بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (22)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (29)
پروژه های تحقیقاتی (1)
دروس تدریس شده (15)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • پریسا شریفی
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه ترویج و آموزش کشاورزی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (22)

1-Siamak Shirani Bidabadi* parisa sharifi، Strigolactone and Methyl Jasmonate Induced Antioxidant Defense and the Composition Alterations of Diferent Active Compounds in Dracocephalum kotschyi Boiss Under Drought Stress،Journal of Plant Growth Regulation.

2-Parisa Sharifi *، Siamak Shirani Bidabadi، 2020، Strigolactone could enhances gas-exchange through augmented antioxidant defense system in Salvia nemorosa L. plants subjected to saline conditions stress،Industrial Crops & Products.

3-پریسا شریفی* مسلم ثروتی و نیر محمدخانی، 1397، تأثیر تغییر اقلیم بر ارزیابی تناسب اراضی برخی از محصولات دیم در منطقه میاندوآب،نشریه پژوهش هاي خاك (علوم خاك و آب).

4-S. Mousavian،* M. Seyedsalehi O. Paladino P. Sharifi G. Z. Kyzas D. Dionisi A. Takdastan، 2019، Determining biokinetic coefficients for the upflow anaerobic sludge blanket reactor treating sugarcane wastewater in hot climate conditions ،International journal of environmental science and technology.

5-P. Sharifi* M. Seyedsalehi O. Paladino P. Van Damme M. Sillanpa¨a A. A. Sharifi8، 2018، Effect of drought and salinity stresses on morphological And physiological characteristics of canola ،International journal of environmental science and technology.

6-parisa sharifi، nayer mohammadkhani، 2016، Effects of Drought Stress on Photosynthesis Factors in Wheat Genotypes during Anthesis،Cereal Research Communications.

7-nayer mohammadkhani، parisa sharifi، Anti-oxidative response of different wheat genotypes to drought during anthesis،Iranian Journal of Plant Physiology.

8-Parisa Sharifi*، 2017، Studying Maize Growth Indices in Different Water Stress Conditions and the Use of Humic Acid،Biomedical and Pharmacology Journal.

9-Parisa Sharifi*، 2017، The Effect of Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR)، Salicylic Acid and Drought Stress on Growth Indices، the Chlorophyll and Essential Oil of Hyssop (Hyssopus officinalis)،Biosciences Biotechnology Research Asia.

10-Parisa Sharifi*، 2017، Sustainable Agriculture and introduction to extensive and intensive agriculture،Journal of engineering and applied sciences.

11-Parisa Sharifi*، 2017، Allelopathic effects of aqueous extract of erodium (Erodium reichardii) and Xanthium strumarium on growth of wheat، barley and maize،World Journal Of Environmental Biosciences.

12-Parisa Sharifi*، 2017، Effect of Silicon Nutrition on Yield and Physiological Characteristics of Canola(Brassica napus) under Water Stress Conditions،International Journal of Advanced Biotechnology and Research.

13-M. Seyedsalehi P. Sharifi*، O. Paladino، G. Hodaifa، E.C.Villega Randa، M. Osman، 2017، Variation in Polyamine Content among 12 Pollinated Wheat Genotypes under Drought Stress Condition ،Open Journal of Geology.

14-P. sharifi* M.Seyedsalehi O. Paladino G. Z. Kyzas، 2017، Investigation of morphological and phytochemical changes and tolerance threshold of chamomile under drought stress conditions،International Journal of Pure and Applied Zoology.

15-پریسا شریفی, 2015, Differential changes in Phytohormones, oxidative damage and yield of wheat Genotypes under drought stress at post anthesis stage,Academic Research Journal of Agricultural Science and Research.

16-پریسا شریفی, 2015, Effects of Drought Stress on Photosynthesis Factors in Wheat Genotypes during Anthesis,Cereal Research Communications.

17-پریسا شریفی, 2015, The effects of drought stress at post anthesis in wheat genotypes on Phytohormones and oxidative damage,RESEARCH JOURNAL OF FISHERIES AND HYDROBIOLOGY.

18-پریسا شریفی، 2012، Comparative Analysis of Phytohormones and Oxidative Damage in Flag Leaves of Six،Advances in Environmental Biology.

19-پریسا شریفی, 2012, Relation between drought stress and some of antioxidant enzymes with cell membrane and chlorophyll stability in wheat lines,African Journal of Microbiology Research Vol. 6(3), pp. 617-623, 23 January, 2012.

20-پریسا شریفی, 2011, Physiological responses of two rice (Oryza sativa L )genotypes to chilling stress at seedling stage.),African Journal of Biotechnology Vol. 10(39), pp. 7617-7621, 27 July, 2011.

21-پریسا شریفی, 2011, Relation between dryness tension and some of antioxidant enzymes with cell membrane stability and chlorophyll in six sensitive and resistant wheat lines,African Journal of Agricultural Research Vol. 6(28), pp. 6089-6094, 26 November, 2011.

22-پریسا شریفی، 1386، بررسی اثرات سرزنی بعد از گرده افشانی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت KSC704،مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (29)

1-پریسا شریفی، 1395، تاثیر تنش خشکی بعد از گرده افشانی بر آنتی اکسیدانتهای سنبله ژنوتیپ های مختلف گندم،دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

2-پریسا شریفی، 1395، تاثیر اعمال خارجی تیمارهای آبسیزیک اسید و سیتوکینین بر تحمل به تنش اکسیداتیو در دو ژنوتیپ گندم حساس و مقاوم به تنش کم آبی،چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی.

3-پریسا شریفی، 1396، تاثیر تنش خشکی و کود ازته بر سرعت فتوسنتز، پایداری غشا و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در دو ژنوتیپ گندم تحت شرایط کنترل شده،پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران.

4-پریسا شریفی، 1395، تعیین دماهای کاردینال و واکنش گیاهچه دان سیاه به دماهای مختلف جوانه زنی،سومین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار.

5-پریسا شریفی، 1395، تاثیر کاربرد اسید سالسیلیک و پوتریسین بر رشد و عملکرد بادرشبی،سومین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار.

6-پریسا شریفی، 1395، بررسی اثرات آللوپاتی عصاره آفتابگردان بر رشد و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت گیاهچه پیچک صحرایی،سومین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار.

7-پریسا شریفی، 1395، تقلیل اثرات منفی تنش شوری بر رازیانه با پیش تیمار بذر توسط پراکسید هیدروژن،سومین کنگره بین المللی علوم کشاورزی ، مواد غذایی و محیط زیست.

8-پریسا شریفی و رضا امیرنیا، 1394، مطالعه نقش آنزیمهای آنتی اکسیدانت در عملکرد در دانه گندم (Triticumaestivum L.) تحت تنش کم آبی پس از گلدهی ،همایش بین المللی پژوهشهای کاربردی در کشاورزی.

9-پریسا شریفی، 1395، بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره آبی ارودیوم و توق بر رشد گندم، جو و ذرت -بعنوان یکی از مقالات برتر کنگره- ،همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی.

10-پریسا شریفی، 1395، بررسی تاثیر تنش شوری در مراحل پیش از فاز زایشی و پس از آن بر عملکرد دانه ژنوتیپ های مختلف گندم،دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

11- 2009, COMPAR?SON OF ALLELOPATH?C ACT?V?TY OF D?FFERENT ARTEM?S?A SPEC?ES ON SEED GERM?NAT?ON RATE AND SEEDL?NG GROWTH OF Avena Iudoviciana,VIII. Tarla Bitkileri Kongresi., هاتایا,ترکیه.

12- 1389، اثر تنش خشکی بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک مرتبط با رشد و نمو در ژنوتیپ های گندم،شانزدهمین کنفرانسسراسی وچهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، مشهد،ایران.

13- 1385، اثر دورهای مختلف آبیاری بر عملکرد وصفات کمی در سه رقم آفتابگردان،نهمین کنگره زراعت و اصلاحنباتات، کرج،ایران.

14- 1389، اثر عصاره آبی اندام های هوایی تاتوره بر جوانه زنی و برخی از پارامترهای رشد در گیاه ماش،سومین همایش ملی حبوبات، کرمانشاه،ایران.

15- 1389، اثر عصاره آبی اندامهای هوایی گیاه بومادران بر جوانه زنی و برخی از پارامترهای رشدی در گیاه ماش محلی،یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، تهران،ایران.

16- 1386، اثر مقادیر مختلف نیتروژن و فسفر بر صفات مهم زراعی نخود در منطقه آذربایجان غربی ارومیه،دومین همایش ملی حبوبات ایران، تهران،ایران.

17- 1389، اثرات تنش سرما بر پارامترهای فلئورسانسکلروفیل دو ژنوتیپ گیاه برنج در مرحله گیاهچه ای،شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، مشهد،ایران.

18- 1388، ارزیابی مقاومت به شوری در توتون در مرحله گیاهچه ای،اولین همایش ملی تنش های محیطی در علومکشاورزی، بیرجند،ایران.

19- 1384، بررسی اثرات قطع گل تاجی پس از گرده افشانی و تراکم بوته بر خصوصیات رویشی و زایشی در رقمksc704،اولین جشنواره وهمایش ملی ذرت، اهواز،ایران.

20- 1378، بررسی امکان کشت تابستانه ارقام سیب زمینی با استفاده از روش های شکستن خواب در غده های بذری در منطقه آذربایجان غربی ارومیه،دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، کرج،ایران.

21- 1386، بررسی صفات رشد در 8 واریته چغندرقند تحت دو سطح شوری،دومین همایش منطقه ای کشاورزی و محیط زیست، خوی،ایران.

22- 1389، پاسخ مقایسه ای دو ژنوتیپ حساس ومتحمل گیاه برنج به تنش سرما در مرحله گیاهچه ای،شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، مشهد،ایران.

23- 1389، تاثیر غلظت های مختلف کلرید کادمیوم بر جوانه زنی، پارامترهای رشدی و پروتئین محلول در دانه رست های ماش،سومین همایش ملی حبوبات ایران، کرمانشاه،ایران.

24- 1389، تاثیر غلظت های مختلف محلول غذایی بر رشد رویشی و اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی،شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، مشهد،ایران.

25- 1388، تاثیرات تراکم و کود نیتروژن بر عملکرد و ترکیبات اسانس آویشن،همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران، تهران،ایران.

26- 1387، تحلیل آماری و اقتصاد سنجی نقش مکانیزاسیون در تولید کشاورزی استان آذربایجان غربی،پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، مشهد،ایران.

27- 1393، مطالعه اثر تنش کم آبی پس از گرده افشانی بر محتوای پلی آمین های دانه سه لاین گندم،اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی، تهران،ایران.

28- 1394، مطالعه نقش آنزیم های آنتی اکسیدانت در عملکرد در دانه گندم،همایش بین المللی پژوهشهای کاربردی در کشاورزی، تهران،ایران.

29- 1388، مقایسه درصد و اجزای اسانس بومادران هزار برگ در شرایط رویشگاهی و زراعی،همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی، تهران،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-پریسا شریفی، مسلم ثروتی و نیر محمدخانی، 1396، تعيين كاربري بهينه اراضي در منطقه مياندوآب با استفاده از سيستم تصميم گيري ميكروليز.
دروس تدریس شده (15)

1-هوا و اقلیم شناسی، کارشناسی،98-99.

2-آزمایشگاه تولید گیاهان دارویی و معطر 2، کارشناسی،98-99.

3-تولید گیاهان دارویی معطر 2، کارشناسی،98-99.

4-زراعت عمومی، کارشناسی،98-99.

5-هوا و اقلیم شناسی، کارشناسی،98.

6-آزمایشگاه اصول زراعت گیاهان دارویی و معطر، کارشناسی،98.

7-اصول زراعت گیاهان دارویی و معطر، کارشناسی،98.

8-مهارت آموزی، کارشناسی،96.

9-طرح آزمایشات کشاورزی، کارشناسی،96.

10-طرح آزمایشات کشاورزی، کارشناسی،94.

11-طرح های آماری در علوم گیاهان دارویی و معطر، کارشناسی،94.

12-طرح های آماری در علوم گیاهان دارویی و معطر، کارشناسی،96.

13-هوا و اقلیم شناسی، کارشناسی،97-98.

14-زراعت عمومی، کارشناسی،97-98.

15-طرح آزمایشات کشاورزی، کارشناسی،97-98.