• نام و نام خانوادگی
  • حبیب شیرزاد
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه باغبانی
 • ایمیل
  • h.shirzad@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (3)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)
پایان نامه ها (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حبیب شیرزاد
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه باغبانی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (3)

1-حبیب شیرزاد, "Assessment of the Preservative Activity of Some Essential Oilsto Reduce Postharvest Fungal Rot on Kiwifruits (Actinidia deliciosa", Journal of Essential Oil Bearing Plants, 2011.

2-حبیب شیرزاد, "ASSESSMENT OF THE ANTIFUNGAL ACTIVITY OF NATURAL COMPOUNDS TO REDUCE POSTHARVEST GRAYMOULD (BOTRYTIS CINEREA PERS.: FR.) OF KIWIFRUITS(ACTINIDIA DELICIOSA) DURING STORAGE", JOURNAL OF PLANT PROTECTION RESEARCH, 2010.

3-حبیب شیرزاد, "اثر تنش شوری ناشی از کلرور سدیم بر رشد، عملکرد، میزان و ترکیبهای اسانس Agastache foeniculum kuntz", فصلنامة علمی-پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, 1389.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)

1- "Postharvest Treatment of Salicylic Acid Effectively Controls Pear Fruit Diseases and Disorders During Cold Storage", COST action 924 International Congress, 2007.

2- "اثر تغذیه برگی عناصر ازت، بر روی و پتاسیم بر روی برخی خواص کمی و کیفی میوه درختان زیتون رقم روغنی""", پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران, 1386.

3- "اثر تنش خشکی بر درصد سلامتی نهالهای جوان شش رقم زیتون بومی ایران", دومین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور), 1386.

4- "استقرار درون شیشه ای دو رقم زیتون", دومین همایش ملی زیست شناسی سلولی و مولکولی, 1386.

5- "بررسی باززایی مستقیم شاخساره از قطعات گره ساقه گیاه ریحان ocimum basilicum", یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات, 1389, تهران,ایران.

6- "بررسی تاثیر تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیکی در دو رقم زیتون", اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی, 1388, بیرجند,ایران.

7- "بررسی تاثیر تنش خشکی بر صفات مورفولوژیک در دو رقم زیتون کورونایکی و دزفولی", چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی(غرب ایران), 1389, سنندج,ایران.

8- "بررسی تاثیر تنش خشکی بر صفات مورفولوژیکی در دو رقم زیتون", چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی, 1389.

9- "بررسی تأثیر قطر قلمه بر ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی ارقام لچیو" "کراتینا" ی زیتون تحت شرایط مه پاشی"", دومین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور), 1386.

10- "بررسی شرایط مختلف سترون سازی و نوع محیط کشت در استقرار درون شیشه ای زیتون رقم کراتینا", پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران, 1386.

11- "بررسی کارایی روش جدید پیوند گردو (جوانه سبز) با برخی روش های متداول از نظر گیرایی پیوند", ششمین کنگره علوم باغبانی ایران, 1388, رشت,ایران.

12- "تأثیر محلول پاشی عناصر نیتروژن،بر،روی و پتاسیم بر روی درصد تشکیل میوه و میزان محصول زیتون رقم روغنی""", دومین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور), 1386.

13- "مقایسه تعداد روزنه ها در واحد سطح برگ برخی از ارقام زیتون بومی ایران", دومین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور), 1386.

14- "مقایسه چند روش پیوند شاخه و جوانه بر گیرایی پیوند گردو در شرایط هوای آزاد", سومین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور), 1387.
پایان نامه ها (1)

1-فرهاد اصغري, "بررسي اثرات ژنوتيپ، ريز نمونه و تركيبات هورموني مختلف در باززايي گياه ريحان (Ocimum basilicum)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد مشاوره.