• نام و نام خانوادگی
  • سید علی صفوی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه گیاه پزشکی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

گرایش: اکولوژی و کنترل بیولوژیک آفات

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (64)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (78)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (4)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (2)
پایان نامه ها (33)
دروس تدریس شده (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سید علی صفوی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه گیاه پزشکی
 
        بیوگرافی کوتاه

گرایش: اکولوژی و کنترل بیولوژیک آفات

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری تخصصی، 1380-1386، حشره شناسی کشاورزی،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی - دانشگاه تهران - کرج.

2-کارشناسی ارشد، 1377-1379، حشره شناسی کشاورزی،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی - دانشگاه تهران - کرج.

3-کارشناسی، 1373-1377، گیاه پزشکی،دانشکده کشاورزی - دانشگاه تبریز.
مقالات ژورنال (64)

1-صحرائیان، ح.، صفوی، س.ع.، حسینی نوه، و. و ضیاالدینی، م.، 1400، شناسایی ترکیبات آلی فرّار رقم های انار و اثر آنها بر جلب کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Zeller) (Lep.: Pyralidae)،تحقیقات آفات گیاهی، 11(3): 1-17.

2-Pirayeshfar, F., Safavi, S.A., Moayeri, H.R.S. and Messelink, G.J., 2021, Active and frozen host mite Tyrophagus putrescentiae (Acari: Acaridae) influence the mass production of the predatory mite Blattisocius mali (Acari: Blattisociidae): life table analysis,Systematic and Applied Acarology , 26(11): 2096-2108.

3-Pirayeshfar, F., Safavi, S.A., Moayeri, H.R.S. and Messelink, G.J., 2021, Provision of astigmatid mites as supplementary food increases the density of the predatory mite Amblyseius swirskii in greenhouse crops, but does not support the omnivorous pest, western flower thrips,BioControl, 66(4): 511-522.

4-اکبری اصل، م.ح. و صفوی، س.ع.، 1400، مدیریت تلفیقی راب خاکستری Parmacella ibera به وسیله نماتد Phasmarhabditis hermaphrodita، متالدهید و فریکول در صومعه سرا، استان گیلان،تحقیقات آفات گیاهی، 11(1): 57-69.

5-ُSadeghi-nasab F. Safavi, SA, Ghadamyari M. and Hosseini-Naveh V., 2021, Cellular Energy Allocation of Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) treated with Flubendiamide and Thiocyclam Hydrogen Oxalate on Different Tomato Cultivars,Neotropical Entomology.

6-رحیمی آرنایی، و. و صفوی، س.ع.، 1399، کارایی چند حشره کش در کنترل لارو و حشره کامل سرخرطومی برگ یونجه، Hypera postica در شرایط مزرعه،تحقیقات آفات گیاهی، 10 (3): 77-88..

7-Seyed-talebi, S.S., Safavi, S.A., Talaei-Hassanloui, R. and Bandani, A., 2020, Variable induction of cuticle-degrading enzymes of Beauveria bassiana isolates in the presence of different insect cuticles,Journal of Crop Protection, 9(4): 563-576.

8-. Parsaeyan, E., Saber, M., Safavi, S.A., Poorjavad, N. and Biondi, A., 2020, Side effects of chlorantraniliprole, phosalone and spinosad on the egg parasitoid, Trichogramma brassicae,Ecotoxicology, 29: 1052-1061.

9-Pirayeshfar, F., Safavi, S.A., Moayeri, H.R.S. and Messelink, G.J, 2020, The potential of highly nutritious frozen stages of Tyrophagus putrescentiae as a supplemental food source for the predatory mite Amblyseius swirskii.,Biocontrol Science and Technology, 30(5): 403-417.

10-Ghasemi, G., Alirezalu, A., Ghosta, Y., Jarrahi, A., Safavi, S.A., Abbas-Mohammadi, M., Barba, F.J., Munekata, P.E.S., Dominguez, R. and Lorenzo, J.M., 2020, Composition, Antifungal, Phytotoxic, and Insecticidal Activities of Thymus kotschyanus Essential Oil,Molecules, 25.

11-Safavi, S.A. and Taheri Sarhozaki, M., 2019, Effects of the entomopathogenic fungus, Lecanicillium longisporum on survival and population growth parameters of the cabbage aphid, Brevicoryne brassicae (Hemiptera: Aphididae) under laboratory conditions,Journal of Entomological Society of Iran, 38(4).

12-Alikhani, M., Safavi, S.A. and Iranipour S., 2019, Effect of the entomopathogenic fungus Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokin, on demographic fitness of the tomato leaf miner, Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae),Egyptian Journal of Biological Pest Control , 29.

13-Alikhani, M., Safavi, S.A. and Iranipour S., 2019, Predation response of Nabis pseudoferus (Hemiptera: Nabidae) on untreated and Metarhizium anisopliae-treated larvae of Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechidae),Journal of Crop protection, 8(3).

14-صدیقه علیزاده و سیدعلی صفوی، 1398، سمیت اسپیروتترامات، اسپیرومسیفن، تیامتوکسام + لامبدا سای هالوترین و آزادیراختین روی شته مومی کلم، Brevicoryne brassicae،تحقیقات آفات گیاهی.

15-مریم علیخانی، سید علی صفوی و شهزاد ایرانی پور، 1397، اثرات غلظتهاي زيرکشندگي قارچ بيمارگر حشرات Metarhizium anisopliae روي فراسنجه هاي Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)توليد مثل،کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی، 7 (2).

16-سیدطالبی، ف.، صفوی، س.ع.، طلایی حسنلویی، ر. و بندانی، ع.، 1397، بررسی زهرآگینی و نحوه تندش کنیدی جدایه های مختلف قارچ Beauveria bassiana،کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی، 7 (1).

17-Safavi, S.A. and Mobki, M., 2016, Susceptibility of Tribolium castaneum (Herbst, 1797) larvae to essential oils of Citrus reticulata Blanco fruit peels and the synergist, diethyl maleate,Biharean Biologist.

18-Parsaeyan, E., Safavi, S.A., Saber, M. and Poorjavad, N., 2018, Effects of emamectin benzoate and cypermethrin on the demography of Trichogramma brassicae Bezdenko,Crop Protection.

19-Sadeghinasab, F., Safavi, S.A., Ghadamyari, M. and Hoseininaveh, V., 2017, Biochemical characterization of digestive carbohydrases of the tomato leaf miner, Tuta absoluta larvae in response to feeding on six tomato cultivars,Journal of Crop Protection.

20-Safavi, S.A. and Bakhshaei, M., 2017, Biological parameters of Trialeurodes vaporariorum exposed to lethal and sublethal concentrations of Calypso®,Journal of Crop Protection.

21-Seyedtalebi, F.S., Safavi, S.A., Talaei-Hassanloui, R. and Bandani, A., 2017, Quantitative comparison for some immune responses among Eurygaster integriceps, Ephestia kuehniella and Zophobas morio against the entomopathogenic fungus Beuveria bassiana,Invertebrate Survival Journal.

22-Emami, S., Safavi, S.A. and Jarrahi, A. , 2017, Susceptibility of Sitophilus granarius (L.) to three herbal insecticides under laboratory conditions,Journal of Entomology and Zoology Studies.

23-امامی، س.، صفوی، س.ع. و قوستا، ی، 1395، اثر کشندگی و زیر کشندگی قارچ Metarhizium anisopliae روی فراسنجه¬های جدول زیسنی باروری شته مومی کلم Brevicoryne brassicae در شرایط آزمایشگاهی،کنترل بیولوژیک آفات و بیماری¬های گیاهی.

24-Jarrahi, A. and Safavi, S.A., 2016, Parasitism rate of Habrobracon hebetor to Ephestia kuehniella larvae: Residual effect of Deltamethrin, Fenvalerate and Azadirachtin,Journal of Insect Behavior.

25-Jarrahi, A. and Safavi, S.A., 2016, Fitness costs to Helicoverpa armigera after exposure to sub-lethal concentrations of Metarhizium anisopliae sensu lato: Study on F1 generation,Journal of Invertebrate Pathology.

26-Khodabandeh, F., Safaralizadeh, M.H., Safavi, S.A. and Aramideh, S. , 2014, Virulence of some native Bacillus thuringiensis isolates against Ephestia kuehniella (Zeller) (Lep., Pyralidae) and Pieris brassicae (Lep., Pieridae) larvae isolated from stored products of Urmia city,Archives of Phytopathology and Plant Protection.

27-Jarrahi, A. and Safavi, S.A., 2016, Effects of pupal treatment with Proteus® and Metarhizium anisopliae sensu lato on functional response of Habrobracon hebetor parasitising Helicoverpa armigera in an enclosed experiment system,Biocontrol Science and Technology.

28-Jarrahi, A. and Safavi, S.A., 2016, Sublethal effects of Metarhizium anisopliae on life table parameters of Habrobracon hebetor parasitizing Helicoverpa armigera larvae at different time intervals,BioControl.

29-Jarrahi, A. and Safavi, S.A., 2016, Temperature-dependent functional response and host preference of Habrobracon hebetor between fungus-infected and uninfected Ephestia kuehniella larvae,Journal of Stored Products Research.

30-Mobki, M., Safavi, S.A., Safaralizade, M.A., Panahi, O. and Taheri, A., 2014, Effect of diethyl maleate on the toxicity of essential oil from Citrus reticulata fruit peels to Tribolium castaneum Herbst under laboratory conditions,Archives of Phytopathology and Plant Protection.

31-Mobki, M., Safavi, S.A., Safaralizade, M.A. and Panahi, O., 2014, Effect of diethyl maleate on the toxicity of garlic (Allium sativum L.) extract to Tribolium castaneum Herbst under laboratory conditions,Archives of Phytopathology and Plant Protection.

32-Mobki, M., Safavi, S.A., Safaralizade, M.A. and Panahi, O., 2014, Toxicity and repellency of garlic (Allium sativum L.) extract grown in Iran against Tribolium castaneum (Herbst) larvae and adults.,Archives of Phytopathology and Plant Protection.

33-Vakhide, N. and Safavi S.A., 2014, Biology and fertility life table of the greenbug, Schizaphis graminum (Hemiptera: Aphididae) on the resistant winter wheat cultivar (Pishgam) in Iran,Archives of Phytopathology and Plant Protection.

34-Ahmadi, R. and Safavi, S.A., 2014, Demographic parameters of greenbug, Schizaphis graminum (Rondani) (Hemiptera: Aphididae), on six Iranian genotypes of barley,Archives of Phytopathology and Plant Protection.

35-Vakhide, N. and Safavi S.A., 2014, Lethal and sublethal effects of direct exposure to acetamiprid on reproduction and survival of the greenbug, Schizaphis graminum (Hemiptera: Aphididae),Archives of Phytopathology and Plant Protection.

36-Taheri, M. and Safavi, S.A., 2014, Population growth parameters of the cabbage aphid, Brevicoryne brassicae (L.) (Hemiptera: Aphididae), exposed to sublethal doses of thiacloprid,Archives of Phytopathology and Plant Protection.

37-Taheri, M. and Safavi, S.A., 2014, Sub-lethal effects of tiametoxam on life table parameters of the cabbage aphid, Brevicoryne brassicae (L.) (Hemiptera: Aphididae) under laboratory conditions,Archives of Phytopathology and Plant Protection.

38-Akbari, S., Safavi, S.A. and Gusta, Y., 2014, Efficiency of Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. against cabbage aphid Brevicoryne brassicae L. (Hem.: Aphididae) in laboratory condition,Archives of Phytopathology and Plant Protection.

39-Hashemi, S.M., Safavi, S.A. and Estaji, A., 2014, Insecticidal activity of wood vinegar mixed with Salvia leriifolia (Benth.) extract against Lasioderma serricorne (F.),Biharean Biologist.

40-Hashemi, S.M., and Safavi, S.A., 2013, Toxicity of essential oil from Artemisia haussknechtii (Boiss), to larvae and adults of Tribolium confusum (Jacqelin du Val).,Biharean Biologist.

41-Safavi, S.A., 2013, In vitro and in vivo induction and characterization of Beauvericin from Beauveria bassiana and its bioassay on Galleria mellonella larvae,Journal of Agricultural Science and Technology.

42-Senfi, F., Safaralizade, M.A., Safavi, S.A. and Aramide, S., 2012, Isolation and characterization of native Bacillus thuringiensis strains from apple orchards of Urmia, Iran and its toxicity to lepidopteran pests, Ephestia kuehniella Zeller and Pieris brassicae L.,Egyptian Journal of Biological Pest Control.

43-Akbariyan, J., Gusta, Y., Shayesteh, N. and Safavi, S.A., 2012, Pathogenicity of some isolates of Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. and Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorokin on 2nd and 4th larval instars of Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col.: Chrysomelidae), under laboratory conditio,African Journal of Microbiology Research.

44-Hashemi, S.M., and Safavi, S.A., 2012, Chemical constituents and toxicity of essential oils of oriental arborvitae, Platycladus orientalis (L.) Franco, against three stored-product beetles,Chilean Journal of Agricultural Research.

45-Hashemi, S.M., and Safavi, S.A., 2012, Control of three stored product beetles with Artemisia haussknechtii (Bioss) (Asteraceae) essential oil,Ecologia Balkanica.

46-Safavi, S.A. and Mobki, M., 2012, Fumigant toxicity of essential oils from Citrus reticulata Blanco fruit peels against Tribolium castaneum Herbst.,Journal of Crop Protection.

47-Hashemi, S.M., and Safavi, S.A., 2012, Fumigant toxicity of essential oils of leaves and fruits of Platycladus orientalisto Lasioderma serricorne(F.,Biharean Biologist.

48-Veysi, R., Safavi, S.A. and Karimpour, Y., 2012, Duration of life stages and fecundity of Diuraphis noxia (Hemiptera: Aphididae) on six wheat cultivars.,Journal of Crop Protection.

49-Safavi, S.A., 2012, Attenuation of the entomopathogenic fungus, Beauveria bassiana following serial in vitro transfers,Biologia.

50-Abdolmaleki, A., Safavi, S.A., Safaralizade, M.A., Allahveysi, S. and Sadeghi, G., 2011, Lethal effects of low atmosphere pressures on various developmental stages of Tribolium castaneum and Ephestia kuehniella under laboratory conditions,Egyptian Journal of Biological Pest Control.

51-Shokri Habashi, A. Safaralizadeh, M.H. and Safavi, S.A. , 2011, Fumigant toxicity of Carum copticum L. oil against Tribolium confusum Du Val, Rhyzopertha dominica and Oryzaephilus surinamensis,Munis Entomology and Zoology.

52-Safavi, S.A., 2011, Successive subculturing alters spore-bound Pr1 activity, germination and virulence of the entomopathogenic fungus, Beauveria bassiana,Biocontrol Science and Technology.

53-Abdolmaleki, A., Safaralizadeh, M.A. and Safavi, S.A., 2010, Mixed effects of 1,8-Cineol, botanical constituent, and reduced atmosphere pressure on stored products beetles in laboratory condition,Munis Entomology and Zoology.

54-Safavi, S.A., 2010, Isolation, identification and pathogenicity assessment of a new isolate of entomopathogenic fungus, Beauveria bassiana in Iran,Journal of Plant Protection Research.

55-Safavi, S.A., Kharazi, A., Rasoulian, G. and Bandani, A., 2010, Virulence of some isolates of entomopathogenic fungus, Beauveria bassiana on Ostrinia nubilalis (Lepidoptera: Pyralidae) larvae,Journal of Agricultural Science and Technology.

56-Frouzan, M., Shirazi, J., Safaralizade, M.A., Safavi, S.A. and Rezaei, M., 2015, Oviposition model of Trissolcus basalis Wholaston (Hym.: Scelionidae) on Sunn Pest eggs,Journal of Agricultural Science and Technology.

57-Safavi, S.A., Shah, F.A., Pakdel, A.K., Rasoulian, G.R., Bandani, A.R., and Butt, T.M., 2007, Effect on Nutrition on Growth and Virulence of the Entomopathogenic Fungus, Beauveria Bassiana,FEMS Microbiology Letters.

58-فریبا صنفی، محمدحسن صفرعلیزاده، سیدعلی صفوی و شهرام آرمیده، 1393، سمّیت تنفسی اسانس برگ بو (Laurus nobilis L.) و اسانس مورد (Myrtus communis L.) روی تخم و مرحله بالغ سوسک چهارنقطه ای حبوبات، Callosobruchus maculatus.،تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران.

59-روژین احمدی، سیدعلی صفوی و علیرضا عیوضی، 1393، ارزیابی مکانیسم های تحمل و آنتی زنوز در ژنوتیپ های جو در برابرشته معمولی گندم، Schizaphis graminum (Rondani).،مجله دانش گیاه پزشکی ایران (مجله علوم کشاورزی ایران).

60-مرضیه مبکی، سیدعلی صفوی و محمدحسن صفرعلیزاده، 1393، بررسی سمّیت تنفسی اسانس پوست میوه نارنگی و اثر تشدیدکنندگی دی اتیل مالئات و استون در کنترل حشرات کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات، Callosobruchus maculatus F.،تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران.

61-مریم فروزان، محمدحسن صفرعلیزاده، جلال شیرازی، سیدعلی صفوی و محمد رضایی مراداعلی، 1392، زیست شناسی و دموگرافی زنبور پارازیتوئید Trissolcus basalis (Hym.: Scelionidae) روی تخم دو میزبان مختلف،نامه ی انجمن حشره شناسی ایران.

62-رویا ویسی، سیدعلی صفوی و یونس کریم پور، 1392، ارزیابی مقاومت آنتی زنوز و تحمل ارقام مختلف گندم به شته معمولی گندم، Schizaphis graminum (Hem.، Aphididae)،مجله دانش گیاه پزشکی ایران (مجله علوم کشاورزی ایران).

63-مهین فهیم، محمدحسن صفرعلیزاده و سیدعلی صفوی، 1391، ارزیابی حساسیت تخم، پوره و حشره کامل سفیدبالک گلخانه به دو اسانس گیاهی نعناع و زیره سبز در شرایط آزمایشگاهی،دانش کشاورزی و تولید پایدار.

64-سیدعلی صفوی، عزیر خرازی پاکدل، غلامرضا رسولیان و علیرضا بندانی، 1381، بررسی آزمایشگاهی بیماری زایی قارچ Verticillium Lecanii (Zimm.) Viegas روی شته نخودفرنگی [(Acyrthosiphon pisum(Harris]،مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (78)

1-معزّز، ر. و صفوی، س.ع. ، 1399، پارامترهای جدول زندگی سفیدبالک گلخانه، Trialeurodes vaporariorum Westwood (Hemiptera: Aleyrodidae) روی ارقام مختلف گوجه فرنگی در شرایط گلخانه ای. ،پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست.

2-معزّز، ر. و صفوی، س.ع. ، 1399، پارامترهای زیستی سفیدبالک گلخانه، Trialeurodes vaporariorum Westwood (Hemiptera: Aleyrodidae) روی ارقام مختلف گوجه فرنگی در شرایط گلخانه ای.،پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست.

3- 2010, A Study on the effect of sublethal doses of bacillus thuringiensis on larvae of colorado potato beetle, leptinotarsa decemlineata (Say) (col.chrysomelidae),society for invertebrate pathology 43rd annual meeting, ترابوزان,ترکیه.

4- 2008, Beauvaria Bassiana Isolates Use Different Mechanism of Entry into Insert Cuticle,XXIIIth International Congress of Entomology.

5- 1394, Contact toxicity of Thymus kotschyanus and Satureja hortensis essential oils on Brevicoryne brassicae Linnnaeus (Hem.: Aphididae) in closed experimental system,1st Iranian International Congress of Entomology, تهران,ایران.

6- 2002, Effect of Different Conidial Concentrations of the Fungus, Verticillium Lecanii (Zimm.) Viegas on the Net Reproductive Rate (Ro) of the Pea Aphid, Acyrthosiphon Pisum (Harris),VIIth European Congress of Entomology.

7- 1390, Effect of lemon essential oil on the developmental stages of Trialeurodes vaporariorum West,42nd International Symposium on Essential Oils, آنتالیا,ترکیه.

8- 2015, Entropy of Helicoverpa armigera infected with entomopathogenic fungus, Metarhizium anisopliae,18th International Plant Protection Congress, برلین,آلمان.

9- 1392, Fecundity-life tables of Ooencyrtus telenomicida (Hym., Encyrtidae), egg parasitoid of Eurygaster integriceps (Hem., Scutelleridae,2nd Global Conference on Entomolog, Sarawak,مالزی.

10- 1390, Fumigant activity of essential oil of Thuja orientalis L. against Lasioderma serricorne F.,42nd International Symposium on Essential Oils, آنتالیا,ترکیه.

11- 1392, Functional and numerical response of Ooencyrtus telenomicida (Hym.: Encyrtidae) against sunn pest Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae) eggs,2nd Global Conference on Entomology, Sarawak,مالزی.

12- 2015, Influence of entomopathogenic fungus, Metarhizium anisopliae on developmental time, survival and fecundity of Helicoverpa armigera,18th International Plant Protection Congress, برلین,آلمان.

13- 2016, Influence of Metarhizium anisopliae on age-specific survivorship of Habrobracon hebetor as a numeric variable,18th International Plant Protection Congress, برلین,آلمان.

14- 2010, Investigation of Interaction Effects of bacillus thuringiensis and Azadirachtin on thired Larval Stage of Plodia interpunctella,society for invertebrate pathology 43rd annual meeting, ترابوزان,ترکیه.

15- 2015, Sub-lethal effect of Metarhizium anisopliae on reproduction of Habrobracon hebetor parasitizing Helicoverpa armigera,18th International Plant Protection Congress, برلین,آلمان.

16- 1394, Virulence of Metarhizium anisopliae on Callosobruchus maculatus (F.) (Col.: Bruchidae) larvae in stored cowpea,1st Iranian International Congress of Entomology, تهران,ایران.

17- 1393، اثر حشره کشی اسانس گیاه زنیان، Carum copticum L. (Apiaceae) روی حشرات کامل شته مومی کلم، Brevicoryne brassicae L. (Hemiptera: Aphididae) در شرایط آزمایشگاهی،بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران، ارومیه،ایران.

18- 1392، اثر حشره¬کشی اسانس¬‌های آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) و آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) روی سفید¬‌بالک گلخانه و شته جالیز،دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، اردبیل،ایران.

19- 1392، اثر حشره¬کشی اسانس¬های آویشن باغی و آویشن شیرازی بر روی حشرات کامل شپشه آرد، Tribolium confususm Duval. و شپشه برنج، Sitophilus oryzae L،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

20- 1390، اثر دور کنندگی عصاره ی گیاه سیر روی حشرات کامل شپشه آرد، Tribolium castaneum Herbst. (Col.: Tenebrinidae)،اولین کنگره علوم و فناوری های نوین کشاورزی، زنجان،ایران.

21- 1394، اثر ذخیره سازی در سرما روی پارامترهای رشد جمعیت پایدار زنبور Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae)،اولین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران، تهران،ایران.

22- 1383، اثر زغلظتهای مختلف قارچ Lecanicillium Lecanii (Zimm.) Viegas روی نرخ تولید مثل خالص (R0) شته نخود فرنگی، Acyrthosiphon pisum (Harris)،شانزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران.

23- 1394، اثر زیرکشنده سیرینول و تنداکسیر روی پارامترهای تولیدمثلی بید سیب زمینی، Phitorimaea operculella (Lep.: Gelechidae)، در شرایط آزمایشگاهی،اولین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران، تهران،ایران.

24- 1393، اثر قارچ Metarhizium anisopliae بر پارامترهای زیستی زنبور Habrobracon hebetor روی کرم غوزه ی پنبه، Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae)،بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران، ارومیه،ایران.

25- 1394، اثر کشندگی حشره کش گیاهی نیم آزال T/S روی حشرات کامل شته جالیز، Aphis gossypii Glover در شرایط گلخانه ای،سومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

26- 1391، ارزیابی اثر حشره¬کش اوبرون در مقایسه با اسانس سه گیاه دارویی و تاثیر توام آنها روی پوره¬ی سن اول سفیدبالک گلخانه (Trialeurodes vaporariorum West.) در شرایط آزمایشگاهی،بیستمین کنگره¬ی گیاه¬پزشکی ایران، شیراز،ایران.

27- 1390، ارزیابی اثرات حشره کشی اسانس گلپر و پودر کائولین و مخلوط آنها روی سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae) در شرایط آزمایشگاهی،اولین کنگره علوم و فناوری های نوین کشاورزی، زنجان،ایران.

28- 1390، ارزیابی حساسیت سومین سن لاروی Ephestia kuehniella (Zell.) به چند عصاره گیاهی،دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات، کرمان،ایران.

29- 1390، ارزیابی سمیت جدایه های بومی باکتری Bacillus thuringiensis ایزوله شده از خاک باغات سیب شهرستان ارومیه بر روی حشرات کامل شپشه آرد (Tribolium confusum) و لارو شب پره مدیترانه ای آرد (Ephestia kuehniella)،پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، سنندج،ایران.

30- 1390، ارزیابی سمیت جدایه¬های بومی باکتری Bacillus thuringiensis ایزوله شده از خاک باغات سیب شهرستان ارومیه بر روی حشرات کامل شپشه آرد (Tribolium confusum) و لارو شب پره مدیترانه ای آرد (Ephestia kuehniella)،پنجمین همایش منطقه¬ای یافته¬های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، سنندج،ایران.

31- 1394، برخی پارامترهای جدول زندگی و تولیدمثلی زنبور Bracon hebetor (Hym.: Braconidae)، پس از ذخیره سازی در سرما در شرایط آزمایشگاهی،اولین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران، تهران،ایران.

32- 1390، بررسی اثر بیماریزایی قارچ بیمارگر Beauveria bassiana علیه حشرات کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات، Callosobruchus maculatus (Coleoptera: Bruchidae) در شرایط آزمایشگاهی،پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، سنندج،ایران.

33- 1389، بررسی اثر تدخینی اسانس گیاه زنیان carum copticum علیه چند گونه افات انباری،همایش استانی گرامیداشت هفته پژوهش، مهاباد،ایران.

34- 1390، بررسی اثر تدخینی غلظت های مختلف اسانس زیره و نعناع روی حشرات کامل سفیدبالک گلخانه، Trialeurodes vaporariorum (Homoptera: Aleyrodidae)،پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، سنندج،ایران.

35- 1390، بررسی اثر تدخینی غلظت¬های مختلف اسانس زیره و نعناع روی حشرات کامل سفیدبالک گلخانه، Trialeurodes vaporariorum (Homoptera: Aleyrodidae)،پنجمین همایش منطقه¬ای یافته¬های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، سنندج،ایران.

36- 1393، بررسی اثر کشندگی تیامتوکسام و استامی پراید روی سوسک چهارنقطه ای حبوبات، Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae)،بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران، ارومیه،ایران.

37- 1392، بررسی آزمایشگاهی زهرآگینی قارچ Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. روی شته مومی کلم، Brevicoryne brassicae L. (Hem.: Aphididae)،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

38- 1392، بررسی آزمایشگاهی زهرآگینی قارچ Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorokin روی شته مومی کلم، Brevicoryne brassicae L.،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

39- 1381، بررسی تأثیر نوع محیط کشت و دوره ی نوری روی رشد و قدرت کنیدی زایی قارچ Verticillim Lecanii،پانزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران.

40- 1390، بررسی حساسیت پوره های سنین پایین و حشرات کامل سفید بالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum Westwood به دو حشره کش نئونیکوتینوئیدی در شرایط گلخانه ای،اولین کنگره علوم و فناوری های نوین کشاورزی، زنجان،ایران.

41- 1392، بررسی حساسیت زنبور Diaeretiella rapae (McIntosh)، پارازیتوئید شته مومی کلم، Brevicoryne brassicae (L.) به سموم تیامتوکسام و تیاکلوپراید در شرایط آزمایشگاهی،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

42- 1391، بررسی زمان ظهور زنبور مغزخوار سیاه پسته Eurytoma plotnikovi Nikolskaya (Hym.: Eurytomidae) در ارقام تجاری پسته در شرایط باغی و آزمایشگاهی در بیرجند،بیستمین کنگره¬ی گیاه¬پزشکی ایران، شیراز،ایران.

43- 1390، بررسی سمیت تدخینی اسانس سیر علیه مرحله بالغ سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus (Coleoptera: Bruchidae) در شرایط آزمایشگاهی،پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، سنندج،ایران.

44- 1390، بررسی سمیت تدخینی اسانس سیر علیه مرحله بالغ سوسک چهار نقطه ای حبوبات، Callosobruchus maculatus (Coleoptera: Bruchidae) در شرایط آزمایشگاهی،پنجمین همایش منطقه¬ای یافته¬های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، سنندج،ایران.

45- 1391، بررسی سمیت تدخینی اسانس میوه سرو کوهی Thuja occidentalis L. (Cupressaceae) بر روی حشرات کامل شپشه آرد Tribolium confusum D. در شرایط آزمایشگاهی،بیستمین کنگره¬ی گیاه¬پزشکی ایران، شیراز،ایران.

46- 1390، بررسی مقایسه ای تاثیر حشره کشی عصاره گیاهی 1،8-Cineole و Linalool علیه شپشه برنج (Sitophilus oryzae)،دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات، کرمان،ایران.

47- 1394، بیماریزایی قارچ Isaria farinose روی لارو و حشرات کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus (F.) (Col.: Bruchidae)،اولین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران، تهران،ایران.

48- 1390، پارامترهای بیولوژیکی شپشه آرد (Tribolium confusum du Val) روی چند رقم گندم در شرایط آزمایشگاهی،دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات، کرمان،ایران.

49- 1394، پاسخ Ooencyrtus telenomicida (Hym.، Encyrtidae) به میزان رشد جنین میزبان Eurygaster integriceps،اولین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران، تهران،ایران.

50- 1387، پولی دی ان ویروس پارازیتوئیدها و نقش آن در توقف سیستم ایمنی میزبان،دومین همایش منطقه ای چشم اندازی به کشاورزی شمالغرب کشور.

51- 1391، تاثیر ارقام مختلف گندم بر پارامترهای زیستی و نرخ ذاتی افزایش جمعیت شته معمولی گندم، Schizaphis graminum (Rondani) (Hem.: Aphididae). دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط¬زیست،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،hdvhk.

52- 1390، تاثیر سموم استامی پراید و ایمیداکلوپراید روی درصد جوانه زنی کنیدیوم و رشد میسلیومی قارچ بیمارگر حشرات Lecanicillium longisporum در شرایط آزمایشگاهی،اولین کنگره علوم و فناوری های نوین کشاورزی، زنجان،ایران.

53- 1394، تاثیر قارچ بیماری زای حشرات Beauveria bassiana (.Bals.) Vuill بر زنده مانی شته جالیز، Aphis gossypii Glover در شرایط گلخانه ای،سومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

54- 1389، تاثیر کاهش فشار هوا بر میزان سمیت تدخینی Cineole1،8 علیه دو گونه آفت انباری،نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران،ایران.

55- 1391، تحمل و مقاومت آنتی¬زنوزی ژنوتیپ¬های جو نسبت به شته معمولی گندم، Schizaphis graminum (Rondani)،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

56- 1390، جداسازی ایزوله های بومی باکتری Bacillus thuringiensis از انبارهای مواد غذایی در منطقه ارومیه و ارزیابی سمیت آنها روی لاروهای شب پره مدیترانه ای آرد (Ephestia kuehniella) و حشرات کامل شپشه آرد (Tribolium confusum)،پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، سنندج،ایران.

57- 1390، جداسازی ایزوله¬های بومی باکتری Bacillus thuringiensis از انبارهای مواد غذایی در منطقه ارومیه و ارزیابی سمیت آنها روی لاروهای شب¬پره مدیترانه¬ای آرد (Ephestia kuehniella) و حشرات کامل شپشه آرد (Tribolium confusum)،پنجمین همایش منطقه¬ای یافته¬های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، سنندج،ایران.

58- 1392، جداسازی و شناسایی جدایه های بومی باکتری Bacillus thuringiensis از خاک باغات سیب شهرستان ارومیه و ارزیابی سمیت آنها روی پشه Culex pipiens،کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی، کرج،ایران.

59- 1387، رفتار رشدی متفاوت قارچ بیمارگر حشرات Beauveria Bassiana روی شرایط مختلف محیط غذایی،هجدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران.

60- 1391، زیست¬شناسی زنبور Ooencyrthus telenomicida Vassilliev (Hymenoptera: Encyrthidae)، پارازیتوئید تخم سن گندم،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

61- 1391، سازگاری جدایه¬ای از قارچ¬های بیماریزای حشرات، Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. و Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorokin با چهار نوع حشره¬کش مجاز و متداول سوسک کلرادوی سیب¬زمینی Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col.: Chrysomelidae)،بیستمین کنگره¬ی گیاه¬پزشکی ایران، شیراز،ایران.

62- 1392، سمّیت تنفسی اسانس برگ بو (Laurus nobilis L.) در اختلاط با استون روی حشرات کامل و لاروهای شپشه قرمز آرد، Tribolium castaneum Herbst (Col.: Tenebrionidae)،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

63- 1392، سمّیت تنفسی اسانس گیاه آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) روی سفیدبالک گلخانه و شته جالیز در شرایط گلخانه¬ای،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

64- 1392، سمیت آفت کش های پایریپروکسی فن و کلرپایریفوس روی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor،همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی، کرج،ایران.

65- 1391، سمیت تدخینی اسانس شاهپسند (Lantana camara L.) روی شپشه¬ی قرمز آرد (Tribolium castaneaum Herbst) در شرایط آزمایشگاهی،بیستمین کنگره¬ی گیاه¬پزشکی ایران، شیراز،ایران.

66- 1390، سمیت تدخینی چند عصاره گیاهی روی Tribolium confusum du Val در شرایط آزمایشگاهی،دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات، کرمان،ایران.

67- 1390، سمیت تدخینی چند عصاره گیاهی روی شپشه آرد در شرایط آزمایشگاهی،دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات، کرمان،ایران.

68- 1390، سمیت تنفسی عصاره سیر و اثر سینرژیستی دی اتیل مالئات در کنترل حشرات کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات، Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae)،اولین کنگره علوم و فناوری های نوین کشاورزی، زنجان،ایران.

69- 1389، کارایی حشره کشی فشارهای مختلف اتمسفر علیه سه گونه ی مهم آفت انباری،نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران،ایران.

70- 1393، کارایی قارچ بیمارگر حشرات، Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin در کنترل جمعیت سوسک چهارنقطه ای حبوبات، Callosobruchus maculatus (F.) در آزمایشگاه،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

71- 1389، مروری بر روش های دوست دار محیط زیست برای کنترل افات انباری به ویژه روش نوین کاهش فشار اتمسفر،همایش استانی گرامیداشت هفته پژوهش، مهاباد،ایران.

72- 1390، مطالعه اثر حشره کشی اسانس Mentha pulegium روی دو مرحله زیستی تخم و حشره کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات در شرایط آزمایشگاهی،اولین کنگره علوم و فناوری های نوین کشاورزی، زنجان،ایران.

73- 1389، مطالعه برخی ویژگی های زیستی و رفتاری زنبور (Hym.: pteromalidae) pteromalus puparum پارازیتوئید pieris brassicae (L) (Lep.: pierridae و بررسی پتانسیل آن برای کاربرد در کنترل بیولوژیک پروانه سفیده کلم،نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران،ایران.

74- 1391، مقاومت آنتی¬بیوزی شش ژنوتیپ جو نسبت به شته روسی گندم، Diuraphis noxia (Kurdjumov) (Hemiptera: Aphididae)،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

75- 1392، مقایسه اثر کشندگی تماسی و سیستمیک سموم تیامتوکسام و تیاکلوپراید بر روی شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (l) hemiptera: aphididae) در شرایط آزمایشگاهی،ششمین همایش یافته¬های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

76- 1391، مقایسه¬ی میزان آلودگی ارقام تجاری پسته به زنبور مغزخوار سیاه، Eurytoma plotnikovi Nikolskaya و زنبور مغزخوار طلایی Megastigmus pistacia Walker (Hym.: Torymidae) در بیرجند،بیستمین کنگره¬ی گیاه¬پزشکی ایران، شیراز،ایران.

77- 1387، نقش کشت متوالی قارچ بیمارگر حشرات Beauveria Bassianaدر کاهش قدرت بیمارگری آن روی حشرات،هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران.

78- 1392، وابستگی زنبور انگل واره ی Ooencyrtus telenomicida (Hym.: Encyrtidae) به تراکم های مختلف تخم سن گندم،همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی، کرج،ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-سیدعلی صفوی، 1391، مبانی حشره شناسی، انتشارات دانشگاه ارومیه - 427 صفحه..
پروژه های تحقیقاتی (4)

1-سیدعلی صفوی، 1394، تاثیر غلظت های زیرکشنده تیامتوکسام و تیاکلوپراید و قارچ بیمارگر حشرات Isaria farinosa Holmsk. روی زنده مانی و شاخص‌های رشد جمعیت سفیدبالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum Westwood در شرایط گلخانه¬ای،پایان نامه ای.

2-سیدعلی صفوی، 1394، کنترل سوسک چهارنقطه ای حبوبات، Callosobruchus maculatus (Coleoptera: Bruchidae) با کاربرد توام زنبور پارازیتوئید Anisopteromalus calandrae (Hymenoptera: Pteromalidae) و قارچ بیمارگر حشراتBeauveria bassiana ،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

3-سیدعلی صفوی، 1392، استخراج و بررسی قدرت بیمارگری متابولیت های سمی چند جدایه قارچ بیمارگر حشرات Beauveria bassiana،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

4-سیدعلی صفوی، 1390، تاثیر تهیه ی زیرکشت های متوالی در قدرت بیمارگری قارچ بیمارگر حشرات Beauveria bassiana (Balsamo) Vuill. (Hyphomycetes: Moniliaceae)،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (2)

1- از سال 1396 تا کنون، عضویت در هیات تحریریه مجاه دانش گیاهپزشکی ایران - دانشگاه تهران.

2- از سال 1396 تا کنون، عضویت در هیات تحریریه مجله کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی - دانشگاه تهران.
پایان نامه ها (33)

1-صدیقه علیزاده، 1398، سمیت اسپیروتترامات، اسپیرومسیفن، تیامتوکسام + لامبداسای¬هالوترین و آزادیراختین روی شته مومی کلم، Brevicoryne brassicae (Hem.، Aphididae) - رساله دکتری - استاد راهنما، پردیس دانشگاهی.

2-فاطمه پیرایش فر، 1398، معرفی، بهینه سازی و ارزیابی غذای ذخیره ای (banker food) برای کنه شکارگر Amblyseius swirskii بر پایه گونه های مختلف کنه های بی استیگما و گرده گیاهان، رساله دکتری - استاد راهنما.

3-رقیه معزز، 1398، مقاومت آنتی بیوزی چند رقم گوجه فرنگی نسبت به سفیدبالک گلخانه (Trialeurodes vaporariorum) در شرایط گلخانه ای، کارشناسی ارشد - استاد راهنما.

4-مریم علیخانی، 1398، بررسی سازگاری قارچ بیمارگر حشرات، Metarhizium anisopliae (Metschn.) Sorokin (Hypocreales: Clavicipitaceae)، با شکارگر عمومی،Heteroptera: Nabidae) ) pseudoferus Remane Nabis، در بیوکنترل مینوز گوجه¬فرنگی‌Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) تحت شرایط آزمایشگاهی - استاد راهنما.

5-واحد رحیمی آرنایی، 1397، بررسی اثر حشره کش های پروکلیم¬فیت، لوفوکس، پروتئوس و نیم آزال روی مراحل لاروی و حشره کامل سرخرطومی برگ یونجه(Col: Curculionidae) Hypera postica در شرایط مزرعه ای - استاد راهنما.

6-احسان پارسائیان، 1396، شناسایی فون زنبورهای جنس تریکوگراما در باغات سیب و انگور شهرستان ارومیه و بررسی حساسیت گونه ی غالب آنها در مقابل برخی از آفت کش های رایج و زیست سازگار، رساله دکتری - استاد راهنما.

7-فرشته صادقی نسب، 1396، حساسیت، سازوکارهای متابولیک سم زدا و فیزیولوژی لارو شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta Meyrick در پاسخ به حشره‌کش‌های فلوبن‌دی‌آمید و تیوسیکلام هیدروژن اگزالات، رساله دکتری - استاد راهنما.

8-فرزانه سادات سیدطالبی، 1396، بررسی نقش برخی ویژگی‌های مرفولوژیک و بیوشیمیایی قارچ Beauveria bassiana در زهرآگینی مقایسه‌ای جدایه‌های آن علیه سن گندم Eurygaster integriceps، شب‌پره آرد Ephestia kuehniella و سوسک Zophobas morio، رساله دکتری - استاد راهنما.

9-آزاده جراحی، 1395، اثر توأم آفتکش پروتئوس و قارچ بیمارگر Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorokin روی برهم کنش زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor Say و کرم قوزه پنبه (Helicoverpa armigera Hübner)، رساله دکتری - استاد راهنما.

10-غزاله محمدی، 1395، اثر کشندگی حشره کش های افوریا و موونتو روی سفیدبالک گلخانه، Trialeurodes vaporariorum Westwood (Hem: Aleyrodidae)، پایان نامه کارشناسی ارشد - استاد راهنما.

11-حیدر شعبان پور، 1395، تاثیر حشره کشی سموم فن والریت و ابرون و ترکیب آنها روی شته جالیز Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae) در شرایط گلخانه ای ، پایان نامه کارشناسی ارشد - استاد راهنما.

12-گلچین دادرس، 1394، تاثیر توام حشره کش گیاهی نیم آزال تی/اس و قارچ بیماری زای Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. بر زنده مانی شته جالیز ، Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae) در شرایط گلخانه ای، پایان نامه کارشناسی ارشد - استاد راهنما.

13-سیما سلطانی، 1393، کارایی حشره کش های آبامکتین، کلرپیریفوس، اویسکت و B.t در کنترل شب پره مینوز گوجه فرنگی Tuta obsoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechidae) در شرایط مزرعه ای، پایان نامه کارشناسی ارشد - استاد راهنما.

14-مرضيه مبكي، 1390، مطالعه ي سمّيت تدخيني عصاره سير و اثر تشديدكنندگي دي اتيل مالئات در كنترل بعضي از مراحل زيستي شپشه ي آرد و سوسك چهارنقطه اي حبوبات در شرايط آزمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-اميد پناهي، 1390، كنترل جمعيت سفيدبالك گلخانه با استفاده از سموم ايميداكلوپرايد، استامي پرايد و قارچ بيمارگر حشرات، Lecanicillium longisporum، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-مهين فهيم، 1390، بررسي اثر حشره كش اوبرون در مقايسه با اسانس سه گياه دارويي و اثر توام آنها روي سفيدبالك گلخانه در شرايط آزمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-مولود اسماعيلي، 1390، بررسي اثر حشره كشي توام اسانس زنجبيل و پونه با پودر كائولين روي مرحله بالغ سوسك چهارنقطه اي حبوبات و شپشه ي آرد در شرايط آزمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-افسانه شكري حبشي، 1389، بررسي اثر سميت اسانس گياه زنيان (Carum copticum) روي مراحل بالغ و سوسك دانه ي غلات، شپشه ي دندانه دار برنج و شپشه ي آرد در شرايط آزمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-آرمان عبدالملكي، 1389، ارزيابي تاثير كاهش فشار هوا در ميزان استفاده از 1،8-Cineole عليه حشرات بالغ سه گونه ي شپشه ي قرمز آرد (T. castaneum)، سوسك كشيش (R. dominica) و سوسك چهار نقطه اي حبوبات (C. maculatus)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-فريبا صنفي، 1390، جداسازي جدايه هاي بومي باكتري Bacillus thuringiensis از خاك باغات سيب شهرستان اروميه و ارزيابي سميت و شناسايي ژنهاي cry1، cry2 و cry3 در آنها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-فهيمه خدابنده، 1390، جداسازي جدايه هاي بومي باكتري Bacillus thuringiensis از انبارهاي مواد غذايي شهرستان اروميه و ارزيابي سميت و شناسايي ژنهاي cry1، cry2 و cry3 در آنها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-ساناز امامي، 1392، تاثير جدايه هاي مختلف قارچ بيمارگر Metarhizium anisopliae روي شته مومي كلم ، Brevicoryne brassicae در شرايط آزمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-مريم فروزان، 1392، مطالعه ي زيست شناسي و دموگرافي زنبور پارازيتوئيد Trissolcus basalis Whollaston (Hym.: Scelionidae)، پایان نامه دكترا، استاد مشاور.

24-مهدي طاهري سرحوضكي، 1392، اثر حشره كشي سموم تيامتوكسام و تياكلوپرايد و قارچ بيمارگر حشرات، Lecanicillium longisporum روي شته مومي كلم، Brevicoryne brassicae در شرايط گلخانه اي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-نسيم واخيده، 1392، بررسي تاثير سموم استامي پرايد و ايميداكلوپرايد و چند قارچ بيمارگر حشرات بر پارامترهاي رشد جمعيت شته معمولي گندم، Schizaphis graminum بر روي گندم رقم پيشگام، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-سمانه اكبري، 1392، تاثير جدايه هاي مختلف قارچ بيمارگر Beauveria bassiana روي شته مومي كلم، Brevicoryne brassicae در شرايط آزمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-معصومه فيض نژاد، 1390، تاثير نوع مواد غذايي روي رشد و بيماريزايي كنيدي قارچ بيمارگر حشرات، Beauveria bassiana عليه حشرات كامل سوسك چهارنقطه اي حبوبات، Callosobruchus maculatus در شرايط آزمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-جمشيد اكبريان، 1391، بررسي بيماريزايي جدايه هايي از قارچ هاي Beauveria bassiana و Metarhizium anisopliae روي برخي از مراحل زيستي سوسك كلرادوي سيب زميني، Leptinotarsa decemlineata Say و سازگاري جدايه هاي موثر قارچ با چهار نوع حشره كش، پایان نامه دكترا، استاد مشاور.

29-ياسمن شكوهي، 1392، بررسي بيماريزايي جدايه هايي از قارچ هاي Beauveria bassiana و Metarhizium anisopliae در كنترل كرم سيب، Cydia pomonella در شرايط آزمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-اشكان رفعت، 1391، جدول زندگي - باروري Ooencyrtus telenomicida، زنبور پارازيتوئيد تخم سن گندم، Eurygaster integriceps Puton، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-رويا ويسي، 1391، بررسي مقاومت ارقام مختلف گندم به شته سمي گندم (Schizaphis graminum)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-روژين احمدي، 1391، بررسي مقاومت لاين هاي پيشرفته ي جو به شته سمي گندم (Schizaphis graminum)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-ميلاد بخشايي، 1393، اثر قارچ بيمارگر حشرات Isaria farinosa و آفتكش هاي تياكلوپرايد و تيامتوكسام روي شاخص هاي رشد جمعيت سفيدبالك گلخانه، Trialeurodes vaporariorum در شرايط آزمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (5)

1-پویایی جمعیت حشرات، دکتری تخصصی.

2-ارزیابی خسارت آفات، دکتری تخصصی.

3-مورفولوژی حشرات، کارشناسی ارشد.

4-حشره شناسی 2، کارشناسی.

5-حشره شناسی 1، کارشناسی.