• نام و نام خانوادگی
  • حبیب شیرزاد
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه باغبانی
 • ایمیل
  • h.shirzad@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (3)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)
پایان نامه ها (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حبیب شیرزاد
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه باغبانی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (3)

1-حبیب شیرزاد, 2011, Assessment of the Preservative Activity of Some Essential Oilsto Reduce Postharvest Fungal Rot on Kiwifruits (Actinidia deliciosa,Journal of Essential Oil Bearing Plants.

2-حبیب شیرزاد, 2010, ASSESSMENT OF THE ANTIFUNGAL ACTIVITY OF NATURAL COMPOUNDS TO REDUCE POSTHARVEST GRAYMOULD (BOTRYTIS CINEREA PERS.: FR.) OF KIWIFRUITS(ACTINIDIA DELICIOSA) DURING STORAGE,JOURNAL OF PLANT PROTECTION RESEARCH.

3-حبیب شیرزاد، 1389، اثر تنش شوری ناشی از کلرور سدیم بر رشد، عملکرد، میزان و ترکیبهای اسانس Agastache foeniculum kuntz،فصلنامة علمی-پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)

1- 2007, Postharvest Treatment of Salicylic Acid Effectively Controls Pear Fruit Diseases and Disorders During Cold Storage,COST action 924 International Congress.

2- 1386، اثر تغذیه برگی عناصر ازت، بر روی و پتاسیم بر روی برخی خواص کمی و کیفی میوه درختان زیتون رقم روغنی""،پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران.

3- 1386، اثر تنش خشکی بر درصد سلامتی نهالهای جوان شش رقم زیتون بومی ایران،دومین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور).

4- 1386، استقرار درون شیشه ای دو رقم زیتون،دومین همایش ملی زیست شناسی سلولی و مولکولی.

5- 1389، بررسی باززایی مستقیم شاخساره از قطعات گره ساقه گیاه ریحان ocimum basilicum،یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات، تهران،ایران.

6- 1388، بررسی تاثیر تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیکی در دو رقم زیتون،اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی، بیرجند،ایران.

7- 1389، بررسی تاثیر تنش خشکی بر صفات مورفولوژیک در دو رقم زیتون کورونایکی و دزفولی،چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی(غرب ایران)، سنندج،ایران.

8- 1389، بررسی تاثیر تنش خشکی بر صفات مورفولوژیکی در دو رقم زیتون،چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی.

9- 1386، بررسی تأثیر قطر قلمه بر ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی ارقام لچیو" "کراتینا" ی زیتون تحت شرایط مه پاشی"،دومین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور).

10- 1386، بررسی شرایط مختلف سترون سازی و نوع محیط کشت در استقرار درون شیشه ای زیتون رقم کراتینا،پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران.

11- 1388، بررسی کارایی روش جدید پیوند گردو (جوانه سبز) با برخی روش های متداول از نظر گیرایی پیوند،ششمین کنگره علوم باغبانی ایران، رشت،ایران.

12- 1386، تأثیر محلول پاشی عناصر نیتروژن،بر،روی و پتاسیم بر روی درصد تشکیل میوه و میزان محصول زیتون رقم روغنی""،دومین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور).

13- 1386، مقایسه تعداد روزنه ها در واحد سطح برگ برخی از ارقام زیتون بومی ایران،دومین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور).

14- 1387، مقایسه چند روش پیوند شاخه و جوانه بر گیرایی پیوند گردو در شرایط هوای آزاد،سومین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور).
پایان نامه ها (1)

1-فرهاد اصغري، 1389، بررسي اثرات ژنوتيپ، ريز نمونه و تركيبات هورموني مختلف در باززايي گياه ريحان (Ocimum basilicum)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.