebrate pathology 43rd annual meeting, ترابوزان,ترکیه.

13- 2015, Sub-lethal effect of Metarhizium anisopliae on reproduction of Habrobracon hebetor parasitizing Helicoverpa armigera,18th International Plant Protection Congress, برلین,آلمان.

14- 1394, Virulence of Metarhizium anisopliae on Callosobruchus maculatus (F.) (Col.: Bruchidae) larvae in stored cowpea,1st Iranian International Congress of Entomology, تهران,ایران.

15- 1393، اثر حشره کشی اسانس گیاه زنیان، Carum copticum L. (Apiaceae) روی حشرات کامل شته مومی کلم، Brevicoryne brassicae L. (Hemiptera: Aphididae) در شرایط آزمایشگاهی،بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران، ارومیه،ایران.

16- 1392، اثر حشره¬کشی اسانس¬‌های آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) و آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) روی سفید¬‌بالک گلخانه و شته جالیز،دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

17- 1392، اثر حشره¬کشی اسانس¬های آویشن باغی و آویشن شیرازی بر روی حشرات کامل شپشه آرد، Tribolium confususm Duval. و شپشه برنج، Sitophilus oryzae L،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

18- 1390، اثر دور کنندگی عصاره ی گیاه سیر روی حشرات کامل شپشه آرد، Tribolium castaneum Herbst. (Col.: Tenebrinidae)،اولین کنگره علوم و فناوری های نوین کشاورزی، زنجان،ایران.

19- 1394، اثر ذخیره سازی در سرما روی پارامترهای رشد جمعیت پایدار زنبور Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae)،اولین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران، تهران،ایران.

20- 1383، اثر زغلظتهای مختلف قارچ Lecanicillium Lecanii (Zimm.) Viegas روی نرخ تولید مثل خالص (R0) شته نخود فرنگی، Acyrthosiphon pisum (Harris)،شانزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران.

21- 1394، اثر زیرکشنده سیرینول و تنداکسیر روی پارامترهای تولیدمثلی بید سیب زمینی، Phitorimaea operculella (Lep.: Gelechidae)، در شرایط آزمایشگاهی،اولین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران، تهران،ایران.

22- 1393، اثر قارچ Metarhizium anisopliae بر پارامترهای زیستی زنبور Habrobracon hebetor روی کرم غوزه ی پنبه، Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae)،بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران، ارومیه،ایران.

23- 1394، اثر کشندگی حشره کش گیاهی نیم آزال T/S روی حشرات کامل شته جالیز، Aphis gossypii Glover در شرایط گلخانه ای،سومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

24- 1391، ارزیابی اثر حشره¬کش اوبرون در مقایسه با اسانس سه گیاه دارویی و تاثیر توام آنها روی پوره¬ی سن اول سفیدبالک گلخانه (Trialeurodes vaporariorum West.) در شرایط آزمایشگاهی،بیستمین کنگره¬ی گیاه¬پزشکی ایران، شیراز،ایران.

25- 1390، ارزیابی اثرات حشره کشی اسانس گلپر و پودر کائولین و مخلوط آنها روی سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae) در شرایط آزمایشگاهی،اولین کنگره علوم و فناوری های نوین کشاورزی، زنجان،ایران.

26- 1390، ارزیابی حساسیت سومین سن لاروی Ephestia kuehniella (Zell.) به چند عصاره گیاهی،دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات، کرمان،ایران.

27- 1390، ارزیابی سمیت جدایه های بومی باکتری Bacillus thuringiensis ایزوله شده از خاک باغات سیب شهرستان ارومیه بر روی حشرات کامل شپشه آرد (Tribolium confusum) و لارو شب پره مدیترانه ای آرد (Ephestia kuehniella)،پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، سنندج،ایران.

28- 1390، ارزیابی سمیت جدایه¬های بومی باکتری Bacillus thuringiensis ایزوله شده از خاک باغات سیب شهرستان ارومیه بر روی حشرات کامل شپشه آرد (Tribolium confusum) و لارو شب پره مدیترانه ای آرد (Ephestia kuehniella)،پنجمین همایش منطقه¬ای یافته¬های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، سنندج،ایران.

29- 1394، برخی پارامترهای جدول زندگی و تولیدمثلی زنبور Bracon hebetor (Hym.: Braconidae)، پس از ذخیره سازی در سرما در شرایط آزمایشگاهی،اولین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران، تهران،ایران.

30- 1390، بررسی اثر بیماریزایی قارچ بیمارگر Beauveria bassiana علیه حشرات کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات، Callosobruchus maculatus (Coleoptera: Bruchidae) در شرایط آزمایشگاهی،پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، سنندج،ایران.

31- 1389، بررسی اثر تدخینی اسانس گیاه زنیان carum copticum علیه چند گونه افات انباری،همایش استانی گرامیداشت هفته پژوهش، مهاباد،ایران.

32- 1390، بررسی اثر تدخینی غلظت های مختلف اسانس زیره و نعناع روی حشرات کامل سفیدبالک گلخانه، Trialeurodes vaporariorum (Homoptera: Aleyrodidae)،پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، سنندج،ایران.

33- 1390، بررسی اثر تدخینی غلظت¬های مختلف اسانس زیره و نعناع روی حشرات کامل سفیدبالک گلخانه، Trialeurodes vaporariorum (Homoptera: Aleyrodidae)،پنجمین همایش منطقه¬ای یافته¬های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، سنندج،ایران.

34- 1393، بررسی اثر کشندگی تیامتوکسام و استامی پراید روی سوسک چهارنقطه ای حبوبات، Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae)،بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران، ارومیه،ایران.

35- 1392، بررسی آزمایشگاهی زهرآگینی قارچ Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. روی شته مومی کلم، Brevicoryne brassicae L. (Hem.: Aphididae)،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

36- 1392، بررسی آزمایشگاهی زهرآگینی قارچ Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorokin روی شته مومی کلم، Brevicoryne brassicae L.،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

37- 1381، بررسی تأثیر نوع محیط کشت و دوره ی نوری روی رشد و قدرت کنیدی زایی قارچ Verticillim Lecanii،پانزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران.

38- 1390، بررسی حساسیت پوره های سنین پایین و حشرات کامل سفید بالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum Westwood به دو حشره کش نئونیکوتینوئیدی در شرایط گلخانه ای،اولین کنگره علوم و فناوری های نوین کشاورزی، زنجان،ایران.

39- 1392، بررسی حساسیت زنبور Diaeretiella rapae (McIntosh)، پارازیتوئید شته مومی کلم، Brevicoryne brassicae (L.) به سموم تیامتوکسام و تیاکلوپراید در شرایط آزمایشگاهی،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

40- 1391، بررسی زمان ظهور زنبور مغزخوار سیاه پسته Eurytoma plotnikovi Nikolskaya (Hym.: Eurytomidae) در ارقام تجاری پسته در شرایط باغی و آزمایشگاهی در بیرجند،بیستمین کنگره¬ی گیاه¬پزشکی ایران، شیراز،ایران.

41- 1390، بررسی سمیت تدخینی اسانس سیر علیه مرحله بالغ سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus (Coleoptera: Bruchidae) در شرایط آزمایشگاهی،پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، سنندج،ایران.

42- 1390، بررسی سمیت تدخینی اسانس سیر علیه مرحله بالغ سوسک چهار نقطه ای حبوبات، Callosobruchus maculatus (Coleoptera: Bruchidae) در شرایط آزمایشگاهی،پنجمین همایش منطقه¬ای یافته¬های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، سنندج،ایران.

43- 1391، بررسی سمیت تدخینی اسانس میوه سرو کوهی Thuja occidentalis L. (Cupressaceae) بر روی حشرات کامل شپشه آرد Tribolium confusum D. در شرایط آزمایشگاهی،بیستمین کنگره¬ی گیاه¬پزشکی ایران، شیراز،ایران.

44- 1390، بررسی مقایسه ای تاثیر حشره کشی عصاره گیاهی 1،8-Cineole و Linalool علیه شپشه برنج (Sitophilus oryzae)،دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات، کرمان،ایران.

45- 1394، بیماریزایی قارچ Isaria farinose روی لارو و حشرات کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus (F.) (Col.: Bruchidae)،اولین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران، تهران،ایران.

46- 1390، پارامترهای بیولوژیکی شپشه آرد (Tribolium confusum du Val) روی چند رقم گندم در شرایط آزمایشگاهی،دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات، کرمان،ایران.

47- 1394، پاسخ Ooencyrtus telenomicida (Hym.، Encyrtidae) به میزان رشد جنین میزبان Eurygaster integriceps،اولین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران، تهران،ایران.

48- 1387، پولی دی ان ویروس پارازیتوئیدها و نقش آن در توقف سیستم ایمنی میزبان،دومین همایش منطقه ای چشم اندازی به کشاورزی شمالغرب کشور.

49- 1391، تاثیر ارقام مختلف گندم بر پارامترهای زیستی و نرخ ذاتی افزایش جمعیت شته معمولی گندم، Schizaphis graminum (Rondani) (Hem.: Aphididae). دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط¬زیست،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،hdvhk.

50- 1390، تاثیر سموم استامی پراید و ایمیداکلوپراید روی درصد جوانه زنی کنیدیوم و رشد میسلیومی قارچ بیمارگر حشرات Lecanicillium longisporum در شرایط آزمایشگاهی،اولین کنگره علوم و فناوری های نوین کشاورزی، زنجان،ایران.

51- 1394، تاثیر قارچ بیماری زای حشرات Beauveria bassiana (.Bals.) Vuill بر زنده مانی شته جالیز، Aphis gossypii Glover در شرایط گلخانه ای،سومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

52- 1389، تاثیر کاهش فشار هوا بر میزان سمیت تدخینی Cineole1،8 علیه دو گونه آفت انباری،نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران،ایران.

53- 1391، تحمل و مقاومت آنتی¬زنوزی ژنوتیپ¬های جو نسبت به شته معمولی گندم، Schizaphis graminum (Rondani)،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

54- 1390، جداسازی ایزوله های بومی باکتری Bacillus thuringiensis از انبارهای مواد غذایی در منطقه ارومیه و ارزیابی سمیت آنها روی لاروهای شب پره مدیترانه ای آرد (Ephestia kuehniella) و حشرات کامل شپشه آرد (Tribolium confusum)،پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، سنندج،ایران.

55- 1390، جداسازی ایزوله¬های بومی باکتری Bacillus thuringiensis از انبارهای مواد غذایی در منطقه ارومیه و ارزیابی سمیت آنها روی لاروهای شب¬پره مدیترانه¬ای آرد (Ephestia kuehniella) و حشرات کامل شپشه آرد (Tribolium confusum)،پنجمین همایش منطقه¬ای یافته¬های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، سنندج،ایران.

56- 1392، جداسازی و شناسایی جدایه های بومی باکتری Bacillus thuringiensis از خاک باغات سیب شهرستان ارومیه و ارزیابی سمیت آنها روی پشه Culex pipiens،کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی، کرج،ایران.

57- 1387، رفتار رشدی متفاوت قارچ بیمارگر حشرات Beauveria Bassiana روی شرایط مختلف محیط غذایی،هجدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران.

58- 1391، زیست¬شناسی زنبور Ooencyrthus telenomicida Vassilliev (Hymenoptera: Encyrthidae)، پارازیتوئید تخم سن گندم،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

59- 1391، سازگاری جدایه¬ای از قارچ¬های بیماریزای حشرات، Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. و Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorokin با چهار نوع حشره¬کش مجاز و متداول سوسک کلرادوی سیب¬زمینی Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col.: Chrysomelidae)،بیستمین کنگره¬ی گیاه¬پزشکی ایران، شیراز،ایران.

60- 1392، سمّیت تنفسی اسانس برگ بو (Laurus nobilis L.) در اختلاط با استون روی حشرات کامل و لاروهای شپشه قرمز آرد، Tribolium castaneum Herbst (Col.: Tenebrionidae)،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

61- 1392، سمّیت تنفسی اسانس گیاه آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) روی سفیدبالک گلخانه و شته جالیز در شرایط گلخانه¬ای،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

62- 1392، سمیت آفت کش های پایریپروکسی فن و کلرپایریفوس روی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor،همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی، کرج،ایران.

63- 1391، سمیت تدخینی اسانس شاهپسند (Lantana camara L.) روی شپشه¬ی قرمز آرد (Tribolium castaneaum Herbst) در شرایط آزمایشگاهی،بیستمین کنگره¬ی گیاه¬پزشکی ایران، شیراز،ایران.

64- 1390، سمیت تدخینی چند عصاره گیاهی روی Tribolium confusum du Val در شرایط آزمایشگاهی،دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات، کرمان،ایران.

65- 1390، سمیت تدخینی چند عصاره گیاهی روی شپشه آرد در شرایط آزمایشگاهی،دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات، کرمان،ایران.

66- 1390، سمیت تنفسی عصاره سیر و اثر سینرژیستی دی اتیل مالئات در کنترل حشرات کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات، Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae)،اولین کنگره علوم و فناوری های نوین کشاورزی، زنجان،ایران.

67- 1389، کارایی حشره کشی فشارهای مختلف اتمسفر علیه سه گونه ی مهم آفت انباری،نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران،ایران.

68- 1393، کارایی قارچ بیمارگر حشرات، Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin در کنترل جمعیت سوسک چهارنقطه ای حبوبات، Callosobruchus maculatus (F.) در آزمایشگاه،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

69- 1389، مروری بر روش های دوست دار محیط زیست برای کنترل افات انباری به ویژه روش نوین کاهش فشار اتمسفر،همایش استانی گرامیداشت هفته پژوهش، مهاباد،ایران.

70- 1390، مطالعه اثر حشره کشی اسانس Mentha pulegium روی دو مرحله زیستی تخم و حشره کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات در شرایط آزمایشگاهی،اولین کنگره علوم و فناوری های نوین کشاورزی، زنجان،ایران.

71- 1389، مطالعه برخی ویژگی های زیستی و رفتاری زنبور (Hym.: pteromalidae) pteromalus puparum پارازیتوئید pieris brassicae (L) (Lep.: pierridae و بررسی پتانسیل آن برای کاربرد در کنترل بیولوژیک پروانه سفیده کلم،نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران،ایران.

72- 1391، مقاومت آنتی¬بیوزی شش ژنوتیپ جو نسبت به شته روسی گندم، Diuraphis noxia (Kurdjumov) (Hemiptera: Aphididae)،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

73- 1392، مقایسه اثر کشندگی تماسی و سیستمیک سموم تیامتوکسام و تیاکلوپراید بر روی شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (l) hemiptera: aphididae) در شرایط آزمایشگاهی،ششمین همایش یافته¬های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

74- 1391، مقایسه¬ی میزان آلودگی ارقام تجاری پسته به زنبور مغزخوار سیاه، Eurytoma plotnikovi Nikolskaya و زنبور مغزخوار طلایی Megastigmus pistacia Walker (Hym.: Torymidae) در بیرجند،بیستمین کنگره¬ی گیاه¬پزشکی ایران، شیراز،ایران.

75- 1387، نقش کشت متوالی قارچ بیمارگر حشرات Beauveria Bassianaدر کاهش قدرت بیمارگری آن روی حشرات،هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران.

76- 1392، وابستگی زنبور انگل واره ی Ooencyrtus telenomicida (Hym.: Encyrtidae) به تراکم های مختلف تخم سن گندم،همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی، کرج،ایران.
کتاب های چاپ شده (2)

1-سیدعلی صفوی، 1391، مبانی حشره شناسی، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

2-محمد قدمیاری - مولود غلام زاده چیتگر - مونا مرادی واجارگاهی، 1390، سم شناسی و چگونگی تاثیر آفت کشهای شیمیایی، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،بررسی-نقد و ویرایش.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1- 1394، کنترل سوسک چهارنقطه ای حبوبات، Callosobruchus maculatus (Coleoptera: Bruchidae) با کاربرد توام زنبور پارازیتوئید Anisopteromalus calandrae (Hymenoptera: Pteromalidae) و قارچ بیمارگر حشراتBeauveria bassiana ،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

2- 1390، تاثیر تهیه ی زیرکشت های متوالی در قدرت بیمارگری قارچ بیمارگر حشرات Beauveria bassiana (Balsamo) Vuill. (Hyphomycetes: Moniliaceae)،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

3- 1392، استخراج و بررسی قدرت بیمارگری متابولیت های سمی چند جدایه قارچ بیمارگر حشرات Beauveria bassiana،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (21)

1-مرضيه مبكي، 1390، مطالعه¬ي سمّيت تدخيني عصاره سير و اثر تشديدكنندگي دي¬اتيل¬مالئات در كنترل بعضي از مراحل زيستي شپشه ي آرد و سوسك چهارنقطه اي حبوبات در شرايط آزمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-اميد پناهي، 1390، كنترل جمعيت سفيدبالك گلخانه با استفاده از سموم ايميداكلوپرايد، استامي پرايد و قارچ بيمارگر حشرات، Lecanicillium longisporum، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-مهين فهيم، 1390، بررسي اثر حشره كش اوبرون در مقايسه با اسانس سه گياه دارويي و اثر توام آنها روي سفيدبالك گلخانه در شرايط آزمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-مولود اسماعيلي، 1390، بررسي اثر حشره كشي توام اسانس زنجبيل و پونه با پودر كائولين روي مرحله بالغ سوسك چهارنقطه اي حبوبات و شپشه ي آرد در شرايط آزمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-افسانه شكري حبشي، 1389، بررسي اثر سميت اسانس گياه زنيان (Carum copticum) روي مراحل بالغ و سوسك دانه¬ي غلات، شپشه¬ي دندانه¬دار برنج و شپشه¬ي آرد در شرايط آزمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-آرمان عبدالملكي، 1389، ارزيابي تاثير كاهش فشار هوا در ميزان استفاده از 1،8-Cineole عليه حشرات بالغ سه گونه¬ي شپشه¬ي قرمز آرد (T. castaneum)، سوسك كشيش (R. dominica) و سوسك چهار نقطه¬اي حبوبات (C. maculatus)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-فريبا صنفي، 1390، جداسازي جدايه هاي بومي باكتري Bacillus thuringiensis از خاك باغات سيب شهرستان اروميه و ارزيابي سميت و شناسايي ژنهاي cry1، cry2 و cry3 در آنها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-فهيمه خدابنده، 1390، جداسازي جدايه هاي بومي باكتري Bacillus thuringiensis از انبارهاي مواد غذايي شهرستان اروميه و ارزيابي سميت و شناسايي ژنهاي cry1، cry2 و cry3 در آنها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-ساناز امامي، 1392، تاثير جدايه هاي مختلف قارچ بيمارگر Metarhizium anisopliae روي شته مومي كلم ، Brevicoryne brassicae در شرايط آزمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-مريم فروزان، 1392، مطالعه ي زيست شناسي و دموگرافي زنبور پارازيتوئيد Trissolcus basalis Whollaston (Hym.: Scelionidae)، پایان نامه دكترا، استاد مشاوره.

11-مهدي طاهري سرحوضكي، 1392، اثر حشره كشي سموم تيامتوكسام و تياكلوپرايد و قارچ بيمارگر حشرات، Lecanicillium longisporum روي شته مومي كلم، Brevicoryne brassicae در شرايط گلخانه اي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-نسيم واخيده، 1392، بررسي تاثير سموم استامي پرايد و ايميداكلوپرايد و چند قارچ بيمارگر حشرات بر پارامترهاي رشد جمعيت شته معمولي گندم، Schizaphis graminum بر روي گندم رقم پيشگام، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-سمانه اكبري، 1392، تاثير جدايه هاي مختلف قارچ بيمارگر Beauveria bassiana روي شته مومي كلم، Brevicoryne brassicae در شرايط آزمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-معصومه فيض نژاد، 1390، تاثير نوع مواد غذايي روي رشد و بيماريزايي كنيدي قارچ بيمارگر حشرات، Beauveria bassiana عليه حشرات كامل سوسك چهارنقطه اي حبوبات، Callosobruchus maculatus در شرايط آزمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-جمشيد اكبريان، 1391، بررسي بيماريزايي جدايه هايي از قارچ هاي Beauveria bassiana و Metarhizium anisopliae روي برخي از مراحل زيستي سوسك كلرادوي سيب زميني، Leptinotarsa decemlineata Say و سازگاري جدايه هاي موثر قارچ با چهار نوع حشره كش، پایان نامه دكترا، استاد مشاوره.

16-ياسمن شكوهي، 1392، بررسي بيماريزايي جدايه هايي از قارچ هاي Beauveria bassiana و Metarhizium anisopliae در كنترل كرم سيب، Cydia pomonella در شرايط آزمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-اشكان رفعت، 1391، جدول زندگي - باروري Ooencyrtus telenomicida، زنبور پارازيتوئيد تخم سن گندم، Eurygaster integriceps Puton، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-رويا ويسي، 1391، بررسي مقاومت ارقام مختلف گندم به شته سمي گندم (Schizaphis graminum)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-روژين احمدي، 1391، بررسي مقاومت لاين هاي پيشرفته ي جو به شته سمي گندم (Schizaphis graminum)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-معصومه فيض نژاد، 1390، تاثير نوع مواد غذايي روي رشد و بيماري¬زايي كنيدي قارچ بيمارگر حشرات، Beauveria bassiana در شرايط آزمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-ميلاد بخشايي، 1393، اثر قارچ بيمارگر حشرات Isaria farinosa و آفتكش هاي تياكلوپرايد و تيامتوكسام روي شاخص هاي رشد جمعيت سفيدبالك گلخانه، Trialeurodes vaporariorum در شرايط آزمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.